Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta…

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta…"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 Прилог 6. ПРОЦЕДУРА САМОВРЕДНОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА МФК Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Бр. Изв_СиОК-01/08

2 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Број: 380/8 Краљево, година На основу члана 89. Статута Машинског факултета Краљево, Наставно научно веће Факултет на седници одржаној године након разматрања Процедура Самовредновања и оцењивања квалитета и Формулара основних елемената самовредновања и оцењивања квалитета донело је O Д Л У К У 1. Усваја се Процедура самовредновања и оцењивања квалитета и Формулар основних елемената самовредновања и оцењивања квалитета, као у предложеном тексту, који чини саставни део ове Одлуке. ДЕКАН др Новак Недић, ред.проф.

3 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ПРОЦЕДУРА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПР-0204 Ревизија: Активност: Име и презиме Потпис Ознака копије: 00 Израдио: Др Мирко Ђапић Датум: Сагласан: Др Мирко Ђапић Број страна: Одобрио: Др Новак Недић 8 ПРОВЕРИ НА ГЛАВНОЈ ЛИСТИ ДОКУМЕНАТА КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА: ДА ЛИ ЈЕ ОВО ЗАДЊА ВЕРЗИЈА ДОКУМЕНАТА

4 Машински факултет Краљево Самоврдновање и оцењивање квалитета ПР-0204 ПРОМЕНА ДОКУМЕНТА Рев. Опис промене Датум Одобрио Нацрт Нацрт основна верзија документа Др Н. Недић 00 Усвојена верзија документа Др Н. Недић Ревизија: Страна 4 / 35

5 Машински факултет Краљево Самоврдновање и оцењивање квалитета ПР ПРЕДМЕТ ПРОЦЕДУРЕ Овом процедуром се утврђују јединствени начин за спровођење активности самовредновања и оцењивања квалитета МФК и дефинисање овлашћења и одговорности у вези са тим. Она такође дефинише све елементе и критеријуме који су укључени у овај процес као и структуру Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета. Циљ успостављања процеса самовредновања и оцењивања квалитета је стимулисање развоја Машинског факултета Краљево и усавршавање његових студијских програма путем увођења процеса непрекидних самовредновања и планског унапређења наставног процеса, научно-истраживачког рада, управљања Факултетом, ненаставни активности и рада и услова студирања. 2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ Ова процедура описује процес самовредновања и оцењивања квалитета на МФК. Она се примењује када се захтева (у одређеним планским периодима или ванредно) спровођење самовредновања и оцењивања квалитета МФК, у складу са стандардима који су дефинисани у Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета вискошколских установ 3. РЕФЕРЕНЦЕ/ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3.1. Базни документи Закон о вискоком образовању Статут машинског факултета у Краљеву Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета вискошколских установа Правилник о стандардима и поступку за акредитацију вискошколских установа и студијских програма Правилник о стандардима и поступку за спољшњу проверу квалитета вискошколских установа MFK-PK Пословник о квалитету Машинског факултета Краљево Веза са другим документима (процесима) Сви пословни процеси који чине обухват QMS-а МФК и документи у којима су они описани. 4. ДЕФИНИЦИЈЕ 4.1. Термини и дефиниције Самовредновање Скуп активности систематског надзора и периодичне провере путем континуалног и систематског прикупљања потребних информација о обезбеђењу квалитета на МФК у обиму који најмање обухвата одговарајуће Стандарде прописане од стране Комисије за акредитацију. Неусаглашеност Неиспуњеност захтева неког стандарда. Корективна мера Мера која се предузима ради елиминисања узрока откривене неусаглашености, или друге нежељене ситуације. Ревизија: Страна 5 / 35

6 Машински факултет Краљево Самоврдновање и оцењивање квалитета ПР-0204 Превентивна мера Мера за елиминисање узрока потенцијалне неусаглашености, или друге потенцијално нежељене ситуације Скраћенице МФК Машински факултет Краљево QMS Систем менаџмента квалитетом. КОК Комисија за обезбеђење квалитета 5. ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ Декан МФК је одговоран за дефинисање и стално унапређење процеса самовредновања и оцењивања квалитета. Поред тога овлашћен је и одговоран да: Иницирање процеса самовредновања и оцењивања квалитета o Именује тим за самовредновање и оцењивање квалитета и вођу тима o Одређује обим самовредновање и оцењивање квалитета o Дефинише рокове за подношење Извештаја о самовредновање и оцењивање квалитета Покрене механизам превентивних/корективних мера у случају уочених неусаглашености и именује тим или појединца за њихово отклањање Изврши дистрибуцију Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета Вођа тима за самовредновање и оцењивање квалитета је овлашћен и одговоран за: Планирање и расподелу задужења у поступку самовредновања и оцењивања квалитета Руковођење тимом за спровођење самовредновања и оцењивања квалитета Израду извештаја о самовредновања и оцењивања квалитета Чланови тима и запослени МФК који су ангажовани на самовредновању и оцењивање квалитета су одговорани за извршење поверених задатака: Припрему и прикупљање материјала (подлога) на основу којих ће бити извршено самовредновање и оцењивање квалитета као и Свих других задатак које има повери Вођа тима а односе се на спровођење самовредновања и оцењивања квалитета МФК Комисија за обезбеђење квалитета (КОК) је овлашћен за: Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета дефинисање унапређења у свом домену рада Усвајање извештаја о спроведеним превентивним/корективним мерама у случају да су уочене неусаглашености у испуњењу неког од Стандарда Ревизија: Страна 6 / 35

7 Машински факултет Краљево Самоврдновање и оцењивање квалитета ПР САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ КРАЉЕВО Критеријуми који се односе на на ОСНОВНЕ ЕЛЕМЕНТЕ самовредновања и оцењивања квалитета на МФК су обавезни и минимални те се своде на: ПОТПУНО ЗАДОВОЉЕЊЕ: Стандарда за акредитацију високошколских установа Стандарда за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија и Стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета вискошколских установа. Критеријуми који се односе на ДОПУНСКЕ ЕЛЕМЕНТЕ самовредновања и оцењивања квалитета на МФК се примењују у складу са потребама, а доноси их руководство МФК као саставни део Плана пословања МФК. Ток процеса самовредновања и оцењивања квалитета је дат у табели 6.1 Табела 6.1 Табеларни приказ одвијања процеса самовредновања и оцењивања квалитета Улазни елементи Активности (Одговорност) Излазни елементи Напомене; Записи Годишњи план пословања МФК План унапређење квалитета МФК Тим за самовредновање и оцењивање квалитета Обим самовредновања и оцењивања квалитета Рок за подношење извештаја о самовредновању и оцењивању квалите План самовредновања и оцењивања квалитета Формулар за анкетирање студената Листа провере са основним елементима самовредновања и оцењивања квалитета 6.1 Иницирање самовредновања и оцењивања квалитета (Декан МФК) 6.2 Планирање самовредновања и оцењивања квалитета (Вођа Тима за самовредновање и оцењивање квалитета) 6.3 Припрема материјала за самовредновање и оцењивање квалитета (Чланови Тима за самовредновање и оцењивање квалитета) Тим за самовредновање и оцењивање квалитета Обим самовредновања и оцењивања квалитета Рок за подношење извештаја о самовредновању и оцењивању квалите План самовредновања и оцењивања квалитета Расподела задужења чланова тима Попуњена Листа провере са основним елементима самовредновања и оцењивања квалитета Попуњени формулари из анкете студената Решење о именовању Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета Руководилац тима може ангажовати и друге запослене на МФК за припрему материјала План самовредновања и оцењивања квалитета Попуњена Листа провере са основним елементима самовредновања и оцењивања квалитета (према потреби се ради) Попуњени Формулар за анкетирање студената Захтеви дефинисани у Стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета Попуњена Листа провере са основним ел. самовред. и оцењивања квалитета Попуњени формулари из анкете студената 6.4 Спровођење самовредновања и оцењивања квалитета (Вођа Тима за самовредновање и оцењивање квалитета) Допуна попуњене Листе провере са основним елементима самовредновања и оцењивања квалитета на основу спроведене анализе - Ревизија: Страна 7 / 35

8 Машински факултет Краљево Самоврдновање и оцењивање квалитета ПР-0204 Допуна попуњене Листе провере са основним елементима самовредновања и оцењивања квалитета на основу спроведене анализе Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Захтев за покретање превентивних/корективних мера Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета 6.5 Израда извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета (Вођа Тима за самовредновање и оцењивање квалитета) 6.6 Усвајање извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета (Председник КОК-а) 6.7 Отклањање уочених неусаглашености (Председник КОК и Вођа Тима за самовредновање и оцењивање квалитета) 6.8 Дистрибуција Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета (Декан МФК) Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Опис уочених неусаглашености Закључци анализе Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета Захтев за покретање превентивних/корективних мера Извештај о отклоњеним неусаглашеностима Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета (у слободној форми) - - Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета 6.1 Иницирање самовредновања и оцењивања квалитета Самовредновање и оцењивање квалитета изводи се редовно најмање једном годишње. Оно може бити и ванредно у случају увођења новог студијског програма и његовог пријављивања за акредитацију у периоду пре него се спроведе редовно годишње самовреднованје и оцењивање квалитета. Самовредновање и оцењивање квалитета иницира декан МФК отварајући Налог за самовредновање и оцењивање квалитета (Решење о именовање Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета) у слободној форми којим одређује: Тим за самовредновање и оцењивање квалитета и вођу тима, Обим самовредновања и оцењивања и Рок за подношење Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета 6.2 Планирање самовредновања и оцењивања квалитета Вођа тима прави план самовредновања и оцењивања квалитета (у слободној форми) и врши расподелу задужења чланова тима. Ради ефикасности самовредновања и оцењивања квалитета руководилац тима приликом расподеле задужења може ангажовати и друге запослене на факултету посебно у сегменту припреме материјала за анализу. 6.3 Прикупљање и припрема материјала за самовредновања и оцењивања квалитета Сагласно задужењима која су дефинисана у Плану самовредновања и оцењивања квалитета чланови тима и други запослени одређени од стране Вође тима врше припрему материјала за самовредновање и оцењивање квалитета. Ревизија: Страна 8 / 35

9 Машински факултет Краљево Самоврдновање и оцењивање квалитета ПР-0204 Припрема материјала подразумева прикупљање података, обликовање анкетних упитника и извођење прелиминарних аналаиза, а у случају подношења захтева за акредитацију и материјала који се подноси Комисији за акредитацију. У циљу олакшања активности прикупљања материјала за самовредновање и оцењивање квалитета у прилозима ове процедуре даје се: Прилогу 1 - Листа провере са свим елементима самовредновања и оцењивања квалитета како су они дефинисани у одговарајућим стандардима (Формулар ОБ0201) и Прилогу 2 - Формулар за анкетирање студената (Формулар ОБ0202) Сви ови формулари према потреби могу бити измењени. 6.4 Спровођење самовредновања и оцењивања квалитета Активности самовредновања и оцењивања квалитета обухватају: Преглед и оцену усаглашености стања на МФК са захтевима Стандарда за акредитацију и Стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета Анализу постигнутог степена унапређења квалитета у односу на презултате претходног самовредновања и оцењивања квалитета 6.5 Израда извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета Чланови тима, под надзором Вође тима састављају Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета који је у слободној форми. Коа подлога за израду овог Извештаја може да послужи Формулар ОБ0201 Листа провере са свим елементима самовредновања и оцењивања квалитета. Извештај обухвата детаљна запажања, оцене и неусаглашености у односу на одговарајуће Стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета и критеријуме који су наведени на почетку ове тачке 6. те предлоге мера за отклањање тих неусаглашености У прилогу извештаја морају да се наведу докази о уоченим неусаглашеностима. 6.6 Усвајање Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета разматра и усваја Комисија за обезбеђење квалитета МФК у склопу редовног преиспитивања система менаџмента квалитетом. На основу закључака анализе Извештаја ако су уочене неке неусаглашености покреће се механизам превентибних/корективних мера. 6.7 Отклањање уочених неусаглашености Да би се отклониле уочене неусаглашености покреће се механизам превентивних / корективних мера. То подразумева, на предлог КОК-а именовање од стране Декана појединца или тима који ће истражити узроке уочене неусаглашености, предложити и реализовати одговарајуће превентивне / корективне мере, проверити да ли је уочена неусаглашеност отклоњена и известити КОК о томе. 6.8 Дистрибуција Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета доставља се руководству МФК, шефовима катедри и Научно-наставном већу на усвајање. У случају подношења захтева за акредитацију МФК и/или студијских програма Извештај се доставља Савету МФК на усвајање и Комисији за акредитацију као саставни део материјала за акредитацију. Ревизија: Страна 9 / 35

10 Машински факултет Краљево Самоврдновање и оцењивање квалитета ПР-0204 Савету и Комисији за акредитацију се увек доставља, након отклоњених неусаглашености, пречишћен Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета у коме не постоје оцене о постојању одступања у односе на стандарде за акредитацију. 7. ЗАПИСИ У примени ове процедуре воде се записи дати у Табели 2: Број Ознака формулара Слободна форма Слободна форма 3. ОБ0201 Назив записа Решење о именовању Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета 4. ОБ0202 Анекта студената Основни елементи самовредновања и оцењивања квалитета Чување Место Начин Време Архива Декана МФК Регистар 1 годину Архива Комисије за обезбеђење квалитета Архива Комисије за обезбеђење квалитета Архива Комисије за обезбеђење квалитета Регистар Регистар Регистар Трајно Трајно Трајно 8. ПРИЛОЗИ Прилог 1: Основни елементи самовредновања и оцењивања квалитета (ОБ0201) Прилог 2: Формулар за анкетирања студената (ОБ0202) Ревизија: Страна 10 / 35

11 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 Прилог 1: уз процедуру Самовредновања и оцењивања квалитета СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ФОРМУЛАР ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА Бр.: Тим за спровођење самовредновања и оцењивања квалитета који је именован од стране Декана по Решењу бр. од Име и презиме Функција у тиму Одговоран за вредновање и оцењивање квалитета стандарда вођа тима члан тима члан тима члан тима члан тима члан тима ОБ0201 Страна 1 од 35

12 Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности. Упутство за примену стандарда 1: 1.1 Стратегија обезбеђења квалитета садржи: o опредељење високошколске установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета својих програма; o мере за обезбеђење квалитета; o субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела, студентe, ненаставно особље) и њихова права и обавезе у том поступку; o области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања); o опредељење за изградњу организационе културе квалитета; o повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 1.2 Стратегију обезбеђења квалитета доноси орган управљања високошколске установе на предлог органа пословођења. 1.3 Високошколска установа објављује стратегију обезбеђења квалитета и промовише је, како у самој установи, тако и у јавности. 1.4 Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења квалитета. Напомена:

13 Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета свог рада, који су доступни јавности. Упутство за примену стандарда 2: 2.1 Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада високошколске установе. 2.2 Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област обезбеђења квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета те установе. 2.3 Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета доноси стручни орган високошколске установе на предлог комисије за обезбеђење квалитета. 2.4 Високошколска установа је обавезна да стандарде и поступак за обезбеђење квалитета учини доступним наставницима, студентима и јавности. 2.5 Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стандарде и поступке за обезбеђење квалитета Напомена:

14 Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета. Упутство за примену стандарда 3: 3.1 Високошколска установа статутом утврђује послове и задатке наставника, сарадника, студената, стручних органа, катедри и комисије за обезбеђење квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета. 3.2 Високошколска установа посебним мерама обезбеђује учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета. 3.3 Високошколска установа формира комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника, сарадника, ненаставног особља и студената. Напомена:

15 Стандард 4: Квалитет студијског програма да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења. Упутство за примену стандарда 4: 4.1 Високошколска установа редовно и систематски проверава и, по потреби, изнова одређује: o o o o циљеве студијског програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима високошколске установе; структуру и садржај студијског програма у погледу односа опште-академских, научно-стручних и стручноапликативних дисциплина; радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности запошљавања и даљег школовања. 4.2 Високошколска установа има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу програма студија. 4.3 Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца, представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о квалитету студија и својих студијских програма. 4.4 Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета студијских програма. 4.5 Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја курикулума и њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских установа. 4.6 Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин размишљања, на дедуктиван начин истраживања као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе.

16 4.7 Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности, нарочито у електронској форми и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма Напомена:

17 Стандард 5: Квалитет наставног процеса да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по предметима као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу. Упутство за примену стандарда 5: 5.1 Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално и имају коректан однос према студентима. 5.2 План и распоред наставе (предавања и вежби) су усклађени са потребама и могућностима студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе. 5.3 Настава на високошколским установама је интерактивна, обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. 5.4 Високошколска установа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и учини доступним студентима план рада који укључује: o o o o o o o основне податке о предмету: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови; циљеве предмета; садржај и структуру предмета; план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе); начин оцењивања на предмету; уџбенике, односно обавезну и допунску литературу; податке о наставницима и сарадницима на предмету 5.2 Високошколска установа систематски прати спровођење плана наставе као и планова рада на појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до

18 одступања. 5.5 Високошколска установа систематски прати, оцењује квалитет наставе на појединачним предметима и предузима корективне мере за његово унапређење. Установа упозорава наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет предавања и вежби, на потребу побољшања, и обезбеђују им потребно усавршавање. Напомена:

19 Стандард 6: Квалитет научно-истраживачког и стручног рада да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у наставни процес. Упутство за примену стандарда 6: 6.1 Високошколска установа у своме раду остварује јединство образовног, научноистраживачког, уметничког и професионалног (стручног) рада. 6.2 Високошколска установа перманентно осмишљава, припрема и реализује научноистраживачке, уметничке, стручне и друге врсте програма, као и националне и међународне научне пројекте. 6.3 Високошколска установа систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника. 6.4 Садржај и резултати научних, истраживачких, уметничких и стручних активности високошколске установе усклађени су са стратешким циљем саме установе, као и са националним и европским циљевима и стандардима високог образовања. 6.5 Знања до којих високошколскa установа долази спровођењем одређених научних, истраживачких, уметничких и професионалних активности, активно се укључују у постојећи наставни процес. 6.6 Високошколска установа подстиче своје запослене да се активно баве научним, истраживачким, уметничким и професионалним радом и да што чешће објављују резултате свога рада. 6.7 Високошколска установа обавља издавачку делатност у складу са својим могућностима. Напомена:

20 Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави. Упутство за примену стандарда 7: 7.1 Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и доступни оцени стручне и шире јавности. Овај поступак и услови су предмет периодичне провере и усавршавања. 7.2 Високошколска установа се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. 7.3 Високошколска установа систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. 7.4 Високошколска установа спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег напретка као и различите врсте усавршавања. 7.5 Високошколска установа обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним, уметничким и стручним скуповима. 7.6 Високошколска установа при избору и унапређењу наставнонаучног, уметничког и стручног кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у другим областима привредног и друштвеног живота. 7.7 Високошколска установа при избору и унапређењу наставнонаучног, уметничког и стручног кадра посебно вреднује педагошке способности наставника и сарадника.

21 Напомена:

22 Стандард 8: Квалитет студената да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста. Упутство за примену стандарда 8: 8.1 Високошколска установа обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и податке који су повезани са њиховим студијама. 8.2 При селекцији студената за упис, високошколска установа вреднује резултате постигнуте у претходном школовању и резултате постигнете на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности, у складу са законом. 8.3 Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање) је загарантована, као и могућност студирања за студенте са посебним потребама. 8.4 Високошколска установа развија и унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе. 8.5 Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура. 8.6 Високошколска установа систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме оцењивања студената по предметима а посебно: да ли је метод оцењивања студената прилагођен предмету, да ли се прати и оцењује рад студента током наставе, какав је однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли се оцењује способност студената да примене знање. 8.7 Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставно научног процеса усклађене су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма.

23 8.8 Високошколска установа обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту). 8.9 Високошколска установа систематично прати и проверава оцене студената по предметима и предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена (сувише високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду Високошколска установа систематично прати и проверава пролазност студената по предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске пролазности или других неправилности у оцењивању Високошколска установа омогућава студентима одговарајући облик студентског организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом. Напомена:

24 Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. Упутство за примену стандарда 9: 9.1 Високошколска установа обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива у потребној количини и на време. 9.2 Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима који су унапред познати и објављени. 9.3 Високошколска установа доноси општи акт о уџбеницима. У складу са тим општим актом, установа систематично прати, оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта квалитета садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова); уџбеници и друга учила која не задовољавају стандард бивају побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим. 9.4 Високошколска установа обезбеђује студентима библиотеку опремљену потребним бројем библиотечких јединица као и опремом за рад. 9.5 Високошколска установа систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим библиотечког фонда. 9.6 Високошколска установа обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за савлађивање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку опрему, приступ Интернету и осталу комуникациону опрему. 9.7 Број запослених у библиотеци и пратећим службама као и врста и ниво њихове стручне спреме усклађени су са националним и европским стандардима за пружање ове врсте услуга. 9.8 Компетентност и мотивисаност особља за подршку у

25 библиотеци, читаоници и рачунарском центру се континуирано прати, оцењује и унапређује. 9.9 Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском центру Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одговарајућем делу зграде како би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружили адекватне услове за рад. Коришћење библиотеке и приступ њеном комплетном фонду обезбеђен је најмање 12 часова дневно. Напомена:

26 Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог рада. Упутство за примену стандарда 10: 10.1 Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у организацији и управљању високошколском установом су утврђени општим актом високошколске установе у складу са законом Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада као и њихова координација и контрола су утврђени општим актом високошколске установе, у складу са законом Високошколска установа систематски прати и оцењује организацију и управљање високошколском установом и предузима мере за њихово унапређење Високошколска установа систематски прати и оцењује рад управљачког и ненаставног особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада; посебно прати и оцењује њихов однос према студентима и мотивацију у раду са студентима Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђују се општима актом високошколске установе и доступни су јавности Рад и деловање управљачког и ненаставног особља су доступни оцени наставника, ненаставног особља, студената и јавног мњења Високошколска установа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за акредитацију Установа обезбеђује управљачком и ненаставном особљу перманентно образовање и усавршавање на професионалном плану.

27 Напомена:

28 Стандард 11: Квалитет простора и опреме да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. Упутство за примену стандарда 11: 11.1 Високошколска установа поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, библиотеку, читаоницу и слично, за квалитетно обављање своје делатности Високошколска установа поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску и другу специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим врстама и степенима студија Високошколска установа континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената Високошколска установа свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, како би се те информације користиле у научнообразовне сврхе Високошколска установа у свом саставу поседује најмање једну просторију опремљену савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају рад на рачунарима и коришћење услуга рачунског центра (фотокопирање, штампање, скенирање, нарезивање CD и DVD материјала). Напомена:

29 Стандард 12: Финансирање да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава што доводи до финансијске стабилности у дугом року. Упутство за примену стандарда 12: 12.1 Високошколска установа има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставнонаучног процеса, научноистраживачких пројеката, уметничких и професионалних активности Извори финансирања високошколске установе могу бити: o средства која обезбеђује оснивач; o школарине; o донације, поклони и завештања; o средства за финансирање научноистраживачког, уметничког и стручног рада; o пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских услуга; o накнаде за комерцијалне и друге услуге; o оснивачка права из уговора са трећим лицима; o и други извори, у складу са законом Високошколска установа самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду Високошколска установа обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употреба финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун који усваја савет.

30 Напомена:

31 Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске установе као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе. Упутство за примену стандарда 13: 13.1 Представници студената су чланови комисије за обезбеђење квалитета високошколске установе Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и документима којима се обезбеђује квалитет високошколске установе, укључујући и резултате самовредновања и оцењивања квалитета високошколске установе Обавезан елемент самовредновања високошколске установе јесте анкета којом се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања. Високошколска установа је обавезна да организује и спроведе анкету и да њене резултате учини доступним јавности и укључи их у укупну оцену самовредновања и оцене квалитета Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања. Напомена:

32 Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета да не Подлоге и начин задовољења стандарда Примедба Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. Упутство за примену стандарда 14: 14.1 Високошколска установа обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему обезбеђења квалитета те установе Високошколска установа обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања Високошколска установа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, представника Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената Високошколска установа обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним високошколским установама у погледу квалитета Високошколска установа обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета као и достизање жељених стандарда квалитета. У периодичним самовредновањима обавезно је укључивање резултата анектирања студената. Самовредновање мора да се спроводи најмање једном у три године Са резултатима самовредновања високошколска установа упознаје наставнике и сараднике преко катедри и стручних органа, студенте преко студентских организација, Комисију за акредитаицију и проверу квалитета и јавност.

33 Напомена:

34 Машински факултет у Краљеву, Универзитет у Крагујевцу Доситејева 19, Краљево, Република Србија УПИТНИК О ВРЕДНОВАЊУ НАСТАВЕ, СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И УСЛОВА РАДА ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА Упитник 1 ПОПУЊАВАЈУ СТУДЕНТИ ПРИ КРАЈУ ЗИМСКОГ И ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА. Анкета је АНОНИМНА. Циљ анкете је да се побољша настава. Молимо Вас да ИСКРЕНО изнесете своје ставове и дате објективну ПРОЦЕНУ. ПОДАЦИ О СТУДЕНТУ (одговор упишите читко штампаним словима или крстићем у пољу) Студијски Година уписа програм Факултета Година студија Коју сте средњу школу завршили? Просечна оцена из средње школе Начин студија: Буџет Самофинансирање Просечна оцена положених испита НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ (одговор упишите читко штампаним словима или крстићем у пољу) Назив предмета Име и презиме Име и презиме наставника асистента Ваша посећеност предавањима у % Ваша посећеност вежбама у % ВРЕДНОВАЊЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ НА ПРЕДМЕТУ (одговоре означите крстићем у оговарајућем пољу) 1. Моје предзнање за праћење овог предмета је довољно Да Делимично Не 2. Предавања се изводе редовно према распореду Да Делимично Не 3. Вежбе се изводе редовно према распореду Да Делимично Не 4. Наставник одржава консултације Да Делимично Не 5. Асистент одржава консултације Да Делимично Не 6. Сматрам да је програм предмета занимљив Да Делимично Не 7. Сматрам да је програм предмета применљив у пракси Да Делимично Не 8. Постоји адекватна литература за предмет Да Делимично Не ВРЕДНОВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА И АСИСТЕНТА (Заокружите једну од понућених оцена: 5 - одличан, 4 - врло добар, 3 - добар, 2 - лоше, 1 - јако лоше) Наставник Асистент 9. Коректан однос према студентима Излагања су занимљива Јасно и разумљиво излагање градива Предавања/вежбе су добро припремљена Спремност да се дају одговори на постављена питања Студенти се подстичу на активан рад у току предавања/ вежби Досадашње оцене на овом предмету одговарају мом показаном знању Наставник/асистент је дао информације о начину полагања предмета Датум попуњава студент

35 Машински факултет у Краљеву, Универзитет у Крагујевцу Доситејева 19, Краљево, Република Србија УПИТНИК О ВРЕДНОВАЊУ НАСТАВЕ, СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И УСЛОВА РАДА ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА Упитник 2 ПОПУЊАВАЈУ СТУДЕНТИ ПРИ КРАЈУ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА Анкета је АНОНИМНА. Циљ анкете је да се побољша настава и услови рада. Молимо Вас да ИСКРЕНО изнесете своје ставове и дате објективну ПРОЦЕНУ. ПОДАЦИ О СТУДЕНТУ (одговор упишите читко штампаним словима или крстићем у пољу) Студијски Година уписа Година студија програм Факултета Коју сте средњу школу завршили? Просечна оцена из Начин студија: Буџет Самофинансирање средње школе Просечна оцена положених испита ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ, СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И УСЛОВА РАДА (одговоре означите крстићем у оговарајућем пољу) 1. Да ли сте задовољни квалитетом наставе на Вашем студијском програму? Да Делимично Не 2. Да ли Вас је Факултет довољно информисао о режиму студија? Да Делимично Не 3. Да ли Вас је Факултет довољно упознао са системом квалитета високог образовања? Да Делимично Не 4. Да ли користите читаоницу Факултета? Да Делимично Не ВРЕДНОВАЊЕ УСЛОВА РАДА (Заокружите једну од понуђених оцена: 5 - одличан, 4 врло добар, 3 - добар, 2 - лоше, 1 - јако лоше) 5. Оцените опремљеност Факултета наставним средствима Нисам упознат 6. Оцените рад студентских организација Факултета Нисам упознат 7. Оцените рад студента продекана Нисам упознат 8. Оцените рад студентске службе Нисам упознат 9. Оцените рад декана Нисам упознат 10. Оцените рад продекана за наставу Нисам упознат 12. Оцените рад продекана за научну-истраживачку делатност Нисам упознат 13. Оцените рад и опремљеност библиотеке и читаонице Нисам упознат 14. Оцените хигијену и одржавање Факултета Нисам упознат 15. Оцените унутрашњост Факултета Нисам упознат 16. Оцените спољни изглед зграде и амбијент Факултета Нисам упознат 17. Оцените амфитеатре и учионице (комфорност, опрема, Нисам упознат учила,...) 18. Напишите речима оно што мислите да је битно за процену наставе и услова рада, а нисмо обухватили претходним питањима. Датум попуњава студент

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. 2 На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' број

Више

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА” УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА Београд ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА САМОВРЕДНОВАЊА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА За школску 2017/2018. годину Београд, 2018. 3 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА..3

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новм Саду (у наставку Школа)

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2017-2020. Београд, 2018. 1 На основу чланова 172-175. Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - 08 Standard.doc

Microsoft Word - 08 Standard.doc Станрд 8: Квалитет студената Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, оцењивање студената током ра у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016)

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН У ЗРЕЊАНИНУ 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб Број: Датум: На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - Postupak za upravljanje korektivnim merama.doc

Microsoft Word - Postupak za upravljanje  korektivnim merama.doc Поступак за управљање корективним мерама Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ 4 Детаљан садржај:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ Ниш, 2016. Садржај СТАНДАРД 1. СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...3 СТАНДАРД 2. СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА...11 СТАНДАРД 3. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...20 СТАНДАРД

Више

Стандарди

Стандарди УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ 36000 Краљево, Доситејева 19; Тел/факс 036 383 269, 383 377; Е-mail: office@mfkv.kg.ac.rs; www.mfkv.kg.ac.rs ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

Више

Microsoft Word - 01 Standard.doc

Microsoft Word - 01 Standard.doc II САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Станрд 1: Стратегија обезбеђења Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења, која је доступна јавности. А)

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc УКУПНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА Извештај је систематичан, целовит са препознатљивом вертикалом главног циља, при чему су инкорпорирани сви стандарди за самовредновање и оцењивање високошколске установе

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД 14 1. Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 14 Мисија и визија

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - Pravilnik o nastavnoj literaturi doc

Microsoft Word - Pravilnik o nastavnoj literaturi doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О НАСТАВНОЈ ЛИТЕРАТУРИ Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 42. Статута Универзитета и члана 55. Закона о високом

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануа

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануа ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануар 2014. 1 Општи подаци У циљу самовредновања институције

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНЕ Нови Сад, 2018. године СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12 i 89/13 u daljem tekstu:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Microsoft Word - izvestaj_samovrednovanje_pmf_2013.docx

Microsoft Word - izvestaj_samovrednovanje_pmf_2013.docx Извештај о самовредновању Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу Ниш, мај 2013. године Природно-математички факултетниш Вишеградска 33, 18000 Ниш Тел. +381 18 533 014 Факс +381 18 533 014

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

1

1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ Београд септембар 2012. године 1/22 УВОД Поступак самовредновања на Машинском факултету Универзитета у Београду спроведен је у летњем

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019.

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ СТАТУТ Универзитетa у Београду Факултета за физичку хемију - интегрални текст - бр. 741/1 од 12.06.2018. год. одлука о измени бр. 154 од 18.02.2019.

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Microsoft Word - 04.Q.1.01 Poslovnik o kvalitetu.doc

Microsoft Word - 04.Q.1.01 Poslovnik o kvalitetu.doc Документација Система управљања квалитетом Име и презиме Датум Потпис Аутор: Здравко Радмановић, ПРК 22.02.2013. Одобрио: Мирјана Карановић, декан 27.02.2013. Ознака: 04.Q.1.01 Верзија: 6 Копија: Страна

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више