Microsoft Word - zadaci_21.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - zadaci_21.doc"

Транскрипт

1 1. Devalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje Ē c) porast P d) smanjenje realnog deviznog tečaja 2. Revalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje P c) porast P* d) ništa od navedenog 3. AD krivulja je u otvorenom gospodarstvu s fiksnim deviznim tečajem silaznog nagiba zato jer: a) smanjenje P uzrokuje porast M/P, pad r, porast investicija b) porast Ē uzrokuje porast neto izvoza c) porast P uzrokuje realnu aprecijaciju i smanjenje potražnje za domaćim dobrima d) porast Y uzrokuje porast nominalnih nadnica i porast P 4. Što od sljedećih događaja neće uzrokovati realnu deprecijaciju domaće valute? a) smanjenje P b) porast Ē c) porast P* d) ništa od navedenog 5. Što od sljedećeg neće uzrokovati pomak AD krivulje udesno? a) smanjenje P b) porast Ē c) porast P* d) smanjenje T 6. U uvjetima fiksnog deviznog tečaja vrijedi: a) NX = 0 b) i = i* c) i > i* d) NX < 0 7. Devalvacija od 5%: a) predstavlja porast Ē za 5% b) uzrokovat će porast P za 5% u srednjem roku c) neće dovesti do nikakvih promjena realnog deviznog tečaja u dugom roku e) ništa od navedenog 1

2 8. U kratkom roku će devalvacija od 10% uzrokovati: a) porast neto izvoza b) porast P za manje od 10% c) realnu deprecijaciju e) ništa od navedenog 9. Na početku pretpostavite da vrijedi Y = Yn. U srednjem roku će devalvacija dovesti do sljedećeg: a) neće biti učinka na Y b) neće biti učinka na P c) neće biti učinka na NX e) a) i c) 10. Pretpostavite da zemlja ima precijenjen devizni tečaj i da je Y < Yn. U ovom slučaju za očekivati je sljedeće: a) P će rasti dok ne bude vrijedilo Y = Yn b) dok se gospodarstvo bude prilagođavalo samo po sebi, zbog realne deprecijacije će neto izvoz porasti c) smanjenje Ē uzrokovat će pomak AD udesno i povećanje outputa d) domaća dobra će postati manje konkurentna i gospodarstvo će se prilagoditi samo po sebi 11. Pretpostavite da zemlja ima precijenjen realni devizni tečaj i da je Y = Yn. Što će od sljedećih događaja uzrokovati trajni porast neto izvoza? a) porast Ē b) smanjenje Ē c) porast državne potrošnje d) smanjenje državne potrošnje 12. Pretpostavite da zemlja ima precijenjen realni devizni tečaj i da je Y = Yn. Koja će od sljedećih kombinacija politika najvjerojatnije smanjiti trgovinski deficit bez uzrokovanja promjene outputa? a) porast G i porast Ē b) porast G i smanjenje Ē c) smanjenje G i porast Ē d) smanjenje G i smanjenje Ē 13. Na početku pretpostavite da je Y=Yn. Revalvacija od 5% uzrokovat će: a) porast P od 5% u srednjem roku b) smanjenje P od 5% u srednjem roku c) trajno povećanje neto izvoza d) trajno smanjenje neto izvoza 2

3 14. Pretpostavite da se na deviznom tržištu očekuje devalvacija. Što bi od sljedećeg pomoglo da se održi kamatni paritet? a) porast i b) smanjenje i c) smanjenje Ē d) ništa od navedenog Napomena: pri odgovaranju na sljedeća pitanja pretpostavite da vrijedi kamatni paritet. 15. Pretpostavite da je realni devizni tečaj (relativna cijena njemačkih dobara u odnosu na američka) jednak 0.8. Koliko se njemačkih dobara može kupiti s jednim američkim dobrom? a) 0.2 b) 0.8 c) 1.25 d) Pretpostavite da je realni devizni tečaj 0.8, domaća jednogodišnja realna kamatna stopa (r) 12% i da je strana jednogodišnja realna kamatna stopa (r*) 2%. Očekivani realni devizni tečaj za jednu godinu od danas je: a) 1.8 b) 0.81 c) 0.88 d) Neka je r = 5% i r* = 3%. Uz ovu informaciju očekuje se da će realni devizni tečaj: a) deprecirati za 2% b) deprecirati za 8% c) aprecirati za 2% d) aprecirati za 8% 18. Neka je r = 4% i r* = 6%. Uz ovu informaciju očekuje se da će realni devizni tečaj: a) porasti za 2% b) smanjiti se za 2% c) porasti za 10% d) smanjiti se za 10% 19. Kada je r = r*, znamo sljedeće: a) b) e ε t +1 = 1 e ε t +1 < 1 e ε t +1 > 1 c) d) ne očekuje se promjena realnog deviznog tečaja tijekom godine 3

4 20. Porast domaće dugoročne realne kamatne stope uzrokovat će: a) porast ε i očekivanu realnu deprecijaciju b) porast ε i očekivanu realnu aprecijaciju c) smanjenje ε i očekivanu realnu deprecijaciju d) smanjenje ε i očekivanu realnu aprecijaciju 21. Porast koje od sljedećih varijabli će dovesti do porasta realnog deviznog tečaja? a) očekivani realni devizni tečaj b) domaća dugoročna realna kamatna stopa c) inozemna dugoročna realna kamatna stopa e) a) i c) 22. Porast dugoročne inozemne realne kamatne stope uzrokovat će: a) porast ε i očekivanje realne deprecijacije b) porast ε i očekivanje realne aprecijacije c) smanjenje ε i očekivanje realne deprecijacije d) smanjenje ε i očekivanje realne aprecijacije 23. Dugoročni realni devizni tečaj je tečaj pri kojem vrijedi: a) r = r* b) NX = 0 c) domaća i strana inflacija je 0 Na temelju sljedećih informacija odgovorite na idućih 5 pitanja. Pretpostavite da središnja banka iznenadno najavi da će u idućih 6 godina smanjiti kamatne stope na jednogodišnje obveznice za 3%. Nakon tih 6 godina kamatna stopa će biti vraćena na prvotnu razinu. 24. Nakon ove najave za očekivati je da će doći do smanjenja kamatnih stopa na: a) jednogodišnje obveznice b) petogodišnje obveznice c) 10-godišnje obveznice e) a) i b) 25. Nakon ove najave za očekivati je: a) aprecijaciju dugoročnog deviznog tečaja b) deprecijaciju dugoročnog deviznog tečaja c) deprecijaciju tekućeg deviznog tečaja d) aprecijaciju tekućeg deviznog tečaja 4

5 26. U sljedećih 6 godina očekuje se da će domaća valuta: a) aprecirati b) deprecirati c) ostati jednaka prvotnoj razini d) biti jednaka svojoj dugoročnoj vrijednosti 27. Ova najava će uzrokovati: a) deprecijaciju valute za 18% na dan najave b) aprecijaciju valute za 18% na dan najave c) deprecijaciju valute za 2% na dan najave d) aprecijaciju valute za 2% na dan najave 28. Koju od sljedećih komponenti potražnje će povećati ova najava? a) I b) NX c) G e) a) i b) 29. Pretpostavite da sudionici financijskih tržišta očekuju devalvaciju. Što bi se od sljedećeg moglo dogoditi kao posljedica djelovanja vlade ili središnje banke (kao odgovor na očekivanu devalvaciju)? a) porast kamatnih stopa b) smanjenje deviznih rezervi c) devalvacija 30. Pretpostavite da sudionici financijskih tržišta očekuju devalvaciju. Nadalje pretpostavite da vlada i središnja banka ne žele provoditi politiku koja bi mogla rezultirati smanjenjem outputa. Uz ove informacije, za koju je mjeru politike najvjerojatnije da će biti poduzeta? a) porast kamatne stope b) devalvacija c) revalvacija d) ništa od navedenog 5

6 1. a) Objasnite kakav efekt će smanjenje P imati na realni devizni tečaj, neto izvoz, potražnju i output u uvjetima fiksnog deviznog tečaja. b) Da li smanjenje P uzrokuje pomak AD krivulje? 2. a) Objasnite kakav efekt revalvacija ima na Ē, realni devizni tečaj i neto izvoz. b) Kakav efekt revalvacija ima na AD krivulju? Objasnite. 3. "Realna deprecijacija domaće valute će uzrokovati pomak AD krivulje udesno". Da li je ova tvrdnja točna, netočna ili neodređena? Objasnite. 4. Prema verziji agregatne ponude i agregatne potražnje u otvorenoj ekonomiji, zašto je AD krivulja negativnog nagiba? Objasnite. 5. U početku pretpostavite Y = Yn. a) Kakav je srednjoročni efekt 5%-tne devalvacije na realni devizni tečaj, P i Y? b) Kakav je srednjoročni efekt 5%-tne devalvacije na neto izvoz? Objasnite. c) Devalvacija je neutralna u srednjem roku. Objasnite tvrdnju. 6. Pretpostavite da ekonomija u početku djeluje na prirodnoj razini outputa. Sad pretpostavite da Vlada revalvira domaću valutu za 10%. Koji su kratkoročni, a koji srednjoročni efekti ove revalvacije na realni devizni tečaj, P, neto izvoz i output. Na AS-AD grafikonu prikažite dinamičke efekte revalvacije. 7. Pretpostavite da gospodarstvo djeluje na prirodnoj razini outputa u uvjetima fiksnog deviznog tečaja. Sad pretpostavite da Vlada povećava javnu potrošnju. Objasnite kratkoročne i srednjoročne efekte rasta G na realni devizni tečaj, P, neto izvoz i output. 8. Pretpostavite Y > Yn i fiksni devizni režim. a) Ukoliko Vlada dopusti gospodarstvu da se prilagodi ovoj situaciji samo, što će se dogoditi s razinom cijena (P), realnim deviznim tečajem, neto izvozom i outputom? b) Ako Vlada želi promijeniti Ē kako bi dostigla Y (kada Y > Yn.), što bi ona trebala učiniti? Objasnite. 9. Pretpostavite da ekonomija djeluje na prirodnoj razini outputa u uvjetima fiksnog deviznog tečaja. Sad pretpostavite da Vlada smanjuje javnu potrošnju. a) Objasnite kratkoročne i srednjoročne posljedice pada G na realni devizni tečaj, P, neto izvoz i output. b) Da li ovaj pad G ima stalni utjecaj na trgovinski deficit? Objasnite. c) S ciljem sprečavanja bilo kakvih kratkoročnih promjena outputa kad je G smanjen, bi li Vlada trebala povećati, smanjiti ili ostaviti konstantnim Ē? 6

7 10. Pretpostavite da na početku E = E e = Ē i da i = i* = 5%. i te i* su kamatne stope na jednogodišnje (domaće i strane) obveznice. a) Pretpostavite da devizno tržište očekuje 5%-tnu devalvaciju tijekom iduće godine. Izračunajte što se mora dogoditi s i kako bi se kamatni paritet održao. b) Prema vašoj analizi iz a), što će se dogoditi agregatnoj potražnji i outputu? Objasnite. c) Kako bi spriječila promjena i, što Vlada mora učiniti uslijed očekivane devalvacije? Objasnite. Napomena: za sljedeća pitanja, osim ako nije navedeno drugačije, devizni tečaj se odnosi na realni devizni tečaj; domaća kamatna stopa se odnosi na domaću realnu kamatnu stopu; i strana kamatna stopa se odnosi na stranu realnu kamatnu stopu. 11. ε t je realni devizni tečaj (relativna cijena njemačkih dobara izražena američkim dobrima). a) Za svaku od sljedećih vrijednosti ε t izračunajte koliko će se njemačkih dobara dobiti za svako razmijenjeno američko dobro (kako bi se investiralo u njemačke obveznice): 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 b) Što se događa s iznosom njemačkih dobara koja se dobivaju kako ε t raste? 12. Pretpostavite (1) ε t = 1.2 (2) očekivani realni devizni tečaj za jednu godinu od sad je 1.3 (3) r* = 0.05 (5%) a) Izračunajte očekivani realni povrat u domaćoj valuti od držanja stranih obveznica. b) Kolika mora biti domaća realna kamatna stopa da bi se održao kamatni paritet? c) Da li se očekuje da će domaća valuta deprecirati ili aprecirati? d) Prema vašoj analizi u a) i b), da li r = r*? Ako je, zašto je, ako nije, zašto nije? 13. Pretpostavite da postoji kamatni paritet i da je r* = 0.06 (6%). a) Za svaku od sljedećih vrijednosti r izračunajte očekivanu stopu realne deprecijacije (aprecijacije): 0.03, 0.05, 0.06, 0.07, b) Prema a), kada r < r*, da li je εt veći, manji ili jednak očekivanom realnom deviznom tečaju? c) Prema a), kada r < r*, da li sudionici na financijskom tržištu očekuju realnu deprecijaciju ili aprecijaciju? d) Prema a), kada r > r*, da li je εt veći, manji ili jednak očekivanom realnom deviznom tečaju? e) Prema a), kada r > r*, da li sudionici na financijskom tržištu očekuju realnu deprecijaciju ili aprecijaciju? f) Prema a), kada r = r*, da li je εt veći, manji ili jednak očekivanom realnom deviznom tečaju? g) Prema a), kada r = r*, da li sudionici na financijskom tržištu očekuju realnu deprecijaciju ili aprecijaciju? 7

8 14. Pretpostavite da je 10-godišnja strana realna kamatna stopa 4% (r* = 0.04) a) Za svaku od sljedećih vrijednosti 10-godišnje domaće realne kamatne stope izračunajte očekivanu realnu aprecijaciju (ili deprecijaciju) tijekom sljedećih 10 godina: 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, b) Što se događa s veličinom očekivane realne deprecijacije (ili aprecijacije) kako razlika između r i r* raste? Objasnite. c) Prema vašoj analizi u a), što se događa s očekivanom realnom stopom povrata na strane obveznice (mjereno jedinicama domaće valute) kako se r mijenja? 15. Pretpostavite da vrijedi kamatni paritet, i da r n = 0.05, r* n = 0.05, ε e t+n = 2. Pretpostavite da se r* i ε e t+n ne mijenjaju. a) Izračunajte tekući realni devizni tečaj. b) Pretpostavite da r padne ispod 5%. Objasnite što se događa s ε t, tj. kako investitori odgovaraju na ovu promjenu r? c) Prema danom ε e t+n, očekuje li se sad realna aprecijacija ili deprecijacija? 16. Pretpostavite da postoji kamatni paritet, i da r n = 0.05, r* n = 0.05, ε e t+n = 2. Pretpostavite da se r* i ε e t+n ne mijenjaju. a) Izračunajte tekući realni devizni tečaj. b) Pretpostavite da r naraste iznad 5%. Objasnite što se događa s ε t. Tj. kako investitori odgovaraju na ovu promjenu r? c) Prema danom ε e t+n, očekuje li se sad realna aprecijacija ili deprecijacija? 17. Pretpostavite da se dugoročni realni devizni tečaj ne mijenja i da je r > r*. a) Da li se očekuje deprecijacija ili aprecijacija domaće valute? Objasnite. b) Pretpostavite da r raste. Kakav efekt će to imati na realni devizni tečaj u periodu t? c) Kakav efekt će ovaj rast r imati na veličinu očekivane aprecijacije ili deprecijacije? Objasnite. d) Što se, prema vašoj analizi, događa s realnim deviznim tečajem ε t, kako (r r*) raste? 18. Pretpostavite da se dugoročni realni devizni tečaj ne mijenja i da je r < r*. a) Da li se očekuje deprecijacija ili aprecijacija domaće valute? Objasnite. b) Pretpostavite da r pada. Kakav efekt će to imati na realni devizni tečaj u periodu t? c) Kakav efekt će ovo smanjenje r imati na veličinu očekivane aprecijacije ili deprecijacije? Objasnite. d) Što se, prema vašoj analizi, događa s realnim deviznim tečajem ε t, kako (r r*) pada? 19. Pretpostavite da postoji kamatni paritet, i da r n = 0.05, r* n = 0.05, ε e t+n = 2. Pretpostavite da se r* i r ne mijenjaju. a) Izračunajte tekući realni devizni tečaj. b) Što se događa s ε t kad ε e t+n raste na 2.2. c) Što se događa s ε t kad ε e t+n raste na 2.4. d) Što se događa s ε t kad ε e t+n pada na 1.8. e) Što se događa s ε t kad ε e t+n pada na 1.6. f) Prema vašoj analizi, kakav efekt ima rast dugoročnog realnog deviznog tečaja na εt? 8

9 g) Prema vašoj analizi, kakav efekt ima pad dugoročnog realnog deviznog tečaja na εt? 20. a) Pretpostavite r > r*. Pretpostavite da razlika između r i r* raste i da realni devizni tečaj (ε t ) istovremeno raste. Kako je to moguće? b) Pretpostavite da se razlika između r i r* smanjuje i da realni devizni tečaj (ε t ) istovremeno pada. Kako je to moguće? 21. Pretpostavite da nema inflacije, ni u zemlji, ni u inozemstvu. Također pretpostavite, da su na početku domaća i strana kamatna stopa jednake. Pretpostavite da središnja banka neočekivano najavi da će jednogodišnja kamatna stopa biti 3% niža za sljedeće dvije godine i da će se nakon toga kamatne stope vratiti na početnu razinu. a) Što se događa danas s deviznim tečajem kada kamatna stopa pada za 3%? Tj. koliko se devizni tečaj mijenja danas? b) Da li je postotna promjena u deviznom tečaju danas veća, manja ili jednaka promjeni kamatne stope? Objasnite. 22. Ponovite analizu iz zadatka 21., ali ovaj put pretpostavite da središnja banka neočekivano najavi da će jednogodišnje kamatne stope biti 2% više za sljedeće četiri godine i da će se nakon toga stope vratiti na početnu razinu. 23. Pretpostavite da je USD EUR devizni tečaj fiksan i da sudionici financijskog tržišta odjednom očekuju devalvaciju eura. Pretpostavite da se sad vjeruje, s 50%-tnom vjerojatnošću, da će se dogoditi 10%-tna devalvacija tijekom sljedećeg mjeseca, i s 50%- tnom vjerojatnošću da neće biti devalvacije. a) Za koliko središnja banka u Frankfurtu mora povisiti mjesečnu kamatnu stopu kako bi održala kamatni paritet? Za koliko kamatna stopa raste kad je izražena na godišnjoj razini? b) Ponovite analizu iz a), s tim da ovaj put pretpostavite da je očekivana devalvacija 20%. Što se događa s traženim rastom i kao posljedica rasta očekivane devalvacije? Objasnite. c) Ponovite analizu iz a), s tim da ovaj put pretpostavite da je vjerojatnost da će se devalvacija dogoditi veća i iznosi 75%. Što se događa s traženim rastom i kao posljedica rasta očekivane devalvacije? Objasnite. d) Kako se kamatna stopa mijenja u a), b), c), što se događa s potražnjom za dobrima u EMU? Objasnite. 24. a) Kada sudionici na financijskom tržištu očekuju devalvaciju, a središnja banka ne povisi kamatnu stopu, što se događa privlačnošću domaćih obveznica? Objasnite. b) Što će središnja banka morati učiniti kako bi održala tekući devizni tečaj ako ne povisuje kamatnu stopu? 25. Zašto je rast kamatne stope kao odgovor na očekivanu devalvaciju neželjena opcija? 9

Microsoft Word - zadaci_19.doc

Microsoft Word - zadaci_19.doc Na temelju sljedećih podataka odgovorite na prva dva pitanja. C = 1000, I = 200, G = 400, X = 300, IM=350 Sve su navedene varijable mjerene u terminima domaćih dobara. 1. Razina potražnje za domaćim dobrima

Више

Microsoft PowerPoint - 1. Ekonomski pojmovi.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 1. Ekonomski pojmovi.ppt [Compatibility Mode] Pendl & Dr. Piswanger poslovni odabir d.o.o. HUMAN RESOURCES & MANAGEMENT Ekonomski pojmovi Zagreb, lipanj 2019. Sadržaj dvodnevnog modula 1 UVOD 2 EKONOMSKI POJMOVI 3 RIZICI NA TRŽIŠTIMA, KRIZE I REGULACIJA

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ;

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ; Stranica 1/6 Opće informacije o stambenom kreditu za kupnju nekretnina iz portfelja Banke UVJETI PROIZVODA Iznos kredita ovisno o valuti: Kamatna stopa: Bez hipoteke od 15.000,00 do 225.000,00 Uz hipoteku:

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

EMU factsheet FS2_HR.indd

EMU factsheet FS2_HR.indd DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE Doprinos Komisije Programu čelnika #FutureofEurope #EURoadSibiu GOSPODARSKA I SOCIJALNA KONVERGENCIJA U EU-U: KLJUČNE ČINJENICE Slika 1.: Euro je valuta Europske

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE И- ТЕСТ ПИТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 9: ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ

Више

PREDMET: MAKROEKONOMIJA

PREDMET: MAKROEKONOMIJA UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA Akademska 2016/17 godina PREDMET: MAKROEKONOMIJA Nastavnik: doc. dr Mladen Ivić e-mail: ivic.mladen@gmail.com Osnovna literatura: Ivić, M., Mitić,

Више

MAKROEKONOMIJA Pitanja 2

MAKROEKONOMIJA Pitanja 2 MAKROEKONOMIJA Pitanja 2 Bok, Drago nam je što si odabrao/la upravo Referadu za pronalazak materijala koji će ti pomoći u učenju! Materijali koje si skinuo/la s naše stranice nisu naše autorsko djelo,

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation GRANIČNE TEME MIKROEKONOMIJE Dr JOVAN ĐURAŠKOVIĆ Moralni hazard 2 Moralni hazard predstavlja sklonost ka nepoštenom ponašanju osobe nad kojom ne postoji savršen nadzor Bolji nadzor, veće nadnice i odložena

Више

Microsoft Word - Predmet 13-Napredni finansijski menadzment novembar 2018 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 13-Napredni finansijski menadzment novembar 2018 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР (ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 13: НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЕСЕЈИ

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. novembar 2015. 06. novembar 2015.) Podgorica,

Више

SKRIPTE EKOF 2019/20 Osnovi ekonomije Skripta za prvi kolokvijum Teorija i vežbe sa detaljnim objašnjenjima (poglavlje 1-11) MATERIJAL ZA OSNOVE EKONO

SKRIPTE EKOF 2019/20 Osnovi ekonomije Skripta za prvi kolokvijum Teorija i vežbe sa detaljnim objašnjenjima (poglavlje 1-11) MATERIJAL ZA OSNOVE EKONO KRITE EKOF 219/2 Osnovi ekonomije kripta za prvi kolokvijum Teorija i vežbe sa detaljnim objašnjenjima (poglavlje 1-11) MATERIJAL ZA ONOVE EKONOMIJE 219/2 I kolokvijum II kolokvijum III kolokvijum Rešeni

Више

10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode]

10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode] OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE Predavanja: 10. cjelina 10.1. OSNOVNI POJMOVI Proizvodnja je djelatnost kojom se uz pomoć ljudskog rada i tehničkih sredstava predmeti rada pretvaraju u proizvode i usluge. S

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (31. mart 2008-04. april 2008.) Podgorica, 09. april

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pendl & Dr. Piswanger poslovni odabir d.o.o. HUMAN RESOURCES & MANAGEMENT Ekonomski pojmovi Zagreb, travanj 2019. Sadržaj dvodnevnog modula 1 UVOD 2 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA I PLANIRANJE 3 EKONOMSKI POJMOVI

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Ekonomski rast Štednja, akumulacija kapitala i proizvodnja Tehnološki napredak Prof.dr Maja Baćović 28/03/2019. Pojmovi Rast mjera kvantitativne promjene pojave ili procesa Razvoj mjera kvalitativne promjene

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај 9. Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. мај 9. Зона евра Немачка Италија

Више

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. januar 8. februar 2013. Januar/februar 2013. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. januar 2008-01. februar 2008.) Podgorica, 06. februar

Више

PBZ tjedne analize Broj 658, 19. kolovoza Tjedni pregled (str. 1) Dolar snažno ojačao, kuna stabilna (str. 1) Likvidnost porasla nakon intervenc

PBZ tjedne analize Broj 658, 19. kolovoza Tjedni pregled (str. 1) Dolar snažno ojačao, kuna stabilna (str. 1) Likvidnost porasla nakon intervenc PBZ tjedne analize Broj 658, 19. kolovoza 2019. Tjedni pregled (str. 1) Dolar snažno ojačao, kuna stabilna (str. 1) Likvidnost porasla nakon intervencije (str. 2) Indeksi u minusu (str. 2) Statistika (str.

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

Makroekonomske projekcije stručnjaka Eurosustava za europodručje, prosinac 2018.

Makroekonomske projekcije stručnjaka Eurosustava za europodručje, prosinac 2018. prosinac 2018. Makroekonomske projekcije stručnjaka Eurosustava za europodručje 1 Rast realnog BDP-a neočekivano je oslabio u trećem tromjesečju 2018., djelomično zbog privremenih proizvodnih uskih grla

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

Microsoft Word - HUP trend_rujan 2014

Microsoft Word - HUP trend_rujan 2014 9-214 Ekonomska aktivnost Industrijska proizvodnja je u lipnju ponovno zabilježila pad dok je promet u trgovini na malo ostvario skroman rast Kalendarski prilagođeni indeks industrijske proizvodnje u lipnju

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled MAJ 2018 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (29. avgust 2016. 02. septembar 2016.) Podgorica,

Више

No Slide Title

No Slide Title Budžetski deficiti u Belgiji, Nizozemskoj i Italiji (1979. 2007.) 16 14 12 Belgium Italy Netherlands 10 8 6 4 2 0-2 -4 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 Izvor: De Grauwe: Economics of Monetary

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (04. avgust 2008-08. avgust 2008.) Podgorica, 13. avgust

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 8. jul 19. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Hej hej bojiš se matematike? Ma nema potrebe! Dobra priprema je pola obavljenog posla, a da bi bio izvrsno pripremljen tu uskačemo mi iz Štreberaja. D

Hej hej bojiš se matematike? Ma nema potrebe! Dobra priprema je pola obavljenog posla, a da bi bio izvrsno pripremljen tu uskačemo mi iz Štreberaja. D Hej hej bojiš se matematike? Ma nema potrebe! Dobra priprema je pola obavljenog posla, a da bi bio izvrsno pripremljen tu uskačemo mi iz Štreberaja. Donosimo ti primjere ispita iz matematike, s rješenjima.

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 11.07.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 04.07.2016.- 08.07.2016. Табела

Више

OBVEZNI MIROVINSKI FOND ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A Osnovne informacije o fondu Naziv fonda: Erste Plavi obvezni miro

OBVEZNI MIROVINSKI FOND ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A Osnovne informacije o fondu Naziv fonda: Erste Plavi obvezni miro OBVEZNI MIROVINSKI FOND ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A 30.06.2015. Osnovne informacije o fondu Naziv fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A OIB fonda: 29597039090 Mirovinsko

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos

Microsoft Word - Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 05.06.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 29.05.2017.- 02.06.2017. Tabela

Више

Bilten br Tromjesečno izvješće

Bilten br Tromjesečno izvješće Bilten 152 godina xi v. listopad 2009. tromjesečno izvješće Hrvatska narodna banka BILTEN IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb Telefon

Више

D12_5 MNE_Dio 04 - Procjena EE Investicija F1

D12_5 MNE_Dio 04 - Procjena EE Investicija F1 Ministarstvo ekonomije / Sektor za energetsku efikasnost Obuka o upravljanju energijom i energetskoj efikasnosti Procjena EE Investicija (pojednostavljena verzija) Pripremljeno pod okriljem projekta Tehnička

Више

Microsoft Word - 653_hr

Microsoft Word - 653_hr PBZ tjedne analize Broj 653, 10. lipnja 2019. Tjedni pregled (str. 1) Dolar oslabio, kuna stabilna (str. 1) Kamatne stope mirovale (str. 2) Rast prometa i Crobexa na tjednoj razini (str. 2) Statistika

Више

1

1 MIKROEKONOMIJA POJMOVI ZA I. KOLOKVIJ Teorija / pojmovi po abecedi ID: 10301 Bok! Drago nam je što si odabrao SKRIPTARNICU za pronalazak materijala koji će ti pomoći u učenju. Što je SKRIPTARNICA? Skriptarnica

Више

Microsoft Word - Sedmicni srp.doc

Microsoft Word - Sedmicni srp.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 10.07.2017. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 03.07.2017.- 07.07.2017. Табела

Више

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA  Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe u primjeni od 25.01.2014. štednja 1. Štednja po viđenju 1.1. Štednja po viđenju vodi se na štednim knjižicama ili štednim

Више

Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama pri

Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama pri Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama prije sklapanja ugovora o kreditu br. Temeljem Pravilnika

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Goran Kajfeš Svibanj 2019 KAKO U 3. KORAKA DO ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE

Goran Kajfeš Svibanj 2019 KAKO U 3. KORAKA DO ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE Goran Kajfeš Svibanj 2019 KAKO U 3. KORAKA DO ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE ZAKONSKI I PRAVNI OKVIRI RH DONOSI PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE OBVEZE PREMA

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 10 21. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

Bilten br. 163

Bilten br. 163 163 TROMJESEČNO IZVJEŠĆE Godina XVI Listopad 2010. BILTEN 163 IZDAVAČ HRVATSKA NARODNA BANKA Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3 10002 Zagreb Telefon centrale: 01 45 64 555 Telefon:

Више

MAKROEKONOMIJA Pojmovi

MAKROEKONOMIJA Pojmovi MAKROEKONOMIJA Pojmovi Bok, Drago nam je što si odabrao/la upravo Referadu za pronalazak materijala koji će ti pomoći u učenju! Materijali koje si skinuo/la s naše stranice nisu naše autorsko djelo, već

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 5 16. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 01.08.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 25.07.2016.- 29.07.2016. Табела

Више

Predložak za uzlaganje na konferenciji udruge hrvatskih izvoznika- Zagreb,

Predložak za uzlaganje na konferenciji udruge hrvatskih izvoznika- Zagreb, Dr. Željko Rohatinski PREDLOŽAK ZA IZLAGANJE NA KONFERENCIJI UDRUGE HRVATSKIH IZVOZNIKA - ZAGREB, 7.11.2008. 1) Tri pitanja najčešće se postavljaju monetarnoj vlasti iz redova izvoznika: - hoće li HNB

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (24. septembar 2018. 28. septembar 2018.) Podgorica, 03. oktobar

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (09. april 2018. 13. april 2018.) Podgorica, 18. april 2018.

Више

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FIN

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FIN CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 08.05.2017. godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA 01.05.2017.- 05.05.2017. Tablica

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŢIŠTU 28. decembar 2015-08. januar 2016. Januar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

opće informacije_krediti građana

opće informacije_krediti građana OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM GOTOVINSKOM KREDITU ZA GRAĐANE 1. INFORMACIJE O KREDITNOJ INSTITUCIJI SAMOBORSKA BANKA D.D. 10430 SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 8 OIB: 13806526186 IBAN: HR3624030091011111116

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 13 24. maj 2019. Maj 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 27.06.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 20.06.2016.- 24.06.2016. Табела

Више

Banking Service Department

Banking Service Department ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БАНКАРСТВО СЛУЖБА FRONT OFFICE Сарајево, 25.07.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 18.07.2016.- 22.07.2016. Табела

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2016. GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr 1 INA u 2016.

Више

Makroekonomska kretanja i prognoze ( )

Makroekonomska kretanja i prognoze ( ) Makroekonomska kretanja i prognoze godina IV broj srpanj 9. IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana, Zagreb Telefon centrale: /- Telefon: /- Telefaks: /-7

Више

Teorije o deviznom kursu

Teorije o deviznom kursu Teorije o deviznom kursu dr Damir Šehović Monetarna ekonomija Podgorica, maj 2019. 1 Sadržaj predavanja Pojam deviznog kursa Teorija pariteta kupovnih snaga Platno-bilansna teorija Teorija o paritetu kamatnih

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај. Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд,. мај. Даме и господо, поштовани представници медија, драге колеге, Добро дошли на презентацију

Више

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Koprivnica, 30. travnja 2019. REZULTATI POSLOVANJA PODRAVKE D.D. ZA RAZDOBLJE 1.-3. 2019. GODINE Sadržaj: Opći podaci Međuizvještaj poslovodstva o ostvarenim rezultatima poslovanja Podravke d.d. za razdoblje

Више

Statistički podaci o registriranim krivotvorinama novčanica kuna i stranih valuta (srpanj-prosinac 2014.)

Statistički podaci o registriranim krivotvorinama novčanica kuna i stranih valuta (srpanj-prosinac 2014.) www.hnb.hr Odjel nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i kovanog novca STATISTIČKI PODACI O REGISTRIRANIM KRIVOTVORENIM NOVČANICAMA KUNA I STRANIH VALUTA 1. srpnja 31. prosinca

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 20.02.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 13.02.2017.- 17.02.2017. Tabela

Више

Bilten 254

Bilten 254 254 Godina XXV Listopad 2019. BILTEN 254 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb Telefon centrale: 01/4564-555 Telefon: 01/4565-006 Telefaks:

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 15.01.2018. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 08.01.2018.- 12.01.2018. Tabela

Више

javni poziv objava

javni poziv objava JAVNI POZIV PODUZETNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE U TURIZMU ZA 2013. GODINU 1. KREDITNI POTENCIJAL: 2.000.000,00 Kn 2. KORISNICI KREDITA Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih L 91/36 29.3.2019. UREDBA (EU) 2019/518 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje

Више

Bilten br. 178

Bilten br. 178 178 Godina XVIII Veljača 2012. BILTEN 178 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb Telefon centrale: 01/4564-555 Telefon: 01/4565-006 Telefaks:

Више

ANALIZA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PRIZNAVANJA I PROCJENJIVANJA KRATKOTRAJNE IMOVINE Imovina Kratkotrajna imovina Dugotrajna imovina Imovin

ANALIZA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PRIZNAVANJA I PROCJENJIVANJA KRATKOTRAJNE IMOVINE Imovina Kratkotrajna imovina Dugotrajna imovina Imovin ANALIZA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PRIZNAVANJA I PROCJENJIVANJA KRATKOTRAJNE IMOVINE Imovina Kratkotrajna imovina Dugotrajna imovina Imovina za koju se očekuje da će biti prodana ili upotrijebljena tijekom

Више

MAKROEKONOMSKI RACUNI I MODELI

MAKROEKONOMSKI RACUNI I MODELI MAKROEKONOMIJA 1 V J E Ž B E MILENA LIPOVINA-BOZOVIC AGREGATI PROIZVODNJE Bazični agregat proizvodnje u SNA BDP (eng. GDP) Može se dobiti na tri različita metoda: proizvodni, prihodni i rashodni Proizvodni

Више

TA

TA 24.11.2017 A8-0307/ 001-021 AMANDMANI 001-021 podnositelj Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Реп

Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Реп Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај 219. године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Републике Србије, захвалим на оценама и препорукама које

Више

INA Group Strategic challenges facing INA and the 2010 FTE optimization program

INA Group Strategic challenges facing INA and the 2010 FTE optimization program INA Grupa Rezultati i poslovanje u prvom tromjesečju 2012. Zagreb, travanj 2012. 1 Unatoč izazovnom vanjskom okruženju, INA Grupa ostvarila je snažne, stabilne rezultate u prvom tromjesečju 2012. u usporedbi

Више