Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc"

Транскрипт

1 Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 1 од 12

2 Детаљан садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 4.1. Уводне напомене 4.2. Облици провере знања студената Тест Писмено решавање задатака Есеј Активност студената Самостални рад студената Колоквијум Писмени испит Усмени испит 4.3. Израда питања и задатака за све облике провере знања и њихова калибрација 4.4. Реализација провере знања 4.5. Формирање оцене на предмету 5. ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 2 од 12

3 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ Овај документ дефинише активности и одговорности при провери знања студената. Упутство се примењује при провери знања студената на вежбама, колоквијумима, при изради самосталних радова и на испитима и другим облицима провере знања студената. Обавезан је за наставнике и сараднике који учествују у процесу провере знања студената. Овим документом је обухваћена провера знања студената на основним студијама и студијама другог и трећег степена. 2. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА ISO 9001: Производња и сервисирање 7.6. Управљање уређајима за праћење и мерење Документа система за менаџмент квалитетом Мегатренд универзитета: - Закон о високом образовању (Службени гласник Републике Србије бр. 76/05) - Статут Факултета / школе - Правила студирања на Мегатренд универзитету - Пословник квалитета, ознаке: К Поступак планирања и реализације наставе на студијама првог, другог и трећег степена, ознаке: С ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ ВЕЖБЕ: Облик практичне наставе; вежбе могу бити: лабораторијске, рачунске, говорне, уметничке, спортске итд. САМОСТАЛНИ РАДОВИ: пројекти, семинарски радови, семестрални радови, представе, изложбе и др. УСМЕНИ ИСПИТ: облик усмене провере знања у којој студент усменим путем одговара на унапред задати број питања (уобичајено 2, 3 или више) или решава задатке: ТЕСТ: облик писмене провере знања у којој студент у краткој, писаној форми, на папиру или у електронском облику, одговара на одређени број питања или решава одређени број задатака; пре завршног испита мора се одредити: број питања који ће садржавати тест, облике и врсту питања (отворена, затворена и сл.) и о томе се морају обавестити студенти; у случају електронског тестирања мора се унапред израдити скуп питања (банка питања) из које се питања постављају; ПИСМЕНО РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА: облик писмене провере знања у којој студент у писаној форми решава неколико или више постављених задатака; наставник мора унапред да одреди број питања, њихову природу, као и материју на коју се питања односе; Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 3 од 12

4 ЕСЕЈ: облик писмене провере знања у којој студент одговара у дужој писаној форми на једно или мањи број питања; наставник мора унапред да одреди облик и природу питања који ће бити предмет есеја, максимални обим есеја, као и критеријуме за његово оцењивање и да о томе обавести студенте кроз план рада. 4. ПОСТУПАК РАДА 4.1. Уводне напомене Провере знања студената усаглашене су са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом у којој се инсистира да се провера знања студената врши перманентно, током трајања наставе на предмету и да се целокупни рад и труд студената процењују, а да резултати те процене утичу на крајњу оцену знања студената на предмету. Стога се провера знања студената одвија током трајања наставе (кроз колоквијуме, тестове, одбране радова, активност на часу, пропитивање...) и на испиту. Начини провере знања студената на предмету морају бити унапред планирани и саопштени студентима на почетку семестра у којем се предмет одвија. Саопштавање начина провере знања врши се на уводном часу (први час у семестру) предавања као и вежби, и постављањем објашњења на сајт факултета/школе у део сајта који је намењен информацијама о предмету (за оне студенте који су пропустили уводни час). Начине, процентуалну бодовну расподелу и термине провере знања одређују предметни професор и асистент, а исти морају бити усаглашени са Картоном предмета који је одобрен акредитацијом студијског програма на коме се предмет одвија. Процентуална расподела свих провера знања студената (током трајања семестра и на испиту) у збиру морају износити 100%, од којих 70% бодова студент може стећи кроз провере знања током трајања наставе. Све провере знања морају бити планиране и реализоване тако да се проверава само знање које је предавано на предавањима и вежбама, а односи се на литературу која се користи за тај предмет Облици провере знања студената Облици тј. начини провере знања студената су: Тест Писмено решавање задатака Есеј Активност студената Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 4 од 12

5 Самостални рад студената Колоквијум Писмени испит Усмени испит Тест Тест је писмени облик провере знања студената у коме студент на папиру или у електронском облику, одговара на одређени број питања или решава одређени број задатака, при чему одговори подразумевају опредељивање студента за један или више тачних одговора од понуђених одговора или уписивање не више од пар реченица које представљају одговор на дато питање. Тест се може састојати од већег броја питања али се подразумева да студент неће потрошити више од пола сата времена како би решио тест. Питања која чине тест, као и понуђени одговори за свако питање морају бити постављени тако да су јасни сваком студенту и тако да се односе само на део градива за који се проверава знање студента а које је до тада било предавано током извођења наставе. Термин теста мора бити саопштен студентима унапред (на уводном часу и путем Информација о предмету на сајту факултета/школе или путем огласне табле сајта факултета/школе), као и део градива на који се тест односи. Резултати теста морају бити доступни студентима (истакнути на огласној табли сајта факултета или саопштени студентима кроз директан увид у тест) најкасније недељу дана по одржавању теста. Решене тестове студената који је одржан у писаној форми професор и асистент су дужни да чувају до краја семестра у својој архиви. Студенти имају право увида у тест у року од седам дана од одржавања истог. Резултате теста професор и асистент су дужни да чувају три године Писмено решавање задатака Писмено решавање задатака је писмени облик провере знања студената у коме студент на папиру решава одређени број задатака, при чему решење задатака подразумева извођење целог поступка, тј. логичког следа којим је студент дошао до решења. Писмено решавање задатака се може састојати од већег броја задатака (рачунских, програмерских, проблемских или случајева) а подразумева се да ће студент потрошити највише два сата времена решавајући све постављене задатке. Задаци који чине овај облик провере знања студената морају бити постављени тако да су јасни сваком студенту и тако да се односе само на део градива за који се проверава знање студента, а које је до тада било предавано током извођења наставе. Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 5 од 12

6 Термин писменог решавања задатака мора бити саопштен студентима унапред (на уводном часу и путем Информација о предмету на сајту факултета/школе или путем огласне табле сајта факултета/школе), као и део градива на који се писмено решавање задатака односи. Резултати писменог решавања задатака морају бити доступни студентима (истакнути на огласној табли сајта факултета или саопштени студентима кроз директан увид у тест) најкасније недељу дана по одржавању писменог решавања задатака. Решене задатке студената професор и асистент су дужни да чувају до краја семестра у својој архиви. Резултате писменог решавања задатака професор и асистент су дужни да чувају три године Есеј Есеј је писмени облик провере знања студената у коме студент на папиру одговара на питања, при чему сваки одговор подразумева логички заокружену и смислену целину. Есеј се може састојати од максимално пет питања или тема а подразумева се да ће студент потрошити највише два сата времена одговарајући на задату теме или питања. Питања или теме које чине овај облик провере знања студената морају бити формулисане тако да су јасне сваком студенту и тако да се односе само на део градива за који се проверава знање студента, а које је до тада било предавано током извођења наставе. Термин одржавања есеја мора бити саопштен студентима унапред (на уводном часу и путем Информација о предмету на сајту факултета/школе или путем огласне табле сајта факултета/школе), као и део градива на који се писмено решавање задатака односи. Резултати есеја морају бити доступни студентима (истакнути на огласној табли сајта факултета или саопштени студентима кроз директан увид у тест) најкасније недељу дана по одржавању есеја. Есеје студената професор и асистент су дужни да чувају до краја семестра у својој архиви. Резултате есеја професор и асистент су дужни да чувају три године Активност студената Активност студената је облик провере знања студената али и њиховог залагања и може се процењивати само током трајања часова предавања и вежби. Активност се процењује кроз учествовање у дискусијама, симулацијама, практичним вежбама или уметничком раду на часу, затим кроз рад на задацима на часу које поставе професор или асистент, као и одговарање на постављена писмена или усмена питања професора или асистента. Број бодова или процентуална расподела бодова које студент може добити за активност на часу мора бити унапред позната и саопштена студентима, а бодовање се мора вршити на Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 6 од 12

7 крају сваког часа и то тако да сви студенти имају увид у бодове које су остварили на том часу, тј. да су им ти бодови саопштени најкасније на наредном часу за претходни час. Резултате активности студената професор и асистент су дужни да чувају годину дана Самостални рад студената Самостални рад студената подразумева рад студената индивидуално или у тиму на пројектима, семинарским радовима, семестралним радовима, представама, изложбама и другим облицима самосталног рада који у највећој мери подразумевају ваннаставно ангажовање студената. Циљ или тема самосталног рада, као и начин постизања циља мора бити саопштен студентима унапред (на уводном часу и путем Информација о предмету на сајту факултета/школе или путем огласне табле сајта факултета/школе) као и садржај и форма које се очекују од њих као резултат самосталног рада. Такође, рок за завршетак самосталног рада морају бити унапред познати студентима. Циљ или тема самосталног рада морају се односити на градиво које је предавано на часовима предавања или вежби или подразумевати употребу тих знања при постизању жељених резултата самосталног рада. Бодови које студенти добијају за самостални рад морају бити саопштени и образложени сваком студенту који је учествовао у самосталном раду и то најкасније недељу дана након завршетка самосталног рада. Резултате самосталног рада професор и асистент су дужни да чувају до краја семестра у својој архиви. Бодови које студенти остваре за самостални рад могу се уносити у индексе студената и у том случају професори и асистент нису у обавези да чувају податке о самосталном раду студената. Уколико се бодови за самостални рад не уносе у индекс, подаци о бодовима стеченим за самостални рад чувају се три године Колоквијум Колоквијум је писмени или усмени облик провере знања студената који подразумева или услов за полагање испита или ослобађање студента од дела градива на крајњем испиту уколико је студент остварио минимум 55% бодова од укупног броја бодова на колоквијуму. Колоквијум може бити дат у облику тест, задаци или есеј. Термин колоквијума мора бити саопштен студентима унапред (на уводном часу и путем Информација о предмету на сајту факултета/школе или путем огласне табле сајта факултета/школе), као и део градива на који се колоквијум односи. Такође, студентима унапред мора бити саопштен облик колоквијума (тест, задаци или есеј) као и то да ли је колоквијум услов за испит или представља начин за ослобађање студента од дела градива. Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 7 од 12

8 Резултати колоквијума морају бити доступни студентима (истакнути на огласној табли сајта факултета или саопштени студентима кроз директан увид у тест) најкасније недељу дана по одржавању колоквијума. Решене колоквијуме студената који је одржан у писаној форми професор и асистент су дужни да чувају до краја семестра у својој архиви. Резултате колоквијума професор и асистент су дужни да чувају три године Писмени испит Писмени испит је писмени облик провере знања студената дат у облику теста, задатака или есеја. Питања или задаци на писменом испиту односе се на целокупно градиво које је предавано током трајања предмета, а објашњено је у литератури која се користи на предмету. Овај облик провере знања студената је најчешће део завршног испита, након којег се формира оцена на предмету. Писмени испит се може састојати од већег броја питања али се подразумева да студент неће потрошити више од три сата времена како би урадио писмени испит. Питања која чине писмени испит, као и понуђени одговори за свако питање уколико је испит дат у облику теста, морају бити постављени тако да су јасни сваком студенту и тако да се односе само на градиво које се изучавало на предмету за који се проверава знање студента а које је објашњено у литератури уџбенику за тај предмет. Термин писменог испита мора бити саопштен студентима минимум недељу дана пред одржавање испита, за шта је одговоран продекан за наставу који планира термине свих испита. Резултати писменог испита морају бити доступни студентима (истакнути на огласној табли сајта факултета или саопштени студентима кроз директан увид у писмени испит) најкасније недељу дана по одржавању писменог испита. Писмене испите студената као и резултате писменог испита који је одржан у писаној форми професор и асистент су дужни да чувају до краја наредног испитног рока у својој архиви Усмени испит Усмени испит је усмени облик провере знања студената у којој студент усменим путем одговара на унапред задати број питања или тема. У зависности од начина интерпретације знања и свеобухватности одговора студент остварује одређени проценат бодова предвиђен за свако постављено питање или тему. Овај облик провере знања студената је најчешће део завршног испита, након којег се формира оцена на предмету. Постављена питања или теме на усменом испиту односе се на целокупно градиво које је предавано током трајања предмета, а објашњено је у литератури која се користи на предмету. Усмено студент не сме бити испитиван више од 20 минута, а испиту морају присуствовати и остали студенти ради транспарентности испита и транспарентности процене знања. Број Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 8 од 12

9 бодова или коначна оцена коју је студент остварио морају бити јавно саопштени и студенту и слушаоцима. С обзиром да у већини случајева усмени испит представља финализацију провере знања и да након овога не следи ни један други облик провере знања студената, те се након усменог испита формира оцена на предмету, резултати ове врсте провере се уносе у индекс студента те професор и асистент нису у обавези да чувају резултате усменог дела испита. Уколико након ове провере знања студената ипак следи неки нови додатни облик провере знања, резултате усменог испита професор и асистент морају чувати до момента формирања оцене и њеног уноса у индекс студента и записник Израда питања и задатака за све облике провере знања и њихова калибрација Питања и задаци за све облике провере знања морају бити усаглашена са делом градива које је предавано на часовима предавања и вежби, а на које се облик провере знања односи. Питања и задатке састављају предметни професор и асистент. Професор врши калибрацију питања пре него што одобри тест, есеј, задатке, испит, итд. тако што врши поређење одговора које студент треба да да на постављена питања са градивом на које се односи облик провере знања, тј. са делом градива објашњеним у уџбенику и предаваним на часовима. Не сме бити никаквог одступања у одговорима и предаваном градиву, тј. питања не смеју бити постављана тако да траже одговоре ван предаваног градива. Професор је одговоран за јасноћу и усаглашеност постављених питања. Уколико се испостави да нека питања спроведене провере знања студената нису усаглашена са предвиђеним градивом провера знања може бити поништена од стране Комисије за контролу квалитета Мегатренд универзитета, а за исту ситуацију Комисија је дужна да пропише корективну меру. У овом случају студентима мора бити омогућено да у новом термину приступе поновној провери знања за исти део градива Реализација провере знања Сваки облик провере знања мора унапред бити планиран Наставним планом и програмом на предмету а расподела бодова за сваки облик провере знања студената мора бити усаглашена са Картоном предмета. Током провере знања студената и професор и асистент, а и студенти морају се понашати професионално и у складу са Правилником о студирању на Мегатренд универзитету као и са Етичким кодексом наставника и сарадника Мегатренд универзитета. Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 9 од 12

10 Резултате провере знања за сваког студента професор и асистент морају чувати тако да могу у сваком тренутку образложити студенту стечени број бодова на одређеној провери знања као и саопштити укупан број стечених бодова на предмету Формирање оцене на предмету Успешност студента у савлађивању предмета континуирано се прати током наставе и изражава се бодовима које студент стиче кроз претходно објашњене облике провере знања студената, а који се сматрају испуњавањем предиспитних обавеза студената. Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита (писменог и/или усменог испита) студент може остварити највише 100 поена, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Картоном предмета је утврђена сразмера бодова за сваки облик провере знања студената па и за завршни испит. Студент стиче право да полаже завршни испит непосредно по окончању наставе из тог предмета у роковима утврђеним Законом. Сматра се да је студент полагао испит уколико је приступио полагању испита. Оцена на предмету се формира у односу на остварени број бодова са предиспитних обавеза и на самом завршном испиту и то по следећој скали: Од 0 до 54 бода оцена 5 (није положио) Од 55 до 64 бодова оцена 6 (довољан) Од 65 до 74 бодова оцена 7 (добар) Од 75 до 84 бодова оцена 8 (врло добар) Од 85 до 94 бодова оцена 9 (изузетно добар) Од 95 до 100 бодова оцена 10 (одличан). Прелазне оцене су: 6, 7, 8, 9 и 10 а према ЕСПБ скали имају следеће значење: Оцену 10 (одличан) добија студент који: зна да одговори на сва питања и показује изузетно знање; даје опширне одговоре са јасним издвајањем основног од додатног и споредног садржаја; одлично разуме концепте, садржаје и технике; може да разликује и схвата проблеме којима се бави предмет и способан је да се критички односи према њима и даје креативна решења, повезује садржаје и везе датог предмета са сличним из исте или блиске научне области; активно је учествовао на вежбама и колоквијумима. Оцену 9 (изузетно добар) добија студент који: зна да одговори на сва питања и показује одлично знање; Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 10 од 12

11 даје опширне одговоре са јасним издвајањем основног од додатног и споредног садржаја; веома добро разуме концепте, садржаје и технике; може да разликује и схвата проблеме којима се бави предмет и способан је да се критички односи према њима и способан да повезује садржаје и везе датог предмета са сличним из исте или блиске научне области; активно је учествовао на вежбама и колоквијумима. За Оцену 8 (врло добар) потребно је да: зна да одговори на сва питања и показује више од просечног знања; одговори су опширни, са јасним издвајањем основног од додатног и споредног садржаја; добро разуме концепте, садржаје и технике; може да разликује и схвата проблеме којима се бави предмет и способан је да повезује садржаје и везе датог предмета са сличним из исте или блиске научне области; активно је учествовао на вежбама и колоквијумима. За оцену 7 (добар) потребно је да: студент зна да одговори на сва питања и показује просечно знање; разуме концепте, садржаје и технике; може да разликује и схвата проблеме којима се бави научна дисциплина којој припада предмет. За оцену 6 (довољан) потребно је да: студент зна да одговори на постављена питања и показује основно знање; разуме основне концепте, технике и садржаје. Оцена 5 (недовољан) - студент није положио испит: студент не зна да одговори на постављена питања; може се закључити да не разуме основне концепте и садржаје предмета. У индекс и записник професор уписује прелазне оцене. Прелазне оцене референт студентске службе уноси у матичну књигу студената. Оцену 5 (није положио) уписује предметни професор само у записник о полагању испита. 5. ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА За расподелу бодова и усаглашеност расподеле бодова (бодови за предиспитне обавезе и завршни испит) са Картоном предмета одговоран је предметни професор. За планирање термина провере знања студената током трајања наставе, информисање студената о терминима провере знања током трајања наставе и начинима провере знања као и за израду питања и задатака на планираним облицима провере знања одговорни су предметни професор и асистент. Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 11 од 12

12 За јасноћу постављених питања и одговоран је предметни професор. усаглашеност питања са предаваним градивом За планирање термина завршних испита и информисање студената о истом одговоран је продекан за наставу факултета. За чување података о резултатима провере знања током трајања наставе на предмету (предиспитне обавезе) одговорни су предметни професор и асистент. За чување података о оценама на предмету одговоран је шеф студентске службе. 6. ПРИЛОЗИ Овај документ нема прилоге. Верзија: 1 Ознака: С.3.02 Страна 12 од 12

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

OSNOVE MENADŽMENTA

OSNOVE MENADŽMENTA FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE I FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE 2018/2019. PREDMET: OSNOVI MENADŽMENTA IG. NAČIN POLAGANJA ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA PREDMETNI PROFESOR: DOC. DR SNEŽANA BERIĆ EMAIL: SBERIC@MEGATREND.EDU.RS

Више

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Профил предмета: научно-стручни Број бодова(еспб): 8 Трајање

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

Slide 1

Slide 1 http://ctm.fon.bg.ac.rs/ Menadžment tehnologije i razvoja Školska 2018/2019. godina Nastavnici i saradnici Profesor dr Maja Levi Jakšić, redovni profesor četvrtak 16-18h, kabinet 301C majal@fon.bg.ac.rs

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx Члан 3. Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, до 30. септембра наредне године. Настава се организује и изводи по семестрима,

Више

Табела 5

Табела 5 Основи финансија инфолист 2018/19 академске и струковне студије Назив предмета: Основи финансија Година студија: друга Семестар: четврти Фонд часова: 45 предавања + 26 вежби Статус предмета: обавезни Условљеност:

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

oss_40_ docx

oss_40_ docx Шифра и назив предмета: 0132.11 Аутоматизација производних процеса Обим наставе у бодовима: 6 ЕСПБ Семестар: VI Фонд часова за предавање, вежбе и ДОН: - недељно : 2 + 2 + 1 - укупно : 30 + 30 + 15 = 75

Више

Microsoft PowerPoint - NAD IR OS pravila 2017.pptx

Microsoft PowerPoint - NAD IR OS pravila 2017.pptx Нумеричка анализа и дискретна математика 2017/2018 ИР, ОС ванр. проф. др Бранко Малешевић, доц. др Ивана Јововић ванр. проф. др Синиша Јешић, доц. др Наташа Ћировић Настава Курс Нумеричка анализа и дискретна

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун године

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун године ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун 2019. године На основу чланова 64.Статута Високе школе за пословну економију

Више

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (предавања) НАСТАВНИЦИ

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

PREDMET: MAKROEKONOMIJA

PREDMET: MAKROEKONOMIJA UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŢENJERING I MENADŢMENT BANJA LUKA Akademska 2014/15 godina PREDMET: PONAŠANJE POTROŠAČA Nastavnik: Doc. dr Mladen Milić e-mail: mladen.milic@fondpiors.org Osnovna literatura:

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, П

На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, П На основу члана 57. ст 1. тачка 1) и чланова 107.-110. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13),, Правилника о оцењивању ученика у основном образовању

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Microsoft Word - 4_Postupak za rad studentske sluzbe.doc

Microsoft Word - 4_Postupak za rad studentske  sluzbe.doc Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: С.2.04 Страна 1 од 18 Детаљан садржај:

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Универзитет у Нишу Електронски факултет у Нишу Катедра за теоријску електротехнику ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ Увод Циљ и задаци предмета Припрема студената за практичан рад у Лабораторији

Више

Na osnovu člana 121. Statuta VŠ Primus Gradiška, Senat na sjednici održanoj dana godine, donosi: PRAVILNIK O IZRADI SEMINARSKOG RADA NA VŠ

Na osnovu člana 121. Statuta VŠ Primus Gradiška, Senat na sjednici održanoj dana godine, donosi: PRAVILNIK O IZRADI SEMINARSKOG RADA NA VŠ Na osnovu člana 121. Statuta VŠ Primus Gradiška, Senat na sjednici održanoj dana 03.10.2009. godine, donosi: PRAVILNIK O IZRADI SEMINARSKOG RADA NA VŠ PRIMUS GRADIŠKA GRADIŠKA, oktobar 2009.GOD. Ovim Pravilnikom

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01. 10. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine

Више

Broj:

Broj: SLOBOMIR P UNIVERZITET PREDMET: OSNOVI MENADŽMENTA Fakultet(i): Fakultet za ekonomiju i menadžment Poreska akademija Akademska: 2015/2016 Nastavnik: prof. dr Mile Vasić E-mail: vasic.mile@gmail.com Tel:

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О СТУДИЈАМА Београд, 2014.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О СТУДИЈАМА Београд, 2014. ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О СТУДИЈАМА Београд, 2014. На основу члана 50. Статута, Наставно-научно веће Високе школе за пословну економију и предузетништво у Београду,

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Beograd, Oktobar O KOMBINOVANOM PROGRAMU

Beograd, Oktobar O KOMBINOVANOM PROGRAMU Beograd, Oktobar 2018. O KOMBINOVANOM PROGRAMU Na osnovu člana 99 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( Sl. glasnik RS, br. 88/2017 i 27/2018 dr. zakoni), Statuta Savremene gimnazije, Školski

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

ETШ: "Паја Маргановић“ Панчево

ETШ: Паја Маргановић“ Панчево ETШ: "Паја Маргановић Панчево OЦЕЊИВАЊЕ 2013/14. 1964 2014 Какве су ово оцене? Какве су ово оцене? Редовном анализом књига евиденције утврђени су пропусти у оцењивању. Најчешћи проблеми су: неправилно

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la:

Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la: Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la: Beata Bobinac, struč.spec.oec, predavač Nositelj predmeta:

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Информатика у здравству ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ З

Информатика у здравству ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ З УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА У ЗДРАВСТВУ ЕСПБ: 3 Предавања: Др Небојша Здравковић, доцент, nzdravkovic@medf.kg.ac.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 10.06.2016. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2015/2016. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 23.08.2016 8 Amf Matematika

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD PREDMET: STRATEGIJSKI MENADŽMENT II GODINA, OBAVEZAN ZA SVE SMEROVE Naziv kursa: Strategijski menadžment Obim kursa : 60h predavanja + 60h vežbi Nastavnici: 1. dr Dragan Đuričin,

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Pojačavači

Pojačavači Programiranje u fizici Prirodno-matematički fakultet u Nišu Departman za fiziku dr Dejan S. Aleksić Programiranje u fizici dr Dejan S. Aleksić, vanredni profesor Kabinet 307 (treći sprat), lab. za elektroniku

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

11221 KANCELARIJSKA OPREMA

11221 KANCELARIJSKA OPREMA УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА ДОКТОРСКИМ УМЕТНИЧКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Београд, јул 2007. На основу чл. 85. ст 9. ЗВО (Сл.Гласник РС бр.76/05)

Више

5pravilnik-o-nagradjvanju-ucenika-2014.doc

5pravilnik-o-nagradjvanju-ucenika-2014.doc РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОШ Бранко Миљковић Број: 02-56/1 Датум: 06..2014.године Н И Ш На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл.гл. РС, број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 60. и

Више

Microsoft Word - autorsko pravo.doc

Microsoft Word - autorsko pravo.doc ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Статус предмета: Профил предмета: Ауторско право и право индустријске својине Обавезни предмет, IV година основних студија (VIII семестар) Научно-стручна

Више

PREDMET: MAKROEKONOMIJA

PREDMET: MAKROEKONOMIJA UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA Akademska 2016/17 godina PREDMET: MAKROEKONOMIJA Nastavnik: doc. dr Mladen Ivić e-mail: ivic.mladen@gmail.com Osnovna literatura: Ivić, M., Mitić,

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Антимонополско право Статус предмета: Изборни (Правно-економски модул) Профил предмета: Позитивно-правни Број бодова(еспб): 7 (седам) Трајање наставе: 75 = (3+1+1) x

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v . OPĆE INFORMACIJE.. Naziv kolegija Tehnološki softwer.6. Semestar 5.. Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof..7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4.3. Suradnici Mario Božinović, dig.8. Način

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више