Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx"

Транскрипт

1 DZO PRIJENOS RIZIKA S OSIGURANIKA NA OSIGURATELJA Morana Krušarovski, dipl.iur.

2 OSIGURANJE Prijenos rizika s osiguranika na osiguratelja Smanjenje financijskih gubitaka

3 OBVEZNA I DOBROVOLJNA OSIGURANJA Obvezno zdravstveno osiguranje provodi HZZO Dobrovoljno zdravstveno osiguranje provodi HZZO/osiguratelji

4 DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Dopunsko (razlika do pune cijene zz) Dodatno (viši standard) Privatno (osobe koje nemaju obvezno zdravstveno osiguranje u RH)

5 DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Participacija (Sudjelovanje) Prisutna u gotovo svim zemljama EU Temeljni model za smanjivanje nepotrebnog korištenje usluga javnog zdravstva Dopunsko zdravstveno osiguranje Na in za smanjenje negativnog utjecaja participacije (socijalni aspekt) U RH od godine (od liberalizirano) Osiguranik može birati: Snositi rizik samostalno Dobrovoljno disperzirati rizik kroz policu

6 Opseg zdravstvene zaštite zdravstvena zaštita u cijelosti na teret HZZO 20% pune cijene zdravstvene zaštite iznos cijene zdravstvene zaštite utvr en od postotka prora unske osnovice (0.30%, 0.75%, 1.50%, 3.01%, 30.07%, 15.03%) najviši iznos po ra unu ,00 kn

7 Zdravstvena zaštita u cijelosti na teret HZZO-a cjelokupna zdravstvena zaštita djece do navršene 18. godine života, 2. preventivnu i specifi nu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, preventivna zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštitu žena u vezi s pra enjem trudno e i poroda, zdravstvena zaštita u vezi s medicinski potpomognutom oplodnjom,

8 Zdravstvena zaštita u cijelosti na teret HZZO-a preventivna zdravstvena zaštita osoba starijih od 65 godina života, preventivna zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom iz registra osoba s invaliditetom utvr enog posebnim propisom, cjelokupna zdravstvena zaštita u vezi s HIV infekcijama i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom odre eno provo enje mjera za spre avanje njihova širenja,

9 Zdravstvena zaštita u cijelosti na teret HZZO-a obvezno cijepljenje, imunoprofilaksu i kemoprofilaksu, cjelokupno lije enje kroni nih psihijatrijskih bolesti, cjelokupno lije enje zlo udnih bolesti, cjelokupno lije enje koje je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti,

10 Zdravstvena zaštita u cijelosti na teret HZZO-a hemodijaliza i peritonejska dijaliza, zdravstvena zaštita u vezi s uzimanjem i presa ivanjem dijelova ljudskoga tijela u svrhu lije enja, izvanbolni ka hitna medicinska pomo u djelatnosti hitne medicine koja uklju uje hitni prijevoz (kopnenim, vodenim i zra nim putem), ku ne posjete i ku no lije enje,

11 Zdravstvena zaštita u cijelosti na teret HZZO-a patronažnu zdravstvenu zaštitu, sanitetski prijevoz za posebne kategorije bolesnika, sukladno pravilniku ministra nadležnog za zdravlje, lijekove s osnovne liste lijekova Zavoda propisane na recept, zdravstvenu njegu u ku i osigurane osobe, laboratorijsku dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zaštite,

12 što pokriva DZO razliku do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

13 što pokriva DZO Zdravstvena zaštita Prora unska osnovica Iznos specijalisti ko-konzilijarna zdravstvena zaštitu, uklju ivo i dnevna bolnica i kirurški zahvati u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije specijalisti ka dijagnostika koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite ortopedska i druga pomagala odre ena op im aktom HZZO-a specijalisti ko-konzilijarna zdravstvena zaštita u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i fizikalna medicina i rehabilitacija u ku i 0,75% prora unske osnovice 25,00 kuna 1,50% prora unske osnovice 50,00 kuna 1,50% prora unske osnovice 50,00 kuna 0,75% prora unske osnovice po danu 25,00 kuna po danu bolni ka zdravstvena zaštita 3,01% prora unske osnovice po danu 100,00 kuna po danu stomatološka zdravstvena zaštita u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba od 18 do 65 godina starosti stomatološka zdravstvena zaštita u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba starijih od 65 godina 30,07% prora unske osnovice 1.000,00 kuna 15,03% prora unske osnovice 500,00 kuna najviši iznos sudjelovanja u troškovima 60,13% prora unske osnovice 2.000,00 kuna.

14 prora unska osnovica za g ,00 kn

15 Trenutno HZZO Lider u DZO-u Ostali osiguratelji 0,12 milijuna osiguranika 0,26 mlrd kn premije Ø = 55,5 godina Ø = 43,7 godina HZZO DZO ne stvara barijere za osiguranje starijih, bolesnih i socijalno ugroženih osoba Jednakost prilika za sve gra anke i gra ane Zdravstvena usluga mora biti dostupna svima pod jednakim uvjetima na teritoriju cijele države

16 Analiza stanja Komercijalni osiguratelji Sektor DZO osiguravaju manje rizi ne osobe (niža premija ) Osigurava i najrizi nije osobe Jednakost prilika svima

17 Zašti en javni interes (Solidarnost) O uvanje vrijedne državne imovine Financijska stabilnost zdravstva O uvanje dostupnosti DZO modela Unaprje enje sustava participacija (novi proizvodi) Ravnopravna tržišna utakmica Popularizacija DZO (rast tržišta)

18 Uravnoteženje Upu uje na racionalnost DZO negospodarska djelatnost Komercijalni osiguratelji Onemogu ava diskriminaciju Negospodarska djelatnost uz uporabu tržišnih mehanizama rezultira: racionalnim ponašanjem DZO društva (poslovna efikasnost, konkurentnost, inovacije) društveno odgovornim poslovanjem komercijalnih osiguratelja (prihvat svih skupina osiguratelja)

19 Umjesto zaklju ka prostora za poboljšanje dzo-a ima, zna ajna uloga HZZO-a (korektiv) cilj je poja ati svijest gra anki i gra ana o nužnosti preuzimanja brige o svome zdravlju, potrebno je edukativno i preventivno djelovati, u budu e treba razmisliti i o tome ho e li se u premiju ugraditi i bihevioralni rizici.

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br 18. Na temelju lanka 34. stavak 1. to ka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) te lanka 40. Statuta Grada

Више

Microsoft Word - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.doc

Microsoft Word - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.doc ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I. OPĆE ODREDBE 2 II. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2 III. OSIGURANE OSOBE 2 1. Osiguranici 2 2. Djeca do 18. godine života i članovi obitelji osiguranika 5 3.

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx)

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx) I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U 2011. GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano travanj 2017. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA

Више

(Microsoft Word - Bilten SHA 2015 tekst v 2 sije\350anj 2019_M.docx)

(Microsoft Word - Bilten SHA 2015 tekst v 2 sije\350anj 2019_M.docx) I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U 2015. GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano siječanj 2019. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA

Више

Sluzbeni glasnik 3/08.indd

Sluzbeni glasnik 3/08.indd Broj: 3 - GOD. VII. 2008. Krapina, 15. 05. 2008. List izlazi jedanput mjese no i po potrebi ISSN 1845-7711 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJE A 1. Godišnji obra un Prora una Grada Krapine za 2007. god. 2.

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 2298 ODLUKU O PROGLA ENJU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPO LJAVANJ

HRVATSKI SABOR Na temelju lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 2298 ODLUKU O PROGLA ENJU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPO LJAVANJ HRVATSKI SABOR Na temelju lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 2298 ODLUKU O PROGLA ENJU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPO LJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM Progla avam Zakon o profesionalnoj

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 620-01/14-01/25 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-15-15 Pula, 3.4.2015 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK Istra 1961

Више

Microsoft Word - van sj Zakon o privrednoj komori -B.doc

Microsoft Word - van sj Zakon o privrednoj komori -B.doc ZAKON O PRIVREDNOJ KOMORI BR KO DISTRIKTA BiH Na osnovu lana 23 Statuta Br ko Distrikta Bosne i Hercegovine ( Slu beni glasnik Br ko Distrikta BiH broj 1/00) Skup tina Br ko Distrikta na vanrednoj sjednici

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa

Више

NAZIV PRAVNE OSOBE

NAZIV PRAVNE OSOBE N/R SURADNI SPORTSKI KLUBOVI, HRVASTKI OLIMPIJSKI ODBOR Zagreb, 01.10..2015. Ponuda osiguranja za Vas! Poštovani, Croatia osiguranje je vodeći i najstariji hrvatski osiguravatelj, a odnedavno i sponzor

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

SVEU ILIŠTE U MOSTARU EKONOMSKI FAKULTET STRU NI STUDIJ MOSTAR SMJEROVI MARKETING I MENADŽMENT PREDMET: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ŠKOLSKA / GOD

SVEU ILIŠTE U MOSTARU EKONOMSKI FAKULTET STRU NI STUDIJ MOSTAR SMJEROVI MARKETING I MENADŽMENT PREDMET: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ŠKOLSKA / GOD SVEU ILIŠTE U MOSTARU EKONOMSKI FAKULTET STRU NI STUDIJ MOSTAR SMJEROVI MARKETING I MENADŽMENT PREDMET: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ŠKOLSKA 2017. / 2018. GODINA Profesor: Izv. prof. dr. sc. Sandra So e Kraljevi

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation POSLOVNI UZLET Poslovni uzlet grada Jastrebarsko Tomislav Meštrović, glavni koordinator voditelja savjetnika i Akademije voditelja 04. svibnja 2015. Što je Croatia osiguranje d.d.? Croatia osiguranje d.d.

Више

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE ZA 2018. Plan za 2018. godinu temelji se na Financijskom

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 023-01/16-01/259 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-17-16 Pula, 01. ožujka 2017. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih

Више

SVEU ILIŠTE U MOSTARU EKONOMSKI FAKULTET STRU NI STUDIJ VITEZ SMJEROVI MARKETING I MENADŽMENT PREDMET: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ŠKOLSKA / GODI

SVEU ILIŠTE U MOSTARU EKONOMSKI FAKULTET STRU NI STUDIJ VITEZ SMJEROVI MARKETING I MENADŽMENT PREDMET: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ŠKOLSKA / GODI SVEU ILIŠTE U MOSTARU EKONOMSKI FAKULTET STRU NI STUDIJ VITEZ SMJEROVI MARKETING I MENADŽMENT PREDMET: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ŠKOLSKA 2015. / 2016. GODINA Profesor: Izv. prof. dr. sc. Sandra So e Kraljevi

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

Z A K O N O BIBLIOTE KO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI I. UVODNE ODREDBE Predmet zakona lan 1. Ovim zakonom ure uju se opšti interes, uslovi i resursi za ob

Z A K O N O BIBLIOTE KO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI I. UVODNE ODREDBE Predmet zakona lan 1. Ovim zakonom ure uju se opšti interes, uslovi i resursi za ob Z A K O N O BIBLIOTE KO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI I. UVODNE ODREDBE Predmet zakona lan 1. Ovim zakonom ure uju se opšti interes, uslovi i resursi za obavljanje bibliote ko-informacione delatnosti, ciljevi

Више

5-Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela.pdf

5-Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela.pdf R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gradsku samoupravu i upravu KLASA: 112-01/10-02/11 URBROJ: 2170/01-09-00-10-1 Rijeka, 17.03.2010. godine GRADONA ELNIKU

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

Slide 1

Slide 1 NAKNADA ZA BOLOVANJE - visina, porezna obilježja, ispravci i iskazivanje u obrascu JOPPD dr. sc. Marija Zuber savjetnica-urednica, HZ RIF Baška Voda, svibanj 2019. Pravo radnika na plaću i pravo na naknadu

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

StatistiĊki podaci osiguranja

StatistiĊki podaci osiguranja Statistički podaci osiguranja Podaci za veljaču 2010. Zagreb, 12.03.2010. Napomena: Iskazani podaci su u cijelosti utemeljeni na podacima koje je HUO zaprimio izravno od društava za osiguranje II/2010

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLAVONSKOG BRODA Broj: 3 Godina VII ISSN Slavonski Brod, 21. srpnja SADRŽAJ AKTI GRADSKOG VIJE

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLAVONSKOG BRODA Broj: 3 Godina VII ISSN Slavonski Brod, 21. srpnja SADRŽAJ AKTI GRADSKOG VIJE SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLAVONSKOG BRODA Broj: 3 Godina VII ISSN 1847-9235 Slavonski Brod, 21. srpnja 2017. SADRŽAJ AKTI GRADSKOG VIJE A 48. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС,

На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16-др.

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

Prva izmjena Financijskog plana za godinu

Prva izmjena Financijskog plana za godinu SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

Natječaj OPĆI I POSEBNI DIO_novo.pdf

Natječaj OPĆI I POSEBNI DIO_novo.pdf KLASA: 602-03/16-79 URBROJ: 2109-57-01-16-1 akovec, 01. lipnja 2016. Na temelju lanka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10.,

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Službeni list Europske unije L 186 Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Svezak srpnja Sadržaj I. Zakonodavni akti UREDBE Uredba (EU) 2019/1148

Službeni list Europske unije L 186 Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Svezak srpnja Sadržaj I. Zakonodavni akti UREDBE Uredba (EU) 2019/1148 Službeni list Europske unije L 186 Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Svezak 62. 11. srpnja 2019. Sadržaj I. Zakonodavni akti UREDBE Uredba (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vije a od 20. lipnja 2019.

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013 UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE RASPORED ASOVA ZA JESENJI SEMESTAR 2012/2013. GODINE Nastava na prvoj godini po inje 1. oktobra 2012. godine. Na starijim godinama predavanja po inju

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine («Službeni

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Microsoft Word - Mjerila za utvrdjivanje prekomjerne upotrebe javne ceste SLFBiH doc

Microsoft Word - Mjerila za utvrdjivanje prekomjerne upotrebe javne ceste SLFBiH doc Godina IX Broj 52 Ponedjeljak, 28. listopada/oktobra 2002. godine S A R A J E V O Pretplata za II polugodi{te 2002. uklju~uju}i i pretplatu za "Slu`beni glasnik BiH": KM 100.- Na temelju ~lanka 63. stavak

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 361-01/14-01/170 Ur:2168/01-01-02-01-0019-14-6 Pula, 22. listopada 2014. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Више

Vol 3, Broj 12, 7. listopad Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana

Vol 3, Broj 12, 7. listopad Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana Vol 3, Broj 12, 7. listopad 2007. Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana Mijaković, računalna podrška Nastavni zavod za javno

Више

Microsoft Word - Izvjestaj, Matra radionice, svibanj 2011

Microsoft Word - Izvjestaj, Matra radionice, svibanj 2011 Sažetak radionica u okviru Matra projekta, Zagreb, svibanj, 2011. Istraživanje kompleksnih nesreća, analiziranje i učenje na temelju nesreća Prezentacijom je istaknuta potreba provo enja istrage, tko,

Више

To ka 13. Dodatne mjere poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u godini: a) Informacija o smanjenju zakupnina za poslovne prostore u vlasništ

To ka 13. Dodatne mjere poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u godini: a) Informacija o smanjenju zakupnina za poslovne prostore u vlasništ To ka 13. Dodatne mjere poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u 2010. godini: a) Informacija o smanjenju zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke na upravljanju Odjela gradske uprave

Више

BILANCA iznosi u tisu ama kn AKTIVA A) GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a I. Gotovina II. Depoziti kod HNB-a B) DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUC

BILANCA iznosi u tisu ama kn AKTIVA A) GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a I. Gotovina II. Depoziti kod HNB-a B) DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUC BILANCA 30.09.2010 iznosi u tisu ama kn AKTIVA A) GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a I. Gotovina II. Depoziti kod HNB-a B) DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA F) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

OBJEDINJENO Izmjene i dopune proracuna Grada Korcule za godinu - objava

OBJEDINJENO Izmjene i dopune proracuna Grada Korcule za godinu - objava ISSN 84600 SLU@BENI GLASNIK GRADA KOR^ULE GODINA XX. KOR^ULA, 27. PROSINCA 203. BROJ 3 SADR@AJ Stranica GRADSKO VIJE]E. Odluka o izmjenama i dopunama Prora~una Grada Kor~ule za 203. godinu... 2. Prora~un

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

Microsoft Word - prijemni 2011.ekonomika.doc

Microsoft Word - prijemni 2011.ekonomika.doc Univerzitet u Beogradu TEHNI KI FAKULTET U BORU M A T E R I J A L ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA NA TEHNI KOM FAKULTETU U BORU IZ PREDMETA OSNOVI EKONOMIKE POSLOVANJA 1.1. Privredno društvo predstavlja:

Више

TEMA BROJA: KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA KPI-EVI U ZDRAVSTVU Davor Katavić, dipl. oec. Desiderius consulting d.o.o. Direktor Kao i u svakom drugom p

TEMA BROJA: KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA KPI-EVI U ZDRAVSTVU Davor Katavić, dipl. oec. Desiderius consulting d.o.o. Direktor Kao i u svakom drugom p TEMA BROJA: KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA KPI-EVI U ZDRAVSTVU Davor Katavić, dipl. oec. Desiderius consulting d.o.o. Direktor Kao i u svakom drugom poslovnom sustavu, ključni pokazatelji poslovanja (eng.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE ZA 2017. Plan za 2017. godinu temelji se na Financijskom

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Z A K O N O JAVNIM NABAVKAMA I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i definicije Predmet zakona lan 1. Ovim zakonom ure uje se planiranje javnih nabavki

Z A K O N O JAVNIM NABAVKAMA I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i definicije Predmet zakona lan 1. Ovim zakonom ure uje se planiranje javnih nabavki Z A K O N O JAVNIM NABAVKAMA I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i definicije Predmet zakona lan 1. Ovim zakonom ure uje se planiranje javnih nabavki, uslovi, na in i postupak javne nabavke; reguliše

Више

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi I. IZMJENE

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi I. IZMJENE Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. Plan za 2017. godinu

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugom stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni

Више

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, 27.01.2017.godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015./ 2016. GODINE u

Више

URED DRŽAVNE UPRAVE

URED DRŽAVNE UPRAVE (Naziv nadležnog ureda) ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE podnosi: 1. Naziv udruge Udruga bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru 2. Skraćeni naziv udruge (ako

Више

ŠAMPION U BRZINI ISPLATE ŠTETA Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/

ŠAMPION U BRZINI ISPLATE ŠTETA Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/ Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/16 od 24.06.2016. godine, te člana 7. i člana 28.Odluke o dokumentima koji se prilažu

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

( Službene novine Federacije BiH, br. 29/97) ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZASTITI I - OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom uredjuju se nacela, nacin organizir

( Službene novine Federacije BiH, br. 29/97) ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZASTITI I - OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom uredjuju se nacela, nacin organizir ( Službene novine Federacije BiH, br. 29/97) ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZASTITI I - OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom uredjuju se nacela, nacin organiziranja i provodjenja zdravstvene zastite. Zdravstvena

Више

Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/16 od godine, te čl

Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/16 od godine, te čl Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/16 od 24.06.2016. godine, te člana 7. i člana 28.Odluke o dokumentima koji se prilažu

Више

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/ ispr., 57/2011, 110/ odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/20

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 109/ ispr., 57/2011, 110/ odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/20 ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom

Више



 ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Službeni list Crne Gore", br. 006/16 od 22.01.2016, 002/17 od 10.01.2017) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Више

Izvještaj o poslovanju za I - XII 2016 final2 - kopija

Izvještaj o poslovanju za I - XII 2016 final2 - kopija Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Izvještaj o poslovanju za razdoblje I XII mj. 2016. godine Ur.broj: 05-17/5-2016 Krapinske Toplice, veljača 2017. Sadržaj Sažetak... 1

Више

sluzbene vijesti br.10.indd

sluzbene vijesti br.10.indd SLU@BENI LIST GRADA SAMOBORA - BROJ 10 GOD. LXIII. - 30. 12. 2017. KAZALO AKTI GRADONAČELNIKA 1. ODLUKA o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora za 2018. godinu...............................

Више

Glava I - Glava Dokumentacija III - Iz ra da koju bi lan sa kontroliše uspe ha Poreska i naj češ će inspekcija Sadržaj greš ke Sadržaj 3 Predgovor 13

Glava I - Glava Dokumentacija III - Iz ra da koju bi lan sa kontroliše uspe ha Poreska i naj češ će inspekcija Sadržaj greš ke Sadržaj 3 Predgovor 13 Glava I - Glava Dokumentacija III - Iz ra da koju bi lan sa kontroliše uspe ha Poreska i naj češ će inspekcija Sadržaj greš ke Sadržaj 3 Predgovor 13 Glava I 17 DOKUMENTACIJA KOJU KONTROLIŠE PORESKA INSPEKCIJA

Више

"Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83.

Службени гласник РС, бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83. "Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А З о

Више

NICIMESA/PRD _1

NICIMESA/PRD _1 0901 Програм 11 - Солна и деч заштита 4.375.118.006 4.189.997.717 4.189.997.717 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 2.547.446.860 2.376.065.394 2.394.065.394 010 Болест и инвалидност 15.975.000

Више

P R E D L O G ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SRE U lan 1. U Zakonu o igrama na sre u ( Službeni glasnik RS, br. 88/11 i 93/12-dr. zako

P R E D L O G ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SRE U lan 1. U Zakonu o igrama na sre u ( Službeni glasnik RS, br. 88/11 i 93/12-dr. zako P R E D L O G ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SRE U lan 1. U Zakonu o igrama na sre u ( Službeni glasnik RS, br. 88/11 i 93/12-dr. zakon), u lanu 2. stav 2. re : prire uju zamenjuje se re

Више

tocka Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf

tocka Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf Klasa: 944-05/11-01/57 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-13 Pula, 08. rujna 2011. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - dostavlja se U

Више

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA 2014. i 2015. PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom, Nacionalna zaklada

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 21 211 U IŽ u 216. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 254 255 U IŽ u 217. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

Microsoft Word _Vipnet_komentar_BSA_final.doc

Microsoft Word _Vipnet_komentar_BSA_final.doc Zagreb, 21.11.2011. Hrvatska agencija za poštu i elektroni ke komunikacije Juriši eva 13 HR-10 000 ZAGREB PREDMET: Javna rasprava - Prijedlog odluke kojom se HT-u odre uju izmjene i dopune Standardne ponude

Више

]>Uredba (EU) 2019/ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okoliše

]>Uredba (EU) 2019/ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okoliše UREDBA (EU) 2019/1010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJE A od 5. lipnja 2019. o uskla ivanju obveza izvješ ivanja u podru ju zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br.

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Broj 3 - Strana 362 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota 27. velja~e god. lanak 2. U lanku 48. Pravilnika o sadržaju i na inu vo enja dokum

Broj 3 - Strana 362 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota 27. velja~e god. lanak 2. U lanku 48. Pravilnika o sadržaju i na inu vo enja dokum Broj 3 - Strana 362 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota 27. velja~e 2010. god. lanak 2. U lanku 48. Pravilnika o sadržaju i na inu vo enja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi («Službene novine

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Poglavarstvo O b r a z l o ž e n j e Prijedloga odluke o davanju u zakup jav

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Poglavarstvo O b r a z l o ž e n j e Prijedloga odluke o davanju u zakup jav R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Poglavarstvo O b r a z l o ž e n j e Prijedloga odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada

Више

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod Medicinska sestra/tehničar opće njege Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka Zdravstveno laboratorijski tehničar/zdravstvenolaboratorijska tehničarka Program njegovatelj/ica TES Obrazovanje

Више