I

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "I"

Транскрипт

1 КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : ; БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије за период године Година XVII - Брoj 3/2017 Тираж 400 примерака Београд, август година

2 С а д р ж а ј Р.б. Н а з и в Стр. I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 1 II. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 3 1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 5 III Текући приходи Примања од не Примања од задуживања и 9 2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Текући расходи Расходи за запослене Расходи по основу коришћења услуга и роба Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице и набавку УТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТ 19 ПРИЛОЗИ (ТАБЕЛЕ): 1. Табела: Резултати пословања здравствених установа Србије за период I-VI године (по типу ) Табела: Резултати пословања здравствених установа Србије за период I-VI године (по окрузима) Табела: Резултати пословања здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по типу ) Табела: Резултати пословања здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по окрузима) Табела: Структура здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по типу ) Табела: Структура текућих прихода здравствених установа Србије за период I-VI године (по окрузима) Табела: Структура текућих прихода здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по типу ) Табела: Структура текућих расхода здравствених установа Србије за период I-VI године (по окрузима) 9. Табела: Структура текућих расхода здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по типу ) Табела: Структура коришћења роба и услуга здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по типу ) 91 78

3 I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Информацију о финансијском пословању здравствених установа Србије за период јануар - јун године, урадила је Стручна служба Коморе здравствених установа Србије у склопу редовне активности Коморе везане за континуирано праћење финансијског пословања здравствених установа Србије. Информације пружа корисну основу за пословно информисање, уз истицање значајних ограничења које поставља примењена рачуноводствена методологија израде финансијских извештаја, а пре свега тзв. готовински принцип. Наиме, постојећи систем финансијског извештавања не афирмише принципе релевантности и поузданости у приказивању успешности пословања здравствених установа и стога поново истичемо да би основни предуслов за боље пословно информисање била функционалнија рачуноводственофинансијска регулатива, пре свега тзв. обрачунски принцип. Информација обухвата показатеље здравствених установа из Плана мреже које имају закључен уговор са Републичком фондом за здравствено осигурање (у даљем тексту: Фонд) и које своје пословне књиге воде у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања, и другим прописима којима се уређује ова област. Извори података за ову информацију су периодични извештаји о извршењу буџета, односно финансијских планова (Образац 5 - Извештај о извршењу буџета), које су здравствене у складу са чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству саставиле и доставиле Фонду, за потребе планирања и контроле извршења финансијског плана. Коришћен је и податак који објављује Републички завод за статистику, а који се односи на раст потрошачких цена у периоду јануар - јун у односу на период јануар - јун године 1 ). Извештај о извршењу буџета (Образац 5) за период јануар-јун године Фонду је доставило 346 здравствених установа. Образац 5 Извештај о извршењу буџета нису доставиле две Апотека Шабац и Апотека Панчево. Сви вредносни показатељи у информацији исказани су у 000 динара, уколико није другачије наглашено. Број обрадом обухваћених здравствених установа по врстама здравствених установа дат је у следећој табели. 1 ) У периоду јануар-јун 2017.г. у односу на период јануар-јун 2016.г. индекс потрошачких цена износио је 103,4 (Сл.гл.РС, број 69 од године) 1

4 Табела 1: Број обрадом обухваћених здравствених установа по врстама РБ О П И С I - VI 2016.г. I - VI 2017.г Домови здравља Апотеке Опште болнице Специјалне болнице Заводи Инст./заводи за јавно здравље Здравствени центари Клинике Институти Клиничко болнички центри Клинички центри Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" Завод за биоциде и медицинску екологију УКУПНО: У односу на исти период претходне године, број обрадом обухваћених здравствених установа мањи је за 2. Ради се о Апотеци Шабац и Апотеци Панчево. Ове нису доставиле Фонду Образац 5 Извештај о извршењу буџета за период године. 2

5 РБ II. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА У првом полугодишту текуће године, збирно, здравствене Србије, исказале су следеће основне показатеље пословања. Табела 2: Основни финансијски показатељи пословања О П И С ИЗНОС I - VI 2016.г. ИЗНОС I - VI 2017.г. - износи у 000 дин. - уч. ИНДЕКС I-VI 2016.г уч. I-VI 2017.г. 1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 96,985,274 97,796, Текући приходи 91,535,735 93,356, Примања од не 5,449,539 4,440, ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 97,447,221 98,395, Текући расходи 91,617,486 92,692, Издаци за нефинансијску имовину 5,829,735 5,703, буџетски суфицит 1,118,470 1,387, буџетски дефицит 1,580,417 1,986, Резултат пословања (1-4 или 7-8) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ -461, , ,379 77, ,442 44, ,218 67, промања 44,281 34, односно мањак (12-13) 39,937 32, УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 97,080,653 97,874, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 97,502,663 98,440, ,131,699 1,427, одлива 1,553,709 1,994, односно мањак (17-18) -422, ,

6 Графикон 1: Основни финансијски показатељи пословања 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 ПРИХ. И ПРИМ. ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВИНЕ Текући приходи Примања од неф. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВИНУ Текући расходи Издаци за нефин. имовину ПРИМ. ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВ. И НАБАВКУ ФИН. ИМОВ. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-VI ,985,274 91,535,735 5,449,539 97,447,221 91,617,486 5,829,735 95,379 55,442 97,080,653 97,502,663 I-VI ,796,610 93,356,264 4,440,346 98,395,943 92,692,389 5,703,554 77,501 44,928 97,874,111 98,440,871 4

7 1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У првом полугодишту 2017.године, укупни приходи и, збирно, здравствених установа Србије износили су хиљада динара. У односу на исти период претходне године повећани су за 793,458 хиљада динара или РБ Табела 3: приходи и по врстама О П И С ИЗНОС I-VI 2016.Г. УЧ. ИЗНОС I-VI 2017.Г. - износи у 000 динара УЧ. ИНДЕКС 5/3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 97,080, ,874, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 91,535, ,356, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВ. 5,449, ,440, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОД. ФИН. ИМ. 95, , У структури укупних највеће је учешће текућих прихода - 95,38 (у упоредном периоду 94,29). На од не односи се 4,54 (5,61 у упоредном периоду), а на од задуживања и 0,08 (0,10 у упоредном периоду). У структури укупних незнатне су промене у односу на исти период претходне године - учешће текућих прихода веће је за 1.09, док је учешће од не мање за 1.07, а од задуживања и мање је за РБ О П И С Табела 4: приходи и по изворима ИЗНОС I-VI 2016.Г. УЧ. ИЗНОС I-VI 2017.Г. - износи у 000 динара УЧ. ИНДЕКС 5/3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 97,080, ,874, ИЗ БУЏЕТА: РЕПУБЛИКЕ, АП, ОПШТИНЕ 3,240, ,363, ОД ООСО 82,245, ,556, ИЗ ДОНАЦИЈА 152, , ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 11,441, ,799, Структура укупних по изворима незнатно је промењена у односу на прво полугодиште 2016.године. Повећано је учешће од ООСО 84,72 на 85,37 и учешће з буџета (Репоблике, АП, општине/града) са 3,34 на 3,44. Учешће из осталих извора (тзв. сопствени приходи и ) је смањено са 11,79 на 11,03, док је учешће донација остало непромењено 0,16. Приходи и од ООСО, са учешћем од 85,37 у укупним приходима и примањима, доминантно опредељују њихово кретање. Ови 5

8 приходи и су у односу на исти период претходне године већи за 1,311,236 хиљада динара или 1.59 Приходи и из буџета у односу на упоредни период предходне године бележе највећи раст (3.81). Међутим, њихов мали износ последично нема значајнијег утицаја на кретање укупног износа. Приходи и из осталих извора, тзв. сопствени приходи и примањима, су у односу на прво полугодиште претходне године мањи за Графикон 2: Структура укупни приходи и по изворима у периоду јануар - јун године Структура по изворима код појединих врста здравствених установа, знатно се разликује од просека. Тако приходи и од ООСО у финансирању здравствених установа учествују са преко 80, осим Завода за биоциде и медицинску екологију (0.00), завода за јавно здравље (38,91), апотека (62,08) и специјалних болница (73,39). Буџетска средства највише учествују у финансирању завода за јавно здравље (буџета Републике 16,36, АП 0,04 и 0,77 из буџета општине, града) и Завода за биоциде и медицинску екологију (буџета Републике 0.54 и буџета локалне самоуправе 63.43). Приходи и из осталих извора (тзв. сопствени приходи) највише учествују у финансирању завода за јавно здравље (44.75), затим следе апотеке (37.17), Завод за биоциде и медицинску екологију (36,04), специјалне болнице ( ), заводи (15.99), Институт за вирусологију Торлак (11,58), институти (10,24) итд. У оквиру појединих врста здравствених установа појединачно су знатна одступања од просека (Табела 5 у прилогу). 6

9 Табела 5: Извори укупних по врстама здравствених установа за период јануар - јун год. - износи у 000 динара- Износ остварених Р. Б. Укупно Републике Приходи из буџета Аутономне покрајине Општине града ООСО Из донација Из осталих извора Домови здравља 20,837,253 27, , , ,540, , ,373, Апотеке 10,902,236 8, , ,768, ,052, Опште болнице 15,937,608 77, , , ,520, , , Специјалне болнице 5,360, , , , ,933, , ,294, Заводи 2,177,444 5, , , ,801, , З. за јавно здравље 2,712, , , , ,055, , ,213, З. центри 6,262,525 20, , ,081, , , Клинике 1,739,143 13, ,520, , , Институти 9,390, , , , ,279, , , КБЦ 4,451,419 6, , ,259, , КЦ 17,562,060 1,288, , , ,426, , , Торлак 447,663 20, , , , Завод за биоциде 93, , , УКУПНО 97,874,111 2,103, , ,163, ,556, , ,799, RB Текући приходи Текући приходи у првом полугодишту 2017.године износили су 93,356,264 хиљаде динара. У односу на исти период 2016.године већи су за 1,820,529 хиљада динара или 1,99. Осим меморандумских ставки за рефундацију (које су за 2,16 мање), остале врсте прихода су веће у односу на исти период 2016.године. Табела 6: Текући приходи - износи у 000 динара- О П И С ИЗНОС I VI 2016.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I VI 2017.Г. УЧЕШЋА ИНДЕКС ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 91,535, ,356, Донације и трансфери 715, , Други приходи 6,175, ,621, Меморандумске ставке за рефундацију 221, , Тран. између буџ. корис. на истом нивоу 82,063, ,344, Приходи из буџета 2,359, ,398, У стрктури текућих прихода доминирају трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (тзв. приходи Фонда) са 89.28, следећи по величини учешћа су: други приходи (тзв. сопствени приходи) са 7.09, приходи из буџета са 2.57, донације са 0.83 и меморандумске ставке за рефундацију са

10 Структура текућих прихода остала је готово непромењена као и у истом периоду претходне године. Тако је смањено учешће трансфера између буџетских корисника на истом нивоу (са 89,65 на 89,28) и з буџета (са 2,58 на 2,57), док су незнатно повећана учешћа других прихода (са 6.75 на 7.09) и донација и трансфера (са 0.78 на 0.83). Графикон 3: Структура текућих приходи по врстама прихода у периоду јануар - јун 2017.г.одине RB Примања од не У првом полугодишту године, од не износила су 4,440,346 хиљада динара. У односу на прво полугодиште 2016.године мања су за 1,009,193 хиљаде динара или На од залиха, пре свега залиха робе за даљу продају односи се безмало целокупан износ О П И С Табела 7: Примања од не ИЗНОС I - VI 2016.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2017.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС I ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕФИНАН. ИМОВИНЕ 5,449, ,440, Примања од основних средстава 13, , Примања од залиха 5,435, ,418,

11 1. 3. Примања од задуживања и Примања од задуживања и износе 77,501 хиљаду динара (индекс 81,26). Мали износ ових средстава последично не утиче на кретање укупних средстава здравствених установа. RB Табела 8: Примања од задуживања и О П И С ИЗНОС I - VI 2016.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2017.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС 1 ПРИМ. ОД ЗАДУЖ. И ПРОД. ФИНАН. ИМОВ. 95, , Примања од задуживања 36, , Примања од 58, , РБ 2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ расходи и издаци у првом полугодишту године износили су 98,440,871 хиљаду динара, и у односу на исти период претходне године, већи су за 938,208 хиљада динара или О П И С Табела 9: расходи и издаци ИЗНОС I - VI 2016.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2017.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС 1 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 97,502, ,440, ТЕКУЋИ РАСХОДИ 91,617, ,692, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5,829, , ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВ. И НАБ. ФИН. ИМОВИНЕ 55, , Учешће текућих расхода у укупним расходима је далеко највеће, па њихова висина последично највише утиче на структуру укупних расхода и издатака, која се у односу на период јануар-јун 2016.године занемарљиво променила. Тако је учешће текућих расхода повећано са на 94.16, док се учешће издатака за нефинансијску имовину смањило са 5.98 на Учешће издатка за отплату главнице и набавки је занемарљиво износи 0,05 (0,06 у упоредном периоду) укупних расхода и издатака. Табела 10: расходи и издаци по изворима финансирања - износи у 000 динара- RB О П И С ИЗНОС I-VI 2016.Г. УЧ. ИЗНОС I-VI 2017.Г. УЧ. ИНДЕКС 5/ УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 97,502, ,440, ИЗ БУЏЕТА: РЕПУБЛИКЕ, АП, ОПШТИНЕ 3,134, ,969, ОД ООСО 82,477, ,534, ИЗ ДОНАЦИЈА 118, , ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 11,772, ,671,

12 Р.Б. Из средстава Фонда финансирано је укупних расхода и издатака (84.59 у истом периоду претходне године). Из сопствених средстава - осталих извора (12.07 у упоредном периоду), буџетских средстава 3.02 (3.21 у истом периоду претходне године) и из донација свега 0.27 укупних расхода и издатака (0.12 у упоредном периоду претходне године). Структура извора финансирања укупних расхода и издатака, посматрано по врстама здравствених установа значајно се разликује од исказане структуре за ниво Србије. Табела 11: Извори финансирања укупних расхода и издатака по врстама здравствених установа за период јануар - јун год. - износи у 000 динара- Укупно Републик е Расходи и издаци на терет буџета Аутоном не покрајин е Износ остварених расхода и издатака Општине града ООСО Из донациј а Из осталих извора Домови здравља 20,791,466 29, , , ,595, , ,286, Апотеке 11,845,715 8, , ,386, ,385, Опште болнице 15,939,434 73, , , ,540, , , Специјалне болнице 5,181,726 66, , , ,941, , ,157, Заводи 2,118,724 2, , ,804, , З. за јавно 6 здравље 2,599, , , ,034, , ,143, З. центри 8 Клинике 9 Институти 10 КБЦ 11 КЦ 6,240,775 20, , ,078, , , ,756,970 7, ,556, , , ,635,449 95, , , ,526, , , ,390,576 7, , ,256, , , ,358, , , , ,453, , , Торлак 493,668 15, , , Завод за 13 биоциде 88, , , УКУПНО 98,440,871 1,709, , ,102, ,534, , ,671, Табела 12: приходи и и укупни расходи и издаци, по врстама здравствених установа за период јануар-јун 2017.године - износи у 000 динара- ИЗНОС ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА У к у п н о Републик АП Општине ООСО Донац. Остало ДОМОВИ ЗДРАВЉА Приходи и прима. 20,837,253 27, , , ,540, , ,373, Расходи и издаци 20,791,466 29, , , ,595, , ,286, Индекс АПОТЕКЕ Приходи и прима. 10,902,236 8, , ,768, ,052, Расходи и издаци 11,845,715 8, , ,386, ,385, Индекс

13 ЗАВОДИ Приходи и прима. 2,177,444 5, , , ,801, , Расходи и издаци 2,118,724 2, , ,804, , Индекс ОПШТЕ БОЛНИЦЕ Приходи и прима. 15,937,608 77, , , ,520, , , Расходи и издаци 15,939,434 73, , , ,540, , , Индекс СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ Приходи и прима. 5,360, , , , ,933, , ,294, Расходи и издаци 5,181,726 66, , , ,941, , ,157, Индекс ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ Приходи и прима. 6,262,525 20, , ,081, , , Расходи и издаци 6,240,775 20, , ,078, , , Индекс КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ Приходи и прима. 17,562,060 1,288, , , ,426, , , Расходи и издаци 17,358, , , , ,453, , , Индекс , КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТРИ Приходи и прима. 4,451,419 6, , ,259, , Расходи и издаци 4,390,576 7, , ,256, , , Индекс ИНСТИТУТИ Приходи и прима. 9,390, , , , ,279, , , Расходи и издаци 9,635,449 95, , , ,526, , , Индекс КЛИНИКЕ Приходи и прима. 1,739,143 13, ,520, , , Расходи и издаци 1,756,970 7, ,556, , , Индекс ЗАВОДИ/ИНСТИТУТИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Приходи и прима. 2,712, , , , ,055, , ,213, Расходи и издаци 2,599, , , ,034, , ,143, Индекс ТОРЛАК Приходи и прима. 447,663 20, , , Расходи и издаци 493,668 15, , , Индекс ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ Приходи и прима. 93, , Расходи и издаци 88, , Индекс

14 УКУПНО Приходи и прима. 97,874,111 2,103, , ,163, ,556, , ,799, Расходи и издаци 98,440,871 1,709, , ,102, ,534, , ,671, Инд. Р/П Однос и расхода и издатака по изворима финансирања је такав да расходи и издаци мање више не кораспондирају са приходима и примањима из наведених извора. Овакав однос је последица састављања периодичног извештаја о извршењу буџета у које здравствене исказују само текуће приходе и, не укључујући и друге изворе средстава као што су нераспоређени вишак из ранијих година, новчана средства амортизације и друга пренета средства, која су у извештајном периоду коришћена за покриће расхода и издатака. По завршном рачуну ће ивршити корекцију у складу са Правилником о начину припреме, састављања и достављања завршних рачуна корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања. Табела 13: Учешће сопствених расхода у укупним приходима и расходима збирно за све здравствене ( у хиљадама динара) Износ остварених Учешће сопствених Опис Приходи и из буџета Из Из прихода у Укупно донација осталих укупним (од 6 до 11) Аутономне Општине / Републике ООСО и помоћи извора приходима покрајине града ( 8/2 ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 97,796,610 2,103,370 96,857 1,163,499 83,556, ,760 10,721, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) 93,356,264 2,103,262 96,857 1,163,000 83,556, ,760 6,282, ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( ) 774,716 3,582 1, ,558 47, ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) 6,621,169 10,952 64, , ,719 6,278, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) 217,145 3, ,038 52,228 2, ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100) 83,344,812 83,344, ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 2,398,422 2,085,194 95, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 4,440, ,439, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) 22, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) 4,418, ,418, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 77,501 77, УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( ) 97,874,111 2,103,370 96,857 1,163,499 83,556, ,760 10,799, Опис Укупно (од 6 до 11) Републике Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација и помоћи Из осталих извора Учешће сопствених расхода у укупним приходима 12

15 ( 8/2 ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 98,395,943 1,706, ,740 1,102,587 84,534, ,071 10,629, ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) 92,692, ,211 52, ,334 84,324,515 49,414 6,887, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) 52,910, ,089 31, ,474 48,216,875 14,468 3,758, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) 39,223, ,721 18, ,379 35,861,287 33,546 2,880, СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) 5,465,917 28, ,488 4,620,817 1, , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) 128,224 1, ,449 3,846 66, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) 1,504,859 12,335 2,440 74, ,264 18, , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) 411,045 18,683 43, ,292 1, , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ( ) 1,508,564 25,341 8,495 39,858 1,257,630 3, , МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 30,204,565 41,409 6, ,333 29,012,835 4,391 1,019, АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ( ) ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) 73, ,143 1,887 6, , СУБВЕНЦИЈЕ ( ) 4,842 4, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) 165, ,864 20, СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) 314, ,195 54,889 95, , ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) 5,703,554 1,161, , , , ,657 3,741, ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 2,463,508 1,161, , , , , , ЗАЛИХЕ ( ) 3,240,046 63, ,175, ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 44,928 2, , УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( ) 98,440,871 1,709, ,740 1,102,867 84,534, ,089 10,671, Опис Укупно (од 6 до 11) Републике Остварени приходи и и / расходи и издаци Аутономне покрајине Из буџета Општине / града ООСО Из донација и помоћи Из осталих извора Учешће сопствених расхода у укупним приходима и расходима ( 8/2 ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) 97,796,610 2,103,370 96,857 1,163,499 83,556, ,760 10,721, ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) 98,395,943 1,706, ,740 1,102,587 84,534, ,071 10,629, буџетски суфицит ( ) > 0 396,637 60,912 92,175 буџетски дефицит ( ) > 0 599,333 60, , , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131) 77,501 77, ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387) 44,928 2, , ВИШАК ПРИМАЊА ( ) > 0 32,573 35,

16 МАЊАК ПРИМАЊА ( ) > 0 2, ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > 0 394,285 60, ,549 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > 0 566,760 60, , , РБ 2.1. Текући расходи Здравствене Србије, збирно, су у првом полугодишту 2017.године исказале текуће расходе у укупном износу од 92,692,389 хиљада динара. У односу на упоредни период из претходне године текући расходи су већи за 1,074,903 хиљаде динара или 1,17. Посматрано по врстама расхода, благи пораст у односу на прво полугодиште 2016.године забележили су расходи за запослене (1.78) и расходи по основу коришћења услуга и роба (0.65). На ове две категорије расхода односи се 99,40 укупних текућих расхода. О П И С Табела 14: Текући расходи по врстама ИЗНОС I - VI 2016.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2017.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС ТЕКУЋИ РАСХОДИ 91,617, ,692, Расходи за запослене 51,985, ,910, Коришћење услуга и роба 38,967, ,223, Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камата и пратећи трошкови задужив. 47, , Субвенције , Донације, дотације и трансфери 162, , Остали расходи 453, , У структури расхода најзначајнији су расходи за запослене са учешћем од 57,08 и расходи по основу коришћења роба и услуга са 42,32. На све остале расходе односи се свега 0,60 текућих расхода. Структура расхода је остала безмало непромењена у односу на упоредни период претходне године. Све промене структуре су мање од Графикон 4: Структура текућих расхода у периоду јануар - јун 2017.године 14

17 Графикон 5: Текући расходи јануар -јун и 2017.г Расходи за запослене Расходи за запослене по својој висини и учешћу представљају најзначајнију ставку у текућим расходима. У наставку следи упоредни преглед структуре ових расхода у односу на исти период претходне године. Ред. Број О П И С Табела 15: Расходи за запослене ИЗНОС I - VI 2016.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2017.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС I РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 51,985, ,910, Плате, додаци и накнаде запослених 40,814, ,320, Социјални доприноси на терет послодавца 7,384, ,678, Накнаде у натури 205, , Социјална давања запосленима 1,169, , Накнаде трошкова за запослене 1,732, ,767, Награде запослен. и остали посебни расходи 679, , Плате, додаци и накнаде запосленима (плате и додаци по основу цене рада, накнаде плата за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде плата за време одсуствовања са рада, остали додаци и накнаде запосленима) износе 42,320,674 хиљаде динара или укупних расхода за запослене (78.51 у истом периоду претходне године) и у односу на упоредни период из претходне године повећане су за Повећање је резултат повећане цене рада у здравству за 2017.годину. 15

18 Накнаде у натури (накнаде у натури у смислу заштите здравља запослених, поклони за децу запослених и сл.) износе 186,202 хиљаде динара и чине свега 0.35 укупних расхода за запослене. Социјална давања запосленима (породиљско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена, отпремнина приликом одласка у пензију, отпремнина приликом отпуштања с посла, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и др.) износе 384,931 хиљаду динара или 0.73 укупних расхода за запослене (2.25 у истом периоду претходне године). Ови расходи су троструко мањи у односу на јануар - јун године, На отпремнине и помоћи односи се или 203,060 хиљада динара ове категорије расхода. Накнаде трошкова за запослене (трошкови превоза и др.) износе 1,767,913 хиљада динара. Ови расходи су за 2.07 већи у односу на упоредни период. Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде, награде за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонуси за државне празнике, накнаде члановима управних и надзорних одбора) износе 572,404 хиљаде динара и чине 1.08 укупних расхода за запослене. Ови расходи су за мањи у односу на упоредни период из претходне године Расходи по основу коришћења услуга и роба Расходи по основу коришћења услуга и роба износе 39,223,174 хиљадe динара или укупних текућих расхода. По својој висини заузимају друго место у текућим расходима. У односу на исти период претходне године ови расходи су на приближно истом нивоу као и у истом периоду 2016.године (индекс ). У структури расхода по основу коришћења роба и услуга, најзначајнији су трошкови материјала и стални трошкови. На трошкове материјала односи се (77.71 у упоредном периоду), на сталне трошкове (13.25 у упоредном периоду), а на све остале расходе по основу коришћења роба и услуга 9.05 (9.04 у истом периоду претходне године). Табела 16: Расходи по основу коришћења услуга и роба Ред. Број О П И С ИЗНОС I - VI 2016.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2017.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС I КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 38,967, ,223, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5,162, ,465, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 122, , УСЛИГЕ ПО УГОВОРУ 1,392, ,504, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 441, , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1,569, ,508, МАТЕРИЈАЛ 30,280, ,204, Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп и опреме, остали трошкови) износе хиљада динара. У 16

19 односу на исти период из претходне године већи су за Највећи део ових трошкова односи се на енергетске услуге које износе хиљаде динара или сталних трошкова укупно, затим следе комуналне услуге 916,935 хиљада динара, трошкови осигурања 306,380 хиљада динара, услуге комуникација 299,657 хиљада динара, трошкови платног промета и банкарских услуга хиљада динара, закуп и опреме хиљада динара и остали трошкови хиљаде динара. Трошкови путовања (трошкови службеног путовања у земљи и иностранству, трошкови путовања у оквиру радовног рада, трошкови путовања ученика и остали транспортни трошкови) износе хиљаде динара (индекс ) и са учешћем од 0,33 не представљају значајнију ставку у расходима по основу коришћења роба и услуга. Услуге по уговору (административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинсво и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге) износе хиљада динара или 3.84 укупних расхода по основу коришћења роба и услуга. Ови расходи су већи у односу на исти период претходне године за 8,07. Специјализоване услуге и текуће поправке и одржавања чине 4.90 укупних расхода по основу коришћења роба и услуга. Специјализоване услуге износе хиљада динара у оквиру којих је највеће учешће медицинских услуга хиљада динара (индекс 93.14). Трошкови текућих поправки и одржавања износе хиљаде динара (индекс 96.12). Трошкови материјала износе хиљада динара или 77,01 укупних расхода по основу коришћења услуга и роба и на приближно су на нивоу упоредног периода (индекс 99.75). Највећи део ових трошкова чине трошкови медицинског и лабораторијског материјала ( хиљаде динара или 90,21 укупних трошкова материјала). Графикон 6: Расходи по основу коришћења роба и услуга јануар - јун и 2017.године 17

20 2.2. Издаци за нефинансијску имовину Издаци за набавку не у првом полугодишту године износе 5,703,554 хиљаде динара. У односу на исти период 2016.године мањи су за Ред. Број О П И С Табела 17: Издаци за нефинансијску имовину ИЗНОС I - VI 2016.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2017.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС I ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ 5,829, ,703, ОСНОВНА СРЕДСТВА 1,883, ,463, Зграде и грађевински објекти 664, ,289, Машине и опрема 1,183, ,113, Остале некретнине и опрема 22, , Култивисана имовина Нематеријална имовина 13, , ЗАЛИХЕ 3,946, ,240, Залихе производње 100, , Залихе робе за даљу продају 3,845, ,056, У структури издатака за нефинансијску имовину издаци за набавку залиха (производње и робе за даљу продају) чине 56.81, а издаци за набавку основних средстава Залихе робе за даљу продају износе хиљада динара и односе се само на комерцијални промет апотека из Плана мреже. Издаци за набавку основних средства износе 2,463,508 хиљада динара и у односу на прво полугодиште године знатно су већи (индекс ). Издаци за набавку залиха износе 3,240,046 хиљада динара и мањи су за у односу на исти период претходне године. На издатке за набавку робе за даљу продају односи се 94.34, а на издатке за залихе производње Издаци за отплату главнице и набавку Издаци за отплату главнице и набавку који износе 44,928 хиљада динара су занемарљиви, чине свега 0,05 укупних расхода и издатака. У односу на исти период претходне године мањи су за Ред. Број Табела 18: Издаци за отплату главнице и набавку О П И С ИЗНОС I - VI 2016.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2017.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС I ИЗД. ЗА ОТПЛ. ГЛАВ. НАБ.ФИН.ИМОВ. 55, , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 34, , НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 20, ,

21 3. УТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТ У првој половини године, збирно, здравствене Србије оствариле су следеће разлике између одобрених средстава и извршења: Табела 19: Утврђене разлике између одобрених средстава и извршења - износи у 000 дин. - ИЗНОС ИЗНОС Ред. О П И С I - VI I - VI ИНДЕКС Број 2016.г г ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВ. 96,985,274 97,796, ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ 97,447,221 98,395, буџетски суфицит 1,118,470 1,387, буџетски дефицит 1,580,417 1,986, Резултат пословања (1-2 или 3-4) -461, , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 95,379 77, ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВ. И НАБАВКУ ФИНАН. ИМОВИНЕ 55,442 44, ,218 67, промања 44,281 34, односно мањак (8-9) 39,937 32, УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 97,080,653 97,874, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 97,502,663 98,440, ,131,699 1,427, одлива 1,553,709 1,994, односно мањак одлива (13-14) -422, Напомена: У Обрасцу 5, здравствене као изворе средстава из којих финансирају текуће расходе и издатке, исказују само текуће приходе и, не укључујући и друге изворе средстава, као што су: нераспоређени вишак из ранијих година, новчана средства амортизације и друга пренета средства, која су у текућем периоду коришћена за покриће расхода и издатака, који се исказују у Обрасцу 5 за одговарајући период. Стога, здравствене, које су у текућем периоду поред текућих користиле и наведене изворе средстава за финансирање текућих расхода и издатака, у Обрасцу 5 у делу III Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења су, по правилу, исказале већи износ текућих расхода и издатака од износа текућих од не, односно мањак -буџетски дефицит. На крају године, у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања извршиће се корекције финансијског резултата, те ће и финансијски резултат разлика између одобрених средстава и извршења, бити реално приказан. 19

22 На основу показатеља изнетих у овој информацији, може се констатовати следеће: У шестомесечном периоду текуће године, збирно, здравствене Србије, исказале су мањак - буџетски дефицит у износу од хиљаде динара (у упоредном периоду хиљадe динара) при чему треба имати у виду претходну напомену; Од текућих расхода највећи део је издвојен за расходе за запослене и за услуге и робу 42.32, а за све остале расходе незнатних У укупним расходима за запослене, Фонд је учествовао са 91.13, а разлика је исплаћивана из других извора финансирања, највише из сопствених прихода Расходи за запослене су за 1.78 већи у односу на прво полугође претходне године с тим што су повећана исплаћена средства за плате, додатке и накнаде запосленима (за 3.69) и средства за накнаде трошкова запосленима (за 2.07), а смањена су издвајања за накнаде у натури (за 9.34), социјална давања запосленима (за 67.07) и награде запосленима и остали посебни расходи (за 15.77). Од укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину здравствених установа, 5.80 је утрошено за набавку не, а за текуће расходе. Приходи и од не од Републике утрошени су за набавку не, највише за зграде и грађевинске објекте (57.94), затим за машине и опрему (9.97) и остале некретнине (0.14). За текуће расходе утрошено је средстава Републике, највише за расходе за запослене (24.44) и коришћење роба и услуга (7.48). Приходи од покрајине су највећим делом утрошени за набавку не, а за текуће расходе. Општина или град су мањим делом финансирали набавку не 24.51, а већим делом текуће расходе међу којима су расходи за запослене, коришћење услуга и роба, отплате камата и пратећи трошкови задуживања и остали расходи. Од средстава Фонда, готово целокупан износ је утрошен на текуће расходе (84,324,515 хиљада динара или 99.63), осим хиљаде динара за набавку основних средстава и 833 хиљаде динара за набавку залиха. Од донација, је утрошено за нефинансијску имовину, а за текуће расходе. Сопствени приходи су распоређени за набавку не и за текуће расходе. 20

23 Од сопствених прихода утрошених за текуће расходе, највећи део је утрошен за расходе за запослене 56.19, затим за услуге и робу и за остале непоменуте расходе 2. У укупним расходима за запослене, Фонд је учествовао са 91.13, а остало је надокнађивано из осталих извора финансирања. Највише додатних средстава за финансирање зарада обезбеђено је од сопствених прихода 7.10, преосталих 1.77 је из буџета (Републике, АП и локалне самоуправе) и из донација и помоћи. 21

24 Назив Текући приходи и од не Табела 1. Резултати пословања здравствених установа Србије за период I - VI године ( по типу ) Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Примања од задуживања и Издаци за отплату главнице и набавку приходи и расходи и издаци Домови здравља 20,836,826 20,790, , , ,837,253 20,791, , ,278 2 Апотеке 10,902,236 11,844,090 36, , , ,625 10,902,236 11,845,715 35, ,942 3 Опште болнице 15,937,356 15,936,126 97,574 96, , ,308 15,937,608 15,939,434 94,697 96,523 4 Специјалне болнице 5,294,188 5,151, ,449 90,070 65,843 29,917 63,530 27,604 5,360,031 5,181, ,067 96,762 5 Заводи 2,173,285 2,114,177 65,430 6,322 4,159 4, ,177,444 2,118,724 65,042 6,322 6 Заводи за јавно здравље 2,706,123 2,596, ,921 13,828 6,752 3,852 3, ,712,875 2,599, ,767 13,774 7 Здравствени центри 6,262,525 6,240,775 23,774 2, ,262,525 6,240,775 23,774 2,024 8 Клинике 1,739,143 1,756,970 3,264 21, ,739,143 1,756,970 3,264 21,091 9 Институти 9,390,759 9,635, , , ,390,813 9,635, , , КБЦ 4,451,419 4,390,576 78,038 17, ,451,419 4,390,576 78,038 17, КЦ 17,562,046 17,357, , , ,562,060 17,358, , , Торлак 447, , , , , , Завод за биоциде 93,041 88,417 4, ,041 88,417 4, УКУПНО 97,796,610 98,395,943 1,387,161 1,986,494 77,501 44,928 67,296 34,723 97,874,111 98,440,871 1,427,835 1,994,595 22

25 Назив Табела 2. Резултати пословања здравствених установа Србије за период I - VI године ( по окрузима ) Текући приходи и од не Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Примања од задуживања и Издаци за отплату главнице и набавку приходи и расходи и издаци Севернобачки управни округ 1,831,654 1,880,484 3,265 52, ,831,658 1,880,484 3,265 52, Средњобанатски управни округ 1,983,225 2,004,357 14,305 35, ,983,225 2,004,636 14,305 35,716 3 Севернобанатски управни округ 1,491,536 1,506,417 25,843 40, ,491,677 1,506,417 25,884 40,624 4 Јужнобанатски управни округ 3,089,793 3,037,227 68,603 16, , ,924 3,090,460 3,040,395 66,163 16,098 5 Западнобачки управни округ 1,878,112 1,868,522 13,919 4, ,878,112 1,868,522 13,919 4,329 6 Јужнобачки управни округ 9,936,508 10,053, , , ,936,738 10,054, , ,165 7 Сремски управни округ 2,515,253 2,462,133 54,705 1, , ,875 2,515,867 2,475,568 41,884 1,585 8 Мачвански управни округ 2,755,138 2,768,557 9,885 23, ,755,138 2,768,557 9,885 23,304 9 Колубарски управни округ 1,683,387 1,704,978 10,454 32, ,683,387 1,705,392 10,320 32, Подунавски управни округ 1,865,491 1,862,180 11,293 7, ,865,491 1,862,638 11,293 8, Браничевски управни округ 2,147,735 2,116,419 31, ,147,747 2,116,419 31, Шумадијски управни округ 4,252,094 4,239,598 71,397 58, ,252,094 4,239,598 71,397 58, Поморавски управни округ 2,232,049 2,227,475 10,517 5, ,232,049 2,227,475 10,517 5, Борски управни округ 1,298,905 1,288,428 10, ,298,905 1,288,765 10, Зајечарски управни округ 1,423,937 1,418,976 4, ,423,937 1,418,976 4, Златиборски управни округ 3,101,658 3,101,765 13,175 13,282 11,825 3,515 8, ,113,483 3,105,280 19,736 11, Моравички управни округ 1,998,959 1,993,563 13,171 7,775 2, , ,001,220 1,993,563 15,432 7, Рашки управни округ 3,203,281 3,288,028 28, ,074 56,811 2,352 55, ,260,092 3,290,380 83, , Расински управни округ 2,191,406 2,142,388 56,938 7, , ,924 2,191,406 2,149,312 50,014 7, Нишавски управни округ 7,853,991 7,431, ,018 48,908 4,159 4, ,858,150 7,436, ,630 48, Топлички управни округ 1,077,900 1,119,446 25,956 67, ,077,900 1,119,612 25,790 67, Пиротски управни округ 991, ,830 8,684 5, , ,830 8,684 5, Јабланички управни округ 1,799,843 1,818,092 6,357 24, , ,333 1,799,843 1,826,425 5,826 32, Пчињски управни округ 1,803,394 1,815,430 3,604 15, ,803,394 1,815,430 3,604 15, Косовски управни округ 1,469,608 1,459,134 10, ,469,608 1,459,134 10, Косовскомитровачки управни округ 1,244,206 1,233,851 10, ,244,206 1,233,851 10, Косовско-поморавски управни округ 206, , , , Град Београд 30,469,381 31,356, ,749 1,150, ,470,158 31,356, ,462 1,150, УКУПНО 97,796,610 98,395,943 1,387,161 1,986,494 77,501 44,928 67,296 34,723 97,874,111 98,440,871 1,427,835 1,994,595 23

26 Назив Табела 3. Резултати пословања здравствених установа Србије за период I - VI године ( појединачно по типу ) Текући приходи и од не Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Примања од задуживања и Издаци за отплату главнице и набавку ДЗ Бачка Топола , ,227 1, , ,227 1, ДЗ Мали Иђош ,729 45, ,733 45, ДЗ Суботица , , , , ДЗ Житиште ,172 89, ,172 89, ДЗ Нови Бечеј ,888 80, , ,888 80, , ДЗ Сечањ ,942 80, ,942 80, ДЗ Нова Црња ,666 59, ,666 59, ДЗ Зрењанин , ,263 10, , ,263 10, ДЗ Ада ,984 54, ,984 54, ДЗ Кањижа , ,033 3, , ,033 3, ДЗ Нови Кнежевац ,609 61, , ,609 61, , ДЗ Чока ,667 52, ,667 52, ДЗ Кикинда , , , , ДЗ Сента ,809 67, , ,809 67, , ДЗ Алибунар ,244 75, ,244 75, ДЗ Бела Црква , ,181 1, , ,181 1, ДЗ Ковачица ,591 95, ,591 95, ДЗ Ковин , , , , ДЗ Опово ,831 73, ,831 73, ДЗ Пландиште ,703 42, ,703 42, ДЗ Вршац , ,090 1, , ,090 1, ДЗ Панчево , ,702 2, , ,702 2, ДЗ Апатин , ,664 1, , ,664 1, ДЗ Кула , , , , ДЗ Оџаци , ,820 3, , ,820 3, ДЗ Сомбор , ,325 2, , ,325 2, ДЗ Бач ,159 58, ,159 58, ДЗ Бачка Паланка , , , , , , ДЗ Бачки Петровац ,665 66, , ,665 66, , ДЗ Беочин ,706 74, ,706 74, ДЗ Бечеј , , , , , , приходи и расходи и издаци

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@mts.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3615-371 E-mail: kzus@open.telekom.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Анализа финансијског пословања здравствених установа Србије

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Sluzbeni-list-BGD-046.indd

Sluzbeni-list-BGD-046.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 46 17. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. јуна 2019.

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-259-3/2019-04 Београд, 20. мај 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Историјског

Више

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА Нови Сад,Масарикова бр.25 Датум,06.01.2016.године Број:6/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАСИЈЕ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више