Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2010 Fin fin.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2010 Fin fin.doc"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ГОДИНУ Београд, април године

2 1. УВОД Републички завод за здравствено осигурање (у даљем тексту: Завод) је правно лице са статусом организације за обавезно здравствено осигурање у коме се остварују права из обавезног здравственог осигурања и обезбеђују средства за њихово остваривање. Законом о здравственом осигурању (''Службени гласник РС'', бр. 107/05 и 109/05 исправка, у даљем тексту: Закон), уређена су права из обавезног здравственог осигурања запослених и других грађана, обухваћених обавезним здравственим осигурањем, организација и финансирање обавезног здравственог осигурања, добровољно здравствено осигурање и друга питања од значаја за систем здравственог осигурања. Утврђено је да су запослени и други грађани, обавезно здравствено осигурани (осигураници) и да тим осигурањем обезбеђују себи и члановима својих породица (осигурана лица) право на здравствену заштиту, право на накнаде и друга права утврђена Законом. Средства за остваривање права из обавезног здравственог осигурања обезбеђују осигураници и послодавци плаћањем доприноса организацији здравственог осигурања. Средства за здравствену заштиту пензионера и лица која примају накнаду преко националне службе за запошљавање обезбеђују се трансфером од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање. Средства за здравствену заштиту лица која се сматрају осигураницима по члану 22. Закона се обезбеђују у буџету Републике, на основицу и по стопи доприноса за обавезно здравствено осигурање које су прописане Законом. Средства Завода могу се користити само за намене одређене Законом, и то за остваривање права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања, за унапређивање система здравственог осигурања, за остваривање права осигураних лица из добровољног здравственог осигурања које организује и спроводи Завод, за подмиривање трошкова спровођења здравственог осигурања као и за друге расходе у складу са Законом. Управни одбор Завода на седници одржаној 11. септембра године, усвојио је Предлог Финансијског плана за годину, који је сачињен на основу смерница за састављање финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања за годину, добијених од Министарства финансија, по препорукама ММФ-а и планираних примања и издатака у години. Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 21. децембра године донела је Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Завода за годину. Финансијски план Завода за годину објављен у Службеном гласнику број 110/09 од 28. децембра године. На основу анализе реализације Финансијског плана Завода у току године и предвиђених кретања до краја године, Директор Завода је на основу члана 61. став 10. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010) и члана 7. Финансијског плана Завода за годину током године донео три одлуке о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом Завода за годину. У складу са донетим Финансијским планом и одлукама о измени апропријација, Управни одбор је усвојио Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину (''Службени гласник РС'', бр. 17/2010, 26/2010, 52/2010, 73/2010 и 100/2010) (у даљем тексту: Правилник), којим је опредељена коначна накнада даваоцима здравствених услуга за годину. Донетим актима, створени су услови да здравствене установе донесу своје планове и у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и плановима, обезбеде

3 2 рационалну набавку лекова, санитетског материјала, уградних материјала и других инпута потребних за пружање услуга у складу са планом рада здравствене установе. Коначним обрачуном спроведеним у складу са Инструкцијом о начину и поступку спровођења коначног годишњег обрачуна припадајуће накнаде са даваоцима здравствених услуга за годину 03 број 417-1/11 од године, коју је донео Директор Завода на основу Правилника за годину, утврђена је припадајућа накнада здравственим установама за спровођење здравствене заштите у години. 2. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Финансијским планом Завода за годину планирани су укупни приходи и примања у износу од ,93 милиона динара. Приходи од доприноса за социјално осигурање планирани су у износу од ,00 милиона динара или 69,59% укупних прихода. Трансфери од буџета планирани су у висини од 788,00 милиона динара или 0,42% планираних прихода и примања, при чему су трансфери од буџета за здравствену заштиту лица из члана 22. Закона планирани у износу од 588,00 милиона динара, а трансфери од буџета по основу дуванског динара планирани су у износу од 200,00 милиона динара. Други приходи планирани су у износу од 950,60 милиона динара или 0,51% и они обухватају приходе од имовине (камате), приходе од продаје добара и услуга, добровољне трансфере од физичких и правних лица и мешовите и неодређене приходе у корист oрганизација обавезног социјалног осигурања (ООСО). Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 800,00 милиона динара или 0,43% укупних прихода и примања. Ова позиција се највећим делом односи на рефундације накнада осигураним лицима за боловање до изласка на инвалидску комисију, добијене од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања планирани су у износу ,83 милиона динара или 29,05% укупних прихода и примања. Преглед планираних и остварених прихода и примања (по готовинској основи) у години дат је у следећој табели: (у 000 дин.) Економска класификација ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Планирано Остварено Индекс (4/3)x ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ , Доприноси за социјално осигурање , Доприноси за социјално осигурање на терет запослених , Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца , Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица , Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , Текући трансфери од других нивоа власти у корист Републичког завода за здравствено осигурање ,80

4 Трансфери од буџета за здравствену заштиту лица из члана 22. закона , Трансфери од буџета по основу дуванског динара , ДРУГИ ПРИХОДИ , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , Камате , Камате на средства организација обавезног социјалног осигурања , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација обавезног социјалног осигурања , Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице , Приходи организација обавезног социјалног осигурања од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , Мешовити и неодређени приходи у корист организација обавезног социјалног осиуграња , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ , Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања , Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у корист Републичког завода за здравствено осигурање , Допринос за здравствено осигурање незапослених лица који плаћа Национална служба за запошљавање , Допринос за здравствено осигурање корисника пензија и корисника других новчаних накнада који плаћа Републички фонд за ПИО за осигуранике запослене , Трансфери од Републичког фонда за ПИО за осигуранике пољопривреднике у корист Републичког завода за здравствено осигурање ,66

5 Трансфери од Републичког фонда за ПИО за осигуранике самосталних делатности у корист Републичког завода за здравствено осигурање , Допринос за здравствено осигурање корисника новчаних накнада из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању , Допринос за здравствено осигурање за лица која остварују накнаду зараде за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, који плаћа Републички завод за здравствено осигурање , Допринос за здравствено осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,68 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи , Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација обавезног социјалног осигурања ,68 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класа 7, 8 и ,07 Укупни приходи и примања Завода остварени у години износе ,00 милиона динара или 98,07% годишњег плана. Остварени приходи и примања су за 3.593,93 милиона динара мањи од планираних. Приходи од доприноса за здравствено осигурање остварени су у висини од ,92 милиона динара или 97,91% планираних средстава по овом основу. Ови приходи су за 2.704,08 милиона динара нижи од планираних. Ово смањење прихода од доприноса је пре свега последица смањења броја запослених, као и овере здравствених књижица запосленима у одређеним привредним субјектима без уплате доприноса за здравствено осигурање, а на основу закључка Владе 05 број: / од 29. децембра године и 05 број: / од 22. јула године. Доприноси за здравствено осигурање на терет запослених остварени су у висини од ,70 милиона динара или 97,01% плана, док доприноси за здравствено осигурање на терет послодавца износе ,46 милиона динара или 97,94% планираних средстава. Доприноси за здравствено осигурање лица која обављају самосталну делатност и пољопривредника износе 7.792,75 милиона динара (104,87%

6 5 плана). Доприноси који се не могу разврстати остварени су у износу од 127,01 милиона динара (103,93% плана). Трансфери од буџета остварени су у висини од 762,76 милиона динара или 96,80% планираних трансфера по овом основу. Од тога трансфери од буџета за здравствену заштиту лица из члана 22. Закона износе 588,00 милиона динара, односно 100,00% плана, док трансфери од буџета за лекове за лечење туберкулозе износе 7,06 милиона динара. Трансфери од буџета по основу дуванског динара остварени су у висини од 167,70 милиона динара, односно 83,85% плана. Остварени други приходи износе 1.298,57 милиона динара, што је 136,61% плана, при чему су најзначајнији приходи од међународних споразума 1.017,75 милиона динара (79,97%), приходи од накнаде штете по регресном поступку 236,14 милиона динара (18,55%) и приходи од обраде захтева за листу лекова 10,09 милиона динара (0,79%). У ове приходе спадају и приходи од закупа, приходи од издавања здравствених књижица, приходи по основу премије за добровољно осигурање и приходи од обраде тендерске документације. Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су у износу од 696,37 милиона динара или 87,05% у односу на годишњи план. Ови приходи се највећим делом састоје од: трансфера од Фонда ПИО по основу накнада до изласка на ИК 495,03 милиона динара и рефундација 138,40 милиона динара. Приходи од трансфера организација обавезног социјалног осигурања остварени су на нивоу од ,16 милиона динара, односно 97,96% у односу на план. Од Фонда за ПИО за осигуранике запослене остварено је ,10 милиона динара или 99,39% плана, због нешто мањег броја нових пензионера од пројектованог. Трансфер од Фонда за ПИО за осигуранике пољопривреднике остварен је у износу од 2.782,78 милиона динара или 94,66% плана, због мањег броја корисника пензија од пројектованог броја. Трансфер Фонда за ПИО за осигуранике самосталних делатности остварен је у износу од 1.858,25 милиона динара или 102,01% плана, због већег броја нових пензионера од пројектованог, као и исплаћене децембарске пензије са повећањем од 2%, које није било планирано. Трансфери по основу доприноса за здравствено осигурање корисника новчаних накнада из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (накнаде за инвалиде II и III категорије, накнаде по основу преостале радне способности и др.) остварени су у износу од 52,49 милиона динара, односно 92,98% плана. Завод је остварио приходе од Националне службе за запошљавање по следећим основама: - трансфери по основу доприноса за здравствено осигурање незапослених лица у износу од 3.586,74 милиона динара или 85,69% планираних средстава по овом основу. Нижи ниво остварења резултат је мањег броја корисника новчаних накнада од пројектованог броја; - доприноси за здравствено осигурање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (запошљавање лица старијих од 50, односно 45 година, која код Националне службе за запошљавање имају статус корисника новчане накнаде за време незапослености) у износу од 188,32 милиона динара, односно 53,18% плана. Низак ниво остварења у односу на план резултат је мањег ефекта стимулативних мера за запошљавање лица старијих од 50, односно 45 година, у односу на планиране. Приходи од уплате доприноса за здравствено осигурање за накнаде због привремене спречености за рад дуже од 30 дана остварени су у износу од 833,49 милиона динара (106,69% плана). Примања од продаје нефинансијске имовине износе 0,28 милиона динара, што је 55,62% планираних примања по овом основу. Примања од продаје финансијске имовине износе 0,94 милиона динара, односно 15,68% плана. Структура учешћа појединих прихода у укупним приходима приказана је на графикону:

7 6 Графикон 1. Ст рукт ура прихода у години 0,42% 1,09% 29,01% 69,48% Социјални доприноси Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања Трансфери од буџета Ост али приходи и примања Приходи од доприноса за здравствено осигурање као најзначајнији приходи, остварени су у износу од ,92 милиона динара, што чини 69,48% укупних прихода и примања. Структура прихода од доприноса за здравствено осигурање приказана је на графикону: Графикон 2. Ст рукт ура прихода од доприноса у години 6,15% 0,10% 46,00% 47,75% Доприноси на терет запослених Доприноси на терет послодав ца Доприноси за лица која обав љају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси који се не могу разв рстати Приходи по основу трансфера од организација обавезног социјалног осигурања износе ,16 милиона динара (29,01% укупних прихода и примања). Структура прихода по основу трансфера од организација обавезног социјалног осигурања приказана је на графикону:

8 7 Графикон 3. Ст рукт ура прихода од трансфера у години 3,51% 2,03% 5,26% 6,77% 82,43% Доприноси за здр. осигу рање незапослених лица које плаћа НСЗ Доприноси за здр. осигу рање корисника пензија и корисника дру гих нов чаних накнада који плаћа ПИО запослених Трансфери од Репу бличког фонда за ПИО пољоприв редника у корист РЗЗО Трансфери од Репу бличког фонда за ПИО самосталних делатности у корист РЗЗО Доприноси за здр. Осигу рање за лица која оств ару ју накнаду зараде за в реме привв р. спречености за рад (болов ање) по прописима о здр. осиг. који плаћа РЗЗО Одређен број обвезника своје обавезе по основу обрачунавања и плаћања доприноса за здравствено осигурање запослених не извршава, тако да су високе неизмирене обавезе пољопривредника и обвезника самосталних делатности. По подацима Пореске управе стање дуга доприноса за здравствено осигурање пољопривредника и самосталних делатности на дан године, исказано је у следећој табели: (у 000 динара) Опис Дуг из године Разрез за годину Наплаћено у години Остатак дуга =1+2-3 Допринос за здравствено осигурање пољопривредника , , ,14 Допринос за здравствено осигурање лица која се баве самосталном делатношћу , , ,71 УКУПНО: , , ,85 Стање дуга доприноса за здравствено осигурање пољопривредника и самосталних делатности на дан године износи ,09 милиона динара, од тога 23,61% се односи на дуг пољопривредника (4.992,52 милиона динара), а 76,39% на дуг за доприносе лица која се баве самосталном делатношћу (16.149,57 милиона динара). На дан стање дуга доприноса за здравствено осигурање лица која се баве самосталном делатношћу износило је ,86 милиона динара, тако да је ниво пренетог дуга из године увећан за 3.975,71 милион динара. Дуг пољопривредника са стањем на дан године износи 5.044,72 милиона динара, тако да је ниво пренетог дуга из године умањен за 52,20 милиона динара. Остварени приходи и примања просечно по становнику износе ,62 динара и то: од доприноса ,30 динара, трансфера од организација обавезног социјалног

9 8 осигурања 7.061,37 динара, трансфера од буџета 101,73 осталих прихода 266,22 динара. У Табели бр. 1 (у прилогу) исказани су приходи по становнику за годину. У Табели бр. 2 (у прилогу) дат је преглед остварених прихода за и годину. Остварени приходи у години су виши за 1,96% у односу на приходе у години (за 3.511,44 милиона динара). Повећање по врстама прихода износи: од доприноса 3,29%, трансфера од организација обавезног социјалног осигурања 2,14% и других прихода 38,85%. Приходи од и меморандумских ставки за рефундацију расхода нижи су за 14,61% у односу на претходну годину. Трансфери од буџета остварени су у износу од 762,76 милиона динара, што је за 71,16% мање у односу на годину, јер је буџет смањио своје обавезе у односу на Законом дефинисан обим средстава за финансирање здравствене заштите лица из члана 22. Закона. Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 1.272,43 милиона динара, што је за 37,18% више у односу на годину. Од тог износа највећи део се односи на споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице (1.266,21 милион динара). Овај приход највећим делом чине приходи од међународних споразума и конвенција, затим приходи од накнаде штете по регресном поступку и приходи од обрада захтева за листу лекова.мешовити и неодређени приходи износе 25,50 милиона динара, што је за 243,14% више у односу на годину. Упоредни приказ структуре прихода у и години приказан је на графикону: Графикон 4. Упоредни приказ структуре прихода у у години У милионима динара Укупни приходи и примања Приходи од доприноса Трансфери од ООСО Трансфери од буџета Остали приходи У структури прихода у години у односу на годину бележе се промене. Веће учешће у укупним приходима у години у односу на годину имају приходи од доприноса (за 0,90%) и остали приходи (за 0,11%), док је смањено учешће трансфера од буџета за 1,06% у односу на годину.

10 9 Преглед структуре прихода у и години приказан је у табели: (у 000 динара) Приходи и примања Структура Структура Укупни приходи и примања , ,00 Приходи од доприноса , ,48 Трансфери од ООСО , ,01 Трансфери од буџета , ,42 Остали приходи , ,09 Коришћење сопствених прихода Правилником о начину и коришћењу сопствених прихода у Републичком заводу за здравствено осигурање од 14. марта године и Правилником о изменама и допунама овог Правилника, од 30. октобра године и 9. марта године дефинисано је да сопствене приходе Завод користи за увећање плата запослених у Заводу до 30% у складу са одредбама Колективног уговора за запослене у Заводу. Сопствени приходи остварени у филијали Завода користе се тако што се 80% распоређује за запослене у филијали, а 20% за запослене у Дирекцији Завода и запослене у Покрајинском заводу. Сопствени приходи остварени у Дирекцији Завода користе се тако што се 80% распоређује за запослене у Дирекцији Завода и запослене у Покрајинском заводу, а 20% за запослене у филијалама Завода која се на филијале распоређују сразмерно оствареним сопственим приходима. Сопствене приходе Завода чине: 1. приходи остварени на име трошкова издавања исправа о здравственом осигурању и одговарајућих образаца за остваривање права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања; 2. приходи остварени на име трошкова обраде захтева за стављање лекова на листу лекова; 3. приходи остварени на име закупнине пословног простора; 4. приходи остварени у поступку накнаде штете у спровођењу здравственог осигурања; 5. приходи остварени пружањем услуга трећим правним или физичким лицима; Сопствени приходи се остварују додатним ангажовањем запослених у Заводу и овим активностима се смањују трошкови здравственог осигурања, омогућава се ефикасније остваривање права из здравственог осигурања осигураним лицима, ефикасније вођење трошкова здравствених установа на начин да ажурније достављају податке о накнади штете и на тај начин се повећавају средства за потребе здравственог осигурања. Ови приходи су у години износили 254,68 милиона динара. Наведени сопствени приходи су коришћени за увећање плата запослених и текуће расходе пословања. 3. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Одлукама о преусмеравању апропријација за издатке утврђене Финансијским планом Завода за годину извршене су корекције Финансијског плана, при чему је промењена структура расхода.

11 10 На основу анализе реализације Финансијског плана Завода у периоду јануар јул године и предвиђених кретања до краја године, Директор Завода је на основу члана 61. став 10. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010) и члана 7. Финансијског плана Завода за годину 2. септембра године донео Одлуку о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом Завода за годину. Директор Завода је 7. децембра године донео другу Одлуку о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом Завода за годину, којом су уведене нове апропријације: отплата камата и пратећи трошкови задуживања, издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине и донације, дотације и трансфери. Такође, анализом остварења расхода у периоду јануарновембар године утврђено је да су се поједине апропријације оствариле на нижем нивоу, па су се стекли услови да се те апропријације умање. Анализом реализације Финансијског плана Завода у периоду јануар децембар године утврђено је да су поједини расходи остварени на нижем нивоу у односу на план за годину, тако да су се стекли услови да се ови расходи умање, док се са друге стране јавила потреба за увећањем појединих позиција расхода. Директор Завода је 31. децембра године донео трећу Одлуку о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом Завода за годину. Након извршених измена у висини појединих апропријација, у Финансијском плану расходи за здравствену заштиту чине 93,20%, накнаде осигураним лицима Завода 3,99%, трошкови спровођења здравственог осигурања 2,08%, издаци за отплату главнице и камате 0,03%, основна средства 0,33% и остали расходи 0,37%. У складу са Правилником за годину, који је донео Управни одбор Завода, Завод је са свим здравственим установама на подручју Републике које су у Плану мреже, закључио уговоре о пружању услуга здравствене заштите осигураним лицима Завода. На основу закључених уговора са Заводом, здравствене установе су донеле своје финансијске планове и планове набавке лекова, санитетских средстава и медицинских потрошних материјала, енергената, материјала који се уграђују у организам, намирница за исхрану болесника и других инпута, без којих не могу да пружају услуге здравствене заштите. Здравствене установе су преузеле одговорност да обезбеде лекове, санитетски материјал и друге неопходне импуте у количини и структури за пружање свих планираних и уговорених услуга. Да би се рационалније располагало средствима здравственог осигурања Завод је спроводио поступак јавне набавке по коме су изабрани најповољнији понуђачи за набавку одређених импута неопходних за пружање услуга здравствене заштите (уградни материјали, цитостатици, лекови за лечење оболелих од хемофилије и др.). Преглед планираних и остварених расхода и издатака за годину по наменама, исказаних по готовинској основи дат је у следећој табели: (у 000 дин.) Економска класификација РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Планирано Остварено Индекс (4/3)x ТЕКУЋИ РАСХОДИ , РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ) , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , НАКНАДЕ У НАТУРИ , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,96

12 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБE , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , МАТЕРИЈАЛ , Канцеларијски материјал , Здравствене књижице и маркице за оверу здравствених књижица осигураника , ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА , ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА , ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА , ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , Остале текуће дотације и трансфери , Остале текуће дотације по закону , СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА , ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) , Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима , Накнаде зарада осигураницима услед привремене неспособности за рад , Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи , Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга , Услуге болница, поликлиника и амбуланти (примарна здравствена заштита са установама ван мреже у примарној здравственој заштити) , Услуге дијализе (материјал за дијализу) , Фармацеутске услуге и материјали (лекови издати на рецепт) , Стоматолошке услуге , Болничке услуге (секундарна и терцијарна здравствена заштита са установама ван мреже у секундарној здравственој заштити) , Помагала и направе , Услуге које пружају установе социјалне заштите , Остале услуге здравствене заштите у земљи , Здравствена заштита по конвенцији , Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству , Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство ,23

13 Услуге рехабилитације и рекреације , Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга (институти и заводи за јавно здравље) , ОСТАЛИ РАСХОДИ , ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА , ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ , ОСНОВНА СРЕДСТВА , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , МАШИНЕ И ОПРЕМА , НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА , ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА ,58 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛАСА 4, 5 И ,36 Укупни расходи за годину по готовинској основи су остварени на нивоу од ,48 милиона динара, што је у односу на план мање за 1,64%. Подаци показују да је здравственим установама за пружене здравствене услуге и издате лекове на рецепт пренето ,93 милиона динара, што је за 1,22% мање од плана. Средства Завода ангажована за финансирање здравствене заштите преко здравствених установа и апотекарских установа чине 93,61% укупних расхода, а у оквиру тога за: примарну здравствену заштиту 22,82%, секундарну и терцијарну здравствену заштиту 54,34% и за издате лекове на рецепт 13,72%. За накнаде осигураним лицима ангажовано је 7.413,86 милиона динара или 4,05% средстава, тако да је за здравствену заштиту и накнаде ангажовано 97,66% укупних расхода. У оквиру расхода за помагала и направе, на добављаче за помагала односи се 912,50 милиона динара или 51,76%, на помагала у апотекама 980,53 милиона динара (48,17%), док рефундације осигураницима износе 1,46 милиона динара. Од остварених расхода за здравствену заштиту, најзначајнији су расходи за: - примарну здравствену заштиту од ,06 милиона динара или 22,82% трошкова здравствене заштите, односно 21,36% укупних расхода. У односу на план ови трошкови су остварени са 97,12%; - секундарну и терцијарну здравствену заштиту од ,29 милиона динара или 54,34% расхода здравствене заштите, односно 50,87% укупних расхода. Ови трошкови су извршени са 100,00% у односу на план. - издате лекове на рецепт осигураним лицима Завода од ,48 милиона динара или 13,72% трошкова здравствене заштите, односно 12,84% укупних расхода. У односу на план овај расход је остварен са 100,00%; - услуге специјализоване рехабилитације од 2.694,63 милиона динара или 1,57% расхода здравствене заштите, односно 1,47% укупних расхода. У односу на план овај расход је остварен са 99,37%; - услуге дијализе од 3.899,83 милиона динара или 2,28% расхода за здравствену заштиту, односно 2,13% укупних расхода. У односу на план овај расход је остварен са 100,00%;

14 13 - стоматолошке услуге у износу од 4.284,98 милиона динара или 2,50% расхода за здравствену заштиту, односно 2,34% укупних расхода. Ови трошкови су извршени са 97,39% у односу на план; - накнаде за ортопедске справе и помагала у износу од 1.894,49 милиона динара или 1,11% расхода за здравствену заштиту односно 1,04% укупних расхода. У односу на план овај расход је остварен са 99,71%. Структура расхода здравствене заштите приказана је на графикону: Графикон 5. Структура расхода здравствене заштите у години Примарна здравствена заштита 13,72% 2,50% 4,35% 22,82% Секундарна и терцијарна здрав ств ена заштита 2,28% Мат еријал за дијализу Лекови издати на рецепт Стоматолошке услуге 54,34% Ост али трошкови За накнаде осигураницима (боловања и путне трошкове) исплаћено је 7.413,86 милиона динара или 4,05% од укупних расхода, што у односу на план износи 99,93%. Накнаде зарада за време боловања, које се исплаћују на терет здравственог осигурања исплаћене су у износу од 6.770,12 милиона динара (99,93% плана), док су у години исплаћене у износу од 6.766,90 милиона динара, што представља приближно исти ниво. У години, у односу на годину, дошло је до смањења броја случајева у којима је по основу привремене спречености за рад обрачуната и исплаћена накнада зараде из средстава Завода, тако да је у односу на случајева у години, у години обрачуната накнада зараде за случајева. Укупан број дана који су осигураници провели на боловању у години износи , док је просечна дужина боловања по лицу 50,38 дана. Нaкнадe путних трошкова осигураним лицима, због коришћења здравствене заштите у здравственим установама удаљеним преко 30 километара, износи 643,74 милиона динара или 0,35% од укупних трошкова, што у односу на план износи 100,00%. У односу на годину, када је поднето захтева ради коришћења здравствене заштите ван подручја матичне филијале, у години овај број захтева је незнатно повећан на , с тим што је одобрено захтева. Расходи за запослене Завода износе 2.546,90 милиона динара или 1,39% од укупних расхода, а извршење у односу на план износи 98,51%. У периоду јануар - децембар године расходи за зараде запослених остварени су у износу од 2.005,12 милиона динара, односно 98,38% плана, док су расходи за доприносе на терет послодавца остварени у износу од 369,36 милиона динара, односно 98,77%. Од укупног износа, за стимулативне накнаде је у току године исплаћено 249,73 милиона динара. Стимулативне накнаде исплаћене су из сопствених прихода Републичког завода, у складу са ставом Министарства Финансија

15 14 да се стимулативно награђивање сматра делом плате, а не накнадом, наградом или бонусом запосленима и као такво може се исплаћивати из сопствених прихода Завода. Расходи за накнаде у натури и остварени су у износу од 3,07 милиона динара, односно 76,66% плана. Ове расходе највећим делом чине расходи за превоз на посао и са посла (маркица) у износу од 2,64 милиона динара. Расходи за социјална давања запосленима остварени су у износу од 113,67 милиона динара, односно 99,99% плана за годину. У оквиру ове групе расхода највећи део чине расходи по основу отпремнина приликом одласка у пензију у износу од 51,68 милиона динара (за 61 запосленог који су у току године напустили Завод у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији), расходи за породиљско боловање у износу од 45,23 милиона динара и расходи за боловања преко 30 дана за запослене у Заводу у износу од 10,61 милион динара. Расходи за накнаде трошкова за запослене остварени су у износу од 55,69 милиона динара, односно 99,96% плана за годину. Ове расходе у целини чине расходи за превоз на посао и са посла. Расходи за коришћење услуга и робе остварени су у износу од 858,42 милиона динара, односно 72,52% плана за годину. Највећи износ у оквиру ове групе расхода чине стални трошкови (455,54 милиона динара). У оквиру сталних трошкова трошкови платног промета износе 157,95 милиона динара, услуге за електричну енергију 49,53 милиона динара, централно грејање 42,46 милиона динара и др. Трошкови путовања износили су 14,31 милиона динара (43,04%). Ови расходи су неопходни због путовања чланова лекарских комисија ван седишта филијале, надзорника осигурања, едукације запослених, размене искустава са другим фондовима за здравствено осигурање, као и припреме за промене начина финансирања и даљег унапређења здравственог осигурања. Расходи за услуге по уговору (246,06 милиона динара), при чему су најзначајнији расходи за накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија у износу од 118,58 милиона динара, услуге одржавања рачунара 29,77 милиона динара, остале стручне услуге 20,23 милиона динара и др. Расходи за текуће поправке и одржавање износе 20,18 милиона динара, односно 18,63% плана. У оквиру ове групе расхода најзначајнији су расходи по основу поправки и одржавања рачунарске опреме у износу од 2,90 милиона динара, остале поправке и одржавање опреме за саобраћај у износу од 1,80 милиона динара и др. Расходи за материјал остварени су у износу од 122,33 милиона динара (41,07% плана), при чему су најзначајнији расходи по основу здравствених књижица и маркица за оверу здравствених књижица у износу од 44,43 милиона динара, канцеларијски материјал 44,11 милиона динара, расходи за бензин 11,47 милиона динара и др. Расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања износе 676,41 милиона динара, (98,09% плана за годину). Овај расход се односи на измирење обавеза према Фонду за развој Републике Србије, а на основу Закључка Владе 05 број: / од 29. децембра године, којим је управним одборима Завода и Фонда за развој Републике Србије препоручено да донесу одлуке о закључењу уговора о уступању потраживања замена испуњења, до износа дуга Завода према Фонду за развој Републике Србије, са стањем 31. децембра године. Управни одбор Завода на седници одржаној 26. фебруара године усвојио је поменути Закључак. Такође, Заводу је препоручено да од 31. децембра године започне оверу здравствених исправа, са важењем до 30. јуна године, запосленима у привредним субјектима са Листе привредних субјеката који дају сагласност на уговоре о уступању потраживања. Запослени у наведеним привредним субјектима, на основу оверених здравствених исправа, остваривали су права из здравственог осигурања у току године. Закључком Владе 05 број: / од 22. јула године препоручује се да се овера здравствених књижица настави до године.

16 15 Расходи за донације, дотације и трансфере износе 4,49 милиона динара, односно 76,09% плана за годину. Овај расход се односи на финансирање зарада особа са инвалидитетом, за број лица које је Завод требао да запосли, у износу који не може бити мањи од 50% просечне зараде у привреди Републике Србије и то од јуна године, а у складу са чл. 24. и 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени гласник РС'', број 36/2009). Остали расходи износе 31,04 милиона динара, што чини 0,02% укупних расхода, а извршење у односу на план износи 32,67%. У оквиру ове врсте расхода порези и обавезне таксе и казне износе 12,99 милина динара, док су новчане казне и пенали по решењу судова 18,05 милиона динара. Расходи за основна средства износе 109,70 милиона динара, а то је 17,94% у односу на план. Ове расходе чине расходи за зграде и грађевинске објекте у износу од 50,38 милиона динара, машине и опрему 48,01 милион динара (од тога рачунарска опрема 37,98 милиона динара или 79,11% укупних расхода за машине и опрему) и нематеријалну имовину у износу од 11,30 милиона динара (од тога 9,00 милиона динара износе расходи за компјутерски софтвер, а 2,30 милиона динара расходи за коришћење лиценци). Због недовољне ликвидности Завода у години одложени су неки радови у појединим филијалама. Расходи за отплату главнице износе 59,75 милиона динара, односно 99,58% плана.овај расход се односи на измирење преосталог дуга према Фонду за развој Републике Србије. Структура планираних и остварених расхода дата је у следећој табели: Економска класификација Учешће планираних расхода у укупним расходима Учешће остварених расхода у укупним расходима РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 99,64 99, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,39 1, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ) 1,10 1, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 0,20 0, НАКНАДЕ У НАТУРИ 0,00 0, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 0,06 0, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,03 0, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 0,64 0, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,24 0, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,02 0, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,16 0, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,06 0, МАТЕРИЈАЛ 0,16 0, Канцеларијски материјал 0,09 0, Здравствене књижице и маркице за оверу здравствених књижица осигураника 0,07 0, ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 0,37 0, ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 0,02 0, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 0,35 0, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0,00 0, ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0,00 0, Остале текуће дотације и трансфери 0,00 0,00

17 Остале текуће дотације по закону 0,00 0, СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 97,19 97, ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) 97,19 97, Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима 3,99 4, Накнаде зарада осигураницима услед привремене неспособности за рад 3,64 3, Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи 0,35 0, Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга 93,20 93, Услуге болница, поликлиника и амбуланти (примарна здравствена заштита са установама ван мреже у примарној здравственој заштити) 21,63 21, Услуге дијализе (материјал за дијализу) 2,10 2, Фармацеутске услуге и материјали (лекови издати на рецепт) 12,63 12, Стоматолошке услуге 2,36 2, Болничке услуге (секундарна и терцијарна здравствена заштита са установама ван мреже у секундарној здравственој заштити) 50,03 50, Помагала и направе 1,02 1, Услуге које пружају установе социјалне заштите 0,51 0, Остале услуге здравствене заштите у земљи 0,21 0, Здравствена заштита по конвенцији 0,21 0, Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству 0,01 0, Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство 0,13 0, Услуге рехабилитације и рекреације 1,46 1, Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга (институти и заводи за јавно здравље) 0,90 0, ОСТАЛИ РАСХОДИ 0,05 0, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 0,02 0, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 0,03 0, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,33 0, ОСНОВНА СРЕДСТВА 0,33 0, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,20 0, МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,12 0, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,01 0, ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,03 0, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0,03 0, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 0,03 0,03 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛАСА 4, 5 И 6 100,00 100,00

18 17 Структура расхода приказана је на графикону: Графикон 6. Структура расхода у години 1,39% 4,05% 0,95% 93,61% Расх оди здравствене заштите Расх оди за запослене Накнаде осигураницима Остали расходи Стварни расходи по основу здравствене заштите и накнада осигураницима исказани по обрачунској основи су знатно виши, па неизмирене (пренете) обавезе износе: (у мил. динара) Расходи Пренете обавезе За услуге здравствене заштите 2.259,08 За лекове на рецепт ,79 Неисплаћене рефундације 6,56 Накнаде за ортопедске справе и помагала 1.164,17 Накнаде зарада за време боловања 126,05 Накнаде погребних трошкова 1,88 Накнаде путних трошкова за остваривање здравствене заштите 65,36 Укупно: ,89 Пренете обавезе утичу на извршавање текућих расхода у наредној години. Просечни расходи по становнику за годину износе ,77 динара, што у односу на планиране износи 98,36%. У Табели бр. 3 (у прилогу) исказани су просечни расходи по становнику. Просечан расход за накнаде по осигуранику (накнаде зарада осигураницима услед привремене спречености за рад, путни трошкови, расходи по основу рефундација осигураним лицима -лекови, помагала...) у години износи динара. Највећи расход по осигуранику имала је филијала Београд (1.792 динара), затим филијала Врање (1.324 динара) и филијала Смедерево (1.208 динара). Најмањи износ накнада по осигуранику остварила је филијала Грачаница (404 динара), затим Гњилане (434 динара) и Косовска Митровица (477 динара), као и Панчево (559 динара) и Прокупље (617 динара). У Табели бр. 4 (у прилогу) исказани су просечни расходи за накнаде по осигуранику по филијалама.

19 18 Укупни расходи у години у односу на годину су повећани за 3,22%. Повећање по врстама расхода износи: расходи здравствене заштите 3,39%, накнаде осигураницима 0,02%, расходи за коришћење услуга и робе 9,84%, док су расходи за запослене мањи за 12,93%. У Табели бр. 5 (у прилогу) дат је преглед расхода у и години. Упоредни приказ структуре расхода приказан је на графикону: Графикон 7. Упоредни приказ структуре расхода у и години Износ (у милионима динара) Укупни расх. и издаци Расходи здр. заштите Накнаде осигур. Расх. за запослене Остали расх. 4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА Добровољно здравствено осигурање организовано је у Заводу у складу са Законом о здравственом осигурању и Уредбом о добровољном здравственом осигурању. Финансијским планом Завода за годину посебно су планирани приходи и расходи по основу добровољног здравственог осигурања и то: приходи по основу премије осигурања у износу од динара и расходи по основу накнада штета у износу од динара. (у 000 динара) Економска класификација ВРСТА Планирано Остварено Индекс (4/3)x Приходи по основу премије осигурања , Расходи по основу накнада штета ,80 Извршење прихода по основу премије осигурања износи 261,00 хиљада динара, односно 43,50% плана, док су расходи по основу накнада штета извршени у износу од 124,00 хиљаде динара, односно 24,80% плана.

20 19 5. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ФИЛИЈАЛАМА Ради спровођења здравственог осигурања у складу са Законом, у Заводу су, као организациони делови, образоване филијале тако да активно делатност обавља 28 филијала са 159 испостава и 5 истурених шалтера. У АП Косово и Метохија тренутно је у функцији 3 филијале (Косовска Митровица, Грачаница и Гњилане) и 20 испостава. Из објективних разлога од године не функционишу филијале у Призрену и Пећи са испоставама. Филијала у Грачаници највећим делом покрива подручје ових филијала, јер у једном броју енклава живе осигурана лица којима се преко ове филијале обезбеђују услови за остваривање права из здравственог осигурања. Филијале Завода су у години остваривале приходе по основу доприноса за здравствено осигурање од 7,5% на основу Одлуке о износу средстава која се преносе филијали у току године ( Службени гласник РС, број 5/10), рефундације од Фонда за ПИО на име накнаде зараде за лица која су упућена на оцену радне способности коју утврђује инвалидска комисија и др. Поред тога, филијала Завода остварује трансфер од Завода и на тај начин измирује обавезе по основу закључених уговора са здравственим установама, фактурисаних лекова на рецепт и помагала и др. Расходе филијале Завода чине: накнаде осигураним лицима накнаде зарада осигураницима услед привремене спречености за рад, расходи по основу издатих помогала осигураним лицима од стране добављача, путни трошкови, расходи по основу рефундација осигураним лицима, материјални трошкови филијале Завода и расходи здравствене заштите који се извршавају путем трансфера Завода филијалама за измирење уговорних обавеза према здравственим установама и др. Приходи по филијалама Завода Приходи филијала за годину су исказани у следећој табели: Доприноси (7,5%) Трансфери од Фонда ПИО до изласка на ИК Остали приходи филијале Трансфери од Завода (у 000 динара) Укупни приходи и примања филијале У Табели бр. 6 - Приходи по филијалама Завода у години (у Прилогу) приказане су све врсте прихода које филијала Завода директно остварује: 7,5% доприноса за здравствено осигурање обвезника на територији филијале, трансфери од фонда ПИО за накнаде исплаћене лицима која су остварила право преко инвалидске комисије и остали приходи филијале. Такође, у табели су приказани и трансфери од Завода којима се преко филијала извршавају уговорне обавезе према здравственим установама са којима је филијала закључила уговоре. У табели је исказана и структура прихода по врстама и по филијалама. Од укупних прихода филијала Завода, који износе ,15 милиона динара, највећи проценат од 31,55% остварује филијала Београд, затим следе филијале у Новом Саду са 9,64% учешћа и филијала у Нишу са 7,20% учешћа у укупним приходима филијала. Најмање приходе остварују филијале Завода у Гњилану 0,25%, Прокупљу 0,99% и Пироту 1,03%.

21 20 У Табели бр. 7 (у прилогу) дати су приходи филијала по становнику. Просечни приходи филијала Завода (без АП Косово и Метохија) по становнику износе ,11 динара, при чему су просечни приходи филијале за град Београд највиши и износе ,86 динара, Ниш ,77 динара, Нови Сад ,29 динара итд. Најниже приходе по становнику имају филијале Сремска Митровица од ,97 динара, Шабац ,43 динара итд. Просечни приход од доприноса је 1.276,76 динара (без АП Косово и Метохија), али су различито остварени по филијалама од 628,25 динара до 2.234,78 динара. Расходи по филијалама Завода Табела која следи приказује расходе филијала Завода за годину по врстама: (у 000 динара) Здравствена заштита Накнаде Остали трошкови Свега расходи Расходи филијала Завода за годину дати су у Табели бр. 8 (у Прилогу). Приказани су расходи на нивоу филијала по врстама и то: расходи за здравствену заштиту, укупне накнаде осигураним лицима (готовински расходи за боловања и путне трошкове, као и рефундације осигураницима за лекове на рецепт, ортопедске справе и помагала и кућне дијализе), као и остали трошкови. Највећи расходи у години се односе на филијалу за град Београд и они износе ,92 милиона динара. По висини расхода следи филијала Нови Сад са ,86 милиона динара, филијала Ниш са ,61 милиона динара итд. Најнижи расходи се односе на филијалу Гњилане 438,23 милиона динара, филијалу Прокупље 1.762,22 милиона динара итд. Овакав тренд у висини укупних расхода се односи и на висину расхода за здравствену заштиту, накнаде осигураницима и остале трошкове. Трошкови здравствене заштите у години износили су ,35 милиона динара, од тога највећи део се односио на филијалу Београд (31,38%) у износу од ,48 милиона динара, затим филијалу Нови Сад (9,72%) у износу од милиона динара и филијалу Ниш (7,28%) у износу од ,04 милиона динара. Накнаде зарада по основу привремене спречености за рад у години исплаћиване су осигураницима филијале Завода, из средстава доприноса која се преносе филијали у складу са чланом 2. Одлуке о износу средстава која се преносе филијали у току године. У години, накнаде су исплаћене у износу од 7.475,85 милиона динара. Највећи расход остварила је филијала Београд са 2.785,28 милиона динара (37,26%), Филијала Ниш са 433,11 милиона динара (5,79%) и филијала Нови Сад са 417,09 милиона динара (5,58%). Просечни расходи по становнику филијала Завода (без АП Косово и Метохија) износе ,13 динара. Највеће расходе по становнику има филијала за град Београд у износу од ,98 динара, филијала Ниш ,19 динара и филијала Нови Сад ,67 динара. Најнижи расходи по становнику су у Филијали Сремска Митровица и износе ,70 динара. После Сремске Митровице најниже расходе по становнику има филијала Шабац од ,79динара. Расходи филијала по становнику за годину дати су у Табели бр. 9 (у прилогу).

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA konacno .doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA konacno .doc РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2009. ГОДИНУ Београд, април 2010. године 1 1. УВОД Републички завод за здравствено

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

Финансијски план

Финансијски план Дом ученика средњих школа Jeлица Миловановић Крунска бр.8, Београд ПИБ 100158071 МБ 07444028 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2018. ГОДИНУ Београд, 26.01.2018. годинe У складу са чл. 50 Закона о буџетском

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

fin plan tabele2010.xls

fin plan tabele2010.xls Захтев за текуће издатке у 2010. години Табела 1 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА 1 2 Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-304/19 25.02.2019. године ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ, ОБЈАШЊЕЊА И ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА Нови Сад,Масарикова бр.25 Датум,06.01.2016.године Број:6/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАСИЈЕ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф РАСХОДИ I-IX 2014. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс финансијског плана за 2014.г Фин.извештај I-IX за 2014

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o doprinosima za obavezno socijalno

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски РАСХОДИ I-XII 2015. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски план за 2015.г Фин.план за 2015/буџет Фин.план за 2015/сопст.

Више