Fin izvjest I-XII 2014.xls

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Fin izvjest I-XII 2014.xls"

Транскрипт

1 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 02493, MB: SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 9101 Djelatnosti knjižnica i arhiva iznosi u kunama, bez lipa Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA 6 PRIHODI POSLOVANJA (AOP ) ,5 61 Prihodi od poreza (AOP ) Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do ) Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava Porez i prirez na dohodak od kapitala Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Porez na dobit (AOP 013 do ) Porez na dobit od poduzetnika Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti Porez na dobit po godišnjoj prijavi Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi Porezi na imovinu (AOP 019 do 023) Stalni porezi na nepokretnu imovinu Porez na nasljedstva i darove Porez na kapitalne i financijske transakcije Povremeni porezi na imovinu Ostali stalni porezi na imovinu Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031) Porez na dodanu vrijednost Porez na promet Posebni porezi i trošarine Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti Ostali porezi na robu i usluge Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću Naknade za priređivanje igara na sreću Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP ) Carine i carinske pristojbe Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038) Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe Ostali neraspoređeni prihodi od poreza Doprinosi (AOP ) Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP ) Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044) Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046) Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP ) ,8 631 Pomoći od inozemnih vlada (AOP ) , Tekuće pomoći od inozemnih vlada Kapitalne pomoći od inozemnih vlada ,5 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055) Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija Stranica: 1 od 15 Indeks (5/4)

2 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija Tekuće pomoći od institucija i tijela EU Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU Pomoći iz proračuna (AOP 057 do 060) , Tekuće pomoći iz proračuna , Kapitalne pomoći iz proračuna Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (AOP ) , Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (AOP ) Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Prihodi od imovine (AOP ) ,0 641 Prihodi od financijske imovine (AOP 069 do 075) , Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju , Prihodi od zateznih kamata Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule Prihodi od dividendi Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima Ostali prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 077 do 081) Naknade za koncesije Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Naknada za korištenje nefinancijske imovine Naknade za ceste Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 083 do 089) Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP ) ,1 651 Upravne i administrativne pristojbe (AOP 092 do 095) Državne upravne i sudske pristojbe Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade Ostale upravne pristojbe i naknade Ostale pristojbe i naknade Prihodi po posebnim propisima (AOP 097 do 102) , Prihodi državne uprave Prihodi vodnog gospodarstva Doprinosi za šume Mjesni samodoprinos Ostali nespomenuti prihodi , Naknade od financijske imovine Komunalni doprinosi i naknade (AOP 104 do 106) Komunalni doprinosi Komunalne naknade Naknade za priključak Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP ) ,4 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP ) , Prihodi od prodaje proizvoda i robe , Prihodi od pruženih usluga ,2 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP ) , Tekuće donacije Kapitalne donacije ,9 67 Prihodi iz proračuna (AOP 115) ,7 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 116 do 118) ,7 Stranica: 2 od 15

3 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja , Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Prihodi na temelju ugovorenih obveza Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP ) ,9 681 Kazne i upravne mjere (AOP 121 do 129) Kazne za carinske prekršaje Kazne za devizne prekršaje Kazne za porezne prekršaje Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe Kazne za prekršaje u prometu Kazne i druge mjere u kaznenom postupku Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima Upravne mjere Ostale kazne Ostali prihodi (AOP 131) , Ostali prihodi ,9 3 RASHODI POSLOVANJA (AOP ) ,5 31 Rashodi za zaposlene (AOP ) ,4 311 Plaće (bruto) (AOP 135 do 138) , Plaće za redovan rad , Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene (AOP 140) , Ostali rashodi za zaposlene ,1 313 Doprinosi na plaće (AOP 142 do 144) , Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,9 32 Materijalni rashodi (AOP ) ,5 321 Naknade troškova zaposlenima (AOP 147 do 150) , Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju (AOP 152 do 158) , Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća ,5 323 Rashodi za usluge (AOP 160 do 168) , Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge ,8 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 170) , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,4 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 172 do 177) , Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja , Reprezentacija , Članarine , Pristojbe i naknade , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,3 34 Financijski rashodi (AOP ) ,3 341 Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 180 do 183) Kamate za izdane trezorske zapise Stranica: 3 od 15

4 3412 Kamate za izdane mjenice Kamate za izdane obveznice Kamate za ostale vrijednosne papire Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 185 do 191) Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti Ostali financijski rashodi (AOP 193 do 196) , Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Zatezne kamate , Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije (AOP ) Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP ) Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 202 do 204) Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP ) Pomoći inozemnim vladama (AOP ) Tekuće pomoći inozemnim vladama Kapitalne pomoći inozemnim vladama Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP ) Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 213 do 216) Tekuće pomoći unutar općeg proračuna Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP ) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP ) Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP ) Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Ostali rashodi (AOP ) Tekuće donacije (AOP ) Tekuće donacije u novcu Tekuće donacije u naravi Kapitalne donacije (AOP ) Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Kazne, penali i naknade štete (AOP 232 do 235) Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Penali, ležarine i drugo Naknade šteta zaposlenicima Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Kapitalne pomoći (AOP 237 do 239) Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP ) Stranica: 4 od 15

5 Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP ) Ukupni rashodi poslovanja (AOP ili ) ,5 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP ) ,4 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP ) Višak prihoda poslovanja - preneseni , Manjak prihoda poslovanja - preneseni Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni , Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni ,1 PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP ) Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP ) Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 254 do 256) Zemljište Rudna bogatstva Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 258 do 263) Patenti Koncesije Licence Ostala prava Goodwill Ostala nematerijalna imovina Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP ) Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 266 do 269) Stambeni objekti Poslovni objekti Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 271 do 277) Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 279 do 282) Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u željezničkom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Prijevozna sredstva u zračnom prometu Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 284 do 287) Knjige Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP ) Višegodišnji nasadi Osnovno stado Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 292 do 295) Istraživanje rudnih bogatstava Ulaganja u računalne programe Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ostala nematerijalna proizvedena imovina Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 297) Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP ) Plemeniti metali i drago kamenje Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 301) Prihodi od prodaje zaliha (AOP 302) Strateške zalihe Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP ) ,7 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP ) ,1 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 306 do 308) Zemljište Stranica: 5 od 15

6 4112 Rudna bogatstva Ostala prirodna materijalna imovina Nematerijalna imovina (AOP 310 do 315) , Patenti Koncesije Licence , Ostala prava Goodwill Ostala nematerijalna imovina Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 317) Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP ) ,0 421 Građevinski objekti (AOP 320 do 323) Stambeni objekti Poslovni objekti Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema (AOP 325 do 331) , Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu , Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva (AOP 333 do 336) Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u željezničkom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Prijevozna sredstva u zračnom prometu Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 338 do 341) , Knjige , Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP ) Višegodišnji nasadi Osnovno stado Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 346 do 349) Istraživanje rudnih bogatstava Ulaganja u računalne programe Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ostala nematerijalna proizvedena imovina Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 351) Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP ) ,8 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP ) , Plemeniti metali i drago kamenje Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti ,8 438 Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti (AOP 357) Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 359) Rashodi za nabavu zaliha (AOP 360) Strateške zalihe Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP ) ,0 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 363) , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,0 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 365) Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 367) Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 369) Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 371) Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Stranica: 6 od 15

7 VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP ) MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP ) , Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni UKUPNI PRIHODI (AOP ) ,5 UKUPNI RASHODI (AOP ) ,3 UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP ) UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP ) ,0 9221x, 9222x Višak prihoda - preneseni (AOP ) ,0 9221x, 9222x Manjak prihoda - preneseni (AOP ) , 97 Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP ) ,1 PRIMICI I IZDACI 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP ) ,0 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (AOP ) Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU 386 te inozemnim vladama (AOP 387 do 390) Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP ) Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 395 do 397) Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 399) Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 401 do 406) Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 408 do 411) Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 413 do 419) Povrat zajmova danih državnom proračunu Povrat zajmova danih županijskim proračunima Povrat zajmova danih gradskim proračunima Povrat zajmova danih općinskim proračunima Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP ) Trezorski zapisi (AOP ) Trezorski zapisi - tuzemni Trezorski zapisi - inozemni Obveznice (AOP ) Obveznice - tuzemne Obveznice - inozemne Opcije i drugi financijski derivati (AOP ) Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni Opcije i drugi financijski derivati - inozemni Ostali vrijednosni papiri (AOP ) Ostali vrijednosni papiri - tuzemni Stranica: 7 od 15

8 8242 Ostali vrijednosni papiri - inozemni Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP ) Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 435 do 437) Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 439) Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava Primici od zaduživanja (AOP ) ,0 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 448 do 451) Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 453 do 455) Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 457) Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 459 do 464) Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 466 do 469) Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 471 do 476) , Primljeni zajmovi od državnog proračuna , Primljeni zajmovi od županijskih proračuna Primljeni zajmovi od gradskih proračuna Primljeni zajmovi od općinskih proračuna Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP ) Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP ) Komercijalni i blagajnički zapisi tuzemni Komercijalni i blagajnički zapisi inozemni Primici za obveznice (AOP ) Obveznice tuzemne Obveznice inozemne Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP ) Opcije i drugi financijski derivati tuzemni Opcije i drugi financijski derivati inozemni Primci za ostale vrijednosne papire (AOP ) Ostali tuzemni vrijednosni papiri Ostali inozemni vrijednosni papiri Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP ) Izdaci za dane zajmove (AOP ) Stranica: 8 od 15

9 511 Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 493 do 496) Dani zajmovi međunarodnim organizacijama Dani zajmovi institucijama i tijelima EU Dani zajmovi inozemnim vladama u EU Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP ) Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 501 do 503) Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 505) Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 507 do 512) Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 514 do 517) Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima Dani zajmovi inozemnim obrtnicima Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 519 do 525) Dani zajmovi državnom proračunu Dani zajmovi županijskim proračunima Dani zajmovi gradskim proračunima Dani zajmovi općinskim proračunima Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP ) Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP ) Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni Izdaci za obveznice (AOP ) Obveznice - tuzemne Obveznice - inozemne Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP ) Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni Opcije i drugi financijski derivati - inozemni Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP ) Ostali tuzemni vrijednosni papiri Ostali inozemni vrijednosni papiri Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 541 do 543) Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 545) Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP ) Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP ) Stranica: 9 od 15

10 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te 553 inozemnih vlada (AOP 554 do 557) Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 559 do 561) Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 563) Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 565 do 570) Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 572 do 575) Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 577 do 583) Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP ) Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP ) Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP ) Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP ) Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP ) ,0 MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP ) Višak primitaka od financijske imovine - preneseni Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP ) ,3 UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP ) ,4 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP ) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP ) , Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP ) , Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP ) Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP ) ,9 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP ) Rashodi budućih razdoblja ,6 OBVEZNI ANALITIČKI PODACI 11 Stanje novčanih sredstava na početku tromjesečja ,1 11-dugov. Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne ,3 11-potraž. Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni ,4 11 Stanje novčanih sredstava na kraju tromjesečja ( ) ,5 Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) Stranica: 10 od 15

11 Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja krajem izvještajnom razdoblja (cijeli broj) ,3 Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) ,8 dio 611 Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Porez na korištenje javnih površina Porez na cestovna motorna vozila Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke Tekuće pomoći iz državnog proračuna Tekuće pomoći iz županijskih proračuna , Tekuće pomoći iz gradskih proračuna , Tekuće pomoći iz općinskih proračuna Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće pomoći od proračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna , Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Premije na izdane vrijednosne papire Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično Dopunsko zdravstveno osiguranje Kontrolni zbroj (AOP 607 do 646) ,2 31 Rashodi za zaposlene u tijelima Rashodi za zaposlene kod korisnika ,4 dio 311 Neto plaća u tijelima dio 311 Neto plaća kod korisnika ,0 dio 311 Porez i prirez iz plaća u tijelima dio 311 Porez i prirez iz plaća kod korisnika , Otpremnine , Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj Materijalni rashodi u tijelima Materijalni rashodi kod korisnika , Naknade za prijevoz na posao i s posla , Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika , Autorski honorari Ugovori o djelu , Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) , Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća Premije osiguranja zaposlenih , Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti Kamate za izdane obveznice u zemlji Kamate za izdane obveznice u inozemstvu Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU Stranica: 11 od 15

12 34215 Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Diskont na izdane vrijednosne papire Subvencije poljoprivrednicima Subvencije obrtnicima Tekuće pomoći državnom proračunu Tekuće pomoći županijskim proračunima Tekuće pomoći gradskim proračunima Tekuće pomoći općinskim proračunima Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Kapitalne pomoći državnom proračunu Kapitalne pomoći županijskim proračunima Kapitalne pomoći gradskim proračunima Kapitalne pomoći općinskim proračunima Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU Stipendije i školarine Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama Sufinanciranje cijene prijevoza Tekuće donacije građanima i kućanstvima Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Kapitalne pomoći poljoprivrednicima Kapitalne pomoći obrtnicima Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u tijelima Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine kod korisnika ,1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u tijelima Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kod korisnika ,0 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u tijelima Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod korisnika ,0 Kontrolni zbroj (AOP 648 do 736) ,5 Stranica: 12 od 15

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Obveznik: RKP: 25691, MB: 03264211 DJEČJI VRTIĆ SAVICA Razina: 21, Razdjel:

Више

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR Razina: 22, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 01923, MB: 03283097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: 03950557 OIB:58748387962 Broj RKP-a: 19302 Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2014. DO

Више

KM_C224e

KM_C224e IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 26506, MB: 01486993 JU NACIONALNI PARK "SJEVERNI VELEBIT"

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

PR RAS UKUPNI 2015.xls

PR RAS UKUPNI 2015.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 29453, MB: 03393585 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31.

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 34065, MB: 02764415 Šibensko-kninska županija Razina:

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Račun iz rač. plana Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

Prorac_lipanj_2017.xls

Prorac_lipanj_2017.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017. Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Djelatnost: 8510 Predškolsko

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Obveznik: RKP: 36389, MB: 02544474 ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 PAZIN, DRŠĆEVKA

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38495 Razina: 11, Razdjel: 049 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38323 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01923 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01907 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38028 Naziv stavke AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine iznosi u kunama,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 26387 Razina: 11, Razdjel: 096 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

Full page print

Full page print IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 32301 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. RKP: 02918 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost:

Више

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: 3050 11986338639 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica iznosi

Више

Financijski plan IT-a xls

Financijski plan IT-a xls PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA TURIZAM, ZAGREB RKP: OIB: 3068 10264179101 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor 31 Izvor

Више

Prorac-2016-ZZHM-v-2

Prorac-2016-ZZHM-v-2 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

PR RAS

PR RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9101 Djelatnosti

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 032

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 032 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 11888 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03270211 za razdoblje: 1. siječanj 2014. 31. prosinac

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: Pošta

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: Pošta Broj RKP-a: 26346 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03270963 Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: 01.01.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: Pošta i mjesto: ZAGREB

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: Pošta i mjesto: ZAGREB Broj RKP-a: 01046 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03213862 Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1.1.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica i kućni broj: TRG M. TITA

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA M. V. ILIRIK Od datuma: Pošta i mje

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA M. V. ILIRIK Od datuma: Pošta i mje Broj RKP-a: 42215 AOP oznaka razdoblja: 2013-12 Matični broj: 02107473 Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA M. V. ILIRIK Od datuma: 1.1.2013 Pošta i mjesto: 52210 ROVINJ Do datuma: 31.12.2013 Ulica i kućni

Више

2014.xls

2014.xls Broj RKP-a: 01804 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03207064 Naziv obveznika: TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Od datuma: 1.1.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica i kućni

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA NIJEMCI Od datuma: 1/1/2014 Pošta i mjesto: NIJEMC

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA NIJEMCI Od datuma: 1/1/2014 Pošta i mjesto: NIJEMC Broj RKP-a: 36612 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 2549123 Naziv obveznika: OPĆINA NIJEMCI Od datuma: 1/1/2014 Pošta i mjesto: 32245 NIJEMCI Do datuma: 12/31/2014 Ulica i kućni broj: TRG KRALJA

Више

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 06179 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 3899772 Naziv obveznika: Državni zavod za intelektualno vlasništvo Od datuma:

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1/1/2015 Pošta i mjesto: ZAGREB

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1/1/2015 Pošta i mjesto: ZAGREB Broj RKP-a: 01046 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03213862 Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1/1/2015 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 12/31/2015 Ulica i kućni broj: TRG M. TITA

Више

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obvez

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obvez Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: 42153 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 979516805 Matični broj: 03397726 Naziv obveznika: Biokovka Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja prosinca

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja prosinca Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja 2015. 31. prosinca 2015. 31000 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 2.050.835.241,96

Више

fin-izvjesce-2015

fin-izvjesce-2015 Broj RKP-a: 29496 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 03077403 za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac

Више

Financijski izvještaj za xls

Financijski izvjeÅ¡taj za xls Broj RKP-a: 02879 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03769020 Naziv obveznika: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni broj:

Више

Obrasci financijskih izvjestaja I-XII v (2)

Obrasci financijskih izvjestaja I-XII v (2) Broj RKP-a: 20809 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01210696 Naziv obveznika: ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 32000 VUKOVAR Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni

Више

FINA 2015.xls

FINA 2015.xls Broj RKP-a: 01829 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03276546 Naziv obveznika: FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Od datuma: 01.01.2015 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2015 Ulica

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 38495, MB: Hrvatski zavod za norme Zagreb,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 38495, MB: Hrvatski zavod za norme Zagreb, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 049 Djelatnost: 7120 Tehničko ispitivanje i analiza Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Obrasci financijskih izvjestaja v xls

Obrasci financijskih izvjestaja v xls Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac 2015. Broj RKP-a: 01790 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03250270 Referentna stranica

Више

2015.xls

2015.xls Broj RKP-a: 01804 AOP oznaka razdoblja: 2015-06 Matični broj: 03207064 Naziv obveznika: TEKSTILNO - TEHNOLOŠKI FAKULTET Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 30.6.2015 Ulica i kućni

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA ROVIŠĆE Od datuma: Pošta i mjesto: ROVIŠ

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA ROVIŠĆE Od datuma: Pošta i mjesto: ROVIŠ Broj RKP-a: 35100 AOP oznaka razdoblja: 2016-09 Matični broj: 02551870 Naziv obveznika: OPĆINA ROVIŠĆE Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 43212 ROVIŠĆE Do datuma: 30.9.2016 Ulica i kućni broj: TRG HRVATKIH

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULT

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULT Broj RKP-a: 02292 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03014193 Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULTET OSIJEK Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 31000

Више

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznik

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznik Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 34258 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03334376 Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORU Od datuma:

Више

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznik

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznik Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 14120 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03005909 Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA VINICA Od datuma: 1.1.2015 Pošta i

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA PODSTRANA Od datuma: Pošta i mjesto: POD

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA PODSTRANA Od datuma: Pošta i mjesto: POD Broj RKP-a: 29978 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 02544415 Naziv obveznika: OPĆINA PODSTRANA Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 21312 PODSTRANA Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni broj: TRG

Више

Službeni glasnik br.4

Službeni glasnik br.4 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE DONJA MOTIČINA Br. 4/17. od 15. rujna 2017. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Donja Motičina za 2017. godinu 1 2. Odluka o prihvaćanju

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 07

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 07 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac 2015. Broj RKP-a: 07632 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03440222

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 33909, MB: NARODNI MUZEJ ZADAR ZADAR, Polj

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 33909, MB: NARODNI MUZEJ ZADAR ZADAR, Polj IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 03009, MB: INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI 10

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 03009, MB: INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI 10 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 7220 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanistiĉkim znanostima Raĉun

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Od datuma:

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Od datuma: Broj RKP-a: 31251 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01762567 Naziv obveznika: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 21000 Split Do datuma: 31.12.2016

Више

Godišnji financijski izvještaji za 2016

Godišnji financijski izvještaji za 2016 Broj RKP-a: 03025 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03140792 Naziv obveznika: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 21000 SPLIT Do datuma: 31.12.2016

Више

21 Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konso

21 Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konso 21 Referentna stranica Broj RKP-a: 00965 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 03212084 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konsolidirani: NE Naziv obveznika: HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

Више

Financijsko izvješće xls

Financijsko izvješće xls Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac 2015. Broj RKP-a: 35966 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 01652982

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA Od datuma: Pošta i mjesto: 44322

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA Od datuma: Pošta i mjesto: 44322 Broj RKP-a: 38358 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01343980 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 44322 Lipovljani Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni broj:

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 25

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 25 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. 31. prosinac 2016. Broj RKP-a: 25072 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 347.109.659,58 Matični

Више

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznak

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznak Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 33216 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 02580381 Naziv obveznika:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 24512, MB: PRORAĈUN GRADA ZAGREBA ZAGREB,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 24512, MB: PRORAĈUN GRADA ZAGREBA ZAGREB, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Raĉun iz raĉ. plana za razdoblje 1. sijeĉnja do 31.

Више

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 24192 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 01510428 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU Od datuma: 01

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU Od datuma: 01 Broj RKP-a: 41056 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03312003 Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU Do datuma:

Више

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Od d

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Od d Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: 27861 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 02546566 Naziv obveznika: Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 48356 FERDINANDOVAC

Више

9 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

9 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 9 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 28516 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 Matični broj: 01704974 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE -MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA Od datu

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE -MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA Od datu Broj RKP-a: 36410 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01287044 Naziv obveznika: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE -MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIA Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 52000 PAZIN Do datuma:

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE Od datuma: Pošta

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE Od datuma: Pošta Broj RKP-a: 31341 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03325245 Naziv obveznika: ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE Do datuma: 31.12.2016

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Od datuma:

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Od datuma: Broj RKP-a: 16779 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03765709 Naziv obveznika: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2016

Више

Prorac SB Lipik 2015 god..xls

Prorac SB Lipik 2015 god..xls Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 42065 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03084973 Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: ,52 Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO Od datuma:

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: ,52 Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO Od datuma: Broj RKP-a: 36967 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 64.039.028,52 Matični broj: 01389670 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 31550 VALPOVO Do datuma: 31.12.2016

Више

3 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

3 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 3 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 28723 AOP oznaka razdoblja: 2018-06 Matični broj: 02580985 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

FINA GODINA.xlsx

FINA GODINA.xlsx 21 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 24998 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 03357414 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 034

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 034 Broj RKP-a: 07632 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 03440222 za razdoblje: 1. siječanj 2016. 31. prosinac

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Od datuma: Pošta i mje

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Od datuma: Pošta i mje Broj RKP-a: 07753 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03014444 Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 31000 OSIJEK Do datuma: 31.12.2015 Ulica i kućni

Више

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 24720 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 01739565 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj:

12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 32369 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 Matični broj: 00602108 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

(2018. Financijski izvje\232taji prora\350una, prora\350unskih i izvanprora\350unskih korisnika-1.xls)

(2018. Financijski izvje\232taji prora\350una, prora\350unskih i izvanprora\350unskih korisnika-1.xls) 17 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. 31. prosinac 2018. Broj RKP-a: 29734 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj:

Више

6 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

6 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 6 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 27923 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 Matični broj: 01415271 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

19 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja prosinca Broj RKP-a:

19 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja prosinca Broj RKP-a: 19 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2017. 31. prosinca 2017. Broj RKP-a: 07882 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 102.784.060,96

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 364

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 364 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 36444, MB: 00623857 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO POSAVSKE

Више