Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan"

Транскрипт

1 Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA i Milomir RANĐELOVIĆ Klinika za kardiovaskularne holesti Kliničkog centra u Nišu U periodu godine hospitalizovano je i lečeno ukupno 78 bolesnika od akutnog infarkta miokarda (AIM) romske populacije grada Niša. Prosečna godišnja opšta stopa incidence iznosila je 132,6 obolelih na stanovnika starijih od 30 godina. Muškaraca je bilo 56 ili 71,8%, a žena 22 ili 28,2% bolesnika. Apsolutni odnos je bio 2,5:1 u korist muškaraca. Opšta stopa incidence za muški pol je iznosila 222,7 obolelih a za žene 72,4 obolelih na stanovnika istog pola. Stope incidence prema uzrastu pokazivale su visok stepen korelacije sa starošću obolelih. U svim dobnim grupama, stope incidence, prema polu i uzrastu, preovladuju kod muškaraca. Prosečna starost muškaraca iznosila je 54,5 (SD=11,0) godina, a kod žena 59,l (SD=10,7) godina i bez značajne razlike u godinama (p>0,05). Prosečna starost romske populacije, oba pola, bila je značajno manja od prosečne starosti gradske populacije Niša (p<0,05). Ključne reči: akutni infarkt miokarda, morbiditet, populacija Roma, opština Niš Uvod Posebno publikovanih radova o prevalenciji i incidenci ishemičnih oboljenja srca i akutnog infarkta miokarda (AIM) u populaciji Roma do sada nije bilo. U prospektivnoj studiji u Indiji (Delhi) incidenca koronarne bolesti srca kod muškaraca, uzrasta godine, iznosila je 17,3 obolelih na 1000 stanovnika. Incidenca infarkta miokarda u istoj studiji, kod muškaraca je iznosila 360 obolelih na , a kod žena 220 obolelih na stanovnika (Chadha, 1993). Rezultate učestalosti stopa koronarne bolesti srca i infarkta miokarda u Indiji (Delhi) navodimo s obzirom na udaljeno poreklo naših Roma iz Indije. Cilj rada Cilj rada je da sa epidemiološkog gledišta prikaže i analizira kretanje stope incidence hospitalno lečenih bolesnika od AIM romske populacije u

2 22 koronarnoj jedinici Klinike za kardiovaskulame bolesti Kliničkog centra u Nišu. Radom je obuhvaćen period godine, a prikazani su po određenim obeležima hospitalno lečeni Romi grada Niša. Poseban cilj je da se na osnovu dobijenih rezultata proceni incidenca ATM kod Roma grada Niša, za populaciju stariju od 30 godina. Metodologija i izvor podataka U radu je primenjen epidemiološko-klinički metod retrospektivnog posmatranja kretanja stope incidence obolevanja od AIM, a na osnovu hospitalno lečenih bolesnika u koronarnoj jedinici Klinike za kardiovaskularne bolesti. Kao izvor podataka korišćene su istorije bolesti i otpusne liste. Stope incidence obolelih od ATM, u odnosu na pol i uzrast, za period godine, izračunate su prema popisu stanovnistva grada Niša za 1971., i godinu. Kao baza za izračunavanje stope morbiditeta poslužili su dostupni demografski podaci o romskoj populaciji starijoj od 30 godina. Dobijeni podaci sređeni su prema metodologiji deskriptivne i analitičke statistike. Za proveru hipoteza primenjeni su adekvatni parametarski i neparametarski statistički testovi, Student-ov t-test i Pearson-ov χ 2 -test (Hi kvadrat test). Rezultati 1. Romsko stanovnistvo grada Niša Prema podacima popisa stanovništva grada Niša iz 1971., i godine, u proseku godišnje, za posmatrani period na podrucju grada Niša, zivelo je oko stanovnika romske populacije iznad 30 godina. U proseku godisnje muskaraca je bilo 1.347, a zena Incidenca hospital izovanih od AIM U periodu godine hospitalno je lečeno zbog AIM 78 bolesnika oba pola, prosečno godišnje 4 bolesnika. Prosečna godisnja stopa incidence iznosila je 132,6 obolelih na stanovnika romske populacije starijih od 30 godina. Opsta godišnja stopa incidence ne pokazuje bitnu razliku u odnosu na dobijenu stopu incidence za gradsku populaciju od 135,8 na stanovnika (tabela 1). Tahelu I. Broj obolelih i stope za period godine Paramctri muskarci zene ukupno Ukupan broj obolelih 56 (71,8%) 22 (28,2%) 78- Godisnji prosek 3 1,05 3,71 Prosecna godisnja stopa 222,7 72,4 132,6

3 23 3. Stopa incidence prema polu Od 78 obolelih od AIM na muškarce dolazi 56 ili 71,8, a na žene 22 ili 28,2% bolesnika. Apsolutni odnos je 2,5:1 u korist muškaraca. Stopa incidence za muškarce je iznosila 222,7, a za žene 72,4 obolelih na stanovnika. Godišnja stopa incidence za muškarce je tri puta veća nego kod žena. Prosečne stope prema polu ne pokazuju značajne razlike u odnosu na iste stope dobijene kod gradske populacije (muškarci 206,8, a žene 69,9 na ). 4. Stope incidenca prema uzrastu i polu Stopa incidence prema uzrastu pokazuje visok stepen korelacije sa starošću obolelih. Stopa kod dobne grupe godina je dva puta veća od prethodne, a čak 5,5 puta veća od dobne grupe godina. Najveća stopa obolelih od 417,8 na , pokazala je dobna grupa godina, koja je 2,5 puta veća od dobne grupe godina, a 4,5 puta veća od stope dobne grupe godina. Stope prema polu i uzrastu se značajno razlikuju. U svim dobnim grupama preovlađuju stope muškog pola sa najvećom razlikom kod dobne grupe godina, kod koje je stopa za muški pol gotovo sedam puta veća od stope za ženski pol (tabela 2). Tabela 2. Broj obolelih i stope prema uzrastu i polu za period godine Dobna ukupno muškarci žene odnos grupa n stopa n stopa n stopa stopa , , ,46 54: , , ,17 6,8: , ,58 1,93: , , ,82 3,0:1 70 i vise , ,69 1,3:1 Svega , , ,40 3,1:1 5. Prosečna starost prema polu Prosečna starost muškaraca je iznosila 54,5 (SD=11,0) a žena 59,1 (SD=10,7) godina. Razlika od 4,6 godine u korist žena nije statistički značajna (p>0,05). Najosetljivija starosna grupa na AIM kod muškaraca je u intervalu godina, a kod žena u intervalu godina. Ono što treba istaći, kod romske populacije, je to da je prosečna starost kod oba pola značajno manja nego sto je kod gradske populacije Niša. Diskusija i zaključak U ovom radu su prvi put kod nas pokazane stope incidence hospitalizovanih i lečenih bolesnika od ATM u populaciji Roma grada Niša. Opšta

4 24 godišnja stopa incidence od AIM kod romske populacije (132,6 na ) nije pokazala bitnu razliku u odnosu na opštu godišnju stopu incidence gradske populacije Niša (135,8 na ). Takođe, prosečne stope incidence gradske populacije prema polu nisu pokazale značajne razlike u odnosu na iste stope kod gradske populacije Niša (Romi: muškarci-222,7, žene-72,4 na ; gradska populacija: muškarci-206,8, žene - 69,9 na ). Stope incidence prema uzrastu pokazale su visok stepen korelacije sa starošću obolelih. Stope prema polu i uzrastu se značajno razlikuju i u svim dobnim grupama preovladavaju stope kod muškog pola. Prosečna starost muškaraca bila je 54,5 (SD=11,0), a žena 59,1 (SD= 10,7) godina i bez razlike među polovima (p>0.05). Međutim, prosečna starost kod oba pola populacije Roma je značajno manja nego kod gradske populacije (p<0,05), što znači da AIM kod ove populacije zahvata mlađe dobne grupe, nego sto je to slučaj kod drugih populacija. Ovu činjenicu treba imati na umu pri sprovođenju mera prevencije od kardiovaskulamih obolenja, a posebno kod prevencije AIM. Literatura Chadha, S.L. (1993). A 3-year follow-up study of coronary heart disease in Delhi. Bullten of the World Health Organization, 71, MORBIDITE PROVOQUEE PAR L'INFARCTUS DU MYOCARDE CHEZ LA POPULATION DES ROMES DANS LA VILLE DE NIS et Milomir RANDELOVIĆ Clinique pour les maladies cardiovasculaires du Centre clinique de Niš Pendant la periode de 1974 a 1994 on a hospitalise et traite 78 malades attaques par AIM de la population de Romes de la ville de Nis. Le degre general moyen annuel de l'incidence faisait 132,6 malades sur habitants ages plus de 30 ans. Il y avait 56 ou 71,8 pour cent des hommes et 22 ou 28,2 pour cent des femmes malades. Le rapport absolu etait 2,5:1 au profit des hommes. Le degre general de l'incidence pour le sexe masculin faisait 222,7 malades et 72,4 des femmes malades sur habitants du meme sexe. Les degres de l'incidence d'apres l'age montraient le haut degre de la correlation avec l'age des malades. Dans tous les groupes du meme age, les degres de l'incidence, d'apres le sexe et l'age predominaient chez les hommes. L'age moyen des hommes faisait 54,5 (SD=11,0) et chez les femmes 59,1 (SD=10,7) sans une difference significative des ans (p>(),05). L'age moyen de la population des

5 25 hommes de deux sexes etait significativement plus petit que l'age moyen de la population urbaine de Niš (p<0,05). Les mots vies: Infarctus du myocarde, morbidite, population des Romes, commune de Niš MORBIDITY FROM THE ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN THE ROMANIES POPULATION OF THE CITY OF NIŠ and Milomir RANĐELOVIĆ Clinic for Cardiovascular Diseases of the Clinic Center, Niš In the period from 1974 to 1994 there were 78 patients suffering from the AIM of the Romanies' population of the city of Niš hospitalized and treated. The average annual rate of incidence was 136,2 of the sick per citizens older than 30 years. There were 56 or 71,8% of men and 22 or 28,2% of women. The absolute ratio was 2,5:1 for men. The general incidence rate for male sex was 222,7 of the sick and for women it was 72,4 of the sick per citizens of the same sex. The incidence rates regarding age showed a high degree of correlation with the age of the sick. In all the age groups the incidence rates regarding sex and age are dominant among men. The average age of men was 54,5 (SD=11,0) years while of women it was 59,1 (SD= 10,7) years and with no significant difference in age (p>0,05). The average age of the Romanies' population of both the sexes was considerably less than the average age of the city population of Nis (p<0,05). Key words: Acute Myocardial Infarction, Morbidity, Romanies' Population, Municipality of Niš Autor: Ass. dr sci Marko Lazović, kardiolog, Klinika za kardiovaskulane bolesti Kliničkog centra u Nišu; kućna adresa: Niš, Rajićeva 36/2. (Rad je Uredništvo primilo 20. septembra godine)

Acta medica Medianae(200l) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U URBANOJ I RURALNOJ POPULACIJI OPŠTINE NIŠ Marko LAZO

Acta medica Medianae(200l) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U URBANOJ I RURALNOJ POPULACIJI OPŠTINE NIŠ Marko LAZO Acta medica Medianae(200l) 1 23-34 PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U URBANOJ I RURALNOJ POPULACIJI OPŠTINE NIŠ Marko LAZOVIĆ, Velizar STANIŠIĆ, Stevan ILIĆ, Branko LOVIĆ, Milica

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj, 30. septembar 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2013. godina Sredinom

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Acta medica Medianae (2001) 4 39-43 POTKOLJENA AMPUTACIJA, DUŽINA BATALJKA I TRAJANJE REHABILITACIJE U RATNIM USLOVIMA Slavica JANDRIĆ i Brano TOPIĆ Zavod za rehabilitaciju "Dr M. Zotović" i Hirurška klinika

Више

Acta medica Medianae (2002) POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE I MORTALITET OBOLELIH OD SINDROMA DIJABETESNOG STOPALA Miroslav STOJILJKOVIĆ i Dragosl

Acta medica Medianae (2002) POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE I MORTALITET OBOLELIH OD SINDROMA DIJABETESNOG STOPALA Miroslav STOJILJKOVIĆ i Dragosl Acta medica Medianae (2002) 3 69-73 POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE I MORTALITET OBOLELIH OD SINDROMA DIJABETESNOG STOPALA Miroslav STOJILJKOVIĆ i Dragoslav MILENKOVIĆ Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

Више

DevInfo профил

DevInfo профил Природно кретање становништва 1961 2. Профил јул 216. 1961. 2. становника 1613 2949, број 649 181, број 62 63 Природни, број 47-44 одојчад, број 46, на 1 становника 13 6, на 1 становника 12 22 Природни,

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2018 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2019. Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2017 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2018. Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи пад броја живорођених

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2016 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2017. Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2009. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2008. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Acta medica Medianae (2002) KOŠTANO-ZGLOBNI DEFORMITETI KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U OPŠTINI BOJNIK Vukadin RISTIĆ, Vukota MARKOVIĆ i Milomir

Acta medica Medianae (2002) KOŠTANO-ZGLOBNI DEFORMITETI KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U OPŠTINI BOJNIK Vukadin RISTIĆ, Vukota MARKOVIĆ i Milomir Acta medica Medianae (2002) 3 63-67 KOŠTANO-ZGLOBNI DEFORMITETI KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U OPŠTINI BOJNIK Vukadin RISTIĆ, Vukota MARKOVIĆ i Milomir LJUBIĆ Dom zdravlja u Bojniku Autori iznose rezultate

Више

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p Slađana avić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra avić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički parametri infekcija urinarnog trakta kod bolesnika sa

Више

Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOB

Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOB Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOBA STARIJIH OD 65 G. U UKUPNOM STANOVNIŠTVU PO DOBI

Више

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ 9-30. март 019. године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских задатака је 10. Број поена за сваки задатак означен је

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode] Ispitivanje povezanosti Jelena Marinkovi Institut za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta Beograd, decembar 2007.g. Kakav je odnos DOZA-EFEKAT (ODGOVOR)? Log Doza vs Odgovor 150 y-osa

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

Zdravstveno stanje stanovništva za godinu

Zdravstveno stanje stanovništva za godinu ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА ЗА 2010. ГОДИНУ Analysis of health of population of Republic of Srpska 2010 Prilikom korištenja podataka iz ove publikacije obavezno navesti izvor, Institut za javno zdravstvo

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica   web:   Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2009.GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom broju

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

Akta 4.indb

Akta 4.indb TERAPIJA AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA KOD ŽENA Ružica Janković 1, Milan Pavlović 1, Svetlana Apostolović 1, Zoran Perišić 1, Danijela Đorđević-Radojković 1 i Boris Đinđić 2 Iako po preporukama AHA/ACC 1 ne

Више

Acta medica Medianae (2002) MOGUĆNOST UPOTREBE BIHEVIOR SKALE KOD REHABILITACIJE BOLESNIKA NAKON INZULTA Ivona STANKOVIĆ, Zoran KOJOVIĆ, Sne

Acta medica Medianae (2002) MOGUĆNOST UPOTREBE BIHEVIOR SKALE KOD REHABILITACIJE BOLESNIKA NAKON INZULTA Ivona STANKOVIĆ, Zoran KOJOVIĆ, Sne Acta medica Medianae (2002) 6 111-116 MOGUĆNOST UPOTREBE BIHEVIOR SKALE KOD REHABILITACIJE BOLESNIKA NAKON INZULTA Ivona STANKOVIĆ, Zoran KOJOVIĆ, Snežana JEREMIĆ, Ljiljana LAZIĆ i Olga MARINKOVIĆ Klinika

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Registar za AKS, LEKTORISANO (2)

Registar za AKS, LEKTORISANO (2) Институт за јавно здравље Србије,, Др Милан Јовановић Батут Institute of Public Health of Serbia Dr Milan Jovanovi ć Batut ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ОД АКУТНОГ КОРОНАРНОГ СИНДРОМА У СРБИЈИ INCIDENCE AND

Више

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE П

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE П ISSN 2490-2950 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 1. IV 2019. Број/No.

Више

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ Ш К О Л С К А Г О Д И Н А / S C H O O L Y E A R почетак/beginning of 2017/2018 EDUCATION STATIS

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ Ш К О Л С К А Г О Д И Н А / S C H O O L Y E A R почетак/beginning of 2017/2018 EDUCATION STATIS ISSN 2490-2950 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ Ш К О Л С К А Г О Д И Н А / S C H O O L Y E A R почетак/beginning of 2017/2018 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data

Више

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ Мачвански округ (површине км² ) заузима северозападни део Региoна Шумадије и Западне С

АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ Мачвански округ (површине км² ) заузима северозападни део Региoна Шумадије и Западне С АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА 2017. ГОДИНЕ Мачвански округ (површине 3.268 км² ) заузима северозападни део Региoна Шумадије и Западне Србије. Према подацима Процене а становника за 2017.

Више

Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); UDC: (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаље

Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); UDC: (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаље Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); 156-162 UDC: 616-008.9-036-02 (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаљевић, др мед. Србијанка Петровић Дом здравља Крушевац

Више

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) Статистичка анализа коришћења електричне енергије која за последицу има примену повољнијег тарифног става Аутор: Марко Пантовић Факултет техничких наука, Чачак ИАС Техника и информатика, 08/09 e-mal адреса:

Више

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE INOVATIVNI PRISTUPI U LOGOPEDIJI Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem Organizator: Udruženje logopeda S

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE INOVATIVNI PRISTUPI U LOGOPEDIJI Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem Organizator: Udruženje logopeda S NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE INOVATIVNI PRISTUPI U LOGOPEDIJI Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem Organizator: Udruženje logopeda Srbije Kralja Milutina 52, Beograd Datum održavanja:

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1 час рада у малој

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Microsoft PowerPoint - Vesna RR za ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Vesna RR za ppt [Compatibility Mode] Osvrt na položaj žena i stanje rodne ravnopravnosti u Srbiji Vesna Jarić Svi podaci su preuzeti iz publikacije Žene i muškarci u Srbiji Republičkog zavoda za statistiku Srbije, 2008. POLITIČKI ŽIVOT I

Више

Образац ПОР - 2 Текућа година - српско/енглески Current year - Serbian/English РЕПУБЛИКА СРБИЈА/REPUBLIC OF SERBIA Министарство финансија/ministry of Finance Годишњи захтев за остваривање олакшице из Уговора/Споразума

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Slide 1

Slide 1 Str. 9 UVOD Predavač: Dr Mirko Savić savicmirko@ef.uns.ac.rs www.ef.uns.ac.rs Dokazano je... Da li vama treba statistika? Top ten najboljih zanimanja (Blic, 6.3.2010.): 1. Aktuari 2. Softverski inženjeri

Више

Životna osiguranja u vrijeme recesije teret ili nužnost - Zaključci - Okrugli stol Životna osiguranja u vrijeme recesije teret ili nužnost Zagreb, 13.

Životna osiguranja u vrijeme recesije teret ili nužnost - Zaključci - Okrugli stol Životna osiguranja u vrijeme recesije teret ili nužnost Zagreb, 13. Životna osiguranja u vrijeme recesije teret ili nužnost - Zaključci - Okrugli stol Životna osiguranja u vrijeme recesije teret ili nužnost Zagreb, 13. svibnja 2009. Jasno je vidljiva nedovoljna svijest

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Одлука Наставно-научног већа о формирању комисије за оцену завршене докторске дисертације На седници Наставно-научног већа Факултета

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

Microsoft Word - 23cd-41e7-ba docx

Microsoft Word - 23cd-41e7-ba docx NAUČNOM VEĆU MEDICINSKG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRDU Na sednici Naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, održanoj dana 15.03.2018. godine, broj 5940/15, imenovana je komisija za ocenu završene

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

И З В Е Ш Т А Ј о кретању заразних болести на подручју Београда у јуну године У јуну године на подручју Београда пријављено је укупно 1.17

И З В Е Ш Т А Ј о кретању заразних болести на подручју Београда у јуну године У јуну године на подручју Београда пријављено је укупно 1.17 И З В Е Ш Т А Ј о кретању заразних болести на подручју Београда у јуну 2019. године У јуну 2019. године на подручју Београда пријављено је укупно 1.174 оболелих особа од заразних болести са инциденцијом

Више

Arterijska hipertenzija Arterial hypertension Pregledni članak Review article Epidemiologija hipertenzije, moždanog udara i infarkta miokarda u Hrvats

Arterijska hipertenzija Arterial hypertension Pregledni članak Review article Epidemiologija hipertenzije, moždanog udara i infarkta miokarda u Hrvats Arterial hypertension Pregledni članak Review article Epidemiologija hipertenzije, moždanog udara i infarkta miokarda u Hrvatskoj Vlasta Hrabak-Žerjavić 1, Verica Kralj¹, Živka Dika², Bojan Jelaković²

Више

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2011. GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest opština; osam u Braničevskom okrugu: Veliko Gradište,

Више

Acta medica Medianae (2002) HIPERSENZITIVNI RINITIS SA NAZALNOM POLIPOZOM - EFEKTI LEČENJA LOKALNIM KORTIKOSTEROIDOM NA KLINIČKE PARAMETRE BOL

Acta medica Medianae (2002) HIPERSENZITIVNI RINITIS SA NAZALNOM POLIPOZOM - EFEKTI LEČENJA LOKALNIM KORTIKOSTEROIDOM NA KLINIČKE PARAMETRE BOL Acta medica Medianae (2002) 3 75-82 HIPERSENZITIVNI RINITIS SA NAZALNOM POLIPOZOM - EFEKTI LEČENJA LOKALNIM KORTIKOSTEROIDOM NA KLINIČKE PARAMETRE BOLESTI Dejan URSULOVIĆ, Ljiljana JANOŠEVIĆ, Slobodanka

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Knjiga_Rad Bjelovar.indb

Knjiga_Rad Bjelovar.indb Mario Ivanuša, Verica Kralj, UDK: 616.127-005.8(497.5) Inge Heim, Zrinka Ivanuša Izvorni znanstveni članak Rukopis prihvaćen za tisak: 16. 12. 2015. KAKO JE OBUZDANA SMRTNOST OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Master slide prezentacija

Master slide prezentacija Javnozdravstveni problem premalignih i malignih lezija vrata maternice u Republici Hrvatskoj Ante Ćorušić Zagreb,23. svibnja 2018. Cervical Cancer Second Most Frequent Cancer in Young European Women 1

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

Microsoft Word - Broj doc

Microsoft Word - Broj doc ORIGINALNI NAUČNI RADOVI PORODIČNA ISTORIJA BOLESTI KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA Zorana Deljanin, Nataša Rančić, Branislav Tiodorović, Branislav Petrović, Mirko Ilić, Zoran Veličković

Више

ISSN /2019 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 11. III Б

ISSN /2019 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 11. III Б ISSN 2490-2950 2018/2019 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 11. III 2019. /No. 61/19 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.

Више

Igre na sreću i patološko kockanje

Igre na sreću i patološko kockanje Igre na sreću i patološko kockanje Osnovni nalazi 2016. godina U izveštaju su prikazani osnovni rezultati istraživanja prisustva patološkog kockanja kod učenika III i IV razreda srednje škole na opštini

Више

ISSN /2018 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 10. III Б

ISSN /2018 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 10. III Б ISSN 2490-2950 2017/2018 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 10. III 2018. /No. 57/18 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.

Више

Microsoft Word - 5--Ivana Pesic-sr

Microsoft Word - 5--Ivana Pesic-sr HORMONSKA SENZITIVNOST TUMORA KOD BOLESNICA SA RAKOM DOJKE Ivana Pešic 1, Miloš Krstić 1, Miljana Pavlović 1, Dejan Ilić 2 i Kontsmans Dimitrios 3 Karcinom dojke je najčešća maligna neoplazma kod žena.

Више

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA LIPANJ Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje g

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA LIPANJ Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje g GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA LIPANJ 2016. Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje gledanosti televizije, mjesečno će donositi analize

Више

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр РЕШЕЊА. () Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подразумевају различите вредности по јединицама посматрања

Више

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA PROSINAC Agencija za elektroničke medije u suradnji sa AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanj

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA PROSINAC Agencija za elektroničke medije u suradnji sa AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanj GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA PROSINAC 2014. Agencija za elektroničke medije u suradnji sa AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje gledanosti televizije, mjesečno će donositi analize

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Системи за препоруку П8: Системи за препоруку Закључивање на основу случајева Системи за препоруку 2 Закључивање на основу случајева ПРОНАЂЕНО

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Ujednačavanje kurikuluma iz obiteljske medicine u okviru diplomskog studija medicine kao preduvjet razmjene nastavnika i studenata Dr.sc.Zlata Ožvačić

Ujednačavanje kurikuluma iz obiteljske medicine u okviru diplomskog studija medicine kao preduvjet razmjene nastavnika i studenata Dr.sc.Zlata Ožvačić Ujednačavanje kurikuluma iz obiteljske medicine u okviru diplomskog studija medicine kao preduvjet razmjene nastavnika i studenata Dr.sc.Zlata Ožvačić Adžić, prof.dr.sc. Milica KaCć Katedra za obiteljsku

Више

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

ISSN HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Područni ured VUKOVAR Mjesečni statistički bilten Ispostave: Vukovar Ilok Broj 09/2017. godine

ISSN HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Područni ured VUKOVAR Mjesečni statistički bilten Ispostave: Vukovar Ilok Broj 09/2017. godine ISSN 1332-8794 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Područni ured VUKOVAR Mjesečni statistički bilten Ispostave: Vukovar Ilok Broj 09/2017. godine HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED VUKOVAR Mjesečni

Више

MAT izdanje na srpskom (2).pdf

MAT izdanje na srpskom (2).pdf Projekcije broja zaposlenih i penzionera i uticaj na održivost penzionog sistema Uvod Ljiljana Sekulić i Miladin Kovačević Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) predstavlja osnovnu finansijsku

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA TRAVANJ Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA TRAVANJ Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA TRAVANJ 2018. Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje gledanosti televizije, mjesečno će donositi analize

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно-научног већа Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-1523/7-6, од

Више

SG/NJ 2018;23:13-7 DOI: /sgnj Mišljenje medicinskih sestara i tehničara o metodama vođenja sestrinske dokumentacije-iskustva žu

SG/NJ 2018;23:13-7 DOI: /sgnj Mišljenje medicinskih sestara i tehničara o metodama vođenja sestrinske dokumentacije-iskustva žu DOI: 10.11608/sgnj.2018.23.004 13 Mišljenje medicinskih sestara i tehničara o metodama vođenja sestrinske dokumentacije-iskustva županijske bolnice Opinion of nurses and technicians about the methods of

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ante Šabić USPOREDBA OPERATIVNOG RIZIKA KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA U LJETNOM I ZIMSKOM PERIODU U KBC-u SPLIT D

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ante Šabić USPOREDBA OPERATIVNOG RIZIKA KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA U LJETNOM I ZIMSKOM PERIODU U KBC-u SPLIT D SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Ante Šabić USPOREDBA OPERATIVNOG RIZIKA KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA U LJETNOM I ZIMSKOM PERIODU U KBC-u SPLIT Diplomski rad Akademska godina: 2014/2015 Mentor: prof.

Више

Оригинални радови / Original Articles Општа медицина 2014;20(1-2):42-51 UDC : Душан Миљковић Дом здравља Варварин, Србија У

Оригинални радови / Original Articles Општа медицина 2014;20(1-2):42-51 UDC : Душан Миљковић Дом здравља Варварин, Србија У Оригинални радови / Original Articles UDC 616.379-008.64:616.127-005.8 Дом здравља Варварин, Србија Удаљени морталитет болесника са дијабетес мелитусом тип 2 после преболелог акутног инфаркта миокарда

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 1. Одлука Изборног Већа Медицинског факултета Универзитета

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Нова школа број IX (2), 2014 Бијељина Наташа Бабић Универзитет у Новом Саду Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад Недељко Родић Универзитет у

Нова школа број IX (2), 2014 Бијељина Наташа Бабић Универзитет у Новом Саду Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад Недељко Родић Универзитет у Наташа Бабић Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад Недељко Родић Педагошки факултет Сомбор Соња Бабић Алпен-Адриjа Универзитет Клагенфурт Дарко Бауер Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: март ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана године, на основу чла

ГОДИНА: XI БРОЈ: март ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана године, на основу чла ГОДИНА: XI БРОЈ: 5 28. март 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23.03.2018.године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРA ГРАЂЕВИНАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2015. ГОДИНЕ Бања Лука, март 2016. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више