Univerzitet u Ni{u

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Univerzitet u Ni{u"

Транскрипт

1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета у Нишу бр /2014 од године, именовани смо за чланове Комисије за писање Извештаја за избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Саобраћајно машинство. Комисија је размотрила приспеле пријаве и подноси следећи: И З В Е Ш Т А Ј На расписани конкурс објављен у Народним новинама, од године за избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Саобраћајно машинство, јавила су се два кандидата: 1. Дејан Мијалков, дипломирани машински инжењер и 2. Никола Петровић, дипломирани машински инжењер. Кандидат Дејан Мијалков рођен је год., запошљен у фирмама АПР Угреновац и ДОО Плава Лагуна, поднео је уз пријаву на конкурс два документа: CV са подацима о досадашњем раду и оверену фотокопију дипломе. Недостају списак радова и сами радови. Приложени документи показују да је кандидат завршио дипломске (мастер) студије, године, са просечном оценом 7,52 и да није студент докторских студија било ког универзитета. Комисија констатује да кандидат Дејан Мијалков не испуњава услове конкурса јер: а) има просечну оцену 7,52 која је мања од oцене 8,00 прoписане чланом 72 Закона о високом образовању Републике Србије о избору у звање асистента, б) није студент докторских студија и тиме не испуњава услове члана 72 Закона о високом образовању Републике Србије о избору у звање асистента, в) није доставио потпуну документацију предвиђену конкурсoм (без радова и списка радова). У даљем тексту Комисија подноси Извештај само о другом кандидату Николи Петровићу који се пријавио на конкурс и доставио сву потребну документацију. 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 1.1 Лични подаци Никола Петровић рођен је године у Нишу, Република Србија. Живи и ради у Нишу. 1.2 Подаци о досадашњем образовању Кандидат Никола Петровић завршио је Основну школу "Сретен Младеновић Мика" и Машинску техничку школу "15 мај" у Нишу (смер компјутерско конструисање) где је проглашен за ђака генерације. 1

2 Машински факултет у Нишу уписао је године а дипломирао новембра године, на Катедри за транспортну технику и логистику, са просечном оценом испита 9,58, одбранивши дипломски рад под називом Стратегијско управљање транспортом на домаћем и међународном тржишту оценом 10. Докторске студије уписао је године на Машинском факултету у Нишу на студијском програму Транспорт, логистика, мотори и моторна возила, где је положио три испита. Докторске студије је наставио године на Саобраћајном факултету у Београду, на студијском програму Саобраћај, где је положио све испите и припрема пријаву докторске дисертације. 1.3 Професионална каријера Никола Петровић је у периоду од до радио у DIN Niš, Philip Morris International, на пословима заштите на раду и сигурности система. Од до био је наставник Машинске школе у Нишу на предмету: Моделирање машинских елемената и конструкција и предмету: Компјутерска графика. Године био је истраживач -стипендиста Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије на пројекту Машинског факултета у Нишу. У звање асистента за ужу научну област Саобраћајно машинство, изабран је године. Ангажован је за аудитивне и експерименталне вежбе из предмета: Контејнерски транспорт, Хидраулички и пнеуматски системи код возила, Основе саобраћаја и транспорта, Експлоатација возила, Експлоатација железничких возила, Технологије транспорта, Комбиновани транспорт и логистика, Унутрашњи транспорт и складиштење. Од године је члан Комисије за испитивање возила при Центру за моторе и моторна возила Машинског факултета у Нишу. Никола Петровић је обавио једносеместралну стручну праксу, од до године, у фабрици DIN AD Niš - Philip Morris International. Априла године био је на петнаестодневном студијском боравку на IFSL TU Magdeburg где је имао вежбе из области дистрибутивне логистике и комисионирања уз посете фабрици Volkswagen AG Wolfsburg, немачкој DHL пошти и дистрибутивним центарима Otto Group и REWE. Био је члан организационог одбора конференција и семинара међународног и националног значаја: The 15th International Scientific - Expert Conference on Railways - RAILCON 2012, XIV Научно - стручна конференција о железници - ŽELKON 2010, Трећег и Четвртог Српског симпозијума Транспорт и логистика и године. 2. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊЕГ НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА Научна и стручна делатност кандидата Николе Петровића огледа се у објављеним научним и стручним радовима и учешћу у пројектима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Кандидат је у својој конкурсној пријави приложио списак од 17 ауторизованих радова, 4 пројекта и једно техничко решење. РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА (М20) 1. Jovanović V., Janošević D., Petrović N.: Analysis of slewing bearing load of a rotating platform drive in hydraulic excavators, Tehnički vjesnik/technical Gazette, ISSN , Vol.21, No.2, у процесу штампања. 2. Petrović J., Petrović N., Burazor N.: Pricing dynamics in the airline market, African Journal of Business Management, Academic Journals, 2012., Vol. 27, No.6, ISSN , pp РАДОВИ У ЗБОРНИЦИМА МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА (М30) 1. Petrović N., Tomić V., Marinković Z., Marković S.: Multi-criteria analysis of manipulative means during the development and design of container terminal in Niš, The 2nd International Conference - Mechanical Engineering in XXI Century, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš,

3 2. Janošević D., Petrović N., Nikolić V., Pavlović J.: Dynamic stability analysis of hydraulic excavators, The 2nd International Conference - Mechanical Engineering in XXI Century, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, Janošević D., Petrović N., Milić P., Nikolić V.: Optimal synthesis driving mechanism of baset dumper, The 7th International Symposium - KOD MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING, 2012, Balatonfüred, Hungary, pp Tomović N., Gladović P., Petrović N., Žunić B.: Standardized management systems (SMS) in the function of improving the business performance of Serbian railways, The 15th International Scientific-Expert Conference on Railways - RAILCON 2012, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, 2012, ISBN , Petrović N., Tomović N., Petrović J., Parezanović T.: Development indicators for sustainable transport policy and planning in EU, The 15th International Scientific-Expert Conference on Railways - RAILCON 2012, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, 2012, ISBN , pp Janošević D., Petrović N., Milić P., Nikolić V.: Modelling resistance of digging of hydraulic excavators, The seven international triental conference HEAVY MACHINERY HM 2011, Faculty of Mechanical Engineering, Kraljevo, 2011, pp Marković S., Milić P., Petrović. N.: Developing of integrаted platform for systems planning, modelling, designing, simulation and monitoring, The 7th International scientific conference, IRMES 2011, International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science IFToMM Association for Design, Elements and Constructions ADEKO, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, 2011, pp Janošević D., Petrović N., Milić P., Nikolić., V.: Nominal mass criteria for manipulator optimization of mobile machines, The 7th International scientific conference, IRMES 2011International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science IFToMM Association for Design, Elements and Constructions ADEKO, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, 2011, pp Janošević D., Anđelković B., Petrović N., Nikolić V.: Analysis of the energy parameters of hydraulic excavator method of dynamic simulation, The International conference, Mechanical Engineering in XXI Centry, Mechanical Engineering Faculty, University of Niš, 2010, pp РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА (М50) 1. Janošević D., Petrović N., Milić P., Nikolić V.: Tribological criteria optimization of manipulators driving mechanisms of mobile machines, MACHINE DESIGN 2011, The Journal of Faculty of Technical Sciences, 2011, Vol. 3, No.3, ISSN , pp Janošević D., Petrović G., Petrović N.: Hydrostatic transsmisions calculation for mobile machines, MACHINE DESIGN - monograph, University of Novi Sad Faculty of Tehnical Sciences, Novi Sad, pp Petrović G., Petrović N., Marinković Z.: Application of Markov s Theory to Queuing Networks, The Scentific journal FACTA UNIVERZITATIS, Series Mechanical Engineering, Vol. 6, No.1, University of Niš, 2008., pp РАДОВИ У ЗБОРНИЦИМА СКУПОВА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА (М60) 1. Vasin Lj., Pejčić-Tarle S., Stamenković D., Petrović. N.: Примери савремених решења за избегавање и ублажавање загушења саобраћаја у градовима, Četvrti simpozijum sa međunarodnim učešćem TRANSPORT I LOGISTIKA TIL2011, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, 2011, ISBN , pp Petrović N., Tomović N., Pejčić-Tarle S.: Benčmarking performansi železnica ključni indikatori, XIV Naučno stručna konferencija o železnici, ŽELKON 2010, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, 2010,

4 3. Stamenković D., Pejčić-Tarle S., Vasin Lj., Petrović N.: Održivi razvoj saobraćaja u gradovima, Održivi razvoj i klimatske promene, II konferencija, SUSTAINNIS2010, Mechanical Engineering Faculty, University of Niš, 2010, ISBN , pp ТЕХНИЧКА И РАЗВОЈНА РЕШЕЊА (М85) 1. Јаношевић Д., Николић - Јовановић В., Милић П., Петровић Н., Павловић Ј.: Софтверски пакет за оптималну синтезу погонских механизама манипулатора хидрауличких багера, техничко решење - софтвер, Машински факултет Универзитета у Нишу, Национални пројекти 1. Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система - пројекат из програма технолошког развоја, бр , Министарства просвете и науке Републике Србије, руководилац пројекта др Миомир Јовановић, Машински факултет у Нишу, (пројекат је у току). 2. Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности - пројекат из програма технолошког развоја, бр , Министарства просвете и науке Републике Србије, руководилац пројекта др Војислав Милтеновић, Машински факултет у Нишу, (пројекат је у току). 3. Развој модела и технологија логистике транспорта комуналног отпада - пројекат из програма технолошког развоја, бр , Министарства за науку Републике Србије, руководилац пројекта др Зоран Маринковић, Машински факултет у Нишу, Развој котлова и ложишта мале и средње снаге за сагоревање балиране сламе у лету - пројекат, бр , Националног програма енергетске ефикасности - Република Србија, АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА У раду M20.1 је дат поступак избора аксијалног лежаја погона обртне платформе хидрауличких багера са утоварним манипулатором на основу спектра еквивалентних оптерећења лежаја. Према развијеном математичком моделу багера, спектар еквивалентних оптерећења лежаја је дефинисан на основу граничних отпора копања које дозвољава стабилност багера и граничних отпора копања које могу да савладају погонски механизми багера. На основу математичког модела багера развијен је софтвер који омогућује одређивање и детаљну анализу оптерећења аксијалног лежаја у целом радном подручју багера с обзиром де се исти модел багера може опремити различитим извршним алатима који могу имати мноштво различитих положаја и услова рада. Као пример дати су спектри еквивалентних оптерећења лежаја погона обртне платформе хидрауличког багера, укупне масе око kg и снаге 400 kw, добијени коришћењем развијеног софтвера. Поређењем добијених спектара еквивалентних оптерећења лежаја са дијаграмима дозвољене носивости расположивих лежајева, изабрана је одговарајућа величина лежаја погона обртне платформе анализираног багера. У раду M20.2 дата је анализа кретања цена авиокарата на основу теореме о монотоности функције. Посебна пажња је посвећена првом типу дискриминације ценама са освртом на само једно ограничење - време куповине авиокарте. На основу података о кретању цена авиокарата, десет најфреквентинијих линија аеродрома у Београду, испитано је да ли се цена авиокарте монотоно повећава или опада у односу на датум лета. Резултат истраживања представља доказ да цена авиокарте у функцији времена до одређеног лета није монотона. У раду М30.1 приказан је будући контејнерски терминал у Нишу на рачви путева Е-75 и Е-80, пројектован с циљем да се може несметано ширити услед повећања промета контејнера. Потребна опрема, капацитет терминала, као и складишни простор су дефинисани кроз четири фазе развоја. Извршена је вишекритеријумска анализа изведених варијанти манипулативних средстава у оквиру терминала применом TOPSIS методе за све четири фазе развоја. Такође је извршено рангирање понуђених манипулатора по важности и пронађена је најбоља алтернатива која одговара усвојеним критеријумима. 4

5 У раду М30.2 приказан је општи математички модел за анализу динамичке стабилности хидрауличких багера. Математички модел претпоставља да су чланови кинематичког ланца машине крута тела а подлога ослањања и хидраулички актуатори (хидроцилиндри, хидромотори) погонских механизама машине се моделирају као еластично-пригушни елементи. Дати су резултати анализе динамичке стабилности хидрауличког багера одређени коришћењем софтвера развијеног на основу постављеног математичког модела. У закључку, кроз анализу добијених резултата, указало се на критеријуме за оцену динамичке стабилности хидрауличких багера. У раду М30.3 дате су процедуре анализе и синтезе погонског механизма за покретање корпе дампера. Дефинисан је општи математички модел овог механизма којим је развијен алгоритам и програм за његову оптималну синтезу. Као пример рада програма представљени су резултати оптималне синтезе погонског механизма корпе дампера. У раду М30.4 приказан је приступ стандардизацији постојећег менаџмент система и имплементацији ISO стандардa на Железницама Србије, како би се унапредиле пословне перформансе и увећали ефекти процеса реструктурирања. Указује се на велики број фактора који утичу на одрживост развоја транспортне организације, односно њену могућност да дугорочно стално развија своје пословне перформансе са циљем да одржи баланс између економско-финансијских интереса организације и друштвено, еколошког интереса њеног окружења, који није могуће реализовати без примене стандардизованих менаџмент система. Дата су искуства организација које су то урадиле, указујући да усклађивање пословања са захтевима ISO стандарда, позитивно утиче на пословне перформансе транспортних организација. У раду М30.5 приказани су транспортни индикатори (економски, социјални и животне средине) и како они могу да се примене у процени и планирању саобраћаја. Наводи се да индикатори могу помоћи да се: идентификују трендови, предвиде проблеми, процене опције, поставе циљеви учинка и оцене одређене надлежности организације. Такође је дат опис фактора у избору индикатора одрживог транспорта. У раду су дата усмерења (визија, мисија и циљеви) конкурентног и ресурсно-ефикасног транспортног система ЕУ са посебним освртом на железнички транспорт. У раду М30.6 анализиране су геометријске, кинематичке и динамичке променљиве које имају утицај на отпор копања хидрауличних багера са дубинским манипулатором. Затим су дати развијени математички модели за одређивање отпора копања када се током копања креће само кашика и када се у исто време креће и рука манипулатора и кашика багера. У закључку се наводи да се развијени математички модели отпора копања могу користити за динамичке симулације багера. У раду М30.7 описана је реална могућност стварања интегрисане платформе за планирање и симулацију логистичких система уз коришћење интернета и других IT технологија. Изнети примери у раду показују да је остварење ове идеје врло близу, с циљем да се резултати истраживања примене на конкретним и практичним примерима и решењима, чиме би се дао битан допринос убрзању планирања логистичких система. У раду М30.8 дефинисан је критеријум номиналне масе за избор оптималног решења чланова кинематичког ланца и погонских механизама манипулатора мобилних машина. Одређивање критеријума номиналне масе заснива се на фактору општих услова који зависи од ослањања, оптерећења и дозвољене деформације чланова кинематичког ланца манипулатора. За општи облик чланова ланца узима се кутијасти носач танкозидног правоугаоног пресека који оптерећују: а) реакције зглобова преко којих је члан повезан са суседним члановима ланца, б) инерцијално и гравитационо оптерећење везано за центар масе члана и ц) силе актуатора који се везују за члан ланца. Из услова дозвољеног напона одређују се номиналне маса чланова, на основу којих се дефинише релативни показатељ критеријума оптимизације с циљем да номинална маса кинематичог ланца манипулатора машине буде минимална. У раду М30.9 приказан је поступак динамичке симулације за одређивање енергетских параметара багера у функцији времена трајања манипулационог задатка помоћу рачунара. При симулацији багера се задају параметари манипулационог задатка а одређују, коришћењем дефинисаног математичког модела кинематичког ланца багера: положај, брзина и убрзање сваког члана ланца и оптерећења, потребна енергија и снага у зглобовима ланца машине. Као пример, коришћењем развијеног програма, извршена је симулација рачунског модел багера, масе kg, са гусеничним кретним механизмом, обртном платформом и трочланим дубинским манипулатором са: стрелом, руком и кашиком. 5

6 У раду М50.1 су дефинисани триболошко оптимизациони критеријуми погонских механизама манипулатора мобилних машина. Показатељ критеријума је механичка ефикасност погонских механизама, која је у вези са триболошким губитком снаге погонских система машина због трења у елементима кинематичких парова (зглобова) погонских механизама манипулатора. У раду М50.2 је дата меодологија пројектовања хидростатичких трансмисија мобилних машина и возила. Разматра се општи модел трансмисије са затвореним хидростатичким колима и хидропумпама и хидромоторима променљивог специфичног протока. При дефинисању трансмисије задају се потребне вучне карактеристике мобилне машине или возила а одређују парамери хидростатичких компонената трансмисије. У раду М50.3 приказана је примена теорије Маркова на моделу умреженог транспортног система као једно, другачије, виђење одређивања перформанси система (просечног броја транспортних јединица и просечних времена задржавања јединица у сваком подсистему датог модела). Примена теорије Маркова као једног веома битног статистичког алата описана је на најједноставнијем моделу М/М/1. Свеукупни резултат истраживања представља развијени поступак за одређивање перформанси система, које се даље могу употребити у конципирању система токова материјала. У радовима М60.1 и М60.3 дат је приказ мера за ублажавање негативних последица саобраћаја у градовима као и неке од примена интелигентних транспортних система, како за индивидуална, тако и за возила јавног саобраћаја. Указује се да су савремена решења у области саобраћаја усмерена на смањење потрошње енергије и емисије CO 2, што омогућује оптимално коришћење постојеће инфраструктуре и развој система транспорта кроз интеграцију и оптимизацију модела транспорта. У закључку се наводи да примена савремених управљачких, рачунарских и комуникационих технологија омогућује избегавање и ублажавање загушења саобраћаја у градским срединама. У раду М60.2 дат је приказ препоручених кључних бенчмаркинг индикатора за европске железнице као и могућност и ограничења примене за Железнице Србије. наводи се да примена бенчмаркинг метода у железничком транспорту омогућује компаративну анализу експлоатационих, комерцијалних и финансијских перформанси и идентификовање најбоље праксе, а самим тим и дефинисање смерница за унапређење пословања. Примери за мерење перформанси железничких компанија у једанаест земаља, укључујући и Србију, рађени су по узору на прорачун из свеобухватне бенчмаркинг студије која је изведена као део EC Fourth Framework Transport Reseach Programme названог SORT-IT. У техничком решењу М80.1 дат је софтверски пакет написан у програмском језику Fortrаn PowerStation version 4 Microsoft Developer Studio. Намењен је за рад на Windows XP платформи. Софтверски пакет се може користити за оптималну синтезу погонских механизама свих величина хидрауличких багера, као и за могуће варијанте конфигурација кинематитичких ланца дубинских манипулатора исте величине багера. Софтверски пакет може да прихвати проширење датотека стандардних хидростатичких актуатора-хидроцилиндара и хидромотора као и додавање нових критеријума оптимизације. 4. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА Ђак генерације Машинске техничке школе "15 мај" у Нишу, године. Добитник стипендије града Ниша, 2004, 2005 и године. Признање (диплома) Скупштине Србије и стипендија ЕФГ банке, 2006 године Сстипендија Министарства за науку Републике Србије, године. Представник студента на ТЕМПУС конференцији у Бриселу, године. 5. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР Члан 72. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010) дефинише услове које треба кандидат да испуни за избор у звање асистента. Услови су да је кандидат студент докторских студија, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8), да има смисла и квалитете за наставни и научни рад. На основу претходно наведеног члана Закона о високом образовању, Комисија закључује да кандидат Никола Петровић, испуњава формалне и суштинске услове за избор у звање асистента. 6

7 6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ На основу прегледаног конкурсног материјала и анализе целокупне досадашње научне, стручне и наставно-педагошке активности, чланови Комисије закључују да је кандидат Никола Петровић: завршио студије на Машинском факултету у Нишу, смер Транспорт и логитика, са просечном оценом 9,58 и 10 на дипломском раду, уписао докторске студије на Саобраћајном факултету у Београду, положио све испите са просечном оценом 9,30 и налази се у фази пријаве докторске дисертације, објавио 17 научних и стручних радова, као аутор или коаутор, у којима су презентовани резултати истраживања из области Саобраћајног машинства, имао запажено учешће у више научно-истраживачких пројеката, ангажован у настави из већег броја предмета на профилу Саобраћајно машинство, транспорт и логистика на Машинском факултету Универзитета у Нишу, где је стекао добро педагошко искуство, својим понашањем и сарадњом са студентима и колегама показао је да поседује стручне, научне и моралне квалитете које подразумева звање асистента, показао да се развија у квалитетног научног, стручног и педагошког радника. Комисија закључује да кандидат Никола Петровић испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању Републике Србије као и услове предвиђене Статутом Машинског факултета Универзитета у Нишу. Сходно томе Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Машинског факултета у Нишу да Николу Петровић, дипломираног машинског инжењера, изабере у звање асистента за ужу научну област Саобраћајно машинство. У Нишу, године У Београду, године Чланови Kомисије: др Драгослав Јаношевић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу ужа научна област: Транспортна техника и логистика др Снежана Пејчић-Тарле, ванредни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду ужа научна област: Eкономија и маркетинг у саобраћају и транспорту др Душан Стаменковић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу ужа научна област: Саобраћајно машинство др Миомир Јовановић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу ужа научна област: Транспортна техника и логистика 7

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Назив предмета: МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 Наставник: Сарадник: Предраг Милић Шифра предмета: Година: I Семестар: 2 Статус предмета: Број ЕСПБ:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика флуида Број кандидата

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015 С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика Број

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Microsoft Word - IzvjestajPlakalovic

Microsoft Word - IzvjestajPlakalovic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Информационе науке и биоинформатика

Више

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017 ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 20/201 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ШКОЛСКА ГОДИНА: Снежана Ћирић Костић Звање: доцент Основе машинских

Више

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хидрауличне машине

Више

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу Ангажовање наставника на студијским програмима из 2007. године др Зоран Боричић, ред. проф. 13.2.8-С1 ТУРБУЛЕНТНА СТРУЈАЊА др Драгиша Никодијевић, ред. проф

Више

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologija i Botanika, predsjednica Dr. Edina Muratović,doktor

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

Microsoft Word - sazetak_GM

Microsoft Word - sazetak_GM С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1. Назив факултета: Универзитет у Београду, Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Производно

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Microsoft Word - IzvjestajKokic

Microsoft Word - IzvjestajKokic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке, ужа

Више

Tehnološko-metalurški fakultet,

Tehnološko-metalurški fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Karnegijeva 4, Beograd REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU O STICANJU NAUČNOG ZVANJA I. Opšti podaci o kandidatu Ime i prezime: Marijana (Miloš) Ponjavić

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К 1 С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Саобраћајни факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Информатика Број кандидата који

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

Microsoft Word - Sažetak_Komisije.docx

Microsoft Word - Sažetak_Komisije.docx Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду

Више

Microsoft Word - 7. Janosevic- TIL 08 Nis.doc

Microsoft Word - 7. Janosevic- TIL 08 Nis.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - БЕОГРАД Ужа научна област: Теорија механизама и машина и инжењерско цртање

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

Sazetak Momcilo Dunjic Redovni.rtf

Sazetak Momcilo Dunjic Redovni.rtf С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду-Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Отпорност конструкција

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На основу Закона о научноистраживaчкој делатности ( Службени гласник ПС, бр. 110/05 и 50/06-исправка) и Правилника о начину вредновања

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Sinteza mehanizama manipulatora

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Sinteza mehanizama manipulatora КОНСТРУИСАЊЕ МОБИЛНИХ МАШИНА Осмо предавање I манипулатори багера, синтеза погонских механизама Y y 2 L мини багери, манипулатора математички модел локални координатни системи чланова r { e,s, θ, θ,t,m,j,e,

Више

Microsoft Word - Sazetak_proizvodno_masinstvo_docent.doc

Microsoft Word - Sazetak_proizvodno_masinstvo_docent.doc С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Ужа научна, oдносно уметничка област: Производно машинство Број кандидата који се бирају: 1 Број

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Термомеханика Број кандидата који се

Више

Мустра за презентацију за избор у звање истраживач сарадник

Мустра за презентацију за избор у звање истраживач сарадник 1. Биографски подаци место и година рођења: Београд, 1960. основне студије: Машински факултет (1979-1984), просек: 9,00. магистратура: Машински факултет 1990. теза: Прилог оптимизацији пројектовања оптичких

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

Microsoft Word - TR DMilenkovic

Microsoft Word - TR DMilenkovic РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ МИКРО И МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (ОД 10 ДО 1000 KW) НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ТР 0307950735056, др Драгица Миленковић, ред. проф. Машински факултет

Више

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА Студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Структура студијског програма Студијски програм Информациони системи и технологије на дипломским академским студијама осмишљен је као природни наставак

Више

Raspored ispita

Raspored ispita SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Redovni (ljetni) ispitni rokovi akademske godine 2011./2012. za studente Diplomskog studija (po Bolonjskom procesu)

Више

Microsoft Word - Izvestaj_komisije_asistent_2010.doc

Microsoft Word - Izvestaj_komisije_asistent_2010.doc НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАЉЕВУ Предмет: Извештај комисије за избор у звање асистента за ужу научну област Механизација и носеће конструкције. Одлуком Наставно-научног већа Машинског

Више

ACDSee PDF Image.

ACDSee PDF Image. Денис Брајковић Датум и место рођења: 12.08. 1983. Приштина Адреса: Гостиварска 28, Београд Телефон: +38162286878 Е-маил: denis.brajkovic@gmail.com Ожењен Милицом, има кћерку Неру Образовање: Од октобра

Више

два сарадника

два сарадника УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Definisanje alata masina

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Definisanje alata masina КОНСТРУИСАЊЕ МОБИЛНИХ МАШИНА Треће предавање дефинисање алата машина, кашике мини багера Кнематички ланци: E z = { L 1,L a) прости, б) разгранати, в) сложени,...,l n } а) L 1 б) L L n L 3 O 1 L o O n L

Више

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_travanj_2013_final_po abecedi.doc

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_travanj_2013_final_po abecedi.doc SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Izvanredni ispitni rok (travanj) akademske godine 2012./2013. za studente diplomskog studija (po Bolonjskom procesu)

Више

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja iz naučne oblasti Komunikacijske tehnologije (2 izvršioca), na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u sastavu:

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_lipanj_srpanj_rujan_2013_final_po abecedi.docx

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_lipanj_srpanj_rujan_2013_final_po abecedi.docx SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Redovni (ljetni i jesenski) ispitni rokovi akademske godine 2012./2013. za studente diplomskog studija (po Bolonjskom

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet Kragujevac University of Kragujevac Faculty of Mechanical Engineering Kragujevac IMPROVING MUNICIPAL SYSTEM FOR SOLID WASTE MANAGEMENT USING GIS-TEHNIQUES AND

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 2.2 кинематички ланаци машина, математички модели, извршни чланови-алати Кнематички ланци: E z { L 1,L 2 a) прости, б) разгранати, в) сложени,...,l n } а) L 1 б) L 2 L n L 3 O

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси Менторски

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ На основу одлуке Изборног већа Електронског факултета у Нишу број 07/01-001/ од године о

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ На основу одлуке Изборног већа Електронског факултета у Нишу број 07/01-001/ од године о ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ На основу одлуке Изборног већа Електронског факултета у Нишу број 07/01-001/11-009 од 05.11.2010. године одређена је Комисија за писање извештаја о кандидатима

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

Обавештење

Обавештење Душан Арсић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно економских резултата рада АТП Сатва

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, 4. 3. 2019. ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских академских студија филологије, Филозофски факултет у Нишу,

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_Diplomski studij_studeni_2018_final_po abecedi.docx

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_Diplomski studij_studeni_2018_final_po abecedi.docx SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Izvanredni ispitni rok akademske godine 2018./2019. za studente diplomskih studija, 17. studenoga 2018. (subota) P

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Технолошка

Више

Prilog 5 REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA I Opšti podaci o kandidatu: Ime i prezime: Katarina M. Banjanac Datum rođenja:

Prilog 5 REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA I Opšti podaci o kandidatu: Ime i prezime: Katarina M. Banjanac Datum rođenja: Prilog 5 REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA I Opšti podaci o kandidatu: Ime i prezime: Katarina M. Banjanac Datum rođenja: 10.12.1984. JMBG: 1012984775042 Naziv institucije u kojoj

Више

LIČNI PODACI Ime i prezime: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Saša Mičić Srbin

LIČNI PODACI Ime i prezime:   Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Saša Mičić Srbin LIČNI PODACI Ime i prezime: E-mail: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Saša Mičić aktuar.sasa.micic@gmail.com Srbin 08.07.1976. Tuzla vanredni profesor OBRAZOVANJE Pregled zvaničnog

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013 Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним временомм

Више

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХННИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОДИНА 1 3 5 7 9 Математика 1 (7 ч.) др Љиљана Петковић,

Више

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Образац - 1 ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Обавештење

Обавештење Милош Павловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Врсте квантизације сигнала". Одбрана завршног рада одржаће

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE VISI ASS

Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE  VISI ASS КОМИСИЈА ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ГЛАС СРПСКЕ ОД 24.10.2012. ГОДИНЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА- ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ДИДАКТИКА И ОПШТА ПЕДАГОГИЈА

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више