Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE VISI ASS

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE VISI ASS"

Транскрипт

1 КОМИСИЈА ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ГЛАС СРПСКЕ ОД ГОДИНЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА- ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ДИДАКТИКА И ОПШТА ПЕДАГОГИЈА НАУЧНО-НАСТАВНО ВИЈЕЋЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: У дневном листу Глас Српске, године Ужа научна /умјетничка област: Дидактика и Општа педагогија Назив факултета: Филозофски факултет, Бања Лука Број кандидата који се бирају: 1 (један) Број пријављених кандидата: 2 (два) II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА Први кандидат: 1. Основни биографски подаци Име, средње име и презиме: Љиљана (Спасе) Јерковић Датум и мјесто рођења: Бихаћ, БиХ Установе у којима је био/ла запослен/а: Вртић Пчелица, Козарска Дубица; Филозофски факултет, Бања Лука. Звања/радна мјеста: васпитач; асистент на предметима из уже научне области Дидактика (од године) на Студијским програмима разредне наставе и педагогије године и уже научне области Општа педагогија (од године) на Студијским програмима резредне наставе, педагогије и предшколског васпитања Научна/умјетничка област: Дидактика и Општа педагогија Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: члан Друштва педагога Републике Српске 2. Биографија, дипломе, звања Основне студије: Назив институције: Филозофски факултет Одсјек: Педагогија Стечено стручно звање: Дипломирани педагог Мјесто и година завршетка: Бања Лука, године. Просјечна оцјена током студија 9,52 (девет педесет два). Дипломски испит положила је оцјеном 10 (десет). Постдипломске студије: Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци Стечено стручно звање: Магистар педагошких наука 1

2 Мјесто и година заршетка: Испите на постдипломском магистарском студију педагогијe положила просјечном оцјеном 9,90 (девет деведесет), а магистарски рад под насловом Утицај интерактивног стручног усавршавања на савјетодавно-педагошке компетенције наставника у раду са родитељима одбранила год. на Филозофском факултету у Бањој Луци. Ужа научна/умјетничка област: Дидактика и Општа педагогија Докторат: Назив институције: Мјесто и година заршетка: Назив дисертације: Ужа научна/умјетничка област: Претходни избори у наставна и научна звања: асистент за ужу научну област Дидактика на Студијским програмима разредне наставе и педагогије од године и ужу научну област Општа педагогија од године. 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата Радови прије последњег у ужу научну област Дидактика (Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.) Р.б. Категорија Наслов рада Број бодова 1. 9 Јерковић, Љ. (2006). Савремено дијете бајка и цртани филм. Бања Лука: Наша школа 1 2, стр Јерковић, Љ. (2008). Идентификација 8 насиља међу ученицима у основној и средњој школи. Бања Лука: Наша Школа 1-2, стр Укупан број бодова: 16 Радови послије последњег у ужу научну област Дидактика Ilić, M.; Jerković, Lj. Evaluacija očekivanih ishoda interaktivne obuke nastavnika za savjetodavni pedagoški rad sa roditeljima učenika. (2009). U Zborniku radova sa Naučnog skupa Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - ciljevi i zadaci vaspitnoobrazovnog rada. Užice: Učiteljski fakultet. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu, str Јерковић, Љ. (2009). Интердисциплинарно научно-теоријско утемељење инклузивне наставе. Бања Лука: Наша Школа 1-2, стр (Приказ књиге: Илић, М. (2009). Инклузивна настава. Источно Сарајево: Филозофски факултет.) 5. 7 Јерковић, Љ. (2010). Педагошка превенција вршњачког насиља у основној и средњој школи. Нови Сад: Педагошка стварност, бр

3 1-2, стр Јерковић, Љ. (2010). Интерактивно 3 обучавање васпитача за савјетодавнопедагошки рад са родитељима. Зборник са првог Конгреса педагога РС Развој педагошке науке и реформске промјене у образовању и васпитању ТОМ III, Бања Лука: Наша школа, бр. 3-4, стр Јерковић, Љ. (2010). Научно-критичко 2 поимање породице и породичног васпитања у саавременим цивилизацијским токовима. Бања Лука: Радови, бр. 13, стр (Приказ књиге: Илић, М. (2010). Породична педагогија. Бања Лука: Филозофски факултет. Мостар: Наставнички факултет Универзитета Џемал Биједић.) 8. 7 Јерковић, Љ. (2011). Научно утемељен 2 креативни приступ настави почетног читања и писања. Сомбор: Норма бр. 3/2009, стр (Приказ књиге: Илић, М. (2009). Методика наставе почетног читања и писања. Бања Лука: Комесграфика). Укупан број бодова 17 Радови послије последњег у ужу научну област Општа педагогија Demokratsko razvijanje obrazovnog 8 kurikuluma utemeljenog na očekivanim ishodima (2011). Banja Luka: Direktor škole, str Укупан број бодова 8 4. Образовна дјелатност кандидата Опис Укупан број бодова 1. Образовна дјелатност прије последњег квалитет 4 педагошког рада на Универзитету 2. Образовна дјелатност пoслије последњег - квалитет 4 педагошког рада на Универзитету УКУПНО 8 5. Стручна дјелатност кандидата 1. Стручна дјелатност прије последњег : Досад није било 2. Стручна дјелатност послије последњег : Досад није било Укупан број бодова: 3

4 6. Преглед броја бодова Редни број Опис Број бодова 1. Радови прије избора Радови послије избора 8 3. Квалитет педагошког рада на Универзитету 8 Укупан број бодова 49 Други кандидат: 1. Основни биографски подаци Име, средње име и презиме: Тарик (Фахир) Хасанић Датум и мјесто рођења: Добој, БиХ Установе у којима је био запослен: ЈУ Дјечији вртић, Маглај; ОШ Маглај, Маглај; Гимназија Едхем Млабдић, Маглај Звања/радна мјеста: васпиитач-педагог-психолог; педагог; педагог-психолог. Научна/умјетничка област: Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 2. Биографија, дипломе, звања Основне студије: Назив институције: Филозофски факултет, Тузла Одсјек: Педагогија-психологија Стечено стручно звање: Дипломирани педагог-психолог Мјесто и година завршетка:филозофски факултет, Тузла, године. Просјечна оцјена током студија 9,07 (девет нула седам). Постдипломске студије: Назив институције: Мјесто и година заршетка: Назив магистарског рада: Ужа научна/умјетничка област: Докторат: Назив институције: Мјесто и година заршетка: Назив дисертације: Ужа научна/умјетничка област: Претходни избори у наставна и научна звања: 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата (Радови прије : У биографији кандидат је навео списак интернет адреса на којима је објављено неколико његових популарних психо-педагошких чланака које према Правилнику о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци донесеном године на сједници Научнонаставног вијећа, није могуће категорисати, нити бодовати. Рад објављен у часопису Дидактички путокази, како стоји у библиографији, није достављен, нити су дати подаци који би нам омогућили увид у наведено (број часописа, година). Укупан број бодова: 0 4. Образовна дјелатност кандидата 1. Образовна дјелатност прије последњег : Укупан број бодова: 4

5 5. Стручна дјелтност кандидата 1. Стручна дјелатност прије последњег : Досад није било 2. Стручна дјелатност послије последњег : Досад није било Укупан број бодова: III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРИЈЕДЛОГ На сједници Научно-наставног вијећа одржаној године на Филозофском факултету у Бањој Луци донесена је Одлука о образовању Комисије за разматрање материјала и писање извјештаја по Конкурсу објављеном у дневном листу Глас Српске, године за избор у звање сарадника за уже научне области Дидактика и Општа педагогија. Комисија је констатовала да су се на Конкурс пријавила два кандидата. Оба кандидата приложила су неопходну документацију. Додипломске студије оба кандидата су завршила високом просјечном оцјеном, с тим што је кандидаткиња мр Љиљана Јерковић завршила додипломски и постдипломски студиј педагогије, а кандидат Тарик Хасанић двопредметни додипломски студиј педагогије-психологије. Предност је дата кандидаткињи мр Љиљани Јерковић из неколико кључних разлога: - завршен додипломски студиј педагогије (други кандидат је завршио двопредметни додипломски студиј педагогије-психологије); - на студију је положила највишим оцјенама (10 десет) испите из четворосеместралног предмета Дидактика, двосеместралног предмета Школска педагогија и двосеместралног предмета Породична педагогија (за које је расписан конкурс), а други кандидат је полагао Дидактики I (један семестар) и Дидактику II (један семестар), Школска педагогија (један семестар) и Породична педагогија (један семестар). - незанемарљиво виша просјечна оцјена на додипломском студију (9,52) у односу на другог кандидата који је остварио просјечну оцјену 9,07. - одбрањен магистарски рад из ужих научних области Дидактика и Општа педагогија и тиме стечено звање магистра педагошких наука у односу на другог кандидата који нема звање магистра, - радно искуство асистента на универзитету на предметима из ужих области Дидактика и Општа педагогија за које је расписан Конкурс (3 године и 9 мјесеци), те - неколико објављених научних, стручних радова и приказа у часописима и зборницима радова са Научних скупова. Љиљана Јерковић је уписала студиј педагогије 2005., а завршила године. По Одлуци Научно-наставног вијећа убрзано је полагала испите. Завршила је студиј педагогије просјечном оцјеном 9,52 (девет педесет два) и оцјеном 10 (десет) из дипломског испита. Током ангажовања као демонстратор, а касније и волонтер у извођењу вјежби испољила је изузетну марљивост, посвећеност и креативност. На сједници Научнонаставног вијећа Филозофског факултет у Бањој Луци одржаној године изабрана је за асистента за Ужу научну област Дидактика. Од наведеног датума обавља послове асистента на Студијским програмима разредна настава и педагогија. У истом периоду повјерени су јој предмети из Уже научне области Општа педагогија (Школска педагогија и Породична педагогија) на студијским програмима: разредна настава, педагогија и предшколско васпитање. На сједници Научно-наставног вијећа Филозофског факултета у Бањој Луци одржаној године изабрана је и у друго звање асистента за Ужу научну област Општа педагогија. 5

6 6