IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija"

Транскрипт

1 BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIЈА ZА SТАТISТIKU BOSNЕ HERCEGOVINЕ MD 51. Metodološki dokument ISSN KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE Osnovne informacije o indikatoru i kratka metodologija Sarajevo, travanj 2013

2 BOSNA I HERCEGOVINA Indeks obujma industrijske proizvodnje (2013) Osnovne informacije Kontakti Organizacija Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS) Sektor za poslovne statistike Zelenih beretki Sarajevo Kontakt osobe Nataša Lučić Fahir Kanlić Radomir Mutabdžija Telefonski brojevi (+387) (+387) (+387) adrese Organizacija Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine (FZS) Zelenih beretki Sarajevo Kontakt osoba Nusreta Imamović Telefonski broj (+387) adresa Organizacija Republički zavod za statistiku Republike Srpske (RZS RS) Veljka Mlađenovića 12 d Banja Luka Kontakt osobe Biljana Đukić Mirjana Bandur Telefonski broj (+387) (+387) adresa 1

3 Službene institucije odgovorne za statističku djelatnost u Bosni i Hercegovini Sukladno administrativnom uređenju Bosne i Hercegovine i Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine postoje tri službene statističke institucije: 1) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS), smještena u Sarajevu, odgovorna za proizvodnju statistike za nivo Bosne i Hercegovine; 2) Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine (FZS) smješten u Sarajevu, odgovoran za proizvodnju statistike za nivo entiteta - Federacija Bosne i Hercegovine i 3) Zavod za statistiku Republike Srpske (RZSRS), smješten u Banja Luci, odgovoran za proizvodnju statistike za nivo entiteta - Republika Srpska. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u svom sastavu ima Podružnicu smještenu u Brčkom, koja je suodgovorna za proizvodnju statistike za Brčko Distrikt. Podaci: pokrivenost, periodičnost i pravovremenost Pokrivenost obilježja Pokrivene djelatnosti (aktivnosti) Područja ekonomskih djelatnosti: B (Vađenje ruda i kamena), C (Prerađivačka industrija) i D (Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - osim grane 35.3 Proizvodnja i opskrba parom i klimatizacija ) iz KD BiH 2010 (EU NACE Rev. 2) klasifikacije djelatnosti. Sukladno tome, obuhvaćena su poduzeća koja su klasificirana u djelatnosti unutar područja B, C i D (osim grane 35.3) iz KD BiH 2010 i ako su klasificirana u djelatnosti izvan navedenih područja, pod uvjetom da proizvode industrijske proizvode definirane Nomenklaturom industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine NIP BiH Indeks proizvodnje se sastavlja od podataka na nivou proizvoda, prikupljenih prema NIP BiH 2010 za mjesečno istraživanje, koje se u osnovi temelji na odgovarajućoj nomenklaturi za godišnje PRODCOM istraživanje - EU PRODCOM list Mali dodaci na baznu listu proizvoda i promjena mjernih jedinica za određene proizvode su urađeni, kako bi nomenklatura bolje odgovarala zahtjevima izračunavanja indeksa obujma industrijske proizvodnje. Jedinstvena klasifikacija ekonomskih djelatnosti koja se koristi u Bosni i Hercegovini - KD BiH je identična NACE Rev. 2 EU klasifikaciji ekonomskih djelatnosti. Pokriveno zemljopisno područje Indeksom industrijske proizvodnje pokriven je državni teritorij Bosne i Hercegovine, koji uključuje dva entiteta: Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku i jedan Distrikt - Brčko Distrikt. Pokriveni razredi po veličini (mjereno brojem zaposlenih) Mjesečno istraživanje obuhvaća sva poduzeća sa 10 i više zaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, sva poduzeća i industrijske jedinice sa više od KM vrijednosti proizvodnje ili 20 i više zaposlenih u Republici Srpskoj, te sva poduzeća (bez obzira na broj zaposlenih) u Brčko Distriktu registrirana u KD BIH 2010 područja djelatnosti B do D (osim grane 35.3). U Brčko Distriktu obuhvaćen je i određen broj poduzetnika. Prag je niži za industrijske oblasti iz KD BIH 2010, gdje je pokrivenost niža od 90% u smislu proporcije dodane vrijednosti prema informacijama dobivenim na temelju rezultata SPS istraživanja (BiH Strukturno Poslovne Statistike EU SBS Structural Business Statistics). Ostala uključenja ili isključenja Poduzetnici koji su registrirani u obuhvaćena područja djelatnosti nisu uključeni u istraživanje, osim nekoliko njih u Brčko Distriktu. Pretpostavka je da učešće poduzetnika u tim područjima nije značajno, ali ne postoje podaci na temelju kojih bi se to moglo tvrditi sa 2

4 većom sigurnošću. Statistički poslovni registar, još uvijek, nije ažuriran s podacima o stvarnoj aktivnosti/neaktivnosti registriranih poduzetnika i odgovarajućim ekonomskim pokazateljima za aktivne. Nema ostalih isključenja niti uključenja. Izvještajne jedinice Poduzeća i lokalne jedinice. Jedinice promatranja Jedinice promatranja su svi industrijski proizvodi iz Nomenklature industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje (NIP BiH 2010), koji su proizvedeni u izvještajnim jedinicama tijekom referentnog razdoblja. Planirane promjene u populaciji ispitanika Nisu. Periodičnost prikupljanja podataka Mjesečna. Pravovremenost Rezultati za nivo Bosne i Hercegovine se objavljuju prema kalendaru publiciranja, uglavnom 25 dana nakon završetka izvještajnog mjeseca. Podaci za siječanj objavljuju se sa nekoliko dana zakašnjenja zbog potrebnog godišnjeg preračunavanja. Podaci za entitete objavljuju se prije objave podataka za Bosnu i Hercegovinu. Pristup podacima od strane javnosti Integritet Kalendar publiciranja - objavljivanje Kalendara Kalendar za izvještajnu godinu dostupan je na službenim web stranicama statističkih institucija ( i ) prije početka godine. Istovremeno objavljivanje svim zainteresiranim stranama Podaci se istovremeno objavljuju svim zainteresiranim stranama, publiciranjem na web stranicama Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Entitetske statistike podatke za entitete objavljuju ranije. Podaci za Brčko Distrikt, objavljuju se neposredno nakon objave za BiH. Način i uvjeti pod kojim se službena statistika proizvodi, uključujući tajnost individualnih odgovora Način i uvjeti pod kojim se proizvode podaci službene statistike, uključujući i povjerljivost pojedinih odgovora, uređeni su: Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br 26/04 i 42/04), Zakonom o statistici Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 63/03 i 9/09), Zakonom o statistici Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br 85/03) i Pravilnikom o zaštiti povjerljivih podataka. Nadalje, odredbe o povjerljivosti podataka izričito se navode na upitniku za prikupljanje podataka, kao i u pismima ravnatelja statističkih institucija koja se dostavljaju svim poduzećima koja sudjeluju u istraživanju - zajedno s referencama na relevantne članove iz službenih pravnih akata nadležne statističke institucije. 3

5 Kvalitet Identifikacija pristupa podacima od strane vladinih tjela prije objavljivanja Službene statističke institucije u BiH su nezavisne i stoga ne postoji niti jedno tijelo javne uprave (na bilo kojem nivou vlasti) koje ima pristup podacima prije objavljivanja. Identifikacija tumačenja povodom statističkih izdanja od strane ministarstava Podaci se tumače samo od strane tri službene statističke institucije u Bosni i Hercegovini. Ministarstva nisu nadležna za tumačenje statističkih podataka. Pružanje informacija unaprijed o revizijama i obaviještavanje o promjenama u metodologiji istraživanja Informacije o manjim metodološkim promjenama daju se u zabilješkama o metodologiji koje su dio priopćenja. Podaci za prethodni mjesec koji su neznatno izmijenjeni su dostupni u priopćenju za izvještajni mjesec i nisu deklarirani kao takvi. Kada revizije nastanu zbog promijenjenih podataka od strane izvještajnih jedinica ili napravljenih pogrešaka pri obradi, revidirani podaci se objavljuju javnosti kao takvi. Velike promjene u metodologiji, izvorima podataka i primjenjenim statističkim tehnikama se najavljuju i objavljuju u ad-hoc publikacijama s opisom promjena i dopuna i uz predstavljenu usporedivost s prethodnim serijama podataka. Generalno, veće metodološke promjene se najavljuju korisnicima najmanje jedan mjesec prije vremena za objavljivanje podataka po izmijenjenoj metodologiji. Višegodišnji statistički program rada i godišnji statistički planovi također uključuju takve informacije, koje su prethodno usuglašene sa statističkim vijećima. Kratak opis kriterija kvaliteta koji se uzimaju u obzir za potrebe zemlje Svi popunjeni upitnici se provjeravaju prilikom unosa podataka u bazu, svaka varijabla se provjerava kroz poređenje s vrijednostima iz prošlog razdoblja, a prema postavljenim kriterijima usklađenosti. Ne postoji precizna mjera kvaliteta koja se izračunava s obzirom na sveobuhvatnu točnost rezultata. Dostupnost i rasprostranjenost dokumentacije o metodologiji i izvorima koji se koriste u pripremi podataka Kratak opis metodologije i glavnih obilježja u vezi sa provođenjem istraživanja dostupan je u metodološkim objašnjenjima koja se nalaze u prilogu priopćenja, a što je besplatno dostupno na web stranicama službenih statističkih institucija. Metodološka objašnjenja na priopćenju se redovito ažuriraju, a također su dostupna i u svim drugim publikacijama koje uključuju podatke o indeksima industrijske proizvodnje. Koncepti i definicije koji se koriste u istraživanju su detaljno navedeni u posebnoj publikaciji Metodološko uputstvo za izračunavanje indeksa obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini koja je raspoloživa u obliku knjige, kao i u elektronskom obliku na web stranicama statističkih institucija. Aktivnosti na izradi izmjena i dopuna navedenog metodološkog uputstva su u tijeku i nakon završetka posla materijal će biti integriran i objavljen. Dostupnost i rasprostranjenost informacija koje omogućuju unakrsne statističke provjere i omogućuju ocjenu razumnosti Imajući u vidu razlike u statističkim konceptima i definicijama podatke o indeksu industrijske proizvodnje moguće je porediti s podacima o proizvodnji i dodanoj vrijednosti koji se obrađuju na temelju godišnjeg IND-21/PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji, odnosno godišnjeg Strukturnog poslovnog istraživanja za industriju SPS-IND. Poređenja se rade na ad hoc osnovi i nalazi se ne objavljuju, već se koriste za interne potrebe, tj. za poboljšanje obuhvata, te izradu struktura i pondera. 4

6 Diseminacija Naziv tiskanih publikacija Mjesečno priopćenje: Indeks obujma industrijske proizvodnje, ukupno, prema glavnim industrijskim grupama - GIG (EU Main Industrial Groupings MIGs) i KD BiH 2010 područjima i oblastima djelatnosti, prvi rezultati. Izdanje obuhvaća slijedeće serije: izvorne indekse, kalendarski prilagođene indekse (WDA Working Day Adjusted), desezonirane indekse (SA Seasonally Adjusted) i trend (Trend) serije. Bosna i Hercegovina u brojkama: obuhvaća kratak pregled godišnjih podataka za Bosnu i Hercegovinu, uključujući IPI vremenske serije. Navedene publikacije za nivo Bosne i Hercegovine su dvojezične: Bosanski-Engleski, Hrvatski-Engleski i Srpski-Engleski. Entitetske statističke institucije, pored mjesečnih priopćenja, pripremaju i objavljuju periodične i godišnje publikacije koje, između ostalih podataka, objavljuju i podatke o industrijskoj proizvodnji. Naziv elektronske diseminacije Mjesečno priopćenje: Indeks obujma industrijske proizvodnje, ukupno, prema glavnim industrijskim grupama - GIG (EU Main Industrial Groupings MIGs) i KD BiH 2010 područjima i oblastima djelatnosti, prvi rezultati. Izdanje obuhvaća slijedeće serije: izvorne indekse, kalendarski prilagođene indekse (WDA Working Day Adjusted), desezonirane indekse (SA Seasonally Adjusted) i trend (Trend) serije. Opis proizvedenih standardnih tabela Standardne tabele se proizvode za ukupnu industriju i glavne agregate: 1) GIG (Proizvodi za međufaznu potrošnju, Energija, Kapitalni proizvodi, Trajni proizvodi za široku potrošnju i Netrajni proizvodi za široku potrošnju), 2) područja djelatnosti (Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - osim grane 35.3 Proizvodnja i opskrba parom i klimatizacija ) i 3) 2- cifreni nivo klasifikacije oblasti djelatnosti (05-35). Ne proizvode se podaci prema regionalnoj podjeli u zemlji. Planirane promjene metoda diseminacije Unaprijeđenje diseminacije u cilju pripreme i prezentiranja tabela s podacima u formama koje će korisnicima olakšati analizu podataka. Priprema kratakog usporednog pregleda indeksa industrijske proizvodnje za BiH sa indeksima po entitetima. Transmisija podataka Eurostatu i daljnja upotreba statističkih podataka Podaci o indeksu industrijske proizvodnje za ukupnu industriju, područja i oblasti djelatnosti i GIG (MIGs) agregate se prenose Eurostat-u od travnja Podaci se dostavljaju u izvornom (gross), kalendarski (WDA) i sezonski (SA) prilagođenom obliku, te u obliku trenda. Transmisija podataka Eurostatu postaje redovita praksa. Kratak pregled metodologije Analitički okvir, pojmovi, definicije i klasifikacije Vrsta izvora podataka Statističko istraživanje. Naziv indikatora / izvor Indeksi industrijske proizvodnje, izvedeni iz Mjesečnog statističkog istraživanja industrijske proizvodnje (upitnik IND-1/M). IND-1/M je jedini izvor koji se koristi u prikupljanju 5

7 podataka za izvođenje mjesečnih indeksa. Upitnici su usklađeni u sve tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini. Pored podataka potrebnih za izračunavanje indeksa upitnici sadrže i podatke za izračunavanje nekih drugih indikatora. Pravna osnova Pravna osnova za provođenje istraživanja su tri zakona o službenoj statistici: Zakon o statistici Bosne i Hercegovine, "Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04; Zakon o statistici Federacije Bosne i Hercegovine "Službene novine Federacije BiH", broj 63/03 i 9/09 i Zakon o statistici Republike Srpske "Službeni glasnik Republike Srpske", br 85/03. Pored toga, Srednjoročni statistički program Bosne i Hercegovine ( ) i odgovarajući entitetski programi kao i godišnji statistički planovi sadrže opširne informacije o sadržaju istraživanja, rezultatima, obavezama i rokovima. Obaveza jedinica da daju podatke Istraživanje je obavezno za izvještajne jedinice. Zakonima o statistici predviđene su kazne za nepoštovanje odredbi u odnosu na obaveznost popunjavanja upitnika, točnost i kvalitet podataka i rokove za dostavljanje nadležnim statističkim institucijama. Datum prve upotrebe izvora Istraživanje u ovom obliku datira od Prvi indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu, na temelju ovog izvora redovito se obračunavaju od 2009., počevši sa serijom podataka od siječnja Referentna godina ovog izvještaja Okvir istraživanja na kojem je izvor baziran Poduzeća koja ulaze u okvir istraživanja su odabrana iz Statističkog poslovnog registra (SPR). SPR zajednički vode, redovno održavaju i koriste sve tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini. Planirane promjene u pravnoj osnovi, obavezi jedinice da odgovore na istraživanje i okviru koji se koristi Planirano je da se poboljša kvalitet i ažurnost zapisa u Statističkom poslovnom registru, posebno u dijelu koji se odnosi na šifru glavne djelatnosti poduzeća, sekundarnu djelatnost i lokalnu jedinicu. Upitnici koji se koriste u istraživanju Upitnik IND-1/M Mjesečni izvještaj industrije o industrijskoj proizvodnji, kojim se pored podataka o proizvedenim količinama po proizvodima u referentnom mjesecu i referentnom razdoblju, prikupljaju i drugi podaci (prodaja po proizvodima, zalihe, zaposleni). Planirane promjene u nacionalnim upitnicima Planiraju se dvije glavne promjene na unaprijeđenju upitnika: 1) Brisanje nepotrebnih stavki iz forme upitnika (prodaja po proizvodima, zaposlene osobe) i 2) Pokretanje elektronskog prikupljanja podataka (CAWI). Popis i definicije varijabli Indeks pokazuje mjesečno kretanje proizvodnje u smislu obujma proizvodnje. 6

8 Planirane promjene u informacijama koje se prikupljaju Planirano je da se izostave suvišne informacije u cilju postizanja boljeg kvaliteta osnovnih informacija potrebnih za obračun indeksa proizvodnje, te rasterećenja izvještajnih jedinica. Obuhvat podataka Pokrivene djelatnosti (aktivnosti) Područja ekonomskih djelatnosti: B, C i D (osim grane 35.3) iz KD BiH 2010 (EU NACE Rev.2) klasifikacije djelatnosti. Odnosno, poduzeća koja su klasificirana u djelatnosti unutar područja B, C i D (osim grane 35.3) i ako su klasificirana u djelatnosti izvan tog raspona kada proizvode industrijske proizvode definirane NIP BiH 2010 industrijskom nomenklaturom. Pokriveno zemljopisno područje Cijela državna teritorija Bosne i Hercegovine, koja uključuje dva entiteta: Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku i jedan Distrikt - Brčko Distrikt. Pokriveni razredi po veličini poduzeća (mjereno brojem zaposlenih) Mjesečno istraživanje obuhvaća sva poduzeća sa 10 i više zaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, sva poduzeća i industrijske jedince sa više od KM vrijednosti proizvodnje ili 20 i više zaposlenih u Republici Srpskoj, te sva poduzeća (bez obzira na broj zaposlenih) u Brčko Distriktu registrirana u KD BIH 2010 područja djelatnosti B do D (osim grane 35.3). U Brčko Distriktu obuhvaćen je i određen broj poduzetnika. Prag je niži za industrijske oblasti iz KD BIH 2010, gdje je pokrivenost niža od 90% u smislu proporcije dodane vrijednosti prema informacijama dobivenim na temelju rezultata SPS istraživanja (BiH Strukturno Poslovne Statistike EU SBS Structural Business Statistics). Ostala uključenja ili isključenja Nijedno. Izvještajne jedinice Poduzeća i lokalne jedinice. Jedinice promatranja Jedinice promatranja su svi industrijski proizvodi iz NIP BiH 2010 (temeljena na EU nomenklaturi - PRODCOM list 2010), proizvedeni u izvještajnim jedinicama. Planirane promjene u populaciji ispitanika Nisu. Računovodstvene konvencije Ciljna varijabla se mjeri kao tijek u kalendarskom mjesecu. Karakter osnovnih podataka Medij za prikupljanje podataka Komplet papirnatih (tiskanih) upitnika šalje se poštanski svim izvještajnim jedinicama za svih 12 mjeseci referentne godine, na početku godine. Elektronsko prikupljanje podataka planira se od sredine

9 Raspored prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju poštanski na upitnicima preko regionalnih statističkih ureda (Federalni zavod za statistiku ima 10 kantonalnih ureda, Republički zavod za statistiku Republike Srpske ima 6 područnih odjeljenja, Agencija za statistiku ima jedan područni ured u Brčkom). Početkom godine 12 kompleta mjesečnih upitnika se šalje svakoj izvještajnoj jedinici, s ciljem da se po jedan popunjen upitnik vrati svaki mjesec nadležnoj statističkoj instituciji (regionalnom uredu). Rok izvještajnoj jedinici za odgovor je između 5 i 10 dana nakon isteka referentnog mjeseca (nije isto u tri institucije). Dva dana nakon isteka tog roka, regionalni statistički ured poziva izvještajne jedinice koje nisu poslale popunjene upitnike, ili nisu popunile sve potrebne stavke. Prikupljanje podataka se završava uglavnom 17-ti dan u mjesecu. Zakašnjeli odgovori se procjenjuju (na temelju podataka iz prethodnih mjeseci) ili se uzimaju u obzir (obrađuju) kasnije u procesu revizije podataka za taj mjesec. Uzorak ili popis Kombinacija census-a (puni obuhvat) i cut-off istraživanja (temeljenog na broju zaposlenih u poduzeću i/ili vrijednosti ostvarene proizvodnje). Kriteriji za stratifikaciju Nije primjenjivo. Granične vrijednosti i postoci Nije primjenjivo. Učestalost ažuriranja uzorka Nije primjenjivo. Stopa odgovora Istraživanje je obavezno. Stopa odgovora (odziv izvještajnih jedinica) po entitetima se neznatno razlikuje. Generalno, za nivo BiH stopa odgovora se kreće od 97% do 99,5%. Aktivnosti na ubrzanju ili povećanju stope odgovora Nedostajući odgovori se prvo urgiraju poštanskim podsjetnicama, a zatim telefonskim kontaktima. U slučaju učestalijeg neodziva (nekoliko mjeseci) izvještajne jedinice koje ne reagiraju na prethodne urgencije posjećuje osoblje regionalnih statističkih ureda, a u slučaju ključnih izvještajnih jedinica direktno osoblje iz centralnih ureda statističkih institucija. Periodika prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju mjesečno za prethodni mjesec. Planirane promjene u metodologiji prikupljanja podataka Uvođenje elektronskih upitnika sa "pametnim" unosom podataka sa kontrolama i isporukom, uz printane poštanske upitnike za ostatak poduzeća (koja elektronske upitnike iz bilo kojeg razloga ne prihvaćaju). Postupci kompilacije Procjene za neodziv Jedan broj neodgovora za manje utjecajne izvještajne jedinice tretira se korištenjem njihovih rezultata iz prethodnog razdoblja. Procjene za ukupni populacijski nivo Nije primjenjivo. 8

10 Vrsta indeksa Indeks industrijske proizvodnje je Laspeyres indeks s fiksnom baznom godinom. Bazna godina Metoda ponderisanja i povezivanja podataka Počevši od mikro podataka o proizvodu, ukupna proizvodena količina se sastavlja za svaki proizvod agregiranjem podataka svih proizvođača istog proizvoda. Proizvedena količina se zatim množi s koeficijentom ponderacije (jedinična vrijednost proizvoda) da se dobiju "mase" tj. vrijednosti proizvodnje za svaki proizvod definiran u NIP BiH Mase se zatim zbrajaju na 4-cifarskom nivou (razred) KD BiH 2010 (NACE Rev. 2) klasifikacije djelatnosti. Na 4-cifarskom nivou sastavljeni srodnici (relatives) se koriste za računanje indeksa na nivou razreda. Agregiranje i kompilacija indeksa za nivo grane djelatnosti i više nivoe klasifikacije djelatnosti (oblast, područje, industrija ukupno) i glavnih industrijskih grupa (GIG/EU MIGs) vrši se pomoću pondera (struktura) dodane vrijednosti dobivenih iz SBS-IND istraživanja. U stvari, postoji više koraka u izračunavanju indeksa industrijske proizvodnje (IPI) za nivo Bosne i Hercegovine. U prvom koraku, indeksi na nivou razreda (4-cifarski nivo) klasifikacije se izračunavaju iz podataka o obujmu proizvodnje za svaki pojedini proizvod (definiran NIP BiH 2010) i odgovarajućih pondera (Laspeyres formula). U drugom koraku, indeksi za sve više nivoe klasifikacije djelatnosti (3-cifrene grane, 2- cifrene oblasti, slovna oznaka područja djelatnosti i posebne GIG agregate) izračunavaju se agregiranjem ranije dobivenih indeksa nižih nivoa uz korištenje odgovarajućih učešća dodane vrijednosti u dodanoj vrijednosti industrije ukupno. Opisana metoda, u dva koraka, koristi se na identičan način za izradu indeksa proizvodnje za oba entiteta (Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska), kao i za Brčko Distrikt. Kompozitni indeksi za nivo Bosne i Hercegovine, na svim nivoima agregacije, se izračunavaju uzimajući u obzir učešće dodane vrijednosti svake administrativne jedinice u ukupnoj dodanoj vrijednosti industrije Bosne i Hercegovine. Za sistem ponderacije koristi se jedinična vrijednost po pojedinim proizvodima i izračunata struktura dodane vrijednosti od nivoa razreda pa naviše. Koeficijenti ponderacije se ažuriraju svakih pet godina. Trenutno važeći koeficijenti ponderacije izračunati su na temelju jediničnih vrijednosti iz godišnjeg istraživanja industrije IND-21/PRODCOM za referentnu godinu i izračunate dodane vrijednosti za sve nivoe klasifikacije djelatnosti dobivene iz godišnjeg strukturnog SBS-IND istraživanja, također za referentnu Dodana vrijednost (struktura po djelatnosti) počevši od 4-cifrenog nivoa KD BiH 2010 pa naviše izračunava se iz bruto dodane vrijednosti u faktorskim troškovima na temelju odgovarajućih varijabli SBS-IND istraživanja. Kalendarsko i sezonsko podešavanje izvornih indeksa (WDA, SA) i ostali izračuni Izvorni indeksi industrijske proizvodnje prilagođavaju se za kalendarske varijacije (broj radnih dana u referentnom mjesecu i referentnom razdoblju) i sezonske varijacije (TRAMO / SEATS) u DEMETRA okruženju, a prema smjernicama ESS (European Statistical System) za desezoniranje. Uz to se računa i trend serija. Zbog razlika u kalendarima radnih dana u tri administrativne jedinice (različit raspored i broj dana državnih i vjerskih praznika) kalendarski i sezonski prilagođene serije, kao i trend za Bosnu i Hercegovinu računaju se iz prethodno prilagođenih odgovarajućih serija indeksa za entitete i Brčko. Uspoređivanje podataka s drugim skupovima podataka Rezultati se uspoređuju s rezultatima Godišnjeg istraživanja o industrijskoj proizvodnji IND-21/PRODCOM. 9

11 Tretman povjerljivih podataka Minimalni broj izvještajnih jedinica za koje se obrađeni podaci trebaju tretirati kao povjerljivi, je tri ili manje od tri jedinice. To nije relevantno za IPI, obzirom da se radi o indeksu, koji se uz to objavljuje od nivoa oblasti djelatnosti pa naviše. Planirane promjene u metodu proizvodnje indikatora Prelazak na obračun chain-linking Laspeyres indeksa od Bazna godina će biti prethodna godina, koristiće se ponderi (struktura djelatnosti) od nivoa grana (3-cifre) KD BiH 2010 pa naviše na temelju bruto dodane vrijednosti po faktorskim troškovima iz odgovarajućih varijabli godišnjeg SBS-IND istraživanja. Kako su podaci SBS-IND istraživanja uvijek raspoloživi jednu godinu unazad, oni se moraju korigirati indeksima obujma proizvodnje iz prethodne godine (bazna za chain-linking), da se dobije aproksimacija dodane vrijednosti za baznu (prethodnu) godinu. Dodana vrijednost (struktura) revidira se godišnje, početkom svake godine za obračun indeksa u tekućoj godini. Na primjer, SBS-IND za 2012., korigiran odgovarajućim indeksom industrijske proizvodnje iz 2013., koristiti će se za obračun indeksa industrijske proizvodnje u

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za 2016. Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

untitled

untitled Predgovor Razvoj strukturnih poslovnih statistika je otpočeo kroz projekte pomoći statističkom sustavu Bosne i Hercegovine u cilju osposobljavanja osoblja za provođenje Pilot istraživanja u 2010. godini

Више

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN Сaрajeвo, 2017. MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN 1840-1090 Издaвaч: Одгoвaрa: Припрeмили: Лeктурa: Teхничкa припрeмa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe Зeлeних бeрeтки 26, 71000 Сaрajeвo Бoснa

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1 Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Извјештај

Више

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z MD 40 Metodoloki dokument ISSN 1840-1074 KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine Republika

Више

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) 2014., 4. tromjesečje Organizacijska jedinica: Služba statistike transporta i komunikacija

Више

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. 1 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 2 Извјештај о квалитету за Статистику

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (GRAĐ-44a) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim odobrenjima za građenje (GRAĐ-44a) za 2013. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

Federal

Federal Statistika u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo 1 Dosadašnje statističke aktivnosti FZS Prema Planu statističkih istraživanja za 2011 i Programu statističkih istraživanja od interesa

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука,

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука, СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 2013. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 1 Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република Српска, Босна и Херцеговина телефон:

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. 2 Извјештај о квалитету за статистичко истраивање Рођени и умрли

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. 3 Садржај ДИО I: Опис података... 4 1. Контакт информације... 4 2. Институције укључене у прикупљање података

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, 2012. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Pađen Blanka

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, 81000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 811 Fax: +382 (0) 20 230 814 E-mail: contact@monstat.org IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA 2016. GODINU Odgovorno lice: Jelena

Више

IZVJEŠTAJ O RADU

IZVJEŠTAJ O RADU ИЗВJEШTAJ O РAДУ AГEНЦИJE ЗA СTATИСTИКУ БOСНE И ХEРЦEГOВИНE ЗA 2016. ГOДИНУ Сaрajeвo, 2017 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ O РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ 2 С A Д Р Ж A J УВOДНA РИJEЧ... 4 1. ДEMOГРAФСКE И СOЦИJAЛНE СTATИСTИКE...

Више

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada 218 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 31999R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 12.3.1999. UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima

Више

IZVJEŠTAJ O RADU

IZVJEŠTAJ O RADU ИЗВJEШTAJ O РAДУ AГEНЦИJE ЗA СTATИСTИКУ БOСНE И ХEРЦEГOВИНE ЗA 2015. ГOДИНУ Сaрajeвo, 2016. С A Д Р Ж A J УВOДНA РИJEЧ... 5 1. ДEMOГРAФСКE И СOЦИJAЛНE СTATИСTИКE... 4 1.01 Стaтистикa стaнoвништвa... 5

Више

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj 2010. godine 1 Temeljem članka 16.18 Izbornog zakona

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

ISSN септембар /September 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 24. X Број/No. 267/16 ИНДЕ

ISSN септембар /September 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 24. X Број/No. 267/16 ИНДЕ ISSN 2490-2950 септембар /September 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 24. X 2016. Број/No. 267/16 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ISSN Јул/July 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. VIII Број/No. 213/16 ИНДЕКСИ ИНДУС

ISSN Јул/July 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. VIII Број/No. 213/16 ИНДЕКСИ ИНДУС ISSN 2490-2950 Јул/July 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. VIII 2016. Број/No. 213/16 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

GEN

GEN VIJEĆE EUROPSKE UNIJE Bruxelles, 15. svibnja 2013. (OR. en) SN 2376/13 Međuinstitucionalni predmet: 2011/0416 (COD) AGRIFIN AGRI CODEC Predmet: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sarajevo, 2017. godina 2 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sadržaj 1. STATISTIČKI PROCES I NJEGOVI REZULTATI... 5 1.1. Namjena istraživanja...

Више

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA PLATNE SISTEME Platni sistemi u BiH u 2018. godini Sarajevo, 28.02.2019. godine SADRŽAJ: Uvod... 3 RTGS i Žiro kliring transakcije... 3 Prvih deset banaka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz 2019. Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

ISSN децембар/december 2017 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. I Број/No. 8/18 ИНДЕКСИ И

ISSN децембар/december 2017 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. I Број/No. 8/18 ИНДЕКСИ И ISSN 2490-2950 децембар/december 2017 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. I 2018. Број/No. 8/18 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar 2014. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)Tekst značajan za EGP

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)Tekst značajan za EGP 126 Službeni list Europske unije 13/Sv. 40 32008R0295 9.4.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 97/13 UREDBA (EZ) br. 295/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH Служба за ревизију финансијског пословања На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Anketa o dohotku stanovništva (ADS) za 2017. Anketa o dohotku stanovništva (ADS) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike potrošnje i dohotka

Више

Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Ко

Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Ко Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација статистике

Више

ISSN децембар/december 2018 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 5. III Број/No. 10/19-1 ИНДЕК

ISSN децембар/december 2018 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 5. III Број/No. 10/19-1 ИНДЕК ISSN 2490-2950 децембар/december 2018 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 5. III 2019. Број/No. 10/19-1 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

Microsoft Word - Predmet 6-Primjena upravljackog racunovodstva maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 6-Primjena upravljackog racunovodstva maj 2019 RJESENJE I ТЕСТ ПIТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 6: ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy

Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy Crna Gora Vlada Crne Gore Uprava za statistiku Crne Gore IV Proleterske 2 8000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 8 Fax: +382 (0) 20 230 84 E-mail: contact@monstat.org R A V I L N I K O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2016. 2018. Zagreb, 31. ožujka 2015. STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU za razdoblje 2016. 2018. Državni zavod za statistiku (u nastavku

Више

Година XX Петак, 28. октобра годинe Број/Broj 81 Godina XX Petak, 28. oktobra/listopada godine ISSN српски језик ISSN

Година XX Петак, 28. октобра годинe Број/Broj 81 Godina XX Petak, 28. oktobra/listopada godine ISSN српски језик ISSN Година XX Петак, 28. октобра 2016. годинe Број/Broj 81 Godina XX Petak, 28. oktobra/listopada 2016. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 - хрватски језик

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» br. 95/12 i 41/16), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA Na osnovu odredbi člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 23/17), a u skladu s Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda načina i rokova raspodjele budžetskih korisnika

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka 2019. Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar 2015. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija Opći uvjeti korištenja servisa e-račun za državu povezivanjem web servisom za obveznike javne nabave 1. Uvod i značenje pojmova 1.1. Ovim Općim uvjetima korištenja servisa e-račun za državu (u daljnjem

Више

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и мјера развоја укупне економије. Обрачун бруто домаћег

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka 2018. TURIZAM SIJEČANJ 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače 2019. TURIZAM PROSINAC 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora Sarajevo, april 2010

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora Sarajevo, april 2010 P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora Sarajevo, april 2010. godine Na osnovu člana 16.18 Izbornog zakona Bosne

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br.

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.3.2019. C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja

Више

Katalog propisa 2018

Katalog propisa 2018 Prečišćeni tekst Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije obuhvata sljedeće propise: 1. Uredba o tarifnom

Више

Microsoft Word - HUP trend_rujan 2014

Microsoft Word - HUP trend_rujan 2014 9-214 Ekonomska aktivnost Industrijska proizvodnja je u lipnju ponovno zabilježila pad dok je promet u trgovini na malo ostvario skroman rast Kalendarski prilagođeni indeks industrijske proizvodnje u lipnju

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

This watermark does not appear in the registered version - Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovi

This watermark does not appear in the registered version -   Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovi Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 53. redovitoj sjednici održanoj 18. srpnja 2007. godine, usvaja ZAKON O POREZU NA NEKRETNINE

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH Служба за ревизију финансијског пословања На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

TA

TA 24.11.2017 A8-0307/ 001-021 AMANDMANI 001-021 podnositelj Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga

Више

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 САДРЖАЈ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ... 4 1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА... 5 2. ОПШТИ ПОДАЦИ... 5 2.1. Информације о подносиоцу захтева... 5 2.2. Информације

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више