Sluzbeni glasnik 3/08.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sluzbeni glasnik 3/08.indd"

Транскрипт

1 Broj: 3 - GOD. VII Krapina, List izlazi jedanput mjese no i po potrebi ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJE A 1. Godišnji obra un Prora una Grada Krapine za god. 2. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz god. 3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanisti kog plana Grada Krapine 4. Odluka o odobrenju za uporabu grba Grada Krapine AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 1. Odluka o proglašenju javnog dobra nekretnina u vlasništvu Grada Krapine k.o. Velika Ves Službeni glasnik Grada Krapine službeno glasilo Grada Krapine Izdava : Grad Krapina. Uredništvo: Magistratska 30 Telefon: , Telefax: Tehni ko ure enje i korektura: Upravni odjel Grada Krapine Tisak: Gama Grafit d.o.o. Krapina

2 Službeni glasnik Grada Krapine 2 AKTI GRADSKOG VIJE A

3 Službeni glasnik Grada Krapine 3

4 Službeni glasnik Grada Krapine 4

5 Službeni glasnik Grada Krapine 5

6 Službeni glasnik Grada Krapine 6

7 Službeni glasnik Grada Krapine 7

8 Službeni glasnik Grada Krapine 8

9 Službeni glasnik Grada Krapine 9

10 Službeni glasnik Grada Krapine 10

11 Službeni glasnik Grada Krapine 11

12 Službeni glasnik Grada Krapine 12

13 Službeni glasnik Grada Krapine 13

14 Službeni glasnik Grada Krapine 14

15 Službeni glasnik Grada Krapine 15

16 Službeni glasnik Grada Krapine 16

17 Službeni glasnik Grada Krapine 17

18 Službeni glasnik Grada Krapine 18

19 Službeni glasnik Grada Krapine 19

20 Službeni glasnik Grada Krapine 20 Na osnovu lanka 78, 102. i 346. Zakona o prostornom ure enju i gradnji ( Narodne novine, 76/07.) i lanka 17. Statuta Grada Krapina, ( Službeni glasnik Grada Krapine br. 04/02, 01/06 i 01/07) Gradsko vije e Grada Krapine na sjednici održanoj dana godine, donosi O D L U K U o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanisti kog plana Grada Krapine lanak 1. Ovom Odlukom zapo inje izrada Izmjena i dopuna Generalnog urbanisti kog plana Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 02/02, 12/03, 13/03, 16/04 i 05/07) - daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna GUP-a Krapine. lanak 2. Pravna osnova za pristupanje izradi Izmjena i dopuna GUP-a Krapine je lanak 346. Zakona o prostornom ure enju i gradnji ( Narodne novine, 76/07.), te lanak 9. Programa mjera za unapre enje stanja u prostoru Grada Krapine za razdoblje godine (Sl. glasnik GK br. 3/06). lanak 3. Nositelj izrade Izmjena i dopuna GUP-a Krapine je Grad Krapina. Izbor stru nog izra iva a Izmjena i dopuna GUPa Krapine provest e se prema važe im propisima o javnoj nabavi. Stru ni izra iva plana može biti pravna ili fizi ka osoba, koja sukladno važe im propisima ima suglasnost za obavljanje stru nih poslova prostornog ure enja. lanka 4. Izmjeni i dopuni GUP-a Krapine pristupa se radi: - noveliranja i provjere pojedinih planskih rješenja naro ito u dijelu infrastrukture i važe ih gra evinskih podru ja prema zahtjevima korisnika - noveliranja zona zaštite ( kulturne i prirodne baštine, vodozaštitne zone), - definiranja zona i prostorno-planskih pokazatelja mješovite i društvene izgradnje i - uskla enja s odredbama novog Zakona o prostornom ure enju i gradnji. lanak 5. Obuhvat Izmjena i dopuna GUP-a Krapine jednak je prostornom obuhvatu osnovnog, važe eg GUP-a. Polazište za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Krapine su planovi višeg reda (PPUG Grada Krapine, Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije, dokumenti prostornog ure enja u nadležnosti države). Ciljevi Izmjena i dopuna GUP-a Krapine istovjetni su ciljevima osnovnog, važe eg GUP-a, a to je utvr ivanje temeljne organizacije prostora, zaštite prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina, a sve za doprinos razvoja i ure enja Grada Krapine. lanak 6. Za potrebe izrade Izmjena i dopuna GUP-a Krapine nije potrebno pribavljanje posebnih stru nih podloga. U izradi e se koristiti sva raspoloživa dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe odr ene prostornim planom. Izmjena i dopuna GUP-a Krapine izraditi e se na istim podlogama na kojima je izra en osnovni, važe i GUP, u digitalnom obliku, u odgovaraju em mjerilu, sve sukladno sa važe im Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartograafskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ( NN br. 106/98, 39/04,45/04 i 163/04). lanak 7. Na sudjelovanje u postupku izrade Izmjena i dopuna GUP-a Krapine pozvati e se tijela i osobe odre ene posebnim propisima, utvr ena u popisu kako slijedi : - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva, - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, - Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Krapini, - Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, - Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Krapinsko zagorska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite - Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Državna geodetska uprava, Podru ni ured Krapina - Krapinsko zagorska županija, JU- Zavod za prostorno ure enje - Krapinsko zagorska županija, JU-Zavod za upravljanje zašti enim prirodnim vrijednostima - Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel za prostorno ure enje - Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel za promet i veze - ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE - HRVATSKE CESTE d.o.o. - HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

21 Službeni glasnik Grada Krapine 21 - HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., Razvoj i investicije - HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno podru je sliva Save - HRVATSKE VODE, VGI Krapina Sutla - HRVATSKE ŠUME, Šumarija Krapina - HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNI- KACIJE -HP- POŠTANSKO SREDIŠTE KRAPINA, -HEP Sektor za tehni ku potporu -prijenos, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju -HEP D.P. ELEKTRA ZABOK - KRAKOM d.o.o. Krapina, vodoopskrba, odvodnja, odlaganje otpada - Gradska plinara Krapina - INA PLINACRO - MJESNI ODBORI svi Navedenim tijelima pravnim i drugim osobama nositelj izrade dostavit e ovu Odluku odmah po donošenju, s pozivom da u roku od 30 dana od dana dostave daju zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Krapine. Ukoliko ih ne dostave u datom roku, smatrat e se da ih nemaju. su dostavili zahtjeve za izmjenu plana i iz Prora una Grada Krapine. To an iznos i visina sredstava sufinanciranja odredit e posebnom Odlukom Gradskog poglavarstva, po provo enju postupka nabave i ugovaranju sa stru nim izra iva em, u odgovaraju im omjerima prema površini i obimu zahvata. lanak 11. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od donošenja, a objavit e se u Službenom glasniku Grada Krapine. Klasa /08-01/06. Urbroj: 2149/01-08/03. Krapina, 15.svibnja PREDSJEDNIK VIJE A Danko Hršak lanak 8. Za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Krapine utvr uju se slijede i rokovi: - Za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna GUPa Krapine: 30 dana od dana dostave svih zahtjeva iz lanka 7. Ove Odluke - Za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Krapine: 15 dana od održavanja prethodne rasprave - Za izradu Nacrta kona nog prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Krapine: 30 dana od završetka javnog uvida - Za izradu Kona nog prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Krapine: 15 dana od proteka roka za dobivanje mišljenja i suglasnocti od tijela i osoba prema posebnim propisima - Za donošenje Izmjena i dopuna GUP-a Krapine: 30 dana od dana utvr ivanje kona nog prijedloga plana. Ukupni rok za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Krapine ne može biti duži od godine. lanak 9. Do donošenja Izmjena i dopuna GUP-a Krapine nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru u obuhvatu važe eg GUP-a. lanak 10. Izrada Izmjena i dopuna GUP-a Krapine financirat e se nov anim sredstvima zainteresiranih korisnika koji

22 Službeni glasnik Grada Krapine 22 Temeljem lanka 11 Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Grada Krapine ( Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 12/ godine ), te lanka 17 Statuta Grada Krapine ( Službeni glasnik KZŽ br. 12/01 i Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/02. godine. )Gradsko vije e Grada Krapine na prijedlog Poglavarstva Grada, na sjednici održanoj dana 15.svibnja godine, donijelo je O D L U K U o odobrenju za uporabu grba Grada Krapine lanak GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA KRAPINA, Magistratska 10.Krapina, o d o b r a v a s e uporaba grba Grada Krapine kao sastavnog dijela oznake koja e se koristiti na službenoj odje i. lanak 2. Grb Grada Krapine može se rabiti u obliku i prema opisu koji je utvr en Odlukom o opisu i uporabi grba i zastave Grada Krapine ( Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 12/97. godine). lanak 3. Ova Odluka objavit e se u Službenom glasniku Grada Krapine, a stupa na snagu danom donošenja. PREDSJEDNIK VIJE A Danko Hršak AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Temeljem l.35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( N.N. br. 91/96., 68/98.,137/99.,22/00., 73/00.,114/01.) i l. 36. Statuta Grada Krapine ( Sl. glasnik KZŽ br. 12/01., Sl. Glasnik Grada Krapine 4/02., 1/06.,1/07.), Gradsko Poglavarstvo Grada Krapine na sjednici održanoj dana godine, donosi O D L U K U lanak 1. Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom nekretnina u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kat. est. br. 20/4 put površine 200 hv k.o. Velika Ves. lanak 2. Nekretnina navedena u l. 1. ove Odluke upisuje se kao javno dobro, put u vlasništvu i na upravljanju Grada Krapine, a isto e se provesti i upisati u katastru i zemljišnim knjigama. lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada Krapine. KLASA: /07-01/39 URBROJ: 2140/ Krapina, PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA Josip Horvat, dipl.ing KLASA : /08-01/24. URBROJ: 2140/01-08/03. Krapina,

23

24

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br

Sluzbeni glasnik  Grada Poreca br 18. Na temelju lanka 34. stavak 1. to ka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) te lanka 40. Statuta Grada

Више

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1 REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBNIK Općinsko vijeće Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik

Више

+224e

+224e REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA POKUPSKO Jedinstveni upravni odjel KLASA:350-01/16-01/09 URBROJ: 238-22-1-17-72 Pokupsko, 30. listopada, 2017. godine Na temelju članka 102. i 104. Zakona

Више

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP -a Grada Čakovca 6. listo

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP -a Grada Čakovca 6. listo 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP -a Grada Čakovca 6. listopad 2011. PRIJEDLOG Na temelju odredbe članka 78. i

Више

2017_26

2017_26 Odluka je preuzeta s poveznice: http://www.crikvenica.hr/sluzbene-novine/item/4087-godina-3-2017-broj-26, 07.03.2017. ISSN 1849-5796 Grad Crikvenica, 23. veljače 2017. godine Godina 3/2017. Broj 26. SLUŽBENE

Више

Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja godine Broj 4/16 redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj st

Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja godine Broj 4/16 redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj st Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja 2016. godine redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj stranice redni broj broj stranice 58. Odluka o dodjeli javnih priznanja

Више

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE)

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠTITAR Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13, 65/17, 114/18 I 39/19), članka 46. Statuta općine

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

Microsoft Word - PP 3. IZID PPUG KUTJEVA ožujak 2018.g.

Microsoft Word - PP 3. IZID PPUG KUTJEVA ožujak 2018.g. Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D KUTJEVO Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 023-01/16-01/259 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-17-16 Pula, 01. ožujka 2017. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih

Више

Microsoft Word - UVODNI DIO III. IZD PPUG KUTJEVA

Microsoft Word - UVODNI DIO III. IZD PPUG KUTJEVA Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D KUTJEVO Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

Microsoft Word - PPUO Cetingrad-mali naslovi.doc

Microsoft Word - PPUO Cetingrad-mali naslovi.doc A. Obrazloženje B. Odredbe za provođenje C. Grafički dio D. Prilozi C. Grafički dio 01 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA 1:100.000 02 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1:100.000 03 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

Више

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa

Више

tocka Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf

tocka  Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf Klasa: 944-05/11-01/57 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-13 Pula, 08. rujna 2011. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - dostavlja se U

Више

Microsoft Word - IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2.doc

Microsoft Word - IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2.doc Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA DONOŠENJE PLANA IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLATINE Knjiga 2. Obvezni prilozi

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNI KO KRIŽEVA KA ŽUPANIJA GRAD KOPRIVNICA I. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA URE ENJA ZONA A 11 U KOPRIVNICI (Glasnik Grada

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNI KO KRIŽEVA KA ŽUPANIJA GRAD KOPRIVNICA I. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA URE ENJA ZONA A 11 U KOPRIVNICI (Glasnik Grada REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNI KO KRIŽEVA KA ŽUPANIJA GRAD KOPRIVNICA I. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA URE ENJA ZONA A 11 U KOPRIVNICI (Glasnik Grada Koprivnice broj 4/04) IZRA IVA : URBIA d.o.o. akovec

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 620-01/14-01/25 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-15-15 Pula, 3.4.2015 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK Istra 1961

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 8/19

Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 8/19 ISSN 1846-8713 SLUŽBENI GLASNIK O P Ć I N E V E L A L U K A Godina XXVI., Broj 8, Vela Luka, S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE str. Program poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

Microsoft Word - AnalizastanjasustavaZiS-2014 i smjernice

Microsoft Word - AnalizastanjasustavaZiS-2014 i smjernice Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br.,. 174/04., 79/07 38/09 i 127/10), te, članka 32. Statuta Općine Runovići (Službeni glasnik Općine Runovići br. 1/03), a na prijedlog

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 601-01/14-01/23 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-14-2 Pula, 29. travnja 2014. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta

Више

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije Stručni izrađivač Plana: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije II. OBVEZNI PRILOZI II.1. OBRAZLOŽENJE

Више

Broj 6 Godina II Vrbovec, 17. lipnja ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 57. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog pl

Broj 6 Godina II Vrbovec, 17. lipnja ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 57. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog pl Broj 6 Godina II Vrbovec, 17. lipnja 2019. ISSN 2623-5617 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 57. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca 409 58. Zaključak o sklapanju

Више

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Izrađivač: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Požeško-slavonske županije Županijska

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Izrađivač: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Požeško-slavonske županije Županijska Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Izrađivač: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Poglavarstvo O b r a z l o ž e n j e Prijedloga odluke o davanju u zakup jav

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Poglavarstvo O b r a z l o ž e n j e Prijedloga odluke o davanju u zakup jav R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Poglavarstvo O b r a z l o ž e n j e Prijedloga odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada

Више

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Grada Zlatara ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske

Више

KLASA: /02-01/47

KLASA: /02-01/47 REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA RUGVICA Trg J. Predavca 1 10370 RUGVICA KLASA: 023-01/15-01/327 URBROJ: 238/26-15-16 Rugvica, 23. prosinca 2015. godine Na temelju članka 102. Zakona o prostornom

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugom stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni

Више

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc Naručitelj: Republika Hrvatska Istarska županija OPĆINA MEDULIN Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav Općine Medulin Stručni izrađivač: IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG

Више

plan br IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUŠĆA OBRAZLOŽENJE PLANA prijedlog plana za javnu raspravu lipanj SADRŽAJ: U

plan br IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUŠĆA OBRAZLOŽENJE PLANA prijedlog plana za javnu raspravu lipanj SADRŽAJ: U SADRŽAJ: Uvod 2 1. Pregled izmjena i dopuna u grafičkom dijelu Plana 4 1.1. Građevinska područja 5 1.1.1. Građevinska područja naselja 5 1.1.2. Građevinska područja izdvojene namjene izvan naselja 6 2.

Више

Glasnik 12-11

Glasnik 12-11 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XVIII Podstrana, Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o j nabavi (N.N br. 110/07 i 125/08) i članka 16. Statuta Centra za kulturu Općine Podstrana (Službeni glasnik

Више

GREENWAY

GREENWAY UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT GREENWAY DRŽAVNA BICIKLISTIČKA RUTA BR. 2 KLASA: 400-01/18-010/1002 URBROJ:251-26- 31/003-18-2, Zagreb, 15.10.2018. Zajednica gospodarskih subjekata:

Више

godina 2015, Broj 15 od 20. srpnja Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gračani Dolje Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju

godina 2015, Broj 15 od 20. srpnja Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gračani Dolje Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju godina 2015, Broj 15 od 20. srpnja 2015. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gračani Dolje Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 38. točke 7. Statuta

Више

Layout 1

Layout 1 SSN 1846-0364 SLUŽBEN VJESNK SLUÆBENO GLASLO GRADA VUKOVARA GODNA X Vukovar, 1. srpnja 2011. Broj 7 AKT GRADSKOG VJEĆA Temeljem članka 35. ZaKona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne

Више

sluzbene vijesti br.10.indd

sluzbene vijesti br.10.indd SLU@BENI LIST GRADA SAMOBORA - BROJ 10 GOD. LXIII. - 30. 12. 2017. KAZALO AKTI GRADONAČELNIKA 1. ODLUKA o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora za 2018. godinu...............................

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Klasa: 947-02/05-01/7 Ur. broj: 2163/1-09/1-06-22 Pula, 7. lipnja 2006. godine. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO

Више

Na temelju članka 34

Na temelju članka 34 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 500-01/11-01/16 URBROJ: 2181/1-07-11-1 Split, 4. listopada 2011. PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Gosp. Petroslavu Sapunaru - o v d j

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

5-Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela.pdf

5-Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela.pdf R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gradsku samoupravu i upravu KLASA: 112-01/10-02/11 URBROJ: 2170/01-09-00-10-1 Rijeka, 17.03.2010. godine GRADONA ELNIKU

Више

broj elaborata 719/17. Naziv plana: IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODBABLJE (II) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: URBOS d.o.o

broj elaborata 719/17. Naziv plana: IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODBABLJE (II) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: URBOS d.o.o broj elaborata 719/17. Naziv plana: IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODBABLJE (II) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: URBOS d.o.o. SPLIT Nositelj izrade: OPĆINA PODBABLJE JEDINSTVENI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA OPCINA JALZABET OPCINSKO VIJECE KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2186/ UJalzabetu, g Na teme

REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA OPCINA JALZABET OPCINSKO VIJECE KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2186/ UJalzabetu, g Na teme REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA OPCINA JALZABET OPCINSKO VIJECE KLASA: 350-02/16-01/01 URBROJ: 2186/04-16-08 UJalzabetu, 13.06. 2016.g Na temelju clanka 86. stavak 3., clanka 198. stavak 3. i clanka

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 361-01/14-01/170 Ur:2168/01-01-02-01-0019-14-6 Pula, 22. listopada 2014. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Више

E PROJEKTI d.o.o. Maksimirska Zagreb t: (01) f: (01) e. [IZMJENE I DOPUNE PROSTOR

E PROJEKTI d.o.o. Maksimirska Zagreb t: (01) f: (01) e.   [IZMJENE I DOPUNE PROSTOR 2016. 3E PROJEKTI d.o.o. Maksimirska 81 10000 Zagreb t: (01) 6387482 f: (01) 6387480 e. info@3eprojekti.hr www.3eprojekti.hr [IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN] SAŽETAK ZA JAVNOST

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Jedinstveni upravni odjel Klasa: /15-02/03 Urbroj: 2198/ / Sveti

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Jedinstveni upravni odjel Klasa: /15-02/03 Urbroj: 2198/ / Sveti REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Jedinstveni upravni odjel Klasa: 350-02/15-02/03 Urbroj: 2198/19-03-03/02-15-17 Sveti Filip i Jakov, 16. rujan 2015. godine IZVJEŠĆE o provedenoj

Више

To ka 13. Dodatne mjere poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u godini: a) Informacija o smanjenju zakupnina za poslovne prostore u vlasništ

To ka 13. Dodatne mjere poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u godini: a) Informacija o smanjenju zakupnina za poslovne prostore u vlasništ To ka 13. Dodatne mjere poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u 2010. godini: a) Informacija o smanjenju zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke na upravljanju Odjela gradske uprave

Више

SLUŽBEN GLASNIK

SLUŽBEN  GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT BROJ: 1/2005 DUGI RAT, 18. srpnja 2005. S A D R Ž A J Str. 1. Odluka... 2 2.Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva. 2 3. Rješenje o izboru Odbora za

Више

Broj 3 - Strana 362 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota 27. velja~e god. lanak 2. U lanku 48. Pravilnika o sadržaju i na inu vo enja dokum

Broj 3 - Strana 362 NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota 27. velja~e god. lanak 2. U lanku 48. Pravilnika o sadržaju i na inu vo enja dokum Broj 3 - Strana 362 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota 27. velja~e 2010. god. lanak 2. U lanku 48. Pravilnika o sadržaju i na inu vo enja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi («Službene novine

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

Microsoft Word - UVODNI DIO 2. IZMJ. I DOP. PPUG PLETERNICE.doc

Microsoft Word - UVODNI DIO 2. IZMJ. I DOP. PPUG PLETERNICE.doc Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D PLETERNICA Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx DZO PRIJENOS RIZIKA S OSIGURANIKA NA OSIGURATELJA Morana Krušarovski, dipl.iur. OSIGURANJE Prijenos rizika s osiguranika na osiguratelja Smanjenje financijskih gubitaka OBVEZNA I DOBROVOLJNA OSIGURANJA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc)

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc) str. 1 od 7 Dijagram tijeka A.2. Registracija djelatnosti Trgovački sud ili županijski ured ili ured Grada Zagreba Obrasci: - Zahtjev za upis u sudski registar podnosi se, ili - Zahtjev za izdavanje obrtnice

Више

ISSN SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE GORNJI KNEGINEC BROJ: 7 - Godina VI Turčin, 19. studeni List izlazi po potrebi SADRŽAJ OPĆINSKO VIJEĆE 1.

ISSN SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE GORNJI KNEGINEC BROJ: 7 - Godina VI Turčin, 19. studeni List izlazi po potrebi SADRŽAJ OPĆINSKO VIJEĆE 1. ISSN 1847-8409 SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE GORNJI KNEGINEC BROJ: 7 - Godina VI Turčin, 19. studeni 2015. List izlazi po potrebi SADRŽAJ OPĆINSKO VIJEĆE 1. Proračun Općine Gornji Kneginec za 2016. godinu...2

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠE JU GRAFITA OSIJEK EPOKORE I GRAD ZAŠTIĆE IM KULTUR IM DOBROM OD LOKAL OG Z AČE JA Osijek, ožujak 2012.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 947-01/12-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-14 Krapina, 18. siječnja 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLAVONSKOG BRODA Broj: 3 Godina VII ISSN Slavonski Brod, 21. srpnja SADRŽAJ AKTI GRADSKOG VIJE

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLAVONSKOG BRODA Broj: 3 Godina VII ISSN Slavonski Brod, 21. srpnja SADRŽAJ AKTI GRADSKOG VIJE SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLAVONSKOG BRODA Broj: 3 Godina VII ISSN 1847-9235 Slavonski Brod, 21. srpnja 2017. SADRŽAJ AKTI GRADSKOG VIJE A 48. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika

Више

OBJEDINJENO Izmjene i dopune proracuna Grada Korcule za godinu - objava

OBJEDINJENO Izmjene i dopune proracuna Grada Korcule za godinu - objava ISSN 84600 SLU@BENI GLASNIK GRADA KOR^ULE GODINA XX. KOR^ULA, 27. PROSINCA 203. BROJ 3 SADR@AJ Stranica GRADSKO VIJE]E. Odluka o izmjenama i dopunama Prora~una Grada Kor~ule za 203. godinu... 2. Prora~un

Више

Microsoft Word - van sj Zakon o privrednoj komori -B.doc

Microsoft Word - van sj  Zakon o privrednoj komori -B.doc ZAKON O PRIVREDNOJ KOMORI BR KO DISTRIKTA BiH Na osnovu lana 23 Statuta Br ko Distrikta Bosne i Hercegovine ( Slu beni glasnik Br ko Distrikta BiH broj 1/00) Skup tina Br ko Distrikta na vanrednoj sjednici

Више

Microsoft Word - 4.1_PPUO PODSTRANA-Obrazlozenje.doc

Microsoft Word - 4.1_PPUO PODSTRANA-Obrazlozenje.doc 4.1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA i DOPUNA SAŽETAK rujan, 2016. Stranica 1 od 7 OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana SAŽETAK UVOD Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ĐURMANEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:363-01/17-01/17 URBROJ:2140/ Đurmanec,

R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ĐURMANEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:363-01/17-01/17 URBROJ:2140/ Đurmanec, R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ĐURMANEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:363-01/17-01/17 URBROJ:2140/02-02-17-1 Đurmanec, 3. ožujka 2017. - OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ĐURMANEC

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 2298 ODLUKU O PROGLA ENJU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPO LJAVANJ

HRVATSKI SABOR Na temelju lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 2298 ODLUKU O PROGLA ENJU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPO LJAVANJ HRVATSKI SABOR Na temelju lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 2298 ODLUKU O PROGLA ENJU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPO LJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM Progla avam Zakon o profesionalnoj

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra KLASA: 947-01/13-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-2 Krapina, 5. prosinca 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Grada Krapine za projekt Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske

Више

Naručitelj:

Naručitelj: OPĆINA MUĆ IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MUĆ Knjiga 1. A. TEKSTUALNI DIO B. GRAFIČKI DIO C. OBVEZNI PRILOZI Ovaj elaborat je sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna prostornog

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf (Upozorenje : urednički pročišćeni tekst; Narodne novine broj 36 od 29032008 i broj 75 od 01072008, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu) PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZLATAR JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Odsjek za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZLATAR JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Odsjek za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZLATAR JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Odsjek za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti KLASA: 612-01/17-01/05 620-01/17-01/01 321-01/17-01/01

Више

Sluzbeni glasnik 1/14.indd

Sluzbeni glasnik 1/14.indd Broj: 1 - GOD. XIII. 2014. Krapina, 01. 02. 2014. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi ISSN 1845-7711 S A D R Ž A J AKTI GRADONAČELNIKA 1. Plan prijma u službu u Ured gradonačelnika i Upravne odjele

Више

(Program raspologanja poljoprivrednim zemlji\232tem u vlasni\232tvu RH na podru\350ju Op\346ine \212titar.pdf)

(Program raspologanja poljoprivrednim zemlji\232tem u vlasni\232tvu RH na podru\350ju Op\346ine \212titar.pdf) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE ŠTITAR 30. studeni 2018. godine PROGRAM raspolaganja

Више

GLASNIK Broj: ISSN Godina: XV Sveta Nedelja 27. srpnja GRADA SVETE NEDELJE slu`beno glasilo AKTI GRADON

GLASNIK Broj: ISSN Godina: XV Sveta Nedelja 27. srpnja GRADA SVETE NEDELJE slu`beno glasilo AKTI GRADON ZAGREBA^KA @UPANIJA GLASNIK Broj: ISSN 1847-6953 8 Godina: XV Sveta Nedelja 27. srpnja 2017. GRADA SVETE NEDELJE slu`beno glasilo SADR@AJ: AKTI GRADONAČELNIKAA 1. Odluka o isplati naknade troškova izborne

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

CPA Zagreb

CPA Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA POSTIRA Polježice 2, 21410 POSTIRA tel (021) 63 21 33 fax (021 63 23 07 e-mail: info@opcina-postira.hr KLASA: UP I 350-01/14-01/02 URBROJ:2104-05-03-14-03

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

Broj 6 - Godina 20. Krapina, 13. travnja, ISSN SADRŽAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA 1. Zaključak o prvoj izmjeni i dopuni Programa Ja

Broj 6 - Godina 20. Krapina, 13. travnja, ISSN SADRŽAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA 1. Zaključak o prvoj izmjeni i dopuni Programa Ja Broj 6 - Godina 20. Krapina, 13. travnja, 2012. ISSN SADRŽAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA 1. Zaključak o prvoj izmjeni i dopuni Programa Javnih potreba za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

II. Izmjene i dopune plana nabave za godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave  za godinu REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠODOLOVCI Ive Andrića 3, Šodolovci Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka

Више

KARLOVAC M4 - OGLAS

KARLOVAC M4 - OGLAS Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, (dalje u tekstu: Ponuditelj), u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. točke 1. i odredbom članka

Више

RUMAC d

RUMAC d REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA RADIĆEV BLOK 2, VINKOVCI PRIJEDLOG PLANA Obrazloženje i Sažetak za javnost srpanj, 2018. godine Županija/Grad

Више

općina viškovo republika hrvatska primorsko-goranska županija I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO veljača, 2012. godine urbanistički studio rijeka d.o.o. prostorno i urbanističko

Више

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052 351-661, fax 351-686 Klasa: 100-01/17-01/01 Ur: 2163/1-01/02-17-11 Pazin, 20. siječnja 2017. ŽUPANU ISTARSKE

Више

Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj

Sluzbeni glasnik Grada Poreca broj POŠTARINA PLA ENA KOD POŠTE 52440 PORE SLUŽBENI GLASNIK GRADA PORE A Pore, 24.03.2005. Broj: 2/05 GODINA: XXX PRETPLATNI KA CIJENA 200,00 KUNA CIJENA PO KOMADU 30,00 KUNA IZDAVA : Ured Gradona elnika Grada

Више

Broj 6/

Broj 6/ Broj 6/2018 06.08.2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN 1 Strana SADRŽAJ 1. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja...2 2. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 406-01/17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/01-17-2 Poreč-Parenzo, 02. veljače 2017. Na temelju članka 28.

Више

Microsoft PowerPoint - KZŽ_gospodarstvo_2018_2019

Microsoft PowerPoint - KZŽ_gospodarstvo_2018_2019 Gospodarstvo, poljoprivreda, promet i komunalna infrastruktura - realizirano u 2018. godini - 18. siječnja 2019. Izdvajanja po područjima: Gospodarstvo 31.301.430,00 kn Poljoprivreda 4.751.000,00 kn Promet

Више

SVVZ405

SVVZ405 Broj 4/2005.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«157 SLUÆBENO GLASILO VARAÆDINSKE ÆUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAÆDINSKE TOPLICE, TE OP INA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA,

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU IDEJNOG PROJEKTA - pročišćeni tekst - (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17) 1 12 SADRŽAJ: I. OPĆE ODREDBE...4 Članak 1....4 Članak 2....4 Članak 3....4 II. SADRŽAJ IDEJNOG PROJEKTA...4

Више

Na temelju članka 49. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 6. Statuta Grad

Na temelju članka 49. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (Narodne novine, broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 6. Statuta Grad Na temelju članka 49. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 6. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 3/94)

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada R

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada R Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu

Више