I

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "I"

Транскрипт

1 КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : ; БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије за период године Година XVIII - Брoj 2/2018 Тираж 400 примерака Београд, август година

2 С а д р ж а ј Р.б. Н а з и в Стр. I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 1 II. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 3 1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 5 III Текући приходи Примања од не Примања од задуживања и 9 2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Текући расходи Расходи за запослене Расходи по основу коришћења услуга и роба Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице и набавку УТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТ 19 ПРИЛОЗИ (ТАБЕЛЕ): 1. Табела: Резултати пословања здравствених установа Србије за период I-VI године (по типу ) Табела: Резултати пословања здравствених установа Србије за период I-VI године (по окрузима) Табела: Резултати пословања здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по типу ) Табела: Резултати пословања здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по окрузима) Табела: Структура здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по типу ) Табела: Структура текућих прихода здравствених установа Србије за период I-VI године (по окрузима) Табела: Структура текућих прихода здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по типу ) Табела: Структура текућих расхода здравствених установа Србије за период I-VI године (по окрузима) 9. Табела: Структура текућих расхода здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по типу ) Табела: Структура коришћења роба и услуга здравствених установа Србије за период I-VI године (појединачно по типу ) 91 77

3 I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Информацију о финансијском пословању здравствених установа Србије за период јануар - јун године, урадила је Стручна служба Коморе здравствених установа Србије у склопу редовне активности Коморе везане за континуирано праћење финансијског пословања здравствених установа Србије. Информације пружа корисну основу за пословно информисање, уз истицање значајних ограничења које поставља примењена рачуноводствена методологија израде финансијских извештаја, а пре свега тзв. готовински принцип. Наиме, постојећи систем финансијског извештавања не афирмише принципе релевантности и поузданости у приказивању успешности пословања здравствених установа и стога поново истичемо да би основни предуслов за боље пословно информисање била функционалнија рачуноводственофинансијска регулатива, пре свега тзв. обрачунски принцип. Информација обухвата показатеље здравствених установа из Плана мреже које имају закључен уговор са Републичком фондом за здравствено осигурање (у даљем тексту: Фонд) и које своје пословне књиге воде у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања, и другим прописима којима се уређује ова област. Извори података за ову информацију су периодични извештаји о извршењу буџета, односно финансијских планова (Образац 5 - Извештај о извршењу буџета за период д018.г.)), које су здравствене у складу са чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству саставиле и доставиле Фонду, за потребе планирања и контроле извршења финансијског плана. Коришћен је и податак који објављује Републички завод за статистику, а који се односи на раст потрошачких цена у периоду јануар - јун у односу на период јануар - јун године 1 ). Извештај о извршењу буџета (Образац 5) за период јануар-јун године Фонду су доставиле 343 здравствене. Образац 5 Извештај о извршењу буџета нису доставиле три Апотека Кикинда, Апотека Бор и Апотека Горњи Милановац. Сви вредносни показатељи у информацији исказани су у 000 динара, уколико није другачије наглашено. Број обрадом обухваћених здравствених установа по врстама здравствених установа дат је у следећој табели. 1 ) У периоду јануар-јун 2018.г. у односу на период јануар-јун 2017.г. индекс потрошачких цена износио је 101,7 ( Сл.гл.РС, број 54 од године) 1

4 Табела 1: Број обрадом обухваћених здравствених установа по врстама РБ О П И С I - VI 2017.г. I - VI 2018.г Домови здравља Апотеке Опште болнице Специјалне болнице Заводи Инст./заводи за јавно здравље Здравствени центари Клинике Институти Клиничко болнички центри Клинички центри Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" Завод за биоциде и медицинску екологију УКУПНО: У односу на исти период претходне године, број обрадом обухваћених здравствених установа мањи је за 3. Ради се о Апотеци Кикинда, Апотеци Бор и Апотеци Горњи Милановац. Ове нису доставиле Фонду Образац 5: Извештај о извршењу буџета за период године. 2

5 РБ II. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА У првом полугодишту текуће године, збирно, здравствене Србије, исказале су следеће основне показатеље пословања. Табела 2: Основни финансијски показатељи пословања О П И С ИЗНОС I - VI 2017.г. ИЗНОС I - VI 2018.г. - износи у 000 дин. - уч. ИНДЕКС I-VI 2017.г уч. I-VI 2018.г. 1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 97,796, ,129, Текући приходи 93,356, ,030, Примања од не 4,440,346 4,099, ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 98,395, ,018, Текући расходи 92,692, ,712, Издаци за нефинансијску имовину 5,703,554 5,305, буџетски суфицит 1,387, , буџетски дефицит 1,986,494 1,764, Резултат пословања (1-4 или 7-8) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ -599, , , , ,928 26, , , промања 34,723 14, односно мањак (12-13) 32,573 99, УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 97,874, ,256, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 98,440, ,044, ,427, , одлива 1,994,595 1,667, односно мањак (17-18) -566, ,

6 4 Графикон 1: Основни финансијски показатељи пословања

7 1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У првом полугодишту 2018.године, укупни приходи и здравствених установа Србије, збирно износили су хиљада динара. У односу на исти период претходне године већи су за 13,381,920 хиљада динара или РБ Табела 3: приходи и по врстама О П И С ИЗНОС I-VI 2017.Г. УЧ. ИЗНОС I-VI 2018.Г. - износи у 000 динара УЧ. ИНДЕКС 5/3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 97,874, ,256, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 93,356, ,030, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВ. 4,440, ,099, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОД. ФИН. ИМ. 77, , У структури укупних највеће је учешће текућих прихода - 96,20 (у упоредном периоду 95,38). На од не односи се 3,68 (4,54 у упоредном периоду), а на од задуживања и 0,11 (0,08 у упоредном периоду). У структури укупних незнатне су промене у односу на исти период претходне године - учешће текућих прихода веће је за 0.82, учешће од не мање за 0.86, а од задуживања и веће за РБ О П И С Табела 4: приходи и по изворима ИЗНОС I-VI 2017.Г. УЧ. ИЗНОС I-VI 2018.Г. - износи у 000 динара УЧ. ИНДЕКС 5/3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 97,874, ,256, ИЗ БУЏЕТА: РЕПУБЛИКЕ, АП, ОПШТИНЕ 3,363, ,223, ОД ООСО 83,556, ,125, ИЗ ДОНАЦИЈА 154, , ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 10,799, ,714, У структури укупних по изворима дошло је до извесних промена: повећано је учешће од ООСО са на 87.30, док су учешћа свих осталих врста извора прихода смањена из буџета (Репоблике, АП, општине/града) са 3.44 на 2.90, из осталих извора (тзв. сопствени приходи и ) на 9.63, док је учешће по основу донација 0.17 (0,16 у првом полугодишту 2017.г.). Приходи и од ООСО, са учешћем од у укупним приходима и примањима, доминантно опредељују њихово кретање. Ови 5

8 приходи и су у односу на исти период претходне године већи за 13,569,127 хиљада динара или Приходи и из буџета су у односу на упоредни период предходне године мањи за Међутим, њихов мали износ последично нема значајнијег утицаја на кретање укупног износа. Приходи и из осталих извора, тзв. сопствени приходи и примањима, су у односу на прво полугодиште претходне године незнатно мањи (за 0.78). Графикон 2: Структура укупни приходи и по изворима у периоду јануар - јун године Структура по изворима код појединих врста здравствених установа, знатно се разликује од просека. Тако, приходи и од ООСО у финансирању здравствених установа учествују са преко 80, осим код Завода за биоциде и медицинску екологију (0.00), завода за јавно здравље (44.61), апотека (64.29) и специјалних болница (76.92). Буџетска средства највише учествују у финансирању завода за јавно здравље (буџета Републике 14.20, АП 0.07 и 0.59 из буџета општине, града) и Завода за биоциде и медицинску екологију (буџета Републике 0.31 и буџета локалне самоуправе 74.13). Приходи и из осталих извора (тзв. сопствени приходи) највише учествују у финансирању завода за јавно здрављњ (44.24), затим следе апотеке (33.57), Завод за биоциде и медицинску екологију (25.56), специјалне болнице (20.36), заводи (14.64), Институт за вирусологију Торлак (12.32), институти (9.63) итд. У оквиру појединих врста здравствених установа појединачно су знатна одступања од просека (Табела 5 у прилогу). 6

9 Табела 5: Извори укупних по врстама здравствених установа за период јануар - јун год. - износи у 000 динара- Износ остварених Р. Приходи из буџета Б. Аутоном Из Из осталих Укупно ООСО не Општине донација извора Републике покрајин града е Домови здравља 23,377,662 81, , , ,027, , ,281, Апотеке 11,474, , , ,377, ,851, Опште болнице 18,657, , , , ,048, , , Специјалне болнице 5,921,197 89, , , ,554, , ,205, Заводи 2,490,569 7, , ,073, , , З. за јавно здравље 3,256, , , , ,452, , ,310, З. центри 7,359,987 71, , ,131, , , Клинике 1,985,389 13, ,787, , , Институти 10,977,075 61, , , ,744, , ,056, КБЦ 5,165,244 26, , ,987, , , КЦ 19,772, , , , ,407, , , Торлак 654,023 18, , , , , Завод за биоциде 163, , , УКУПНО 111,256,031 1,672, , ,333, ,125, , ,714, RB Текући приходи Текући приходи у првом полугодишту 2018.године износили су 107,030,409 хиљада динара. У односу на исти период 2017.године повећани су за 13,674,145 хиљада динара или У односу на упоредни период приходи по основу меморандумских ставки за рефундацију (индекс 76.43) и приходи из буџета (индекс 87.27) су мањи, док су остале врсте прихода веће. Већи раст бележе донације и трансфери (21.31) и трансфери између буџетских корисника на истом нивоу тзв.преходи Фонда (16.33). О П И С Табела 6: Текући приходи ИЗНОС I VI 2017.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I VI 2018.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 93,356, ,030, Донације и трансфери 774, , Други приходи 6,621, ,877, Меморандумске ставке за рефундацију 217, , Тран. између буџ. корис. на истом нивоу 83,344, ,953, Приходи из буџета 2,398, ,093, У стрктури текућих прихода доминирају трансфери између буџетских корисника на истом нивоу са 90.59, следећи по величини учешћа су: други 7

10 приходи (тзв. сопствени приходи) са 6.43, приходи из буџета са 1.96, донације са 0.88 и меморандумске ставке за рефундацију са Структура текућих прихода незнатно је промењена у односу на исти период претходне године. Тако је повећано учешће трансфера између буџетских корисника на истом нивоу (са на 90.59) и прихода по основу донација и трансфер (са 0.83 на 0.88), док су смањена учешћа з буџета (са 2.57 на 1.96), других прихода (са 7.09 на 6.43) и прихода по основу меморандумских ставки за рефундацију (са 0.23 на 0.16). Графикон 3: Структура текућих приходи по врстама прихода у периоду јануар - јун 2018.г.одине RB Примања од не У првом полугодишту године, од не износила су 4,099,190 хиљада динара. У односу на прво полугодиште 2017.године мања су за 341,156 хиљада динара или На од залиха, пре свега залиха робе за даљу продају односи се безмало целокупан износ О П И С Табела 7: Примања од не ИЗНОС I - VI 2017.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2018.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС I ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕФИНАН. ИМОВИНЕ 4,440, ,099, Примања од основних средстава 22, , Примања од залиха 4,418, ,068,

11 1. 3. Примања од задуживања и Примања од задуживања и износе 126,432 хиљаде динара (индекс ). Мали износ ових средстава последично не утиче на кретање укупних средстава здравствених установа. RB Табела 8: Примања од задуживања и О П И С ИЗНОС I - VI 2017.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2018.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС 1 ПРИМ. ОД ЗАДУЖ. И ПРОД. ФИНАН. ИМОВ. 77, , Примања од задуживања 55, , Примања од 22, , РБ 2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ расходи и издаци у првом полугодишту године износe 112,044,785 хиљадa динара, и у односу на исти период претходне године, већи су за 13,603,914 хиљада динара или О П И С Табела 9: расходи и издаци ИЗНОС I - VI 2017.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2018.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС 1 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 98,440, ,044, ТЕКУЋИ РАСХОДИ 92,692, ,712, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5,703, ,305, ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВ. И НАБ. ФИН. ИМОВИНЕ 44, , Учешће текућих расхода у укупним расходима је далеко највеће, па њихова висина последично највише утиче на структуру укупних расхода и издатака, која се у односу на период јануар-јун 2017.године незнатно променила. Тако је учешће текућих расхода повећано са на 95.24, док се учешће издатака за нефинансијску имовину смањило са 5.79 на Учешће издатка за отплату главнице и набавки је занемарљиво износи 0,02 (0,05 у упоредном периоду) укупних расхода и издатака. Табела 10: расходи и издаци по изворима финансирања - износи у 000 динара- RB О П И С ИЗНОС I-VI 2017.Г. УЧ. ИЗНОС I-VI 2018.Г. УЧ. ИНДЕКС 5/ УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 98,440, ,044, ИЗ БУЏЕТА: РЕПУБЛИКЕ, АП, ОПШТИНЕ 2,969, ,315, ОД ООСО 84,534, ,439, ИЗ ДОНАЦИЈА 265, , ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 10,671, ,126,

12 Р.Б. Из средстава Фонда финансирано је укупних расхода и издатака (85.87 у истом периоду претходне године). Из сопствених средстава - осталих извора 9.93 (10.84 у упоредном периоду), буџетских средстава 2.96 (3.02 у истом периоду претходне године) и из донација свега 0.15 укупних расхода и издатака (0.27 у упоредном периоду претходне године).. Структура извора финансирања укупних расхода и издатака, посматрано по врстама здравствених установа значајно се разликује од исказане структуре за ниво Србије. Укупно Табела 11: Извори финансирања укупних расхода и издатака по врстама здравствених установа за период јануар - јун год. - износи у 000 динара- Републик е Расходи и издаци на терет буџета Аутономн е покрајине Износ остварених расхода и издатака Општине града ООСО Из донациј а Из осталих извора Домови здравља 23,459,092 73, , , ,108, , ,298, Апотеке 11,863, , , ,424, ,195, Опште болнице Специјалне болнице 18,751, , , , ,091, , , ,011,211 69, , , ,625, , ,254, Заводи 2,458,386 4, , ,071, , , З. за јавно здравље 3,108, , , , ,428, , ,206, З. центри 7,345,471 70, , ,131, , , Клинике 2,010,729 16, , ,811, , , Институти 10,936,691 53, , , ,642, , ,114, КБЦ 5,217,732 26, , ,046, , , КЦ 20,156, , , , ,589, , , Торлак 613,625 49, , , , , Завод за биоциде 112, , , УКУПНО 112,044,785 1,657, , ,266, ,439, , ,126, Табела 12: приходи и и укупни расходи и издаци, по врстама здравствених установа за период јануар-јун 2018.године - износи у 000 динара- ИЗНОС ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА У к у п н о Републик АП Општине ООСО Донац. Остало ДОМОВИ ЗДРАВЉА Приходи и прима. 23,377,662 81, , , ,027, , ,281, Расходи и издаци 23,459,092 73, , , ,108, , ,298, Индекс АПОТЕКЕ Приходи и прима. 11,474, , , ,377, ,851, Расходи и издаци 11,863, , , ,424, ,195, Индекс ЗАВОДИ Приходи и прима. 2,490,569 7, , ,073, , , Расходи и издаци 2,458,386 4, , ,071, , , Индекс

13 Приходи и прима. Расходи и издаци ОПШТЕ БОЛНИЦЕ 18,657, , , , ,048, , , ,751, , , , ,091, , , Индекс Приходи и прима. Расходи и издаци СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ 5,921,197 89, , , ,554, , ,205, ,011,211 69, , , ,625, , ,254, Индекс Приходи и прима. Расходи и издаци ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ 7,359,987 71, , ,131, , , ,345,471 70, , ,131, , , Индекс Приходи и прима. Расходи и издаци КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ 19,772, , , , ,407, , , ,156, , , , ,589, , , Индекс Приходи и прима. Расходи и издаци КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТРИ 5,165,244 26, , ,987, , , ,217,732 26, , ,046, , , Индекс Приходи и прима. Расходи и издаци ИНСТИТУТИ 10,977,075 61, , , ,744, , ,056, ,936,691 53, , , ,642, , ,114, Индекс Приходи и прима. Расходи и издаци КЛИНИКЕ 1,985,389 13, ,787, , , ,010,729 16, , ,811, , , Индекс Приходи и прима. Расходи и издаци ЗАВОДИ/ИНСТИТУТИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 3,256, , , , ,452, , ,310, ,108, , , ,428, , ,206, Индекс Приходи и прима. Расходи и издаци ТОРЛАК 654,023 18, , , ,625 49, , , Индекс Приходи и прима. Расходи и издаци ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ 163, , , , Индекс УКУПНО Приходи и прима. 111,256,031 1,672, , ,333, ,125, , ,714, Расходи и издаци 112,044,785 1,657, , ,266, ,439, , ,126, Инд. Р/П

14 Однос и расхода и издатака по изворима финансирања је такав да расходи и издаци мање више не кораспондирају са приходима и примањима из наведених извора. Овакав однос је последица састављања периодичног извештаја о извршењу буџета у које здравствене исказују само текуће приходе и, не укључујући и друге изворе средстава као што су нераспоређени вишак из ранијих година, новчсна средства амортизације и друга пренета средства, која су у извештајном периоду коришћена за покриће расхода и издатака. По завршном рачуну ће ивршити корекцију у складу са Правилником о начину припреме, састављања и достављања завршних рачуна корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања. Табела 13: Учешће сопствених расхода у укупним приходима и расходима збирно за све здравствене ( у 000 динара) Износ остварених Учешће сопствених Опис Приходи и из буџета Из Из прихода у Укупно донација осталих укупним (од 6 до 11) Аутономне Општине / Републике ООСО и помоћи извора приходима покрајине града ( 8/2 ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 111,129,599 1,672, ,435 1,333,221 97,125, ,240 10,588, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( ) 107,030,409 1,672, ,435 1,332,956 97,125, ,236 6,489, , , ,511 77, ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) 6,877,445 11, , , ,250 6,484, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ,957 4, ,043 37,437 2, ) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100) 96,953,979 10,203 96,943, ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) 2,093,196 1,646, , ,727 2, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4,099, ,098, ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( , , ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) 4,068, ,068, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 126, , ИМОВИНЕ ( ) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( ) 111,256,031 1,672, ,435 1,333,221 97,125, ,240 10,714, Опис Укупно (од 6 до 11) Републике Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација и помоћи Из осталих извора Учешће сопствених расхода у укупним приходима ( 8/2 ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 112,018,228 1,657, ,969 1,259,732 97,439, ,439 11,107, ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ,712, , , ,404 97,435,473 75,442 7,202, ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ,319, ,835 37, ,972 57,045,215 20,095 4,007, ) КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ,754, ,937 81, ,881 40,159,602 53,171 2,888,

15 5231) СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ( ) 5,583,197 38, ,996 4,802,979 1, , ,322 2, ,486 5,511 73, ,712,128 30,659 7,937 77, ,791 34, , ,419 27,961 1,940 63, , , ,696,869 88,382 15,963 41,591 1,365,581 3, , МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) 34,177,957 65,753 55,568 92,123 32,920,969 6,524 1,037, АМОРТИЗАЦИЈА ( ) ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) СУБВЕНЦИЈЕ ( ) ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) #DIV/0! 90,843 10,285 4, , #DIV/0! 181,619 2, , , ,288 3, ,029 65,295 1, , ,305, , , ,328 3,731 87,997 3,905, ,079, , , ,546 1,053 87, , ЗАЛИХЕ ( ) 3,226,661 94,782 2,678 3,129, ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАН. ИМОВИНЕ ( ) УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( ) Опис 26,557 7,238 19, ,044,785 1,657, ,969 1,266,970 97,439, ,439 11,126, Укупно (од 6 до 11) Републике Остварени приходи и и / расходи и издаци Аутономне покрајине Из буџета Општине / града ООСО Из донација и помоћи Из осталих извора Учешће сопствених расхода у укупним приходима и расходима ( 8/2 ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 111,129,599 1,672, ,435 1,333,221 97,125, ,240 10,588, ИМОВИНЕ (5001) ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 112,018,228 1,657, ,969 1,259,732 97,439, ,439 11,107, (5172) буџетски суфицит ( ) > 0 15,459 73,489 28,801 #DIV/0! буџетски дефицит ( ) > 0 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387) ВИШАК ПРИМАЊА ( ) > 0 МАЊАК ПРИМАЊА ( ) > 0 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > 0 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > 0 888, , , , , , ,557 7,238 19, , , ,238 #DIV/0! 15,459 66,251 28,801 #DIV/0! 788, , , ,

16 РБ 2.1. Текући расходи Здравствене Србије су у првом полугодишту 2018.године исказале текуће расходе у укупном износу од 106,712,362 хиљаде динара. У односу на упоредни период из претходне године текући расходи су већи за 14,019,973 хиљаде динара или У односу на прво полугодиште 2017.године све категорије расхода бележе пораст: расходи за запослене (17.78) и расходи по основу коришћења услуга и роба (11.55). На ове две категорије расхода односи се 99,40 укупних текућих расхода. О П И С Табела 14: Текући расходи по врстама ИЗНОС I - VI 2017.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2018.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС 1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 92,692, ,712, Расходи за запослене 52,910, ,319, Коришћење услуга и роба 39,223, ,754, Амортизација и употреба средстава за рад , Отплата камата и пратећи трошкови задужив. 73, , Субвенције 4, , Донације, дотације и трансфери 165, , Остали расходи 314, , У структури расхода најзначајнији су расходи за запослене са учешћем од и расходи по основу коришћења роба и услуга са На све остале расходе односи се свега 0,60 текућих расхода. Структура расхода је нешто промењена у односу на упоредни период претходне године: учешће расхода за запослене се повећало са на а учешће расхода по основу коришћења услуга и роба смањило са на Графикон 4: Структура текућих расхода у периоду јануар - јун 2018.године 14

17 Графикон 5: Текући расходи јануар -јун и 2018.г Расходи за запослене Расходи за запослене по својој висини и учешћу представљају најзначајнију ставку у текућим расходима. У наставку следи упоредни преглед структуре ових расхода у односу на исти период претходне године. Ред. Број О П И С Табела 15: Расходи за запослене ИЗНОС I - VI 2017.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2018.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС I РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 52,910, ,319, Плате, додаци и накнаде запослених 42,320, ,100, Социјални доприноси на терет послодавца 7,678, ,058, Накнаде у натури 186, , Социјална давања запосленима 384, , Накнаде трошкова за запослене 1,767, ,824, Награде запослен. и остали посебни расходи 572, , Плате, додаци и накнаде запосленима (плате и додаци по основу цене рада, накнаде плата за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде плата за време одсуствовања са рада, остали додаци и накнаде запосленима) износе 50,100,580 хиљаде динара или укупних расхода за запослене (79.99 у истом периоду претходне године) и у односу на упоредни период из претходне године повећане су за 18.38, што је углавном резултат повећања: цене рада у здравству за 2018.годину, накнада трошкова за запослене, исплаћених отпремнина и награда запосленима. Накнаде у натури (накнаде у натури у смислу заштите здравља запослених, поклони за децу запослених и сл.) износе 179,252 хиљаде динара и чине свега 0.29 укупних расхода за запослене. 15

18 Социјална давања запосленима (породиљско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена, отпремнина приликом одласка у пензију, отпремнина приликом отпуштања с посла, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и др.) износе 559,938 хиљаду динара или 0.90 укупних расхода за запослене (0.73 у истом периоду претходне године). Ови расходи су у односу на јануар - јун Године већи за 45.46$, На отпремнине и помоћи односи се или 368,341 хиљада динара ове категорије расхода. Накнаде трошкова за запослене (трошкови превоза и др.) износе 1,824,065 хиљада динара. Ови расходи су за 3.18 већи у односу на упоредни период. Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде, награде за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонуси за државне празнике, накнаде члановима управних и надзорних одбора) износе 597,095 хиљада динара и чине 0.96 укупних расхода за запослене. Ови расходи су за 4.31 бећи у односу на упоредни период из претходне године Расходи по основу коришћења услуга и роба Расходи по основу коришћења услуга и роба износе 43,754,892 хиљадe динара или 41. укупних текућих расхода. По својој висини заузимају друго место у текућим расходима. У односу на исти период претходне године ови расходи су већи за У структури расхода по основу коришћења роба и услуга, најзначајнији су трошкови материјала и стални трошкови. На трошкове материјала односи се (77.01 у упоредном периоду), на сталне трошкове (13.94 у упоредном периоду), а на све остале расходе по основу коришћења услуга и роба 9.13 (9.05 у истом периоду претходне године). Табела 16: Расходи по основу коришћења услуга и роба Ред. Број О П И С ИЗНОС I - VI 2017.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2018.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС I КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 39,223, ,754, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5,465, ,583, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 128, , УСЛИГЕ ПО УГОВОРУ 1,504, ,712, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 411, , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1,508, ,696, МАТЕРИЈАЛ 30,204, ,177, Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп и опреме, остали трошкови) износе хиљада динара. У односу на исти период из претходне године већи су за Највећи део ових трошкова односи се на енергетске услуге које износе 3,657,980 хиљада динара или сталних трошкова укупно, затим следе комуналне услуге 1,024,001 хиљада динара, трошкови осигурања 352,263 хиљаде динара, услуге комуникација 290,140 хиљада динара, трошкови платног промета и 16

19 банкарских услуга 152,234 хиљаде динара, закуп и опреме хиљада динара и остали трошкови хиљаде динара. Трошкови путовања (трошкови службеног путовања у земљи и иностранству, трошкови путовања у оквиру радовног рада, трошкови путовања ученика и остали транспортни трошкови) износе хиљаде динара (индекс ) и са учешћем од 0.32 не представљају значајнију ставку у расходима по основу коришћења роба и услуга. Услуге по уговору (административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинсво и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге) износе хиљада динара или 3.91 укупних расхода по основу коришћења роба и услуга. Ови расходи су већи у односу на исти период претходне године за Специјализоване услуге и текуће поправке и одржавања чине 4.90 укупних расхода по основу коришћења роба и услуга. Специјализоване услуге износе хиљада динара. Највећи део ових услуга (68.73) односи се на медицинске услуге које износе хиљаде динара. Трошкови текућих поправки и одржавања износе хиљада динара. У односу на прво полугодиште претходне године повећани су за Трошкови материјала износе хиљада динара или укупних расхода по основу коришћења услуга и роба. У односу на упоредни период из 2017.године повећани су за Највећи део ових трошкова чине трошкови медицинског и лабораторијског материјала ( хиљаде динара или 90,72 укупних трошкова материјала). Графикон 6: Расходи по основу коришћења роба и услуга јануар - јун и 2018.године 17

20 2.2. Издаци за нефинансијску имовину Издаци за набавку не у првом полугодишту године износе 5,305,866 хиљада динара. У односу на исти период 2017.године мањи су за Ред. Број О П И С Табела 17: Издаци за нефинансијску имовину ИЗНОС I - VI 2017.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2018.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС I ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ 5,703, ,305, ОСНОВНА СРЕДСТВА 2,463, ,079, Зграде и грађевински објекти 1,289, , Машине и опрема 1,113, ,185, Остале некретнине и опрема 49, , Култивисана имовина Нематеријална имовина 10, , ЗАЛИХЕ 3,240, ,226, Залихе производње 183, , Залихе робе за даљу продају 3,056, ,138, У структури издатака за нефинансијску имовину издаци за набавку залиха (производње и робе за даљу продају) чине 60.81, а издаци за набавку основних средстава Залихе робе за даљу продају износе 3,138,581 хиљаду динара и односе се само на комерцијални промет апотека из Плана мреже. Издаци за набавку основних средства износе 2,079,205 хиљада динара и у односу на прво полугодиште године су мањи за Издаци за набавку залиха износе 3,226,661 хиљаду динара и приближно су на истом нивоу у односу на исти период претходне године (индекс 99.59). На издатке за набавку робе за даљу продају односи се 97.27, а на издатке за залихе производње Издаци за отплату главнице и набавку Издаци за отплату главнице и набавку износе 26,557 хиљада динара и чине свега 0.02 укупних расхода и издатака. У односу на исти период претходне године мањи су за Ред. Број Табела 18: Издаци за отплату главнице и набавку О П И С ИЗНОС I - VI 2017.Г. УЧЕШЋА ИЗНОС I - VI 2018.Г. - износи у 000 динара- УЧЕШЋА ИНДЕКС I ИЗД. ЗА ОТПЛ. ГЛАВ. НАБ.ФИН.ИМОВ. 44, , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 34, , НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 10, ,

21 3. УТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТ У првој половини године, збирно, здравствене Србије оствариле су следеће разлике између одобрених средстава и извршења: Табела 19: Утврђене разлике између одобрених средстава и извршења - износи у 000 дин. - ИЗНОС ИЗНОС Ред. О П И С I - VI I - VI ИНДЕКС Број 2017.г г ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВ. 97,796, ,129, ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ 98,395, ,018, буџетски суфицит 1,387, , буџетски дефицит 1,986,494 1,764, Резултат пословања (1-2 или 3-4) -599, , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 77, , ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВ. И НАБАВКУ ФИНАН. ИМОВИНЕ 44,928 26, , , промања 34,726 14, односно мањак (8-9) 32,573 99, УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 97,874, ,256, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 98,440, ,044, ,427, , одлива 1,994,595 1,667, односно мањак одлива (13-14) , Напомена: У Обрасцу 5, здравствене као изворе средстава из којих финансирају текуће расходе и издатке, исказују само текуће приходе и, не укључујући и друге изворе средстава, као што су: нераспоређени вишак из ранијих година, новчана средства амортизације и друга пренета средства, која су у текућем периоду коришћена за покриће расхода и издатака, који се исказују у Обрасцу 5 за одговарајући период. Стога, здравствене, које су у текућем периоду поред текућих користиле и наведене изворе средстава за финансирање текућих расхода и издатака, у Обрасцу 5 у делу III Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења су, по правилу, исказале већи износ текућих расхода и издатака од износа текућих од не, односно мањак -буџетски дефицит. На крају године, у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања извршиће се корекције финансијског резултата, те ће и финансијски резултат разлика између одобрених средстава и извршења, бити реално приказан. 19

22 На основу показатеља изнетих у овој информацији, може се констатовати следеће: У шестомесечном периоду текуће године, збирно, здравствене Србије, исказале су мањак - буџетски дефицит у износу од хиљадa динара (у упоредном периоду 599,333 хиљадe динара) при чему треба имати у виду напомену испод табеле 19: Утврђене разлике између одобрених средстава и извршења; Од текућих расхода највећи део је издвојен за расходе за запослене и за услуге и робу 41.00, а за све остале расходе незнатних У укупним расходима за запослене, Фонд је учествовао са 91.54, а разлика је исплаћивана из других извора финансирања, највише из сопствених прихода Расходи за запослене су за већи у односу на прво полугоодиште претходне године. Повећана су исплаћена средства за плате, додатке и накнаде запосленима (за 18.38), социјални доприноси (за 17.98), социјална давања (за 45.46), накнаде трошкова запосленима (за 3.18) и награде запосленима и остали посебни расходи (за 4.31), а смањена су издвајања за накнаде у натури (за 3.73). Од укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину здравствених установа, 4.74 је утрошено за набавку не, а за текуће расходе. Приходи и од не од Републике утрошени су за текуће расходе, највише за расходе за запослене (39.33), за коришћење услуга и роба (15.32) и остале расходе (0.20). За издатке за нефинансијску имовину утрошено је средстава Републике, Цео износ ових средстава се односи на издатке за основна средства. Приходи од покрајине су највећим делом утрошени за набавку не, а за текуће расходе. Општина или град су мањим делом финансирали набавку не 22.97, а већим делом текуће расходе међу којима су расходи за запослене, коришћење услуга и роба, отплате камата и пратећи трошкови задуживања и остали расходи. Од средстава Фонда, готово целокупан износ је утрошен на текуће расходе (97,435,473 хиљаде динара), осим хиљаду динара за набавку не. Од донација, је утрошено за нефинансијску имовину, а за текуће расходе. Сопствени приходи су распоређени за набавку не и за текуће расходе. 20

23 Од сопствених прихода утрошених за текуће расходе, највећи део је утрошен за расходе за запослене 55.64, затим за услуге и робу и за остале непоменуте расходе У укупним расходима за запослене, Фонд је учествовао са 91.54, а остало је надокнађивано из осталих извора финансирања. Највише додатних средстава за финансирање зарада обезбеђено је од сопствених прихода 6.43, преосталих 2.03 је из буџета (Републике, АП и локалне самоуправе) и из донација и помоћи. 21

24 Табела 1. Резултати пословања здравствених установа Србије за период I - VI године ( по типу ) 1 Домови здравља 23,377,527 23,457, , , , ,044 23,377,662 23,459, , ,681 2 Апотеке 11,474,439 11,856,942 36, , , ,958 11,474,439 11,863,900 30, ,474 3 Опште болнице 18,565,298 18,751,287 69, ,331 92, , ,657,980 18,751,448 73, ,845 4 Специјалне болнице 5,911,999 6,004,311 87, ,945 9,198 6,900 6,570 4,272 5,921,197 6,011,211 90, ,060 5 Заводи 2,483,280 2,454,790 44,985 16,495 7,289 3,596 3, ,490,569 2,458,386 48,184 16,001 6 Заводи за јавно здравље 3,239,582 3,101, ,946 22,375 16,890 7,136 11,224 1,470 3,256,472 3,108, ,771 12,446 9 Институти 10,976,851 10,936, , , ,977,075 10,936, , , КБЦ 5,165,244 5,217,732 17,871 70, ,165,244 5,217,732 17,871 70, КЦ 19,772,454 20,155, , ,772,468 20,156, , Торлак 654, ,625 40, , ,625 40, Завод за биоциде 163, ,139 51, , ,139 51, УКУПНО 111,129, ,018, ,265 1,764, ,432 26, ,389 14, ,256, ,044, ,747 1,667,501 Назив Текући приходи и од не Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Примања од задуживања и Издаци за отплату главнице и набавку приходи и расходи и издаци Здравствени центри 7,359,987 7,345,471 18,106 3, ,359,987 7,345,471 18,106 3,590 8 Клинике 1,985,389 2,010, , ,985,389 2,010, ,340

25 1 Севернобачки управни округ 2,058,634 2,062,437 10,399 14, ,058,638 2,062,437 10,403 14,202 2 Средњобанатски управни округ 2,101,428 2,136,009 11,055 45, ,101,428 2,136,009 11,055 45,636 3 Севернобанатски управни округ 1,622,420 1,631,375 11,021 19, ,622,574 1,631,375 11,175 19,976 4 Јужнобанатски управни округ 3,507,660 3,506,668 25,300 24, ,507,944 3,506,777 25,363 24,196 5 Западнобачки управни округ 1,926,294 1,947,905 4,837 26,448 10, , ,937,282 1,947,905 4,837 15,460 6 Јужнобачки управни округ 11,161,164 11,367,444 44, , ,161,347 11,368,067 44, ,979 7 Сремски управни округ 2,814,474 2,835,175 26,528 47,229 25,703 7,732 24,929 6,958 2,840,177 2,842,907 19,629 22,359 8 Мачвански управни округ 3,141,901 3,149,818 37,824 45, ,141,901 3,149,818 37,824 45,741 9 Колубарски управни округ 1,975,379 1,944,421 30, ,975,379 1,944,833 30, Подунавски управни округ 2,204,757 2,266,868 6,558 68,669 67, , ,272,353 2,266,868 10,647 5, Поморавски управни округ 2,590,659 2,571,330 26,939 7, ,590,659 2,571,330 26,939 7, Борски управни округ 1,498,014 1,496,752 2,872 1, ,498,014 1,496,923 2,872 1, Зајечарски управни округ 1,632,709 1,633,819 1,517 2, ,632,709 1,633,819 1,517 2, Златиборски управни округ 3,643,665 3,620,934 26,106 3,375 9,404 3,368 6, ,653,069 3,624,302 32,142 3, Моравички управни округ 2,210,575 2,262,186 5,914 57,525 1,883 2, ,072 2,212,458 2,265,126 5,914 58, Рашки управни округ 3,699,693 3,706,537 21,007 27,851 2,600 2, ,702,293 3,709,414 20,944 28, Расински управни округ 2,341,274 2,345,178 38,913 42, , ,982 2,341,274 2,349,160 34,931 42, Нишавски управни округ 8,169,693 8,119, ,027 78,466 7,289 3,596 3, ,176,982 8,122, ,226 77, Топлички управни округ 1,197,387 1,214,524 4,188 21, ,197,387 1,215,200 4,027 21, Пиротски управни округ 1,107,914 1,110,847 3,848 6, ,107,914 1,110,847 3,848 6, Јабланички управни округ 1,954,819 1,953,284 6,353 4, ,954,819 1,953,284 6,353 4, Пчињски управни округ 2,118,062 2,121,395 14,470 17, ,118,062 2,121,395 14,470 17, Косовски управни округ 1,704,495 1,702,307 5,386 3, ,704,495 1,702,307 5,386 3, Косовскомитровачки управни округ 1,437,569 1,430,255 7, ,437,569 1,430,255 7, Косовско-поморавски управни округ 234, , , , Град Београд 35,561,029 36,038, , , ,561,356 36,038, , ,714 УКУПНО 111,129, ,018, ,265 1,764, ,432 26, ,389 14, ,256, ,044, ,747 1,667,501 Табела 2. Резултати пословања здравствених установа Србије за период I - VI године ( по окрузима ) Назив Текући приходи и од не Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Примања од задуживања и Издаци за отплату главнице и набавку приходи и расходи и издаци Браничевски управни округ 2,439,364 2,420,556 32,815 14, ,439,381 2,420,556 32,815 13, Шумадијски управни округ 5,074,459 5,189,156 5, , ,074,459 5,189,156 5, ,643

26 Табела 3. Резултати пословања здравствених установа Србије за период I - VI године ( појединачно по типу ) ДЗ Бачка Топола , , , , ДЗ Мали Иђош ,866 46, ,870 46, ДЗ Суботица , , , , , , ДЗ Житиште ,665 96,260 2, ,665 96,260 2, ДЗ Нови Бечеј ,298 82, ,298 82, ДЗ Сечањ ,709 93, ,709 93, ДЗ Нова Црња ,445 63, ,445 63, ДЗ Зрењанин , ,660 5, , ,660 5, ДЗ Ада ,832 66, ,832 66, ДЗ Кањижа , , , , ДЗ Нови Кнежевац ,612 61, ,612 61, ДЗ Кикинда , , , , , , ДЗ Сента ,781 77, , ,781 77, , ДЗ Алибунар ,143 68, ,143 68, ДЗ Бела Црква ,634 92,171 1, ,634 92,171 1, ДЗ Ковачица , , , , ДЗ Ковин , ,625 1, , ,693 1, ДЗ Опово ,384 81, , ,384 81, , ДЗ Пландиште ,040 43, ,040 43, ДЗ Вршац , ,776 1, , ,776 1, ДЗ Панчево , , , , , , ДЗ Апатин , ,621 4, , ,621 4, ДЗ Кула , , , , , , ДЗ Оџаци , , , , ДЗ Сомбор , , , , ДЗ Бач ,228 59, ,228 59, ДЗ Бачка Паланка , , , , , ,586 Назив Округ Текући приходи и од не Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Примања од задуживања и Издаци за отплату главнице и набавку приходи и расходи и издаци ДЗ Чока ,626 54, , ,626 54, ,250

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@mts.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3615-371 E-mail: kzus@open.telekom.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Анализа финансијског пословања здравствених установа Србије

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Sluzbeni-list-BGD-046.indd

Sluzbeni-list-BGD-046.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 46 17. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. јуна 2019.

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-259-3/2019-04 Београд, 20. мај 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Историјског

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА Нови Сад,Масарикова бр.25 Датум,06.01.2016.године Број:6/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАСИЈЕ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више