Microsoft Word Resenje GV - Program rada Zavod za hitnu medicinsku pomoc.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word Resenje GV - Program rada Zavod za hitnu medicinsku pomoc.doc"

Транскрипт

1 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за годину. II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се др Горан Стојиљковић, лекар специјалиста ортопедије, директор Завода за хитну медицинску помоћ Ниш.. Број: 459-6/ У Нишу, године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Зоран Перишић

2 На основу члана 16. и 37. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша, на седници одржаној године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за годину, број 76, који је донео Управни одбор Установе, Одлуком број 72 на седници одржаној године и Одлуком број 86 на седници одржаној године. II Решење доставити: Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш, Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Број: У Нишу, године СКУПШТИНА ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Миле Илић

3 О б р а з л о ж е њ е Управни одбор Завода за хитну медицинску помоћ Ниш на седници одржаној дана године Одлуком бр.72 усвојио је Програм рада Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за годину,а на седници одржаној године Одлуком бр. 86 усвојио је Финансијски план за 2012 годину и доставио Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. Програм рада Завода полази од апсолутног приоритета пружања здравствене заштите лицима којима је због природе обољења, стања или повреде, неопходно указивање односно пружање хитне медицинске помоћи. Овим Програмом предвиђен је обим услуга који би задовољио потребе пацијената на широј територији града Ниша са тенденцијом на побољшању квалитета и брзине изласка екипе на терен и амбулантним интервенцијама. Финансијски план представља план свих очекиваних прихода и расхода у 2012 години.за планиране активности Завод обезбеђује највећи приход - средства путем уговора са РЗЗО Филијала Ниш. Средства опредељена овим уговором троше се искључиво за намене предвиђене истим, а то су: плате запослених, накнаде за трошкове превоза, остале индиректне трошкове, лекове, санитетски и медицински потрошни материјал. Средства за инвестиционо улагање, инвестиционо текуће одржавање и набавку медицинске и немедицинске опреме и текућег одржавања Завода обезбеђују се из буџета Града Ниша према потребама и приоритетима установе. Програм рада и Финансијски план Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за годину су сачињени у складу са Законом, подзаконским актима, прописима града и циљевима садржаним у оснивачком акту Завода, те с тога Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту предлаже доношење Решења као у диспозитиву. УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - НАЧЕЛНИК Иван Николић

4

5

6 ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ ЗА ГОДИНУ

7 План рада Завода за хитну медициску помоћ Ниш за годину полази од апсолутног приоритета у пружању здравствене заштите лицима којима је због природе оболења, стања или повреде, неопходно указивање, односно пружање хитне медицинске помоћи. Приликом израде Плана и програма рада ЗХМП за годину полазну основу чинили су параметри о остварењу плана из године. У реализована је набака следећих апарата: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 1. 3 дефибрилатора укупне вредности ,00РСД 2. 1 EKG апарата у вредности ,00РСД Набавка ове медицинске опреме реализована је из средстава буџета Града Ниша. 1. биохемијска лабораторија вредности ,00РСД Набавка ове медицинске опреме реализована је из средстава донације За планирана је набака следећих апарата: 1. нови ултразвук... око РСД 2. аутоклав око РСД 3. суви стерилизатор око РСД 4. 2 дефибрилатора око РСД 5. 2 EKG-а... око РСД Реализација набавке медицинске опреме је планирана из средстава донација и сопствених средстава. ВОЗНИ ПАРК ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ У нису планиране инвестиције у возни парк због врло ограничених расположивих средстава. За 2012 годину планирана је набавка: 1. 3 санитетска аутомобила за превоз пацијената на дијализу...око РСД 2. 2 санитетска аутомобила за брзи транспорт пацијената са клиника Клиничког центра у Нишу до клиника Клиничког центра Србије, Војводине, Војно медицинске Академије и Бањице... око РСД 3. Модернизација радионице техничке службе (компјутери, дизалице, софтвер)...око РСД (буџет); Набавка ових аутомобила планирана је из средстава буџета Града Ниша. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ОД СТРАНЕ БУЏЕТА ГРАДА Осим горе наведених инвестиција у оквиру плана, ЗХМП очекује и следеће инвестиције од стране буџета Града у 2012 год.: - Реконструкција и замена дотрајале кровне конструкције централне зграде Завода приоритет (ово је заједнички интерес три здравствене установе, јер се у централној згради Завода поред служби хитне помоћи налазе служба кућне неге Дома Здравља и управа Завода за заштиту здравља радника ) ; - Реновирање централне зграде замена прозора и подова; 2

8 - Отварање две нове подстанице: на територији Г.О. Панталеј у Доњој Врежини и на територији Г.О. Палилула; - Обезбеђивање земљишта за изградњу перионице и проширење капацитета гаражног простора и радионице. КОЛ ЦЕНТАР Реализовано у години: - 23 GPS уређаја за уградњу у возила са пратећим софтвером; - Обезбеђена одговарајућа радна верзија софтвера за инплементацију у col-centar; - Прикључен оптички кабли на централни објекат ЗХМП Ниш; - Обезбеђен прикључак и 25 апарата VOIP централе; - Пријемник за снимање радио везе; - Проширено снимање за телефонске позиве са 8 на 12 долазећих линија. Остало за реализацију у 2012 години у складу са финансијским могућностима: - 22 GPS уређаја за уградњу у возила са пратећим софтвером...(око РСД); - Обезбедити одговарајући софтвер за инплементацију у col-centar...(око РСД); - Обезбедити адекватну дигиталну телефонску централу Панасоник као резервну за пријем позива (col centar)...(око РСД); - Наставити реализацију замене постојеће телефонске централе Simens Hicom са VOIP централом,...(око РСД); - Израда софтвера за локацију позива... ( око РСД); - Проширење инфраструктурне мреже за прикључак система електронског картона пацијента... ( око РСД); - Замена 4 радне станице (компјутера) на пријему позива... ( око РСД); - Видеонадзор за потребе диспечерског центра... ( око РСД); - Обезбедити сарадњу са телекомуникационим оператерима за разматрање могућности локације позива. ПЛАН ДОНАЦИЈА Од донација Завод за хитну медицинску помоћ Ниш, у 2012 год., очекује реализацију: - 20 GPS уређаја за уградњу у возила са пратећим софтвером...(око РСД); - Стерилизациона опрема...(око РСД); - 2 ултразвучна инхалатора....(око РСД); - 1 ултразвучна када за прање хирушке опреме... (око РСД); - 1 апарат за баждарење мерача крвног притиска... ( око РСД); - 1 апарат за контролу количине сипаног горива у возила ЗХМП... ( око РСД). 3

9 ОСТВАРЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА год. И ПЛАН ЗА РЕД БР. НАЗИВ УСЛУГЕ Извршење 2011 План за Лекарски преглед на терену Сложене терапеутске процедуре/ мање хируршке интервенције - терен КПР (кардиопулмонална реанимација) Сложена гинеколошко-акушерска процедура ПОРОЂАЈ Први преглед деце ради лечења Први преглед одраслих ради лечења Глукоза у капиларној крви Елекрофизиолошко снимање везано за кардиоваскуларни систем - ЕКГ Инцизија/дренажа/испирање/одстрањивање течних продуката упалних процеса - опште Ексцизија/ одстрањивање ткива/деструкција/ чишћење ране Инструментација/ катетеризација - вађење страног тела из коже и поткожног ткива Намештање/ фиксација - имобилизација Медикација/локална ињекција/инфилтрација/апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/тампонада Сложене терапеутске процедуре/ мање хируршке интервенције - амбуланта КПР (кардио-пулмонална реанимација) Општи неуролошки преглед - испитивање стања свести, мишићних рефлекса, површинског и дубоког сензибилитета и менингеалних знакова

10 16 Интернистички преглед Преглед дојке Ултразвучни преглед - регија сива скала - УЗ горњег абдомена и уротракта Крвна слика УСЛУГЕ САНИТЕТСКОГ ПРЕВОЗА РЕД БР. НАЗИВ УСЛУГЕ Извршење 2011 План за Организовани санитетски превоз једног или више болесника (без медицинске пратње) (3а,4а,5а) Санитетски превоз са медицинском пратњом (1а+2а) ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА САНИТЕТСКОГ ТРАНСПОРТА ЗА год. И ПЛАН ЗА Планом за годину предвидели смо обим услуга који би задовољио потребе пацијената на широј територији града Ниша са тенденцијом на побољшању квалитета и брзине изласка екипе на терен и амбулантним интервенцијама. Ред.бр Назив услуге Извршење 2011 План за санитетски превоз по изласку на подручје градског и сеоског насеља са медицинском екипом - БРОЈ УСЛУГА A КИЛОМЕТРАЖА санитетски превоз ван подручја насеља (са медицинском екипом) - БРОЈ УСЛУГА A КИЛОМЕТРАЖА санитетски превоз једног или више ван Ниша (без медицинске екипе) -БРОЈ УСЛУГА A КИЛОМЕТРАЖА организован санитетски превоз једног или више болесника на подручју градског или сеоског насеља (без екипе) - БРОЈ УСЛУГА

11 4.A КИЛОМЕТРАЖА превоз болесника на дијализу - БРОЈ УСЛУГА A КИЛОМЕТРАЖА УКУПНО БРОЈ УСЛУГА A УКУПНА КИЛОМЕТРАЖА ОСТВАРЕЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА ЗА год. И ПЛАН ЗА РЕД БР. НАЗИВ УСЛУГЕ Извршење 2011 План за Специјалистички прегледи Локална апликација лека Терапија каријеса Испуни Фрактуре зуба Вађење зуба Уклањање циста Инфилтрациона анестезија Ургентне услуге , 323, 554, 638, 646, 653, 661, 737, 745, 752, 760, 778, 968, , 1057, 1180, 1198, 1263, 1271, 1289, 1297, Сагледавање наших стоматолошких екипа које излазе на терен остао је на прошлогодишњем нивоу, с тим да та услуга се и даље не признаје од РЗЗО. 6

12 Редни број АКТИВНОСТИ Извршење I-XII 2011 План за 2012 А НА МЕСТУ ПОВРЕЂИВАЊА И РАЗБОЉЕВАЊА 1 Број пацијената Интервенције стандардних екипа 3 Интервенције специјализованих лекарских екипа Б У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 1 Број пацијената Лекарски прегледи В САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ 1 Број пацијената на дијализи a Број пацијената транспортованих на дијализу (број реализованих вожњи - превезених пацијената Број пацијената-остало Број екипа хитне помоћи Број пређених километара

13 АКРЕДИТАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА СМЕ - ЦЕНТРА ЗАВОДА ЗА ХМП НИШ Потписивањем анекса уговора са Медицинским факултетом којим је унапређена међусобна сарадња ове две установе, Завод је и даље научно наставна база Медицинског факултета, а то даје могућност да на основу овог документа се покрене правно регулисање статутарног усвајања стручно-методолошко-едукативног центра Завода за хитну медициснку помоћ. На основу позитивног мишљења Министарства здравља, а кроз институције Скупштине града, Завод планира да покрене промену важећег Статута како би стручно-методолошки едукативни центар био и правно регулисан кроз сам текст садашњег Статута. ПЛАН ЕДУКАЦИЈЕ И УЛАГАЊЕ У ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ Завод за хитну медицинску помоћ Ниш перманентно спроводи едукацију својих кадрова. Стручни савет Завода је донео годишњи план едукације кадрова како здравствених радника тако и здравствених сарадника, који је усвојен од стране Управног одбора. Израђен је детаљни план стручног усавршавања за сваког запосленог појединачно. Сваког радног дана, на јутарњим састанцима, колегијум лекара разматра и коментарише карактеристичне позиве из претходне смене и доноси одговарајуће закључке. Наведено, уједно представља и интерну контролу резултата рада од стране самих лекара. Свакодневно, у оквиру смене сви запослени из те смене имају као своју радну обавезу да у трајању од 45 минута, а не реметећи редован процес рада, усвоје или обнове знања и вештине из области ургентне медицине. Ово за циљ има подизање степена увежбаности екипе за теренски рад што је и основни задатак и циљ у раду Завода. Доступна је стручна помоћ предавача и демонстратора Стручно-методолошког центра. Недељно и месечно врши се анализа евентуалних пропуста у раду од стране шефова смена и начелника службе, а ово касније разматра комисија за праћење квалитета рада, која након детаљне анализе усваја предлог мера и предлаже директору на реализацију, а све у циљу унапређења квалитета пружања здравстсвене услуге пацијентима. Крајем 2011 године извршена је детаљна анализа пресек стања по службама Завода, а на основу њих донесени су Планови развоја служби Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за годину, како у правцу техничко и технолошког развоја (опремљености), тако и у приоритетима едукације кадра. Ова врста контроле и едукације спроводи се по службама и на осталим нивоима организације Завода (средња стручна спрема медицинске сестре и техничари; возачи санитетских возила). Завод ће наставити да инсистира код надлежних институција на доношењу Закона или бар Правилника о хитној помоћи са јасно дефинисаном организацијом делатности хитне службе (Министарство здравља, РФЗО, локалне самоуправе, итд..). НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА УВОЂЕЊА НОВОГ ИНФОРМАЦИОНОГ И КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ПОЗИВНОГ ЦЕНТРА Наставак пројекта дизајнирања и имплементације савременог ICT система Завода за хитну медицинску помоћ Ниш треба да укључи све варијабиле у оквиру процеса пружања ургентне медицинске помоћи, од активације система хитне помоћи до одвожења пацијента у релевантну здравствену институцију или пружања хитне медицинске помоћи на терену или у амбуланти Завода. Циљеви пројекта Стратешки циљеви: Унапређење пословних процеса Завода за хитну медицинску помоћ Ниш; Креирање модерне службе хитне помоћи по ЕУ стандардима; Свођење времена одзива на минимум и диспечинг теренских екипа на лице места у најкраћем могућем времену; Подизање нивоа задовољства пацијената услугама пруженим од стране Завода за хитну медицинску помоћ Ниш; Подизање нивоа мотивације запослених Завода за хитну медицинску помоћ Ниш. Директни циљеви: Смањење одзивног времена позивног центра (col-centra); Смањење времена потребног за доношење одлука од стране оператера; 8

14 Смањење времена дистрибуције информација ка диспечеру; Смањење времена потребног за доношење одлука од стране диспечера; Смањење времена потребног за диспечинг теренских екипа; Смањење времена потребног за дистрибуцију информација теренској екипи; Аутоматско прикупљање података и систематизација истих; Интеграција свих подсистема и њихових активности у поуздан и скалабилан ICT систем. ПЛАН РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ШТЕДЊЕ Завод за хитну медицинску помоћ Ниш је израдио План рационализације и штедње како би се планирани трошкови у свим сегметима смањили не реметећи редован процес рада Завода, кроз све сегменте организације и деловања водећи рачуна о дотрајалости опреме, амортизацији, показатељима реалних потреба и усклађивање са финансијским могућностима. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ Почев од године, а у складу са Законом о здравственој заштити Град Ниш је преузео оснивачка права над установама примарне здравствене заштите. Сходно наведеном, ингеренције у области примарне здравствене заштите па самим тим и Завода за хитну медицинску помоћ Ниш, пренете су на локалну самоуправу. То је условило да је овај Завод у знатној мери зависан у свом раду и одлучивању од органа локалне самоуправе, пре свега у смислу добијања разних дозвола и сагласности. Локална самоуправа је најупућенија у проблеме и потребе грађана са своје територије па самим тим и са здравственом проблематиком својих грађана. Сходно томе локална самоуправа ће кроз смањење бирократизације приликом одлучивања давања дозвола, сагласности омогућити самосталност и независност у раду као први корак успешног спровођења промена у остварењу визије развоја Завода. Такође, уз сарадњу са локалном самоуправом, доћи ће до бржег сагледавања финасијских проблема Завода ради набавке неопходних санитетских возила, опреме и слично, како би ургентна здравствена заштита била пружена грађанима у што краћем временском периоду. МОГУЋНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА За успешно остварење Плана неопходно је успоставити адекватне механизме координације, праћења и контроле у остварењу планираних активности, а зависно од сваке области појединачно и фазе у којој се реализација налази. Један од механизама је интерна и екстерна контрола пре свега од стране самих извршилаца, а онда ће се извршити оцена реализованог у одговарајућим телима. Планови су подложни промени и ревизији. Годишњи планови ће се доносити у складу са дугорочнијим плановима активности и акција које ће се предузимати на месечном нивоу. Још једном напомињемо да је сарадња локалне самоуправе у стварању могућности за реализацију плана од непроцењивог значаја. З А К Љ У Ч А К Основна улога Завода за хитну медицинску помоћ Ниш је унапређење квалитета пружања хитне медицинске помоћи код свих ургентних стања на лицу места и у току транспорта у времену од 00 до 24 часа свакодневно, као и санитетски превоз оболелих лица у друге одговарајуће здравствене установе као и превоз пацијената на дијализу. Визија Завода је да постане водећа установа у пружању ургентне медицинске помоћи у региону, са што квалитетнијом организацијом, са савременим возним парком (санитетским возилима) и савременом медицинском опремом што ће омогућити пружање хитне медицинске помоћи уз минималан проток времена од момента позива за указивање помоћи до момента указивања исте. У складу са мисијом, визијом и стратешким циљевима наведено је могуће постићи уз: - улагање у људске ресурсе; - улагање у опрему; - унапређење услуга (квалитативно и квантитативно); 9

15 - организационе промене; - сарадња са локалном самоуправом. У циљу успешности реализације наведених области, неопходно је успостављање адекватних механизама координације, праћења и надзора у имплементацији планираних активности у зависности од области, уз контролу од стране самих извршилаца. Улога локалне самоуправе је од несумњивог значаја те је сарадња са њом перманентна. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЗА ГОДИНУ 1. Реконструкција крова централне зграде Завода за хитну медицинску помоћ; 2. Реновирање централне зграде замена прозора и подова; 3. Проширење подстаница Завода; 4. Наставак реализације пројекта COL CENTRA; 5. Набавка нових санитетских возила; 6. Набавка нове медицинске опреме; 7. Реорганизација и рационализација људских ресурса у ЗХМП; 8. Покретање иницијативе за реализацијом пројекта регионалне хитне пмоћи на нивоу Нишавског округа уз снажну подршку припадајућим Домовима Здравља који у оквиру своје делатности немају организовану службу хитне помоћи, ка њеној организацији. ДИРЕКТОР Др Горан Стојиљковић, специјалиста ортопедије 10

16 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Конто Укупно Из средстава РЗЗО Из сопствених средстава Из буџета Града Донације Накнада за зараду примарна з.з Накнада за зараду стоматол. з.з Накнада за превоз радника Накнада за лекови Накнада за санитетски материјал Накнада за остале трошкове Накн.за ост.тр јубиларне нагр. уговорених радника Енергенти Приходи од здрав услуга ноосиг. лица Приходи од коришћења непокретности Приходи од непокретности (рефундација трошкова електричне енергије) Приходи од наставног центра Остали приходи Примања од продаје покретних ствари Приходи ресторана Дивиденда Трансфери других нивоа власти Текући добровољни трансфери од физ.лица УКУПНО:

17 ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ Конто Укупно Из средстава РЗЗО Трошкови зарада примарна з.з Трошкови зарада стоматолошка з.з Трошкови превоза радника Из сопствених средстава Трошкови за лекове Трошкови санитетског материјала ЕНЕРГЕНТИ Трошкови електричне енергије Трошкови лож уља Трошкови горива (бенз. дизел) Из буџета Града Донација Конто Укупно Из средстава РЗЗО Из сопствених средстава Из буџета Града Укупно материјални трошкови и остали трошкови ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ Трошкови резервних делова за возила Уља и мазива Трошкови канцеларијског материјала Трошкови радне униформе Трошкови хигијенског материјала Трошкови материјала за образовање Трошкови ситног инвентара Трошкови комуналних услуга

18 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ Отпремнине за одлазак у пензију Поклони за децу запослених Расходи за образовање деце Помоћ у случају смрти запосленог Помоћ у медицинском лечењу Јубиларне награде неуговорених радника Јубиларне награде уговорених радника Трошкови платног промета Телефон, пошта, интернет Осигурање имовине и запослених Телехаузинг закуп репетитора Закуп простора подстаница Остали трошкови Трошкови службених путовања у зем Трошкови службених путовања у иност Трошкови службених пут. ред. рад Израда и одржавање софтвера Услуге образовања запослених Стручни часописи, новине, огласи Правно заступање Накнаде Управни одбор Репрезентација Угоститељске услуге Остале опште услуге Здрав. Зашт ред.прегл. радн Остале специјализоване услуге

19 Регистрација возила и порези Републичке адм. таксе и судске Камате по пресуди Поправке (објеката) Поправке (опреме) Админитративна опрема канцелариј., рачунари, телеф Опрема медицинска Опрема наставни центар Трошкови намирница у ресторану УКУПНО:

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО (

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО ( ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 467.350.000 73.089.000 540.439.000 540.439.000 2 ПРЕВОЗ 18.765.000 2.972.000 21.737.000 30.000 21.767.000 3 ЛЕКОВИ СВЕГА

Више

Финансијски план

Финансијски план Дом ученика средњих школа Jeлица Миловановић Крунска бр.8, Београд ПИБ 100158071 МБ 07444028 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2018. ГОДИНУ Београд, 26.01.2018. годинe У складу са чл. 50 Закона о буџетском

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ (40+22)+ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ ПРИХОДИ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 (40+22)+ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

POLAZNE OSNOVE PLANA Plan rada Zavoda za hitnu medicisku pomoć Niš za godinu polazi od apsolutnog prioriteta u pružanju zdravstvene zaštite lici

POLAZNE OSNOVE PLANA Plan rada Zavoda za hitnu medicisku pomoć Niš za godinu polazi od apsolutnog prioriteta u pružanju zdravstvene zaštite lici POLAZNE OSNOVE PLANA Plan rada Zavoda za hitnu medicisku pomoć Niš za 2009. godinu polazi od apsolutnog prioriteta u pružanju zdravstvene zaštite licima kojima je zbog prirode obolenja, stanja ili povrede,

Више

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф РАСХОДИ I-IX 2014. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс финансијског плана за 2014.г Фин.извештај I-IX за 2014

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Microsoft Word odluka o zavrsnom

Microsoft Word odluka o zavrsnom Na osnovu člana 68 i 69 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti( Službeni list CG,broj 20/14, 56/14,70/17,04/18 i 55/18),člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list CG, broj 03/19

Више

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски РАСХОДИ I-XII 2015. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски план за 2015.г Фин.план за 2015/буџет Фин.план за 2015/сопст.

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Измена број: 01-4265

Више

Microsoft Word - Finansijski plan 2019

Microsoft Word - Finansijski plan 2019 ОШ''СВЕТИ САВА'' 11224 ВРЧИН Ул. 29. новембар 15 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2019. ГОДИНУ Јануар 2019. године Директор школе Добрица Синђелић - 2 - На основу чл. 20. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Рб Укупно Предмет

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/008) и члана 13. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању ("Службени лист Града Ниша", број 89/005 и 38/010), Градско

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

-

- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША ГОДИНА XXVII - БРОЈ 5 НИШ, 29. јануар 2019. Цена овог броја 40 динара Годишња претплата 5000 динара ГРАД НИШ ГРАДСКО ВЕЋЕ 1. На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца грађевинска

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

План набавки за годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет наба

План набавки за годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет наба План набавки за 01. годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки 18.01.01 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке 0 Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)

Више

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ :

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ : На основу члана члана 7. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Српске број:75/04) и члана 8. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у АД Комуналац Бијељина број: 3187/2015

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно техничких послова Огранак Термоелектранe Никола Тесла праћење квалитета угља, на основу резултатa лабораторија

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

fin plan tabele2010.xls

fin plan tabele2010.xls Захтев за текуће издатке у 2010. години Табела 1 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М План јавних набавки за. годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа.. болнице Петровац на Млави за.годину Техничка исправка број: / 0.4. Измена број: / 4..

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПРАВНИ ОДБОР Његошева 28а, Бијељина, тел: 055/ , факс: ,

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПРАВНИ ОДБОР Његошева 28а, Бијељина, тел: 055/ , факс: , И З В О Д И З П Л А Н А Н А Б А В К И ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Бијељина, децембар 2017. Kонто/ позиција у Буџету Републике Врста поступка Оквирно вријеме

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм Обрасци за припрему програмског буџета. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_2 Култура_комуникације_и_медији 20 Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,

Више

План набавки за годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет

План набавки за годину Основна школа БРАЋА ЈЕРКОВИЋ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет План набавки за. годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 8... Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама).00.000

Више

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Редни број Предмет набавке Конто Основ за изузимање набавке Процењена вредност набавке без ПДВ-а Извор и начин финансирања Посебан поступак

Више

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О УСВАЈА се I измена и допуна Плана набавки Здравственог центра Ужице за 2016.годину и то: У делу Услуге додаје се позиција 2.21 Поправка магнетне резонанце 1,5 Т HDxT у Општој болници Ужице. Процењена вредност

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 7 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, 27.01.2017.godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015./ 2016. GODINE u

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на осн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА БРОЈ 20. НОВА ВАРОШ, 17. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 1 Општинско веће општине Нова Варош, на основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више