Akcioni plan

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Akcioni plan"

Транскрипт

1

2 УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/ /2019. Крагујевац, 2016.

3 На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), и чланова Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, а у складу са Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета за високо образовање ( Службени гласник РС бр. 106/06) и Правилником о стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета Факултета, Комисијa за обезбеђење и унапређење квалитета сачинила је АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу за период 2016/ /2019. У складу са утврђеним стандардима Националног савета за високо образовање за обезбеђење и унапређење квалитета високошколских установа, у складу са стандардима за самовредновање, спољашњу проверу квалитета, и акредитацију високошколских установа и студијских програма, као и са циљевима утврђеним Стратегијом обезбеђења квалитета Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, овим Акционим планом утврђују се мере и поступци за обезбеђивање и унапређивање квалитета у релевантним областима. Стратегијом обезбеђења квалитета утврђене су следеће области у којима се обезбеђује и унапређује квалитет: студијски програми наставни процес наставно особље научноистраживачки рад оцењивање студената уџбеници и литература библиотека информатички ресурси простор и опрема ненаставно особље процес управљања јавност у раду финансирање Акционим планом утврђују се поступци и активности чији је циљ праћење, вредновање и унапређивање квалитета у овим областима. Акционим планом утврђују се субјекти који су одговорни за спровођење предвиђених поступака и активности, као и оквирни рокови за њихово спровођење.

4 I АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА Трогодишњим Акционим планом самовредновања утврђују се поступци, задаци и активности чији је циљ сакупљање и анализа података за процес самовредновања, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање. Акционим планом самовредновања утврђују се и субјекти одговорни за спровођење предвиђених поступака и активности, као и оквирни рокови за њихово спровођење. Сакупљање података за самовредновање Стандард 1 стратегија обезбеђења квалитета, Стандард 2 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета, Стандард 3 систем обезбеђења квалитета, Стандард 14 систематско праћење и квалитета и самовредновање 1. Годишња анализа свих релевантних докумената (стратегије, реализације акционог плана, извештаја, правилника). : Комисија, наставници и сарадници, већа одсека, Наставно-научно-уметничко веће. :. 2. Усвајање измена и допуна докумената предвиђених овим стандардима у складу са идентификованим потребама. : Комисија, наставници и сарадници, већа одсека, Наставно-научно-уметничко веће. :, по потреби. 3. Сачињавање Извештаја о самовредновању за период год. Разматрање и усвајање извештаја. : Комисија, административне јединице, библиотека, информатичка служба, декан, секретар, продекани, већа одсека, студентски Парламент, Наставно-научно-уметничко веће. : октобар Стандард 4 квалитет студијских програма, Стандард 5 квалитет наставе 1. Анкетирање студената о квалитету педагошког рада наставника и сарадника и квалитету организације и реализације наставе. : студенти, студентски Парламент, студент продекан, информатичка служба, административне јединице, Комисија. : на крају оба семестра сваке године, две недеље пре почетка пријаве испита. - Извештај о резултатима анкете. : информатичка служба. : 15 дана од датума завршетка спровођења анкете. - Анализа резултата анкетирања, Извештај о резултатима анализе, и предлог корективних и/или превентивних мера. : већа катедри и одсека, наставници и сарадници, Комисија. : месец дана од датума пријема Извештаја о резултатима анкете. - Подношење извештаја о спровођењу корективних мера и њихова анализа. : шефови катедри, декански колегијум, Комисија. : три месеца по доношењу корективних мера у зависности од типа мера. 2. Анализа студијских програма курикулума и силабуса, исхода учења, начина оцењивања, радног оптерећења студената. : већа катедри и одсека, наставници и сарадници, Комисија, Наставно-научно-уметничко веће. :, по завршетку школске године 3. Анкетирање дипломираних и мастер студената о исходима образовања и стеченим компетенцама. : дипломирани, мастер студенти, административне јединице. : датум свечане доделе диплома.

5 - Извештај о резултатима анкете. : информатичка служба, административне јединице. : 15 дана од датума спровођења анкете. - Анализа резултата анкетирања, извештај о резултатима анализе, и предлог корективних и/или превентивних мера. : већа катедри и одсека, наставници и сарадници, Комисија. : месец дана од датума пријема Извештаја о резултатима анкете. - Подношење извештаја о спровођењу корективних мера и њихова анализа. : шефови катедри, Комисија, декански колегијум. : три месеца по доношењу корективних мера у зависности од типа мера. Стандард 6 квалитет научноистраживачког рада, Стандард 7 квалитет наставника и сарадника 1. Подношење годишњих извештаја о учешћу на пројектима и научној продукцији, као и укључености ових резултата у наставни процес. Анализа и предлог корективних и/или превентивних мера. : наставници и сарадници, већа катедри, продекан за науку. : годишње, октобар Сачињавање годишњег плана научноистраживачких активности. : наставници и сарадници, већа катедри, продекан за науку, Наставно-научно веће. : годишње, октобар Анализа резултата анкетирања о педагошком раду наставног кадра, извештај о резултатима анализе, и предлог корективних и/или превентивних мера. : већа катедри и одсека, наставници и сарадници, Комисија. : месец дана од датума пријема Извештаја о резултатима анкете. Стандард 8 квалитет студената 1. Годишњи извештаји стручних служби о: броју уписаних студената по годинама студија, броју први пут уписаних студената, броју дипломираних студената, успеху дипломираних студената, просечном трајању студија, успеху студената на испитима, пролазности на испитима. : административне јединице. : годишње, децембар Анализа извештаја и предлог корективних и/или превентивних мера. : Комисија, већа одсека, наставници и сарадници, Наставно-научно веће. : Стандард 9 квалитет уџбеника, библиотечких и информатичких ресурса, Стандард 10 квалитет управљања и ненаставне подршке, Стандард 11 квалитет простора и опреме, Стандард 12 финансирање, Стандард 13 квалитет улоге студената у самовредновању и Стандард 4 квалитет програма 1. Двогодишње анкетирање запослених о квалитету рада управљачких структура и административних јединица, условима за научноистраживачки и уметнички рад, раду и опремљености библиотеке, садржају интернет презентације факултета и опремљености наставног простора. : запослени, Комисија, административне јединице и информатичка служба. : јул и јул Извештај о резултатима анкете. : административне јединице и информатичка служба. : 15 дана од датума спровођења анкете. - Анализа резултата анкетирања, извештај о резултатима анализе, и предлог корективних и/или превентивних мера. : већа катедри и одсека, стручне службе, декански колегијум, Комисија, Наставно-научно-уметничко веће. : месец дана од датума пријема Извештаја о резултатима анкете. - Подношење извештаја о спровођењу корективних мера и њихова анализа. :

6 шефови катедри и служби, Комисија, декански колегијум. : три месеца по доношењу корективних мера. 2. Двогодишње анкетирање студената о квалитету и реализацији студијских програма, учешћу студената у настави, коришћењу уџбеника и литературе, раду и опремљености библиотеке, садржају интернет презентације факултета и опремљености наставног простора. : студенти, студентски Парламент, административне јединице, информатичка служба, Комисија. : јун и јун Извештај о резултатима анкете. : административне јединице и информатичка служба. : 30 дана од датума спровођења анкете. - Анализа резултата анкетирања, извештај о резултатима анализе, и предлог корективних и/или превентивних мера. : већа катедри и одсека, стручне службе, декански колегијум, Комисија, Наставно-научно-уметничко веће. : 30 дана од датума пријема Извештаја о резултатима анкете. - Подношење извештаја о спровођењу корективних мера. Анализа резултата спроведених мера. : шефови катедри/служби, Комисија, декански колегијум. : три месеца по доношењу корективних мера у зависности од типа мера. 3. Анализа Извештаја о раду Студентског парламентa и предлог корективних мера : студентски Парламент, Комисија, Наставно-научно-уметничко веће. : годишње, 30 дана након подношења Извештаја. 4. Ажурирање и објављивање свих релевантних информација на утврђени начин, ради постозања транспарентности података и процеса. : сви субјекти задужени за обезбеђење и унапређивање квалитет. :

7 II АКЦИОНИ ПЛАН ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА за период 2016/ /2019. Акционим планом утврђују се поступци, активности и субјекти одговорни за њихову реализацију, као и рокови за њихов завршетак, појединачно за сваку од Стратегијом дефинисаних области обезбеђења квалитета. Акционим планом утврђује се и начин спровођења корективних мера и субјекти одговорни за њихово спровођење. Акционим планом утврђују се и активности усмерене на едукацију субјеката унапређења квалитета и развој свести о неопходности неговања културе квалитета. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Квалитет студијских програма обезбеђује се кроз праћење и вредновање њихових циљева, исхода учења, и радног оптерећења студената, осавремењивање садржаја, јавност и доступност података о програмима. Квалитет студијских програма прати се и вреднује на основу прикупљених података о перцепцији квалитета студијских програма од стране релевантних популација (наставници и сарадници, односно запослени, студенти, свршени студенти алумни, тржиште рада, послодавци, друге сродне високошколске установе). За праћење и унапређивање квалитета студијских програма планирају се следећи поступци и активности: Исход Анкетирање студената о квалитету и реализацији студијских програма, учешћу студената у настави, коришћењу уџбеника и литературе, раду и опремљености библиотеке, садржају интернет презентације факултета и опремљености наставног простора. - Центар за информатичку делатност са студентским Парламентом спроводи анкетирање студената, врши обраду података, и сачињава Извештај о резултатима анкете и доставља га већима, Комисији и деканском колегијуму - Студент продекан и студентски Парламент мотивишу студенте да се укључе у анкетирање, прате и контролишу спровођење анкетирања. - Веће катедри разматра резултате, усваја извештај о анализи студентске анкете, који садржи и корективне/превентивне мере, најкасније 30 дана по добијању Извештаја о резултатима анкете. У извештају морају бити јасно издвојене области где су оцене биле испод задовољавајућег нивоа просечне оцене 3 (на скали од 1 до 5). - Студентски парламент је у обавези је да обезбеди присуство представника студената на овим седницама већа катедри, како би студенти учествовали у формулисању корективних мера. - Шефови одсека су у обавези да Комисији поднесу Извештај о предлогу корективних мера најкасније у року од месец дана, у зависности од формулисаних мера. Двогодишње, на крају летњег семестра, уз анкету о педагошком раду наставника Комисија синтетише извештаје катедри у Извештај о анализи студентског вредновања квалитета студија и подноси га декану и продеканима. Декан и продекан за наставу разматрају проблеме на које су указали резултати анкете, и утврђују како ће корективне мере бити спроведене. Након усвајања, Извештај се доставља Шефовима катедри, шефовима служби, Студентском парламенту и студенту продекану.

8 Исход Анкетирање запослених о квалитету студијских програма, раду управљачких структура и административних јединица, раду и опремљености библиотеке, садржају интернет презентације факултета и опремљености наставног простора - Центар за издавачко-информатичку делатност, уз помоћ административних служби, реализује анкетирање запослених и обраду података, те сачињава Извештај о резултатима и доставља га Комисији и деканском колегијуму - Декански колегијум и Комисија разматрају резултате, усвајају извештај који садржи и корективне/превентивне мере, најкасније 30 дана по добијању Извештаја о резултатима анкете, и подносе га Наставно-научно-уметничком већу. За спровођење мера одговорни су руководиоци одговарајућих служби обухваћених овом анкетом. Двогодишње, јун за спровођење анкетирања, јул за обраду података, октобар за почетак спровођења предложених мера Декан и продекани разматрају проблеме на које су указали резултати анкете, и утврђују како ће корективне мере бити спроведене. Након усвајања Извештаја од стране Већа Факулетета, исти се доставља шефовима катедри и шефовима служби. Исход Анкетирање свршених студената о квалитету студијских програма, исходима образовања и стеченим компетенцијама - Свршени студенти основних и мастер студија попуњавају анонимну анкету у оквиру свечаности доделе диплома или приликом преузимања уверења о завршеним студијама - Центар за информатичку делатност, уз помоћ административних служби, реализује анкетирање и обраду података, те сачињава Извештај о резултатима и доставља га већу катедри, Комисији и деканском колегијуму. - Студент продекан и Студентски парламент прате и контролишу спровођење анкетирања, на захтев учествују у сачињавању извештаја. - Веће катедри разматра резултате, и усваја Извештај о анализи резултата студентске анкете, који садржи и корективне/превентивне мере, најкасније 30 дана по добијању Извештаја о резултатима анкете. У извештају морају бити јасно издвојене области где су оцене биле испод задовољавајућег нивоа. Задовољавајућим се сматрају оцене преко 3 (на скали од 1 до 5). Студентски парламент у обавези је да обезбеди присуство представника студената на овим седницама већа катедри, како би студенти учествовали у формулисању корективних мера. - Шефови одсека су у обавези да Комисији поднесу извештај о предлогу корективних мера најкасније у року од месец дана. децембар сваке године. Комисија синтетише извештаје катедри у Извештај о анализи студентског вредновања квалитета студија, Декан и продекани разматрају проблеме на које су указали резултати анкете, и утврђују како ће корективне мере бити спроведене. Након усвајања Извештаја од стране Већа Факулетета, исти се доставља шефовима катедри и шефовима служби.

9 Исход Анкетирање послодаваца о квалитету студијских програма, исходима образовања и стеченим компетенцијама запослених из редова бивших студената Факултета - Административна служба, при додели диплома/уверења, узима контакте од свршених студената (на добровољној бази) и уноси их у обједињену базу - Центар за информатичку делатност, уз помоћ административних служби, из ове базе сачињава узорак испитаника и њихових потенцијалних послодаваца, реализује анкетирање и обраду података, сачињава извештај о резултатима и доставља га Комисији и деканском колегијуму. - Веће катедри разматра резултате, и усваја Извештај о анализи анкете, који садржи и корективне/превентивне мере, најкасније 30 дана по добијању Извештаја о резултатима анкете. Студентски парламент у обавези је да обезбеди присуство представника студената на овим седницама већа катедри, како би студенти учествовали у формулисању корективних мера. - Шефови одсека су у обавези да Комисији поднесу извештај о предложеним корективним мерама најкасније у року од 60 дана. двогодишње Комисија синтетише извештаје у Извештај о анализи вредновања квалитета студија, Декан и продекани разматрају проблеме на које су указали резултати анкете, и утврђују како ће корективне мере бити спроведене. Након усвајања Извештаја, исти се доставља шефовима катедри. Развијање нових студијских програма на свим нивоима студија припрема за (ре)акредитацију - Константна евалуација постојећих програма и припрема за нови циклус акредитације - Развијање нових студијских програма основних, мастер или докторских студија, на основу постојећих кадровских капацитета. Посебну пажњу посветити могућности покретања интердисциплинарних студија или заједничких студија са неком иностраном институцијом. - Размотрити могућност да се понуде постојећи студијски програми или поједини предмети, на свим нивоима студирања, и на страном језику (енглеском). - наставници и сарадници у оквиру већа катедри и одсека - Наставно-научно-уметничко веће, продекани за наставу и науку Организовање радионица и округлих столова за наставнике, сараднике, запослене у стручним службама, представнике студената едукација за прикупљање различитих врста података, спровођење анализа, мотивисање за укључивање у процес унапређивања квалитета - Наставно-научно-уметничко веће, Центар за издавачко-информатичку делатност, наставници и сарадници, већа катедри, стручне службе и центри Факултета, Комисија и студентски Парламент

10 Упознавање наставника, сарадника, запослених и студената са резултатима процеса самовредновања, уоченим проблемима и потребним унапређењима. презентације на већима одсека и седницама одговарајућих служби, упознавање са израђеним извештајима и предложеним мерама, публикација на интернет страници Факултета Већа катедри/одсека, наставници и сарадници, запослени у стручним службама, Секретар факултета, Комисија, декан и продекани јануар Исход Мотивисање свих субјеката за активније укључивање у праћење и унапређивање квалитета, едукација за ефикасније праћење квалитета НАСТАВНИ ПРОЦЕС Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз: обезбеђивање довољног броја компетентних наставника и сарадника, првенствено кроз уговоре о раду, или, ако је то неопходно, уговоре о допунском раду (ангажовању), ажурну израду и праћење реализације плана рада (академског календара), распореда часова и распореда испита редовно одржавање свих облика наставе коришћење адекватних и савремених метода у настави, коришћење савремене техничке подршке у настави квалитет планова рада (силабуса) и доступност студентима квалитет уџбеничке и друге литературе редовно праћење и вредновање рада студената, оцењивање засновано на унапред утврђеним и јавним стандардима, који су усклађени са исходима учења професионални однос наставника и сарадника према раду и студентима, отвореност за промене и укључивање студенских предлога и ставова у реализацију наставе За праћење и унапређивање квалитета наставе, планирају се следећи поступци и активности: Сачињавање и благовремено објављивање силабуса, годишњег плана наставе (календара рада), распореда часова, и распореда испита објављивање на интернет презентацији Факултета и огласним таблама Служба за организацију наставе и студентска питања, продекан за наставу 15. септембар силабуси за текућу годину и календар рада 15. септембар и 1. фебруар (почетак семестра) распоред часова 1. новембар распоред испита за нову академску годину (за рокове од јануарског до октобарског)

11 Исход Анкетирање студената о квалитету педагошког рада наставника и сарадника, и квалитету организације и реализације наставе - Центар за информатичку делатност организује и координише анкетирање студената и обраду података, сачињава извештај о резултатима који доставља Комисији и шефовима катеди/одсека, најкасније 15 дана од датума спровођења анкете - Студент продекан и Студентски парламент мотивишу студенте да се укључе у анкетирање, прате и контролишу спровођење анкетирања и учествују у сачињавању извештаја - Веће катедри разматра резултате, и по потреби предлаже корективне и превентивне мере, најкасније 30 дана по добијању Извештаја о резултатима анкете. У извештају морају бити јасно издвојене области где су оцене биле испод задовољавајућег нивоа просечне оцене 3 (на скали од 1 до 5). Студентски парламент у обавези је да обезбеди присуство представника студената на овим седницама већа катедри, како би студенти учествовали у формулисању корективних мера. Шефови катедри у обавези су да Комисији поднесу извештај о предлогу корективних мера најкасније у року од 30 дана. На крају сваког семестра, две недеље пре почетка пријаве испита Комисија синтетише извештаје Катедри у Извештај о анализи студентског вредновања педагошког рада и подноси га декану и продеканима. Након усвајања, Извештај се доставља шефовима катедри и служби, Студентском парламенту и студенту продекану. Декан и продекан за наставу у разговору са наставницима и сарадницима на чијим предметима су оцене биле ниже од задовољавајућих, разматрају проблеме на које су указали резултати анкете, и утврђују како ће корективне мере бити спроведене. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНИ РАД Квалитет научноистраживачког рада на Факултету остварује се кроз: обезбеђивање потребних услова за научноистраживачки рад доследну примену стандарда о квалитету научноистраживачког рада доследну примену Кодекса професионалне етике у научноистраживачком раду праћење повезаности образовног, научноистраживачког и стручног рада осмишљавање и реализовање научноистраживачких и стручних пројеката, домаћих и међународних анализу годишњих података о научноистраживачком раду и научној продукцији наставника и сарадника Факултета анализу резултата издавачке делатности Факултета укључивање резултата научноистраживачког и стручног рада у наставу. За праћење и унапређивање квалитета научноистраживачког рада планирају се следећи поступци и активности:

12 Редовно годишње праћење резултата научног, стручног и уметничког рада наставника, и њиховој укључености у наставни процес - наставници и сарадници (извештаји о научноистраживачком раду) - шефови катедри (обједињују податке) - продекан за научноистраживачки рад (израда годишњег извештаја) - Наставно-научно-уметничко веће - разматра годишњи извештај - наставници и сарадници, већа катедри разматрају наставне планове и садржаје које они обухватају, и разматрају начин на који су резултати научноистраживачког рада наставника и сарадника укључени у садржај или реализацију наставе 20. децембар достављање података са већа катедри продекану 20. јануар сачињавање и разматрање Информатора о раду, са посебним одељком за Извештај о научноистраживачком раду и научној продукцији наставника и сарадника Планирање научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника - наставници и сарадници подносе план научноистраживачког рада за наредну годину - шефови катедри обједињују податке у збирни план рада - продекан за научноистраживачки рад обједињује податке у годишњи План научноистраживачког рада - Наставно-научно веће - разматра и усваја план рада 20. децембар достављање података са већа катедри продекану 20. јануар сачињавање и разматрање Информатора о раду, са посебним одељком за план научноистраживачког рада и научне продукције наставника и сарадника Обезбедити материјалну подршку научном, стручном и уметничком раду наставника у законским оквирима - Савет факултета планира и доноси одлуку о материјалној подршци научном, стручном и уметничком раду - декан доноси одлуку о појединачним облицима материјалне подршке научном и стручном раду, у складу са планом финансијског пословања према усвојеним годишњим плановима рада Анализа издавачке делатности Факултета на основу Извештаја Издавачког центра, на основу квантитативних и квалитативних показатеља - Издавачки центар факултета подноси годишњи извештај о раду у коме се налазе подаци о броју издања у појединачним библиотекама, броју публикација, категоризацији периодичних публикација, списку рецензија, рецензената и области. - продекан за научноистраживачки рад обједињује податке у годишњи Информатор о раду, са посебним одељком о издавачкој делатности - Наставно-научно-уметничко веће разматра и анализира Извештај 20. децембар достављање Извештаја Издавачког центра 20. јануар сачињавање и разматрање Извештаја о издавачкој делатности

13 КВАЛИТЕТ НАСТАВИКА И САРАДНИКА Квалитет наставника и сарадника на Факултету остварује се кроз: спровођење поступака за избор наставника и сарадника у звања на основу прописаних законских критеријума, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање стриктну примену критеријума за вредновање свих аспеката рада (научноистраживачког рада, педагошког рада, доприноса развоју научног подмлатка, доприноса развоју Факултета и студијских програма, доприноса широј академској заједници) у поступку избора наставника и сарадника у звања обезбеђивање услова за научноистраживачко и педагошко-методичко усавршавање наставника, и организовање активности за усавршавање перманентно праћење и вредновање квалитета наставника и сарадника спровођење кадровског планирања и кадровског развоја у складу са стандардима квалитета За праћење и унапређивање квалитета наставника и сарадника планирају се следећи поступци и активности који су посебно објашњени у претходним деловима овог Плана: Мотивисање и едукација студената за укључивање што већег броја студената у процедуру за давање мишљења о педагошком раду наставника и сарадника приликом анкетирања Студент продекан, Студентски парламент, Комисија, наставници и сарадници Планирање научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника наставници и сарадници, већа катедри и одсека, продекан за научноистраживачки рад, Наставно-научно веће и Комисија Анкетирање студената о квалитету педагошког рада наставника и сарадника, и квалитету организације и реализације наставе и имплементирање предложених мера студент продекан, Студентски парламент, наставници и сарадници, већа катедри и одсека, Комисија, Наставно-научно веће, декански колегијум

14 КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Квалитет студената на Факултету остварује се кроз: утврђивање и објављивање услова и критеријума за упис нових студената праћење и вредновање поступка уписа нових студената редовну годишњу анализу квалитета нових студената промотивне активности за привлачење квалитетних нових студената обезбеђивање једнаких услова за све потенцијалне нове студенте и студенте, обезбеђивање услова за студирање особа са посебним потребама (сензорним или моторним), и припадника мањина праћење и вредновање оцењивања рада и знања студената на предиспитним активностима и испитима праћење и вредновање успеха студената (пролазности на испитима, броја уписаних студената, дужине студирања, успешности студената по предметима, испитним роковима, годинама и нивоима студија) редовним анкетирањем студената и укључивањем студената у формулисање и спровођење корективних мера За праћење и унапређивање квалитета студената, поред активности описаних у претходним одељцима, које се односе на анкетирање студената и анализе извештаја стручних служби и наставника и сарадника Факултета (нарочито у погледу квалитета оцењивања), планирају се још и следећи поступци и активности: Спровођење годишњег конкурса за упис нових студената у складу са законским прописима и правилницима Факултета, и са утврђеним критеријумима и условима за упис на студијске програме већа катедри и одсека, Декан, продекани, комисије за пријемни испит и рангирање, Студентски парламент, Наставно-научно-уметничко веће јун јул (у складу са конкурсом Министарства) Разматрање и вредновање начина оцењивања на предметима у оквиру студијских програма. Разматрање и вредновање јавности и доступности унапред утврђених стандарда и критеријума за оцењивање на свим предметима. већа катедри и одсека, Декан, продекани, Комисија, студент продекан, Студентски парламент, Наставно-научно-уметничко веће децембар сваке године Повећање интересовања за студије на Факултету, планирање промотивних активности, нарочито у периоду пре пријемних испита и у области размене страних студената. наставници и сарадници, већа одсека, продекани, студентски Парламент, Наставно-научно-уметничко веће, Комисија

15 Мотивисати студенте да сами организују трибине, предавања, презентације о квалитету студија и студирања, услова за живот и рад студената, и могућности за креативне ваннаставне активности студената. Да организују већи број ваннаставних активности (студентске представе, поетске вечери, концерти и сл), које би доприносиле активном развоју академских и стручних вештина студената, и креативном исказивању Мотивисати наставнике и сараднике да активно подрже и помогну овакве активности, и да размотре могућност да их повежу са садржајем својих курсева Студент продекан, студ. Парламент, већа катедри, наставници и сарадници УЏБЕНИЦИ, ЛИТЕРАТУРА, БИБЛИОТЕЧКИ И ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ Квалитет уџбеника и литературе, библиотечких и информатичких ресурса обезбеђује се кроз: праћење и вредновање квалитета и доступности литературе предвиђене за савладавање градива у силабусима, праћење, вредновање и развој библиотечког фонда и опреме за рад, као и квалитета рада библиотеке, праћење, вредновање, развој Издавачког центра и издавачке делатности, праћење, вредновање и развој информатичке опреме за потребе наставе и научноистраживачког рада, као и вредновање рада Рачунарског центра, преиспитивање и допуне релевантних правилника који уређују ову област Правилник о уџбеницима, Правилник о Издавачком центру, Правилник о интернет сајту Факултета. За праћење и унапређивање квалитета у овој области, поред активности описаних у претходним одељцима (анкетирање студената, наставника и сарадника и запослених о квалитету рада Факултета у овим областима), планирају се још и следећи поступци и активности: Годишње анализе Извештаја о раду библиотеке и рачунарског центра. Укључивање неопходних активности у Финансијски план за наредну академску годину. Библиотека, Центар за издавачко-информатичку делатност, стручне службе, Наставно-научно-уметничко веће, Декан, продекани, Савет факултета децембар сваке године Годишњи план рада Центра за издавачко-информатичку делатност Центар за издавачко-информатичку делатност, Декан, Веће Факултета децембар

16 ПРОСТОР, ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ Квалитет простора, опреме и материјалних ресурса обезбеђује се кроз: праћење и вредновање квалитета простора и опреме усклађивање просторних и техничких услова са потребама наставног процеса и научноистраживачког рада опремање простора свом неопходном савременом техничком опремом унапређивање услова за рад у свим просторијама за наставу (амфитеатрима, салама, учионицама, компјутерским лабораторијама, библиотеци и читаоници, кабинетима) и администрацију. За праћење и унапређивање квалитета у овој области, поред активности описаних у претходним одељцима (анкетирање студената и запослених о квалитету рада Факултета у овим областима), планирају се још и следећи поступци и активности: Анализе извештаја стручних служби, података из двогодишњих анкета студената и запослених. Укључивање неопходних активности у Финансијске планове. Декан, продекани, Већа катедри и одсека, Библиотека, Центар за издавачкоинформатичку делатност, стручне службе, Комисија, Наставно-научноуметничко веће, Савет факултета, Студентски парламент децембар КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ И НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Квалитет управљања Факултетом и ненаставне подршке обезбеђују се кроз: праћење и вредновање квалитета управљања и пословођења, првенствено кроз податке о перцепцији студената и запослених преиспитивање и вредновање организационе структуре органа управљања и пословођења, ангажовање одговарајућег броја запослених са адекватним квалификацијама у стручним службама, утврђивање и објављивање услова и поступка заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља, праћење и вредновање рада свих стручних служби, а посебно коректног и професионалног односа према колегама и према студентима, праћење и оцењивање рада управљачког и ненаставног особља предузимање корективних мера за унапређење квалитета рада управљачког и ненаставног особља. За праћење и унапређивање квалитета управљања и ненаставне подршке, поред активности описаних у претходним одељцима (анкетирање студената и запослених о квалитету управљања и раду стручних служби), планирају се и следеће активности:

17 Редовне анализе резултата анкетирања релевантних популација, формулисање корективних мера, праћење ефеката корективних мера - Декан, продекани, секретар факултета, Комисија, студент продекан, Студентски парламент, наставници и сарадници, запослени, Наставно-научно-уметничко веће и Сенат Факултета Преиспитивање и осавремењивање Правилника о самовредновању, Правилника о стандардима и процедурама за контролу квалитета студија, Стратегијe обезбеђења квалитета и овог Акционог плана - Декан, продекани, секретар факултета, Комисија, већа катедри и одсека, студент продекан, Студентски парламент, Наставно-научно-уметничко веће ЈАВНОСТ У РАДУ Као основни услов за праћење, обезбеђивање и унапређивање квалитета рада у свим областима, јавност у раду Факултета обезбеђује се благовременим утврђивањем поступака, стандарда, услова и начина спровођења свих активности, и објављивањем информација на интернет презентацији Факултета и огласним таблама. За обезбеђивање јавности у раду планира се ажурирање и објављивање свих релевантних информација на утврђени начин, уз учешће и одговорност свих субјеката обезбеђења квалитета. : Декан, продекани, Секретар факултета, стручне службе и центри Факултета, Комисија за квалитет, Студентски парламент, Студент продекан. : УЛОГА СТУДЕНАТА У УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА и и поступци чији је циљ постизање што активнијег учешћа студената како у свим активностима важним за унапређивање квалитета, тако и у поступцима периодичног самовредновања Факултета, поред оних описаних у претходним одељцима биће усмерене на интензивније укључивање представника студената у све фазе анкетирања студената, од планирања до обраде података и сачињавања извештаја. Ставови и мишљења студената о свим областима које се прате у процесу самовредновања Факултета биће укључени у формулисање корективних мера, а студенти ће бити укључени и у праћење имплементације корективних мера и поступака. : Студентски парламент, Студент продекан, Комисија за обезбеђење квалитета. : у Крагујевцу,

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2017-2020. Београд, 2018. 1 На основу чланова 172-175. Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. 2 На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' број

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новм Саду (у наставку Школа)

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta…

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta… УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 Прилог 6. ПРОЦЕДУРА САМОВРЕДНОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА МФК Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Бр. Изв_СиОК-01/08

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ Ниш, 2016. Садржај СТАНДАРД 1. СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...3 СТАНДАРД 2. СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА...11 СТАНДАРД 3. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...20 СТАНДАРД

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА” УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА Београд ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА САМОВРЕДНОВАЊА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА За школску 2017/2018. годину Београд, 2018. 3 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА..3

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - izvestaj_samovrednovanje_pmf_2013.docx

Microsoft Word - izvestaj_samovrednovanje_pmf_2013.docx Извештај о самовредновању Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу Ниш, мај 2013. године Природно-математички факултетниш Вишеградска 33, 18000 Ниш Тел. +381 18 533 014 Факс +381 18 533 014

Више

Република Србија Универзитет у Приштини ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 05 Бр. 719 Датум Косовска Митровица ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕ

Република Србија Универзитет у Приштини ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 05 Бр. 719 Датум Косовска Митровица ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕ Република Србија Универзитет у Приштини ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 05 Бр. 719 Датум 12.12.2017. Косовска Митровица ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНЕ Нови Сад, 2018. године СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Више

Microsoft Word - 01 Standard.doc

Microsoft Word - 01 Standard.doc II САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Станрд 1: Стратегија обезбеђења Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења, која је доступна јавности. А)

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: / године Б е о г р a д Ha основу члана 15. став 4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: / године Б е о г р a д Ha основу члана 15. став 4. РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: 612-00-01072/2013-04 29.11.2013. године Б е о г р a д Ha основу члана 15. став 4. тачка и члана 17. став 5. Закона о високом образовању

Више

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016)

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН У ЗРЕЊАНИНУ 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб Број: Датум: На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за 2009. годину чине: - Закон о високом образовању («Сл. гласник РС», бр. 76/2005), - Уредба о нормативима

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2012/2013. Ниш, 2013.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2012/2013. Ниш, 2013. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2012/2013. Ниш, 2013. У поступку самовредновања процењена је испуњеност свих стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019.

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ СТАТУТ Универзитетa у Београду Факултета за физичку хемију - интегрални текст - бр. 741/1 од 12.06.2018. год. одлука о измени бр. 154 од 18.02.2019.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Рад управе Факултета (декан, продекани) 1. 0 - непознато ми је 1379 45.66 % 2. 1 - незадовољавајуће 98 3.25 % 3. 2 88 2.91 % 4. 3 270 8.94 % 5. 4 502 16.62 % 6. 5 - одлично 683 22.62 % Средња вредност

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толера

План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толера План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толеранцији и одговорности за сопствене поступке свих актера

Више

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;   Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.eu; Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; 247 940;

Више

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ НОВИ САД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА БР. 76 ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ НОВИ САД, мај 2015.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ НОВИ САД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА БР. 76 ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ НОВИ САД, мај 2015. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ НОВИ САД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА БР. 76 ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ НОВИ САД, мај 2015. 2 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Извештај о оцењивању квалитета студијских програма,

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Microsoft Word - Statut, predlog

Microsoft Word - Statut, predlog УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ С Т А Т У Т EЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ Н И Ш, 2019. године Садржај I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 1 Предмет уређивања... 1 Аутономија, академске слободе, неповредивост

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД 2017/18. САДРЖАЈ УВОД Стандард

Више

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc УКУПНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА Извештај је систематичан, целовит са препознатљивом вертикалом главног циља, при чему су инкорпорирани сви стандарди за самовредновање и оцењивање високошколске установе

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016.2017. ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријских и практичних сазнања систематски изучава социјалне

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више