ORIGINAL ARTICLE Atelektaza pluća i infekcije donjih dišnih puteva u djece na odjelu za intenzivno liječenje Nada Mladina¹, Devleta Hadžić¹, Amela Sel

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ORIGINAL ARTICLE Atelektaza pluća i infekcije donjih dišnih puteva u djece na odjelu za intenzivno liječenje Nada Mladina¹, Devleta Hadžić¹, Amela Sel"

Транскрипт

1 ORIGINAL ARTICLE Atelektaza pluća i infekcije donjih dišnih puteva u djece na odjelu za intenzivno liječenje Nada Mladina¹, Devleta Hadžić¹, Amela Selimović² ¹Klinika za dječije bolesti, ²Klinika za ginekologiju i akušerstvo; Univerzitetski klinički centar Tuzla, Bosna i Hercegovina SAŽETAK Cilj rada Prikazati etiološke, kliničke i radiološke karakteristike atelektaze pluća kod djece na intenzivnom tretmanu u Odjeljenju intenzivne njege i terapije Klinike za dječije bolesti Tuzla u jednogodišnjem periodu. Metode Uzorak je obuhvatio 31 dijete sa infekcijom donjih dišnih puteva i atelektazom pluća. Prosječna dob djece iznosila je 3,6 ± 3,9 g. Analizirane su etiološke, kliničke i radiološke karakteristike atelektaze pluća kod djece sa infekcijom donjih dišnih puteva. Corresponding author: Nada Mladina, Klinika za dječije bolesti, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Trnovac bb, Tuzla, Bosna i Hercegovina Phone: Originalna prijava: 22. juli 2008.; Korigirana verzija: 25. oktobar 2008.; Prihvaćeno: 08. novembar Rezultati U promatranom jednogodišnjem periodu zbog infekcija donjih dišnih puteva, bronhitisa i pneumonije, liječeno je ukupno 332 pacijenta, od čega 208 dječaka (62,7%) i 124 djevojčice (37,3%). Kod 224 (67,5%) pacijenta radiološki nalaz je pokazao pneumoniju, dok je kod 31 (9,3%), uz pneumoniju, opisana i atelektaza pluća. Najčešća je bila desnostrana atelektaza (20 ili 64,5%), dok je u 10 ili 32,3% registrovana lijevostrana, a kod jednog pacijenta (3,2%) obostrana. Općenito osnovno oboljenje bila je infekcija donjih dišnih puteva (30 ili 96,8%), dok je kod samo jednog pacijenta to bio medijastinalni ekspanzivni proces. Klinički znaci, nalazi gasnih analiza i pulsne oksimetrije, bili su u korelaciji i u smislu hipoksemijskog tipa respiratorne insuficijencije. Najčešći uzrok atelektazi pluća bila je staza gustog sekreta, koja je dovela do smetnji ventilacije. Kontinuiranu oksigenoterapiju zahtijevalo je svih 31 pacijenata, najmanje 24 sata, dok je monitoring vitalnih parametara kod 12 ili 38,7% pacijenata bio potreban duže od 24 sata. Prosječna dužina intenzivnog liječenja bila je 4,3 ± 2,7 dana (od 1 do 15 dana). Zaključak Atelektaze pluća kod djece sa infekcijama donjih dišnih puteva u odjeljenju intenzivne njege nisu rijetke. One predstavljaju dodatni faktor rizika za ozbiljne poremećaje plućne ventilacije, naročito u dojenačkoj dobi. Ključne riječi: atelektaza pluća, donji dišni putevi, dijete Med Glas 2009; 6(2):

2 Medicinski Glasnik, Volumen 6, Number 2, August 2009 UVOD Atelektaza pluća predstavlja poremećaj plućne ventilacije u kojem manji ili veći dio plućnog parenhima nije u stanju da se ispuni vazduhom. Ovaj poremećaj može da se manifestuje odmah poslije rođenja, kao urođena totalna ili parcijalna atelektaza, ili kasnije, tokom života, kao stečena atelektaza (1). Atelektaza nije bolest za sebe već posljedični poremećaj ventilacije pluća nastao zbog niza bolesti i poremećaja. Uzroci atelektaze su brojni. Najčešće je to opstrukcija bronha koja može biti intraluminalna, muralna i ekstramuralna (2). Neke bolesti, kao što su astma, cistična fibroza, neuromuskularne bolesti i dr., uključuju i razvoj atelektaze. (3, 4). Poremećaji plućne ventilacije naročito su česti kod djece mlađe od pet godina, s obzirom da i minimalne promjene u disajnim putevima u tom uzrastu mogu da dovedu do opstrukcije disajnog puta (1, 2). Atelektaza može da protiče asimptomatski i da se otkrije tokom rutinskog fizikalnog ili radiološkog pregleda, a može biti i vrlo dramatična, naročito kod aspiracije stranog tijela u disajnim putevima (1, 2). Klinička slika zavisi od veličine atelektaze, a fizikalni nalaz i od primarne bolesti koja je doprinijela njenom razvoju. Rentgenski snimak pluća je zlatni standard za dijagnozu atelektaze (5, 6). Fleksibilna bronhoskopija korisna je u dijagnostici i u liječenju atelektaze (7). Atelektaza može nastati i posredstvom refleksnog bronhospazma uslijed bola, prijeloma rebara, hirurških intervencija na abdomenu i toraksu, te dijagnostičkih i drugih procedura, kao što su bronhoskopija, bronhografija, anestezija i drugo (8-10). Prognoza i tretman zavise od uzroka atelektaze. Dijagnostika i liječenje moraju biti uzročno usmjereni (2, 6, 8). Cilj ovog istraživanja bila je analiza učestalosti, te etioloških, kliničkih i radioloških karakteristika atelektaza pluća kod djece na intenzivnom tretmanu radi infekcija donjih dišnih puteva u jednogodišnjem periodu. ISPITANICI I METODE Retrospektivnim istraživanjem analizirani su svi pacijenati liječeni na Odjeljenju intenzivne njege i terapije Klinike za dječije bolesti u Tuzli, sa radiološki i klinički potvrđenom atelektazom pluća, u periodu do godine. Izvor podataka bio je protokol Odjeljenja intenzivne njege Klinike za dječije bolesti, kao i istorije bolesti liječenih pacijenata. Analizirani su anamnestički podaci, klinički i laboratorijski nalazi, terapijski postupci, dužina boravka u Odjeljenju intenzivne njege i terapije, te ishod liječenja. Od anamnestičkih podataka analiza je obuhvatala mjesto stanovanja, broj hospitalizacijâ, sezonsku distribuciju hospitalizacije, te vodeće kliničke simptome. Od kliničkog nalaza analizirani su uzrast, spol djeteta, opći pedijatrijski nalaz, lokalni auskultatorni nalaz, vitalni parametri (frekvenca pulsa, broj respiracija, tjelesna temperatura, saturacija krvi kisikom, mjerena pulsnim oksimetrom). Od laboratorijskih parametara analizirani su biohemijski nalazi: sedimentacija eritrocita, kompletna krvna slika i hematokrit, C-reaktivni protein, gasne analize, radiološki nalazi i mikrobiološke analize. Sve navedene pretrage rađene su na Poliklinici za laboratorijsku dijagnostiku, Zavodu za radiologiju i Zavodu za mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Od terapijskih postupaka posebno je analizirana primjena i vremenski period oksigenoterapije sa visokim protokom kisika, inhalatorne terapije bronhodilatatorima, antibiotske terapije, sistemske primjene kortikosteroida, potrebe za primjenom kardiotonika i diuretika, rehidratacije kristaloidima, otvaranja dišnog puta, upotrebe balona sa maskom, primjene mehaničke ventilacije, dužine liječenja u Odjeljenju intenzivne njege i terapije, kao i ishodi liječenja. U statističkoj obradi rezultata korištene su standardne metode deskriptivne statistike. REZULTATI U periodu od do u Odjeljenju intenzivne njege i terapije Klinike za dječije bolesti Tuzla liječeno je ukupno 767 djece. Zbog respiratornih bolesti liječeno je 332 djece, od čega 208 dječaka (62,7% ) i 124 djevojčice (37,3%). Radiološki nalaz bio je uredan kod 108 pacijenata (32,5%). Kod 224 pacijenta (67,5%) 182

3 Mladina et al Atelektaza pluća i infekcije donjih dišnih puteva u djece Tabela 1. Dob pacijenata liječenih zbog atelektaze pluća Ukupno Dječaci Djevojčice Dob (godine) ( n = 31) ( n = 18) ( n = 13) (41,9) (16,1) (19,4) (22,6) 6 1 radiološki je opisana pneumonija, od toga kod 100 pacijenata (44,6%) desnostrana, kod 22 (9,8 %) lijevostrana, a kod 102 pacijenta (45,5%) obostrana pneumonija. Atelektaza pluća radiološki je verificirana kod 31 pacijenta, uzrasta od 2,5 mjeseca do 12,9 godina. Prosječna dob te djece iznosila je 3,60 ± 3,96 godine. Odnos dječaka i djevojčica iznosio je 1,4 : 1. Najveći broj pacijenata bio je dojenačke dobi u kojoj je distribucija po spolu bila ujednačena, dok su u starijim dobnim skupinama dominirali dječaci (Tabela 1). Prvu hospitalizaciju zbog respiratornog oboljenja imalo je 18 pacijenata (58,1%), a njih 13 (41,9%) sa radiološki verificiranom atelektazom pluća imalo je više rehospitalizacija zbog respiratorne bolesti. Najveći broj pacijenata sa radiološki verificiranom atelektazom pluća zabilježen je u mjesecu decembru (12; 38,7%), potom u mjesecima maju i junu (po 5 pacijenata; 16,1%). Najviše liječenih pacijenata bilo je iz Tuzle, (12; 38,7%), potom iz Lukavca i Banovića (po 5 pacijenata; 16,1%). U Tabeli 2. prikazane su prateće bolesti i stanja koja su dijagnosticirana kod pacijenata liječenih zbog atelektaze pluća. Uz atelektazu pluća, najčešće su zabilježene infekcije donjih dišnih puteva, bronhitis i pneumonija (kod 30 pacijenata), dok je jedan pacijent imao ekspanzivni medijastinalni proces. Pacijenti sa ponavljanim hospitalizacijama zbog respiratornih bolesti imali su obično prateća hronična oboljenja, najčešće imunodeficijenciju, anemiju, urođene srčane greške, neuromišićne i neurorazvojne bolesti. Lokalizacija atelektaze bila je Tabela 3. Vitalni parametri kod djece sa atelektazom pluća Parametar Mean ± SD* Minimum Maksimum Median Puls 134 ± Broj respiracija 42 ± Tjelesna temperatura ( C) 37,6 ± 0,74 36,4 39,4 37,5 Pulsna 93 ± oksimetrija (%) *aritmetička sredina ± standardna devijacija Tabela 2. Prateće bolesti i stanja dijagnosticirana kod pacijenata liječenih zbog atelektaze pluća Prateće bolesti i stanja Broj pacijenata* (%) Bronhitis 20 (43,5) Pneumonija 10 (21,7) Imunodeficijencija 5 (10,9) Anemija 4 (8,7) Urođene srčane greške 2 (4,3) Neuromišićne bolesti 2 (4,3) Neurorazvojne bolesti i poremećaji 2 (4,3) Limfom 1 (2,2) *neki pacijenti imali su više od jednog favorizirajućeg faktora za nastanak atelektaze pluća najčešće u desnom plućnom krilu (kod 20 pacijenata; 65%), u lijevom (kod 10 pacijenata; 32%), a samo kod jednog pacijenta bila je prisutna obostrana atelektaza pluća. Klinički atelektaza pluća kod naših ispitanika karakterizirala se znacima dispneje i povećanog rada pluća (tahipneja, tahikardija), hipoksemijom potvrđenom sniženim vrijednostima saturacije krvi kisikom, te znacima prijeteće respiratorne insuficijencije. Vitalni parametri pacijenata sa atelektazom u našem uzorku prikazani su u Tabeli 3. Vitalni parametri (puls i broj respiracija) pacijenata sa atelektazom, u našem uzorku, pokazali su odstupanje i bili većih vrijednosti u odnosu na normalne vrijednosti za dječiju dob. U Tabeli 4 prikazane su vrijednosti pulsa i broja respiracija pacijenata s atelektazom pluća po pojedinim dobnim skupinama i u poređenju sa normalnim vrijednostima za dob. Tabela 4. Vitalni parametri pacijenata s atelektazom pluća po pojedinim dobnim skupinama Dob (godine) Puls (u min.) normalno Respiracije (u min.) mean 146, ,3 120,6 minimalno maksimalno mean 49,3 47, ,4 minimalno maksimalno normalno

4 Medicinski Glasnik, Volumen 6, Number 2, August 2009 U Tabeli 5 prikazani su parametri acidobaznog statusa i gasnih analiza pacijenata s atelektazom pluća. Rezultati osnovnih laboratorijskih parametara krvne slike, sedimentacije eritrocita i nalaza C-reaktivnog proteina prikazani su u Tabeli 6. U 20 pacijenata (64,5%) vrijednost C- reaktivnog proteina kod prijema bila je iznad 10 mg/l. Broj leukocita kod prijema bio je u 14 pacijenata (45,2%) iznad 15 x 10 9 /L, a 13 je pacijenata (41,9%) bilo febrilno kod prijema, sa izmjerenom tjelesnom temperaturom iznad 38 C. Mikrobiološka analiza pokazala je pozitivne kulture brisa ždrijela i nosa kod 9 (29,0%), odnosno kod 3 (9,7%) pacijenta. Najčešće su bili izolirani Staphylococcus aureus (5 izolata), Klebsiella spp. (4 izolata), te Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans i Mycobacterium tuberculosis (po 1 izolat). Nije bilo pozitivnih nalaza hemokulture. Oksigenoterapija tokom najmanje 24 sata, primijenjena je kod svih (31) pacijenata. Monitoring vitalnih parametara duži od 24 sata, zahtijevalo je 12 pacijenata (38,7%). Antibiotska parenteralna terapija, terapija bronhodilatatorima i intenzivna respiratorna fizikalna terapija s ciljem drenaže bronhalnog sekreta, primijenjena je kod svih (31) pacijenata. Kardiotonike, u okviru terapijskog tretmana, zahtijevalo je 13 pacijenata (41,9%). Najveći broj pacijenata, koji su imali manifestne znake srčanog popuštanja i zahtijevali u terapiji kardiotonike i diuretike, bila su dojenčad; osam pacijenata (61,5%). U jednog pacijenta bila je indicirana terapijska bronhoskopija i drenaža. Pacijent sa dijagnosticiranim malignim procesom u medijastinumu podvrgnut Tabela 5. Parametri acidobaznog statusa pacijenata s atelektazom Parametar Mean ± SD* ph 7,35 ± 0,07 7,08 7,47 7,35 pco2 (kpa) 4,99 ± 0,96 2,64 7,49 4,9 po2 (kpa) 6,62 ± 1,27 3,59 8,6 6,85 Bazni višak -2,4 ± ,5-1,4 Bikarbonati (mmol/l) 21 ± 3, ,25 Saturacija kisikom (%) 78 ± 12 45, *aritmetička sredina ± standardna devijacija je odgovarajućoj terapiji prema usvojenim protokolima. Prosječna dužina liječenja u Odjeljenju intenzivne njege bila je 4,3 ± 2,7 dana (od 1 do 15 dana), a prosječna dužina ukupnog bolničkog tretmana bila je 14,6 ± 11,4 dana (od 5 do 57 dana). DISKUSIJA Dobna distribucija pacijenata sa atelektazom pluća u našem istraživanju pratila je dobnu distribuciju ukupnog uzorka pacijenata sa respiratornim bolestima, što se uglavnom slaže sa podatkom da su, uz atelektazu pluća, najčešće zabilježene infekcije donjih dišnih puteva, bronhitis i pneumonija, kao i sa podacima iz literature (1-3). Distribucija po spolu pacijenata sa atelektazom u našem istraživanju razlikovala se u odnosu na ukupni uzorak pacijenata sa respiratornim bolestima. Nasuprot prednosti dječaka u ukupnom uzorku respiratornih bolesti, koja je u dojenačkom periodu najizrazitija, u našem uzorku pacijenata sa atelektazom pluća ustanovljena je minimalna prednost djevojčica u dojenačkom periodu. Ovu razliku teško je objasniti, čak i kad se uzmu u obzir i prateće bolesti i stanja koja su zabilježena kod naših pacijenata sa atelektazom. Mogući razlog mogao bi biti i relativno kratak period istraživanja. Pacijenti sa ponavljanim hospitalizacijama zbog respiratornih bolesti, u našem istraživanju imali su obično prateća hronična oboljenja, najčešće imunodeficijenciju, anemiju, urođene srčane greške, neuromišićne i neurorazvojne Tabela 6. Laboratorijski pokazatelji pacijenata sa atelektazom Parametar Sedimentacija eritrocita C-reaktivni prot. (mg/l) Hemoglobin (g/l) Broj eritrocita (x1012/l) Broj leukocita (x109/l) Hematokrit (L/L) Mean ± SD* Minimum Maksimum Median Minimum Maksimum Median 33 ± ± 56 0, ,5 116 ± ,23 ± 0,52 3,2 5,4 4,2 14,4 ± 5,4 5, ,7 0,34 ± 0,04 0,27 0,4 0,34 184

5 Mladina et al Atelektaza pluća i infekcije donjih dišnih puteva u djece bolesti. Sva ova stanja obično podrazumijevaju teškoće sa disanjem i hranjenjem, što donekle može objasniti češću zastupljenost pacijenata sa ovim hroničnim bolestima i poremećajima među pacijentima sa atelektazom pluća. Ovo se uglavnom slaže sa rezultatima sličnih istraživanja (3, 4, 6). Sezonska distribucija pacijenata sa atelektazom pratila je sezonsku distribuciju ukupnog uzorka pacijenata sa respiratornim bolestima. Klinička slika zavisi od veličine područja zahvaćenog atelektazom (1-3). U našem istraživanju, kliničke karakteristike pacijenata sa atelektazom pluća uglavnom su bili znaci dispneje i povećanog rada pluća (tahipneja, tahikardija), što se slaže sa činjenicom da je u našem uzorku najčešći uzrok atelektazi pluća (kod 96,8%) najvjerovatnije bila staza sekreta u pacijenata sa bronhitisom i pneumonijom, dok je kod jednog pacijenta (3,2%) atelektaza bila uzrokovana kompresijom tumorskih masa iz medijastinuma. Podaci iz literature značajno se razlikuju od ustanove do ustanove (2-7) i uglavnom su ovisni o patologiji koju određeni zdravstveni centar zbrinjava. Našim istraživanjem nisu obuhvaćeni pacijenti sa stranim tijelom u bronhima jer se oni, po organizaciji posla, liječe u Klinici za otorinolaringologiju. Fizikalni nalaz, također, zavisi od primarne bolesti koja je doprinijela razvoju atelektaze (1-3). Mada je atelektaza uglavnom mehaničkog porijekla, vrlo često postoje znaci bakterijske infekcije, što najviše zavisi od primarnog plućnog poremećaja (9, 15-19). Atelektaze su vrlo podložne i sekundarnim bakterijskim infekcijama (9, 14). Nespecifični markeri upale (sedimentacija eritrocita, C-reaktivni protein i leukociti) imaju ograničeno značenje pri dijagnosticiranju bakterijskih infekcija kod djece s atelektazom. Ipak, značajno je istaći da se vrlo visoke vrijednosti pojedinih upalnih markera rijetko viđaju pri virusnim infekcijama (15-17). Lala i saradnici (18) ustanovili su kako se kod djece sa pneumonijom nalaz CRP-a veći od 10 mg/l signifikantno češće javlja u grupi djece s bakterijskim pneumonijama u odnosu na ostale uzročnike. Slične rezultate objavili su Bircan i saradnici (19). U našem istraživanju našli smo umjereno povišene biohemijske parametre bakterijske infekcije. Najčešće izolovani bakterijski uzročnici u našem istraživanju bili su Staphylococcus aureus i Klebsiella spp. što govori o populaciji našeg uzorka, s obzirom da ovi uzročnici više odgovaraju etiologiji bolničkih pneumonija i pneumonija kod imunodeficijentnih pacijenata. Podaci iz literature su različiti, a rezultati slični našima, objavljeni su u nekoliko studija (14, 20). Liječenje pacijenata sa atelektazom pluća zavisi od njezinog uzroka (6). U slučaju aspiracije i stranog tijela u disajnim putevima, terapija izbora je bronhoskopska evaluacija, evakuacija stranog sadržaja i drenaža. Fizikalna terapija općenito je od posebnog značaja i koristi. Drenaža sekreta je osnovna mjera i cilj terapije bilo koje endobronhalne opstrukcije (20). Smatra se da je kod atelektaze, koja traje duže od godinu dana, proces na plućima ireverzibilan i da je u tom slučaju indicirano hirurško liječenje (22). U našem istraživanju, tokom jednogodišnjeg perioda, u jednog pacijenta bila je indicirana terapijska bronhoskopija i drenaža, dok mehaničku potporu disanju i hirurško liječenje nije bilo neophodno primijeniti ni kod jednog djeteta sa atelektazom pluća. Analiza učestalosti atelektaze pluća kod djece sa infekcijama donjih dišnih puteva, koja su zahtijevala intenzivni nadzor i tretman, pokazala je da je učešće atelektaza kao precipitirajućeg faktora poremećaja plućne ventilacije značajno, naročito u dojenačkoj populaciji. Atelektaza pluća kod ovih pacijenata klinički je odgovarala slici osnovnog oboljenja. Blagovremena dijagnostika, kao i energične mjere liječenja infekcije donjih dišnih puteva, uz adekvatan fizikalni tretman, kod većine pacijenata u našem istraživanju bile su dovoljne za uspješno terapijsko rješavanje nastalog poremećaja plućne ventilacije. Kod tumačenja ovih rezultata svakako treba uzeti u obzir i kratak period istraživanja, te su potrebna daljnja prospektivna istraživanja koja će obuhvatiti veći broj pacijenata. ZAHVALE / IZJAVE Komercijalni ili potencijalni dvostruki interes ne postoji. 185

6 Medicinski Glasnik, Volumen 6, Number 2, August 2009 LITERATURA Šićević S. Atelektaza pluća. U: Plućne bolesti u dece. Savremena administracija. Beograd 1990; Raos M, Klancir SB, Dodig S, Kovač K. Atelektaze pluća u dječjoj dobi. Paediatr Croat 1999; 43: Peroni DG, Boner AL. Atelectasis: mechanisms, diagnosis and management. Pediatr Respir Rev 2000; 1: Birnkrant DJ. The assessment and management of the respiratory complications of pediatric neuromuscular diseases. Clin Pediatr (Phila) 2002; 41: Ashizawa K, Hayashi K, Aso N, Minami K. Br J Radiol 2001; 74: Schindler MB. Treatment of atelectasis: where is the evidence? Crit Care 2005; 9: Holmgren NL, Cordova M, Ortuzar P, Sanchez I. Role of flexible bronchoscopy in the re-expansion of persistent atelectasis in children. Arch Bronconeumol 2002; 38: Hendriks T, de Hoog M, Lequin MH, Devos AS, Merkus PJ. Crit Care 2005; 9: Riccetto AG, Zambom MP, Pereira IC, Morcillo AM. Influence of socioeconomic and nutritional factors on the evolution to complications in children hospitalized with pneumonia. Rev Assoc Med Bras 2003; 49: Krause MF, von Bismarck P, Oppermann HC, Ankerman T. Bronchoscopic surfactant administration in pediatric patients with persistent lobar atelectasis. Respiration 2008; 75: Toyoshima M, Maeoka Y, Kawahare H, Maegaki Y, Ohno K. Pulmonary atelectasis in patients with neurological or muscular disease; gravity-related lung compression by the heart and intra-abdominal organs on persistent supine position. No To Hattatsu 2006; 38: Lutterbey G, Wattjes MP, Doerr D, Fischer NJ, Gieseke J Jr, Schild HH. Atelectasis in children undergoing either propofol infusion or positive pressure ventilation anesthesis for magnetic resonance imaging. Pediatr Anesth 2007; 17: Blitman NM, Lee HK, Jain VR, Vicencio AG, Girshin M, Haramati LB. Pulmonary atelectasis in children anesthetized for cardiothoracic MR: evaluation of risk factors. J Comput Assist Tomogr 2007; 31: Wu KH, Lin CF, Huang CJ, Chen CC. Rigid ventilation bronchoscopy under general anesthesia for treatment of pediatric pulmonary atelectasis caused by pneumonia: A review of 33 cases. In Surgery 2006; 91: Tumgor G, Celik U, Alabaz D, Cetiner S, Yaman A, Yildizdas D, Alhan E. Aetiological agenst, interleukin-6, interleukin-8 and CRP concentrations in children with communitiy-acquired pneumonia. Ann Trop Pediatr 2006; 26: Almirall J, Bolibar I, Toran P, Pera G, Boquet X, Balanzo X, Sauca G. Contribution of C-reactive protein to the diagnosis and assesment of severity of community-acquired pneumonia. Chest 2004; 125: Lagerstrom F, Engfeldt P, Holmberg H. C-reactive protein in diagnosis of comunity-acquired pneumonia in patient in primary care. Scand Infect Dis 2006; 38: Lala SG, Madhi SA, Pettifor JM. The discriminative value of C-reactive protein levels in distinguishing betwen community-acquired bacteriaemic and respiratory virus-associated lower respiratory tract infections in HIV-1-infected and uninfected children. Ann Trop Pediatr 2002; 22: Bircan A, Kaya O, Gokirmak M, Ozturk O, Sahin U, Akkaya A. C-reactive protein, leukocyte count and ESR in the assesment of severity of community-acquuired pneumonia. Tuberk Toraks 2006; 54:22-9. Schechter MS. Airway clearence applications in infants and children. Respir Care 2007; 52: Bar-Zohar D, Sivan Y. The yield of flexible fiberoptic bronchoscopy in pediatric intensive care patients. Chest 2004; 126: Choudhury SR, Chadha R, Mishra A, Kumar V, Singh V, Dubey NK. Lung resections in children for congenital and acquired lesions. Pediatr Surg 2007; 23:

7 Mladina et al Atelektaza pluća i infekcije donjih dišnih puteva u djece Lung atelectasis and lower respiratory tract infections in children in the intensive care unit Nada Mladina¹, Devleta Hadžić¹, Amela Selimović² ¹Pediatrics Clinic, ²Gynecology and Obstetrition Clinic; University and Clinical Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina ABSTRACT Aim To determine etiologic, clinical and radiological findings of lung atelectasis in children undergoing intensive treatment in the Department of Intensive Care Unit at the Pediatric Clinic Tuzla in one-year period. Methods We analyzed a group of 31 children with lower respiratory tract infections and pulmonary atelectasis. Their average age was 3,6 ± 3,9 years. We analyzed etiologic, clinical and radiological findings of pulmonary atelectasis among children with lower respiratory tract infections. Results In one year period we treated 332 patients due to lower respiratory tract infections, bronchitis and pneumonia, 208 boys (62, 7%) and 124 girls (37, 3%). In 224 (67,5%) patients radiologic findings showed pneumonia, while in 31(9,3%) of patients radiological findings showed pneumonia and pulmonary atelectasis, as well. The most frequent was the right-sided atelectasis (20 or 64,5%), while in 10 or 32,3% left sided atelectasis was noticed. In only one patient (3,2%) bilateral atelectasis was found. Generally etiologic base was the infection of lower respiratory tract (30 or 96, 8%). It was only one patient with mediastinal expansive process. Clinical signs, gas analyses and plus oximetries were in correlation and showing hypoxemic type of respiratory insufficiency. The most frequent cause of lung atelectasis was mucus stasis. All 31 patients demanded oxygen therapy and monitoring of vital parameters at least for 24 hours, while in 12 or 38,7% of them, monitoring of vital parameters was needed longer than 24 hours. Average duration of intensive treatment was 4, 3± 2, 7 days (1-15 days). Conclusion Pulmonary atelectasis are not rare in children with lower respiratory tract infections in Intensive Care Unit. They are an additional risk factor for serious disturbances of pulmonary ventilation, especially in infancy. Key words: pulmonary atelectasis, lower respiratory tract, child Original submission: 22 July 2008.; Revised submission: 25 October 2008; Accepted: 08 November

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p Slađana avić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra avić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički parametri infekcija urinarnog trakta kod bolesnika sa

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA i Milomir RANĐELOVIĆ Klinika za kardiovaskularne holesti Kliničkog centra

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

Microsoft PowerPoint - Amela-Urinarne inf

Microsoft PowerPoint - Amela-Urinarne inf Ciljevi prezentacije Urinarne infekcije dr Amela Hodžić-Smailagić JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ DZ Novi Grad KPR - maj, 2010. Uz podršku Fondacije FAMI - prevencija urinarne infekcije - tehnika uzimanja

Више

Саопштења Општа медицина 2008;14(3-4); UDC: Прим. др Драгица Акулов, др Ковиљка Вилић-Брајић, др Драгица Спасић, прим. др Славица Ча

Саопштења Општа медицина 2008;14(3-4); UDC: Прим. др Драгица Акулов, др Ковиљка Вилић-Брајић, др Драгица Спасић, прим. др Славица Ча Саопштења Општа медицина 2008;14(3-4);132-138 UDC: 616.248-07 Дом здравља Нови Београд, Београд Сажетак Кључне речи: хроничне плућне болести, стандардизација процеса рада. Увод. Хроничне плућне болести

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ.

Више

GSK radionica hipertenzije

GSK radionica hipertenzije Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju šećerne bolesti Ivica Cvetković Samobor, Gajeva 37 www.ordic.hr 9/24/2011 ŠEĆERNA BOLEST Termin šećerna bolest označava metabolički poremećaj multiple etiologije

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva primena Pravilnika Ana Milanović, Sektor za medicinska sredstva, ALIMS Uvod Kliničko ispitivanje (KI) medicinskog sredstva (MS) Kliničko ispitivanje vs klinički

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

24 Petrić V, i sar. Lečenje sepse Klinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti 1 UDK : Univerzitet u Novom Sadu, Medicinsk

24 Petrić V, i sar. Lečenje sepse Klinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti 1 UDK : Univerzitet u Novom Sadu, Medicinsk 24 Klinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti 1 UDK 616.94-08:615.281 Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija 2 DOI: 10.2298/MPNS14S2024P Autonomna pokrajina Vojvodina,

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2009. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf Универзитет у Крагујевцу Медицински факултет Докторске академске студије Изборно подручје : ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Изборна област ПУЛМОЛОГИЈА Испитна питања : 1. Плућна вентилација

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ 2.1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у одређеној научној области Докторска дисертација кандидата др Ружице Лукић под насловом Хепатитис С и параметри инфламацијског

Више

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/rs/intro Henoh Šenlajnova Purpura Verzija 2016 1. ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest? Henoh-Šenlajnova purpura (HSP) je bolest kod koje

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2018 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2019. Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Одлука Наставно-научног већа о формирању комисије за оцену завршене докторске дисертације На седници Наставно-научног већа Факултета

Више

Pedijatrija

Pedijatrija Naziv studija SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Naziv kolegija PEDIJATRIJA Status kolegija obvezatni Godina druga Semestar četvrti ECTS bodovi 2 Nastavnik Doc.dr.sc. Nataša Skitarelić e-mail

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2008. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Žuti jezik – uzroci i liječenje

Žuti jezik – uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Žuti jezik - uzroci i liječenje Normalan, zdrav jezik obično je gladak i ružičast. Kada jezik mijenja boju,

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2017 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2018. Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи пад броја живорођених

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Prof. Dr Franja Fratrić PROCENA OSNOVNIH VENTILACIJSKIH FUNKCIJA Da bi smo ostali živi, naš organizam mora da živi na krilima promena. Ta krila nam om

Prof. Dr Franja Fratrić PROCENA OSNOVNIH VENTILACIJSKIH FUNKCIJA Da bi smo ostali živi, naš organizam mora da živi na krilima promena. Ta krila nam om Prof. Dr Franja Fratrić PROCENA OSNOVNIH VENTILACIJSKIH FUNKCIJA Da bi smo ostali živi, naš organizam mora da živi na krilima promena. Ta krila nam omogućuju da u svakom trenutku udišemo i izdišemo atome

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:   Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.6.2016. u 13:59 ISPRAVKA

Више

35-Kolic.indd

35-Kolic.indd Sandra Kolić Zlatko Šafarić Davorin Babić ANALIZA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA U ZAVRŠNOM DIJELU SATA 1. UVOD I PROBLEM Nastava tjelesne i zdravstvene kulture važan je čimbenik

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2016 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2017. Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Rak pluća - uzroci, simptomi i liječenje Rak pluća je maligni tumor pluća, a može se podijeliti na karcinom

Више

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja 26.01.1978. Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodica ženski majka dvije djevojčice Radno iskustvo Datumi

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET U OSIJEKU Studij medicine Juro Ivančić USPOREDBA EMPIRIJSKE TERAPIJE ANTIBIOTICIMA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET U OSIJEKU Studij medicine Juro Ivančić USPOREDBA EMPIRIJSKE TERAPIJE ANTIBIOTICIMA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET U OSIJEKU Studij medicine Juro Ivančić USPOREDBA EMPIRIJSKE TERAPIJE ANTIBIOTICIMA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA I TERAPIJE TEMELJENE

Више

Središnja medicinska knjižnica Balen Topić, Mirjana (2011) Bolničke infekcije krvotoka u mehanički ventiliranih infektoloških bolesnika starije životn

Središnja medicinska knjižnica Balen Topić, Mirjana (2011) Bolničke infekcije krvotoka u mehanički ventiliranih infektoloških bolesnika starije životn Središnja medicinska knjižnica Balen Topić, Mirjana (2011) Bolničke infekcije krvotoka u mehanički ventiliranih infektoloških bolesnika starije životne dobi [Intensive care unit acquired bloodstream infections

Више

Општи подаци и протокол истраживања Назив: Утицај Respiratorornog sincicijalnog virusa и Adenovirusa на појаву атопије код деце узраста до 2 године. С

Општи подаци и протокол истраживања Назив: Утицај Respiratorornog sincicijalnog virusa и Adenovirusa на појаву атопије код деце узраста до 2 године. С Општи подаци и протокол истраживања Назив: Утицај Respiratorornog sincicijalnog virusa и Adenovirusa на појаву атопије код деце узраста до 2 године. Сажетак Атопија је подгрупа алергијских хиперсензитивности

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2015. ГОДИНИ 2016. Аутори извештаја: Др sc. mеd. Драгана Јовановић,

Више

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред наставе по методским јединицама са именима наставника и сарадника за зимски семестар 2013/2014. школске године за наставни предмет Клиничка физикална терапија 2 1 Недеља и датум наставе Врста

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica   web:   Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2009.GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom broju

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014.

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Недељно има 2 часа предавања и 2 часа вежби. ПРЕДААЧИ: 1. Милан Мијаиловић milankckragujevac@gmail.com

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2018/19-17.07.2018. god. Napomene: 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

Medicinski glasnik - Prelom 71.indd

Medicinski glasnik - Prelom 71.indd APACHE III I APACHE II skor u predviđanju ishoda politraumatizovanih... 95 Nataša Petrović 1, Miodrag Milenović 1, Ivan Stoimirov 1, Marija Milenković 1, Dušan Jovanović 2, Zlatibor Lončar 2 APACHE III

Више

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ ЈП Општи подаци и протокол истраживања Назив Пројекта : ДЕТЕКЦИЈА СЕКРЕТОРНОГ ОТИТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ ЈП Општи подаци и протокол истраживања Назив Пројекта : ДЕТЕКЦИЈА СЕКРЕТОРНОГ ОТИТ Општи подаци и протокол истраживања Назив Пројекта : ДЕТЕКЦИЈА СЕКРЕТОРНОГ ОТИТИСА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА Кључне речи : детекција секреторног отитиса код деце предшколског узраста Предмет, садржај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:   Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.6.2016. u 15:49 ISPRAVKA

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY Napomene: PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2017/18-20.06.2017. god. 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

Sos.indd

Sos.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI URODINAMIKE

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI URODINAMIKE URODINAMSKA ISPITIVANJA Dr Ranko Herin Uvod Urodinamika dinamika urina, promenljiv tok urina Urodinamska ispitivanja analizom mokrenja do dijagnoze pritisak u bešici protok urina pritisak u uretri radioskopija

Више

Izveštaj bazeni 2013

Izveštaj bazeni 2013 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ И З В Е Ш Т А Ј О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ 2014.

Више

MPD 2012.cdr

MPD 2012.cdr UDRUŽENJE PULMOLOGA/PNEUMOFTIZIOLOGA REPUBLIKE SRPSKE I KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA Poštovane koleginice i kolege obavještavamo Vas da će se od 17. do 19. maja 2012.

Више