Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological a

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological a"

Транскрипт

1 Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological approach Dag Zahirović *, Arnela Redžović, Marija Petković, Ingrid Belac Lovasić Sažetak. Napredak u razumijevanju i poznavanju molekularnih puteva rasta i razvoja tumora bubrega doveo je do razvoja čitavog niza lijekova kojima je danas moguće liječiti oboljele od ove bolesti. Brojne kliničke studije dokazale su učinkovitost novih terapija. Svakodnevna primjena posljednjih dostignuća svjetske znanosti omogućava ostvarenje jednog od primarnih onkoloških ciljeva, a to je izlječenje pacijenata ili pretvaranje ove teške bolesti u dugotrajnu kroničnu bolest. Klinika za radioterapiju i onkologiju, KBC Rijeka, Rijeka Ključne riječi: antineoplastični lijekovi; faktori inhibicije angiogeneze; karcinom bubrega; monoklonska protutijela Abstract. Improvement in knowledge of molecular pathways of growth and developement of malignant kidney cancer has led to development of a number of efficient drugs. In this way the treatment of this condition nowadays is possible and successfull as documented by many clinical trials. New ways of treating kidney cancer tend to fulfill primary oncology goals which are to cure completely the patient or to make this serious disease a longlasting chronic disease. Key words: angiogenesis factor inhibitors; antineoplastic agents; kidney cancer; monoclonal antibodies * Dopisni autor: Dag Zahirović, dr. med. Klinika za radioterapiju i onkologiju, KBC Rijeka Krešimirova 42, Rijeka

2 UVOD Posljednjih desetak godina u onkologiji se bilježi velik napredak temeljen prije svega na boljem razumijevanju i poznavanju molekularnih i biokemijskih putova napredovanja tumora. Rak bubrega je prvi od cijelog niza bolesti gdje je primijenjeno liječenje tzv. pametnim lijekovima, odnosno lijekovima usmjerenima na blokiranje pojedinih biokemijskih procesa u tumorskim Onkološko liječenje karcinoma bubrega provodi se samo kod metastatske bolesti. Osnova liječenja su tzv. pametni lijekovi koji djeluju blokiranjem određenih puteva koji su bitni u nastanku tumora. Uporaba tih lijekova dovela je do povećanog preživljenja pacijenata s metastatskim karcinomom bubrega. stanicama kojima se usporava rast tumora ili potiče njegovo odumiranje. Po operativnom zahvatu, kod pacijenata s metastatskom bolešću, određuje se stupanj rizika za širenje bolesti sukladno MSKCC kriterijima (engl. Memorial Sloan Kettering Cancer Center): 1. visoka razina laktat dehidrogenaze (razina > 1,5 veća od normalne), 2. visoka razina korigiranog serumskog kalcija (> 2,5 mmol/l), 3. niska razina serumskog hemoglobina, 4. vrijeme kraće od godinu dana od vremena postavljanja dijagnoze bolesti do potrebe za sustavnim liječenjem, 5. Karnofskyjev indeks 70 %, 6. 2 ili više metastatskih sijela. Pacijenti se dijele u tri skupine, ovisno o broju zastupljenih čimbenika rizika sukladno MSKCC čimbenicima rizika za širenje bolesti: 1. Niski rizik bez čimbenika rizika, medijan preživljenja oko 30 mjeseci, 2. Srednji rizik 1 2 čimbenika rizika, medijan preživljenja oko 14 mjeseci, 3. Visoki rizik 3 ili više čimbenika rizika, medijan preživljenja oko 6 mjeseci. U svih pacijenata s metastatskim tumorom bubrega liječenje započinje, ako je moguće, kirurškim odstranjenjem tumora (tzv. citoreduktivna nefrek- tomija). Trenutno se rak bubrega onkološki liječi, sukladno svim smjernicama relevantnih stručnih društava, jedino kada se verificira metastatska bolest. LIJEČENJE METASTATSKOG KARCINOMA BUBREGA Liječenje metastatskog karcinoma bubrega, s onkološke strane, može biti medikamentozno i liječenje zračenjem. MEDIKAMENTOZNO LIJEČENJE Budući da je rak bubrega predstavljao terapijsku enigmu dugo vremena, u liječenju se pokušavalo primijeniti različite vrste lijekova. Hormonalna terapija Hormonalna terapija počela se koristiti osamdesetih godina prošlog stoljeća kada se pokazalo da davanje dietilstilbestrola eksperimentalnim životinjama (sirijski hrčci) dovodi do nastanka karcinoma bubrega, a davanje progesteronskih preparata inhibira rast tumorskih stanica. No, klinička praksa nije pokazala nikakvu korist u njihovoj primjeni (najčešće medroksiprogesteronacetata) te se danas više ta terapije ne koristi 1,2. Kemoterapija Kemoterapija se dosad nije pokazala kao uspješni oblik liječenja pacijenata s karcinomom bubrega jer je pozitivan odgovor prisutan samo u 9 % pacijenata, a i kod njih kratkotrajno 3. Većina tumora bubrega je podrijetla stanica proksimalnih tubula koje posjeduju protein koji je odgovoran za rezistenciju na kemoterapeutike (MDR, multipledrug resistance protein), a u većine ovih tumora MDR protein je jako eksprimiran te se, shodno tome, radi o karcinomu čije su stanice rezistentne na većinu kemoterapeutika 4. Brojni su se kemoterapeutici koristili u pokušaju liječenja karcinoma bubrega (vinblastin, karboplatin, 5-fluorouracil, gemcitabin, docetaksel, retinoidi) od kojih je jedino kombinacija 5-fluorouracila s gemcitabinom pokazala pozitivan učinak na preživljenje 5. No općenito, liječenje citostatskom terapijom nije polučilo zadovoljavajuće rezultate i ne primjenjuje se u svakodnevnoj praksi u liječenju metastatskog karcinoma bubrega

3 Tablica 1. Karnofskyjeva ljestvica za procjenu općeg stanja pacijenata 100 % normalna aktivnost, bez poteškoća, bez znakova bolesti 90 % sposoban za normalnu aktivnost, manji simptomi ili znakovi bolesti prisutni 80 % normalna aktivnost s naporom, prisutni neki simptomi i znakovi bolesti 70 % sposoban brinuti se za sebe, ne može obavljati normalne aktivnosti ili aktivno raditi 60 % povremeno je potrebna pomoć, ali može se sam brinuti za većinu svojih potreba 50 % zahtijeva značajnu pomoć i povremeno medicinsku skrb 40 % onesposobljen, zahtijeva posebnu medicinsku pomoć i skrb 30 % teško onesposobljen, potrebna je hospitalizacija, ali smrt ne prijeti neposredno 20 % vrlo bolestan, nužna je hospitalizacija, potrebna je aktivna suportivna terapija 10 % na samrti, brzoprogresivni, fatalni proces 0 % mrtav Imunoterapija Imunoterapija se u pacijenata s karcinomom bubrega sastoji od primjene interferona alfa (INF-α), interleukina-2 (IL-2) i njihove kombinacije. Pacijenti koji mogu očekivati povoljan učinak su oni s učinjenom nefrektomijom, dobrim općim statusom, uz prisutnost manjih plućnih ili metastaza mekih tkiva te bez ili s minimalnim simptomima. Odgovor na terapiju s INF-α je 13,7 %, s IL-2 15, 4 % a njihovom kombinacijom 20,6 %, no utjecaj na povećanje preživljenja je minimalan 6. Ciljana terapija Ciljana terapija predstavlja noviji vid liječenja tumora bubrega, a nastala je na osnovi rezultata istraživanja molekularnih zbivanja u patogenezi bubrežnog karcinoma. Radi se o lijekovima koji blokiraju točno određenu molekulu koja ima ulogu u tumorskoj genezi te se zbog toga ti lijekovi nazivaju i pametni lijekovi. Posebno se izdvajaju lijekovi koji djeluju putem vaskularnog endotelnog čimbenika rasta (VEGF; engl. Vascular Endothelial Growth Factor) odnosno njegovog receptora (VEG- FR; engl. Vascular Endothelial Growth Factor Receptor). Postoji čitav niz lijekova koji spadaju u ovu skupinu, a primjenjuju se u liječenju metastatskog raka bubrega. Ti lijekovi djeluju na različitim razinama, a možemo ih podijeliti na inhibitore tiro zin- -ki naze, m-tor (engl. Mammalian Target Of Rapamycin) inhibitore i monoklonska protutijela. Inhibitori različitih tirozin-kinaza sprječavaju rast novih krvnih žila inhibicijom VEGFR-a. U ovu skupinu spadaju sunitinib, pazopanib, sorafenib, kabozantinib, aksitinib. Druga vrsta lijekova, odnosno m-tor inhibitori, sprječavaju unutarstaničnu signalizaciju i time proliferaciju stanica. Ovoj skupini pripadaju everolimus i temsirolimus. Monoklonska protutijela djeluju kao stimulatori vlastitog imunološkog sustava i omogućavaju prepoznavanje i uništenje tumorskih stanica. Lijek iz ove skupine koji ima indikaciju za liječenje uznapredovalog raka bubrega pripada klasi tzv. check-point inhibitora i zove se nivolumab. Inhibitori tirozin-kinaze Sunitinib je tirozin-kinazni inhibitor koji sprječava neoangiogenezu. Lijek je registriran za liječenje metastatskog raka bubrega godine temeljem studije Motzera i suradnika 7. U studiji je uočena visoka stopa odgovora na terapiju uz dulji period bez progresije bolesti (engl. PFS-Progression Free Survival) od 8,3 mjeseca u usporedbi s placebom uz vrlo prihvatljiv profil nuspojava. Ovi rezultati pokazali su značajno poboljšanje u odnosu na ranije terapije koje su bile slabije učinkovitosti. Sunitinib i danas u svim smjernicama predstavlja terapiju izbora za prvu liniju liječenja metastatskog karcinoma bubrega (slika 1). Sorafenib je također tirozin-kinazni inhibitor predstavljen godine kliničkom studijom kojom je u usporedbi s placebom pokazano produljenje PFS-a. U studiju su bili uključeni pacijenti sa svjetlostaničnim tumorom bubrega, a u kojih je do progresije došlo nakon primjene prve linije terapije. PFS je bio 5,5 mjeseci kod sorafeniba u odnosu na 2,8 mjeseci kod placeba 8. Pazopanib je inhibitor tirozin-kinaze koji je dokazano jednako učinkovit poput sunitiniba u prvoj 361

4 Najčešće korišteni lijekovi su sunitinib, sorafenib, pazopanib, everolimus i temsirolimus. Odabir terapije ovisi o histološkom tipu karcinoma te stupnju rizika za njegovu progresiju. Primjena ovih lijekova dovodi do manjeg narušavanja kvalitete života nego kod citotoksične kemoterapije. čena aksitinibom, a druga sorafenibom. Skupina pacijenata liječenih aksitinibom imala je dulji PFS u odnosu na onu liječenu sorafenibom (6,7 prema 4,7 mjeseci, p < ) 10. Kabozantinib je tirozin-kinazni inhibitor i c-met inhibitor novije generacije. Odobrenje za uporabu dobio je na osnovi rezultata kliničkog ispitivanja METEOR. U ovo kliničko ispitivanja bilo je uključeno 658 pacijenata s uznapredovanim karcinomom bubrega čija je bolest napredovala nakon inicijalnog liječenja anti-vegfr lijekovima u liniji liječenja metastatskog raka bubrega. To je dokazano kliničkim ispitivanjem imena COMPARZ kojim je potvrđena jednaka učinkovitost lijeka odnosno usporediv PFS sa sunitinibom 9. Aksitinib je također lijek iz skupine inhibitora tirozin-kinaza. Lijek je odobren za nastavak liječenja pacijenata s uznapredovanim karcinomom bubrega nakon progresije po liječenju prvom linijom. Odobrenje je temeljeno na rezultatima kliničkog ispitivanja imena AXIS u kojemu su sudjelovala 723 pacijenta. Jedna grupa je bila lijeprvoj liniji liječenja. Pacijenti su bili podijeljeni u dvije skupine, od kojih je prva primala kabozantinib, a druga everolimus. Primarni cilj studije je bio odrediti PFS, a sekundarni cilj je bilo odrediti ukupno preživljenje. Skupina pacijenata liječenih kabozantinibom imala je dulji period bez znakova progresije bolesti (7,4 prema 3,8 mjeseci, p < 0,001), a isto tako i ukupno preživljenje 11. m-tor inhibitori Everolimus je inhibitor m-tor signalnog puta. Registriran je za uporabu u drugoj liniji liječenja nakon progresije bolesti po primjeni jednog od tirozin-kinaznih inhibitora. Ovakav način uporabe temeljen je na RECORD-1 kliničkom ispitivanju koje je pokazalo dulji PFS u usporedbi s placebom (4,9 mjeseci prema 1,9 mjeseci) kao i produljenje u ukupnom preživljenju (14,8 prema 14,4 mjeseci) 12. Temsirolimus spada također u skupinu m-tor inhibitora. Efikasnost ovog lijeka potvrđena je kliničkim ispitivanjem faze 3 u pacijenata s uznapredovalom bolešću vrlo loše prognoze. Uspoređivana je učinkovitost temsirolimusa, interferona-α i kombinacije ovih lijekova. Rezultati su pokazali produljenje ukupnog preživljenja u pacijenata liječenih temsirolimusom u usporedbi s druge dvije skupine pacijenata (10,9 prema 7,3 i 8,4 mjeseci) 13. Monoklonska protutijela Nivolumab je anti-pd1 monoklonsko protutijelo koje djeluje na aktivirane T limfocite tako da im a b Slika 1. Pacijent s karcinomom bubrega i metastatskom bolešću (pluća). CT prikaz stanja bolesti u pacijenata prije početka liječenja sunitinibom (a) i nakon 2 mjeseca terapije (b) gdje se vidi značajna regresija metastaskih promjena u plućima (arhiva KBC-a Rijeka)

5 omogućava da prepoznaju, napadnu i unište tumorske stanice. Lijek je odobrila Europska agencija za lijekove (EMA) za liječenje raka bubrega nakon neuspjeha prve linije liječenja. Pozitivno mišljenje lijek je dobio po objavi rezultata kliničkog ispitivanja imena CheckMate 025. U ispitivanju je bilo uključeno 825 pacijenata podijeljenih u dvije skupine, od kojih je jedna bila liječena nivolumabom, a druga everolimusom. Primarni cilj ispitivanja bilo je ukupno preživljenje. Skupina liječena nivolumabom imala je prosječno ukupno preživljenje od 25 mjeseci u usporedbi sa skupinom liječenom everolimusom kod koje je ukupno preživljenje iznosilo 19, 6 mjeseci, što predstavlja 5 mjeseci više u odnosu na standardnu terapiju druge linije liječenja 14. RADIOTERAPIJA Radioterapija se u liječenju raka bubrega primjenjuje isključivo u palijativne svrhe, odnosno kod palijativnog zbrinjavanja koštanih i moždanih metastaza te pokušaja umanjivanja tegoba izazvanih pritiskom paketa metastatski promijenjenih limfnih čvorova na okolne strukture. PRVA LINIJA DRUGA LINIJA LIJEČENJE SVIJETLOSTANIČNOG TIPA TUMORA STADIJ IV Niski rizik Srednji rizik Visoki rizik Prethodna terapija citokinima Prethodna VEGF - - TKI terapija LIJEČENJE NESVIJETLOSTANIČNOG TIPA TUMORA STADIJ IV SVI RIZICI LIJEČENJE SARKOMATOIDNOG TIPA TUMORA STADIJ IV SVI RIZICI Pazopanib (ECOG 1) Sorafenib nakon liječenja citokinima IL-2 odabrani pacijenti povoljnih karakt. Pazopanib Bevadzumab + Interferon α Sorafenib nakon liječenja citokinima Temsirolimus Sorafenib Pazopanib Temsirolimus Everolimus Temsirolimus Sorafenib Pazopanib Everolimus Gemcitabin + doksorubicin ADJUVANTNO LIJEČENJE Slika 2. Liječenje metastatskog karcinoma bubrega, ovisno o histološkom tipu i stupnju rizika za progresiju tumora (smjernice Hrvatskog onkološkog društva) Dovršene su kliničke studije kojima je promatran adjuvatni učinak tirozin-kinaznih inhibitora nakon nefrektomije u pacijenata s nemetastatskom bolešću. Ispitivanja su rađena u pacijenata koji su inicijalno imali lokalno ograničenu bolest (nemetastatsku bolest) ali su imali visoki rizik za razvoj recidiva i/ili metastaza. Prospektivno, randomizirano kliničko ispitivanje faze III S-TRAC (engl. Sunitinib Trial in Adjuvant Renal Cancer) ispitivalo je učinak sunitiniba nakon nefrektomije u 670 pacijenata s visokim rizikom za napredovanje bolesti. Pacijenti su bili podijeljeni u dvije skupine od kojih je jedna liječena sunitinibom prema standardnom protokolu, a druga placebom. Primarni cilj ispitivanja bilo je preživljenje bez znakova bolesti. Skupina liječena sunitinibom imala je statistički značajno dulji period preživljenja bez znakova bolesti (6,8 godina prema 5,6 godina) 15. Drugo prospektivno kliničko ispitivanje faze III, imena ASSURE (engl. Adjuvant Sorafenib and Sunitinib for Unfavorable Renal Carcinoma) uključivalo je pacijenta s rakom bubrega visokog rizika za napredovanje bolesti. Pacijenti su bili podijeljeni u 3 skupine od kojih je jedna primala sorafenib godinu dana, druga sunitinib godinu dana, a treća placebo kroz godinu dana. Primarni ciljevi ove studije su bili ukupno preživljenje i razdoblje bez bolesti. Studija nije pokazala nikakve statistički značajne razlike između tri ispitivane skupine ni po pitanju ukupnog preživljenja kao niti po pitanju razdoblja bez znakova bolesti. U studiji je zabilježena značajno veća stopa toksičnih neželjenih učinaka u skupinama liječenim sorafenibom i sunitinibom 16. S obzirom na rezultate ovih dvaju recentnih studija još se ne može govoriti o dobrobiti adjuvantne terapije u pacijenata s nemetastatskim karcinomom bubrega, te će svakako biti potrebno provesti još kliničkih ispitivanja u vezi s ovakvom primjenom lijekova

6 HRVATSKE SMJERNICE Hrvatsko onkološko društvo donijelo je nacionalne smjernice za liječenje karcinoma bubrega, koje su shematizirano prikazane na slici U Republici Hrvatskoj u okviru onoga što financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostupna je većina lijekova o kojima se prethodno raspravljalo. Osiguravatelj u Republici Hrvatskoj omogućava liječenje najviše s dvije linije liječenja dok je u nekim drugim zemljama (i nama susjednima) moguće provoditi više linija liječenja, odnosno sve dok terapija pokazuje povoljan učinak. Za pretpostaviti je da će i najnovije terapijske mogućnosti (poput kabozantiniba i nivolumaba) postati dostupne u našoj zemlji. ZAKLJUČAK Prije desetak godina dijagnoza metastatskog raka bubrega predstavljala je neizlječivu bolest s veoma kratkim preživljenjem. Nove terapijske opcije u liječenju raka bubrega ovu su bolest, u određenih pacijenata, učinile kroničnom i zalječivom. Odgovor na liječenje može biti izuzetan i dovesti bolest u stanje potpune remisije kroz dulji vremenski period (mjereno godinama). Još uvijek nema jasnih dokaza da adjuvantno liječenje smanjuje rizik od povrata bolesti ili pojave metastatske bolesti. Kvaliteta života pacijenata koji se liječe zbog raka bubrega je dobra, osobito kada se uspoređuje s kvalitetom života pacijenata koji se liječe citotoksičnim kemoterapijama u drugim onkološkim bolestima. Suvremena onkološka terapija je značajno poboljšala i preživljenje i kvalitetu života pacijenata s metastatskim karcinomom bubrega. Izjava o sukobu interesa: autori izjavljuju da ne postoji sukob interesa. LITERATURA 1. Harris DT. Hormonal therapy and chemotherapy of renal cell carcinoma. Semin Oncol 1983;10: Kjaer M. The role of medroxyprogesterone acetate (MPA) in the treatment of renal adenocarcinoma. Cancer Treat Rev 1988;15: Yagoda A, Abi-Rached B, Petrylak D. Chemotherapy for advanced renal cell carcinoma: Semin Oncol 1995;22: Goldstein LJ, Galski H, Fojo A, Willingham M, Lai SL, Gazdar A et al. Expression of a multi-drug resistance gene in human tumors. J Natl Cancer Inst 1989;81: Stadler WM, Huo D, George C. Prognostic factors for survival with gemcitabine plus 5-fluorouracil based regimens for metastatic renal cancer. J Urol 2003;170: Bukowski RM. Immunotherapy in renal cell carcinoma. Oncology 1999;13: Motzer RJ, Michaelson MD, Redman BG, Hudes GR, Wilding G, Figlin RA et al. Activity of SU11248, a multitargeted inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor and platelet-derived growth factor receptor, in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol 2006;24: Escudier B, Eisen T, Stadler WM, Szczylik C, Oudard S, Siebels M et al. Sorafenib in advanced clear-cell renalcell carcinoma. N Engl J Med 2007;356: Motzer RJ, Hutson TE, Cella D, Reeves J, Hawkins R, Guo J et al. Pazopanib versus Sunitinib in Metastatic Renal- Cell Carcinoma. N Engl J Med 2013; 369: Rini BI, Escudier B, Tomczak P, Kaprin A, Szczylik C, Hutson TE et al. Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS): a randomised phase 3 trial. Lancet 2011;378: Motzer RJ, Escudier B, Oudard S, Hutson TE, Porta C, Bracarda S et al. Phase 3 trial of everolimus for metastatic renal cell carcinoma: final results and analysis of prognostic factors. Cancer 2010;116: Hudes G, Carducci M, Tomczak P, Dutcher J, Figlin R, Kapoor A et al. Temsirolimus, Interferon Alfa, or Both for Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2007; 356: Motzer RJ, Escudier B, McDermott DF, George S, Hammers HJ, Srinivas S et al. Nivolumab versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2015; 373: Choueiri TK, Escudier B, Powles T, Mainwaring PN, Rini BI, Donskov F et al. Cabozantinib versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2015; 373: Ravaud A, Motzer RJ, Pandha HS, George DJ, Pantuck AJ. Adjuvant Sunitinib in High-Risk Renal-Cell Carcinoma after Nephrectomy. N Engl J Med 2016;375: Haas NB, Manola J, Uzzo RG, Flaherty KT, Wood CG, Kane C et al. Adjuvant sunitinib or sorafenib for highrisk, non-metastatic renal-cell carcinoma (ECOG-ACRIN E2805): a double-blind, placebo-controlled, randomised, phase 3 trial. Lancet 2016;387: Petković M, Vrdoljak E, Pavlović Ružić I, Belev B, Omrčen T, Ledina D et al. Kliničke upute za dijagnozu, liječenje i praćenje oboljelih od raka bubrega. Liječ Vjesn 2012;134:

1-2lijevjes12u.indd

1-2lijevjes12u.indd Smjernice Guidelines KLINI^KE UPUTE ZA DIJAGNOZU, LIJE^ENJE I PRA]ENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD INVAZIVNOG RAKA DOJKE CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND MONITORING OF PATIENTS WITH INVASIVE

Више

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Rak pluća - uzroci, simptomi i liječenje Rak pluća je maligni tumor pluća, a može se podijeliti na karcinom

Више

Microsoft Word - Drugi regionalni kongres internisticke onkologije docx

Microsoft Word - Drugi regionalni kongres internisticke onkologije docx II Regionalni kongres internističke onkologije (REKONIO) Beograd, 16-18. maj 2019. godine Hotel Hilton, Kralja MIlana 35 Organizator: Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS) Ko-predsedavajući Kongresa:

Више

7-8lijevjes16_14.indd

7-8lijevjes16_14.indd Smjernice Guidelines PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a II. dio: rak bubrega, rak mokraćnog mjehura, rak prostate, rak testisa CANCER PATIENTS

Више

Microsoft Word - REKONIO finalni program srpski .docx

Microsoft Word - REKONIO finalni program srpski .docx 05II REGIONALNI KONGRES INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE (REKONIO) Organizator: Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS) Ko-predsedavajući Kongresa: S.Radulovic, IORS i D.Radosavljević, IORS Beograd, 16-18.

Више

New product information wording - July 2019_HR

New product information wording - July 2019_HR 5 August 2019 1 EMA/PRAC/408003/2019 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Novi tekst informacija o lijeku izvadci iz preporuka PRAC-a vezanih uz signale Usvojeno na sjednici PRAC-a 8. - 11.

Више

Slide 1

Slide 1 Osnovni principi terapije onkoloških pacijenata U terapiji malignih oboljenja kod pasa i mačaka postavljamo dva osnovna pitanja: Da li je moguće izlečiti pacijenta? Da li terapijom želimo da postignemo

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

BROSURA nn

BROSURA nn Preventivni program Za zdravlje. Danas. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva Izdavač: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske Autori: Povjerenstvo za organizaciju, stručno praćenje

Више

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ DZ HADŽIĆI KARCINOM DEBELOG CRIJEVA Fondacija FAMI KARAKTERISTIKE BOLESTI Rak debelog crijeva jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti među stanovništvom tvom razvijenog

Више

Kratki pregledni članak/mini-review Cirkulirajuće tumorske stanice pogled u budućnost Circulating tumor cells A window into the near future Arnela Red

Kratki pregledni članak/mini-review Cirkulirajuće tumorske stanice pogled u budućnost Circulating tumor cells A window into the near future Arnela Red Kratki pregledni članak/mini-review Cirkulirajuće tumorske stanice pogled u budućnost Circulating tumor cells A window into the near future Arnela Redžović *, Sanja Pavlović, Renata Dobrila-Dintinjana

Више

No Slide Title

No Slide Title LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI ZLOĆUDNE BOLESTI Tumor je nekontrolirano bujanje stanica i tkiva nastalo zbog gubitka odgovora na kontrolne mehanizme Dobroćudni (benigni), zloćudni (maligni) Drugi

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd Stelara (ustekinumab) uputa za zdravstvene djelatnike Verzija i datum revizije: verzija 3, ožujak 2018. Pažljivo pročitajte ovu brošuru zajedno sa Sažetkom opisa svojstava lijeka. Upozorite svoje bolesnike

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

SEN - nastava iz predmeta

SEN - nastava iz predmeta SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Studij: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Izvedbeni nastavni plan predmeta Eksperimentalna onkologija: zloćudne bolesti kao stanje trajnog oksidacijskog stresa Akademska

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Etičko povjerenstvo Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Ruđera Boškovića 31, 21000 Split SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Mjesto: Datum: TEMELJNI OBRAZAC ZA PRIJAVU ZNANSTVENOG

Више

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Urotelni karcinom Tecentriq je u monoterapiji indiciran

Више

1-2lijevjes17_14.indd

1-2lijevjes17_14.indd PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a IV. dio: planocelularni rak glave i vrata, rak jednjaka, rak želuca, rak debelog i završnog crijeva

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

Microsoft Word - 05-Milena Cavic.rtf

Microsoft Word - 05-Milena Cavic.rtf Пиротски зборник, бр. 40, 69-79 УДК: 616-006:616.08 DOI: 10.5937/pirotzbor1540069C оригиналан рад original work Милена Чавић, Ана Кривокућа, Радмила Јанковић, Синиша Радуловић, Институт за онкологију и

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU CROATIAN SOCIETY OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS Adresa/Adress: Petrova 13, 10 000 Zagreb, Croatia

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK IMUNOTERAPIJA KARCINOMA PLUĆA LUNG CANCER IMMUNOTHERAPY SEMINARSKI RAD Paula

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK IMUNOTERAPIJA KARCINOMA PLUĆA LUNG CANCER IMMUNOTHERAPY SEMINARSKI RAD Paula SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK IMUNOTERAPIJA KARCINOMA PLUĆA LUNG CANCER IMMUNOTHERAPY SEMINARSKI RAD Paula Štancl Preddiplomski studij molekularne biologije (Undergraduate

Више

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE KONTINUIRANA EDUKACIJA IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJU TERAPIJE Amra Hrustanović, med. teh. ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU Mentor Dr Lejla Balić Prašević Lijekovi su dio našeg života od rođenja pa sve

Више

Microsoft Word - 5--Ivana Pesic-sr

Microsoft Word - 5--Ivana Pesic-sr HORMONSKA SENZITIVNOST TUMORA KOD BOLESNICA SA RAKOM DOJKE Ivana Pešic 1, Miloš Krstić 1, Miljana Pavlović 1, Dejan Ilić 2 i Kontsmans Dimitrios 3 Karcinom dojke je najčešća maligna neoplazma kod žena.

Више

Tyverb, INN-lapatinib

Tyverb, INN-lapatinib PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Tyverb 250 mg filmom obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna filmom obložena tableta sadrži 250 mg lapatiniba, u obliku

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević Osebujnost djelovanja imunološkog sustava onkoloških bolesnika DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević Osebujnost djelovanja imunološkog sustava onkoloških bolesnika DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević Osebujnost djelovanja imunološkog sustava onkoloških bolesnika DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva primena Pravilnika Ana Milanović, Sektor za medicinska sredstva, ALIMS Uvod Kliničko ispitivanje (KI) medicinskog sredstva (MS) Kliničko ispitivanje vs klinički

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ 2.1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у одређеној научној области Докторска дисертација кандидата др Ружице Лукић под насловом Хепатитис С и параметри инфламацијског

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. Ovaj diplomski rad izrađen je na Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje

Више

BOLESTI DOJKE - Carcinoma mammae (Karcinom dojke)

BOLESTI DOJKE - Carcinoma mammae (Karcinom dojke) Rak dojke dijeli se prema vrsti tkiva od kojeg je nastao i prema proširenosti. Rak može započeti u mliječnim žlijezdama, mliječnim kanalićima, masnom tkivu ili vezivnom tkivu. Različite vrste raka dojke

Више

11-12lijevjes15_20.indd

11-12lijevjes15_20.indd KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGN OZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE ODRASLIH BOLESNIKA OBOLJELIH OD GLIOMA SREDIŠNJEGA ŽIVČANOG SUSTAVA CLINICAL GUIDELINES FOR DIAGNOSING, TREATING AND MONITORING OF ADULT PATIENTS WITH

Више

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti Idiopatska PB jedina neurodegenerativna bolest za koju postoji simptomatsko liječenje. Bolest se ispoljava nizom motoričkih i nemotoričkih simptoma. Uzimajući u obzir kompleksnost kliničke slike razumljivo

Више

KBC - MALDI TOF BROSURA A5 - Logotipi prednja.indd

KBC - MALDI TOF BROSURA A5 - Logotipi prednja.indd INFORMIRANJE O PROJEKTU Pro Europska unija +385 (0) 31 511 655 ravnateljstvo@kbco.hr Zajedno do fondova EU www.clinical-maldi-tof.eucal-maldi-tof.eu rala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2008. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

KLINIČKI CENTAR ETIČKI ODBOR KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE Predsednik Etičkog odbora Prof. dr Aleksandar Savić P O Z I V 209. sednica Etičkog odbora Klin

KLINIČKI CENTAR ETIČKI ODBOR KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE Predsednik Etičkog odbora Prof. dr Aleksandar Savić P O Z I V 209. sednica Etičkog odbora Klin KLINIČKI CENTAR ETIČKI ODBOR KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE Predsednik Etičkog odbora Prof. dr Aleksandar Savić P O Z I V 209. sednica Etičkog odbora Kliničkog centra Vojvodine će se održati 13.06.2019. godine

Више

U Varaždinu konferencija Fight & Win Kako se oduprijeti raku? Dubravka Šuica, voditeljice hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu,

U Varaždinu konferencija Fight & Win Kako se oduprijeti raku? Dubravka Šuica, voditeljice hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu, U Varaždinu konferencija Fight & Win Kako se oduprijeti raku? 16.11.2018. Dubravka Šuica, voditeljice hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu, u Varaždinu je u petak, 16. studenog, organizirala

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

Tecentriq, INN-atezolizumab

Tecentriq, INN-atezolizumab PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju

Више

2011_11-12_samarzija_vrdoljak.indd

2011_11-12_samarzija_vrdoljak.indd Smjernice Guidelines KLINI^KE UPUTE ZA DIJAGNOZU, LIJE^ENJE I PRA]ENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD KARCINOMA PLU]A NEMALIH STANICA CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSING, TREATMENT AND MONITORING PATIENTS

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Dražena Srdić Tumorska kaheksija kao predskazatelj kemoterapijske toksičnosti i vremena do tumorske progresi

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Dražena Srdić Tumorska kaheksija kao predskazatelj kemoterapijske toksičnosti i vremena do tumorske progresi SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Dražena Srdić Tumorska kaheksija kao predskazatelj kemoterapijske toksičnosti i vremena do tumorske progresije u bolesnika s proširenim karcinomom pluća DISERTACIJA

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2009. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

Betadine mast (100mg) – Uputa o lijeku

Betadine mast (100mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Betadine mast (100mg) - Uputa o lijeku Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete s uporabom

Више

Rak dojke Što je rak dojke? Dopustite nam odgovoriti na neka Vaša pitanja. ESMO serija vodiča za bolesnike temeljeno na Smjernicama za kliničku praksu

Rak dojke Što je rak dojke? Dopustite nam odgovoriti na neka Vaša pitanja. ESMO serija vodiča za bolesnike temeljeno na Smjernicama za kliničku praksu Rak dojke Što je rak dojke? Dopustite nam odgovoriti na neka Vaša pitanja. ESMO serija vodiča za bolesnike temeljeno na Smjernicama za kliničku praksu esmo.org Rak dojke Rak dojke ESMO-ov vodič za bolesnice

Више

Kadcyla, INN-trastuzumab emtansine

Kadcyla, INN-trastuzumab emtansine PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Kadcyla 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju. Kadcyla 160 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Trpimir Matoković Farmakoekonomska analiza terapijskih opcija za liječenje kaheksije u onkoloških bolesnika

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Trpimir Matoković Farmakoekonomska analiza terapijskih opcija za liječenje kaheksije u onkoloških bolesnika SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Trpimir Matoković Farmakoekonomska analiza terapijskih opcija za liječenje kaheksije u onkoloških bolesnika DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. Ovaj diplomski rad izrađen

Више

eredar Sustav upravljanja prijavama odjelu komunalnog gospodarstva 1 UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA 1. O eredar sustavu eredar je sustav upravljanja prij

eredar Sustav upravljanja prijavama odjelu komunalnog gospodarstva 1 UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA 1. O eredar sustavu eredar je sustav upravljanja prij eredar Sustav upravljanja prijavama odjelu komunalnog gospodarstva 1 UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA 1. O eredar sustavu eredar je sustav upravljanja prijavama koje građani mogu slati Upravnom odjelu za komunalno

Више

Xgeva, INN-denosumab

Xgeva, INN-denosumab PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Generic leaflet of R.G.C.C. Services -

Generic leaflet of R.G.C.C. Services - R.G.C.C. GROUP OPIS R.G.C.C TESTOVA Istražite mogućnosti koje Vam personalizirani pristup liječenju može ponuditi kroz individualno testiranje. Vi ste jedinstvena osoba, zašto Vaša bolest ne bi bila jedinstvena?

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služba za od

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služba za od FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2017. GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr 1 INA: snažan operativni

Више

ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varen

ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varen ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varenja, one se razgrađuju na svoje sastavne dijelove (aminokiseline)

Више

Slide 1

Slide 1 Odjeljenje za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju Autologna transplantacija koštane srži u bolesnika sa multiplim mijelomom PRIKAZ SLUČAJA Dr Altumbabić Adnan XIII Nefrološka škola Udruženja ljekara

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

Untitled-1

Untitled-1 Hodgkin-ov limfom (HL) Namenjeno pacijentima i članovima porodica obolelih od HL-a Ova brošura predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada i napora udruženja pacijenata, hematologa i sestara kliničkih centara

Више

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni 2018. Mario Somek SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje

Више

Upravljanje rizicima od katastrofa

Upravljanje rizicima od katastrofa Državna uprava za zaštitu i spašavanje Sektor za civilnu zaštitu Upravljanje rizicima od katastrofa Preduvjet održivog razvoja Strategija prilagodbe klimatskim promjenama - Upravljanje rizicima 22. veljače

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu

Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (ZZR) N.N., br.

Више

Microsoft Word - disertacija_Milovanović_Jelena

Microsoft Word - disertacija_Milovanović_Jelena UNIVERZITET U BEOGRADU BIOLOŠKI FAKULTET Jelena R. Milovanović Interleukin 8 i matriksne metaloproteinaze 2 i 9 kao markeri invazivnosti u hormonski zavisnom karcinomu dojke doktorska disertacija Beograd,

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

Annex III GA Mono 2016

Annex III GA Mono 2016 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

medicina_ indd

medicina_ indd Kratki pregledni članak / Mini-review Istraživanje patogeneze raka dojke uz pomoć metoda proteomike Unveiling the mechanisms of breast cancer pathogenesis by proteomics methods Ivana Ratkaj 1*, Sandra

Више

DIO I B

DIO I B DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Topotecan Actavis 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica sadržava 1 mg topotekana

Више

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, 2013. Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku UVOD Nastava na Katedri OM Organizacija

Више

Malignancy and Haemodialysis

Malignancy and Haemodialysis Prof. Halima Resić Klinika za Hemodijalizu KCU Sarajevo XIII Nefrološka škola: NEFROLOGIJA 2018 Tešanj, 06.10.2018. Tematski dijelovi... Uvod Epidemiologija Riziko faktori Prognoza Screening UVOD Uremični

Више

Microsoft PowerPoint - Strucni sastanak4 (1)

Microsoft PowerPoint - Strucni sastanak4 (1) Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacije Bosne i Hercegovine Association of Family Physicians of Federation of Bosnia and Herzegovina PODRUŽNICA ZA KANTON SARAJEVO 4. stručni

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

Microsoft Word - Psihosocijalna_potpora_za_web

Microsoft Word - Psihosocijalna_potpora_za_web REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVLJA POPIS PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA Natječaj za prijavu prijedloga projekata udruga iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske potpore iz dijela

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Borite se s atopijskim dermatitisom? A-DERMA Exomega Control linija odsad još povoljnija!

Borite se s atopijskim dermatitisom? A-DERMA Exomega Control linija  odsad još povoljnija! Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Borite se s atopijskim dermatitisom? A-DERMA Exomega Control linija odsad još povoljnija! A-DERMA je pripremila

Више

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Lerin 3,6 mg implantat 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 implantat sadržava 3,6 mg leupr

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Lerin 3,6 mg implantat 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 implantat sadržava 3,6 mg leupr SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Lerin 3,6 mg implantat 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 implantat sadržava 3,6 mg leuprorelina (u obliku acetata) Za cjeloviti popis pomoćnih

Више

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/hr/intro Juvenilni Dermatomiozitis Verzija 2016 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djece u odnosu na odrasle? Dermatomiozitis u odraslih može

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Microsoft PowerPoint - rana prevencija colorektalnog carcinoma

Microsoft PowerPoint - rana prevencija colorektalnog carcinoma Rana prevencija karcinoma debelog crijeva Skrining (Dobne skupine, prioriteti za skrining) Halida dr Husić Maj 2010 godine Rak debelog crijeva - osnovne karakteristike bolesti Rak debelog crijeva jedna

Више

Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Bosniak klasifikacija cista bubrega The Bosniak classification of renal cysts Iva

Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Bosniak klasifikacija cista bubrega The Bosniak classification of renal cysts Iva Kratki pregledni članak/mini-review doi: 10.21860/medflum2017_182976 Bosniak klasifikacija cista bubrega The Bosniak classification of renal cysts Iva Žuža *, Doris Dodig, Slavica Kovačić, Lovro Tkalčić,

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр Јована Мариновића бр. 2, 040 Београд, Србија, тел: 38 2053-830; факс: 38 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 0288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 Сектор за јавне набавке 08/2 број 404--32/8-90

Више

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa PLUS (u daljnjem tekstu: Program) izdaje za pokriće

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

Naslov završnog rada

Naslov završnog rada Završni rad br. 1019/SS/2018 Kvaliteta života nakon mastektomije Tanja Posavec, 0637/336 Varaždin, rujan 2018. godine Odjel za Sestrinstvo Završni rad br. 1019/SS/2018 Kvaliteta života nakon mastektomije

Више

Imunofarmakologija

Imunofarmakologija IMUNOFARMAKOLOGIJA Imunofarmakologija Imunološki sustav reagira na patogene i prepoznaje vlastite antigene Normalni imunosni odgovor: Sustav urođene imunonosti: Prva linija obrane Uključuje fizičke (npr,

Више

Microsoft PowerPoint - bergman

Microsoft PowerPoint - bergman Prof.dr.sc.Biserka Bergman Marković Prof.dr.sc. Milica Katić Davorka Vrdoljak,dr.med. Ksenija Kranjčević,dr.med. Suzana Maltar Delija,dr.med. Valerija Bralić Lang,dr.med. Marija Klarić,dr.med. Data analysis:

Више

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Plivit C tablete (500 mg) - Uputa o lijeku Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc NABAVA MALE VRIJEDNOSTI POZIV NA NADMETANJE I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10 FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2015. Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr

Више

New product information wording - Sep HR

New product information wording - Sep HR 1 October 2018 1 EMA/PRAC/621118/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Novi tekst informacija o lijeku izvadci iz preporuka PRAC-a vezanih uz signale Usvojeno na sjednici PRAC-a od 3.

Више

Vectibix, INN-panitumumab

Vectibix, INN-panitumumab PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Vectibix 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedan ml koncentrata sadrži 20 mg panitumumaba. Jedna

Више