Acta Med Croatica, 67 (2014) Kliničko zapažanje KLINIČKE KARAKTERISTIKE U BOLESNIKA S DIFUZNIM B VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM I DVOSTRUKOM TRANSLO

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Acta Med Croatica, 67 (2014) Kliničko zapažanje KLINIČKE KARAKTERISTIKE U BOLESNIKA S DIFUZNIM B VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM I DVOSTRUKOM TRANSLO"

Транскрипт

1 Kliničko zapažanje KLINIČKE KARAKTERISTIKE U BOLESNIKA S DIFUZNIM B VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM I DVOSTRUKOM TRANSLOKACIJOM BCL2/c-MYC ŽELJKA ŠKUNCA, MARA DOMINIS 1, ANA PLANINC-PERAICA 2 i BRANIMIR JAKŠIĆ 2 Opća bolnica Zadar, Odjel za hematologiju, Zadar, 1 Klinička bolnica Merkur, 1 Zavod za kliničku patologiju i 2 Klinika za unutarnje bolesti, Zagreb, Hrvatska Difuzni B velikostanični limfom (DLBCL) je klasificiran kao limfom različitog entiteta i pomoću genske ekspresije proteina klasificiran je u tri podskupine. Cilj ovog rada je da pojasni kliničke, biološke, imunofenotipske i citogenetske značajke DLBCL s translokacijom t(14;1) i q24/c-myc. Jedanaest bolesnika s DLBCL s dvostrukom translokacijom praćeno je u razdoblju od do god. Obilježja tih bolesnika uključuju morfološke, imunohistokemijske i citogenetske analize. Svi bolesnici imaju agresivna obilježja, prisutnost B simptoma (64 %), opće stanje bolesnika prema ECOG ljestvici 2 (55 %), povišenu aktivnost serumske laktat dehidrogenaze (7 %), klinički stadij III i IV (2 %), ekstranodalnu zahvaćenost bolesti (7 %), IPI 2 (7 %). Parcijalna remisija je postignuta kod 7 %, svi su bolesnici (7 %) umrli u kratkom roku. Bolesnici su liječeni CHOP i sličnim protokolima (COP, CVP, CNOP) uz dodatak Mabthere. Učinjena je imunofenotipizacija te određena ekspresija biljega CD20, CD, CD10, Bcl6 i MUM1. u svih je učinjena citogenetska analiza fluorescentna hibridizacija in situ - FISH) i nađene su kompleksne kariotipske promjene. Tako smo analizirali prisutnost gena BCL2, BCL6 i c-myc, osam bolesnika je imalo translokacije gena BCL2 i c-myc, dok je troje imalo translokaciju gena BCL6 i c-myc. Usprkos provedenoj adekvatnoj terapiji, prognoza bolesnika je loša. Medijan preživljenja tih bolesnika je 1,5 godina. Zaključujemo da je DLBCL s BCL2 i c-myc preuređenjem podskupina limfoma s vrlo lošim preživljenjem. Prisutnost tih dviju translokacija ima agresivan klinički tijek. Ključne riječi: difuzni B velikostanični limfom, BCL2, c-myc, Adresa za dopisivanje: Željka škunca, dr. med. Odjel za hematologiju Opća bolnica Zadar Bože Peričića Zadar, Hrvatska UVOD Difuzni B velikostanični limfom (DLBCL) klasificiran je kao limfom različitog entiteta u klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Oko 0 % do 40 % svih limfoma u odraslih osoba su difuzni B velikostanični limfomi i čine najčešću podskupinu svih ne-hodgkinovih limfoma. DLBCL obuhvaća različitu skupinu limfoidnih neoplazmi, koji imaju heterogena klinička, histološka, imunofenotipska, citogenetska i molekularna obilježja (1). Međunarodni prognostički indeks (IPI) je klinički i biološki model koji dijeli bolesnike u četiri prognostičke skupine s različitim medijanom preživljenja. Prema tom prognostičkom modelu bolesnici se na temelju broja negativnih prognostičkih čimbenika prisutnih u vrijeme postavljanja dijagnoze svrstavaju u četiri skupine koje se razlikuju prema preživljenju. Definirano je pet kliničkih čimbenika: dob, stadij bolesti, povišena aktivnost serumske laktat dehidrogenaze, više od jednog zahvaćenog ekstranodalnog mjesta i opće stanje bolesnika ocijenjeno prema Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) (2,14). Takva podjela otkriva rizične skupine bolesnika s različitim razdobljem preživljenja. Ipak, jasno je da su razlike u kliničkim karakteristikama i odgovoru na terapiju ovisne o genetskim i molekularnim obilježjima koji određuju agresivnost bolesti (4). DLBCL je klasificiran u tri podskupine prema Hans i sur. (2004.): limfomi stanica germinativnog centra B stanični (GCB prema engl. germinal center B cell like - GCB), limfomi aktiviranih zrelih B limfocita (ABC, prema engl. activated B cell like ) i primarni medijastinalni B stanični limfom (PMBCL, prema engl. primary mediastinal ) (). Podskupina GCB je karakterizirana čestim REL amplifikacijama, BCL2 translokacijama i somatskim hipermutacijama imunoglobulinskih gena. Pod- 299

2 skupine ABC i PMBCL imaju konstitutivnu aktivaciju nuklearnog faktora -kappab, (NK-ĸB), koji je potreban za opstanak limfoma, dok to nije bitno za podskupinu GCB DLBCL (5). Limfomi su genetski karakterizirani različitim kromosomalnim translokacijama. Limfomi s dvostrukom translokacijom gena c-myc i BCL2 (DH-BCL2/c-MYC) ili BCL6 (DH-BCL6/c- MYC) su rijetki limfomi s vrlo agresivnim kliničkim tijekom, kompleksnim kariotipom, često rezistentni na terapiju (). Uključeni su u kategoriju limfoma zrelih B limfocita i u klasifikaciji WHO, označeni su kao difuzni B-velikostanični limfomi (DLBCL tzv. sive zone) i kao Burkittov limfom (BL). U zadnjem 4. izdanju klasifikacije WHO malignih hematoloških bolesti, DLBCL i BL su redefinirani. Neki su prijašnji entiteti izbačeni (npr. Burkitt-like limfoma), a neki novi su uvršteni (npr. oni sa specifičnim genetskim abnormalnostima DLBCL ALK pozitivni i oni povezani s virusnim upalama (EBV/DLBCL, HHV pozitivni DLBCL). No, pridodana su i dva provizorna entiteta, tj. limfomi tzv. sive zone DLBCL/Burkittov limfom i DLBCL/ Hodgkinov limfom entiteti s preklapajućim morfološkim, imunofenotipskim i kliničkim karakteristikama. Double hit limfomi se danas klasificiraju unutar DLBCL/Burkittova limfoma. Najveći broj tih tumora slične su ili iste morfologije, kod svih se mogu dokazati aberacije gena c-myc i BCL2 ili BCL6 gena, a vrlo često je prisutan kompleksni kariotip(1). Double hit translokacija t(14;1)(q2;q21) i t(;14) (q24;q2) c-myc gena je najčešća dvostruka translokacija. Translokacija t(14;1)(q2;q21) se nalazi u 5 % do 90 % folikularnih limfoma i u 10 % do 40 % DLBCL (14). To je regulatorna regija protoonkogena BCL2, a to dalje vodi ekspresiji Bcl2 proteina. Bcl2 je antiapoptotićki protein i njegova ekspresija blokira mitohondrijske puteve koji vode apoptozi. C-MYC gen je lociran na q24 i povezan je s translokacijom t(;14)(q24;q2). Tablica 1. Bodovanje bolesnika prema Međunarodnom prognostičkom indeksu (IPI). Parametar Vrijednost Broj bodova Dob bolesnika 60 g 0 >60 g 1 Ekstranodalna lokalizacija 0,1 0 (broj mjesta zahvaćenih bolešću izvan limfnih čvorova) > 1 1 Stadij bolesti (Ann Arbor) I, II 0 III, IV 1 Opće stanje bolesnika prema ECOG LDH 0,1 0 > mmol 0 /L > mmol/l To je bila prva ponavljajuća kromosomska abnormalnost ikada objavljena kod limfoproliferativnih bolesti. Postavljanje c-myc gena na mjesto pored imunoglobulina H (IGH) rezultira ekspresijom c-myc proteina, koji je ključni transkripcijski faktor koji potiče stanični ciklus i tumorsku proliferaciju (4). C-MYC gen je izražen kod svih normalnih tkiva i u tkivima s visokom proliferacijskim indeksom prisutna je visoka ekspresija (14,15). U ovom radu opisujemo klinička i biološka obilježja kod 11 bolesnika s DLBCL i translokacijom t(14:1) (q2;q21) i t(;14)(q24;q2). C-MYC translokacije i amplifikacije utječu na agresivni tijek bolesti i ekspresija c-myc proteina znači za bolesnika nepovoljnu prognozu. BOLESNICI I METODE U razdoblju od do god., u 11 od 99 bolesnika kojima je dijagnosticiran DLBCL, otkrivena je dvostruka translokacija BCL2 t(14;1) (q2;q21) i t(;14)(q24;q2) c-myc gena s histomorfološkim karakteristikama DLBCL, a praćeni su do Bolest je klasificirana prema klasifikaciji WHO. Isključeni su bolesnici s indolentnim limfomom, bolesnici koji imaju AIDS/HIV infekcije, primarni kutani DLBCL, primarni DLBCL središnjeg živčanog sustava i DLBCL pozitivan na Epstein-Barrov virus. U trenutku postavljanja dijagnoze učinjene su kliničke i morfološke analize, laboratorijske (hematološke i biokemijske) analize, biopsija kosti, ultrazvučni pregled abdomena, kompjutorska tomografija vrata, toraksa i abdomena. Klinički stadij je određen prema Klasifikaciji Ann Arbor. IPI je ocijenjen na negativnim prognostičkim čimbenicima. Svi bolesnici su liječeni kemoterapijom po shemi CHOP (ciklofosfamid, vinkristin, daunorubicin, prednison) s primjenom rituksimaba ili bez primjene. Bolesnici su liječeni i protokolima sličnim CHOP-u poput CNOP (ciklofostamid, mitoksantron, vinkristin, prednison). Uobičajena je podjela procjene odgovora na terapiju u tri osnovne kategorije: Kompletna remisija: a) klonalna (eradikaciran je neoplastični klon) b) imunofenotipska c) imunološka d) klinička (nestanak tumorske mase te simptoma uzrokovanih bolešću, kao i normalizacija početno poremećenih testova u zadnjih mjesec dana). 00

3 Parcijalna remisija: - smanjenje tumorske mase ili infiltracije organa za više od 50 %, s nestankom simptoma vezanih uz bolest. - bez insuficijencije mijelopoeze - s insuficijencijom mijelopoeze. Progresija bolesti - povećanje tumorske mase za vrijeme terapije. Najčešće se kompletna remisija (CR) definira potpunom eradikacijom tumorske mase uz oporavak mijelopoeze. Moguće je i histološki potvrditi remisiju bolesti u koštanoj srži uz oporavak imunološke funkcije, npr. nestanak hipogamaglobulinemije (imunološka remisija) i normalizacija fenotipa (imunofenotipska remisija). Općenito je pravilo da je postizanje remisije preduvjet za duže preživljenje. Mjesta zahvaćenosti Bolesnici se obično javljaju s naglo nastalom tumorskom masom na jednom ili na više mjesta s nodalnom i ekstranodalnom zahvaćenošću. Jedna trećina do jedna četvrtina otpada na primarno ekstranodalnu lokalizaciju bolesti (17), dok neki autori navode da je ekstranodalna lokalizacija prisutna u 40 % bolesnika (1). Prisutnost ekstranodalne lokalizacije je u stalnom porastu više nego nodalna (17). Svaka ekstranodalna lokalizacija može biti primarno mjesto bolesti. Najčešće ekstranodalno mjesto je gastrointestinalni sustav (želudac ili ileocekalna regija) (1,19), ali se može pojaviti u koži, CNS-u (20), kostima, na testisu (21), žlijezdama slinovnicama, genitalnom sustavu, plućima, bubrezima, jetri, tonzili i slezeni. Zahvaćenost kosti kao primarnog mjesta bolesti pojavljuje se u oko 11 % do 27 % slučajeva. Primarna prisutnost u kosti sa zahvaćenosti periferne krvi ili bez zahvaćenosti je rijetka (22). Većina autora smatra da je velika tumorska masa veća od 7 cm mjerenjem najdužeg dijametra, mada neki autori uzimaju 10 cm mjerilom za veliku tumorsku masu. U našem smo radu uzeli najduži dijametar od 5 cm kao mjeru za koju smo smatrali da je velika tumorska masa. To je važan prognostički čimbenik neovisan za preživljenje bolesnika s DLBCL. U kombinaciji s IPI ne dovodi do poboljšanja predviđanja preživljenja. Nije jasno je li to zbog nedostatka snage ili zbog mogućih međusobnih odnosa veličine tumorske mase, LDH i IPI. Veća prospektivna istraživanja bi mogla dati jasniju sliku o veličini tumorske mase i IPI (2). U upotrebi je veliki broj terapijskih shema druge generacije, ali samo se jedno veliko randomizirano istraživanje bavilo usporedbom takvih terapijskih shema. Ta studija je pokazala da je primjena R-ICE i R-DHAP uglavnom dala slične rezultate. Uobičajena je praksa da se doda rituksimab u drugoj liniji liječenja. Brojna istraživanja govore da je u takvim slučajevima preporučena transplantacija, ako bolesnik ima odgovor na salvage terapiju. Odgovor se definira s kliničkim i CT kriterijima. Sa PET/CT, koji je danas dostupan, čini se da je transplantacija velika korist samo u onih bolesnika bez metabolički aktivne bolesti (24,25). Morfološka analiza Patohistološka analiza je postavljena na temelju histoloških i imunofenotipskih obilježja tumorskog tkiva prema Klasifikaciji WHO (200.). Iz parafinskih kocki su uzeta dva reprezentativna cilindra tumorskog tkiva bioptičkom iglom (Tissue microarray 010 Sakura Finetek). Rezovi debljine 2 μm obojeni su standardnim bojenjem; H&E, Giemsa, PAS i Gomori. Rezovi iste debljine obrađeni su imunohistokemijskim metodama i fluorescentnom metodom in situ (FISH). Imunohistokemijske metode Na svim je uzorcima određena ekspresija biljega CD20 (klon 1.26, razrijeđenje 1:200 Dako Glostrup Danska), CD (poliklonalno MoAb razrjeđenje 1:400 Dako), CD10 (klon 56C6 RTU- Dako), bcl6 (klon PG-bcl6p RTU Dako) i MUM1 (klon MUM1p RTU Dako). Postupci deparafiniranja kao i demaskiranja proteina rađeni su u PT-linku (Dako-Cytomation) na C tijekom 20 minuta pri ph 9.0. Za vizualizaciju ekspresije biljega korišten je komercijalni kit EnVision TM Flex High ph uz kromogen, diamino benzidin (DAB) u automatiziranom sustavu Dako Autostainer. Prema imunohistokemijskom algoritmu Hans i sur. bolesnici s DLBCL podijeljeni su u skupine, kako slijedi (Hans i sur ): GCB skupina tumori koji su CD10+ i bcl6+ ili CD10 -, bcl6+, MUM1 ABC skupina tumori koju su CD10 -, bcl6 -, MUM1+ ili CD10 -, bcl6+, MUM1+ Tip- tumori koji su CD10 -, bcl6 -, MUM1. Fluorescentna hibridizacija in situ Translokacija gena c-myc analizirana je probom LSI MYC Dual Color Break-apart Rearangement Probe 01

4 Sl. 1. Klasifikacija DLBCL prema Hans i sur. (2004.) (Vysis Inc. Abbott Molecular, USA). Translokacija gena BCL2 analizirana je probom LSI BCL2 FISH DNA Split signal Probe (Dako, Danska). Pripremljeni rezovi s probama su, nakon deparafiniranja, dehidracije, rehidracije i denaturacije stavljeni, prema uputama proizvođača, u Hybridizer (Dako Cytomation, Danska). Nakon hibridizacije i ispiranja za kontrastiranje korištena je 10μL otopina Vectashield (Vector Lab. Inc. Burlingame, CA, USA) koja sadrži 10-5 g/l 4,6-diamino-2fenil-indola (DAPI). Preparati su analizirani fluorescentnim mikroskopom Olympus BX51. U svakom je uzorku analizirano 200 očuvanih tumorskih stanica. Pozitivnim rezultatom smatrane su karakteristične promjene u više od 7 % tumorskih stanica. 02 REZULTATI Kliničke karakteristike bolesnika Klinička obilježja i terapija u 11 prethodno neliječenih bolesnika prikazani su u tablici 2. Svi su bolesnici imali lošu prognozu. Medijan dobi bolesnika je 67 (44 do 6) godina. B simptomi su prisutni u 7 bolesnika. Većina bolesnika ima povišenu aktivnost serumske laktat dehidrogenaze 7 % (/11), uznapredovali klinički stadij 2 % (9/11), ekstranodalna zahvaćenost bolesti je prisutna kod, a infiltraciju koštane srži ima bolesnika. IPI je visok ili visok intermedijaran u 7 % (/11). Podjednaki broj bolesnika u podskupinama ABC i GCB ima koekspresiju MYC/BCL2. Odgovor na terapiju je ocijenjen nakon provedenih ciklusa kemoterapije po protokolu R- CHOP ili CHOP. Kod većine bolesnika (7 %) postignuta je parcijalna remisija, te su bolesnici dalje liječeni po salvage protokolu, koji uključuje agresivniji pristup liječenja. Zbog agresivnog kliničkog tijeka te nemogućnosti postizanja kompletne remisije bolesnici nisu liječeni transplantacijom koštane srži. U našem radu analizirano je 99 bolesnika, a od toga je samo 11 bolesnika imalo dvostruku translokaciju pa na tako malom uzorku nije moguće raditi krivulje preživljenja. Tablica 2. Rezultati FISH analize kod bolesnika s DHL DLBCL prema Hans i sur. (2004.) Double hit BCL2/MYC Broj 11 muški 4 Spol ženski 7 Dob LDH Opće stanje bolesnika prema ljestvici ECOG Klinički stadij po Ann Arbor klasifikaciji Ekstranodalna zahvaćenost IPI Infiltracija koštane srži B simptomi Velika tm. masa Terapija Ishod Odgovor na terapiju PHD/Hans i sur. medijan (raspon) 60/>60 normalna povišena I-II III-IV da ne 0-I 2 Da Ne prisutni odsutni prisutna odsutna CHOP R-CHOP mrtav živ CR PR GCB ABC 67 (44-6) 1/ Legenda: LDH: laktat dehidrogenaza, IPI: Međunarodni prognostički indeks, CR: kompletna remisija, PR: parcijalna remisija, NR: bez odgovora na terapiju, CHOP kemoterapijska shema (ciklofosfamid, adriamicin, vinkristin, prednison), R-CHOP: rituksimab + (ciklofosfamid, adriamicin,vinkristin, prednison) RASPRAVA U ovom radu retrospektivno je analiziran poremećaj gena BCL2 i MYC na klinički utjecaj u bolesnika s DLBCL liječenih imunokemoterapijom i kemoterapijom. Dvostruka translokacija kod DLBCL bila je prisutna u 11 % naših bolesnika, a zastupljena je s podjednakim brojem u podskupinama GCB i ABC. U naših su bolesnika prisutna obilježja agresivne kliničke slike, bolesnici su starije životne dobi, prisutni su B simptomi, povišena aktivnost LDH, ekstranodalna zahvaćenost bolesti prisutna u 7 % bolesnika, bolesnici imaju infiltriranu koštanu srž, stadij III i IV prisutan u 2 % bolesnika, te IPI 2 rizična čimbenika u 7 % bolesnika. Velika tumorska masa bila je prisutna u 7 % bolesnika. Bolesnici su liječeni po shemi CHOP ili je primijenjena uz kemoterapiju i imunoterapija-rituksimab.

5 Preživljenje bolesnika koji su primali kemoterapiju po kemoterapijskoj shemi CHOP iznosilo je 1,4 godina, a bolesnici liječeni R-CHOP-om su imali preživljenje 2, god. U 7 % bolesnika postignuta je parcijalna remisija. Budući da se radi o malom uzorku bolesnika, podatke nije bilo moguće statistički analizirati. Naši se rezultati podudaraju s rezultatima drugih autora. I drugi autori navode da se translokacija BCL2/MYC nalazi u 17 % do % bolesnika na malom uzorku bolesnika s DLBCL (,4,6,10,12,14-16). Bolesnici imaju agresivnu kliničku sliku bolesti i biološke karakteristike, uznapredovali stadij bolesti, povišenu aktivnost serumske laktat dehidrogenaze, visok IPI, te preživljenje koje je trajalo samo 9 mjeseci (,4,16). Preživljenje bolesnika s DLBCL najbolje analizira algoritam Hans i sur. Slučajevi s GCB fenotipom i CD10 negativni i BCL6 pozitivni imaju značajno kraće preživljenje nego CD1 negativni i BCL6 negativni ili MUM1 negativni podskupine GCB (26). Profil genske ekspresije (GEP - od engl. Gene expression profiling) temelji se na imunohistokemiji koja se može obavljati rutinski i uz relativno mala financijska sredstva. Pretraga se radi na parafinom-obrađenom (FFPE) biopsičkom tkivu i materijal je fiksiran formalinom. GEP se temelji na tri bitna biljega, a to su: CD10, BCL6, MUM1/ IRF4, koji su različito izraženi u GCB i ABC podtipovima DLBCL. Algoritam Hans i sur. (2004) se pokazao korisnim u nekim studijama (npr. u predviđanju odgovora DLBCL na određene vrste kemoterapije, dok drugi autori ne nalaze prednost tog algoritma (27)). Algoritmi temeljeni na imunohistokemijskoj-analizi su razvijeni s ciljem kliničke primjene GEP, ali su pokazali ograničenu reproducibilnost i do sada nije dokazan način kako bi se tu analizu primijenilo u terapijske svrhe. Konzorcij Lunenburg nije pokazao poboljšanje IPI-a nakon uključivanja imunohistokemijskih biljega, iako neki molekularni biljezi, poput ekspresije c-myc, koji se nalazi kod ograničenog broja bolesnika i povezan je sa značajno slabijom prognozom (2). Neki autori navode da kada se preživljenje bolesnika s podtipom GCB usporedi s onima s podtipom ABC, bolesnici s podtipom ABC imaju značajno lošije preživljenje (5). Lošija prognoza se u bolesnika s podskupinom ABC može pripisati stalno prisutnoj aktivnosti NF-ĸB, nadgledanom brojnim ciljnim genima uključujući gen c-myc i BCL2. Drugi autori nalaze da je koekspresija c-myc/bcl2 češće prisutna u podskupini ABC (6). Hu i sur. (201) ne nalaze značajnu prognostičku razliku u preživljenju između podskupine GCB i ABC kada se izdvoje bolesnici s koekspresijom c-myc/bcl2 (6). Kada se analiziraju samo bolesnici s DLBCL s koekspresijom c-myc/bcl2 ta dva podtipa ne daju značajnu prognostičku razliku, iako postoji ogromna razlika u genima između podtipova ABC i GCB. U bolesnika s koekspresijom MYC/BCL2 razlika u prognozi između GBC i ABC je minimalna, kada se usporede s bolesnicima u kojih je MYC/BCL2 dvostruko negativan (6). Autori zaključuju da je MYC/BCL2 koekspresija kod DLBCL povezana s agresivnim kliničkim tijekom i češće se javlja u podskupini ABC te doprinosi lošijoj prognozi bolesnika s podskupinom ABC DLBCL. Podatci ukazuju da je MYC/BCL2 koekspresija bolji prognostički pokazatelj nego klasifikacija koja se temelji na podrijetlu stanica (6). Limfomi s dvostrukom translokacijom obuhvaćaju skupinu limfoma zrelih B limfocita s aberacijom gena c-myc udruženog s aberacijama nekih drugih gena koje su česte kod nekih tipova limfoma (npr. IgH/ BCL2). Do danas nije sasvim jasan mehanizam nastanka limfoma s dvostrukom translokacijom. Predloženo je nekoliko mogućih puteva nastanka tih entiteta (,16). Najčešća kombinacija aberacije gena kod limfoma s dvostrukom translokacijom je aberacija gena BCL2 i c-myc. Dok je translokacija t (14;1)(q2;q21) primarni događaj kod folikularnog (FCC) limfoma, a poznata je činjenica da se FCC može transformirati u DLBCL. Uz tada agresivnu kliničku sliku i slab odgovor na terapiju može se pretpostaviti da je za drugi hit i posljedičnu kliničku sliku upravo odgovorna aberacija gena c-myc. U literaturi su opisani slučajevi limfoma tipa FCC trnasformirani u limfome s dvostrukom translokacijom (4,7). No, uvijek treba imati na umu da se aberacija gena BCL2 može naći u visokom postotku (25 % - 75 % - prema Klasifikaciji WHO) limfocita zdravih ljudi; dakle na već nestabilnom terenu drugi hit, tj. aberacije gena c-myc mogu dovesti do slike agresivnog limfoma. Treba isto tako spomenuti da double hit limfomi mogu imati i druge kombinacije aberacija gena. Nešto je rjeđa aberacija gena CCND1 uz aberaciju gena c-myc. U tim je slučajevima bitno ponajprije isključiti blastičnu transformaciju mantle cell limfoma (7). Mehanizam nastanka tog tipa limfoma je dakako isto nejasan, ali može se povući paralela s IgH/ BCL2 aberacijom. Naime, može se pretpostaviti da je aberacija IgH/CCND1 ne-onkogeni faktor prisutan u manjem broju limfocita i to bi bio prvi korak na koji se mora nadovezati dodatna abnormalnost, tj. aberacija gena c-myc i inducirati agresivno ponašanje stanica (slično kao kod multiplog mijeloma odnosno mantle cell limfoma). Aberacija gena BCL6 i cmyc je relativno znatno rjeđa, a aberacija gena BCL i c-myc iznimno rijetka. Aberacije gena BCL6 su najčešće udružene s aberacijama gena BCL2 i c-myc pa se onda govori o triple hit limfomima. Ova kombinacija aberacija može rezultirati stalnim antiapoptotičkim signalima s jedne, ali i indukcijom kontinuirane proliferacije tumorskih stanica s druge strane. 0

6 Standardna imunokemoterapija za DLBCL poput R- CHOP-a kod DHL ima vrlo slab terapijski odgovor (9,16). DHL je moguć kod svih DLBCL koji imaju visok proliferativni indeks, ili kada je moguće da je prisutan c-myc i BCL2 gen. Primjena rane agresivne kemoterapije koja uključuje i transplantaciju hematopoietskih matičnih stanica u prvoj remisiji mora se uzeti u razmatranje (10,1,16). U sažetku, DLBCL s MYC/BCL2 povezan je s koekspresijom s agresivnim kliničkim tijekom i češće je prisutan u podskupini ABC te pridonosi lošijoj prognozi bolesnika s ABC podtipom. Ovi podatci također pokazuju da je MYC/Bcl2 koekspresija, umjesto klasifikacije o porijeklu stanica, bolji prediktor za prognozu u bolesnika s DLBCL tretiranih R-CHOP kemoterapijom. 04 ZAKLJUČAK DLBCL s translokacijom t(14;1) i q24/c-myc je prisutan kod podskupina GCB i ABC s vrlo lošim ishodom. Kod BCL2 pozitivnih DLBCL bilo bi potrebno tražiti dodatne dvostruke translokacije zbog mogućeg neobično agresivnog kliničkog tijeka. Limfom s dvostrukom translokacijom je rijetki oblik limfoma zrelih B stanica karakteriziran ekstranodalnom zahvaćenošću i progresijom u središnji živčani sustav. L I T E R A T U R A 1. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H. WHO Classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 200, Shipp M, Harrington D. A predictive model for aggressive non-hodgkin s lymphoma: the International NHL Prognostic Factors Project. N Engl J Med 199; 29: Snuderl M, Kolman, OK, Chen YB, Hsu J, Ackerman AM, Cin P. B-cell lymphomas with concurrent IGH-BCL2 and MYC rearrangements are aggressive neoplasms with clinical and pathologic features distinct from Burkitt lymphoma and Diffuse large B-cell lymphoma. AJSP 2010; 4: Le Gouill S, Talmant P, Touzeau C, Moreau A, Garand R, Juge-Morineau N. The clinical presentation and prognosis of diffuse large B-cell lymphoma with t(14;1) and q24/c-myc rearrangement. Haematologica 2007; 92: Bea S, Zettl A, Wright G, Salaverria I, Jehn P, Moreno V. Diffuse large B-cell lymphoma subgroups have distinct genetic profiles that influence tumor biology and improve gene-expression-based survival prediction. Blood 2005; 106: Hu S, Monette X,Tzankov A, Green T, Wu L. MYC/ BCL2 protein coexpression contributes to the inferior survival of activated B-cell subtype of diffuse large B-cell lymphoma and demonstrates high-risk gene expression signatures: a report from The International DLBCL Rituximab-CHOP Consortium Program. Blood 201; 121: Aukema SM, Siebert R, Schuuring E, Imhoff GW, Kluin-Nelemans HC, Boerma EJ. Double hit B-cell lymphomas. Blood 2010; 117: Hans CP, Weisenburger DD, Greiner TC, Gascoyne RD, Delabie J, Ott. Confirmation of the molecular classification of diffuse large B-cell lymphoma by immunohistochemistry using a tissue microarray. Blood 2004;10: Barrans S, Crouch S, Smith A i sur. Rearrangement of MYC is associated with poor prognosis in patints with diffuse large B-cell lymphoma treated in the era of Rituximab. J Clin Oncol 2010; 20: Johnson NA, Savage KJ, Ludkovski O, Ben-Nerian S, Steidl C, Woods R. Concurrent expression of MYC and BCL2 in diffuse large B-cell lymphoma treated with Rituximab Plus Cyclophosphamide, Doxorubicin Vincristine and Prednisone. J Clin Oncol 2012; 0: Motlló C, Grau J, Juncà J, Ruiz N, Mate JL, Orna E. Translocation (;) (q27;q24) in two cases of triple hit lymphoma. Cancer Genet Cytogenet 2010; 20: Tomita N, Tomita N, Tokunaka M I sur. Clinicopathological features of lymphoma/leukemia patients carrying both BCL2 and MYC translocation. Haematologica 2009; 94: Tomita N. BCL2 and MYC Dual-Hit Lymphoma/ Leukemia. J Clin Exp Hemat 2011; 50: Valera A, Guillermo AL, Cardesa-Salzmann T i sur. MYC protein expression and genetic alterations are prognostic impact in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. Haematoologica/The Hemat J 201; Mai Pillai RK, Sathanoori M, Van Oss SB, Swerdlow SH. Double-hit B-cell lymphomas with BCL6 and MYC translocations are agressive, frequently extranodal lymphomas distinct from BCL2 double-hit B-cell lymphomas. Am J Surg Pathol 201; 7: Perry A, Crockett D, Dave BJ i sur. B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate bethween difusse large B-cell lymphoma and Burkitt lymphoma: study of 9 cases. Br J Hematol 201; 162: Lopez-Guillermo A, Colomo L, Jimenez M i sur. Diffuse large B-cell lymphoma: Clinical and biological characterization and outcome according to the nodal or extranodal primary origin. J Clin Oncol 2005; 2: Yeh KH, Kuo SH, Chen LT, Mao TL, Doong Sl, Wu MS. Nuclear expression of BCL10 or nuclear factor kappa B helps predict Helicobacter pylori-independent status of low grade gastric mucosa associated lymphoid tissue lymphomas with or without t(11;1)(q21;q21). Blood 2005; 106: Yang YL, Wang J, Zhao LZ, Gao ZF, Jing HM, Ke XY. Clinical characteristics cell origin and prognosis of primary gastrointestinal diffuse large B-cell lymphoma: a report of 40 cases]. Ai Zheng 200; 27: Lin CH, Kuo KT, Chuang SS, Kuo SH, Chang JH, Chang KC. Comparison of the expression and prognostic significance of differentiation markers between diffuse large B-cell lymphoma of central nervous system origin and peripheral nodal origin. Clin Cancer Res 2006; 12: Booman M, Douwes J, Glas AM, de Jong D, Schuuring E, Kluin PM. Primary testicular diffuse large B-cell lymphomas

7 have activated B-cell-like subtype characteristics. J Pathol 2006; 210: Jerkeman M, Aman P, Cavallin-Ståhl E, Torlakovic E, Akerman M, Mitelman F. Prognostic implications of BCL6 rearrangement in uniformly treated patients with diffuse large B-cell lymphoma-a Nordic Lymphoma Group study. Int J Oncol 2006; 20: Panwalkar AW, Loberiza R, Vose JM, Bociek RG, Bierman PJ, Armitage JO. Addition of tumor bulk to the International Prognostic Index (IPI) does not improve prognostication in diffuse large B-cell Lymphoma (DLBCL). J Clin Oncol 2006; 24: Hoppe BS, Moskowitz CH, Zhang Z, Maragulia JC, Rice RD,, Reine AS. The role of FDG-PET imaging and involved field radiotherapy in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma. Bone Marrow Transplant 2009; 4: Gisselbrecht C, Glass B, Mounier N. Salvage regiments with autologus transplatations for relapsed large B-cell lymphoma in the rituximab era. J Clin Oncol 2010; 2: Nyman H, Adde M, Karjalainen-Lindsberg ML, Taskinen M, Berglund M, Amini RM. Prognostic impact of immunohistochemically defined germinal centre phenotype in diffuse large B cell lymphoma patients treated with immunochemotherapy. Blood 2007; 109: Moskowitz CH, Zelenetz AD, Kewalramani T, Hamlin P, Lessac-Chenen S, Houldsworth J. Cell of origin, germinal center versus nongerminal center, determined by immunohistochemistry on tissue microarray, does not correlate with outcome in patients with relapsed and refractory DLBCL. Blood 2005; 106: Ghielmini M, Vitolo U, Kimby E i sur. ESMO Guidelines consensus conference on malignant lymphoma 2011 part 1: diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), follicular lymphoma (FL) and chronic lymphocytic leukemia (CLL). Ann Oncol 201; 24: S U M M A R Y CLINICAL FEATURES IN DLBCL AND TRANSLOCATION BCL2/c-MYC DOUBLE HIT LYMPHOMA Ž. ŠKUNCA, M. DOMINIS 1, A. PLANINC-PERAICA 2 and B. JAKŠIĆ 2 Zadar General Hospital, Department of Hematology, Zadar, Merkur University Hospital, 1 Department of Clinical Pathology and 2 Department of Hematology, Zagreb, Croatia Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is classified as lymphoma and various entities using the gene expression of proteins are classified into three groups. The aim of this study was to clarify the clinical, biological, immunophenotypic and cytogenetic features of DLBCL with translocation t (14; 1) and q24/c-myc. Eleven DLBCL patients with dual translation were monitored during the period. The characteristics of these patients included morphological, immunohistochemical and cytogenetic analysis. Study results showed that all patients had aggressive characteristics, presence of B symptoms (64%), general patient condition according to ECOG scale 2 (55%), elevated serum lactate dehydrogenase activity (7%), clinical stage III and IV (2%), extranodal involvement of the disease (7%), and IPI 2 (7%). Partial remission was achieved in 7% of all patients and all patients (7%) died within a short time. Patients were treated with CHOP and similar protocols (COP, CVP, CNOP), with the addition of MabThera. Immunophenotyping was performed and determined expression of the CD20, CD, CD10, BCL6 and MUM1 markers. The cytogenetic analysis/fluorescence in situ hybridization revealed complex karyotype changes. Thus, we analyzed the presence of BCL2, BCL6 and c-myc genes and found eight patients to have BCL2 and c-myc translocation genes, while three had translocation of the BCL6 and c-myc genes. Despite appropriate therapy, the patient prognosis is poor. The median survival in these patients was 1.5 years. DLBCL with BCL2 and c-myc rearrangement of the subgroups of lymphoma is associated with very poor survival. The presence of these two translocations has an aggressive clinical course. Key words: diffuse large B-cell lymphoma, BCL2, c-myc 05

Uvod

Uvod UNIVERZITET U NIŠU MEDICINSKI FAKULTET Ljiljana (Lj) Tadić KLINIĈKI I IMUNOLOŠKI FAKTORI PROGNOZE KOD BOLESNIKA SA B DIFUZNIM KRUPNOĆELIJSKIM NEHOĈKINSKIM LIMFOMOM DOKTORSKA DISERTACIJA NIŠ, 2016. UNIVERSITY

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Procjena rizika: POD24 i IPI Martina Morić Perić, dr.med Gazyvaro 1 mg koncentrat za otopinu za infuziju Obinutuzumab Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Rak pluća - uzroci, simptomi i liječenje Rak pluća je maligni tumor pluća, a može se podijeliti na karcinom

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

Acta Med Croatica, 71 (2017) Izvorni rad VISOKODOZNA TERAPIJA PRAĆENA AUTOLOGNOM TRANSPLANTACIJOM MOŽE DOVESTI DO IZLIJEČENJA U 50 % BOLESNIKA S

Acta Med Croatica, 71 (2017) Izvorni rad VISOKODOZNA TERAPIJA PRAĆENA AUTOLOGNOM TRANSPLANTACIJOM MOŽE DOVESTI DO IZLIJEČENJA U 50 % BOLESNIKA S Acta Med Croatica, 71 (2017) 39-49 Izvorni rad VISOKODOZNA TERAPIJA PRAĆENA AUTOLOGNOM TRANSPLANTACIJOM MOŽE DOVESTI DO IZLIJEČENJA U 50 % BOLESNIKA S RELAPSNIM ILI REFRAKTORNIM HODGKINOVIM LIMFOMOM -

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. Ovaj diplomski rad izrađen je na Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje

Више

DJEČJI VRTIĆ TROGIR TROGIR Trogir, Klasa: UP/I /19-01/1 Urbroj Na temelju članka 1a, 20. i 35. stavka 1. podstavk

DJEČJI VRTIĆ TROGIR TROGIR Trogir, Klasa: UP/I /19-01/1 Urbroj Na temelju članka 1a, 20. i 35. stavka 1. podstavk DJEČJI VRTIĆ TROGIR TROGIR Trogir, 24. 04. 2019. Klasa: UP/I-034-01-01/19-01/1 Urbroj. 2184-17-19-1 Na temelju članka 1a, 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

CILJ PREDMETA

CILJ PREDMETA CILJ PREDMETA. Cilj nastave iz predmeta Patologija jest da studentu pruži znanje o mehanizmima oštećenja, stanica, tkiva i organa i upozna ga sa morfološkim promjenama koje su podloga bolestima. Zadatak

Више

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390 180 Odjel za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti Zavod za patofiziologiju e-mail: mbelic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, IZVEDBENI PLAN

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Odabir najbolje terapijske opcije kod različitih bolesnika s FL Dr. Marinka Jakić Bubalo Speaker Name Speaker Title Gazyvaro 1000 mg koncentrat za otopinu za infuziju Obinutuzumab Ovaj je lijek pod dodatnim

Више

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ DZ HADŽIĆI KARCINOM DEBELOG CRIJEVA Fondacija FAMI KARAKTERISTIKE BOLESTI Rak debelog crijeva jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti među stanovništvom tvom razvijenog

Више

Универзитет у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Лавиника Атанасковић УДРУЖЕНОСТ ПОЛИМОРФИЗАМА ГЕНА ЗА ИНТЕРЛЕУКИНE 2 И 6, CD14 И ГЛУТАТИОН ТРАНСФЕРАЗУ S СА КЛИНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА, РЕЗУЛТАТИМА ЛЕЧЕЊА

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

Postupajući po obavezi utvrđenoj članom 39.Pravilnika o oglašavanju leka, odnosno medicinskog sredstva (Sl.Glasnik RS br.79/2010 )Takeda GmbH, Predsta

Postupajući po obavezi utvrđenoj članom 39.Pravilnika o oglašavanju leka, odnosno medicinskog sredstva (Sl.Glasnik RS br.79/2010 )Takeda GmbH, Predsta Postupajući po obavezi utvrđenoj članom 39.Pravilnika o oglašavanju leka, odnosno medicinskog sredstva (Sl.Glasnik RS br.79/2010 )Takeda GmbH, Predstavništvo za Srbiju, Bulevar Zorana Đinđića 64a O B J

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

Slide 1

Slide 1 Odjeljenje za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju Autologna transplantacija koštane srži u bolesnika sa multiplim mijelomom PRIKAZ SLUČAJA Dr Altumbabić Adnan XIII Nefrološka škola Udruženja ljekara

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

KBC - MALDI TOF BROSURA A5 - Logotipi prednja.indd

KBC - MALDI TOF BROSURA A5 - Logotipi prednja.indd INFORMIRANJE O PROJEKTU Pro Europska unija +385 (0) 31 511 655 ravnateljstvo@kbco.hr Zajedno do fondova EU www.clinical-maldi-tof.eucal-maldi-tof.eu rala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Dora Burazin Dijagnostika i liječenje velikostaničnog anaplastičnog ne Hodgkinova limfoma u djece DIPLOMSKI

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Dora Burazin Dijagnostika i liječenje velikostaničnog anaplastičnog ne Hodgkinova limfoma u djece DIPLOMSKI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Dora Burazin Dijagnostika i liječenje velikostaničnog anaplastičnog ne Hodgkinova limfoma u djece DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI

Више

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/hr/intro Juvenilni Dermatomiozitis Verzija 2016 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djece u odnosu na odrasle? Dermatomiozitis u odraslih može

Више

SEN - nastava iz predmeta

SEN - nastava iz predmeta SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Studij: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Izvedbeni nastavni plan predmeta Eksperimentalna onkologija: zloćudne bolesti kao stanje trajnog oksidacijskog stresa Akademska

Више

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni 2018. Mario Somek SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ 2.1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у одређеној научној области Докторска дисертација кандидата др Ружице Лукић под насловом Хепатитис С и параметри инфламацијског

Више

MAZALICA DUŠKA.pdf

MAZALICA DUŠKA.pdf SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni studij OPTIMIRANJE INTEGRACIJE MALIH ELEKTRANA U DISTRIBUCIJSKU MREŽU Diplomski rad Duška Mazalica Osijek, 2014. SADRŽAJ

Више

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p Slađana avić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra avić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički parametri infekcija urinarnog trakta kod bolesnika sa

Више

NASLOVNA STRANA, SADRZAJ I REZIME

NASLOVNA STRANA, SADRZAJ I REZIME UNIVERZITET U BEOGRADU BIOLOŠKI FAKULTET Olivera S. Mitrović Korelacija izmeñu proteinske i genske ekspresije HER-2 i topoizomeraze 2a kod infiltrativnog duktalnog karcinoma dojke DOKTORSKA DISERTACIJA

Више

Pregledni rad Review LaboRATORIJSka DIJAGNOSTIKA MONokLONSKIH GAMAPATIJA Laboratory Diagnosis Of Monoclonal Gammopathy Jelena Vlašić Tanasković Odjel

Pregledni rad Review LaboRATORIJSka DIJAGNOSTIKA MONokLONSKIH GAMAPATIJA Laboratory Diagnosis Of Monoclonal Gammopathy Jelena Vlašić Tanasković Odjel Pregledni rad Review LaboRATORIJSka DIJAGNOSTIKA MONokLONSKIH GAMAPATIJA Laboratory Diagnosis Of Monoclonal Gammopathy Jelena Vlašić Tanasković Odjel za laboratorijsku djelatnost, Opća bolnica Pula, Pula

Више

Untitled-1

Untitled-1 Hodgkin-ov limfom (HL) Namenjeno pacijentima i članovima porodica obolelih od HL-a Ova brošura predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada i napora udruženja pacijenata, hematologa i sestara kliničkih centara

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2008. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2009. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

Microsoft Word - Drugi regionalni kongres internisticke onkologije docx

Microsoft Word - Drugi regionalni kongres internisticke onkologije docx II Regionalni kongres internističke onkologije (REKONIO) Beograd, 16-18. maj 2019. godine Hotel Hilton, Kralja MIlana 35 Organizator: Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS) Ko-predsedavajući Kongresa:

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Nikola Sršan Maligne bolesti nakon transplantacije jetre DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2015. Ovaj diplomski rad izrađen je u Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva primena Pravilnika Ana Milanović, Sektor za medicinska sredstva, ALIMS Uvod Kliničko ispitivanje (KI) medicinskog sredstva (MS) Kliničko ispitivanje vs klinički

Више

Microsoft PowerPoint - Basic_SIREN_Basic_H.pptx

Microsoft PowerPoint - Basic_SIREN_Basic_H.pptx Smart Integration of RENewables Regulacija frekvencije korištenjem mikromreža sa spremnicima energije i odzivom potrošnje Hrvoje Bašić Završna diseminacija projekta SIREN FER, 30. studenog 2018. Sadržaj

Више

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/rs/intro Henoh Šenlajnova Purpura Verzija 2016 1. ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest? Henoh-Šenlajnova purpura (HSP) je bolest kod koje

Више

Slide 1

Slide 1 Osnovni principi terapije onkoloških pacijenata U terapiji malignih oboljenja kod pasa i mačaka postavljamo dva osnovna pitanja: Da li je moguće izlečiti pacijenta? Da li terapijom želimo da postignemo

Више

VRAČEVIĆ FRANJO.pdf

VRAČEVIĆ FRANJO.pdf SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni studij IZRADA PROJEKTA AKTIVNE ENERGETSKI NEOVISNE KUĆE Diplomski rad Franjo Vračević Osijek, 2015 godina. SADRŽAJ 1.

Више

MergedFile

MergedFile SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Aneta Piplica Retrospektivna analiza biopsiranih uzoraka želudca i crijeva pasa Diplomski rad Zagreb, 2018. VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZAVOD

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Master slide prezentacija

Master slide prezentacija Javnozdravstveni problem premalignih i malignih lezija vrata maternice u Republici Hrvatskoj Ante Ćorušić Zagreb,23. svibnja 2018. Cervical Cancer Second Most Frequent Cancer in Young European Women 1

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

Slide 1

Slide 1 KONCEPT MARKIRANJA (FLAGGING) DRAGAN MUČIĆ, IRENA ŠAGOVAC, ANA TOMASOVIĆ TEKLIĆ Mjerenje parametara električne energije - obračunska mjerenja - mjerenja tokova snaga - mjerenja u svrhu detektiranja i otklanjanja

Више

Igor Aurer Renata Babok-Flegarić Sandra Bašić Kinda Viktor Blaslov Ana Boban Martina Bogeljić Patekar Božena Coha Dubravka Čaržavec Sanja Davidović-Mr

Igor Aurer Renata Babok-Flegarić Sandra Bašić Kinda Viktor Blaslov Ana Boban Martina Bogeljić Patekar Božena Coha Dubravka Čaržavec Sanja Davidović-Mr Igor Aurer Renata Babok-Flegarić Sandra Bašić Kinda Viktor Blaslov Ana Boban Martina Bogeljić Patekar Božena Coha Dubravka Čaržavec Sanja Davidović-Mrsić Lana Desnica Irena Drmić Hofman Klara Dubravčić

Више

46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture

46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture IZVORNI ZNANSTVENI RAD Smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura u uvjetima bez navodnjavanja na području sjeveroistočne Bosne Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU CROATIAN SOCIETY OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS Adresa/Adress: Petrova 13, 10 000 Zagreb, Croatia

Више

GSK radionica hipertenzije

GSK radionica hipertenzije Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju šećerne bolesti Ivica Cvetković Samobor, Gajeva 37 www.ordic.hr 9/24/2011 ŠEĆERNA BOLEST Termin šećerna bolest označava metabolički poremećaj multiple etiologije

Више

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Plivit C tablete (500 mg) - Uputa o lijeku Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate

Више

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije ( Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (Trend in drug consumption among young people in Virovitica

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević Osebujnost djelovanja imunološkog sustava onkoloških bolesnika DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević Osebujnost djelovanja imunološkog sustava onkoloških bolesnika DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević Osebujnost djelovanja imunološkog sustava onkoloških bolesnika DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević

Више

No Slide Title

No Slide Title Statistika je skup metoda za uređivanje, analiziranje i grafičko prikazivanje podataka. statistika???? Podatak je kvantitativna ili kvalitativna vrijednost kojom je opisano određeno obilježje (svojstvo)

Више

FINAL SA [2011].indd

FINAL SA [2011].indd Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):753-758 DOI: 10.2298/SARH1112753L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.155.392-07 753 Прогностички значај нових биолошких маркера у хроничној лимфоцитној

Више

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI URODINAMIKE

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI URODINAMIKE URODINAMSKA ISPITIVANJA Dr Ranko Herin Uvod Urodinamika dinamika urina, promenljiv tok urina Urodinamska ispitivanja analizom mokrenja do dijagnoze pritisak u bešici protok urina pritisak u uretri radioskopija

Више

No Slide Title

No Slide Title LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI ZLOĆUDNE BOLESTI Tumor je nekontrolirano bujanje stanica i tkiva nastalo zbog gubitka odgovora na kontrolne mehanizme Dobroćudni (benigni), zloćudni (maligni) Drugi

Више

Microsoft Word - disertacija_Milovanović_Jelena

Microsoft Word - disertacija_Milovanović_Jelena UNIVERZITET U BEOGRADU BIOLOŠKI FAKULTET Jelena R. Milovanović Interleukin 8 i matriksne metaloproteinaze 2 i 9 kao markeri invazivnosti u hormonski zavisnom karcinomu dojke doktorska disertacija Beograd,

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

7-8lijevjes16_14.indd

7-8lijevjes16_14.indd Smjernice Guidelines PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a II. dio: rak bubrega, rak mokraćnog mjehura, rak prostate, rak testisa CANCER PATIENTS

Више

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO . NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU MJERNE POSTAJE KAREPOVAC 1. siječanj 2017. god. 28.

Више

BIOLOGIJA EKSTERNA PROVJERA ZNANJA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE JUN, GOD. UPUTSTVO ZA BODOVANJE Napomene: Pridržavajte se predloženog uput

BIOLOGIJA EKSTERNA PROVJERA ZNANJA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE JUN, GOD. UPUTSTVO ZA BODOVANJE Napomene: Pridržavajte se predloženog uput BIOLOGIJA EKSTERNA PROVJERA ZNANJA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE JUN, 2016. GOD. UPUTSTVO ZA BODOVANJE Napomene: Pridržavajte se predloženog uputstva za bodovanje kako bi svi učenici bili na isti

Више

PowerPoint-presentation

PowerPoint-presentation U podacima je sve! Koji su podaci potrebni za Referentni inventar emisija? Obećanje Sporazuma gradonačelnika pretvara se u praktična djela osmišljavanjem Akcijskog plana energetski i klimatski održivog

Више

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 1 od 4 Revizija: 02 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 A

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 1 od 4 Revizija: 02 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 A Oznaka: PK-10 Stranica: 1 od 4 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Akad. godina: 014/015 Smjer: Semestar: Turistički menadž./inform. menadžment Ljetni OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU Šifra kolegija O /

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

ANALIZE MASENOM SPEKTROMETRIJOM SEKUNDARNIH MOLEKULARNIH IONA ZA PRIMJENE U FORENZICI

ANALIZE MASENOM SPEKTROMETRIJOM SEKUNDARNIH MOLEKULARNIH IONA ZA PRIMJENE U FORENZICI ANALIZE MASENOM SPEKTROMETRIJOM SEKUNDARNIH MOLEKULARNIH IONA ZA PRIMJENE U FORENZICI Marko Crnac Fizički odsjek, PMF Mentor: dr. sc. Iva Bogdanović Radović Laboratorij za interakcije ionskih snopova Institut

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

Microsoft PowerPoint - bergman

Microsoft PowerPoint - bergman Prof.dr.sc.Biserka Bergman Marković Prof.dr.sc. Milica Katić Davorka Vrdoljak,dr.med. Ksenija Kranjčević,dr.med. Suzana Maltar Delija,dr.med. Valerija Bralić Lang,dr.med. Marija Klarić,dr.med. Data analysis:

Више

Projekt e-Građani

Projekt e-Građani Odluka o prihvaćanju i ocjeni razine osiguranja kvalitete autentifikacije u okviru sustava NIAS za OTP vjerodajnicu tipa one-time password (OTP) Projekt e-građani Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski

Више

Microsoft Word - V03-Prelijevanje.doc

Microsoft Word - V03-Prelijevanje.doc Praktikum iz hidraulike Str. 3-1 III vježba Prelijevanje preko širokog praga i preljeva praktičnog profila Mali stakleni žlijeb je izrađen za potrebe mjerenja pojedinih hidrauličkih parametara tečenja

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

Slide 1

Slide 1 Карактеристике добре континуиране медицинска едукација: искуство из Србије Љубица Ђукановић Континуирана медицинска едукација подразумева све начине и видове учења и усавршавања лекара после формално завршених

Више

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA i Milomir RANĐELOVIĆ Klinika za kardiovaskularne holesti Kliničkog centra

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Urotelni karcinom Tecentriq je u monoterapiji indiciran

Више

1-2lijevjes17_14.indd

1-2lijevjes17_14.indd PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA KLINIČKE PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a IV. dio: planocelularni rak glave i vrata, rak jednjaka, rak želuca, rak debelog i završnog crijeva

Више

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 1 od 4 Revizija: 02 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Aka

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 1 od 4 Revizija: 02 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Aka Oznaka: PK-10 Stranica: 1 od 4 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Akad. godina: 014/015 Smjer: Semestar: Turistički menadž./inform. menadžment Zimski OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU Šifra kolegija O /

Више

Microsoft Word DOC

Microsoft Word DOC PSIHOLOGIJA, 1996, 1 str. 83-98 UDC 159.9.07:616.155.392-08-05 PROMENE U KVALITETU ŽIVOTA BOLESNIKA SA AKUTNOM LEUKEMIJOM U TOKU NJIHOVOG LEČENJA Mirjana Sretenović, Dušica Berger, Ružica Maksimović*,

Више

Malignancy and Haemodialysis

Malignancy and Haemodialysis Prof. Halima Resić Klinika za Hemodijalizu KCU Sarajevo XIII Nefrološka škola: NEFROLOGIJA 2018 Tešanj, 06.10.2018. Tematski dijelovi... Uvod Epidemiologija Riziko faktori Prognoza Screening UVOD Uremični

Више

Образац 4

Образац  4 Образац 4 Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА - oбавезна садржина - I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Žuti jezik – uzroci i liječenje

Žuti jezik – uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Žuti jezik - uzroci i liječenje Normalan, zdrav jezik obično je gladak i ružičast. Kada jezik mijenja boju,

Више

Proširenje sustava: sada su moguće 283 varijante tuša! Sustav tuš stranica s brojnim varijantama made in Germany

Proširenje sustava: sada su moguće 283 varijante tuša! Sustav tuš stranica s brojnim varijantama made in Germany Proširenje sustava: sada su moguće 283 varijante tuša! Sustav tuš stranica s brojnim varijantama made in Germany Sadržaj Pregled artikala str. 4 5 Tuš s ulazom na kut str. 6 9 Kutni tuš str. 10 12 XXL

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica   web:   Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2009.GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom broju

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET TINA BARIŠIĆ PREGLED TUMORA CRIJEVA KOD MAČAKA Diplomski rad Zagreb, 2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET TINA BARIŠIĆ PREGLED TUMORA CRIJEVA KOD MAČAKA Diplomski rad Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET TINA BARIŠIĆ PREGLED TUMORA CRIJEVA KOD MAČAKA Diplomski rad Zagreb, 2017. VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZAVOD ZA VETERINARSKU PATOLOGIJU Predstojnik:

Више

Broj: /17 Zagreb, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Oznaka: OB-022 ZAVOD ZA ISHRANU BILJA Izdanje: 02 ANALITIČKI LABORATORIJ

Broj: /17 Zagreb, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Oznaka: OB-022 ZAVOD ZA ISHRANU BILJA Izdanje: 02 ANALITIČKI LABORATORIJ Stranica: 1/6 VODOVOD I KAALIZACIJA d.o.o. Ogulin, I.G. Kovačića 14 47300 OGULI Rezultati kemijske analize mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina Poštovani, provedena je kemijska

Више

Carmol – Uputa o lijeku

Carmol – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Carmol - Uputa o lijeku CARMOL kapi Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj

Више

Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological a

Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological a Kratki pregledni članak/mini-review doi: 10.21860/medflum2017_182975 Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological approach Dag Zahirović *, Arnela Redžović, Marija Petković,

Више

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38 Kolegij: Spolno i reprodukcijsko zdravlje Voditelj: mr.sc. Miljenko Manestar dr. med Katedra: Katedra za primaljstvo Studij: Stručni studij Primaljstvo Godina studija: druga Akademska godina: 2018./2019.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 1. Одлука Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу Одлуком Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу, број IV-03-268/59,

Више

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd Stelara (ustekinumab) uputa za zdravstvene djelatnike Verzija i datum revizije: verzija 3, ožujak 2018. Pažljivo pročitajte ovu brošuru zajedno sa Sažetkom opisa svojstava lijeka. Upozorite svoje bolesnike

Више

Corel Ventura - LIMFOM1.CHP

Corel Ventura - LIMFOM1.CHP /STRU^NI RAD UDK 616,3-006.44-073 Uloga endoskopske ultrasonografije u inicijalnom odredjivanju i pra}enju bolesnika sa MALT limfomom tretiranih medikamentnom terapijom... A. R. Pavlovi} 1, M. Krsti} 1,

Више