Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV"

Транскрипт

1 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA XX EMISIJE Beograd, godine

2 SADRŽAJ SKRAĆENOG PROSPEKTA: 1. IZDAVALAC AKCIJA AKCIJE KOJE SE IZDAJU OBIM EMISIJE AKCIJA 3 4. BROJ KOMADA AKCIJA I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST PRODAJNA CENA AKCIJA PRAVA I OABVEZE IZ AKCIJA VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA 5 8. MESTO I USLOVI UPLATE AKCIJA TRŽIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆENA BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE ODGOVORNA LICA REŠENJA KOMISIJE 11 2

3 SKRAĆENI PROSPEKT Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu za izdavanje hartija od vrednosti, niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti da ispuni obaveze iz hartija od vrednosti koje izdaje. Skraćeni prospekt za izdavanje akcija je izvod iz prospekta, koji sadrži bitne podatke koji omogućavaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti. U skraćenom prospektu za izdavanje akcija nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstvae kod invetsitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti, hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati i hartija od vrednosti izdavaoca koje su već izdate. 1. IZDAVALAC AKCIJA 1.1. Naziv, sedište, MB i PIB; KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, Svetog Save 14, Beograd, MB , PIB - SR Osnovna delatnost; bankarske organizacije 1.3. Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja Akcijski i ostali kapital (000 din.) Rezerve Neraspoređeni dobitak UKUPNO KAPITAL AKCIJE KOJE SE IZDAJU 2.1. Vrsta, klasa, oznaka emisije, CFI kod i ISIN broj hartije od vrednosti; Vrsta akcija Obične (redovne) akcije Klasa sve akcije su iste klase Oznaka emisije XX emisija CFI kod ESVUFR ISIN broj RSKOBBE OBIM EMISIJE AKCIJA 3.1. Navesti ukupnu nominalnu vrednost svih hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati u dinarima; Ukupna nominalna vrednost svih akcija XX emisije iznosi ,00 dinara 4. BROJ KOMADA AKCIJA I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST 4.1. Ukupan broj hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati; 4.2. Nominalna vrednost jedne hartije od vrednosti komada din. 5. PRODAJNA CENA AKCIJA 5.1. Navesti cenu po kojoj se nude hartije od vrednosti ; Akcionarima Banke sa pravom prečeg upisa, akcije XX emisije se prodaju po ceni od ,00 dinara. Za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za sva 3

4 ostala zainteresovana lica akcije se prodaju po emisionoj ceni od ,00 dinara. Akcije se plaćaju u dinarima Način plaćanja za hartije od vrednosti Akcije XX emisije plaćaju se u dinarima na uplatni račun otvoren kod Čačanske banke ad Čačak 6. PRAVA I OBAVEZE IZ AKCIJA 6.1. Navesti sva prava i obaveze iz akcija Prava kupaca akcija XX emisije definisana su članom 12. Odluke o izdavanju XX emisije običnih akcija Komercijalne banke ad Beograd radi povećanja kapitala, i obuhvataju: 1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva; 2. pravo učešća u radu Skupštine Banke, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom; 3. pravo glasa u Skupštini Banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom; 4. pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Banke, a nakon isplate poverilaca i akcionara preferencijalnih akcija; 6. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica; 7. pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom; 8. druga prava u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija. Obaveze akcionara su utvrđene Ugovorom o osnivanju Komercijalne banke ad Beograd i to: 1. da se pridržavaju odredaba ovog ugovora, Statuta i drugih akata Banke, 2. da blagovremeno obaveštavaju Banku o svakoj nastaloj statusnoj promeni, 3. da izvršavaju druge obaveze prema Banci utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim ugovorom, Statutom i opštim aktima Banke Pravo prečeg upisa Postojeći akcionari imaju pravo prečeg upisa akcija XX emisije srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija na dan godine Lica koja imaju preče pravo na upis i uplatu akcija i osnov nastanka tog prava (vlasnici običnih akcija, imaoci varanta, zamenjivih obveznica, preferencijalnih zamenjivih akcija) Ukupan broj hartija od vrednosti po osnovu kojih ostvaruju pravo prečeg upisa Postojeći akcionari (vlasnici običnih akcija) imaju pravo prečeg upisa akcija XX emisije srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija na dan godine. Ukupan broj akcija na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa je komada običnih (redovnih) akcija Broj akcija nove emisije Ukupan broj akcija XX emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg 4

5 na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa 6.3. Poreske obaveze imalaca akcija Porez na imovinu, promet, dobit, oslobođenje od poreza, poreski stimulansi upisa je komada Porez na imovinu, a u slučaju prodaje akcija na Berzi i porez na prenos apsolutnih prava i porez na kapitalnu dobit. Poreski tretman hartija od vrednosti uređen je : Zakon o porezima na imovinu ( Sl. Glasnik RS br. 26/01, 80/02, 135/04) Zakon o porezu na dohodak građana ( Sl. Glasnik RS br. 24/01, 80/02, 135/04) Zakon o porezu na dobit preduzeća ( Sl. Glasnik RS br.25/01, 80/02, 43/03, 84/04) Porez na prenos apsolutnih prava- nakon prodaje akcija. Poreski obveznik na prenos apsolutnih prava je prodavac akcija. Propisana poreska stopa iznosi 0,3%. Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se (čl. 31. Zakona): - kod ulaganja apsolutnih prava u kapital akcionarskog društva - kada se akcije prodaju radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda. Porez na nasleđe i poklon. Članom 14. Zakona je propisana obaveza plaćanja poreza na nasleđe i poklon, na nasleđene odnosno na poklon primljene hartije od vrednosti. Poreske stope su progresivne i zavise od visine poreske osnovice. Porez na nasleđe i pokon ne plaća (član 21. Zakona): -naslednik prvog naslednog reda, bračni drug i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i bračni drug poklonodavca. Porez na kapitalnu dobit. Poreski obveznik na prihode od kapitala je fizičko lice koje ostvaruje te prihode. Stopa poreza na prihode od kapitala je 20%. Takođe, članom 61. Zakona propisano je da je dividenda predmet oporezivanja, kao prihod od kapitala. Poreski obveznik koji je stekao hartije od vrednosti pre januara oslobođen je plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Osnovica za oporezivanje je razlika između nabavne i prodajne vrednosti hartija od vrednosti usklađene prema odredbama zakona Način regulisanja eventualnih sporova između izdavaoca i imalaca hartija od vrednosti i naziv suda nadležnog za rešavanje sporova Trgovinski sud u Beogradu. 7. VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA 7.1. Navesti poslovno ime, sedište, adresu i radno vreme BDD/ banke i rok u kom se može vršiti upis akcija (posebno navesti rok za upis po osnovu prava prečeg upisa) Upis akcija vrši se u KOMERCIJALNOJ BANCI AD BEOGRAD svakog radnog dana od 9.00 h do h i subotom od 9.00 do h (u Eksp. Kikinda upis će se obavljati od ponedeljka do petka od do 15.00) i to u sledećim organizacionim delovima: r.br. Naziv filijale Naziv org.dela. Adresa Eksp. Beograd-BG Svetog Save 14, Beograd Eksp. Beograd-DE Kralja Petra 19-21, Beograd 5

6 Eksp. Beograd-61 Svetogorska 42-44, Beograd Eksp. Novi Beograd-23 YBC, Lenjinov bul. 10, Beograd Eksp. Beograd-28 Trg Nikole Pašića 2, Beograd Eksp. Zemun-N2 Rajačićeva 2, Zemun Eksp. Zaječar-56 Nikole Pašića 25, Zaječar Eksp. Negotin-91 Trg Đorđa Stanojevića 2. Zaječar 11, Negotin Eksp. Knjaževac-N5 B. Radičevića 2, Knjaževac Eksp. Bor-72 Zeleni Bulevar 4, Bor 3. Sombor Eksp. Sombor-D2 Staparski put 14, Sombor 4. Subotica Eksp. Subotica III- N9 Eksp. Bačka Topola- T5 5. Smederevo Eksp. Smederevo 1-92 Korzo 10, Subotica Eksp. Kanjiža-D7 Glavna ulica 16, Kanjiža Eksp. Senta-T6 Glavni trg 8, Senta M. Tita 57, Bačka Topola Karađorđeva 30, Smederevo 6. Jagodina Eksp. Jagodina II-T1 Knjeginje Milice 24, Jagodina 7. Kraljevo Eksp. Kraljevo II-79 Trg Srpskih Ratnika bb, Kraljevo 8. Loznica Eksp. Loznica II-P9 Gimnazijska 1, Loznica 9. Vršac Eksp. Vršac-68 Trg Save Kovačevića 2, Vršac 10. Užice Eksp. Užice III-FM Petra Ćelovića 4, Užice 11. Novi Pazar Eksp. Novi Pazar II- E4 Njegoševa 1, Novi Pazar 12. Kikinda Eksp. Kikinda II-98 G. Drapšina 30, Kikinda 13. Niš 14. Novi Sad Eksp. Niš V-GH Episkopska 32, Niš Eksp. Leskovac II-C7 Bul. Oslobođenja 92, Leskovac Eksp. Novi Sad III-FC Bul. Mihajla Pupina 6, Novi Sad Eksp. Vrbas II-H6 M. Tita 49, Vrbas Eksp. Bačka Palanka- 51 Trg Bratstva i jedinstva 30-32, B. Palanka 15. Čačak Eksp. Čačak III-FK Župana Stracimira 23, Čačak 6

7 16. Šabac Eksp. Šabac-73 Gospodar Jevremova 2, Šabac 17. Kragujevac Eksp. Kragujevac II- 53 Eksp. Aranđelovac- D5 18. Zrenjanin Eksp. Zrenjanin II- G2 19. Požarevac Eksp. Požarevac III- DD 20. Sremska Mitrovica Kralja Petra 25, Kragujevac Kneza Miloša 212, Aranđelovac Trg Slobode 5, Zrenjanin Moše Pijade 8, Požarevac Eksp. S. Mitrovica-48 Kralja Petra 5-7, S. Mitrovica Eksp. Ruma-08 Poslovni centar bb, Ruma Eksp. Šid-EA Karađorđeva 7, Šid 21. Vranje Eksp. Vranje II-58 Stefana Prvovenčanog 58, Vranje 22. Valjevo Eksp. Valjevo-C2 Gradski trg bb, Valjevo 23. Proboj Eksp. Priboj-R7 Meše Selimovića 1, Priboj 24. Kruševac Eksp. Kruševac-A0 Trg fontana 1, Kruševac Ukupan rok za upis akcija XX emisije traje 90 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa i uplate akcija. Za akcionare sa pravom prečeg upisa rok za upis je 70 dana od dana označenog u javnom pozivu. Za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa kao i sva ostala zainteresovana lica, rok za upis traje od 71.-og dana do 90.- tog dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa. Akcionari koji imaju pravo preče kupovine to pravo mogu iskoristiti srazmerno njihovom učešću u postojećem kapitalu izdavaoca. 8. MESTO I USLOVI UPLATE AKCIJA 8.1. Navesti poslovno ime, sedište, adresu, rok u kom se može vršiti uplata akcija i radno vreme banke u kojoj se vrši uplata; Čačanska banka ad, Pivarska broj 1, Čačak. Ukupan rok za uplatu akcija XX emisije traje 90 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa i uplate. Za akcionare sa pravom preče kupovine rok je 70 dana od dana označenog u javnom pozivu. Za akcionare koji su iskoristili pravo preče kupovine kao i ostala zainteresovana lica rok za uplatu traje od 71.-og dana do 90.-tog dana od dana označenog u javnom pozivu. Uplate se primaju svakog radnog dana u radno vreme Banke od 8.00 h do h. Uplatna mesta Čačanske banke ad Čačak Čačak Centrala Čačak Pivarska 1 Aranđelovac Filijala Aranđelovac Jadranska bb Beograd Reg. Filijala Beograd Bul. Arsenija Čarnojevića 52a 7

8 Beograd Filijala Beograd Cara Dušana Gornji Milanovac Filijala G. Milanovac Kneza Aleksandra 2 Jagodina Filijala Jagodina Nikčevićeva 24 Kragujevac Filijala Kragujevac Kneza Miloša 3 Kraljevo Filijala Kraljevo Trg Jovana Sarića 8 Užice Filijala Užice Nikole Pašića 48 Kruševac Filijala Kruševac Trg Kosturnice bb Šabac Filijala Šabac Karađorđeva 77 Valjevo Filijala Valjevo Kneza Miloša 59a Paraćin Ekspozitura Paraćin Vojvode Mišića 13 Guča Ekspozitura Guča Republike 65 Požega Ekspozitura Požega Kralja Petra 31 Čačak Ekspozitura 1 Skadarska 19 Čačak Ekspozitura 2 Pivarska 1 Čačak Ekspozitura 3 Nemanjina 32 Čačak Ekspozitura 4 Mrčajevci Uplatni račun za kupovinu akcija XX emisije otvoren kod Čačanske banke ad Čačak je poziv na broj /4 - MB/JMBG UPLATIOCA 8.2. Navesti način na koji se vrši raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti licima koja vrše upis i uplatu hartija od vrednosti; 8.3. Posledice neplaćanja ili prekoračenja roka za uplatu; 8.4. Broj hartija od vrednosti koji mora biti upisan i uplaćen da bi se prodaja smatrala uspešnom (prag uspešnosti) 8.5. Način i rok vraćanja uplaćenih iznosa u slučaju da prodaja ne bude uspešna sa kamatnom stopom koja se obračunava na uplaćena sredstva i metod njenog obračuna 8.6. Naziv i sedište lica koje vodi registar i vrši kliring i saldiranje obaveza iz hartija od vrednosti koje se Raspodela više upisanih i uplaćenih akcija, u odnosu na ponuđeni broj akcija, nakon iskorišćenja prava preče kupovine, licima koja vrše upis i uplatu akcija vršiće se srazmernim smanjenjem broja upisanih i uplaćenih akcija. Lice koje ne uplati upisane akcije ili uplatu upisanih akcija izvrši po isteku roka za uplatu akcija XX emisije ne stiče status akcionara Banke (60% od ponuđenih akcija) Ukoliko emisija akcija ne uspe, Banka je dužna da u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisnicima vrati uplaćena sredstva sa propisanom kamatom. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Trg Nikole Pašića 5, Beograd 8

9 nameravaju (Centralni registar) izdavati 9. TRŽIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI 9.1. Naziv i sedište organizovanog tržišta, datum uvođenja iste vrste akcija na organizovano tržište, obim transakcija tom vrstom hartija od vrednosti na organizovanom tržištu u poslednjih šest meseci uz navođenje najviše i najniže ostvarene cene Vanberzansko tržište BEOGRADSKE BERZE AD Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, akcije su u u trgovanju od godine. Od do istrgovano je komada redovnih akcija ( din.) Za redovne akcije najniža cena u poslednjih šest meseci je , a najviša (od do ) (podaci su preuzeti sa zvaničnog internet site-a Beogradske berze) 10. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA Datum donošenja odluke na osnovu koje se vrši izdavanje hartija od vrednosti i naziv nadležnog organa izdavaoca koji je doneo tu odluku Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem hartija od vrednosti; navesti namenu sredstava (za obavljanje poslova iz delokruga izdavaoca i kojih, ili za kupovinu imovine koja nije namenjena obavljanju redovne delatnosti izdavaoca, npr. hartija od vrednosti drugih izdavalaca) Navesti osnovne podatke o poslovanju i planu razvoja izdavaoca Izdavanje akcija vrši se na osnovu Odluke o izdavanju XX emisije običnih akcija Komercijalne banke ad Beograd javnom ponudom radi povećanja kapitala. Odluka (broj 17220/2) je doneta na Skupštini Banke, održanoj godine. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je oabvljanje poslova iz delatnosti Banke: dugoročnog i kratkoročnog kreditiranja privrede i stanovništva i za realizaciju razvojnih planova Banke. Rezime ostvarenih rezultata za godinu Komercijalna banka ad Beograd je ostvarila obim poslovanja od gotovo 2 milijarde evra, uz povećanje od 43% u odnosu na prethodnu godinu; kapital Banke je porastao za 78% i sa rezervama je prešao 200 miliona evra, po čemu smo druga Banka po veličini na našem tržištu; depoziti su dostigli gotovo milijardu evra, a ostvarena dobit iz poslovanja je skoro 11 miliona evra, što je za 68% više nego prethodne godine. Značajno su poboljšani i kvalitativni pokazatelji: odnos dobiti i akcijskog kapitala (ROE) sa 7,62% na 9,71%, stopa povraćaja aktive (ROA) sa 0,69% na 0,84%, adekvatnost kapitala sa 15,37 na 17,28, odnos prihoda i troškova i dr. Aktivnosti kojima će Banka dati prioritet u budućnosti su jačanje kapitalne osnove, celovito uvođenje nove organizacione strukture, unapređenje kvaliteta upravljanja sredstvima, 9

10 implementacija nove IT infrastrukture, uvođenje novih bankarskih poslova, razvoj investicionog bankarstva uz osnivanje investicionog fonda. 11. BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆENA BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE Poslovni ime i sedište agenta, odnosno pokrovitelja emisije koji učestvuje u organizovanju izdavanja hartija od vrednosti; Poslovno ime i sedište glavnog organizatora izdavanja, ako više lica učestvuje u organizovanju izdavanja; Navesti vrstu ugovora o organizovanju izdavanja i vrstu obaveze agenta, odnosno pokrovitelja emisije; Navesti iznos naknade koju agent, odnosno pokrovitelj emisije naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi organizovanja izdavanja, odnosno navesti iznos razlike u ceni po kojoj pokrovitelj emisije kupuje od izdavaoca hartije od vrednosti i prodaje iste u postupku izdavanja; Navesti da li se obaveza agenta, odnosno pokrovitelja emisije odnosi na sve ili na određeni deo hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati. Komercijalna banka ad Beograd samostalno organizuje javnu ponudu akcija XX emisije ODGOVORNA LICA Ime i prezime odgovornog lica za sadržaj skraćenog prospekta Dr Predrag Mihajlović Ivica Smolić zamenik Predsednika Izvršnog odbora Predsednik Izvršnog odbora 10

11 DATUM: Sektor hov i finansijskih tržišta Direktor odeljenja Izvršni direktor Vladimir Garić Lidija Sklopić KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD Dr Predrag Mihajlović Ivica Smolić zamenik Predsednika Izvršnog odbora Predsednik Izvršnog odbora 13. REŠENJA KOMISIJE Broj i datum rešenja komisije o odobrenju prospekta za izdavanje akcija. Rešenje o odobrenju prospekta za izdavanje hartija od vrednosti broj 4/ /7-07 od godine. 11

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc)

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc) P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Page 1 of 16 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA Molersko farbarsko preduzeće a.d. KIKINDA Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

xlsx

xlsx Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik

Више

Microsoft Word - Osnovni 2009 thu Palic.doc

Microsoft Word - Osnovni 2009 thu Palic.doc P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. PALIĆ THU SUBOTICA Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. 1 of 8 3/14/2019, 10:29 AM Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA POŽAREVAC PROMET A.D. Požarevac Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj

P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA POŽAREVAC PROMET A.D. Požarevac Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA POŽAREVAC PROMET A.D. Požarevac Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogu avaju

Више

HidroinvestDTD

HidroinvestDTD P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA HIDROINVEST DTD A.D. NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Microsoft Word - Bioekoloski centar AD Zrenjanin

Microsoft Word - Bioekoloski centar AD Zrenjanin P R O S P E K T BIOEKOLOŠKI CENTAR AD ZRENJANIN A) UVODNI DEO PROSPEKTA IZJAVA : Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu za izdavanje hartija

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

УВОДНИ ДЕО ПРОСПЕКТА

УВОДНИ ДЕО ПРОСПЕКТА ПРОСПЕКТ ЗА ИЗДАВАЊЕ АКЦИЈА Акционарско друштво за осигурање ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ 1 САДРЖАЈ I УВОДНИ ДЕО ПРОСПЕКТА 1.Издавалац акција...6 1.1.Назив, седиште, МБ и ПИБ...6 1.2.Основна делатност...6 1.3.Висина

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! .Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Више

Tigar ad - Informator MART 2013 SR final

Tigar ad - Informator MART 2013 SR final Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio d

UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio d UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio dobrovoljni penzijski fond Kastodi banka: Societe Generale

Више

SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group

SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ŽITOPROMET-MLIN AD koja se održava dana godine Ime i prezime/poslovno ime:

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ŽITOPROMET-MLIN AD koja se održava dana godine Ime i prezime/poslovno ime: FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ŽITOPROMET-MLIN AD koja se održava dana 14.12.2015.godine Ime i prezime/poslovno ime: Mesto i adresa stanovanja/sedište: JMBG/Matični broj:

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

FSH Crvenka

FSH Crvenka P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA FABRIKA STOČNE HRANE A.D. CRVENKA Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode] 11. Međunarodna Konferencija Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2012 Razvoj tržišta dužničkih hartija od vrednosti - Iskustvo i perspektive Sonja Miladinovski član Izvršnog odbora, Societe Generale Banka

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

“METEOR”

“METEOR” AKTIVNOSTI FIRME PROAMBO d.o.o, preduzeće za projektovanje i inženjering Projektovanje: 2007 Investitor JOTAING, Žikice Jovanović 5, Loznica Idejni projekat za poslovno-stambeni objekat na Slaviji 2007

Више

PONUDA ZA PREUZIMANjE 1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija 1.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i

PONUDA ZA PREUZIMANjE 1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija 1.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i PONUDA ZA PREUZIMANjE 1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija 1.1. poslovno ime, sedište, adresa, matični broj i PIB, odnosno ime, prezime i matični broj ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički

Више

Bankruptcy Monitor

Bankruptcy Monitor Bankruptcy Monitor 2012 Februar Highlights Kompanije sa značajnim iznosom blokade tokom februara 2012. godine: Naziv kompanije Grad Blokirani iznos (EUR) RMV, doo Čačak 11.529.392 Plima Holding, doo Kruševac

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/66-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/ -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD Sremput Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: 17.05.2018. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.05.2018. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE redovna

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

PRAVILA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI KOJU ORGANIZUJU FRIKOM U SARADNJI SA TEHNOMANIJOM 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI ORGANIZATORA PROMOCIJE FRIKOM D

PRAVILA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI KOJU ORGANIZUJU FRIKOM U SARADNJI SA TEHNOMANIJOM 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI ORGANIZATORA PROMOCIJE FRIKOM D PRAVILA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI KOJU ORGANIZUJU FRIKOM U SARADNJI SA TEHNOMANIJOM 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI ORGANIZATORA PROMOCIJE FRIKOM DOO BEOGRAD, sa sedištem u u, u ulici Zrenjaninski put

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj Godišnji izveštaj javnog društva (u daljem tekstu Izveštaj ) AD IMOS iz Šida MB.: 08119066, šifra delatnosti: 4690 (u daljem tekstu Društvo ) je sastavljen u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena На основу чла 7. став 2. алинеја 7, чла 9. став 1. алинеја 5, чла 21. и чла 27. Зако о друштвима за осигурање («Службени гласник Републике Српске», : 17/05, 01/06 и 64/06), чла 7. став 4. и чла 14. став

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

Microsoft Word Lat.DOC

Microsoft Word Lat.DOC Z A K O N O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA I. OSNOVNE ODREDBE Ovim zakonom ureuju se: Predmet ureivanja lan 1. 1) uslovi i postupak izdavanja hartija od vrednosti; 2) trgovina

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/50-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 11000 број: 12.01.- 41 ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5?- G~ На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

ekvilibrio veliki prospekt.pub (Read-Only)

ekvilibrio veliki prospekt.pub (Read-Only) Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda Datum izdavanja Prospekta: 01.07.2010. Datum osnivanja Fonda: 19.06.2008. Datum početka rada Fonda: 06.11.2008. Napomena: Organizovanje Fonda i upravljanje Fondom

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / Д атум: На основу члана 108. Закона

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / Д атум: На основу члана 108. Закона 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/67-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01. 413290/ Д атум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије",

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1 1 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/68-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/~о (' -ћ Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca AIK banka a.d. Nis

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca AIK banka a.d. Nis PONUDA ZA PREUZIMANjE 1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija 1.1. poslovno ime, sedište i adresa i matični broj i PIB, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016)

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Правилником о форми, минималном садржају које треба

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj Godišnji izveštaj privrednog subjekta (u daljem tekstu Izveštaj ) RIBARSKO GAZDINSTVO AD iz BEOGRADA MB.: 07045085, šifra delatnosti: 0322-SLATKOVODNE AKVAKULTURE (u daljem tekstu Društvo ) je sastavljen

Више

Beogradska berza a.d Omladinskih brigada 1, Novi Beograd faks: kontakt: DNEVNI IZVEŠTAJ BEOGRADSKE

Beogradska berza a.d Omladinskih brigada 1, Novi Beograd faks: kontakt:   DNEVNI IZVEŠTAJ BEOGRADSKE Beogradska berza a.d Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd faks: + 381.11.311 73 04 kontakt: info@belex.rs www.belex.rs DNEVNI IZVEŠTAJ BEOGRADSKE BERZE 28. januar 2019. godine BELEX15 index 28.1.2019

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

(Microsoft Word - Godi\232nji izve\232taj o poslovanju za godinu - Budu\346nost.doc)

(Microsoft Word - Godi\232nji izve\232taj o poslovanju za godinu - Budu\346nost.doc) U Skladu sa članom 50-51. Zakona o tržištu kapitala ( Službeni glasnik RS broj 31/212 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA I Opšti podaci 1) poslovno ime, sedište i adresa, matični AD BUDUĆNOST

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

Terminski_plan_rada

Terminski_plan_rada На основу члана 31. став 1. тачка 2) Статута Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, 10 број 1/1-1 од 14.02.2012. године, Управни одбор Централног регистра, депоа и клиринга хартија

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Kратак профил друштва Рудници жељезне руде ЉУБИЈА а.д. Приједор Основни подаци о друштву: Назив: Рудници жељезне руде «ЉУБИЈА» а.д. Приједор Скраћени

Kратак профил друштва Рудници жељезне руде ЉУБИЈА а.д. Приједор Основни подаци о друштву: Назив: Рудници жељезне руде «ЉУБИЈА» а.д. Приједор Скраћени Kратак профил друштва Рудници жељезне руде ЉУБИЈА а.д. Приједор Основни подаци о друштву: Назив: Рудници жељезне руде «ЉУБИЈА» а.д. Приједор Скраћени назив: РЖР «ЉУБИЈА» а.д. Приједор Aдреса: Јована Рашковића

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више