Pregledni rad Review LaboRATORIJSka DIJAGNOSTIKA MONokLONSKIH GAMAPATIJA Laboratory Diagnosis Of Monoclonal Gammopathy Jelena Vlašić Tanasković Odjel

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pregledni rad Review LaboRATORIJSka DIJAGNOSTIKA MONokLONSKIH GAMAPATIJA Laboratory Diagnosis Of Monoclonal Gammopathy Jelena Vlašić Tanasković Odjel"

Транскрипт

1 Pregledni rad Review LaboRATORIJSka DIJAGNOSTIKA MONokLONSKIH GAMAPATIJA Laboratory Diagnosis Of Monoclonal Gammopathy Jelena Vlašić Tanasković Odjel za laboratorijsku djelatnost, Opća bolnica Pula, Pula Summary: Monoclonal gammopathies are a group of disorders characterized by monoclonal proliferation of plasma cells. Tumor marker that is specific for a monoclonal gammopathy as reflected monoclonal immunoglobulin production is called the M-protein. Monoclonal gammopathies include: multiple myeloma, Waldenstrom macroglobulinemia (WM), nonsecretory myeloma, disguised (smoldering) multiple myeloma, monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS Monoclonal gammopathy of undetermined significance), primary systemic amyloidosis and heavy chain disease. The diagnosis of multiple myeloma is based on the detection of M protein in the serum and / or urine infiltration of plasma cells in the bone marrow and lytic bone lesions on skeletal radiography. Searcing and confirmation of monoclonality are performed using electrophoresis of proteins in the serum and / or urine by immunofixation in the serum and / or urine, of free light chain (SLL) in serum and / or urine. Keywords: monoclonal gammopathy, immunofixation, monoclonal protein Uvod Monoklonske gamapatije (MG) su skupina bolesti koje karakterizira monoklonska proliferacija plazma stanica, a nazivaju se još paraproteinemije i disproteinemije. Plazma stanice luče imunoglobuline, a bolest je karakterizirana nalazom imunološki i elektroforetski homogenog, mono klonskog imunoglobulina (cijele molekule ili samo lakih lanaca) u serumu i/ili mokraći. Takav protein nazivamo M-protein. Klinički simptomi monoklonskih gamapatija širokog su spektra i variraju od asimptomatskog, benignog i neprogresivnog stanja do simptomatskog, malignog i agresivnog multiplog mijeloma (MM). M-protein može se naći u serumu pacijenata bez kliničkih osobitosti (nerijetko kao slučajan nalaz), a osim toga postoje i brojne bolesti koje prati sinteza monoklonskog proteina kao što su B-kronična limfatična leukemija, maligni B- limfomi i sl. Stoga je upravo zbog raznolike kliničke slike i prisutne simptomatologije, racionalna, pravovremena i svrsishodna laboratorijska dijagnostika monoklonskih gamapatija neophodna za uspješno postavljanje dijagnoze i daljnje liječenje. klasifikacija monoklonskih gamapatija Osnovne kriterije za klasifikaciju monoklonskih gamapatija postavila je godine International Myeloma Working Group 1 (IMWG) prema kojoj je različite entitete moguće ispravno klasificirati na osnovu tri pokazatelja: 1. citološki nalaz plazma stanica u bioptatu koštane srži ( 10%) 2. prisutnost monokloklonskog proteina u serumu i/ili mokraći 3. disfunkcija organa vezana uz multipli mijelom a) koštane ozljede: litičke ozljede ili osteoporoza s kompresivnim frakturama, b) anemija (hemoglobin < 100 g/l ili 20 g/l manje od referentnih vrijednosti), c) zatajenje bubrega (kreatinin > 173 mmol/l), d) povećana koncentracija kalcija u serumu. Ovi pokazatelji omogućavaju postavljanje dijagnoze, ukazuju na proširenost tj. uznapredovalost bolesti i zajedno sa drugim laboratorijskim pretragama predstavljaju standardni okvir za dijagnozu, liječenje i praćenje pacijenata s MG. Laboratorijska dijagnostika monoklonalnih gamapatija elektroforeza i imunofiksacija Laboratorijska dijagnostika monoklonskih gamapatija započinje testovima probiranja koji se koriste za dijagnozu i kojima se dodatno utvrđuje uznapredovalost (stadij) bolesti i eventualno procjenjuje prognoza bolesti tj. ishod odabranog liječenja. Prikaz testova koji se koriste u diferencijalnoj dijagnostici monoklonskih gamapatija nalazi se u Tablici 1. Osnovni test je elektroforeza proteina seruma i 24-satne mokraće. Elektroforeza se danas uglavnom radi pomoću visokorezolutnih tehnika razdvajanja: kapilarna elektroforeza i zonska elektroforeza u gelu agaroze gdje se proteini seruma pod djelovanjem električnog polja razdvajaju na uobičajenih 5 frakcija (albumini, α1-, α2-, β- i γ- globulini). Razdvajanje proteina u pojedine frakcije ovisi o veličini, vrsti i naboju proteina, pri čemu se imunoglobulini nalaze uglavnom u području γ, odnosno β γ globulina. Vizualnim pregledom denzitometrijski očitanog elferograma postavlja se sumnja na prisutnost M-proteina uočavanjem karakteristične vrpce, odnosno vrška (spike, peak) u području γ i β globulina (slika 1). 14

2 Tablica 1. Pregled postupaka koji se koriste u dijagnostici multiplog mijeloma Testovi probiranja Testovi za postavljanje dijagnoze Testovi za procjenu veličine tumora i prognoze Testovi za otkrivanje oštećenja organa Testovi za posebne situacije Krvna slika s diferencijalnom krvnom slikom, sedimentacija eritrocita Pregled koštane srži citološki i histološki (aspirat koštane srži +/- biopsija) Citogenetika i FISH stanica koštane srži Kompletna krvna slika (anemija) Imunohistokemija stanica koštane srži ili protočna citometrija - imunofenotipizacija radi utvrđivanja udjela zloćudnih plazma stanica Serum: ureja, kreatinin, elektroliti, kalcij, albumin, urati, imunoglobulini, elektroforeza proteina Mokraća: elektroforeza i imunofiksacija (Bence-Jones protein) Imunofiksacija proteina seruma Kvantifikacija M-proteina u serumu i urinu, kalcij, albumin, beta2- mikroglobulin Procjena funkcije bubrega (ureja kreatinin, klirens kreatinina), kalcij, albumin, LDH, CRP, imunoglobulini Vitamin B12, folati Rtg snimanje simptomatskih područja Rtg snimanje svih kostiju (cijelog skeleta) Rtg snimanje svih kostiju (cijelog skeleta) Rtg snimanje svih kostiju (cijelog skeleta) Magnetna rezonancija, CT ili FDG/PET radi utvrđivanja manjih oštećenja kostiju ili širenja tumora izvan koštane srži Slika 1: a) Elektroforeza proteina seruma u gelu agaroze. Brojevima 1-6 označene su linije migracije za svaki od 6 ispitivanih seruma. Linije 1-3, 5-6 : normalan nalaz; Linija 4: monoklonska vrpca u području γ-globulina albumini α1-globulini α2-globulini β-globulini γ-globulini { 15

3 b) Denzitometrijski prikaz elektroforeze proteina seruma (elferogram) za serum u liniji 4 Albumini α1- α2- β- γ-globulini Za potvrdu monoklonalnosti vrpce tj. definiranje razreda i tipa M-proteina koristi se tehnika imunofiksacije. Imunofiksacija je kombinacija elektroforeze na agarozi i imunoprecipitacije. Proteini se razdvoje elektroforetski, nakon čega se svaka linija migracije inkubira sa specifičnim protuserumima za teške (G, A, M) i lake (κ, λ) lance imunoglobulina, a rezultat izražava opisno (slika 2). jama kod kojih je M-protein sastavljen samo od lakih lanaca κ ili λ (tzv. MM lakih lanaca, mikroplazmocitom) kod kojih se u elektroforezi serumskih proteina najčešće ne uočava karakteristični vršak; često samo slika hipogamaglobulinemije (zbog supresije sinteze poliklonskih, normalnih imunoglobulina). U takvim je slučajevima neop hodno učiniti elektroforezu i imunofiksaciju 24 h ugušćene mokraće radi utvrđivanja prisutnosti monoklonskih slobodnih lakih lanaca u mokraći (tzv. Bence- Jones protein, BJP) ili utvrditi prisutnost patološkog omjera slobodnih lakih lanaca kapa ili lambda u serumu. Postupnik laboratorijskog ispitivanja za definiranje prisutnosti, te razreda i tipa M-proteina prikazan je na slici 3. Koncentraciju M proteina potrebno je pratiti denzito metrijski (elektroforeza proteina), jer je osim kliničke slike, vrijednost M-proteina važan pokazatelj bolesti. Naime, monoklonsku gamapatiju neutvrđenog značaja (engl. Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance, MGUS) rijetko prati koncentracija M-proteina veća od 30 g/l te nema kliničkih znakova bolesti odnosno disfunkcije organa vezane uz MM. S druge strane, MM prati visoka koncentracija M proteina, a zloćudna preobrazba plazma stanica rezultira poticanjem razvoja osteoklasta uz razvoj hiperkalcemije, osteolitičkih lezija te osteopenije. Osim toga, supresija normalne hematopoeze rezultira anemijom, trombocitopenijom i imunodeficijencijom, a sistemski se učinak M-proteina najčešće očituje bubrežnim oštećenjem, hiperviskoznim sindromom, sekundarnom amiloidozom te poremećajem sustava koagulacije. Slika 2: Imunofiksacija proteina seruma (uzorak seruma iz linije 4 slike 1a) Nalaz imunofiksacije: Nađen monoklonski IgM kapa tipa. Bez obzira na rezultat elektroforeze, imunofiksaciju treba napraviti uvijek kada klinička slika upućuje na MM ili srodne bolesti zbog veće osjetljivosti same metode. Osim toga, uz jasnu kliničku sliku i/ili prisutnost vrpce u elektroforezi s negativnim nalazom inumofiksacije, treba postaviti sumnju na IgD monoklonsku gamapatiju i dodatno ispitati serum. Postupnik laboratorijskog ispitivanja za definiranje prisutnosti, te razreda i tipa M-proteina prikazan je na Slici 3. Osobitu pažnju treba posvetiti monoklonskim gamapati- Biokemijske PReTRage i SPecifični PRoteini Koncentracija svih imunoglobulina (monoklonskih i poliklonskih) određuje se nefelometrijski ili turbidimetrijski (kvantitativno) radi ukupne procjene stanja pacijenta. Iako denzitometrija jedina uspješno razlučuje monoklonsku od poliklonske pozadine, kvantitativno određivanje svih imunoglobulina potrebno je osobito u slučajevima kada je M-protein male koncentracije i/ili migrira u područje beta globulina (npr. IgA, zbog nemogućnosti jasnog razdvajanja od drugih proteina i poliklonskih imunoglobulina). Osim specifičnih i usmjerenih testova kojima se definira i određuje vrsta i koncentracija M-proteina, potrebno je provesti testove kojima se procjenjuje opće stanje pacijenta te zahvaćenost drugih organa i organskih sustava. U tu se svrhu određuje kompletna krvna slika s diferencijalnom krvnom slikom, kreatinin, kalcij, albumin, LDH, CRP te β2- mikroglobulin. Dijagnoza se postavlja na osnovu dobivenih rezultata, a prema kriterijima IMWG. Iako je biopsija koštane srži postupak indiciran u diferencijalnoj dijagnostici MM, kod pacijenata s kliničkim MGUS-om, koncentracijom M-proteina < 15g/l i bez oštećenja drugih organskih sustava, ona može biti odgođena. Kod takvih je pacijenata potrebno pratiti koncentraciju M-proteina i druge laboratorijske testove kojima se utvrđuje 16

4 Slika 3. Laboratorijski postupnik za definiranje razreda i tipa M-proteina 17

5 prisutnost poremećaja vezanih uz MM (hiperkalcemija, zatajenje bubrega, anemija i litičke lezije kostiju). Slobodni laki lanci Slobodni laki lanci (SLL) kapa i lambda uobičajeno se nalaze u serumu u niskim koncentracijama. Stvaraju se u plazma stanicama gdje su potrebni za sintezu intaktnih imunoglobulina, a suvišak se izlučuje putem bubrega. Koncentracija slobodnih lakih lanaca u krvi rezultat je dinamike i međuodnosa u njihovoj sintezi i mogućnosti izlučivanja putem bubrega. Povišene koncentracije SLL mogu biti rezultat maligne transformacije i proliferacije plazma stanica u MM, ali i kroničnog bubrežnog zatajenja (zbog smanjenog izlučivanja). Dok su kod kroničnog bubrežnog zatajenja i poliklonske proliferacije plazma stanica povišene koncentracije oba tipa lakih lanaca (kapa i lambda), u multiplom mijelomu normalan se omjer mijenja zbog povećane sinteze samo jednog tipa lanca. Stoga je biljeg monoklonske sinteze lakih lanaca patološki odnos kapa i lambda lakih lanaca: povišen kod monoklonske sinteze kapa lanca, odnosno snižen kod monoklonske sinteze lambda lakih lanaca. Određivanje omjera kapa i lambda lakih lanaca u serumu znatno je povećalo dijagnostičku osjetljivost laboratorijskih metoda koje se koriste u početnom dijagnostičkom probiru na MM i u tom smislu prestaje potreba za uzorkom 24 h mokraće. Normalan nalaz elektroforeze i imunofiksacije serumskih proteina, uz normalan omjer kapa i lambda SLL isključuje potrebu za pretragama urina. S druge strane, ukoliko se dokaže proliferativna bolest plazma stanica, preporuke za određivanjem monoklonskih SLL u urinu metodom elektroforeze i imunofiksacije ostaju. Prema preporukama IMWG određivanje SLL od velikog je prognostičkog značaja u gostovo svim proliferativnim bolestima plazma stanica. Osim toga, omogućuje kvan titativno praćenje pacijenata s oligosekretornim bolestima plazma stanica kao što su amiloidoza lakih lanaca, oligosekretorni MM i gotovo dvije trećine pacijenata do sada definiranih kao nesekretorni MM. Osim toga, normalizacija omjera SLL uključena je u kriterije za definiciju potpune remisije bolesti (engl. strigent Complete response, scr). ProGNostički pokazatelji i SUSTav STUPNjevanja Niz kliničkih i laboratorijskih pokazatelja vezani su uz prognozu MM, a sustav Durie-Salmon koji je razvijen prije više od 30 godina još je uvijek koristan i praktičan za stupnjevanje tumorskog opterećenja. Pri tome su pacijenti svrstani u jedan od 3 stadija (stadij I mala stanična masa, stadij III velika stanična masa) prema vrijednostima i stupnju anemije, hiperkalcemije, vrijednosti M-proteina u serumu i urinu te leziji kostiju. Za dodatnu suklasifikaciju koristi se kreatinin kao pokazatelj bubrežne funkcije. U novije vrijeme je predložen sustav stupnjevanja od IMWG koji koristi kombinaciju serumskog albumina te beta 2-mikroglobulina. Stadiju I pripadaju pacijenti s vrijednostima beta 2-mikroglobulina < 3,5 mg/l i albumina > 35 g/l, a stadiju III pacijenti s beta 2-mikroglobulinom > 5,5 mg/l (slika 4). Slika 4: Osnovni kriteriji internacionalnog sustava stupnjevanja Stadij I Stadij II Stadij III Beta 2-mikroglobulin < 3,5 mg/l Albumin > 35 g/l Beta 2-mikroglobulin > 3,5 mg/l Albumin > 35 g/l ili Beta 2-mikroglobulin < 3,5 mg/l Albumin < 35 g/l Beta 2-mikroglobulin > 3,5 mg/l Albumin < 35 g/l Procjena odgovora na terapiju Multipli mijelom u većini bolesnika nije izlječiva bolest, stoga je cilj liječenja postići remisiju bolesti, održati je što duže te time zaustaviti ili usporiti njenu progresiju. Pristup liječenju velikim dijelom ovisi o općem stanju, komorbiditetu i dobi. Bez obzira na način liječenja, u tijeku i nakon odabranog načina liječenja provode se gotovo svi opisani laboratorijski testovi za procjenu odgovora na terapiju. Prema dobivenim rezultatima pacijenti se svrstavaju u subkategorije potpune remisije (Complete Response, CR i stringent Complete Response, scr), vrlo dobrog parcijalnog odgovora (Very Good Prtial Response, VGPR), parcijalnog odgovora (Partial Response, PR), stabilne bolesti (Stable Disease, SD) i progresivne bolesti (Progressive Disease, PD). Laboratorijski testovi ključni za ovu klasifikaciju su elektroforeza i imunofiksacija proteina seruma, vrijednosti M-proteina, te omjer kapa i lambda SLL u serumu i urinu. Zaključak Poznavanje i ciljano korištenje pravih laboratorijskih testova, uz osnovanu kliničku sumnju, omogućuje gotovo nedvojbenu i pravovremenu dijagnozu pacijenata s multiplim mijelomom. Smjernice IMWG nastale kao rezultat iskustva kliničara, kliničkih studija i razvoja laboratorijskih testova u dijagnostici MM pridonijele su jednostavnijem prepoznavanju, klasifikaciji i praćenju pacijenata s MM. 18

6 Literatura 1. The International Myeloma Working Group. Criteria for the Classification of Monoclonal Gammopathies, Multiple Myeloma and Related Disorders: A Report of the International Myeloma Working Group. British Journal of Haemathology 2003, 121: Haemato-oncology Task Force of the British Committee for Standards in Haemathology (BCHS) and UK Myeloma Forum. Guidelines for the Diagnosis and Management of Multiple Myeloma prosinac Damir Nemet, Suvremena dijagnostika i liječenje multiplog mijeloma, u: Danica Matišić (ur.), Laboratorijska dijagnostika monoklonskih gamapatija, Medicinska naklada, Zagreb Kyle RA, Rajkumar SV. Criteria for Diagnosis, Staging, Risk Stratification and Response Assessment of Multiple Myeloma. Leukemia 2009, 23(1): Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G, Miguel JS, Ludwig H, Hajek Rpalumbo A, et al. International Myeloma Working Group Guidelines for Serum-Free Light Chain Analysis in Multiple Myeloma and Related Disorders. Leukemia 2009, 23: Greip PR, San Miguel JF, Durie BG, Crowley JJ, Barlogie B, Blade J, et al. International Staging System for Multiple myeloma. J Clin Oncol 2005, 23: Durie BGM, Harousseau JL, Miguel JS, Blade J, Barlogie B, Anderson K, Gertz M, et al. International Uniforme Response Criteria for Multiple Myeloma. Leukemia 2006, 20: Adresa za dopisivanje: Jelena Vlašić-Tanasković, spec. med. biokem., Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opća bolnica Pula, Zagrebačka 30, Pula tel. 052/ , 19

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

Slide 1

Slide 1 Odjeljenje za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju Autologna transplantacija koštane srži u bolesnika sa multiplim mijelomom PRIKAZ SLUČAJA Dr Altumbabić Adnan XIII Nefrološka škola Udruženja ljekara

Више

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Rak pluća - uzroci, simptomi i liječenje Rak pluća je maligni tumor pluća, a može se podijeliti na karcinom

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET FARMACEUTSKO-BOKEMJSK FAKULTET SVEUČLŠTA U ZAGREBU Naziv kolegija: OPĆA KLNČKA BOKEMJA ZVEDBEN PLAN akademska godina 2008./2009. ljetni semestar Naziv studija: Medicinska biokemija Godina studija: 3. godina

Више

CENTAR ZA VREDNOVANJE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (CROQALM) HDMBLM MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2014.

CENTAR ZA VREDNOVANJE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (CROQALM) HDMBLM MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2014. CENTAR ZA VREDNOVANJE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (CROQALM) HDMBLM MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2014. MODUL 1 BIOKEMIJSKE PRETRAGE Glukoza Ukupni bilirubin

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/rs/intro Henoh Šenlajnova Purpura Verzija 2016 1. ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest? Henoh-Šenlajnova purpura (HSP) je bolest kod koje

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/hr/intro Juvenilni Dermatomiozitis Verzija 2016 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djece u odnosu na odrasle? Dermatomiozitis u odraslih može

Више

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Plivit C tablete (500 mg) - Uputa o lijeku Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate

Више

Rutinski laboratorijski testovi u trudnoći

Rutinski laboratorijski testovi u trudnoći Rutinski laboratorijski testovi u trudnoći Lorena Ongaro, mag. med. biochem. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku Klinički bonički centar Rijeka Trudnoća Javlja se niz fizioloških, adaptacijskih

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2018/19-17.07.2018. god. Napomene: 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

Microsoft Word - Klinicka biokemija s hematologijom-

Microsoft Word - Klinicka biokemija s hematologijom- Naziv kolegija: KLINIČKA BIOKEMIJA S HEMATOLOGIJOM Naziv studija: Farmacija Godina studija: 3. godina Semestar studija: 6. semestar FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU IZVEDBENI PLAN

Више

NEŽELJENE REAKCIJE NA MLEKO

NEŽELJENE REAKCIJE NA MLEKO NEŽELJENE REAKCIJE NA MLEKO prof. dr Snežana Bulajić Katedra za higijenu i tehnologijunamirnica animalnog porekla NEŽELJENE REAKCIJE NA MLEKO 1. PREOSETLJIVOST (ALERGIJE) imunološki posredovane 2. AUTOIMUNE

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ 2.1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у одређеној научној области Докторска дисертација кандидата др Ружице Лукић под насловом Хепатитис С и параметри инфламацијског

Више

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Calixta (15mg) - Uputa o lijeku Skoči na: Opis Sastav 1. Za što se koriste Calixta tablete 2. Doziranje Calixta

Више

KBC - MALDI TOF BROSURA A5 - Logotipi prednja.indd

KBC - MALDI TOF BROSURA A5 - Logotipi prednja.indd INFORMIRANJE O PROJEKTU Pro Europska unija +385 (0) 31 511 655 ravnateljstvo@kbco.hr Zajedno do fondova EU www.clinical-maldi-tof.eucal-maldi-tof.eu rala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni

Више

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390 180 Odjel za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti Zavod za patofiziologiju e-mail: mbelic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, IZVEDBENI PLAN

Више

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni 2018. Mario Somek SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje

Више

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI URODINAMIKE

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI URODINAMIKE URODINAMSKA ISPITIVANJA Dr Ranko Herin Uvod Urodinamika dinamika urina, promenljiv tok urina Urodinamska ispitivanja analizom mokrenja do dijagnoze pritisak u bešici protok urina pritisak u uretri radioskopija

Више

Pedijatrija

Pedijatrija Naziv studija SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Naziv kolegija PEDIJATRIJA Status kolegija obvezatni Godina druga Semestar četvrti ECTS bodovi 2 Nastavnik Doc.dr.sc. Nataša Skitarelić e-mail

Више

GSK radionica hipertenzije

GSK radionica hipertenzije Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju šećerne bolesti Ivica Cvetković Samobor, Gajeva 37 www.ordic.hr 9/24/2011 ŠEĆERNA BOLEST Termin šećerna bolest označava metabolički poremećaj multiple etiologije

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation See the Complete Picture with Nikolina Belamaric U Randox timu od svibnja 2013. International Business Development Executive Agenda RIQAS pregled Zbog čega je EQA važna? EQA smjernice Učestalost provođenja

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU CROATIAN SOCIETY OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS Adresa/Adress: Petrova 13, 10 000 Zagreb, Croatia

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Informacije za pacijente OPŠTA UPUTSTVA ZA AMBULANTNE BOLESNIKE U Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku ambulantn

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Informacije za pacijente OPŠTA UPUTSTVA ZA AMBULANTNE BOLESNIKE U Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku ambulantn OPŠTA UPUTSTVA ZA AMBULANTNE BOLESNIKE U Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku ambulantni bolesnici mogu obaviti vađenje krvi, te uzimanje bioloških uzoraka za laboratorijske pretrage od ponedjeljka do

Више

Xgeva, INN-denosumab

Xgeva, INN-denosumab PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju

Више

Microsoft Word - Upute_VKK _HR.docx

Microsoft Word - Upute_VKK _HR.docx HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini Poštovane kolegice i kolege, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb Croatia

Више

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod Medicinska sestra/tehničar opće njege Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka Zdravstveno laboratorijski tehničar/zdravstvenolaboratorijska tehničarka Program njegovatelj/ica TES Obrazovanje

Више

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ DZ HADŽIĆI KARCINOM DEBELOG CRIJEVA Fondacija FAMI KARAKTERISTIKE BOLESTI Rak debelog crijeva jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti među stanovništvom tvom razvijenog

Више

Microsoft PowerPoint - Amela-Urinarne inf

Microsoft PowerPoint - Amela-Urinarne inf Ciljevi prezentacije Urinarne infekcije dr Amela Hodžić-Smailagić JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ DZ Novi Grad KPR - maj, 2010. Uz podršku Fondacije FAMI - prevencija urinarne infekcije - tehnika uzimanja

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY Napomene: PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2017/18-20.06.2017. god. 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

Master slide prezentacija

Master slide prezentacija Javnozdravstveni problem premalignih i malignih lezija vrata maternice u Republici Hrvatskoj Ante Ćorušić Zagreb,23. svibnja 2018. Cervical Cancer Second Most Frequent Cancer in Young European Women 1

Више

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Urotelni karcinom Tecentriq je u monoterapiji indiciran

Више

ВИ3

ВИ3 ВИ3. САВРЕМЕНЕ МЕДИЦИНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Изборни предмет се налази у петом семестру-изборни предмет. Недељно има 1 час предавања и 1 час вежби. Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Образовни циљеви наставе: Упознавање

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

Microsoft PowerPoint - KJZ_P_zdribolest_dec2012

Microsoft PowerPoint - KJZ_P_zdribolest_dec2012 Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti (Svjetska zdravstvena organizacija, 1948.) Doc. dr. sc. Ozren Polašek Katedra za javno

Више

PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET " ČIGOTA EXCLUSIVE" - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPE

PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET  ČIGOTA EXCLUSIVE - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPE PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET " ČIGOTA EXCLUSIVE" - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPECIJALISTIČKI - EKG - LABORATORIJA - KONSULTACIJE SA

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva primena Pravilnika Ana Milanović, Sektor za medicinska sredstva, ALIMS Uvod Kliničko ispitivanje (KI) medicinskog sredstva (MS) Kliničko ispitivanje vs klinički

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ?

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ? Siniša Matković, dr. med. Privatna ginekološka ordinacija, Osijek 4. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u 21. 23.4.2016., Šibenik Praktično, mogućnost

Више

Smernice za iskazivanje obima medicinskih lab

Smernice za iskazivanje obima medicinskih lab СМЕРНИЦЕ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА Овај документ је важећи и без потписа особа које су преиспитале и одобриле документ. Издање/Измена: 2/2 Датум: 01.02.2019. Страна: 1/7

Више

Upute o lijeku – Calcilac 500 mg/800 IU tablete za žvakanje

Upute o lijeku – Calcilac 500 mg/800 IU tablete za žvakanje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upute o lijeku - Calcilac 500 mg/800 IU tablete za z vakanje Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika CALCILAC

Више

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivred

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivred MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE

Више

Slide 1

Slide 1 XIII Nefrološka škola Tešanj 05.10. 2018 BUBREŽNA SARKOIDOZA I NJENE MANIFESTACIJE Snežana Unčanin Klinički centar Univerziteta Sarajevu Klinika za nefrologiju Etiologija Sarkoidoza je idiopatska multisistemska

Више

Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete

Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Sačuvajte

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

KLINIČKI CENTAR

KLINIČKI CENTAR ODJELJENJE GASTROENTEROLOGIJE Odjeljenje Gastroenterologija radi specijalističke i sub specijalističke preglede iz gastroenterologije. Gastroenterološka ambulanta radi ponedeljkom od 07,00 do 15,00 časova,

Више

CJENOVNIK AMBULANTNIH I MEDICINSKIH USLUGA U ZTC- u BANJA VRUĆICA SPECIJALISTIČKI PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA CIJENE NAZIV USLUGE KM EUR SPECIJALISTIČKI P

CJENOVNIK AMBULANTNIH I MEDICINSKIH USLUGA U ZTC- u BANJA VRUĆICA SPECIJALISTIČKI PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA CIJENE NAZIV USLUGE KM EUR SPECIJALISTIČKI P CJENOVNIK AMBULANTNIH I MEDICINSKIH USLUGA U ZTC- u BANJA VRUĆICA SPECIJALISTIČKI PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA NAZIV USLUGE SPECIJALISTIČKI PREGLEDI Opšti pregled 20,00 10,25 Internista 30,00 15,38 Kontrolni

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

NEURONAL

NEURONAL NEW IRON PROIZVODI : MEDICINALIS D.O.O. ODGOVORAN ZA RH : D.O.O. NEW IRON SASTOJCI PROIZVODI : MEDICINALIS D.O.O. ODGOVORAN ZA RH : D.O.O. KELATI (prema grč. pandža) Kelati su kompleksni spojevi u kojima

Више

Broj: /17 Zagreb, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Oznaka: OB-022 ZAVOD ZA ISHRANU BILJA Izdanje: 02 ANALITIČKI LABORATORIJ

Broj: /17 Zagreb, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Oznaka: OB-022 ZAVOD ZA ISHRANU BILJA Izdanje: 02 ANALITIČKI LABORATORIJ Stranica: 1/6 VODOVOD I KAALIZACIJA d.o.o. Ogulin, I.G. Kovačića 14 47300 OGULI Rezultati kemijske analize mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina Poštovani, provedena je kemijska

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

8 2 upiti_izvjesca.indd

8 2 upiti_izvjesca.indd 1 2. Baze podataka Upiti i izvješća baze podataka Na početku cjeline o bazama podataka napravili ste plošnu bazu podataka o natjecanjima učenika. Sada ćete izraditi relacijsku bazu u Accessu o učenicima

Више

Microsoft PowerPoint - Prezentacija2

Microsoft PowerPoint - Prezentacija2 KARAKTERIZACIJA POVRŠINSKI AKTIVNIH TVARI AEROSOLA S URBANOG PODRUČJA ZAGREBA KORIŠTENJEM ELEKTROKEMIJSKIH METODA Sanja Frka a, Jelena Dautović a, Zlatica Kozarac a, Božena Ćosović a, Silvije Davila b

Више

Avokado – čarobno voće

Avokado – čarobno voće Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Avokado - čarobno voće Avokado je tropsko voće koje raste u Srednjoj Americi i Meksiku. Naziv avokado potječe

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Microsoft Word - Katalog pretraga doc

Microsoft Word - Katalog pretraga doc OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Odjel za laboratorijsku dijagnostiku KATALOG PRETRAGA Prijem pacijenata: radnim danom od 07:30 do 09:30 Izdavanje nalaza: radnim danom od 10:00 do 12:00 Informacije: radnim danom

Више

Мултипла склероза - болест младих људи

Мултипла склероза  - болест младих људи Мултипла склероза (МС) је хронично инфламаторно и дегенеративно обољење централног нервног система (ЦНС) које се карактерише зонама инфламације и демијелинизације које током болести захватају бројне регионе

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

Microsoft Word - Osnovni cjenovnik 2019

Microsoft Word - Osnovni cjenovnik 2019 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU»MLJEČANICA«KOZARSKA DUBICA 79247 MEĐUVOĐE Tel. 052 444-100-direktor; 444-094, 444-102-centrala; 445-002-fax; e-mail: bolnica@spamljecanica.com

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

SBVZT MBL PRIRUČNIK ZA KORISNIKE LABORATORIJSKIH USLUGA Stranica 1/25 RU /1 1. SVRHA Ovim dokumentom korisnicima laboratorijskih usluga pružaj

SBVZT MBL PRIRUČNIK ZA KORISNIKE LABORATORIJSKIH USLUGA Stranica 1/25 RU /1 1. SVRHA Ovim dokumentom korisnicima laboratorijskih usluga pružaj Stranica 1/25 1. SVRHA Ovim dokumentom korisnicima laboratorijskih usluga pružaju se sve informacije vezano uz davanje informacija, podataka o laboratoriju i uputa za pripremu. 2. PODRUČJE PRIMJENE Postupak

Више

eredar Sustav upravljanja prijavama odjelu komunalnog gospodarstva 1 UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA 1. O eredar sustavu eredar je sustav upravljanja prij

eredar Sustav upravljanja prijavama odjelu komunalnog gospodarstva 1 UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA 1. O eredar sustavu eredar je sustav upravljanja prij eredar Sustav upravljanja prijavama odjelu komunalnog gospodarstva 1 UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA 1. O eredar sustavu eredar je sustav upravljanja prijavama koje građani mogu slati Upravnom odjelu za komunalno

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije

Више

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx)

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx) I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U 2011. GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano travanj 2017. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA

Више

Microsoft PowerPoint - Analiza laboratorijskih nalaza 1

Microsoft PowerPoint - Analiza laboratorijskih nalaza 1 Analiza laboratorijskih nalaza Cilj predavanja: Podsjetiti na laboratorijsku dijagonostiku, koja je prva i najznačajnija dijagnostička procedura kojom se koristimo u svakodnevnom radu. DR. NERMINA FETAHOVIĆ

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti Idiopatska PB jedina neurodegenerativna bolest za koju postoji simptomatsko liječenje. Bolest se ispoljava nizom motoričkih i nemotoričkih simptoma. Uzimajući u obzir kompleksnost kliničke slike razumljivo

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

OKFH2-10

OKFH2-10 KOLOIDI DISPERZNI SISTEMI Disperzni sistemi sistemi u kojima je jedna ili više supstancija (disperzna faza) u većoj ili manjoj meri usitnjena i ravnomerno raspoređena u okružujućoj sredini (disperzno sredstvo).

Више

No Slide Title

No Slide Title Statistika je skup metoda za uređivanje, analiziranje i grafičko prikazivanje podataka. statistika???? Podatak je kvantitativna ili kvalitativna vrijednost kojom je opisano određeno obilježje (svojstvo)

Више

Zeffix, INN-lamivudine

Zeffix, INN-lamivudine PRILOG I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Zeffix 100 mg filmom obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg lamivudina. Za cjeloviti

Више

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Određivanje relativne permitivnosti sredstva Cilj vježbe Određivanje r

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Određivanje relativne permitivnosti sredstva Cilj vježbe Određivanje r Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 Predložak za laboratorijske vježbe Cilj vježbe Određivanje relativne permitivnosti stakla, plastike, papira i zraka mjerenjem kapaciteta pločastog kondenzatora U-I

Више

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika ZILART 125 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 250 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 500 mg tablete z

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika ZILART 125 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 250 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 500 mg tablete z Uputa o lijeku: Informacije za korisnika ZILART 125 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 250 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 500 mg tablete za oralnu suspenziju deferasiroks Pažljivo pročitajte

Више

BROSURA nn

BROSURA nn Preventivni program Za zdravlje. Danas. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva Izdavač: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske Autori: Povjerenstvo za organizaciju, stručno praćenje

Више

Microsoft PowerPoint - bergman

Microsoft PowerPoint - bergman Prof.dr.sc.Biserka Bergman Marković Prof.dr.sc. Milica Katić Davorka Vrdoljak,dr.med. Ksenija Kranjčević,dr.med. Suzana Maltar Delija,dr.med. Valerija Bralić Lang,dr.med. Marija Klarić,dr.med. Data analysis:

Више

Fokusne grupe s novim studenticama diplomskog studija

Fokusne grupe s novim studenticama diplomskog studija Usklađivanje ishoda učenja i metoda vrednovanja u visokoškolskim kolegijima Prof. dr. sc. Željka Kamenov Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, rujan 2015. Upoznavanje 1. pronađite u dvorani

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. захтјеву Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор,

Више

Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije godine Hotel Čigotа, Z

Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije godine Hotel Čigotа, Z Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije 26-28.05.2017. godine Hotel Čigotа, Zlаtibor PROGRAM 26-28. maj 2017. Hotel Čigota, Zlatibor

Више

Uredba Komisije (EU) br. 178/2010 od 2. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu oraščića (kikirikija), ostalih sjemenki uljarica, or

Uredba Komisije (EU) br. 178/2010 od 2. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu oraščića (kikirikija), ostalih sjemenki uljarica, or 03/Sv. 37 Službeni list Europske unije 141 32010R0178 L 52/32 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 3.3.2010. UREDBA KOMISIJE (EU) br. 178/2010 od 2. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu oraščića

Више

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo proči

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo proči Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj

Више

Microsoft PowerPoint - BATERIJA_testova1.ppt

Microsoft PowerPoint - BATERIJA_testova1.ppt BATERIJA TESTOVA ZA OTKRIVANJE POREMEĆAJA SLUŠNOG PROCESIRANJA Mladen Heđever,, Maja Vincek, Senka Sardelić Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet POREMEĆAJI SLUŠNOG PROCESIRANJA TERMINOLOGIJA: (C)APD:

Више