_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd"

Транскрипт

1 Stelara (ustekinumab) uputa za zdravstvene djelatnike Verzija i datum revizije: verzija 3, ožujak Pažljivo pročitajte ovu brošuru zajedno sa Sažetkom opisa svojstava lijeka. Upozorite svoje bolesnike na specifične rizike povezane s lijekom Stelara i dajte im edukacijske materijale posebno namijenjene bolesnicima prije nego što započnete liječenje. Brošure za zdravstvene djelatnike i bolesnike možete preuzeti na mrežnoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode HALMED:

2 Pažljivo pročitajte ovu brošuru jer sadrži važne informacije o lijeku Stelara. 2

3 Sadržaj Pozadina i obrazloženje za dodatne mjere minimizacije rizika 4 Odobrene indikacije lijeka Stelara 5 Psorijaza 5 Psorijatični artritis 5 Crohnova bolest 5 Važni identificirani ili mogući rizici povezani s liječenjem lijekom Stelara 6 Reakcije preosjetljivosti (uključujući alergiju na lateks kod primjene formulacije u napunjenoj štrcaljki) 6 Ozbiljne infekcije 7 Maligne bolesti 8 Prije početka liječenja lijekom Stelara 9 Tuberkuloza 9 Primjer protokola za screening na tuberkulozu prije početka terapije lijekom Stelara 10 Reference 11 3

4 Pozadina i obrazloženje za dodatne mjere minimizacije rizika Smatra se da su potrebne dodatne mjere minimizacije rizika za posebno definirane rizike povezane s lijekom kako bi se pospješila sigurna i učinkovita primjena lijeka Stelara u odraslih bolesnika kojima su dijagnosticirani plak psorijaza, psorijatični artritis ili Crohnova bolest te u pedijatrijskih bolesnika s plak psorijazom (u dobi od > 12 do 18 godina). Kako bi ispunili te ciljeve, u Janssen-u smo prikupili informacije važne za sigurnost primjene, o kojima će se razgovarati sa svim relevantnim pružateljima zdravstvene skrbi. Ovaj je sadržaj usuglašen s Europskom agencijom za lijekove (EMA), koja je dala odobrenje za stavljanje lijeka Stelara u promet. Ove dodatne mjere minimizacije rizika usredotočene su na specifične rizike povezane s primjenom lijeka, a odnose se na ozbiljne sistemske reakcije preosjetljivosti, ozbiljne infekcije, maligne bolesti i potrebu za screeningom na tuberkulozu. 4

5 Odobrene indikacije lijeka Stelara Psorijaza Stelara je indicirana za liječenje odraslih bolesnika s umjerenom do teškom plak psorijazom koji nisu reagirali, imaju kontraindikaciju ili ne podnose drugu sustavnu terapiju, uključujući ciklosporin, metotreksat ili PUVA (psoralen u kombinaciji s UVA zračenjem). 1 Stelara je također indicirana za liječenje adolescenata u dobi od 12 godina i starijih s umjerenom do teškom plak psorijazom koji nisu primjereno kontrolirani ili ne podnose drugu sustavnu terapiju ili fototerapiju. 1 Psorijatični artritis Stelara, primijenjena samostalno ili u kombinaciji s metotreksatom (MTX), indicirana je za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa u odraslih bolesnika kada odgovor na prethodne nebiološke antireumatske lijekove koji modificiraju tijek bolesti (engl. disease-modifying anti-rheumatic drug, DMARD) nije bio odgovarajući. 1 Crohnova bolest Stelara je indicirana za liječenje odraslih bolesnika s umjerenim do teškim oblikom aktivne Crohnove bolesti koji su imali neadekvatan odgovor ili su izgubili odgovor ili nisu podnosili bilo konvencionalnu terapiju ili terapiju antagonistom TNFα ili su imali medicinske kontraindikacije za takve terapije. 5

6 Informacije o važnim identificiranim ili mogućim rizicima povezanima s liječenjem lijekom Stelara Reakcije preosjetljivosti (uključujući alergiju na lateks kod primjene formulacije u napunjenoj štrcaljki) Liječenje terapijskim monoklonskim protutijelima kao što je Stelara može biti povezano s razvojem protutijela na lijek. Bolesnici u kojih su se razvila takva protutijela mogu biti podložniji pojavi reakcija preosjetljivosti. Vrijeme nastupa tih reakcija, kao i simptomi povezani s njima, mogu se razlikovati među bolesnicima. Neke od tih reakcija mogu nastupiti unutar nekoliko minuta nakon izlaganja antigenu (što se obično definira kao anafilaktička/anafilaktoidna reakcija), dok druge mogu biti odgođene i nastupiti danima nakon izlaganja (što se definira kao reakcija tipa serumske bolesti). Obje vrste reakcija javljaju se nakon liječenja terapijskim protutijelima, ali njihova pojava nije česta. Ozbiljne sustavne reakcije preosjetljivosti prepoznate su kao važan identificirani rizik kod primjene ustekinumaba i stoga će se pratiti u kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet. Osjetljivost na lateks: Pokrov igle koja se nalazi na napunjenoj štrcaljki proizveden je od suhe prirodne gume (derivat lateksa), koja može izazvati alergijske reakcije u osoba osjetljivih na lateks 1 Utjecaj na testove osjetljivosti u pojedinačnih bolesnika trenutno nije dostupan. Ozbiljna sustavna reakcija preosjetljivosti poput anafilaksije može biti ozbiljna ili smrtonosna te može zahtijevati hitno liječenje ili hospitalizaciju Ako se pojavi anafilaktička ili druge ozbiljne reakcije preosjetljivosti, potrebno je započeti s odgovarajućim liječenjem, a primjena lijeka Stelara mora se prekinuti. 1 6

7 Ozbiljne infekcije Ustekinumab može imati potencijal povećanja rizika od infekcija i ponovnog aktiviranja latentnih infekcija. U kliničkim ispitivanjima kod bolesnika koji su primali ustekinumab primijećene su ozbiljne bakterijske, gljivične i virusne infekcije. Također, kod bolesnika koji su primali ustekinumab može doći do pojave infekcije donjeg dišnog sustava kao manje čestog štetnog događaja ( 1/1000 i < 1/100). Potreban je oprez kod razmatranja primjene ustekinumaba u bolesnika s kroničnom infekcijom ili rekurentnom infekcijom u anamnezi. Bolesnike se mora uputiti da potraže liječnički savjet ako se pojave znakovi ili simptomi koji upućuju na infekciju. Oni mogu uključivati, primjerice, vrućicu, simptome nalik gripi, noćno znojenje, osjećaj umora ili nedostatak zraka ili bolni osip kože praćen mjehurima. Ako se razvije ozbiljna infekcija, bolesnika se mora pažljivo pratiti, a ustekinumab se ne smije primjenjivati dok se infekcija ne izliječi. 7

8 Maligna oboljenja Imunosupresivi poput ustekinumaba mogu povećati rizik od malignih bolesti. S obzirom na teoretski rizik identificiran na temelju nekliničkih podataka, razvoj maligne bolesti smatra se važnim mogućim rizikom kod primjene ustekinumaba. Dosad nije pronađen signal među podacima iz kliničkih ispitivanja. U kliničkim su ispitivanjima primijećene maligne bolesti u bolesnika liječenih lijekom Stelara. U bolesnika liječenih lijekom Stelara u kliničkim ispitivanjima, incidencija malignih bolesti (osim nemelanomskog raka kože) bila je usporediva s incidencijom koja se očekuje u općoj populaciji. Najčešće zabilježene maligne bolesti, osim nemelanomskog raka kože, bile su karcinom prostate, melanom, kolorektalni karcinom i karcinomi dojke. Nisu provedena ispitivanja koja bi uključila bolesnike s malignom bolešću u anamnezi ili koja nastavljaju liječenje bolesnika u kojih se razvila maligna bolest tijekom liječenja lijekom Stelara. Prema tome, potreban je oprez kada se razmatra primjena lijeka Stelara kod tih bolesnika. Svi bolesnici, naročito oni stariji od 60 godina, bolesnici s dugotrajnom imunosupresivnom terapijom u anamnezi ili oni koji su bili liječeni PUVA-om, moraju se nadzirati zbog moguće pojave nemelanomskog raka kože. S obzirom na teoretski rizik i dulje razdoblje latencije za razvoj maligne bolesti, ovo pitanje zahtijeva daljnje praćenje. 8

9 Prije početka liječenja lijekom Stelara Smjernice za korištenje bioloških lijekova u liječenju psorijaze i Chronove bolesti preporučuju da s bolesnicima prvo treba proći kroz cijelu kliničku povijest i obaviti liječnički pregled. Pretrage trebaju uključiti screening na tuberkulozu (vidjeti u nastavku), salmonelu, netuberkulozne mikobakterije i maligne bolesti. 2,3 Tuberkuloza Stelara može imati potencijal povećanja rizika od infekcija i ponovnog aktiviranja latentne tuberkuloze. Prije početka liječenja lijekom Stelara u bolesnika se mora procijeniti moguća infekcija tuberkulozom (TBC). 1 Postupak screeninga na tuberkulozu može biti definiran u lokalnim smjernicama ili se mogu slijediti druge objavljene preporuke, npr. izjava o konsenzusu Nacionalne zaklade za psorijazu ili Europske organizacije za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (engl. European Crohn s and Colitis Organisation, ECCO) o screeningu na latentnu tuberkulozu kod bolesnika liječenih sistemskim i biološkim lijekovima. 3 Liječenje latentne tuberkuloze (LTBC) mora se započeti prije primjene lijeka Stelara. Kod bolesnika s latentnom ili aktivnom tuberkulozom u anamnezi kod kojih se ne može utvrditi odgovarajući tijek liječenja također se mora razmotriti antituberkulozno liječenje prije početka primjene lijeka Stelara. 1 Bolesnike koji primaju lijek Stelara mora se stalno nadzirati zbog moguće pojave znakova i simptoma aktivne tuberkuloze tijekom i nakon liječenja. Stelara se ne smije davati bolesnicima s aktivnom tuberkulozom. 1 U nastavku je prikazan protokol za screening koji predlaže Nacionalna zaklada za psorijazu. Za dijagnozu latentne tuberkuloze, u konsenzusu organizacije ECCO preporučuje se kombinacija bolesnikove anamneze, rendgenske snimke prsišta, kožnog tuberkulinskog testa i testova otpuštanja gama interferona u skladu s lokalnom prevalencijom i nacionalnim preporukama. 3 Tamo gdje su dostupne, treba slijediti lokalne smjernice i prakse. 9

10 Primjer protokola za screening na infekciju tuberkuloze prije početka terapije lijekom Stelara Provjeriti povijest bolesti zbog praćenja čimbenika rizika TBC/ Provedite kožni tuberkulinski test Je li otvrdnuće kože 5 mm ili veće nakon sata? NE DA Sumnja li se na imunosupresiju? NE DA Povećavaju li klinički ili epidemiološki nalazi sumnju na LTBC? Započnite terapiju lijekom Stelara NE DA Provedite radiografiju prsišta Ukazuju li nalazi na aktivnu TBC? NE DA Provedite dijagnostičku analizu sputuma Jesu li kulture sputuma pozitivne? Započnite liječenje za latentnu TBC infekciju ako je radiografija prsišta stabilna NE DA Uputite bolesnika specijalistu za standardno liječenje aktivne TBC-a Započnite liječenje lijekom Stelara nakon završetka liječenja latentne TBC infekcije ili nakon 1-2 mjeseca liječenja, ako tako zahtijeva kliničko stanje Započnite liječenje lijekom Stelara nakon završetka liječenja TBC-a; Liječenje lijekom Stelara može započeti nakon 2 mjeseca ukoliko to zahtijeva kliničko stanje bolesnika, bolesnik je suradljiv u svezi s liječenjem, a osjetljivost na TBC je poznata Preuzeto i prilagođeno od Doherty SD, et al. 4 Tamo gdje su dostupne, treba slijediti lokalne smjernice i iskustva. LTBC: latentna tuberkuloza. 10

11 Stelara je biološki lijek. U svrhu sljedivosti, važno je zabilježiti i zaštićeni naziv i broj serije lijeka koji je bolesnik primio kad god je to moguće, osobito u slučajevima sumnje na nuspojave. Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. STELARA 45 mg otopina za injekciju STELARA 90 mg otopina za injekciju STELARA 45 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki STELARA 90 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki STELARA 130 mg koncentrat za otopinu za infuziju ustekinumab Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: STELARA 45 mg otopina za injekciju EU/1/08/494/001 STELARA 90 mg otopina za injekciju EU/1/08/494/002 STELARA 45 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki EU/1/08/494/003 STELARA 90 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki EU/1/08/494/004 STELARA 130 mg koncentrat za otopinu za infuziju EU/1/08/494/005 Samo za zdravstvene radnike. Lijek se izdaje na recept. Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet/ Ime i adresa predstavnika nositelja odobrenja: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340, Beerse, Belgija / Johnson & Johnson S.E. d.o.o.oreškovićeva 6H, Zagreb Prije propisivanja lijeka, molimo pročitajte bitne podatke o lijeku u zadnjem odobrenom Sažetku opisa svojstava lijeka i Uputi o lijeku uključujući odobrene indikacije, kontraindikacije, mjere opreza i učestale nuspojave, doziranje, način primjene i upozorenja. CRO-MeEd-PSO/CD-EM-07-28/03/2018 Reference 1. Stelara Sažetak opisa svojstava lijeka odobren u EU-u. Datum: studeni Smith CH et al. Br J Dermatol 2009;161(5): J.F.Rahier et al. J Crohn s Colitis 2014;8: Doherty SD et al. J Am Acad Dermatol 2008;59(2):

12 Bilješke 12

13 Bilješke 13

14 Bilješke 14

15 Bilješke 15

16

Remsima, infliximab

Remsima, infliximab PRILOG I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica sadrži 100 mg infliksimaba*. Nakon

Више

Cosentyx, INN-secukinumab

Cosentyx, INN-secukinumab PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Cosentyx 150 mg prašak za otopinu za injekciju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica praška sadrži 150 mg sekukinumaba. Nakon rekonstitucije,

Више

UPUTA O LIJEKU DATUM PRIMJENE: NAZIV: STELARA 90 mg otopina za injekciju ustekinumab 1 H A L M E D O D O B R E N O

UPUTA O LIJEKU DATUM PRIMJENE: NAZIV: STELARA 90 mg otopina za injekciju ustekinumab 1 H A L M E D O D O B R E N O UPUTA O LIJEKU DATUM PRIMJENE: NAZIV: STELARA 90 mg otopina za injekciju ustekinumab 1 UPUTA O LIJEKU STELARA 90 mg otopina za injekciju ustekinumab Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete

Више

Package Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika BELODIN A Derm 1 mg/g gel dimetindenmaleat PLfD001463/1 Croatia Page 1 of 5 Pažljivo pročitaj

Package Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika BELODIN A Derm 1 mg/g gel dimetindenmaleat PLfD001463/1 Croatia Page 1 of 5 Pažljivo pročitaj Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika BELODIN A Derm 1 mg/g gel dimetindenmaleat Croatia Page 1 of 5 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

Више

1

1 SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA 1. IME LEKA Stelara, 45 mg/0,5ml, rastvor za injekciju INN: ustekinumab 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Stelara, 45 mg/0,5ml, rastvor za injekciju Svaka bočica sadrži

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA SONA 1 mg/1 g krema adapalen Croatia Page 1 of 6 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte ovu

Више

Humira, INN_adalimumab

Humira, INN_adalimumab DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Humira 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju za pedijatrijsku uporabu 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka bočica s jednokratnom dozom od

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Cimzia, INN-certolizumab pegol

Cimzia, INN-certolizumab pegol PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Cimzia 200 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna napunjena štrcaljka sadrži 200 mg certolizumabpegola

Више

Ecoporc SHIGA

Ecoporc SHIGA DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA 1 1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA Ecoporc SHIGA suspenzija za injekcije za svinje 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna doza od 1 ml sadrži: Djelatna

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU Uputa o lijeku: Informacije za korisnika SONA 1 mg/1 g krema adapalen Croatia Page 1 of 5 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

Veralgin sprej za usnu sluznicu – Uputa o lijeku

Veralgin sprej za usnu sluznicu – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Veralgin sprej za usnu sluznicu - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte uputu prije nego što počnete uzimati

Више

Carmol – Uputa o lijeku

Carmol – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Carmol - Uputa o lijeku CARMOL kapi Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU Uputa o lijeku: Informacije za korisnika LUPOCET 250 mg čepići paracetamol Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek primijenite

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Travocort

Travocort Uputa o lijeku: Informacije za korisnika Travocort 10 mg/g + 1 mg/g krema izokonazolnitrat, diflukortolonvalerat Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika URUTAL 8 mg tablete URUTAL 16 mg tablete URUTAL 24 mg tablete betahistindiklorid Croatia Page 1 of 6 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati

Више

UPUTA

UPUTA Uputa o lijeku: Informacije za korisnika BELOSEPT 1 mg/ml otopina za grgljanje/ispiranje usta heksetidin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

Више

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Cinnabisin tablete - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke: Ovaj

Више

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE KONTINUIRANA EDUKACIJA IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJU TERAPIJE Amra Hrustanović, med. teh. ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU Mentor Dr Lejla Balić Prašević Lijekovi su dio našeg života od rođenja pa sve

Више

Patient Information Leaflet

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za korisnika SILYMARIN FORTE filmom obložene tablete sikavičin suhi ekstrakt, rafiniran i normiran Croatia Page 1 of 5 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati

Више

ATenativ 500 i.j. ATenativ 1000 i.j. ATenativ 1500 i.j. (ljudski antitrombin III) SASTAV 1 mlotopine sadržava 50 i.j. antitrombina III. Pomocne tvari:

ATenativ 500 i.j. ATenativ 1000 i.j. ATenativ 1500 i.j. (ljudski antitrombin III) SASTAV 1 mlotopine sadržava 50 i.j. antitrombina III. Pomocne tvari: ATenativ 500 i.j. ATenativ 1000 i.j. ATenativ 1500 i.j. (ljudski antitrombin III) SASTAV 1 mlotopine sadržava 50 i.j. antitrombina III. Pomocne tvari: natrij klorid, ljudski albumin, acetiltriptofan, natrij

Више

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Plivit C tablete (500 mg) - Uputa o lijeku Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate

Више

SASTAV: 1 tableta s gastrorezistentnom ovojnicom sadržava 22,6 mg pantoprazol-natrij seskvi-hid-ra-ta, što odgovara 20 mg pantoprazola

SASTAV: 1 tableta s gastrorezistentnom ovojnicom sadržava 22,6 mg pantoprazol-natrij seskvi-hid-ra-ta, što odgovara 20 mg pantoprazola Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika Pentasa 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem mesalazin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Више

Uputa o lijeku – Olumiant 2 mg filmom obložene tablete

Uputa o lijeku – Olumiant 2 mg filmom obložene tablete Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Olumiant 2 mg filmom obložene tablete Olumiant 2 mg filmom obložene tablete Olumiant 4 mg

Више

New product information wording - Sep HR

New product information wording - Sep HR 1 October 2018 1 EMA/PRAC/621118/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Novi tekst informacija o lijeku izvadci iz preporuka PRAC-a vezanih uz signale Usvojeno na sjednici PRAC-a od 3.

Више

Isoprinosine sirup (50mg) – Uputa o lijeku

Isoprinosine sirup (50mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Isoprinosine sirup (50mg) - Uputa o lijeku Prije uporabe pažljivo pročitajte cijelu ovu uputu o lijeku: Zadržite

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

UPUTA O LIJEKU Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici etanercept Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati

UPUTA O LIJEKU Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici etanercept Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati UPUTA O LIJEKU Enbrel 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici etanercept Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek. - Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati

Више

BROSURA nn

BROSURA nn Preventivni program Za zdravlje. Danas. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva Izdavač: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske Autori: Povjerenstvo za organizaciju, stručno praćenje

Више

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Више

UPUTA O LIJEKU TOBRADEX 3 mg + 1 mg/g mast za oko tobramicin / deksametazon Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego što počnete uzimati

UPUTA O LIJEKU TOBRADEX 3 mg + 1 mg/g mast za oko tobramicin / deksametazon Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego što počnete uzimati UPUTA O LIJEKU TOBRADEX 3 mg + 1 mg/g mast za oko tobramicin / deksametazon Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek. - Uputu nemojte baciti. Možda ćete je poželjeti

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Patient Information Leaflet

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika GINKGO 40 mg filmom obložene tablete ginkov suhi ekstrakt (rafiniran i kvantificiran) Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer

Више

Informacije za pacijente o lijeku HUMIRA (adalimumab) BOSNISKA/KROATISKA/SERBISKA Za osobe kojima je propisan lijek HUMIRA

Informacije za pacijente o lijeku HUMIRA (adalimumab) BOSNISKA/KROATISKA/SERBISKA Za osobe kojima je propisan lijek HUMIRA Informacije za pacijente o lijeku HUMIRA (adalimumab) BOSNISKA/KROATISKA/SERBISKA Za osobe kojima je propisan lijek HUMIRA Unesite svoje podatke! Ime doktora Telefon doktora Ime medicinske sestre Telefon

Више

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA LORDIAR 2 mg kapsule loperamid Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj lijek dos

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA LORDIAR 2 mg kapsule loperamid Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj lijek dos UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA LORDIAR 2 mg kapsule loperamid Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga uzimati

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

Uputa o lijeku – Prolia 60 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 

Uputa o lijeku – Prolia 60 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki  Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Prolia 60 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki Pažljivo pročitajte cijelu uputu

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

FLUIMUKAN AKUT JUNIOR 100 mg granule za oralnu otopinu acetilcistein Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj je lijek dos

FLUIMUKAN AKUT JUNIOR 100 mg granule za oralnu otopinu acetilcistein Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj je lijek dos FLUIMUKAN AKUT JUNIOR 100 mg granule za oralnu otopinu acetilcistein Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj je lijek dostupan bez liječničkog recepta. Lijek morate koristiti

Више

KLINIČKI CENTAR ETIČKI ODBOR KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE Predsednik Etičkog odbora Prof. dr Aleksandar Savić P O Z I V 209. sednica Etičkog odbora Klin

KLINIČKI CENTAR ETIČKI ODBOR KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE Predsednik Etičkog odbora Prof. dr Aleksandar Savić P O Z I V 209. sednica Etičkog odbora Klin KLINIČKI CENTAR ETIČKI ODBOR KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE Predsednik Etičkog odbora Prof. dr Aleksandar Savić P O Z I V 209. sednica Etičkog odbora Kliničkog centra Vojvodine će se održati 13.06.2019. godine

Више

PLfD000712_5.pdf

PLfD000712_5.pdf Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika MONLAST 10 mg filmom obložene tablete montelukast Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte

Више

UPUTA O LIJEKU Synflorix suspenzija za injekciju Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano Pažljivo pročitajte ovu uputu prij

UPUTA O LIJEKU Synflorix suspenzija za injekciju Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano Pažljivo pročitajte ovu uputu prij UPUTA O LIJEKU Synflorix suspenzija za injekciju Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego Vaše dijete primi cjepivo. Sačuvajte ovu uputu.

Више

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ DZ HADŽIĆI KARCINOM DEBELOG CRIJEVA Fondacija FAMI KARAKTERISTIKE BOLESTI Rak debelog crijeva jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti među stanovništvom tvom razvijenog

Више

UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda

UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. U slučaju dodatnih

Више

UPUTA

UPUTA Uputa o lijeku: Podaci za korisnika MOKSONIDIN BELUPO 0,2 mg filmom obložene tablete MOKSONIDIN BELUPO 0,4 mg filmom obložene tablete moksonidin Croatia Page 1 of 6 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije

Више

Patient Information Leaflet

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika LUPOCET FLU FORTE šumeće tablete paracetamol, askorbatna kiselina, klorfenamin Croatia Page 1 of 6 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj

Више

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/hr/intro Juvenilni Dermatomiozitis Verzija 2016 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djece u odnosu na odrasle? Dermatomiozitis u odraslih može

Више

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE Ovaj priručnik je pripremljen da pomogne zdravstvenim radnicima u proceni i edukaciji pacijenata koji uzimaju oralne

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU Croatia Page 1 of 6 Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika LUPOCET TEEN 300 mg kapsule paracetamol Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Више

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Calixta (15mg) - Uputa o lijeku Skoči na: Opis Sastav 1. Za što se koriste Calixta tablete 2. Doziranje Calixta

Више

Package Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za korisnika NEOFEN 60 mg čepići ibuprofen Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ova

Package Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za korisnika NEOFEN 60 mg čepići ibuprofen Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ova Uputa o lijeku: Informacije za korisnika NEOFEN 60 mg čepići ibuprofen Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno

Више

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Urotelni karcinom Tecentriq je u monoterapiji indiciran

Више

New product information wording - July 2019_HR

New product information wording - July 2019_HR 5 August 2019 1 EMA/PRAC/408003/2019 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Novi tekst informacija o lijeku izvadci iz preporuka PRAC-a vezanih uz signale Usvojeno na sjednici PRAC-a 8. - 11.

Више

Tracleer (62,5mg) – Uputa o lijeku

Tracleer (62,5mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Tracleer (62,5mg) - Uputa o lijeku Tracleer 62,5 mg filmom obložene tablete bosentan Pažljivo pročitajte

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika CEFALEKSIN BELUPO 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju cefaleksin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

Више

Betadine mast (100mg) – Uputa o lijeku

Betadine mast (100mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Betadine mast (100mg) - Uputa o lijeku Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete s uporabom

Више

PLfD000711_4.pdf

PLfD000711_4.pdf Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika MONLAST 5 mg tablete za žvakanje montelukast Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što Vi ili dijete počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži važne podatke za

Више

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA CEFALEKSIN Belupo 500 mg kapsule cefaleksin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA CEFALEKSIN Belupo 500 mg kapsule cefaleksin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA CEFALEKSIN Belupo 500 mg kapsule cefaleksin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Sačuvajte ovu

Више

UPUTA

UPUTA Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika MOKSONIDIN BELUPO 0,2 mg filmom obložene tablete MOKSONIDIN BELUPO 0,4 mg filmom obložene tablete moksonidin Croatia Page 1 of 6 Pažljivo pročitajte cijelu uputu

Више

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA MEROPENEM Belupo 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju MEROPENEM Belupo 1000 mg prašak za otopinu za

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA MEROPENEM Belupo 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju MEROPENEM Belupo 1000 mg prašak za otopinu za UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA MEROPENEM Belupo 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju MEROPENEM Belupo 1000 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju meropenem Pažljivo pročitajte

Више

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA RespiSure1 ONE, emulzija za injekciju, ukupno 10 kom; bočica, 10x50 doza (100 ml) (za primenu na životinjama) Proizvođač: Adresa: Podnosilac zahteva: Adresa: Pfizer Animal Health

Више

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx Korisnički priručnik za liječnika DijabetesTV Više uspješnih liječenja. Manje nepotrebnih pregleda. Manje gužvi. Datum: 26. Ožujka 2018. Korisnički priručnik za liječnika 1.0. Funkcionalnost DijabetesTV-a

Више

Patient Information Leaflet

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika LUPOCET FLU FORTE šumeće tablete paracetamol, askorbatna kiselina, klorfenamin Croatia Page 1 of 6 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj

Више

SPC-FSME IMMUN 0,25 ml Junior

SPC-FSME IMMUN 0,25 ml Junior SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA FSME-IMMUN 0,25 ml Junior suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI

Више

Arimidex tablete (1mg) – Uputa o lijeku

Arimidex tablete (1mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Arimidex tablete (1mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek

Више

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika Melarth 10 mg filmom obložene tablete montelukast Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte

Више

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Infliksimab Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Infliksimab Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Uputa o lijeku: Informacije za korisnika Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Infliksimab Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

Више

Juvenilni idiopatski arthritis Verzija 3. DIJAGNOZA I TERAPIJA 3.1. Koji su laboratorijski testo

Juvenilni idiopatski arthritis Verzija 3. DIJAGNOZA I TERAPIJA 3.1. Koji su laboratorijski testo https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/ba/intro Juvenilni idiopatski arthritis Verzija 3. DIJAGNOZA I TERAPIJA 3.1. Koji su laboratorijski testovi potrebni? U vrijeme postavljanja dijagnoze, pojedini

Више

UPUTA O LIJEKU Docetaksel Pliva 20 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju Docetaksel Pliva 80 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju D

UPUTA O LIJEKU Docetaksel Pliva 20 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju Docetaksel Pliva 80 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju D UPUTA O LIJEKU Docetaksel Pliva 20 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju Docetaksel Pliva 80 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju Docetaksel Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati

Више

Sažetak opisa svojstava proizvoda

Sažetak opisa svojstava proizvoda 1. NAZIV LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA Grafalon 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedan ml koncentrata sadržava 20 mg imunoglobulina protiv T-limfocita,

Више

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Lerin 3,6 mg implantat 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 implantat sadržava 3,6 mg leupr

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Lerin 3,6 mg implantat 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 implantat sadržava 3,6 mg leupr SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Lerin 3,6 mg implantat 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 implantat sadržava 3,6 mg leuprorelina (u obliku acetata) Za cjeloviti popis pomoćnih

Више

Simvastatin uputa

Simvastatin uputa Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika Pioglitazon Pliva 15 mg tablete Pioglitazon Pliva 30 mg tablete pioglitazon Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

Више

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo proči

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo proči Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj

Више

Uputa o lijeku Neviran 200 mg tablete nevirapin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uputa o lijeku Neviran 200 mg tablete nevirapin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uputa o lijeku Neviran 200 mg tablete nevirapin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno

Више

1

1 Uputa o lijeku: Informacije za korisnika Roferon-A 3 milijuna internacionalnih jedinica (IU) otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki interferon alfa-2a Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete

Више

Suvaxyn Circo

Suvaxyn Circo DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA 1 1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA Suvaxyn Circo emulzija za injekciju za svinje 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka doza (2 ml) sadrži: Djelatne tvari:

Више

UPUTA O LIJEKU BAYER LOGO Canesten 1 tableta za rodnicu 500 mg clotrimazolum Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu jer sadržava za vas važne podatke

UPUTA O LIJEKU BAYER LOGO Canesten 1 tableta za rodnicu 500 mg clotrimazolum Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu jer sadržava za vas važne podatke UPUTA O LIJEKU BAYER LOGO Canesten 1 tableta za rodnicu 500 mg clotrimazolum Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu jer sadržava za vas važne podatke! Lijek je dostupan bez recepta. Usprkos tome morate

Више

Paclitaxel Stragen DK/H/164/01/DC

Paclitaxel Stragen DK/H/164/01/DC UPUTA O LIJEKU EFFERALGAN sa vitaminom C šumeće tablete (paracetamol, askorbinska kiselina) Pročitajte ovu uputu u cijelosti prije upotrebe lijeka. Čuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

Више

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA BOLESNIKA Tolnexa 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju 80 mg/4 ml ko

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA BOLESNIKA Tolnexa 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju 80 mg/4 ml ko UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA BOLESNIKA Tolnexa 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju 160 mg/8 ml koncentrat

Више

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivred

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivred MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

LYXUMIA, INN-lixisenatide

LYXUMIA, INN-lixisenatide PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Lyxumia 10 mikrograma otopina za injekciju Lyxumia 20 mikrograma otopina za injekciju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Lyxumia 10 mikrograma

Више

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Bilobil 40 mg kapsule, tvrde Suhi ekstrakt ginkovog lista Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Више

Dotagraf (0,5 mmol/ml) otopina za injekciju – Upute o lijeku

Dotagraf (0,5 mmol/ml) otopina za injekciju – Upute o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Dotagraf (0,5 mmol/ml) otopina za injekciju - Upute o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego

Више

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Finpros 5 mg filmom obložene tablete SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka filmom oblože

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Finpros 5 mg filmom obložene tablete SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka filmom oblože 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Finpros 5 mg filmom obložene tablete SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg finasterida. Pomoćna tvar s

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU CROATIAN SOCIETY OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS Adresa/Adress: Petrova 13, 10 000 Zagreb, Croatia

Више

Žuti jezik – uzroci i liječenje

Žuti jezik – uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Žuti jezik - uzroci i liječenje Normalan, zdrav jezik obično je gladak i ružičast. Kada jezik mijenja boju,

Више

XANAX (alprazolam) tablete – Uputa o lijeku

XANAX (alprazolam) tablete – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr XANAX (alprazolam) tablete - Uputa o lijeku Tablete s postupnim otpuštanjem. Sastav Xanax TM tablete 0,25

Више

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika RANIX 150 mg filmom obložene tablete RANIX 300 mg filmom obložene tablete ranitidin Pažljivo pročitajte cijel

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika RANIX 150 mg filmom obložene tablete RANIX 300 mg filmom obložene tablete ranitidin Pažljivo pročitajte cijel Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika RANIX 150 mg filmom obložene tablete RANIX 300 mg filmom obložene tablete ranitidin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži

Више

Xyzal tablete (5 mg) – Uputa o lijeku

Xyzal tablete (5 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Xyzal tablete (5 mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

Више

На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о

На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о пријављивању заразних болести и

Више

Pred uporabo natančno pneberite to navodilo

Pred uporabo natančno pneberite to navodilo Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika Klimicin 150 mg tvrde kapsule Klimicin 300 mg tvrde kapsule klindamicin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

Више

UPUTA O LIJEKU Amoksiklav 500 mg mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju Amoksiklav 1000 mg mg prašak za otopinu za injekciju ili i

UPUTA O LIJEKU Amoksiklav 500 mg mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju Amoksiklav 1000 mg mg prašak za otopinu za injekciju ili i UPUTA O LIJEKU amoksicilin, klavulanska kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek. Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati. Ukoliko imate dodatnih

Више

Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete

Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Sačuvajte

Више