untitled

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "untitled"

Транскрипт

1

2

3 Predgovor Razvoj strukturnih poslovnih statistika je otpočeo kroz projekte pomoći statističkom sustavu Bosne i Hercegovine u cilju osposobljavanja osoblja za provođenje Pilot istraživanja u godini sa kao referentnom godinom, kao priprema za redovito provođenje strukturnih poslovnih istraživanja i proizvodnja statistika (varijabli i indikatora) prema EU Uredbi 295/2008. Potpuna implementacija strukturnih poslovnih statistika odvijat će se kontinuirano i postepeno kroz projekte pomoći statističkom sustavu Bosne i Hercegovine. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine sukladno Planu aktivnosti za po prvi put objavljuje Bilten o godišnjim strukturno poslovnim statistikama (SPS) za veći dio gospodarstva Bosne i Hercegovine. Bilten sadrži osnovne strukturne varijable i indikatore koji su urađeni na temelju podataka Godišnjeg strukturnog poslovnog statističkog istraživanja za poduzeća - SPS koje su zajednički provele statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS-a) i koji su u potpunosti sukladni važećim standardima EU u ovoj oblasti statistike (EU Uredba 295/2008), kao i sukladni EU klasifikaciji ekonomskih aktivnosti NACE Rev 2. Bilten se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu su data temeljna metodološka objašnjenja sa definicijama varijabli i indikatora kako bi se omogućilo pravilno i lakše korištenje prikazanih podatake. Drugi dio sadrži tablice sa podacima za godinu i grafičke prikaze. Važno je napomenuti da se statistički podaci objavljeni u ovom biltenu ne mogu upoređivati s podacima o strukturi i poslovanju koji su prikupljeni i/ili obrađeni na temelju metodologija koje imaju drugačiji pristup i/ili ne primjenjuju iste koncepte i definicije. Zahvaljujemo se Federalnom zavodu za statistiku FBiH, Republičkom zavodu za statistiku RS-a i Podružnici Brčko distrikt BiH na dobroj suradnji u svim fazama istraživanja, kao i uloženim naporima na provođenju strukturno poslovnog istraživanja, kontrolama, uređivanju podataka, analizi rezultata itd. Sarajevo, rujan Ravnatelj Zdenko Milinović 3 3

4 KRATICE: BiH FBiH RS BDBiH EU SPS SPR EU CPA 2008 KPPD BiH 2010 EU NACE Rev 2. KD BiH 2010 EU NUTS KAU - Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine - Republika Srpska - Brčko distrikt Bosne i Hercegovine - Europska Unija - Strukturne poslovne statistike - Statistički poslovni registar - Europska Klasifikacija proizvoda po djelatnostima - Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Bosne i Hercegovine Europska Klasifikacija ekonomskih djelatnosti - Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine Europska Klasifikacija teritorijalnih jedinica za statistiku - Jedinica po vrsti djelatnosti ZNAKOVI: - - nema pojave 4 4

5 Kazalo UVOD... 7 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA... 8 Tablice Tablica 1.0. Osnovne strukturno poslovne varijable prema podruèjima KD BiH 2010 (NACE Rev. 2), Tablica 1.1. Struktura osnovnih varijabli prema podruèjima KD BiH 2010 (NACE Rev. 2), Tablica 2.0. Osnovne strukturno poslovne varijable prema podruèjima KD BiH 2010 (NACE Rev. 2) i prema velièini poduzeæa, Tablica 3.0. Osnovne strukturno poslovne varijable prema podruèjima i oblastima KD BiH 2010 (NACE Rev. 2), Tablica 3.1. Struktura varijabli podruèja prema oblastima KD BiH 2010 (NACE Rev. 2), Tablica 4.0. Osnovni strukturno poslovni indikatori prema podruèjima KD BiH 2010 (NACE Rev. 2) i prema velièini poduzeæa, Tablica 5.0. Osnovni strukturno poslovni indikatori prema oblastima KD BiH 2010 (NACE Rev. 2), Tablica 6.0. Uèešæe izabranih strukturno poslovnih varijabli entiteta i BD-a u BiH, po podruèjima, Grafikoni Grafikon 1. Struktura broja zaposlenih u ukupno promatranim djelatnostima Grafikon 2. Struktura dodane vrijednost po faktorskim troškovima u ukupno promatranim djelatnostima Grafikon 3. Struktura osnovnih varijabli prema velièini poduzeæa u Industrijskim djelatnostima (B, C, D i E) Grafikon 4. Struktura osnovnih varijabli prema velièini poduzeæa u Graðevinarstvu (F) Grafikon 5. Struktura osnovnih varijabli prema velièini poduzeæa u Trgovini (G) Grafikon 6. Struktura osnovnih varijabli prema velièini poduzeæa u Uslugama (H, I i L) Grafikon 7. Osnovni indikatori prema velièini poduzeæa u Industrijskim djelatnostima (B, C, D i E) Grafikon 8. Osnovni indikatori prema velièini poduzeæa u Graðevinarstvu (F) Grafikon 9. Osnovni indikatori prema velièini poduzeæa u Trgovini (G) Grafikon 10. Osnovni indikatori prema velièini poduzeæa u Uslugama (H, I i L)

6

7 UVOD Strukturna poslovna istraživanja imaju za cilj prikupljanje, obradu i publiciranje statističkih podataka o strukturi, konkurentnosti i karakteristikama rada poslovnih subjekata i njihovih poslovnih rezultata na različitim razinama grupiranja po djelatnostima. Statistika strukturnih poslovnih istraživanja predstavlja opći okvir za prikupljanje podataka svih aktivnih tržišnih jedinica (poduzeća i poduzetnika). Na temelju tih istraživanja se proizvode pokazatelji za referentnu godinu i pokazuju promjene u odnosu na prethodne godine. Većina varijabli se iskazuju vrijednosno po tekućim cijenama i stoga se i indeksi promjena odnose na promjene u vrijednosti. Podaci prikupljeni istraživanjima strukturnih poslovnih statistika koriste se za analizu strukture poslovnih subjekata po djelatnostima (vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, zaposlenost itd.), analizu faktora korištenih u procesu proizvodnje (broj zaposlenih, sredstva zaposlenih, investicije itd.), analizu nacionalnog i regionalnog razvoja. Također, podaci strukturnih poslovnih statistika se koriste i kao inputi za procjene nacionalnih računa i za obračun pondera za kratkoročne statistike. Sadržaj strukturnih poslovnih statistika (SPS) u Europskoj zajednici propisan je osnovnom EU SBS Uredbom 295/2008 i Uredbama za implementaciju 250/2009, 251/2009 i 275/2010. Statistike koje se proizvode prema ovoj regulativi su grupirane u slijedeće module: - Opći modul za godišnje strukturne statistike definiran je Aneksom I. Ovim modulom je uspostavljen opći okvir za sve tržišne djelatnosti, a kojim su definirane uslužne djelatnosti za koje nije dat detaljan modul, - Detaljni modul za strukturnu statistiku industrije definiran je Aneksom II, - Detaljni modul za strukturnu statistiku trgovine definiran je Aneksom III, - Detaljni modul za strukturnu statistiku građevinarstva definiran je Aneksom IV, - Detaljni modul za strukturnu statistiku osiguranja definiran je Aneksom V, - Detaljni modul za statistiku kreditnih institucija definiran je Aneksom VI, - Detaljni modul za statistiku mirovinskih fondova definiran je Aneksom VII, - Detaljni modul za statistiku poslovnih usluga definiran je Aneksom VIII i - Detaljni modul za strukturnu statistiku poslovne demografije definiran je Aneksom IX. Za svaki modul propisane su godišnje, višegodišnje i regionalne serije podataka. Uz to su za modul II i IV propisane serije podataka koje se trebaju proizvoditi za jedinice prema vrsti djelatnosti (KAU varijable). Prvo redovito statističko istraživanje strukturnih poslovnih statistika u Bosni i Hercegovini, sa poduzećem kao jedinicom promatranja, provedeno je u cilju proizvodnje godišnjih serija podataka za poduzeća za prva četiri Aneksa iz EU Uredbe 295/2008. Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene sve uslužne djelatnosti koje su propisane Aneksom I EU Uredbe 295/2008. Obuhvaćene su slijedeće djelatnosti: H Prijevoz i skladištenje, I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (Hotelijerstvo i Ugostiteljstvo) i L Poslovanje nekretninama. Daljnji razvoj strukturnih poslovnih statistika bazirati će se na potpunoj implementaciji prva četiri Aneksa, što znači proizvodnju godišnjih i višegodišnjih serija podataka za poduzeća, regionalnih serija podataka, kao i varijabli za jedinice po vrsti djelatnosti (KAU varijable), uključivanja poduzetnika i razvoju istraživanja za ostale Anekse iz EU Uredbe (Aneksi V do IX). 7 7

8 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Pravni temelj Pravni temelj za provođenje strukturnih poslovnih istraživanja su Statistički program Bosne i Hercegovine za razdoblje od godine, Godišnji plan rada Agencije za statistiku koji je donešen na temelju Zakona o statistici BiH ( Službeni glasnik BiH br. 26/04 i 42/04), kao i programi i planovi entitetskih zavoda koji su usuglašeni sa Četverogodišnjim programom i Godišnjim planom rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U Europskoj zajednici strukturne poslovne statistike regulirane su osnovnom EU SBS Uredbom 295/2008 i Uredbama za implementaciju 250/2009, 251/2009 i 275/2010. Cilj istraživanja Cilj istraživanja o strukturnim statistikama poduzeća je praćenje poslovanja tržišnih proizvođača i osiguravanje podataka u potpunosti sukladnih s europskim standardima SPS-a. Podaci prikupljeni istraživanjima strukturnih poslovnih statistika koriste se za analizu strukture poslovnih subjekata po djelatnostima (vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, zaposlenost itd.), analizu faktora korištenih u procesu proizvodnje (broj zaposlenih, sredstva zaposlenih, investicije itd.), analizu nacionalnog i regionalnog razvitka. Također, podaci strukturnih poslovnih statistika predstavljaju značajne inpute za procjene nacionalnih računa i obračun pondera za izračun indeksa u kratkoročnim statistikama. Obuhvat Istraživanjem su obuhvaćena aktivna poduzeća iz Statističkog poslovnog registra (SPR-a) koji vodi i održava Agencija za statistiku BiH u suradnji sa Federalnim zavodom za statistiku FBiH, Republičkim zavodom za statistiku RS-a i podružnicom Agencije za statistiku BiH u Brčko distriktu BiH. U ovom Biltenu obuhvaćena su aktivna poduzeća koja su, prema glavnoj djelatnosti, svrstana u slijedeća područja djelatnosti: B Vađenje ruda i kamena, C Prerađivačka industrija, D Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, te djelatnosti sanacije okoliša, F - Građevinarstvo, G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, H Prijevoz i skladištenje, I Djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Hotelijerstvo i Ugostiteljstvo) i L Poslovanje nekretninama. Obuhvaćene djelatnosti predstavljaju oko 85% populacije poduzeća poslovne ekonomije. Istraživanjem su obuhvaćena poduzeća, ali ne i poduzetnici. Daljnji razvoj strukturnih poslovnih statistika ići će u pravcu proširenja obuhvata na sve jedinice koje se bave tržišnom proizvodnjom iz svih djelatnosti poslovne ekonomije koje se traže EU Uredbom, uključujući i poduzetnike. Izvori i metode prikupljanja podataka Podaci za kompilaciju SPS varijabli i indikatora su prikupljeni statističkim istraživanjem Godišnje strukturno poslovno statističko istraživanje za poduzeća. Korištena je kombinirana metoda uzorka i punog obuhvata. Metoda punog obuhvata korištena je za poduzeća sa 20 i više zaposlenih, a metoda uzorka za poduzeća sa manje od 20 zaposlenih. Okvir za izbor uzorka napravljen je na temelju podataka SPR-a sa stanjem godine. Redovito istraživanje za godinu obuhvaća djelatnosti koje su pokrivene Aneksima I, II, III i IV Uredbe 295/2008. Aneksom I nisu obuhvaćene sve djelatnosti prema Uredbi već samo djelatnosti H - Prijevoz i skladištenje, I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (Hotelijerstvo i Ugostiteljstvo) i L - Poslovanje nekretninama. Stratifikacija ciljne populacije ovog istraživanja je 8 8

9 izvršena sukladno entitetom kojem poduzeće pripada, klasom poduzeća u odnosu na broj zaposlenih osoba i djelatnosti poduzeća na slijedećim razinama: Područje B Vađenje ruda i kamena Razina oblasti (2 cifre KD BiH 2010) Područje C Prerađivačka industrija Razina oblasti (2 cifre KD BiH 2010) Područje D Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom parom i klimatizacija - Razina grane (3 cifre KD BiH 2010) Područje E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - Razina oblasti (2 cifre KD BiH 2010) Područje F Građevinarstvo - Razina oblasti (2 cifre KD BiH 2010) Područje G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala Razina oblasti (2 cifre KD BiH 2010) Područje H Prijevoz i skladištenje - Razina oblasti (2 cifre KD BiH 2010) Područje I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (Hotelijerstvo i Ugostiteljstvo) Razina oblasti (2 cifre KD BiH 2010) Područje L Poslovanje nekretninama Razina grane (3 cifre KD BiH 2010) Stratifikacija okvira za SPS istraživanje za referentnu vršena je prema slijedećim klasama zaposlenih: 1. I klasa 0 19 zaposlenih osoba 2. II klasa zaposlenih osoba 3. III klasa 50 i više zaposlenih osoba. U Bosni i Hercegovini broj jedinica u okviru za uzorak je iznosio Iz ovog okvira izvučen je uzorak od jedinica za BiH, od čega za Federaciju BiH 6324 jedinice, za Republiku Srpsku 3635 jedinica i 497 jedinica za Brčko distrikt BiH. Okvir i uzorak po područjima djelatnosti i klasama zaposlenih dati su u slijedećoj tablici. Okvir i uzorak po područjima djelatnosti i klasama zaposlenih za BiH za godinu Područje Broj jedinica u okviru Klasa zaposlenih Broj jedinica u uzorku Klasa zaposlenih I II III Ukupno I II III Ukupno B C D E F G H I L Ukupno

10 Ukupna stopa odgovora za sve djelatnosti i klase zaposlenih u Bosni i Hercegovini je iznosila 63,8%, u Federaciji BiH 59,3%, u Republici Srpskoj 72,7% i u Brčko distriktu BiH 55,5%. Entitetski zavodi i Brčko distrikt BiH su organizirali i provodili istraživanje na terenu, svako na svom području. Tisak instrumentarija (upitnici, naputci i pisma), distribucija jedinicama izvješća, prikupljanje, urgencije, kontrola i unos, uređivanje mikro podataka i procjene totala urađeni su u entitetskim zavodima, a za Brčko distrikt BiH uradila je Agencija za statistiku BiH. Jedinice promatranja Nekoliko različitih vrsta statističkih jedinica koristi se za provođenje SPS istraživanja. Najveći broj SPS podataka odnosi se na poduzeće kao statističku jedinicu. Za izračun regionalnih podataka koristi se lokalna jedinica, a za izračun KAU varijabli koristi se jedinica po vrsti djelatnosti. Jedinice promatranja u ovom istraživanju su poduzeća koja obavljaju djelatnost na ekonomskom području Bosne i Hercegovine, a razvrstana su u područja djelatnosti koja su navedena u prethodnoj tablici. Svakom poduzeću dodjeljuje se jedna šifra Klasifikacije djelatnosti BiH prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost poduzeća utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar. Kriteriji za određivanje glavne djelatnosti je udio prihoda ili broja zaposlenih u ukupnom prihodu ili ukupnom broju zaposlenih poduzeća. Međutim, statistički podaci za poduzeće odnose se na sve aktivnosti provedene od strane tog poduzeća uključujući i njegove dopunske aktivnosti. Podaci objavljeni u ovom Biltenu odnose se na poduzeće i grupirani su po slijedećim klasama zaposlenih: - Mala poduzeća (0 do 49 zaposlenih), - Srednja poduzeća (50 do 249 zaposlenih) i - Velika poduzeća (250 i više zaposlenih). Klasifikacije Za provođenje istraživanja strukturnih poslovnih statistika korištena je Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine KD BiH 2010 (EU NACE-Rev 2), prema kojoj se i objavljuju podaci u ovom Biltenu. U zemljama EU SPS statistički podaci se prikupljaju i obrađuju isprekidano po statističkim regijama. Kako u BiH još nije uvedena klasifikacija regija sukladno EU NUTS klasifikacijom, podaci se prikazuju samo prema administrativnoj podjeli, tj. za BiH, entitete i BDBiH. Određeni SPS pokazatelji prikazuju se i po skupinama proizvoda na bazi KPPD BiH 2010 (EU CPA 2008). Definicije varijabli i indikatora Varijable Broj poduzeća Broj poduzeća obuhvaća sva poduzeća koja se bave tržišnom proizvodnjom i koja su registrirana u poslovnom registru u populaciju koja je predmet promatranja. Ovaj broj se korigira za greške, posebno greške okvira uzorka. Uključuju se samo aktivne jedinice, poduzeća koja su ostvarila promet ili imaju zaposlene u bilo kojem vremenskom razdoblju tijekom referentne godine. Isključuju se sve privremeno neaktivne (uspavane) ili stvarno neaktivne jedinice. Broj zaposlenih osoba Broj zaposlenih osoba definira se kao ukupan broj osoba koje rade u jedinici promatranja (uključujući vlasnike koji rade, partnere koji redovito rade u jedinici, i neplaćene članove obitelji koji redovito rade 10 10

11 u jedinici), kao i osobe koje rade izvan jedinice kojoj pripadaju i koja ih plaća (npr. trgovinski predstavnici, dostavljači, timovi za popravke i održavanje). Podatak uključuje osoblje odsutno kraće vremensko razdoblje (npr. bolovanje, plaćeno odsustvo ili izvanredno odsustvo), i također osoblje u štrajku, ali ne osoblje odsutno na neodređeno razdoblje. Također, uključuju se radnici sa skraćenim radnim vremenom koji se takvim smatraju sukladno zakonom i koji su na platnom spisku, kao i sezonski radnici, pripravnici i radnici koji rade kod kuće, a na platnom su spisku jedinice promatranja. Kategorija neplaćeni članovi obitelji odnosi se na osobe koje žive sa vlasnikom jedinice promatranja i rade regularno za tu jedinicu, ali nemaju ugovor o usluzi i ne primaju fiksni iznos plaće za rad koji obavljaju. Broj zaposlenih osoba isključuje radnu snagu angažiranu putem agencija za zapošljavanje ili posredovanje u zapošljavanju. Broj zaposlenika Broj zaposlenika uključuje osobe koje rade za poslodavca i koje imaju ugovor o zaposlenju i primaju naknadu u formi plaće, naknade, honorara, nagrada, plaćanja po komadu ili plaću u naturi. Ova kategorija uključuje radnike sa skraćenim radnim vremenom, sezonske radnike, osobe u štrajku ili na kratkoročnom odsustvu, ali isključuje osobe na dugoročnom odsustvu. Broj zaposlenika ne uključuje volontere. Promet Promet obuhvaća obračunate prihode od prodaje proizvoda, roba i usluga od strane jedinice izvješća trećim stranama tijekom referentnog razdoblja. Ostvareni promet uključuje sve carine i poreze na dobra i usluge fakturirane od strane jedinice sa izuzetkom poreza na dodanu vrijednost (PDV) i svih poreza tog tipa. Ostvareni promet, također, uključuje sve druge troškove (transport, pakiranje, itd.) proslijeđene na kupca, čak i ako su ovi troškovi posebno iskazani u fakturama. Dobra proizvedena za vlastitu finalnu potrošnju ili investicije ne uključuju se u ostvareni promet. Umanjenja cijena, rabati i diskonti kao i vrijednost povratne ambalaže ne uključuju se u ovu stavku. Prihodi koji su u računima poduzeća klasificirani kao drugi operativni prihodi, financijski dohodak i izvanredni dohoci i prihodi od uporabe imovine poduzeća od strane trećih osoba (koji donosi kamate, autorske honorare, dividende i druge dohotke) se ne uključuju u ostvareni promet. Operativne subvencije primljene od vladinih institucija, također su isključene. Vrijednost proizvodnje Vrijednost proizvodnje mjeri vrijednost stvarno proizvedenih dobara i usluga od strane poduzeća, jedinice promatranja. Vrijednost proizvodnje se definira kao: ostvareni promet ili prihod od prodaje dobara i isporuka usluga; plus ili minus promjene na zalihama gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku; minus nabavke dobara i usluga za preprodaju (samo za dobra i usluge prodate tijekom izvještajnog razdoblja); plus kapitalizirana proizvodnja; plus drugi operativni prihodi (uključujući subvencije na proizvode i proizvodnju). Prihodi i rashodi klasificirani kao financijski ili kao prihodi u obliku kamata i dividendi u računima poduzeća isključuju se iz vrijednosti proizvodnje. Kapitalizirana proizvodnja uključuje proizvodnju za vlastiti račun svih dobara koja su zadržana od strane njihovih proizvođača kao ostvarene investicije. Ovo uključuje proizvodnju fiksne materijalne imovine (građevina, itd.), kao i proizvodnju nematerijalne imovine (razvoj softvera, itd.). Kako je kapitalizirana proizvodnja neprodata proizvodnja ona se vrednuje po troškovima proizvodnje. Ova proizvedena kapitalna dobra se uključuju i u stavku investicija. Dodana vrijednost po faktorskim troškovima Dodana vrijednost po faktorskim troškovima je bruto dohodak iz poslovnih aktivnosti nakon njegovog prilagođavanja za operativne subvencije i neizravne poreze. Dodana vrijednost prema faktorskim troškovima se izračunava iz ostvarenog prometa, plus kapitalizirana proizvodnja, plus drugi operativni dohodak, plus ili minus promjene na zalihama, minus nabavka dobara i usluga, minus drugi porezi na proizvode koji su vezani za promet ali nisu odbitni, minus carine i porezi vezani za 11 11

12 proizvodnju. Carine i porezi vezani za proizvodnju su obvezna, nepovratna plaćanja, u kešu ili naturi koji su nametnuti od strane vlade, u vezi sa proizvodnjom i uvozom dobara i usluga, zapošljavanjem radne snage, vlasništvom ili uporabom zemljišta, zgrada ili druge imovine korištenih u procesu proizvodnje, neovisno od količine ili vrijednosti proizvedenih ili prodatih dobara i usluga. Troškovi zaposlenika Troškovi zaposlenika su ukupne nadoknade, u kešu ili naturi, plaćene od strane poslodavca zaposleniku (redovitim ili privremenim zaposlenicima, kao i radnicima koji rade kod kuće) u zamjenu za izvršeni rad od strane zaposlenika tijekom referentnog razdoblja. Troškovi zaposlenika, također uključuju poreze i doprinose za socijalno osiguranje zadržane od strane jedinice, kao i obvezne i dobrovoljne doprinose na teret poslodavca. Uključene su nagrade, dopunske nagrade, trinaeste plaće (i slične dopunske nagrade), kao i plaćanja izvršena zaposlenicima u vezi sa otpuštanjem, smještajem, prijevozom, troškovima života i obiteljskim dodacima, provizijama, naknadama za dežure, prekovremenim i noćnim radom itd. Plaćanja za agencijske radnike nisu uključena u troškove zaposlenika. Bruto operativni višak Bruto operativni višak je višak stvoren obavljanjem aktivnosti nakon što je izvršena naknada za uloženi faktor rada. Bruto operativni višak se izračunava iz dodane vrijednosti po faktorskim troškovima, kada se ona umanji za troškove zaposlenika. To je saldo koji ostaje na raspolaganju poduzeću, a koji mu dopušta da nadoknadi opskrbitelje vlastitih fondova i dug, da plati poreze i konačno da financira sva, ili dio, ulaganja u svoje investicije. Ukupne nabavke dobara i usluga Nabavke dobara i usluga uključuju vrijednost svih dobara i usluga nabavljenih tijekom obračunskog razdoblja za preprodaju ili potrošnju u proizvodnom procesu, isključujući potrošnju kapitalnih dobara koja se registrira kao potrošnja fiksnog kapitala. Dobra i usluge koja su u pitanju mogu biti preprodata sa ili bez daljnje dorade, potpuno iskorištena u proizvodnom procesu ili stavljena na zalihe. U ove nabavke su uključeni materijali koji izravno ulaze u proizvedena dobra (sirovi materijal, međufazni proizvodi, komponente), plus sitni alati i oprema koja ne spada u stalna sredstva. Također su uključeni i pomoćni materijali (maziva, voda, materijali za pakiranje, održavanje i popravke, uredski materijali), kao i energetski proizvodi. U ovu stavku su uključene i nabavke materijala izvršene za proizvodnju vlastitih kapitalnih dobara. Usluge koje su plaćene tijekom referentnog razdoblja su, također, uključene neovisno od toga da li su industrijske ili nisu. U ovoj stavci su uključena i plaćanja za sav rad izvršen od strane trećih osoba u ime jedinice, uključujući i tekuće popravke i održavanje, instalacijske radove i izradu tehničkih studija. Iznosi plaćeni za instaliranje kapitalnih dobara i vrijednost kapitaliziranih dobara se isključuju. Ukupne nabavke, također, uključuju sva plaćanja izvršena za neindustrijske usluge kao što su naknade za pravne i računovodstvene usluge, naknade za korištenje patenata i licenci (kada one nisu kapitalizirane), premije osiguranja, troškovi sastanaka akcionara i upravljačkih tijela, doprinosi uplaćeni poslovnim i profesionalnim udruženjima, troškovi pošte, telefona i elektroničkih komunikacija, transportne usluge za dobra i osoblje, troškovi promidžbe, provizije (kada nisu uključene u plaće i naknade), zakupnine, bankarski troškovi (isključujći plaćanje kamata), kao i sve druge poslovne usluge osigurane poduzeću od strane trećih osoba. Uključuju se i usluge koje su transformirane i kapitalizirane od strane jedinice promatranja kao proizvodnja investicija za vlastite potrebe. Rashodi koji se klasificiraju kao financijski rashodi u obliku kamata i dividendi se isključuju iz ukupnih nabavki dobara i usluga. Nabavke dobara i usluga se vrednuju po nabavnim cijenama, tj. u cijenama koje je kupac stvarno platio za proizvode, uključujući sve poreze minus subvencije na kupljene proizvode, a isključujući vrijednost svih poreza tipa PDV-a. Svi drugi porezi i carine na proizvode se stoga ne odbijaju pri vrednovanju nabavki dobara i usluga. Tretman poreza na proizvodnju nije relevantan pri vrednovanju nabavki dobara i usluga

13 Indikatori Ovi indikatori se računaju na temelju izračunatih vrijednosti varijabli. Promet po zaposlenoj osobi Promet po zaposlenoj osobi dobija se djeljenjem ukupno ostvarenog prometa sa ukupnim brojem zaposlenih osoba. Ovaj indikator izražava prodajnu sposobnost poslovnog subjekta određene djelatnosti. Dodana vrijednost po zaposlenoj osobi Dodana vrijednost po zaposlenoj osobi dobija se djeljenjem ukupne dodane vrijednosti sa ukupnim brojem zaposlenih osoba. Ovaj indikator se koristi za mjerenje produktivnosti rada. Učešće dodane vrijednosti u vrijednosti proizvodnje Učešće dodane vrijednosti u vrijednosti proizvodnje dobija se djeljenjem ukupne dodane vrijednosti sa ukupnom vrijednosti proizvodnje. Prosječni troškovi rada po zaposleniku Prosječni troškovi rada po zaposleniku dobijaju se djeljenjem ukupnih troškova rada sa ukupnim brojem zaposlenika. Ovaj indikator prikazuje prosječne troškove zaposlenika u nekoj djelatnosti. Bruto operativna stopa Bruto operativna stopa predstavlja procentualno učešće bruto operativnog viška u prometu

14

15

16 16 16

17 17 17

18 18 18

19 19 19

20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 27 27

28 28 28

29 29 29

30 30

31

32 33 32

33 34 33

34 35 34

35 35 35

36 36 36

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada 218 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 31999R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 12.3.1999. UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima

Више

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIЈА ZА SТАТISТIKU BOSNЕ HERCEGOVINЕ MD 51. Metodološki dokument ISSN - 1840-1074 KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE 2013. Osnovne informacije

Више

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и мјера развоја укупне економије. Обрачун бруто домаћег

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za 2016. Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

TFI-POD

TFI-POD Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Financijski izvještaj za period od I VI 2012. godine Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012.

Више

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018. HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 1.205.770.925,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2011. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 10 01581392

Више

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat Referentna stranica 299.89.89,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 0 Matični broj (MB): 0304593 Matični broj suda (MBS): 0806344

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn Referentna stranica 280.457.339,9 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 204. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0304593 0806344

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) 2014., 4. tromjesečje Organizacijska jedinica: Služba statistike transporta i komunikacija

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2017. AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2016. Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B)

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 3.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 3. 2017. GODINE... 4 OPĆI PODACI Belje d.d.

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar 2017. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK.03.2.2.06. PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PREMA PMF METODI 1. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PLAĆA Uredba

Више

TFI-POD xls

TFI-POD xls coning grupa coning turizam d.d. varaždin dioničko društvo za turizam, poslovno posredovanje i trgovinu, m.b. 0214361 a. šenoe 4-6, 42000 varaždin, croatia telefon +385 (42) 333-333 fax +385 (42) 333-222

Више

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt BILANCA POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( 003+00+020+03+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije,

Више

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo AKTIVA. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA ( 0

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)Tekst značajan za EGP

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)Tekst značajan za EGP 126 Službeni list Europske unije 13/Sv. 40 32008R0295 9.4.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 97/13 UREDBA (EZ) br. 295/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar 2015. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

(Microsoft Word - Tromjese\350ni izvje\232taji_300911_nerevidirani_konsolidirani.doc)

(Microsoft Word - Tromjese\350ni  izvje\232taji_300911_nerevidirani_konsolidirani.doc) ULJANIK d.d. Pula Konsolidirani Tromjesečni izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. Pula, listopad 2011. SADRŽAJ Financijski izvještaji Konsolidirana bilanca Konsolidirani račun dobiti

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

Financijsko izvješće za I polugodište Solaris d.d (konsolidirano)

Financijsko izvješće za I polugodište Solaris d.d (konsolidirano) Obveznik: SOLARIS DD KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) stanje na dan 30.06.2017. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I.

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

Referentna stranica ,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 3.557.02.4,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0638840 080432283

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar 2014. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

Godišnje konsolidirano izvješće za 2016.godinu - Grupa Solaris-2.pdf

Godišnje konsolidirano izvješće za 2016.godinu - Grupa Solaris-2.pdf Solaris d.d., Šibenik GODIŠNJE KONSOLIDIRANO IZVJEŠE ZA 2016. GODINU Šibenik, travanj 2016.godine Obveznik: SOLARIS DD KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009. GODINU Zagreb, travanj 2009. OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG

Више

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine - UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak 2019. godine Na temelju čl. 5. stav (1) tačka h) i 23. stav (1) tačka d) Zakona o Agenciji za bankarstvo

Више

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa PLUS (u daljnjem tekstu: Program) izdaje za pokriće

Више

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Извјештај

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

Financijsko izvješće za III tromjesečje Solaris d.d (konsolidirano)

Financijsko izvješće za III tromjesečje Solaris d.d (konsolidirano) Obveznik: SOLARIS DD KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) stanje na dan 30.09.2017. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I.

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 9.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 9. 2017. GODINE... 4 I Z J A V A... 11 OPĆI

Више

„Razvoj poduzetništva“

„Razvoj poduzetništva“ 1 Financijski instrumenti HAMAG-BICRO Tomislav Pašalić, Ravnatelj sektora Sektor za financijske instrumente 2 Sadržaj Opće informacije o financijskim instrumentima ESIF jamstva ESIF zajmovi 3 Opde informacije

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.01.2016. 30.09.2016. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. 30.09.2016. U prvih devet mjeseci 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od

Више

PLIVA d

PLIVA d LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 GRUPA LUKA PLOČE d.d. Konsolidiran i nerevidiran izvještaj za prvo tromjesečje 2010. godine Ploče, travanj 2010. godine Sadržaj: Konsolidirana

Више

Izjava Uprave o finan. polozaju za 3.Q pdf

Izjava Uprave o finan. polozaju za 3.Q pdf HOTELI PODGORA d.d. PODGORA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE Za razdoblje VII-IX 2010. Podgora, 31.10.2010. PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2010 do 30.09.2010 Matični broj (MB): 03324842 Tromjesečni financijski

Више

TFI-POD xls

TFI-POD xls coning grupa coning turizam d.d. varaždin dioničko društvo za turizam, poslovno posredovanje i trgovinu, m.b. 0214361 a. šenoe 4-6, 42000 varaždin, croatia telefon +385 (42) 333-333 fax +385 (42) 333-222

Више

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Cilj Poziva Povećanje gospodarske aktivnosti

Више

Analiza poslovanja HNK HAJDUK

Analiza poslovanja HNK HAJDUK Split, 26.09.2013.god. Analiza poslovanja HNK Hajduk Split Pročelnica Službe za unutarnju reviziju: Alma Peroš SADRŽAJ: 1. Osnovne informacije 1.1. Vlasnička struktura 1.2. Djelatnost 2. Financijsko stanje

Више

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни капитал д) добитак 2. Контни оквир представља: a) списак

Више

Federal

Federal Statistika u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo 1 Dosadašnje statističke aktivnosti FZS Prema Planu statističkih istraživanja za 2011 i Programu statističkih istraživanja od interesa

Више

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ 2010. GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U 2010. GODINI U 2010. godini je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo zaprimljeno ukupno 15.791 individualnih

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

TFI-POD

TFI-POD Prilog. Razdoblje izvještavanja:..206 do 3.2.206 Matični broj (MB): 0924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040258 Osobni identifikacijski broj 2298253360

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016.

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr Žiro račun: 2340009-1100147195 M.B. 1335537 GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више