Microsoft Word DOC

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word DOC"

Транскрипт

1 PSIHOLOGIJA, 1996, 1 str UDC : PROMENE U KVALITETU ŽIVOTA BOLESNIKA SA AKUTNOM LEUKEMIJOM U TOKU NJIHOVOG LEČENJA Mirjana Sretenović, Dušica Berger, Ružica Maksimović*, Zoran Rolović, Milan Petrović Institut za hematologiju Kliničkog centra Srbije, Beograd *Institut za socijalnu medicinu, statistiku i istraživanja u zdravstvu Medicinskog fakulteta Univerziteta, Beograd Da bi se proverilo da li se pojedini aspekti kvaliteta života bolesnika sa akutnom leukemijom menjaju na isti način u toku njihovog lečenja, sprovedeno je longitudinalno ispitivanje prospektivnog karaktera. Kod 82 obolele osobe ispitivani su tegobe zbog bolesti i toksičnosti lečenja, performans status (PS) i nekoliko aspekata doživljaja kvaliteta života (DKŽ) - doživljaj zdravstvenog stanja (DSZ), ličnog života (DLŽ), porodičnih (DPO) i socijalnih odnosa (DSO) i orijentacija prema budućnosti (DB). Rezultati su pokazali da bolesnici u kompletnoj remisiji imaju značajno bolji PS i doživljaj boljeg kvaliteta života. Kod bolesnika sa najvećom dužinom preživljavanja DKŽ se menjao u većoj meri nego PS. PS je bio osetljiv na prolazne događaje i menjao se brže od DKŽ, ali se između pojedinih faza u lečenju razlikovao manje nego DKŽ. DSZ je bio najpromenljiviji, a DSO najstalniji aspekt DKŽ. Zaključeno je da su se aspekti kvaliteta života bolesnika menjali na različite načine i da su zavisili od ishoda lečenja kod većine. Ključne reči: kvalitet života, akutna leukemija 83

2 M. Sretenović, D. Berger, R. Maksimović, Z. Rolović, M. Petrović Pojam kvaliteta života mogao je da se uvede u istraživanja u medicini i uslove kliničke prakse tek kada su definisani njegovi aspekti zavisni od zdravlja i osetljivi na promene u zdravlju (Health-related quality of life, HRQL). Vremenom je među istraživačima postignuta saglasnost o minimalnom skupu pojava koje treba obuhvatiti ispitivanjem kvaliteta života osoba koje boluju od somatskih bolesti. Prema Aronsonu (Aaronson, 1991), to su: fizičko fukcionisanje, simptomi bolesti, simptomi toksičnosti terapije, psihičko stanje i socijalno funkcionisanje. Među pitanjima u ovoj oblasti se nalaze i sledeća: 1. Da li se pojedini aspekti kvaliteta života menjaju na isti način ili se ukrštaju? 2. Da li jednako doprinose kvalitetu života ili im treba pripisati različitu težinu? 3. Da li njihovu vrednost treba utvrđivati empirijski ili je moguće postaviti hipoteze i testirati ih? 4. Da li se relativna vrednost pojava menja u funkciji faktora ličnosti, bolesti i lečenja na predvidljiv način? Da li te promene zavise od vremena? 5. Ima li rezlike u pogledu značenja, relativne važnosti i stepena slaganja među pojavama kvaliteta života uslovljenim kulturom? (Aaronson, 1991; Bloom, 1991). Kvalitet života je prihvaćen i kao opšta mera zdravlja, koja ravnopravno sa tradicionalnim kriterijumima (tumorski odgovor, trajanje remisije, dužina preživljavanja) čini sveobuhvatni model terapijskog ishoda u malignim bolestima. Potreba za ovim modelom je nastala zbog sve veće složenosti i intenziteta savremenog lečenja (Cull, 1992; Nilsson, 1992). Uer (Ware, 1991) opšte mere zdravlja svrstava u kategorije: funkcionalni status, doživljaj života i situacija i lična percepcija zdravlja. Funkcionalni status (performans status) govori o nezavisnosti osobe u izvođenju svakodnevnih aktivnosti, kao i aktivnosti u socijalnim i drugim ulogama (Yates et al., 1980; Aaronson, 1991). To je najbolje prihvaćena kategorija HRQL u medicinskim istraživanjima jer je podložna opservaciji i za nju postoji najveći broj mernih instrumenata (Ware, 1991). Doživljaj kvaliteta života, prema definiciji koju daje Uer (Ware, 1991), obuhvata psihičko zdravlje, psihičke promene i zadovoljstvo životom. U većini ispitivanih populacija somatskih bolesnika svaki od nivoa ove komponente HRQL mogao je da se nađe udržen sa svakim od nivoa funkcionalnog statusa (Feinstein, 1987; Ware, 1991). Lična percepcija zdravlja bolesnika je treća slika kvaliteta života. Dobija se ispitivanjem bolesnikovog viđenja situacije (Ware, 1991). Procena HRQL bavi se uticajem bolesti i lečenja na fizičko, psihičko i socijalno funkcionisanje obolele osobe u svakodnevnom životu (Cull, 1992). Prema tome, ovo istraživanje zahteva ponavljanje merenja. 84

3 Promene u kvalitetu života bolesnika sa akutnom leukemijom Istraživanja kvaliteta života u populaciji bolesnika sa akutnom leukemijom značajno su ređa od istraživanja u drugim dijagnostičkim grupama malignih bolesti. U lečenju akutnih leukemija se, uz suportivne terapijske mere, primenjuje specifična hemioterapija (sa transplantacijom kostne srži ili bez nje), koja se odvija u fazama, a praćena je izrazitim toksičkim dejstvom. Bolest i toksičnost lečenja dovode bolesnika u stanje u kojem je izložen infekcijama i ugrožen krvarenjem. Prva faza terapije je indukcija remisije. Pod remisijom se podrazumeva normalno kliničko stanje, uz normalne laboratorijske nalaze u kostnoj srži i perifernoj krvi. Lečenje bolesnika u remisiji se nastavlja konsolidacijom i održavanjem remisije. Dugotrajne remisije, pod kojima se podrazumeva period od 3 do 5 godina bez bolesti, postižu se hemioterapijom kod oko 10-20% bolesnika. Bolesnici kod kojih indukcionom terapijom nije postignuta remisija (rezistentna leukemija) i veliki broj bolesnika kod kojih se bolest pojavljuje ponovno (relaps) imaju lošu prognozu. Ciljevi ispitivanja U našem ispitivanju su postavljeni sledeći ciljevi. 1. Proveriti da li postoje značajne promene u performans statusu i doživljaju kvaliteta života kod bolesnika sa akutnom leukemijom: a) u zavisnosti od ishoda lečenja, b) u toku vremena, kod bolesnika sa različitom dužinom preživljavanja. 2. Proveriti da li se performans status, doživljaj kvaliteta života i njegove komponente menjaju na isti način u toku vremena i pod uticajem lečenja. Metodologija ispitivanja 1. Izbor bolesnika. Ispitivanjem su obuhvaćena 82 bolesnika lečena od akutne leukemije na Institutu za hematologiju, od juna godine do decembra godine. U grupi je bilo 50 bolesnika i 32 bolesnice, prosečnog životnog doba od 42 godine, sa rasponom od 16 do 74 godina. Bolesnici su bili upoznati sa prirodom bolesti i vrstom i planom lečenja u individualno prilagođenom obimu. Ispitivanje je sprovođeno pod uslovom da nije bilo značajnije psihopatologije, uključujući mentalnu retardaciju, teži kognitivni deficit i teži emocionalni poremećaj. U slučaju značajnog nivoa somatskih tegoba, ispitivanje doživljaja kvaliteta života je bilo odlagano do zadovoljavajućeg oporavka bolesnika. 85

4 M. Sretenović, D. Berger, R. Maksimović, Z. Rolović, M. Petrović 2. Metod ispitivanja. Longitudinalnim, prospektivnim ispitivanjem bile su obuhvaćene tegobe zbog bolesti i toksičnosti lečenja, performans status i doživljaj kvaliteta života. Merenja su ponavljana u fazama: - u vreme postavljanja dijagnoze ("O", nultog dana), pre primene antileukemijske terapije; - u sredinu indukcione terapije ("13", trinaestog dana), u uslovima intenzivne nege; - po završenoj indukcionoj terapiji ("29", dvadeset devetog dana), kada se procenjuje da li je postignuta remisija; - na početku konsolidacione terapije ("Ko", konsolidacija), koja predstavlja ponovno intenzivno lečenje u hospitalnim uslovima; - na početku terapije održavanja ("Od", održavanje), koje se sprovodi u ambulantnim uslovima; - u toku lečenja rezistentne leukemije ("Rz", rezistencija), kada se primenjuje nova kombinacija lekova, posle neuspeha indukcije remisije i - u slučaju pojave relapsa ("Rl", relaps). 3. Instrumenti korišćeni u istraživanju su bili: indeks po Karnofskom (KI), upitnik doživljaja kvaliteta života (UDKŽ) i skala toksičnosti terapije prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO). Indeks po Karnofskom meri performans status osobe u terminima mobilnosti, sposobnosti da se održi radna aktivnost i brine o svojim potrebama. Tri grupe poena (A, B, C) sadrže 11 kategorija u rasponu od normalne aktivnosti (100) do smrtnog ishoda (0) (Karnofsky et al., 1948). Upitnik doživljaja kvaliteta života je nastao kao varijanta već postojećeg instrumenta za procenu kvaliteta života (D. Berger, 1989). Upitnik je konstruisan tako da meri: - doživljaj zdravstvenog stanja (DSZ), - doživljaj ličnog života (DLŽ), - doživljaj porodičnih odnosa (DPO), - doživljaj socijalnih odnosa (DSO) i - orijentaciju prema budućnosti (D-B). Upitnik se sastoji od 30 tvrdnji, a bolesnici imaju mogućnost da izaberu pozitivan ili negativan odgovor. Maksimalni broj bodova za svaku grupu tvrdnji iznosi 6, a za ceo upitnik Za statističku obradu rezultata korišćeni su: t-test, Man Whitney-test, Kruskal Wallis-test, Hi-kvadrat, jednofaktorska analiza varijanse, linearna korelacija i metod regresije. 86

5 Promene u kvalitetu života bolesnika sa akutnom leukemijom Rezultati ispitivanja 1. Ishod indukcione terapije i kvalitet života a) Performans status - Bolesnici u kompletnoj remisiji (CR) imali su značajno bolji KI od bolesnika rezistentnih na ovo lečenje. b) Doživljaj kvaliteta života - Bolesnici u kompletnoj remisiji imali su doživljaj boljeg ukupnog kvaliteta života i veći broj poena na podskali upitnika "orijentacija prema budućnosti" od bolesnika rezistentnih na indukcionu terapiju. 2. Promene u kvalitetu života u fazama lečenja Ispitano je da li se performans status (KI), doživljaj kvaliteta života (DKŽ) i njegove komponente razlikuju u sedam posmatranih faza lečenja. Rezultati su prikazani u tabelama 1. do 7. U tabelama su navedeni parovi značajnih razlika. Objašnjenje oznaka ("0", "13", "Rl" itd. dato je u odeljku o metodologiji). Tabela 1: Promene u performens statusu u fazama lečenja (značajne razlike) Faze lečenja M a M b p a b Rz Od Rl Ko Od Rz Rl Ko Rl

6 M. Sretenović, D. Berger, R. Maksimović, Z. Rolović, M. Petrović Tabela 2: Promene u doživljaju kvaliteta života (značajne razlike) Faze lečenja a b M a M b p Ko Od Rz Ko Od Rz Rz Rl Ko Od Ko Rl Od Rl Tabela 3: Promene u doživljaju zdravstvenog stanja (značajne razlike) Faze lečenja a b M a M b p ??1 0 Ko Od Rz Rl Ko Od Rz Rz Rl Ko Od Ko Rl Od Rl

7 Promene u kvalitetu života bolesnika sa akutnom leukemijom Tabela 4: Promene u doživljaju ličnog života (značajne razlike) Faze lečenja M a M b p a b Rz Rl Ko Od Rz Rl Ko Od Ko Rl Tabela 5: Promene u doživljaju porodičnog života (značajne razlike) Faze lečenja M a M b p a b 0 Ko Od Od Ko Rl Tabela 6: Promene u doživljaju socijalnih odnosa (značajne razlike) Faze lečenja M a M b p a b 29 Rl Od Rl

8 M. Sretenović, D. Berger, R. Maksimović, Z. Rolović, M. Petrović Tabela 7: Promene u orijentaciji prema budućnosti (značajne razlike) Faze lečenja a b M a M b p Rz Rl Ko Od Od Rl Ko Od Ko Rl Od3 Rl Najveće razlike u doživljaju kvaliteta života u smislu poboljšanja utvrđene su u komponentama: doživljaj ličnog života i doživljaj zdravstvenog stanja po završenoj indukcionoj terapiji u odnosu na procene u njenoj sredini. Najveće razlike u smislu pogoršanja utvrđene su u komponentama: doživljaj zdravstvenog stanja u relapsu i doživljaja ličnog života i orijentacija prema budućnosti u sredini indukcione terapije. 3. Promene u kvalitetu života u toku vremena i u zavisnosti od ishoda lečenja. Analizirane su grupe bolesnika A, B i C, koje su nastale izdvajanjem ispitivanih bolesnika na sledeći način. Grupu A čine 26 bolesnika sa letalnim ishodom bolesti pre završene indukcione terapije i 2 bolesnika sa letalnim ishodom pre primene indukcione terapije, sa srednjom dužinom preživljavanja 25,81 dan (2-40 dana). Grupu B čine 32 bolesnika sa letalnim ishodom po završenoj indukcionoj terapiji i sa srednjom dužinom preživljavanja 133,20 dana ( dana). Grupu C čine 22 bolesnika živa po završenoj indukcionoj terapiji i na kraju ovog ispitivanja (srednja dužina preživljavanja 280,48 dana, sa rasponom dana). 90

9 Promene u kvalitetu života bolesnika sa akutnom leukemijom Promene u kvalitetu života su ispitivane na 2 načina. a) Promene u toku vremena su ispitane poređenjem KI-0, KI-29 i poslednje procene KI (KI-p) u svakoj od grupa (A, B, C). Na isti način ispitan je DKŽ. b) Promene u zavisnosti od ishoda lečenja ispitane su poređenjem poslednjih procena KI (KI-p) u grupama. Poređeni su i njihovi KI-0. Na isti način je ispitan DKŽ. a) Promene u kvalitetu života u toku vremena Promene u kvalitetu života u grupi A su prikazane na grafikonima 1 (za KI) i 2 (za DKŽ). KI-p i DKŽ-p su bili značajno lošiji od KI-0 i DKŽ-0. Promene u grupi B su prikazane na grafikonima 1 (za KI) i 2 (za DKŽ). KI-p je bio značajno lošiji od KI-29 i od KI-0. DKŽ-p je bio značajno lošiji od DKŽ-29 i DKŽ-0. Promene u grupi C su prikazane na grafikonima 3 (za KI) i 2 (za DKŽ). Nije bilo statistički značajnih razlika u KI. DKŽ-0 je bio značajno lošiji od DKŽ-29 i DKŽ-p. Grafikon 1: Promene u performans statusu u grapama A i B. Razlike između grupa A i B 91

10 M. Sretenović, D. Berger, R. Maksimović, Z. Rolović, M. Petrović Grafikon 2: Promene u DKŽ u grapama A i B. Razlike između grupa A i B Grafikon 3: Promene u performans statusu u grupama B i C. Razlike između grupa B i C 92

11 Promene u kvalitetu života bolesnika sa akutnom leukemijom b) Promene u kvalitetu života u zavisnosti od ishoda lečenja Razlike između grupe A i B su prikazane na grafikonima 1 (za KI) i 2 (za DKŽ). U grupi A je bio značajno lošiji KI-p, a takođe i KI-0. U grupi A je bio značajno lošiji DKŽ-0. Razlike između grupa B i C su prikazane na grafikonima 3 (za KI) i 4 (za DKŽ). Grupe se ne razlikuju značajno u KI-0 niti u DKŽ-0. KI-p i DKŽ-p su značajno lošiji u grupi B. Razlike između grupa A i C su prikazane na grafikonima 5 (za KI) i 6 (za DKŽ). Bolesnici u grupi A su imali značajno lošiji KI-0 i DKŽ-0. Takođe su imali značajno lošiji K-p i DKŽ-p. Grafikon 4: Promene u DKŽ u grupama B i C. Razlike između grupa B i C 93

12 M. Sretenović, D. Berger, R. Maksimović, Z. Rolović, M. Petrović Grafikon 5: Promene u performans statusu u grupama A i C. Razlike između grupa A i C Grafikon 6: Promene u DKŽ u grupama A i C. Razlike između grupa A i C. 94

13 Promene u kvalitetu života bolesnika sa akutnom leukemijom Ishod indukcione terapije i kvalitet života Diskusija Bolesnici u kompletnoj remisiji su imali značajno bolji performans status. Za pojedine autore normalan performans status je jedan od kriterijuma za kompletnu remisiju akutne leukemije (Gale and Foon, 1987; Priestman, 1991), a za većinu je važan pokazatelj efekata lečenja. Bolesnici u kompletnoj remisiji imali su doživljaj boljeg ukupnog kvaliteta života i češće bili orijentisani prema budućnosti, ali nisu imali i doživljaj boljeg zdravlja. Podaci o uspehu indukcione terapije saopštavaju se bolesnicima na prilagođen način. Takođe, oni su svi prošli kroz iskustvo intenzivne terapije i svi znaju za potrebu daljeg lečenja. Sve to ih verovatno približava u doživljaju zdravstvenog stanja, nezavisno od hematoloških pokazatelja efekata terapije. Promene u kvalitetu života u fazama lečenja a) Promene u performans statusu U našem ispitivanju je utvrđeno da se performans status bolesnika u toku lečenja najviše menjao u odnosu na početni. Drugačije rečeno, inicijalni performans status se razlikovao od najvećeg broja kasnijih procena. Međutim, nije se razlikovao od procene po završenoj indukcionoj terapiji. Očekivan je bio nalaz da će svi bolesnici imati značajno drugačiji performans status (bolji ili lošiji) pošto prođu kroz intenzivno lečenje, nego pre njega. Ovo se potvrdilo samo kod bolesnika kod kojih je postignuta remisija. Po završenoj indukcionoj terapiji potisnuti su simptomi bolesti u različitom stepenu, u najvećoj meri se povuklo akutno toksičko dejstvo lečenja i u tom trenutku se kombinuju zaostale manifestacije bolesti sa komplikacijama bolesti i lečenja. To donekle objašnjava kako je performans status, koji odražava kumulativne fizičke, fiziološke i psihološke efekte bolesti i lečenja, mogao da bude sličan pre i posle indukcione terapije. To je u skladu sa tvrđenjem Mora i saradnika da bolesnici sa sasvim različitom kliničkom slikom mogu da imaju isti indeks po Karnofskom (Mor et al., 1984). Značajan pad u vrednosti KI u indukcionoj terapiji i porast po njenom završetku su očekivani nalazi, s obzirom na veliku toksičnost antileukemijske terapije. Utvrđene razlike su pokazale da je indeks po Karnofskom senzitivan za promene u performans statusu između faza lečenja akutne leukemije. Za praćenje finijih promena je potreban senzitivniji instrument. Džedes (Geddes et al., 1990) i mnogi drugi smatraju da je autoevoluacija metod izbora za ova istraživanja. 95

14 M. Sretenović, D. Berger, R. Maksimović, Z. Rolović, M. Petrović b) Promene u DKŽ i njegovim komponentama u fazama lečenja bolesnika Bolesnici su u toku lečenja veoma mnogo menjali svoju procenu zdravlja, sudeći prema broju statistički značajnih razlika između faza lečenja. To je bila najpromenljivija komponenta doživljaja kvaliteta života. Između faza lečenja DZS se menjao više i od performans statusa. Doživljaj ličnog života i orijentacija prema budućnosti bili su manje promenljivi, a doživljaj porodičnih i socijalnih odnosa najstalniji aspekti doživljaja kvaliteta života. Ukupni doživljaj kvaliteta života menjao se u većoj meri od performans statusa. U vreme terapije održavanja remisije bolesnici su imali doživljaj najboljeg kvaliteta života u više njegovih aspekata i ukupno, a najlošijeg u relapsu i rezistentnoj leukemiji, što je bilo u skladu sa somatskim stanjem i funkcionalnom aktivnošću. Zanimljivo je odstupanje doživljaja zdravstvenog stanja, koji je bio najlošiji u rezistentnoj bolesti od performans statusa, koji je bio najlošiji u sredini indukcione terapije. Padila i saradnici su utvrdili da se kvalitet života obolelih od malignih bolesti može da održava na prihvatljivom nivou za bolesnike. Oni nalaze mogućnost da se otkriju adaptivni procesi kod ovih osoba pomoću diferenciranja stabilnih i promenljivih aspekata kvaliteta života (Padilla et al., 1992). Promene u kvalitetu života u toku vremena i u zavisnosti od ishoda lečenja Kod bolesnika čija se bolest završila smrtnim ishodom performans status je bio značajno lošiji u poslednjoj nego u prethodnim procenama, nezavisno od trajanja bolesti do terminalnog stanja. Loš performans status je udružen sa skorim letalnim ishodom i u drugim istraživanjima (Yates, 1980; Mor, 1984). On ima veću prediktivnost za dužinu preživljavanja od dobrog performans statusa (Yates, 1980). Doživljaj kvaliteta života se menjao na isti način kod ovih bolesnika. Korelacija između doživljaja kvaliteta života i funkcionalnog statusa ne potvrđuje se u celoj ispitivanoj grupi, kao ni u svim dijagnostičkim grupama malignih bolesti u drugim istraživanjima (Mc Evoy, 1990). Kod bolesnika sa najdužim prosečnim preživljavanjem u ovoj grupi zabeležene su značajnije promene u doživljaju kvaliteta života u toku vremena nego u performans statusu. Bolesnici su doživeli značajnu promenu u kvalitetu života, a performans je imao samo tendenciju poboljšanja. Moguće je da su promene od većeg subjektivnog značaja za bolesnike nego što se to zaključuje na osnovu performans statusa, ali i da je razlika nastala zbog veće senzitivnosti UDKŽ od KI. Poređenjem dve grupe bolesnika sa letalnim ishodom bolesti, a sa različitom dužinom preživljavanja, potvrđena je prediktivnost inicijalnog KI za dužinu preživljavanja. To se nije ponovilo kad su poređene druge dve grupe 96

15 Promene u kvalitetu života bolesnika sa akutnom leukemijom različite dužine preživljavanja, od kojih je jedna bila sa letalnim ishodom bolesti. Time je potvrđena veća prediktivnost lošeg performans statusa za dužinu preživljavanja bolesti. Performans status je bio bolji kod bolesnika sa većom dužinom preživljavanja i oni su imali doživljaj boljeg kvaliteta života. Lečenjem se, u određenoj meri, postiže kontrola bolesti i kod tih bolesnika održava kvalitet života, što je zahtev koji se postavlja pred savremenu terapiju (Devis et al., 1990). Zaključak 1. Lečenje utiče na performans status i doživljaj kvaliteta života na isti način. Oba aspekta kvaliteta života bila su bolja kod bolesnika u kompletnoj remisiji i kod većine bolesnika su postajala bolja sa dužinom preživljavanja. 2. Doživljaj kvaliteta života se menjao sporije od performans statusa, ali se u većoj meri razlikovao između faza lečenja. Doživljaji porodičnih i socijalnih odnosa su svojom stalnošću doprinosili stabilnosti ukupnog doživljaja kvaliteta života. Reference Aaronson, N.K. (1991): Methodologic issues in assesing the quality of life of cancer patients. Cancer 67 (suppl): Berger, D. (1989): Porodična terapija alkoholizma - trajnost pozitivnih efekata sa stanovišta kvaliteta života. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet, Beograd. Bloom, J.R. (1991): Quality of life after cancer. Cancer 67 (suppl): 855 Cull, A. (1992): Is quality of life assessment relevant in the management of NHL? Research and Clinical Forums 14(2) : Davis, C.I., Rohatiner, A.Z.S., Amess, J. et al. (1987): Treatment of recurren acute myelogenous leukemia at a single centre over a 10-year period. In: B chnmer, T. (ed): Hematology and Blood Transfusion, vol 30. Acute Leukemias. Berlin, Springer-Verlag: Feinstein, R.A. (1987): Clinimetric Perspectives. J Chron Dis 40(6): Gale, R.P. And Foon, K.A. (1987): Therapy of acute myelogenous leukemia, Seminars in Hematology 24(1): Geddes, M.D., Dones, L., Hill, E. et al. (1990): Quality of life during chemotherapy for small cell lung cancer. Eur J Cancer 26(4): Karnofsky, D.A., Abelmann, W.H., Craver, L.F. et al. (1948): The use of nitrogen mustards in the palliative treatment of carcinoma. Cancer 1(4) :

16 M. Sretenović, D. Berger, R. Maksimović, Z. Rolović, M. Petrović Mc Evoy, M.D., Mc Corkle, R. (1990): Quality of life issues in patient with disseminated breast cancer. Cancer 66 (suppl) : Mor, V., Laliberte, l., Morris, J.N. et al. (1984): The Karnofsky Performance Status Scale. An examination of its reliability and validity in research setting. Cancer 53 : Nilsson, B. (1992): Treatment intensity and quality of life in cancer chemotherapy. Research and clinical forums 14(2) : Padilla, G.V., Grant, M.M., Lipsett, J. et al. (1992): Health quality of life and colorectal cancer. Cancer 70(5) : Priestman, T.J.: The chemotherapy of common hematological malignancies. A Review. London, The Wellcome Foundation Ltd. 1991, 3. Were, J.E. (1991): Conceptualizing and measuring generic health outcomes. Cancer, 67 (suppl) : Yates, J.W., Chalmer, B., Mc Kegney, F.P. (1980): Evaluation of patients with advanced cancer using the Karnofsky Performance Status. Cancer 45 : CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE OF THE PATIENTS WITH ACUTE LEUKAEMIA DURING THEIR TREATMENT M. Sretenović, D. Berger, R. Maksimović, Z. Rolović, M. Petrović The aim of this research was to check if some aspects of quality of life in patients with acute leukaemia change in the same way during their treatment. In longitudinal, prospective research including 82 patients we have investigated difficulties due to the illness and toxic treatment, performance status (PS) and the following aspects of Experience of the Quality of life (EQL) - Experience of the Health Condition (EHC), Experience of the Personal Life (EPL), Experience of Family Relations (EPR), Experience of Social Relations (ESR) and the Orientation towards Future (OF). The results have shown that the patients in a complete remission have significantly better PS and better EQL. With patients having the longest survival period EQL is changing much more than PS. PS is susceptible to the transitive occurrences and changes faster than EQL but PS have changed less than EQL between the phases of the treatment. EHS was the most changeable while the ESR was the most stable aspect of EQL. It was concluded that the patients aspects of quality of life change in the different ways and that, with majority of patients, they depend on the outcome of the treatment. Key words: quality of life, acute leukaemia 98

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Горана Ракић-Бајић Тема: Психолошко благостање: провера реалности конструкта у оквиру мултидимензионог

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно-научног већа Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-1523/7-6, од

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

Metode psihologije

Metode psihologije Metode psihologije opažanje, samoopažanje, korelacijska metoda, eksperiment Metode služe za istraživanja... Bez znanstvenih istraživanja i znanstvene potvrde, spoznaje i objašnjenja ne mogu postati dio

Више

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p Slađana avić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra avić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički parametri infekcija urinarnog trakta kod bolesnika sa

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

Microsoft PowerPoint - vezbe 4. Merenja u telekomunikacionim mrežama

Microsoft PowerPoint - vezbe 4. Merenja u telekomunikacionim mrežama Merenja u telekomunikacionim mrežama Merenja telefonskog saobraćaja Primer 1 - TCBH Na osnovu najviših vrednosti intenziteta saobraćaja datih za 20 mernih dana (tabela), pomoću metode TCBH, pronaći čas

Више

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode] Ispitivanje povezanosti Jelena Marinkovi Institut za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta Beograd, decembar 2007.g. Kakav je odnos DOZA-EFEKAT (ODGOVOR)? Log Doza vs Odgovor 150 y-osa

Више

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt ЕБОЛА АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА Епидемија ебола вирусног обољења у Западној Африци је и даље у току, са потврђеним случајевима оболевања у хуманој популацији у Гвинеји, Либерији, Сијера Леонеу,

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Igre na sreću i patološko kockanje

Igre na sreću i patološko kockanje Igre na sreću i patološko kockanje Osnovni nalazi 2016. godina U izveštaju su prikazani osnovni rezultati istraživanja prisustva patološkog kockanja kod učenika III i IV razreda srednje škole na opštini

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

Eбола актуелна епидемиолошка ситуација Епидемија ебола вирусног обољења у Западној Африци је и даље у току, са потврђеним случајевима оболевања у хуманој популацији у Гвинеји, Либерији, Сијера Леонеу,

Више

Istraživanje turističkog tržišta

Istraživanje turističkog tržišta ISTRAŽIVANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA asistent:branislava Hristov Stančić branislava@ekof.bg.ac.rs Suština i sadržaj istraživanja tržišta Istraživanje tržišta istraživanje marketinga Istraživanje marketinga

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

MP_Ocena hleba bodovanjem

MP_Ocena hleba bodovanjem Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Određivanje kvaliteta ocena osnovne vrste pšeničnog hleba sistemom bodovanja Avgust 2013. godine 1 Organizator međulaboratorijskog poređenja: NAUČNI

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ кандидаткиње мр Ане Генц Релације између стрес-процес

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ кандидаткиње мр Ане Генц Релације између стрес-процес УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ кандидаткиње мр Ане Генц Релације између стрес-процеса и испитне анксиозности-дисторзије у сећањима на емоције

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Microsoft Word - Darko Hinic

Microsoft Word - Darko Hinic ВЕЋУ МЕНТОРА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Предмет: Извештај комисије за оцену завршене докторске дисертације, кандидата Дарка Хинића, дипломираног психолога На седници Већа ментора Медицинског

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Microsoft PowerPoint - jkoren10.ppt

Microsoft PowerPoint - jkoren10.ppt Dickey-Fuller-ov test jediničnog korena Osnovna ideja Različite determinističke komponente Izračunavanje test-statistike Pravilo odlučivanja Određivanje broja jediničnih korena Algoritam testiranja Prošireni

Више

GENETSKI TREND PRINOSA MLEKA I MLEČNE MASTI U PROGENOM TESTU BIKOVA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE

GENETSKI TREND PRINOSA MLEKA I MLEČNE MASTI U PROGENOM TESTU BIKOVA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE IV SEMINAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA U STOČARSTVU REPUBLIKE SRBIJE HOTEL ĐERDAP TURIST 01.- 04. April 2018. Procena oplemenjivačkih vrednosti u stočarstvu ES( G) h 2 i L r IH Prof. dr Snežana Trivunović,

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) Статистичка анализа коришћења електричне енергије која за последицу има примену повољнијег тарифног става Аутор: Марко Пантовић Факултет техничких наука, Чачак ИАС Техника и информатика, 08/09 e-mal адреса:

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ ЈП Општи подаци и протокол истраживања Назив Пројекта : ДЕТЕКЦИЈА СЕКРЕТОРНОГ ОТИТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ ЈП Општи подаци и протокол истраживања Назив Пројекта : ДЕТЕКЦИЈА СЕКРЕТОРНОГ ОТИТ Општи подаци и протокол истраживања Назив Пројекта : ДЕТЕКЦИЈА СЕКРЕТОРНОГ ОТИТИСА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА Кључне речи : детекција секреторног отитиса код деце предшколског узраста Предмет, садржај

Више

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан Град Београд Прилагођавање климатским променама - Програм заштите животне средине и могућу утицај на урбани развој Београда Др Сњежана Глумац Секретаријат за заштиту животне средине Београд 09.11.2015.

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Proces okupacione terapije Sylvie Meyer, okupacioni terapeut, MSc. SI Viši asistent na Visokoj školi za socijalni rad i zdravstvo HES-SO, šef Odsjeka za okupacionu terapiju Thibaut Bouttier, okupacioni

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - 23cd-41e7-ba docx

Microsoft Word - 23cd-41e7-ba docx NAUČNOM VEĆU MEDICINSKG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRDU Na sednici Naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, održanoj dana 15.03.2018. godine, broj 5940/15, imenovana je komisija za ocenu završene

Више

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx Korisnički priručnik za liječnika DijabetesTV Više uspješnih liječenja. Manje nepotrebnih pregleda. Manje gužvi. Datum: 26. Ožujka 2018. Korisnički priručnik za liječnika 1.0. Funkcionalnost DijabetesTV-a

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

LAB PRAKTIKUM OR1 _ETR_

LAB PRAKTIKUM OR1 _ETR_ UNIVERZITET CRNE GORE ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI PREDMET: OSNOVE RAČUNARSTVA 1 FOND ČASOVA: 2+1+1 LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ 1 NAZIV: REALIZACIJA

Више

Microsoft PowerPoint - 03_Prezentacija 1_Lea_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 03_Prezentacija 1_Lea_ [Compatibility Mode] Efikasnost i efektivnost državnih pomoći Lea J. Lekočević SAM GIZ ekspert za državne pomoći Podgorica, 30. oktobar 2013. godine Page 1 Opšti nalazi Evropa 2010 strategija EZ za rast u ovoj deceniji jedinstveno

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Microsoft PowerPoint - Topic04-Serbian.ppt

Microsoft PowerPoint - Topic04-Serbian.ppt Tema 4 Osnovni koncepti za opis razvoja softvera DAAD Project Joint Course on Software Engineering Humboldt University Berlin, University of Novi Sad, University of Plovdiv, University of Skopje, University

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИТИМА 1. Одлука

Више

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA i Milomir RANĐELOVIĆ Klinika za kardiovaskularne holesti Kliničkog centra

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О МАГИСТАРСКОЈ ТЕЗИ Мирјане Јовићевић Вјештина читања у настави енглеског језика са тежиштем на стратегијама читања I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На основу Закона о научноистраживaчкој делатности ( Службени гласник ПС, бр. 110/05 и 50/06-исправка) и Правилника о начину вредновања

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

Dani psihologije u Zadru, svibnja 2012.

Dani psihologije u Zadru, svibnja 2012. Dani psihologije u Zadru, 19. 21. svibnja, 2016. Valjanost Testa uvjetovanog rezoniranja za agresivnost u predviđanju nepoželjnog organizacijskog ponašanja Željko Jerneić 1, Zvonimir Galić 1 i Maša Tonković

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva primena Pravilnika Ana Milanović, Sektor za medicinska sredstva, ALIMS Uvod Kliničko ispitivanje (KI) medicinskog sredstva (MS) Kliničko ispitivanje vs klinički

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Р273 Пројектовање база података Примери питања за колоквијум 1. Навести најважније моделе података кроз историју рачунарства до данас. 2. Објаснити ос

Р273 Пројектовање база података Примери питања за колоквијум 1. Навести најважније моделе података кроз историју рачунарства до данас. 2. Објаснити ос Р273 Пројектовање база података Примери питања за колоквијум 1. Навести најважније моделе података кроз историју рачунарства до данас. 2. Објаснити основне концепте мрежног модела 3. Објаснити основне

Више

Microsoft Word - IvanaMihic.doc

Microsoft Word - IvanaMihic.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Иване Михић Чиниоци укључивања оца у бригу о детету I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију

Више

Публиковани радови

Публиковани радови УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Изборног већа Одлуком Изборног већа Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу, број 01-2508/3-2 од 6.4.2011. године, именовани су

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Др Филип Мирић *, приказ Стручни сарадник за наставу Правног факултета, Универзитет у Нишу Рад примљен: Рад прихваћен: Миомира

Др Филип Мирић *, приказ Стручни сарадник за наставу Правног факултета, Универзитет у Нишу Рад примљен: Рад прихваћен: Миомира Др Филип Мирић *, приказ Стручни сарадник за наставу Правног факултета, Универзитет у Нишу Рад примљен: 16.09.2015. Рад прихваћен: 06.10.2015. Миомира Костић, Дарко Димовски, Филип Мирић Малолетничка делинквенција

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Customer Relationship Management 2 Net Faktor O nama O nama 3 Net Faktor doo je mlada kompanija sa velikim iskustvom. Naš tim ima zajedno preko 30 godina iskustva u oblasti CRM-a i manipulacije podataka.

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 HEDONIČKI INDEKS NEKRETNINA JUN 2018 U junu 2018. godine, CBCG sprovela je redovnu anketu o kretanju cijena nekretnina u Podgorici. Pitanja u upitniku su se odnosila na kvalitativne

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, Панчево Тел.Фаx. 013/ , е-маил: ЦЕНТАР ЗА ХИГИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, Панчево Тел.Фаx. 013/ , е-маил: ЦЕНТАР ЗА ХИГИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: info@zjzpa.org.rs ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА

Више

Sos.indd

Sos.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom

Више