Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA konacno .doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA konacno .doc"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ГОДИНУ Београд, април године

2 1 1. УВОД Републички завод за здравствено осигурање (у даљем тексту: Завод) је правно лице са статусом организације за обавезно здравствено осигурање у коме се остварују права из обавезног здравственог осигурања и обезбеђују средства за њихово остваривање. Законом о здравственом осигурању (''Службени гласник РС'', бр. 107/05 и 109/05 исправка, у даљем тексту: Закон), уређена су права из здравственог осигурања запослених и других грађана обухваћених обавезним здравственим осигурањем, организација здравственог осигурања и финансирање тог осигурања. Утврђено је да су запослени и други грађани, обавезно здравствено осигурани (осигураници) и да тим осигурањем обезбеђују себи и члановима својих породица (осигурана лица) право на здравствену заштиту, право на накнаде и друга права утврђена Законом. Средства за остваривање права из обавезног здравственог осигурања обезбеђују осигураници и послодавци плаћањем доприноса организацији здравственог осигурања. Средства за здравствену заштиту пензионера и лица која примају накнаду преко националне службе за запошљавање обезбеђују се трансфером од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање. Средства за здравствену заштиту лица која се сматрају осигураницима по члану 22. Закона се обезбеђују у буџету Републике, на основицу и по стопи доприноса за обавезно здравствено осигурање које су прописане Законом. Средства Завода могу се користити само за намене одређене Законом, и то за остваривање права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања, за унапређивање система здравственог осигурања, за остваривање права осигураних лица из добровољног здравственог осигурања које организује и спроводи Завод, за подмиривање трошкова спровођења здравственог осигурања као и за друге расходе у складу са законом. Управни одбор Републичког завода на седници одржаној 12. септембра године, усвојио је Предлог Финансијског плана за годину. Народна скупштина је усвојила Закон о буџету за годину и донела Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Завода за годину. Финансијски план Завода за годину, донет је на основу смерница за састављање финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања за годину, добијених од Министарства финансија, по препорукама ММФ-а и планираних примања и издатака у години. У току првог квартала године, услед негативних ефеката светске економске кризе, дошло је до пада привредне активности и пада прихода од доприноса. Завод је уочио неопходност промене првобитног плана на ниже, тако да је 14. априла године донео Одлуку о изменама Финансијског плана Завода за годину, са уравнотеженим приходима и расходима. После извршеног усаглашавања прихода и расхода са буџетом Републике Србије и организацијама обавезног социјалног осигурања Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о давању сагласности на Финансијски план Завода за годину у складу са одредбама Закона о буџетском систему. Анализом реализације Финансијског плана Завода у периоду јануар мај године и предвиђених кретања до краја године, Завод је 26. јуна године донео Одлуку о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом Завода за годину, којом је извршена корекција расхода за зграде и грађевинске објекте у корист расхода за машине и опрему. У складу са потребама да се додатно измени усвојена Одлука о изменама Финансијског плана Завода за годину, Завод је 30. октобра године донео други Предлог Одлуке о изменама Финансијског плана Завода за годину. Предлог је достављен надлежним министарствима, али није усвојен од стране Владе.

3 2 Анализом реализације Финансијског плана Завода у периоду јануар децембар године утврђено је да су поједини расходи остварени на нижем нивоу у односу на план за годину, тако да су се стекли услови да се ови расходи умање, док се са друге стране јавила потреба за увећањем појединих позиција расхода. Завод је 26. фебруара године усвојио другу Одлуку о преусмеравању апропријација за издатке утврђене финансијским планом Завода за годину. У складу са донетим финансијским планом и одлукама о измени апропријација, Управни одбор је усвојио Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину (''Службени гласник РС'', бр. 06/09...2/10), којим је опредељена коначна накнада даваоцима здравствених услуга за годину. Донетим актима, створени су услови да здравствене установе донесу своје планове и у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и плановима, обезбеде рационалну набавку лекова, санитетског материјала, уградних материјала и других инпута потребних за пружање услуга у складу са планом здравствене установе. Закљученим уговорима Завод је створио предуслове да се обезбеди обострано поштовање уговорних обавеза. Закључивање уговора није остало на формалном извршавању законске обавезе за уговарање. Уговорима је утврђено да се уговорене обавезе заиста изврше, како од стране Завода, тако и од стране здравствених установа, да би се обезбедило реалније утврђивање прихода и расхода. Коначним обрачуном утврђена је припадајућа накнада здравственим установама за спровођење здравствене заштите у години. 2. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Финансијским планом Завода за годину планирани су укупни приходи и примања у износу од ,68 милиона динара. Од наведеног укупног износа прихода, од доприноса је планирано ,00 милиона динара или 69,67%. Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања планирани су у износу ,73 милиона динара или 28,96% укупних прихода и примања. Трансфери од буџета планирани су у висини од 1.198,38 милиона динара или 0,67% планираних прихода и примања. Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 800,00 милиона динара или 0,44% укупних прихода и примања. Ова позиција се односи на рефундације накнада осигураним лицима за боловање до изласка на инвалидску комисију, добијене од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Други приходи планирани су у износу од 470,57 милиона динара или 0,26% и они обухватају приходе од имовине (камате), приходе од продаје добара и услуга, добровољне трансфере од физичких и правних лица и мешовите и неодређене приходе у корист oрганизација обавезног социјалног осигурања (ООСО). Преглед планираних и остварених прихода и примања (по готовинској основи) у години дат је у следећој табели: (у 000 дин.) Економска класификација ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Планирано Остварено Индекс (4/3)x ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ , Доприноси за социјално осигурање , Доприноси за социјално осигурање на терет запослених ,78

4 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца , Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица , Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , Текући трансфери од других нивоа власти у корист Републичког завода за здравствено осигурање , Трансфери од буџета за здравствену заштиту лица из члана 22. закона , Трансфери од буџета по основу дуванског дима , ДРУГИ ПРИХОДИ , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , Камате , Камате на средства организација обавезног социјалног осигурања , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист организација обавезног социјалног осигурања , Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице , Приходи организација обавезног социјалног осигурања од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , Мешовити и неодређени приходи у корист организација обавезног социјалног осиуграња , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ , Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања , Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у корист Републичког завода за здравствено осигурање , Допринос за здравствено осигурање незапослених лица који плаћа Национална служба за запошљавање ,21

5 Допринос за здравствено осигурање корисника пензија и корисника других новчаних накнада који плаћа Републички фонд за ПИО запослених , Трансфери од Републичког фонда за ПИО пољопривредника у корист Републичког завода за здравствено осигурање , Трансфери од Републичког фонда за ПИО самосталних делатности у корист Републичког завода за здравствено осигурање , Допринос за здравствено осигурање корисника новчаних накнада из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању , Допринос за здравствено осигурање за лица која остварују накнаду зараде за време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, који плаћа Републички завод за здравствено осигурање , Допринос за здравствено осигурање који плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи , Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист организација обавезног социјалног осигурања ,23 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класа 7, 8 и ,59 Укупни приходи и примања Завода остварени у години износе ,56 милиона динара или 99,59% годишњег плана. Остварење прихода по изворима прихода је различито. Остварени приходи су за 733,12 милиона динара мањи од планираних. Ово смањење прихода је последица смањене привредне активности због утицаја светске економске кризе на нашу привреду. Приходи од доприноса за здравствено осигурање остварени су у висини од ,18 милиона динара или 98,04% планираних средстава по овом основу. Сви приходи од доприноса за здравствено осигурање остварени су испод планираног нивоа. Доприноси за здравствено осигурање на терет запослених остварени су у висини од ,01 милиона динара или 97,78% плана, док доприноси за здравствено

6 5 осигурање на терет послодавца износе ,67 милиона динара или 98,39% планираних средстава. Доприноси за здравствено осигурање лица која обављају самосталну делатност и пољопривредника износе 7.498,18 милиона динара (97,31%). Доприноси који се не могу разврстати остварени су у износу од 117,32 милиона динара (96,82%). Трансфери од буџета остварени су у висини од 2.644,88 милиона динара или 220,70% планираних трансфера по овом основу. Од тога трансфери од буџета за здравствену заштиту лица из члана 22. Закона износе 588,38 милиона динара, односно 100,00% плана у години. Остатак од 1.446,50 милиона динара представља трансфер од буџета за набавку вакцина против новог грипа А(Х1Н1). Према Информацији о реализацији уговора о куповини вакцина против грипа А (H1N1), која је прослеђена Министарству здравља, у поступку реализације Закључка Владе бр /2009 од године, Завод је са изабраним понуђачем ''Југохемија- Фармација'' закључио Уговор о куповини ,00 доза вакцина против грипа А (H1N1) дана године. У складу са овим уговором понуђач ''Југохемија- Фармација'' је до године, испоручио укупно комада вакцина, а Завод је на основу испостављених фактура исплатио понуђачу ,36 динара (све испоручене вакцине су плаћене). Поред овога, Републички завод је на име трошкова осигурања предметних вакцина имао зависне трошкове у висини од ,00 динара. Остатак средстава је остао неутрошен. Трансфери од буџета по основу дуванског динара 610,00 милиона динара, односно 100,00% плана. Остварени други приходи (приходи од имовине, од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица, односно приходи од откупа тендерске документације, и мешовити и неодређени приходи у корист ООСО) износе 935,27 милиона динара, што је за 101, 53% више од плана. Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су у износу од 815,52 милиона динара или 101,94% у односу на годишњи план. Ови приходи састоје се од: трансфера од Фонда ПИО по основу накнада до изласка на ИК 706,64 милиона динара и рефундација 108,89 милиона динара. Приходи од трансфера организација обавезног социјалног осигурања остварени су на нивоу од ,04 милиона динара, односно 99,60% у односу на план. Трансфери по основу доприноса за здравствено осигурање незапослених лица који плаћа Национална служба за запошљавање износе 3.194,56 милиона динара или 89,21% планираних средстава по овом основу. Од Фонда ПИО запослених остварено је ,33 милиона динара или 99,85% плана. Трансфер од Фонда ПИО пољопривредника остварен је у износу од 2.821,79 милиона динара или 100,78% плана. Трансфер Фонда ПИО самосталних делатности остварен је у износу од 1.743,51 милиона динара или 100,78% плана. Трансфери по основу доприноса за здравствено осигурање корисника новчаних накнада из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (накнаде за инвалиде II и III категорије, накнаде по основу преостале радне способности и др.) остварени су у износу од 58,41 милиона динара, односно 100,71% плана. Такође, остварени су приходи од уплате доприноса за здравствено осигурање на накнаде због привремене спречености за рад дуже од 30 дана у износу од 805,86 милиона динара (146,52% плана) и доприноса за здравствено осигурање које плаћа Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима за обавезно здравствено осигурање у износу од 279,57 милиона динара (86,04% плана). Примања од продаје нефинансијске имовине износе 0,04 милиона динара, што је само 7,97% планираних примања по овом основу. Примања од продаје финансијске имовине износе 1,63 милиона динара, односно 27,23% плана. Структура учешћа појединих прихода у укупним приходима приказана је у графикону:

7 6 Графикон 1. Ст рукт ура прихода у години 1%1% 29% 69% Социјални доприноси Трансфери од организација обав езног социјалног осигурања Трансфери од буџета Остали приходи и примања Напомена: проценти су заокружени Приходи од доприноса за здравствено осигурање као најзначајнији приходи, остварени су у износу од ,18 милиона динара, што чини 68,58% укупних прихода и примања. Графикон 2. Ст рукт ура прихода од доприноса у години 6% 0% 46% 48% Доприноси на терет запослених Доприноси на терет послодав ца Доприноси за лица која обав љају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси који се не могу разв рстати Напомена: проценти су заокружени Приходи по основу трансфера од организација обавезног социјалног осигурања износе ,04 милиона динара (28,96% укупних прихода и примања).

8 7 Графикон 3. Ст рукт ура прихода од трансфера у години 5% 3% 2% 6% 84% Доприноси за здр. осигу рање незапослених лица које плаћа НСЗ Доприноси за здр. осигу рање корисника пензија и корисника дру гих нов чаних накнада који плаћа ПИО запослених Трансфери од Репу бличког фонда за ПИО пољоприв редника у корист РЗЗО Трансфери од Репу бличког фонда за ПИО самосталних делатности у корист РЗЗО Доприноси за здр. Осигу рање за лица која оств ару ју накнаду зараде за в реме привв р. спречености за рад (болов ање) по прописима о здр. осиг. који плаћа РЗЗО Напомена: проценти су заокружени Одређен број обвезника своје обавезе по основу обрачунавања и плаћања доприноса за здравствено осигурање запослених не извршава, тако да су високе неизмирене обавезе пољопривредника и обвезника самосталних делатности. По подацима Пореске управе стање дуга доприноса за здравствено осигурање пољопривредника и самосталних делатности на дан године, исказано је у следећој табели: (у 000 динара) Наплаћено Опис Дуг из године Разрез за годину у години Остатак дуга =1+2-3 Допринос за здравствено осигурање пољопривредника 0, , , ,67 Допринос за здравствено осигурање лица која се баве самосталном делатношћу , , , ,88 УКУПНО: , , , ,55 Стање дуга доприноса за здравствено осигурање пољопривредника и самосталних делатности на дан године износи ,47 милиона динара, од тога 13,02% се односи на дуг пољопривредника (4.082,93 милиона динара), а 86,98% на дуг за доприносе лица која се баве самосталном делатношћу и (27.265,53 милиона динара). На дан стање дуга доприноса за здравствено осигурање лица која се баве самосталном делатношћу износило је ,15 милиона динара, тако да је ниво пренетог дуга из године смањен само за 124,97 милиона динара. Дуг пољопривредника са стањем на дан године није исказан јер су за износе дуга из године по службеној дужности донета решења о мировању, на основу Закона о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 102/08 и 31/09), којим се уређује

9 8 мировање обавезе плаћања доспелих а неплаћених доприноса за обавезно здравствено осигурање, као и отпис дуга по основу доспелих а неплаћених доприноса за обавезно здравствено осигурање. Износ дуга пољопривредника који је стављен у стање мировања на дан износи милиона динара, од чега се ,90 милиона динара односи на главницу, а остатак од ,20 милиона динара чини камату. Остварени приходи и примања просечно по становнику износе ,30 динара и то од: доприноса ,25 динара, трансфера од организација обавезног социјалног осигурања 6.913,58 динара, трансфера од буџета 352,75 осталих прихода 233,72 динара. У табели бр. 1 (у прилогу) исказани су приходи по становнику за годину. У табели бр. 2 (у прилогу) дат је преглед остварених прихода за и годину. Остварени приходи у години су виши за 4,81% у односу на приходе у години (за 8.212,34 милиона динара). Повећање по врстама прихода износи: од доприноса 2,10%, трансфера од организација обавезног социјалног осигурања 16,00%, других прихода 47,78% и меморандумских ставки за рефундацију расхода 21,07%. Трансфери од буџета остварени су у износу од 2.644,88 милиона динара, што је за 41,46% мање у односу на годину, јер је буџет смањио своје обавезе у односу на реалне потребе за финансирање здравствене заштите лица из члана 22. Закона. Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 927,58 милиона динара, што је за 108,73% више у односу на годину. Од тог износа највећи део се односи на споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице (920,33 милиона динара). Овај приход се односи на конвенције. Мешовити и неодређени приходи износе 7,43 милиона динара, што је за 96,05% мање у односу на годину. Графикон 4. Упоредни приказ структуре прихода у у години У милионима динара Укупни приходи и примања Приходи од доприноса Трансфери од ООСО Трансфери од буџета Остали приходи

10 9 У структури прихода у години у односу на годину бележе се промене. Веће учешће у укупним приходима у години у односу на годину имају трансфери од организација обавезног социјалног осигурања (за 2,79%) и остали приходи ( за 0,20%), док је смањено учешће прихода од доприноса за 1,82% у односу на годину. Коришћење сопствених прихода Правилником о начину и коришћењу сопствених прихода у Републичком заводу за здравствено осигурање од 14. марта године и Правилником о изменама и допунама овог Правилника, од 30. октобра године дефинисано је да сопствене приходе Завод користи за увећање плата запослених у Републичком заводу до 30% у складу са одредбама Колективног уговора за запослене у Заводу. Сопствени приходи остварени у филијали Републичког завода користе се тако што се 80% распоређује за запослене у филијали (односно 70% до 30. октобра године), а 20% за запослене у Дирекцији Завода и запослене у Покрајинском заводу (30% до 30. октобра године). Сопствени приходи остварени у Дирекцији Завода користе се тако што се 80% распоређује за запослене у Дирекцији Завода и запослене у Покрајинском заводу (односно 70% до 30. октобра године), а 20% за запослене у филијалама Завода која се на филијале распоређују сразмерно оствареним сопственим приходима (30% до 30. октобра године). Сопствене приходе Завода чине: 1. приходи остварени на име улагања сопствених прихода Завода код банака, у хартије од вредности и друге намене ради остваривања добити, или ако се дају као наменски зајмови здравственим установама у складу са законом; 2. приходи остварени на име трошкова издавања исправа о здравственом осигурању и одговарајућих образаца за остваривање права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања; 3. приходи остварени на име трошкова обраде захтева за стављање лекова на листу лекова; 4. приходи остварени на име закупнине пословног простора; 5. приходи остварени у поступку накнаде штете у спровођењу здравственог осигурања; 6. приходи остварени наплатом трошкова израде и достављања конкурсне документације понуђачима у спровођењу поступка јавних набавки; 7. приходи остварени пружањем услуга трећим правним или физичким лицима; 8. приходи остварени на име трошкова издавања уверења и потврда; 9. приходи остварени на име трошкова за друге административне услуге које Завод пружа трећим правним или физичким лицима; 10. остали приходи остварени у складу са важећим законским прописима. Сопствени приходи се остварују додатним ангажовањем запослених у Заводу и овим активностима се смањују трошкови здравственог осигурања, омогућава се ефикасније остваривање права из здравственог осигурања осигураним лицима, ефикасније вођење трошкова здравствених установа на начин да ажурније достављају податке о накнади штете и на тај начин се повећавају средства за потребе здравственог осигурања. Ови приходи су у години износили 217,93 милиона динара. Наведени сопствени приходи су коришћени за увећање плата запослених и текуће расходе пословања.

11 10 3. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Одлукама о преусмеравању апропријација за издатке утврђене Финансијским планом Републичког завода за здравствено осигурање за годину извршене су корекције Финансијског плана, при чему је промењена структура расхода. Одлуком о преусмеравању апропријација од 26. јуна године расходи за зграде и грађевинске објекте умањени су за 21,90 милиона динара, а за исти износ увећани су расходи за машине и опрему. Одлуком о преусмеравању апропријација од 26. фебруара године извршено је преусмеравање одређених апропријација у Финансијском плану Завода за годину. Анализом реализације Финансијског плана Завода у периоду јануар децембар године утврђено је да су поједини расходи остварени на нижем нивоу у односу на план за годину, тако да су се стекли услови да се планирани расходи умање. Нижи расходи у примарној здравственој заштити резултат су преплитања услуга на примарном и секундарном нивоу, што је довело до смањења расхода примарне здравствене заштите. Услед нижег остварења у односу на план, стекли су се услови да се ови расходи смање за 2.631,52 милиона динара, односно 6,10% планираног износа. Расходи за коришћење добара и услуга, отплату камата и пратећих трошкова, остали расходи, издаци за нефинансијску имовину, издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине остварени су на нижем нивоу у односу на план, тако да су се стекли услови да се ови расходи умање за 5,00% појединачно. У периоду јануар-децембар године расходи за зараде запослених остварени су изнад плана, као и расходи за доприносе на терет послодавца. Предлогом о изменама и допунама Финансијског плана за годину, било је предвиђено повећање ових врста расхода на терет сопствених прихода и односило се само на део који се исплаћује кроз стимулацију. Ове стимулације су ниже од дозвољених законом, а део преосталих средствава из сопствених прихода користи се за друге расходе. Сопствени приходи се остварују додатним ангажовањем запослених у Републичком заводу и овим активностима се обезбеђује ефикасније спровођење здравственог осигурања. Правилником о начину коришћења сопствених прихода у Републичком заводу уређене су врсте и извори сопствених прихода Републичког завода и начин коришћења сопствених прихода. Због неусвајања овог предлога од стране Владе, апропријацијама су увећани расходи за запослене за 98,54 милиона динара, док су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца увећани за 9,52 милиона динара. Стимулативне накнаде исплаћене су из сопствених прихода Републичког завода, у складу са ставом Министарства Финансија да се стимулативно награђивање сматра делом плате, а не накнадом, наградом или бонусом запосленима и као такво може се исплаћивати из сопствених прихода Републичког завода. Само оне филијале које су оствариле сопствене приходе, вршиле су исплате стимулација и то у различитим процентима, зависно од квалитета рада запослених и њиховог доприноса раду. Расходи за социјална давања запосленима остварени су у износу од 271,41 милион динара, односно % првобитног плана за годину. Висок ниво извршења ове врсте расхода последица је примене Закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији и Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, којом је одређен максималан број запослених у Републичком заводу. На основу ових аката, Републички завод је усвојио Програм за решавање вишка запослених, којим је смањен број запослених за 290. Завод је исплатио отпремнину за 290 запослених, која се исплаћује за сваку навршену годину рада у радном односу у висини од једне трећине просечне бруто зараде исплаћене у последња три месеца, а на основу Закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији, што је довело до знатног већег извршења ове врсте расхода у односу на планиране, тако да су ови расходи увећани за 231,42 милиона динара.

12 11 Расходи за накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене увећани су за 0,15 односно 16,97 милиона динара, респективно, у складу са извршењем у периоду јануар-децембар године. Накнаде зарада осигураницима услед привремене неспособности за рад извршене су изнад првобитног плана за годину. Ова позиција је планирана на нереално ниском нивоу, а на основу смерница за састављање финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања за годину, добијених од Министарства финансија, по препорукама ММФ-а. Услед вишег нивоа остварења у односу на план за годину, ови расходи су увећани за 1.167,93 милиона динара. Расходи за дневнице и путне трошкове у вези коришћења права из здравственог осигурања такође су планирани на нижем нивоу на основу смерница добијених од Министарства финансија, а по препорукама ММФ-а. Ови расходи су у периоду јануар-децембар године остварени у износу од 645,57 милиона динара, односно 131,11% првобитног плана, тако да су увећани за 153,22 милиона динара. За услуге дијализe исплаћено је 3.964,73 милиона динара што је за 8,10% више од првобитног плана за годину. Овакво извршење је последица промене у структури дијализе, због повећања броја високо ефикасне бикарбонатне дијализе и хемодијафилтрације, чије цене су веће у односу на бикарбонатну дијализу. Расходи за ове намене увећани су за 297,14 милиона динара. Расходи за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у периоду јануардецембар остварени су у износу од ,22 милиона динара. Виши износ остварених расхода у односу на планиране резултат је већег броја дијагностичких услуга пружених на секундарном и терцијарном нивоу, финансирања услуга ван уговора, а у циљу смањивања листи чекања, као и раста цена енергената, превоза итд. Сходно томе, ови расходи су увећани за 509,96 милиона динара. Расходи за помагала и направе повећани су за 104,17 милиона динара због вишег извршења у периоду јануар-децембар Године. Расходи за здравствену заштиту по конвенцији увећани су за 92,45 милиона динара, док су трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство повећани за 50,00 милиона динара због већег остварења у периоду јануар децембар године у односу на план. Након извршених измена у висини појединих апропријација, у Финансијском плану расходи за здравствену заштиту чине 94,09%, накнаде осигураним лицима Завода 3,39%, трошкови спровођења здравственог осигурања 2,13%, издаци за отплату главнице и камате 0,01%, основна средства 0,30% и остали расходи 0,08%. У складу са Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину (''Службени гласник РС'', бр. 06/09...2/10), који је донео Управни одбор Завода, Завод је са свим здравственим установама на подручју Републике које су у Плану мреже, закључио уговоре о пружању услуга здравствене заштите осигураним лицима Завода. На основу закључених уговора са Заводом, здравствене установе су донеле своје финансијске планове и планове набавке лекова, санитетских средстава и медицинских потрошних материјала, енергената, материјала који се уграђују у организам, намирница за исхрану болесника и других инпута, без којих не могу да пружају услуге здравствене заштите. Здравствене установе су преузеле одговорност да обезбеде лекове, санитетски материјал и друге неопходне импуте у количини и структури за пружање свих планираних и уговорених услуга. Да би се обезбедило рационалније располагање средствима здравственог осигурања Завод је спроводио поступак јавне набавке по коме су изабрани најповољнији понуђачи за набавку одређених импута неопходних за пружање услуга здравствене заштите (уградни материјали, цитостатици, лекови за лечење оболелих од хемофилије и др.). Преглед планираних и остварених расхода и издатака за годину по наменама, исказаних по готовинској основи дат је у следећој табели:

13 12 (у 000 дин.) Економска класификација РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Планирано Остварено Индекс (4/3)x ТЕКУЋИ РАСХОДИ , РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ) , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , НАКНАДЕ У НАТУРИ , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБE , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , МАТЕРИЈАЛ , ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА , ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА , ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА , СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА , ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) , Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима , Накнаде зарада осигураницима услед привремене неспособности за рад , Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи , Погребни трошкови , Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга , Услуге болница, поликлиника и амбуланти (примарна здравствена заштита са установама ван мреже у примарној здравственој заштити) , Услуге дијализе (материјал за дијализу) , Фармацеутске услуге и материјали (лекови издати на рецепт) , Стоматолошке услуге , Болничке услуге (секундарна и терцијарна здравствена заштита са установама ван мреже у секундарној здравственој заштити) , Помагала и направе , Услуге које пружају установе социјалне заштите ,18

14 Остале услуге здравствене заштите у земљи , Здравствена заштита по конвенцији , Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству , Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство , Услуге рехабилитације и рекреације , Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга (институти и заводи за јавно здравље) , ОСТАЛИ РАСХОДИ , ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА , ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ , ОСНОВНА СРЕДСТВА , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ , МАШИНЕ И ОПРЕМА , , ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА ,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛАСА 4, 5 И ,66 Укупни расходи за годину по готовинској основи су остварени на нивоу од ,69 милиона динара, што је у односу на план мање за 1,34%. Подаци показују да је здравственим установама за пружене здравствене услуге и издате лекове на рецепт пренето ,17 милиона динара, што је за 1,08% мање од плана. Средства Завода ангажована за финансирање здравствене заштите преко здравствених установа и апотекарских установа чине 93,45% укупних расхода, а у оквиру тога за: примарну здравствену заштиту 22,66%, секундарну и терцијарну здравствену заштиту 49,71% и за издате лекове на рецепт 12,55% од плана. За накнаде осигураним лицима ангажовано је 7.412,46 милиона динара или 4,18% средстава, тако да је за здравствену заштиту и накнаде ангажовано 97,63% укупних расхода. У оквиру расхода за помагала и направе, на добављаче за помагала односи се 919,48 милиона динара или 52,16%, на помагала у апотекама 843,11 милиона динара (47,83%), док рефундације осигураницима износе 0,07 милиона динара. Остварене трошкове здравствене заштите у основи чине трошкови за: - примарну здравствену заштиту од ,09 милиона динара или 24,25% трошкова здравствене заштите, односно 22,66% укупних расхода. У односу на план ови трошкови су остварени са 99,17%; - секундарну и терцијалну здравствену заштиту од ,24 милиона динара или 53,19% расхода здравствене заштите, односно 49,71% укупних расхода. Ови трошкови су извршени са 100,00% у односу на план. - издате лекове на рецепт осигураним лицима Завода од ,55 милиона динара или 13,43% трошкова здравствене заштите, односно 12,55% укупних расхода. У односу на план овај расход је остварен са 99,99%;

15 14 - услуге рехабилитације и рекреације од 2.515,89 милиона динара или 1,52% расхода за здравствене заштите, односно 1,42% укупних расхода. У односу на план овај расход је остварен са 95,28%; - услуге дијализе од 3.964,73 милиона динара или 2,39% расхода за здравствену заштиту, односно 2,24% укупних расхода. У односу на план овај расход је остварен са 100,00%; У години укупан расход за услуге дијализе износио 3.765,16 милиона динара, док је у години расход за услуге дијализе увећан је за 5,30%, односно за 199,57 милиона динара. Овакво извршење је последица промене у структури дијализе, због повећања броја високо ефикасне бикарбонатне дијализе и хемодијафилтрације, чије цене су веће у односу на бикарбонатну дијализу - стоматолошке услуге у износу од 4.235,68 милиона динара или 2,56% расхода за здравствену заштиту, односно 2,39% укупних расхода. Ови трошкови су извршени са 86,44% у односу на план. Графикон 5. Структура расхода здравстве не заштите у години Примарна здравствена заштита Секундарна здравствена заштита Мат еријал за дијализу 2% 13% 3% 4% 24% Лекови издати на рецепт 54% Стоматолошке услуге Остали трошкови Напомена: проценти су заокружени За накнаде за ортопедске справе и помагала исплаћено је 1.762,66 милиона динара или 0,99% од укупних расхода, што износи 100,00% плана. За накнаде осигураницима (боловања, погребне и путне трошкове) исплаћено је 7.412,46 милиона динара или 4,18% од укупних расхода, што у односу на план износи 99,99%. Накнаде зарада за време боловања, које се исплаћују на терет здравственог осигурања исплаћене су у износу од 6.766,90 милиона динара (99,98% плана) што је за 1,11 милиона динара мање од планираног. Нaкнадe путних трошкова осигураним лицима, због коришћења здравствене заштите у здравственим установама удаљеним преко 30 километара, износи 645,55 милиона динара или 0,36% од укупних трошкова, што у односу на план износи 99,99%. Трошкови коришћења роба и услуга износе 781,51 милиона динара, односно 0,44% од укупних расхода. Извршење у односу на план износи 69,51%. Остали расходи износе 51,83 милиона динара, што чини 0,03% укупних расхода, а извршење у односу на план износи 54,55%. Расходи за основна средства износе 467,21 милиона динара, а то је 91,75% у односу на план. Ови расходи су превасходно резултат константног улагања у опремање филијала ради побољшања услова за спровођење здравственог осигурања. Расходи за запослене Завода износе 2.892,00 милиона динара или 1,63% од укупних расхода, а извршење у односу на план износи 99,98%. У периоду јануар - децембар године расходи за зараде запослених остварени су у износу од 2.151,29 милиона динара, односно 100,00% плана, док су

16 15 расходи за доприносе на терет послодавца остварени у износу од 394,53 милиона динара, односно 100,00%. Од укупног износа, за стимулативне накнаде је у току године исплаћено 183,99 милиона динара. Стимулативне накнаде исплаћене су из сопствених прихода Републичког завода, у складу са ставом Министарства Финансија да се стимулативно награђивање сматра делом плате, а не накнадом, наградом или бонусом запосленима и као такво може се исплаћивати из сопствених прихода Завода. Расходи за социјална давања запосленима остварени су у износу од 270,92 милиона динара, односно 99,82% плана за годину. Расходи за накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене остварени су у износу од 4,11 милиона динара, односно 71,15 милиона динара, респективно. Расходи за коришћење услуга и робе остварени су у износу од 781,51 милион динара, односно 69,51% плана за годину. Највећи износ у оквиру ове групе расхода чине стални трошкови (381,18 милиона динара) и услуге по уговору (244,89 милиона динара), од којих је знатан део настао због ангажовања лекарских комисија чији чланови нису запослени у Заводу. Расходи за материјал остварени су у износу од 112,64 милиона динара (65,87%). Трошкови путовања износили су 18,91 милиона динара (56,88%). Ови расходи су неопходни због едукације запослених, размене искустава са другим фондовима за здравствено осигурање, као и припреме за промене начина финансирања и даљег унапређења здравственог осигурања. Расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања износе 6,52 милиона динара, (4,29% плана за годину). Економска класификација Структура планираних и остварених расхода дата је у следећој табели: Учешће планираних расхода у укупним расходима Учешће остварених расхода у укупним расходима РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 99,71 99, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,61 1, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ) 1,20 1, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 0,22 0, НАКНАДЕ У НАТУРИ 0,00 0, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 0,15 0, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,04 0, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 0,63 0, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 0,31 0, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,02 0, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,17 0, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,03 0, МАТЕРИЈАЛ 0,10 0, ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 0,08 0, ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 0,01 0, ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 0,08 0, СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 97,33 97, ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) 97,33 97,63

17 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима 4,13 4, Накнаде зарада осигураницима услед привремене неспособности за рад 3,77 3, Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи 0,36 0, Погребни трошкови 0,00 0, Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга 93,21 93, Услуге болница, поликлиника и амбуланти (примарна здравствена заштита са установама ван мреже у примарној здравственој заштити) 22,55 22, Услуге дијализе (материјал за дијализу) 2,21 2, Фармацеутске услуге и материјали (лекови издати на рецепт) 12,38 12, Стоматолошке услуге 2,73 2, Болничке услуге (секундарна и терцијарна здравствена заштита са установама ван мреже у секундарној здравственој заштити) 49,04 49, Помагала и направе 0,98 0, Услуге које пружају установе социјалне заштите 0,49 0, Остале услуге здравствене заштите у земљи 0,20 0, Здравствена заштита по конвенцији 0,17 0, Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству 0,01 0, Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство 0,14 0, Услуге рехабилитације и рекреације 1,47 1, Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга (институти и заводи за јавно здравље) 0,85 0, ОСТАЛИ РАСХОДИ 0,05 0, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 0,02 0, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 0,03 0, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,28 0, ОСНОВНА СРЕДСТВА 0,28 0, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,22 0, МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,06 0, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,01 0, ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,01 0, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0,01 0, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 0,01 0,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛАСА 4, 5 И 6 100,00 100,00

18 17 Графикон 6. Структура расхода у години 4% 2%1% 93% Рас ходи здрав ств ене заштите Рас ходи за запослене Накнаде осигураницима Остали расходи Напомена: Проценти су заокружени Стварни расходи по основу здравствене заштите и накнада осигураницима исказани по обрачунској основи су знатно виши, па неизмирене (пренете) обавезе износе: (у мил. динара) Расходи Пренете обавезе За услуге здравствене заштите 2.872,39 За лекове на рецепт 8.592,17 Неисплаћене рефундације 6,56 Накнаде за ортопедске справе и помагала 532,85 Накнаде зарада за време боловања 190,19 Накнаде погребних трошкова 1,89 Накнаде путних трошкова за остваривање здравствене заштите 24,54 Укупно: ,58 Пренете обавезе утичу на извршавање текућих расхода у наредној години. Просечни расходи по становнику за годину износе ,73 динара, што у односу на планиране износи 98,66%. У табели бр. 3 (у прилогу) исказани су просечни расходи по становнику. Просечан расход за накнаде по осигуранику у години износи динара. Највећи расход по осигуранику имала је филијала Београд (1.654 динара), затим филијала Ниш (1.253 динара) и филијала Смедерево (1.201 динара). Најмањи износ накнада по осигуранику остварила је филијала Грачаница (373 динара), затим Гњилане (382 динара) и Косовска Митровица (497 динара), као и Панчево (563 динара) и Прокупље (615 динара). У табели бр. 4 (у прилогу) исказани су просечни расходи за накнаде по осигуранику. Укупни расходи у години у односу на годину су повећани за 4,26%. Повећање по врстама расхода износи: расходи здравствене заштите 4,24%, накнаде осигураницима 12,31%, расходи за запослене 10,83%.

19 18 Остали расходи остварени су у износу од 1.307,06 милиона динара, што је за 30,96% мање у односу на годину. Графикон 7. Упоредни приказ структуре расхода у и години Износ (у милионима динара) Укупни расх. и изд. Расходи здр. заштите Накнаде осигураницима Расх. за запослене Остали расх ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ФИЛИЈАЛАМА Ради спровођења здравственог осигурања у складу са Законом, у Заводу су, као организациони делови, образоване филијале тако да активно делатност обавља 28 филијала са 159 испостава и 5 истурених шалтера. На Косову и Метохији тренутно је у функцији 20 испостава. Из објективних разлога од године не функционишу филијале у Призрену и Пећи са испоставама. Филијала у Грачаници највећим делом покрива подручје ових филијала, јер у једном броју енклава живе осигурана лица којима се преко ове филијале обезбеђују услови за остваривање права из здравственог осигурања. Филијале Завода су у години остваривале сопствене приходе по основу доприноса за здравствено осигурање од 8,5% и 7,5% (од 14. октобра године) на основу Одлуке о износу средстава која се преносе филијали у току године (''Службени гласник РС'', бр. 06/09 и 82/09), накнаде од Фонда ПИО на име накнаде зараде за лица која су остварила право преко инвалидске комисије и др. Поред тога, филијала Завода остварује трансфер од Завода и на тај начин измирује обавезе по уговорима. Расходе филијале Завода чине: накнаде осигураним лицима накнаде зарада осигураницима услед привремене спречености за рад, путни трошкови, погребни трошкови (расходи по основу обавеза насталих у години), расходи по основу рефундација осигураним лицима (лекови, помагала...), материјални трошкови филијале Завода и расходи здравствене заштите који се извршавају путем трансфера Завода филијалама за измирење уговорних обавеза према здравственим установама.

20 19 Приходи по филијалама Завода Приходи филијала за годину су исказани у следећој табели: Доприноси (8,5% и 7,5%) Трансфери од Фонда ПИО до изласка на ИК Остали приходи филијале Трансфери од Завода (у 000 динара) Укупни приходи и примања филијале У табели бр. 5 - Приходи по филијалама Завода у години (у Прилогу) приказане су све врсте прихода које филијала Завода директно остварује: 8,5% и 7,5% доприноса за здравствено осигурање обвезника на територији филијале, трансфери од фонда ПИО за накнаде исплаћене лицима која су остварила право преко инвалидске комисије и остали приходи филијале. Такође, у табели су приказани и трансфери од Завода којима се преко филијала извршавају уговорне обавезе према здравственим установама са којима је филијала закључила уговоре. У табели је исказана и структура прихода по врстама и по филијалама. Од укупних прихода филијала Завода, који износе ,67 милиона динара, највећи проценат од 31,00% остварује филијала Београд, затим следе филијале у Новом Саду са 9,84% учешћа и филијала у Нишу са 7,08% учешћа у укупним приходима филијала. Најмање приходе остварују филијале Завода у Гњилану 0,27%, Прокупљу 1,03% и Пироту 1,07%. У табели бр. 6 (у прилогу) дати су приходи филијала по становнику. Просечни приходи филијала Завода (без Косова) по становнику износе ,94 динара, при чему су просечни приходи филијале за град Београд највиши и износе ,88 динара, Ниш ,85 динара, Нови Сад ,18 динара итд. Најниже приходе по становнику имају филијале Сремска Митровица од ,92 динара, Крушевац ,54 динара итд. Просечни приход од доприноса је 1.373,72 динара (без Косова), али су различито остварени по филијалама од 672,15 динара до 2.413,01 динара. Расходи по филијалама Завода Табела која следи приказује расходе филијала Завода за годину по врстама: (у 000 динара) Здравствена заштита Накнаде Остали трошкови Свега расходи Расходи филијала Завода за годину дати су у табели бр. 7 (у Прилогу). Приказани су расходи на нивоу филијала по врстама и то: расходи за здравствену заштиту, накнаде осигураним лицима (за боловања, путне и погребне трошкове, рефундације лекова на рецепт, ортопедских справа и помагала и кућних дијализа), као и остали трошкови.

21 20 Највећи расходи у години се односе на филијалу за град Београд и они износе ,26 милиона динара. По висини расхода следи филијала Нови Сад са ,51 милиона динара, филијала Ниш са ,11 милиона динара итд. Најнижи расходи се односе на филијалу Гњилане 461,94 милиона динара, филијалу Прокупље 1.773,72 милиона динара итд. Овакав тренд у висини укупних расхода се односи и на висину расхода за здравствену заштиту, накнаде осигураницима и остале трошкове. Трошкови здравствене заштите у години износили су ,54 милиона динара, од тога највећи део се односио на филијалу Београд (30,98%) у износу од милиона динара, затим филијалу Нови Сад (9,92%) у износу од милиона динара и филијалу Ниш (7,13%) у износу од милиона динара. Накнаде зарада по основу привремене спречености за рад у години исплаћиване су осигураницима филијале Завода, из средстава доприноса која се преносе филијали у складу са чланом 2. Одлуке о износу средстава која се преносе филијали у току године (''Службени гласник РС'', број 6/09 и 82/09). У години, накнаде су исплаћене у износу од 7.412,46 милиона динара. Највећи расход остварила је филијала Београд са милиона динара (33,99%), Филијала Нови Сад са милиона динара (7,25%) и филијала Ниш са милиона динара (6,04%). Просечни расходи по становнику филијала Завода (без Косова) износе ,89 динара. Највеће расходе по становнику има филијала за град Београд у износу од ,33 динара, филијала Ниш ,32 динара, филијала Нови Сад ,95 динара. Најнижи расходи по становнику су у Филијали Сремска Митровица и износе ,25 динара. После Сремске Митровице најниже расходе по становнику има филијала Крушевац од ,99 динара. Расходи филијала по становнику за годину дати су у табели бр. 8 (у прилогу). Коришћење слободних средстава филијала у периоду јануар-децембар године Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину ( Сл. гласник РС, бр. 6/ /10) у члану 79. предвиђено је да, уколико филијала, после измирења утврђених обавеза располаже на подрачуну слободним средствима,та средства може, уз сагласност комисије коју образује Републички завод, пренети здравственој установи на свом подручју, за спровођење здравствене заштите. На основу истог члана директор Републичког завода је образовао Комисију за давање сагласности за коришћење слободних средстава филијала, осим за филијале са територије АП, док је директор Покрајинског завода образовао комисију за филијале са подручја АП. Управни одбор Републичког завода је на седници одржаној 09. марта године донео Препоруку о извршавању члана 79. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину, којом је препоручено Покрајинском заводу, филијалама Републичког завода и Комисијама за давање сагалсности за коришћење слободних средстава филијалама, да не доносе одлуке и не преносе средства здравственим установама, до обрачуна припадајуће накнаде који се спроводи за шест месеци, у складу са чланом 77. истог правилника. Један број филијала са подручја АП Војводине није се придржавао препорука и у том смислу Управни одбор је донео одговарајуће закључке. После спроведеног обрачуна за период јануар-јун године, Сектор за економске послове је констатовао да су створени услови да поједине филијале могу користити део слободних средстава за уговорене намене до процењеног износа а

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2010 Fin fin.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2010 Fin fin.doc РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Београд, април 2011. године 1. УВОД Републички завод за здравствено

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx PANEL 4: REFORMA JAVNOG SEKTORA PENZIJSKI SISTEM KONTINUIRANI PROCES PROMENA Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Način funkcionisanja RF PIO Fond je organizacija

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА 1 2 Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-304/19 25.02.2019. године ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ, ОБЈАШЊЕЊА И ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А Б Е О Г Р А Д А З А 2 0 1 4. Г О Д И Н У Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ Снежана Трњаковић Врховни државни ревизор РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СПРОВЕДЕНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више