Terminski_plan_rada

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Terminski_plan_rada"

Транскрипт

1 На основу члана 31. став 1. тачка 2) Статута Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, 10 број 1/1-1 од године, Управни одбор Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на 2. седници одржаној године, доноси ПРАВИЛНИК О ТЕРМИНСКОМ ПЛАНУ РАДА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 1. Правилник о терминском плану рада Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Термински план рада) је јавни документ којим се утврђује дужина циклуса салдирања финансијских инструмената и временски оквир у којем су чланови Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) дужни да предузму одређене радње у складу са Правилима пословања и другим општим актима Централног регистра. Централни регистар врши клиринг и салдирање обавеза и потраживања у финансијским инструментима и новцу насталих на основу закључених трансакција са финансијским инструментима до Т+3 по принципу rolling settelement-а, тј. «котрљајућег» циклуса салдирања у односу на дан када је трансакција закључена, при чему је: Т+0 дан заључења трансакције са финансијским инструментима; Т+1 први радни дан у односу на дан закључења трансакције; Т+2 други радни дан у односу на дан закључења трансакције; Т+3 трећи радни дан у односу на дан закључења трансакције. 2. За трансакције са финансијским инструментима које се закључују на регулисаном тржишту/мтп, учесницима у трансакцији није омогућен избор циклуса салдирања краћег од Т+3. Зато Централни регистар за трансакције закључене на регулисаном тржишту/мтп даје могућност избора датума салдирања и врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца од Т+0 до Т+3, у складу са захтевом члана Централног регистра, који се доставља на дан закључења трансакције (Т+0). 3. За закључене трансакције са финансијским инструментима ван регулисаног тржишта/мтп, Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца од Т+0 до Т У изузетним случајевима, утврђени временски термини могу бити промењени како би Централни регистар извршио клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструменима. 5. Централни регистар са свим својим члановима врши електронску комуникацију путем порука SWIFT формата (МТххх поруке). 1

2 II ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНЕ НА РЕГУЛИСАНОМ ТРЖИШТУ/ МТП 6. За трансакције закључене на регулисаном тржишту/мтп-у, Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца у временском периоду од Т+0 до Т+3, у складу са захтевом члана Централног регистра. Регулисано тржиште/мтп је у обавези да фајлове са закљученим трансакцијама са финансијским инструментима, достави одмах након завршетка трговања, а најкасније до 14:30 часова. Централни регистар врши учитавање фајлова достављених од стране регулисаног тржишта/мтп у временском интервалу од часова до часова и обавештава учеснике у трансакцијама, чланове Централног регистра који воде рачуне финансијских инструмената и новчане рачуне купаца и продаваца, слањем порука МТ295 после часова. Клиринг и салдирање на дан Т+0 Ако се клиринг и салдирање врши на дан Т+0, спроводи се на основу следећег терминског плана: Т+0 Салдирање закључница на Т+0, Централни регистар врши на основу писмених захтева које чланови Централног регистра-учесници у трансакцијама достављaју (путем факса) најкасније до 14:00 часова. За закључнице, које су достављене са регулисаног тржишта/мтп, Централни регистар уноси датум салдирања Т+0, у складу са поднетим захтевима, и о томе обавештава учеснике у трансакцији, чланове Централног регистра, слањем порука МТ295. Чланови Централног регистра морају послати одговор (прихватање/одбијање поруке) најкасније до 15:30 часова. Уплата новчаних средстава по основу закључница које се салдирају на Т+0, мора бити извршена најкасније до 15:30 часова. По добијању сагласности чланова Централног регистра на послате поруке МТ295 и након обезбеђења новчаних средстава, Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца на дан Т+0. У случају одбијања поруке МТ295 и неприхватања обавезе од стране чланова Централног регистра учесника у трансакцији и у случају да чланови не пошаљу електронске поруке (МТ296 или МТ202) као одговор на поруку МТ295, иницијатор салдирања на Т+0 преузима обавезу салдирања на Т+3 предметне трансакције. Централни регистар формира и шаље поруке МТ292 (опозив поруке) и поруке МТ295 са датумом салдирања на Т+3. У случају да закључнице са регулисаног тржишта/мтп-а не буду достављене у предвиђеном року или да новац не буде уплаћен до 15:30 часова, члан Централног регистра, иницијатор салдирања на Т+0 може да достави нови писмени захтев до 15:30 часова за салдирања на Т+1 или Т+2. У супротном, Централни регистар предметну закључницу салдира на Т+3. Салдирање закључница на Т+0 није дозвољено, уколико члан Централног регистра достави писмени захтев за салдирање закључница на Т+0, након што је Централни регистар проследио електронске поруке МТ295 на основу закључених трансакција на регулисаном тржишту/мтп. 2

3 Клиринг и салдирање на дан Т+1 Ако се клиринг и салдирање врши на дан Т+1, спроводи се на основу следећег терминског плана: Т+0 Салдирање закључница на Т+1, Централни регистар врши на основу писмених захтева које чланови Централног регистра-учесници у трансакцијама достављaју (путем факса) најкасније до 14:00 часова на Т+0. За закључнице, које су достављене са регулисаног тржишта/мтп, Централни регистар уноси датум салдирања Т+1, у складу са поднетим захтевима, и о томе обавештава све учеснике у трансакцијама, чланове Централног регистра, слањем порука МТ295. Т+1 Учесници у трансакцијама морају послати одговор (прихватање/одбијање поруке) на послате поруке МТ295 најкасније до 10:00 часова. Уплата новчаних средстава по основу закључница које се салдирају на Т+1, мора бити извршена најкасније до 11:00 часова. По добијању сагласности чланова Централног регистра учесника у трансакцијама на послате поруке МТ295 и након обезбеђења новчаних средстава, Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца на дан Т+1. У случају одбијања поруке МТ295 и неприхватања обавезе од стране чланова Централног регистра учесника у трансакцији и у случају да чланови не пошаљу електронске поруке (МТ296 или МТ202) као одговор на поруку МТ295 до 10:00 часова на Т+1, иницијатор салдирања на Т+1 преузима обавезу салдирања на Т+3 предметне трансакције. Централни регистар формира и шаље поруке МТ292 (опозив поруке) и поруке МТ295 са датумом салдирања на Т+3. Клиринг и салдирање на дан Т+2 Ако се клиринг и салдирање врши на дан Т+2, спроводи се на основу следећег терминског плана: Т+0 Салдирање закључница на Т+2, Централни регистар врши на основу писмених захтева које чланови Централног регистра-учесници у трансакцијама достављaју (путем факса) најкасније до 14:00 часова на Т+0. За закључнице, које су достављене са регулисаног тржишта/мтп, Централни регистар уноси датум салдирања Т+2, у складу са поднетим захтевом, и о томе обавештава све учеснике у трансакцији, чланове Централног регистра, слањем порука МТ295. Т+1 Чланови Централног регистра, учесници у предметним трансакцијама потребно је да се сагласе са послатим порукама МТ295 до 16:00 часова. Ако члан не пошаље електронску поруку (МТ296 или МТ202) као одговор на поруку МТ295 до 16:00 часова на Т+1, Централни регистар ће сматрати да је члан сагласан и 3

4 креираће одговарајуће поруке уместо члана са статусом DUPL. Креирање порука са статусом DUPL се наплаћује у складу са Правилником о тарифи Централног регистра. У случају одбијања поруке МТ295 и неприхватања обавезе од стране чланова Централног регистра учесника у трансакцији, иницијатор салдирања на Т+2 преузима обавезу салдирања на Т+3 предметне трансакције. Централни регистар формира и шаље поруке МТ292 (опозив поруке) и поруке МТ295 са датумом салдирања на Т+3. Т+2 Уплата новчаних средстава на новчани рачун члана Централног регистра код Централног регистра, по основу закључнице која се салдира на Т+2, мора бити извршена најкасније до 11:00 часова. Након извршене уплате новчаних средстава, Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената и новца на дан Т+2. Клиринг и салдирање на дан Т+3 Ако се клиринг и салдирање врши на Т+3, спроводи се на основу следећег терминског плана: Т+0 Централни регистар формира и шаље поруке МТ295 са подацима о трансакцијама закљученим на регулисаном тржишту/мтп-у, члановима Централног регистра који воде рачуне финансијских инструмената и новчане рачуне купца и продавца, одмах по добијању закључница са регулисаног тржишта/мтп. Члан Централног регистра може на Т+0 да се сагласи или одбије поруке МТ295 за салдирање трансакције тако што формира и шаље поруке МТ296 и МТ202 са статусом прихватања или одбијања. Т+1 Члан Централног регистра је дужан да се сагласи или одбије поруке МТ295 за салдирање трансакције тако што формира и шаље поруке МТ296 и МТ202 са статусом прихватања или одбијања, најкасније до 16:00 часова на Т+1. Ако члан не пошаље електронску поруку (МТ296 или МТ202) као одговор на поруку МТ295 до 16:00 часова на Т+1, Централни регистар ће сматрати да је члан сагласан и креираће одговарајуће поруке уместо члана са статусом DUPL. Креирање порука са статусом DUPL се наплаћује у складу са Правилником о тарифи Централног регистра. Након пријема порука МТ296 и МТ202 (укључујући и креирање порука са статусом DUPL), Централни регистар врши клиринг обавеза и потраживања у финансијским инструментима и новцу. Т+2 Централни регистар врши проверу стања девизних новчаних рачуна у 15:00 часова за трансакције са девизним финансијским инструментима закљученим на регулисаном тржишту/мтп-у. Централни регистар врши проверу стања на рачунима финансијских инструмената у 15:00 часова за све трансакције закључене на регулисаном тржишту/мтп-у. 4

5 Т+3 Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима и стања на рачунима финансијских инструмената у 9:00 часова. Централни регистар врши проверу стања новчаних рачуна у 11:00 часова. Уколико на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно средстава за измирење обавеза врши се салдирање трансакција закључених на регулисаном тржишту/мтп-у. У случају да на рачунима финансијских инструмената и новца нема довољно новчаних средстава, Централни регистар активира ванредне процедуре. Уколико на рачуну финансијских инструмената продавца не постоји потребна количина финансијских инструмената, Централни регистар активира средства гарантног фонда и почиње процедуру принуднe куповине тих финансијских инструмената у 9:30 часова. Процедура спровођења принуднe куповине финансијских инструмената је дефинисана Корисничким упутством Централног регистра. Уколико се уплата новчаних средстава потребних за салдирање не изврши до 11 часова, Централни регистар активира средства гарантног фонда или покреће процедуру принудне продаје финансијских инструмената 7. Чланови Централног регистра који нису у могућности да потврде поруке МТ295 у складу са овим правилником, због техничких проблема, у обавези су да о томе писмено обавесте Централни регистар, како би Централни регистар у име члана потврдио поруке. На тај начин се не наплаћује накнада Централног регистра за формирање порука са статусом DUPL. 8. У изузетним случајевима, на оправдани захтев члана Централног регистра утврђени временски термини за трансакције закључене на регулисаном тржишту/мтп-у организованом тржишту могу бити промењени како би се клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима успешно завршило. III ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНЕ ВАН РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА/МТП 9. Пренос финансијских инструмената без плаћања ФОП (Free of payment-fop) се врши у реалном времену сваког радног дана од 8:00 до 19:00 часова. 10. Салдирање хартија од вредности и новца на основу купопродајних трансакција са обвезницама девизне штедње РС и обвезницама за привредни развој РС, закључених ван регулисаног тржишта/мтп-а врши се сваког радног дана у реалном времену, а најкасније до 14:00 часова, односно одмах након што чланови Централног регистра, који воде рачуне финансијских инструмената и новчане рачуне купца и продавца, потврде поруке МТ295 прослеђене од стране Централног регистра, слањем порука МТ296 и МТ202 и обезбеде новчана средства за закључене трансакције. Изузетно од става 1. ове тачке, салдирање хартија од вредности и новца се врши на почетку радног дана који је члан Централног регистра унео у налогу као дан салдирања, уколико тај дан није дан када је закључена трансакција. Уколико чланови Централног регистра из става 1. ове тачке нису послали поруке МТ296 и МТ202 до 13:00 часова на дан који је назначен као дан салдирања, Централни регистар ће формирати поруке са статусом DUPL и извршити салдирање ако на рачунима постоји довољна количина хартија од вредности и новца. Уколико на 5

6 рачунима не постоји довољна количина хартија од вредности или новца, Централни регистар ће сторнирати трансакцију. 11. Салдирање трансакција закључених ван регулисаног тржишта/мтп-а врши се на дан унет у налогу (Т+0 до Т+3) у складу са тачком Унос налога по основу репо трговања финансијским инструментима врши се на Т+0 најкасније до 13:00 часова. За закључене трансакције Централни регистар креира и шаље поруке МТ295 учесницима у трансакцији, члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца. Чланови су дужни да на добијене поруке МТ295 одговоре поруком МТ202 и МТ296 до 13:30 часова, а уколико члан не одговори, Централни регистар ће сматрати да је члан сагласан и формираће одговарајуће поруке са статусом DUPL. Дуговни износ новчаних средстава чланови уплаћују до 13:30 часова, када Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима. Уколико на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно финансијских инструмената и средстава за измирење обавеза, Централни регистар врши салдирање одмах по пријему новчаних уплата чланова Централног регистра. У изузетним случајевима, на оправдани захтев члана утврђени временски термини из ове тачке могу бити промењени како би се клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструменима обавило. За налоге унете после 13:00 часова, салдирање се врши на дан унет у налогу (Т+1 до Т+3). 13. Централни регистар врши клиринг и салдирање трансакција по основу принудног откупа акција у року од три радна дана од дана пријема уредне документације у складу са Правилима пословања. Дан пре салдирања, члан Централног регистра, који има склопљен уговор са откупиоцем о спровођењу принудног откупа, подноси захтев за окончање поступка принудног откупа, електронским путем преко корисничке апликације Централног регистра, најкасније до 14:00 часова (Т+0). Централни регистар шаље електронске поруке учесницима у трансакцији. Салдирање хартија од вредности и новца се врши на Т+1 у складу са тачком За трансакције закључене на основу правa на продају акција, салдирање хартија од вредности и новца се врши од Т+1 до Т+3, у складу са тачком За трансакције закључене на основу стицања сопствених акција од несагласних акционара на скупштини акционара салдирање хартија од вредности и новца се врши од Т+1 до Т+3, у складу са тачком За трансакције закључене ван регулисаног тржишта/мтп на основу понуде законитог имаоца (понуђача), а у складу са одобреним проспектом за јавну понуду, салдирање хартија од вредности и новца врши се врши од Т+1 до Т+3, у складу са тачком 6. Члан Централног регистра, који има склопљен уговор са законитим имаоцем (понуђачем), врши унос налога за пренос хартија од вредности и новца преко корисничке апликације Централног регистра, најкасније до 14:00 часова (Т+0). Централни регистар шаље електронске поруке учесницима у трансакцији. Салдирање хартија од вредности и новца се врши врши од Т+1 до Т+3, у складу са тачком 6. 6

7 17. За трансакције закључене на основу отуђења сопствених акција салдирање хартија од вредности и новца се врши врши од Т+1 до Т+3, у складу са тачком Пренос акција на рачун депонованих хартија од вредности, као и повлачење акција са тог рачуна, могуће је вршити сваког радног дана од 8:00 до 19:00 часова за време трајања понуде за преузимање акција, осим последњег дана депоновања (дан затварања понуде). Поступак стицања сопствених акција и придруживања акција Акционарском фонду или Агенцији за приватизацију ради продаје на тендеру спроводи се као и поступак депоновања акција. На дан затварања понуде за преузимање акција, понуде за стицање сопствених акција, и понуде за придруживање акција Акционарском фонду или Агенцији за приватизацију ради продаје на тендеру, пренос акција на рачун депонованих хартија од вредности, као и повлачење акција са тог рачуна врши се до 12:00 часова. Уколико члан, на дан затварања достави списак Централном регистру примљених а непрослеђених налога за наведене послове до 12:00 часова, исте може унети до 15:00 часова истог дана. На дан затварања понуде за преузимање акција или понуде за придруживање акција које су додељене на основу Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, електронски примљене налоге за депоновање и налоге за повлачење на шалтерима Пошта, примљене до истека крајњег рока за прихватање понуде или позива за придруживање акција из јавног позива, изабрани брокер испоставља у систем Централног регистра до 15:00 часова истог дана. 19. На дан затварања понуде за преузимање акција и понуде за стицање сопствених акција (Т+0), члан Централног регистра код којег је понудилац отворио рачун депонованих хартија од вредности, шаље поруку за затварање понуде за преузимање акција најкасније до 14:00 часова. На дан затварања понуде за придруживaње aкциja, oднoснo нa дaн зaкључeњa купoпрoдajнoг угoвoрa измeђу Aкциoнaрскoг фoндa или Aгeнциje зa привaтизaциjу и купцa (Т+0), члан Централног регистра који води рачун депонованих хартија од вредности Aкциoнaрскoг фoндa или Aгeнциje зa привaтизaциjу, шаље поруку за затварање понуде за преузимање акција најкасније до 14:00 часова. Салдирање трансакција по основу понуде за преузимање акција и понуде за стицање сопствених акција и понуде за придруживање акција Акционарском фонду или Агенцији за приватизацију ради продаје на тендеру, врши се на дан унет у налогу (Т+1 до Т+3) у складу са тачом У изузетним случајевима, на оправдани захтев члана Централног регистра утврђени временски термини за трансакције закључене ван регулисаног тржишта/мтп-а организованог тржишта могу бити промењени како би се клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима успешно завршило. 21. За трансакције закључене на основу примарне продаје инструмената тржишта новца ван регулисаног тржишта/мтп-а, салдирање финансијских инструмената и новца се врши од Т+0 до Т+1. 7

8 За салдирање трансакција закључених на основу примарне продаје инструмената тржишта новца на Т+0, члан Централног регистра је дужан да захтев, документацију и електронски фајл достави најкасније до 12:00 часова на Т+0. Централни регистар креира и шаље поруке МТ295 учесницима у трансакцији, члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца. Чланови су дужни да одговоре на добијене поруке МТ295 и изврше уплату новчаних средстава најкасније до 14:00 часова. Када на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно средстава за измирење обавеза, салдирање трансакција закључених на основу примарне продаја инструмената тржишта новца ван регулисаног тржишта/мтп-а почиње одмах по пријему новчаних уплата чланова Централног регистра. Салдирање трансакција закључених на основу примарне продаје инструмената тржишта новца на Т+1 врши се у складу са тачком 6. IV ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ТРГОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА КОЈЕ ВРШИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА 22. Клиринг и салдирање трансакција закључених на аукцијама ван регулисаног тржишта/мтп-а које организује Република Србија, обавља се на Т+0 до Т+3 у складу са одлуком о емисији финансијских инструмената Републике Србије. Електронски фајл са закљученим трансакцијама са финансијским инструментима Републике Србије, прослеђује се Централном регистру у периоду од 11:30 до 13:00 часова. Централни регистар на основу добијеног фајла формира електронске поруке МТ295 које прослеђује члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца. Уколико је електронски фајл са закљученим трансакцијама са финансијским инструментима Републике Србије прослеђен Централном регистру у време settelementa, Централни регистар формира електронске поруке МТ295 које прослеђује члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца, после завршеног settelement-a. Клиринг и салдирање на дан Т+0 Чланови су дужни да на добијене поруке МТ295 одговоре у року од сат времена од добијања порука. Уколико члан Централног регистра не одговори, Централни регистар ће сматрати да је члан сагласан и формираће одговарајуће поруке са статусом DUPL, које се наплаћују у складу са Правилником о тарифи Централног регистра. Дуговни износ новчаних средстава, чланови уплаћују у периоду од 11:45 до часова, а најкасније у року од два сата од времена слања порука од стране Централног регистра. Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима и рачунима финансијских инструмената. Уколико на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно средстава за измирење обавеза, салдирање трансакција закључених на аукцијама ван регулисаног тржишта/мтп-а са финансијским инструментима Републике Србије почиње одмах по пријему новчаних уплата чланова Централног регистра. Када се клиринг и салдирање врши у временском периоду Т+1 до Т+3 у складу са одлуком о емисији финансијских инструмената Републике Србије, спроводи се према следећем терминском плану: 8

9 Клиринг и салдирање на дан Т+1 Члан Централног регистра на добијену поруку МТ295 одговора поруком МТ202 и МТ296 са статусом прихватања или одбијања, најкасније до 10:00 часова на Т+1. Уколико члан Централног регистра не одговори на поруку, Централни регистар ће сматрати да је сагласан и формираће одговарајућу поруку са статусом DUPL. Креиране поруке са статусом DUPL се наплаћују у складу са Правилником о тарифи Централног регистра. Дуговни износ новчаних средстава чланови Централног регистра уплаћују до 11:00 часова (на Т+1), када Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима. Уколико на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно средстава за измирење обавеза, Централни регистар врши салдирање финансијских инструмената и новца. Клиринг и салдирање на дан Т+2 и Т+3 Члан Централног регистра на добијену поруку МТ295 одговора поруком МТ202 и МТ296 са статусом прихватања или одбијања, најкасније до часова на Т+1, за салдирање на Т+2 и Т+3. Уколико члан Централног регистра не одговори на поруку, Централни регистар ће сматрати да је сагласан и формираће одговарајућу поруку са статусом DUPL. Креиране поруке са статусом DUPL се наплаћују у складу са Правилником о тарифи Централног регистра.. Дуговни износ новчаних средстава чланови Централног регистра уплаћују на дан салдирања (Т+2 или Т+3) до 11:00 часова, када Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима. Када на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно средстава за измирење обавеза, Централни регистар врши салдирање трансакција закључених на аукцијама ван регулисаног тржишта/мтп-а са финансијским инструментима Републике Србије. У изузетним случајевима, на захтев Републике Србије, односно уз сагласност Републике Србије, утврђени временски термини из ове тачке могу бити промењени, како би Централни регистар извршио клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструменима које обавља Република Србије ван регулисаног тржишта/мтп-а. Tрговање финансијским инструментима Републике Србије на ОТЦ тржишту 23. Салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима Републике Србије на ОТЦ тржишту, врши се на дан унет у налогу (Т+0 до Т+3). Клиринг и салдирање на дан Т+0 Унос налога по основу трговања финансијским инструментима Републике Србије, које се обавља на ОТЦ тржишту, за салдирање на Т+0 врши се до 16:30 часова. Сви учесници у предметној трансакцији морају се сагласити са послатим порукама МТ295. Новац мора да буде уплаћен од стране члана Централног регистра који води новчани рачун купца на одговарајући рачун најкасније до 16:45 часова. 9

10 Централни регистар врши клиринг и салдирање финансијских инструмената Републике Србије и новца на дан Т+0. У случају да новац не буде уплаћен до 16:45 часова, или у случају одбијања поруке МТ295 и неприхватања обавезе од стране чланова Централног регистра учесника у трансакцији, иницијатор салдирања на Т+0 преузима обавезу салдирања на Т+1 предметне трансакције. Централни регистар формира и шаље поруке МТ292 (опозив поруке) и поруке МТ295 са датумом салдирања на Т+1. Клиринг и салдирање на дан Т+1, Т+2 и Т+3 За трансакције закључене са финансијским инструментима Републике Србије на ОТЦ тржишту, салдирање финансијских инструмената и новца се врши на Т+1, Т+2 и Т+3 у складу са тачком 6. V ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ТРГОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА КОЈЕ ВРШИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 24. Клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструментима које Народна банка Србије обавља ван регулисаног тржишта/мтп-а, врши се на Т+0. Након обављеног трговања Народна банка Србије доставља Централном регистру електронски фајл са закљученим трансакцијама најкасније до 14:00 часова. За закључене трансакције Централни регистар креира и шаље поруке МТ295 члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената купаца и продаваца, односно учесницима у трансакцији. Чланови су дужни да на добијене поруке МТ295 одговоре поруком МТ202 и МТ296 до 14:30 часова, а уколико члан не одговори, Централни регистар ће сматрати да је члан сагласан и формираће одговарајуће поруке са статусом DUPL. Дуговни износ новчаних средстава чланови уплаћују до 14:30 часова, када Централни регистар врши проверу стања на новчаним рачунима. Уколико на рачунима финансијских инструмената и новца има довољно финансијских инструмената и средстава за измирење обавеза, салдирање почиње одмах по пријему новчаних уплата чланова Централног регистра. У случају ad hoc репо трансакција државним финансијским инструментима и финансијским инструментима Народне Банке Србије, клиринг и салдирање се врши у термину сагласно захтеву Народне Банке Србије. У изузетним случајевима, на захтев Народне банке Србије, односно уз сагласност Народне банке Србије, утврђени временски термини из ове тачке могу бити промењени како би се клиринг и салдирање трансакција по основу трговања финансијским инструменима које обавља Народна банка Србије ван регулисаног тржишта/мтп-а обавило на Т+0. 10

11 VI ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА ПОСЛОВЕ РЕОТКУПА ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА, ДОСПЕЋА ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА, ИСПЛАТЕ КУПОНА И АНУИТЕТА ЗА ДУЖНИЧКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И ИСПЛАТЕ ДИВИДЕНДЕ ЗА АКЦИЈЕ 25. Клиринг и салдирање реоткупа финансијских инструмената по основу репо трговања врши се на дан реоткупа (Т+0). Уплата новчаних средстава од стране репо продавца, преко члана Централног регистра, за исплату реоткупа финансијских инструмената по основу репо трговања мора се извршити најкасније до 14:00 часова. По извршеној уплати новчаних средстава, Централни регистар формира и шаље поруке МТ295 члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената. Уколико чланови не одговоре на поруке МТ295, Централни регистар креира поруке МТ202 и МТ296 са статусом DUPL, за које се не наплаћује накнада Централног регистра. Након тога, Централни регистар врши салдирање новца и финансијских инструмената. 26. Уплата новчаних средстава за исплату доспећа финансијских инструмената, мора се извршити најкасније до 14:00 часова (Т+0). По извршеној уплати новчаних средстава, Централни регистар формира поруке МТ295 и шаље корпоративном агенту издаваоца и члановима Централног регистра који воде новчане рачуне и рачуне финансијских инструмената законитих ималаца. Уколико чланови не одговоре на поруке МТ295, Централни регистар креира поруке МТ202 и МТ296 са статусом DUPL, за које се не наплаћује накнада Централног регистра. Након тога, Централни регистар врши салдирање новца и финансијских инструмената. Уплата новчаних средстава по основу исплате купона, односно ануитета мора се извршити најкасније до 14:00 часова (Т+0). По извршеној уплати новчаних средстава, Централни регистар формира поруке МТ295 и шаље корпоративном агенту издаваоца и члановима Централног регистра који воде рачуне финансијских инструмената законитих ималаца, односно члановима који воде новчане рачуне законитих ималаца финансијских инструмената, у складу са захтевом за исплату каматних купона односно ануитета. Уколико чланови не потврде поруке МТ295, Централни регистар креира поруке МТ202 и МТ296 са статусом «DUPL» за које се не наплаћује накнада Централног регистра. Након тога, Централни регистар врши клиринг и салдирање новца за доспеле обавезе. 27. Исплата дивиденде за акције врши се на дан који је члан Централног регистра унео преко корисничке WEB апликације као датум исплате дивиденде, а који може бити од Т+1 до Т+3 (Т+0 је датум уноса захтева). Централни регистар формира поруке МТ295 и шаље корпоративном агенту издаваоца и члановима Централног регистра који воде рачуне финансијских инструмената законитих ималаца хартија од вредности. Уколико чланови не потврде поруке МТ295, Централни регистар креира поруке МТ202 и МТ296 са статусом DUPL које се не тарифирају. Централни регистар врши салдирање новца након извршене новчане уплате од стране члана Централног регистра, корпоративног агента издаваоца, на дан назначен у захтеву (од Т+1 до Т+3). 11

12 VII ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА ЗА УПЛАТУ И ИСПЛАТУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 28. Да би члан Централног регистра могао да располаже девизним средствима која је уплатио на свој рачун у Централном регистру (за салдирање трансакција у страној валути), потребно је да тај налог за уплату проследи својој инокореспондентној банци најкасније дан раније од дана на који жели да располаже тим средствима. Налоге за повраћај девизних средстава са рачуна члана у Централном регистру на његов рачун код инокореспондентне банке, уноси члан Централног регистра преко корисничке WEB апликације најкасније до 15:00 часова. Датум валуте у налогу за повраћај девизних средстава не може бити Т+0 (Т+0 дан уноса налога) изузев за повраћај девизних средстава по основу доспећа. Централни регистар унете налоге одмах обрађује и прослеђује Народној банци Србије, која врши пренос девизних средстава на рачун члана Централног регистра код инокореспондентне банке. Уплате динарских новчаних средстава као и исплате на рачуне чланова Централног регистра преко динарског рачуна Централног регистра у РТГС систему Народне банке Србије врше се у реалном времену, сваког радног дана од 9:00 до 16:00 часова, изузев уплата динарских новчаних средстава као и исплата на рачуне чланова Централног регистра по основу трговања финансијским инструментима Републике Србије на ОТЦ тржишту до 17 часова. VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 29. Правилник о терминском плану рада Централног регистра ступа на снагу даном објављивања на интернет станици Централног страници: Даном ступања на снагу овог Правилника о терминском плану рада престаје да важи Правилник о терминском плану рада Централног регистра од године, са свим изменама и допунама. Београд, године 10 број: ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА Мр Богдан Поповић 12

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

10_(G)Odluka aukcija (7 dana)

10_(G)Odluka aukcija (7 dana) На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о Народној банци Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 одлука УС и 44/2018) и

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште банке) (у даљем тексту: Банка), коју заступају председник

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

CRHOV_Izvestaj_o_poslovanju_2018

CRHOV_Izvestaj_o_poslovanju_2018 ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ за 2018. годину Београд, март 2019. године САДРЖАЈ: ОСНОВНИ ПОДАЦИ... 3 ПРИНЦИПИ ФУНКЦИОНИСАЊА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА... 5 КАПИТАЛ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА... 7 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И АКТИ ЦЕНТРАЛНОГ

Више

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine Prilog 2 Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga, usvojena na sednici Izvršnog odbora, održanoj dana 22.01.2019. godine (br. IO_2_19/5 od 22.01.2019. godine). POLITIKA PRIDRUŽIVANJA I RAZVRSTAVANJA

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje  om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE Preduzeće Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak resavanja

Више

???? ?????? ???????????

???? ?????? ??????????? ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ - СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ - Београд, 09.09.2002. године Ев - 191/02 У П У Т С Т В О ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ АУКЦИЈИ И ЗА ОСНИВАЊЕ КОНЗОРЦИЈУМА РАДИ КУПОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Finansijska tržišta Finansijska tržišta Proizvodi Direkcije Proizvodi u ponudi: Terminska kupoprodaja deviza forvard transakcije Valutni svop Kamatni svop Opcija kamatne stope Brokersko posredovanje i

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Prilog 1 - Politika izvršenja naloga i poveravanja izvršenja naloga - u primeni od godine

Prilog 1 - Politika izvršenja naloga i poveravanja izvršenja naloga - u primeni od godine Prilog 1 Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga, usvojena na sednici Izvršnog odbora, održanoj dana 22.01.2019. godine (br. IO_2_19/5 od 22.01.2019.godine). POLITIKA IZVRŠENJA NALOGA I POVERAVANJA

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20 Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: 09.05.2011. Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 2011. године С А Д Р Ж А Ј 1. Увод... 3 2. Поступак наплате

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ На основу решења градоначелника број: 463-3460/17-Г од 30. маја и број: 020-6299/17-Г од 6. октобра 2017. године, Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности 25 пословних простора

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, FBiH, _1_.doc

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, FBiH, _1_.doc OPŠTI USLOVI POSLOVANJA NOVE BANKE AD BANJA LUKA SA OVLAŠTENIM MJENJAČIMA (Federacija BiH) NADZORNI ODBOR BANKE Broj: 01-NO-XLV-E-02-b/19 Banja Luka, 09.07.2019. Dio prvi OPŠTE ODREDBE I UVOD Predmet Član

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

0038_001-1.pdf

0038_001-1.pdf Temeljem odredbe članka 8. stavak 1. Statuta Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: Burza), dana 01. lipnja 2010. godine Uprava Burze uz suglasnost Nadzornog odbora od 02. lipnja 2010. godine donosi sljedeći

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

"Službeni glasnik RS", br

Službeni glasnik RS, br "Службени гласник РС", бр. 83/2014, 46/2015 ЗАКОН о приватизацији И. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања закона Члан 1. Овим законом уређују се услови и поступак промене власништва друштвеног и јавног капитала

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

P R A V I L N I K

P R A V I L N I K P R AV I L N I K o tarifi Odeljenja za brokersko dilerske poslove Komercijalne banke AD Beograd (Ovlašćena banka) KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD Izvršni odbor Broj: 575/IO Datum: 23.08.2019. godine Na osnovu

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA (Sl. list Grada Novog Sada, br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se postupak, uslovi,

Више

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, RS, doc _1_.docx

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, RS, doc _1_.docx OPŠTI USLOVI POSLOVANJA NOVE BANKE AD BANJA LUKA SA OVLAŠĆENIM MJENJAČIMA (Republika Srpska) Broj: 01-NO-XLV-E-02-c/19 Banja Luka, 09.07.2019. Dio prvi OPŠTE ODREDBE I UVOD Predmet Član 1. Opštim uslovima

Више

"Службени гласник РС", бр. 83/2014 На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим УКАЗ о проглашењу Закона о приватизацији Про

Службени гласник РС, бр. 83/2014 На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим УКАЗ о проглашењу Закона о приватизацији Про "Службени гласник РС", бр. 83/2014 На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим УКАЗ о проглашењу Закона о приватизацији Проглашава се Закон о приватизацији, који је донела Народна

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br

Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br. 53/10, 10/2013), direktor preduzeća ELANA doo Beograd,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica: ni broj ,

USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica:   ni broj , USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica: https://www.voban.rs. ni broj 08074313, email: info@voban.rs, Novi Sad. www.voban.rs (u daljem tekstu: Banka).

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 25. STUDENOG Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 25. STUDENOG Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija U PRIMJENI OD 25. STUDENOG 2018. Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 25. studenog 2018. I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Microsoft Word - Trgovinski_prirucnik-2017-XETRA

Microsoft Word - Trgovinski_prirucnik-2017-XETRA Zagreb, travanj 2017. Sadržaj: 1 Uvod... 1 2 Vrijeme trgovanja i trajanje pojedinih faza trgovine... 1 2.1 Modalitet kontinuirane trgovine... 1 2.2 Modalitet dražbe... 1 2.3 Modalitet kontinuiranih dražbi...

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode] 11. Međunarodna Konferencija Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2012 Razvoj tržišta dužničkih hartija od vrednosti - Iskustvo i perspektive Sonja Miladinovski član Izvršnog odbora, Societe Generale Banka

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016)

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Правилником о форми, минималном садржају које треба

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више