Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард 3. Циљеви студијског програма 5 Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 6 Стандард 5. Курикулум 7 Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 8 Стандард 7. Упис студената 9 Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 10 Стандард 9. Наставно особље 11 Стандард 10. Организациона и материјална средства 12 Стандард 11. Контрола квалитета 13 Стандард 12. Студије на даљину 14 ТАБЕЛЕ ПРИЛОЗИ

2 УВОД Назив студијског програма Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Образовно-научно поље Научна, стручна или уметничка област Врста студија Обим студија изражен ЕСПБ бодовима Назив дипломе Дужина студија Година у којој је започела реализација студијског програма Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов) Број студената који студира по овом студијском програму Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког) Језик на коме се изводи студијски програм Година када је програм акредитован - Микробиолошка безбедност хране Универзитет у Новом Саду Технолошки факултет Техничко технолошке науке Прехрамбено инжењерство, Биотехнологија Специјалистичке академске студије 60 ЕСПБ Специјалиста мастер инжењер технологије 1 школска година / год., Наставно - научно веће Технолошког факултета у Новом Саду год., Сенат Универзитета у Новом Саду српски Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму 1

3 Стандард 1. Структура студијског програма Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе 1.1. Студијски програм има следеће елементе: а) Назив студијског програма: Микробиолошка безбедност хране Циљеви студијског програма: Образовање и оспособљавање стручњака за Микробиолошку безбедност хране у оквиру ужих научних области Прехрамбено инжењерство и Биотехнологија. Образовање Специјалиста мастер инжењера технологије способних да самостално организују, реализују и контролишу микробиолошке анализе у акредитованим и погонским лабораторијама и институцијама које се баве научно-истраживачким радом из области микробиолошке безбедности хране. По завршетку специјалистичких академских студија они ће бити оспособљени да прате микробиолошку безбедност и квалитет хране (сировине, међупроизводи и финални производи) и да изводе оригинална, стручна и релевантна истраживања, унапређују постојеће и уводе нове микробиолошке методе. (Циљеви СП-а су детаљније приказани у Стандарду 3.) б) Врста студија и исход процеса учења: Специјалистичке академске студије. Исход процеса учења овог студијског програма је образовање кадрова за обављање професионалне, научне и истраживачке делатности у области Технолошког инжењерства у ужој научној области Прехрамбено инжењерство и Биотехнологија, у звању Специјалиста мастер инжењер технологије (компетенције су детаљније приказане у Стандарду 4.) в) Стручни, академски, односно научни назив: Након завршених студија стиче се стручни, односно академски назив Специјалиста мастер инжењер технологије. г) Услови за упис на студијски програм: На студијски програм специјалистичких академских студија Микробиолошка безбедност хране може се уписати лице које је завршило мастер академске студије из области која је иста или сродна области студијског програма за који конкурише са остварених најмање 300 ЕСПБ бодова. Стручнe Комисије које именује Наставно-научно веће Факултета дају мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које студенти морају савладати у случајевима када студијски програми основних и мастер студија нису у потпуности одговарајући. Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању имају право уписа на специјалистичке академске студије под условима и на начин прописан Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултет у Новом Саду. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер студијама и дужине студирања на основним и мастер студијама. д) Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: На специјалистичким академским студијама, на студијском програму Микробиолошка безбедност хране постоје два обавезна предмета, три изборна предмета, обавезна стручна пракса и студијски истраживачки рад. Одабир 2

4 изборних предмета се врши приликом уписа на студије. У табелама 5.1A и 5.3 дата је листа обавезних и изборних предмета са ЕСПБ бодовима, бројем часова предавања, вежби и других облика наставе. У Прилог 5.2 дата је спецификација предмета. ђ) Начин извођења студија потребно време за извођење студија: Студије се изводе кроз активну наставу (предавања, аудиторне, лабораторијске вежбе, студијски истраживачки рад и др.) а обухватају стручну праксу, израду пројектних задатака, семинарских радова и израду и одбрану специјалистичког рада. Укупно трајање специјалистичких академских студија Микробиолошка безбедност хране је 1 година (два семестра). е) Бодовна вредност сваког предмета: Сваки предмет носи одређени број ЕСПБ бодова. Бодовна вредност сваког предмета дата је у табели 5.1A ж) Бодовна вредност завршног рада: на специјалистичким академским студијама је 10 ЕСПБ бодова. з) Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: дати су у спецификацији сваког предмета. и) Начин избора предмета из других студијских програма: Студент има могућност да према сопственој жељи, уз сагласност Наставно-научног већа Факултета изабере додатне предмете из студијског програма докторских студија Факултета. При томе морају да буду испуњени предуслови који се прописују за похађање наставе из изабраног предмета. ј) Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Пошто на високошколској установи не постоји више студијских програма специјалистичких академских студија, не постоји могућност за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија Обим студија: Специјалистичке академске студије Микробиолошка безбедност хране имају 60 ЕСПБ бодова. Прилог 1.1 Сајт Технолошког факултета у Новом Саду: 3

5 Стандард 2. Сврха студијског програма Сврха студијског програма специјалистичких академских студија Микробиолошка безбедност хране је да пружи могућност студентима да овладају знањима и вештинама у областима микробиолошке безбедности хране. Студијски програм обезбеђује образовање са јасном и у привреди препознатљивом професијом и занимањем. Сврха студијског програма специјалистичких академских студија је образовање кадрова способних да самостално или у тиму организују, реализују и контролишу микробиолошке анализе у акредитованим и погонским лабораторијама, као и лабораторијама у оквиру институција које се баве научно-истраживачким радом из ове области, да прате микробиолошку безбедност и квалитет хране (сировине, међупроизводи и финални производи), унапређују постојеће и уводе нове микробиолошке методе, решавају практичне проблеме у области микробиолошке безбедности хране применом научних сазнања, уже научне области Прехрамбено инжењерство и Биотехнологија. Својом концепцијом и структуром је у потпуности у складу са циљевима Технолошког факултета у Новом Саду као високошколске установе. Реализацијом овако конципираног студијског програма образују се Специјалиста мастер инжењер технологије који поседују друштвено оправдане и корисне компетенције у европским и светским оквирима. Прилог 1.1 Сајт Технолошког факултета у Новом Саду: 4

6 Стандард 3. Циљеви студијског програма Циљеви студијског програма на специјалистичким академским студијама су да студент стечена знања у оквиру мастер академских студија прошири новим знањима из области Технолошког инжењерства (микробиолошке безбедности хране) и развије креативне способности неопходне за праћење микробиолошке безбедности и квалитета хране у сваком њеном сегменту (сировине, међупроизводи и финални производи) за све субјекте у ланцу пословања храном, као и за организацију, реализацију и контролисање микробиолошких анализа у акредитованим и погонским лабораторијама и институција које се баве научно истраживачким радом. Поред тога, циљ студијског програма је да студент стекне знања о савременом приступу и концепту контроле квалитета резултата микробиолошке анализа хране. Такође, студент стиче знања о интегрисаном систему управљања контролом квалитета резултата микробиолошких анализа и важећој домаћој и међународној регулативи у вези контроле квалитета резултата микробиолошких анализа. Циљеви овог студијског програма су и развој способности за самосталан и тимски рад, саопштавање и излагање резултата рада стручној и широј јавности и развијање свести студената за потребом перманентног образовања. Прилог 1.1 Сајт Технолошког факултета у Новом Саду: 5

7 Стандард 4: Компетенције дипломираних студената Савладавање студијског програма специјалистичких академских студија Микробиолошка безбедност хране треба да омогући завршеним студентима Специјалиста мастер инжењер технологије, да стекну следеће квалификације: - да продубе знање, разумевање и способности у области микробиолошке безбедности хране, засновано на знању и вештинама стеченим на дипломским академским студијама и одговарајуће је за истраживање у датим ужим научним областима студија; - да ефикасно примењују стечене компетенције током специјалистичких студија и успешно имплементирају савремене методе испитивања микробиолошке безбедности хране; - имају повећану способност да повежу стечена знања и решавају сложене проблеме у области микробиолошке безбедности хране, да расуђују и да на основу доступних информација и знања доносе закључке који истовремено садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; - ефикасно прате и усвајају новине и резултате истраживања у области микробиолошке безбедности хране и да на јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј јавности; - адекватно имплементирају захтеве стандарда и смерница који се односе на опште захтеве и упутства за микробиолошка испитивања хране и вода за пиће, организацију и акредитацију лабораторија за испитивање у своју радну средину (акредитоване и погонске лабораторије); - организују, реализују и контролишу микробиолошке анализе хране и вода за пиће у акредитованим и погонским лабораторијама; - поседују знања, развијене способности и компетенције да прате микробиолошку безбедност и квалитет хране у њеном целокупном ланцу (од сировине, међупроизвода до финалних производа) и допринесу обезбеђењу микробиолошке исправности хране; - правилно примењују опште и практичне смернице за обезбеђење квалитета резултатa микробиолошких метода, верификацију микробиолошких метода и валидацију алтернативних микробиолошких метода за испитивање хране и вода за пиће; - унапређују постојеће и уводе нове методе испитивања микробиолошке безбедности хране; - самостално решавају практичне и теоријске проблеме. Прилог Додатак дипломе Стандард 5: Курикулум Курикулум специјалистичких академских студија Микробиолошка безбедност хране је формиран тако да задовољи циљеве студијског програма. Како би се испуниле појединачне склоности студената курикулум садржи три изборна блока предмета. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова. Удео ЕСПБ 6

8 бодова обавезних предмета и изборног студијског истраживачког рада у студијском програму је 33%. Удео ЕСПБ бодова изборних предмета је 75%. Настава из једног обавезног и свих изборних предмета и стручна пракса реализују се у првом семестру. У другом семестру реализује се настава из другог обавезног предмета, студент ради студијски истраживачки рад и специјалистички рад. Од укупног броја часова активне наставе на овом студијском програму 60% су часови предавања и других облика наставе, а од тога 45% чине часови предавања. Завршетком специјалистичких академских студија студент стиче 60 ЕСПБ бодова. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи: назив, тип предмета, семестар студија, број ЕСПБ бодова, име професора, циљ предмета са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге одговарајуће податке (Прилог 5.2). Саставни део овог курикулума је стручна пракса у трајању од 45 часова (Табела 5.2А), којa се реализује у одговарајућим научноистраживачким установама, организацијама за обављање иновационих делатности, у привредним организацијама и јавним установама. Студијама другог нивоа обухваћен је и студијски истраживачки рад у трајању од 10 часова у току другог семестра специјалистичких академских студија. Студент завршава студије израдом и одбраном специјалистичког рада (Табела 5.2Б). Поступак израде и одбране специјалистичког рада дефинисан је Правилима студија на Факултету. Табеле 5.1А Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија Табела 5.2А Спецификација стручне праксе Табела 5.2Б Спецификација специјалистичког рада Табеле 5.3 Изборна настава на студијском програму Микробиолошка безбедност хране Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму другог нивоа, по типу предмета: Академско - општеобразовни предмети, Теоријско - методолошки предмети, Научно - стручни предмети, Стручно - апликативни предмети Извештај 1. Извештај о структури студијског програма Прилог Распоред часова Прилог Књига предмета Прилог Одлука Наставно-научног већа Технолошког факултета о прихватању студијских програма и Одлука Сената о усвајању студијских програма Технолошког факултета у Новом Саду 7

9 Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма Студијски програм Mикробиолошка безбедност хране специјалистичких академских студија усаглашен је са савременим научним токовима у области микробиологије и безбедности хране и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама. Концепција студијског програма обезбедила је усклађеност најбољих искустава образовања у нашој земљи и успешних студијских програма из eвропских факултета у области прехрамбеног инжењерства и биотехнологија (микробиолошка безбедност хране). Студијски програм Mикробиолошка безбедност хране специјалистичких академских студија сличан је и упоредив са акредитованим студијским програмима из следећих институција: 1. Univesity College Cork, Ireland 2. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska 3. Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska Студијски програм Mикробиолошка безбедност хране је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно-специфичним стандардима за акредитацију. Садржај овог студијског програма реализује се у складу са европским препорукама и стандардима: уведен је ЕСПБ бодовни систем, подстиче се европска сарадња и мобилност студената и особља, уведени су упоредиви критеријуми и методологије, као и систем лако препознатљивих и упоредивих диплома кроз додатак дипломи. У студијском програму поштован је принцип једносеместралности и проходности студија. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу уписа студената, трајања студија, услова за прелазак у наредну годину студија (исказан минимумом ЕСПБ), стицања дипломе, као и начина студирања (дизајнирање флексибилног профила избором одређених предмета са листе изборних предмета). Прилог 6.1,2,3 - Подаци о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен је дата у опису стандарда. 8

10 Стандард 7: Упис студената На студијски програм специјалистичких академских студија Mикробиолошка безбедност хране може се уписати лице које је завршило основне и мастер академске студије из области која је иста или сродна области студијског програма за који конкурише и остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова. Стручне Комисије које именује Наставно-научно веће Факултета дају мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које студенти морају савладати у случајевима када студијски програми основних и мастер студија нису у потпуности одговарајући. Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању имају право уписа на специјалистичке академске студије под условима и на начин прописан Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у Новом Саду (Прилог 7.3). Редослед кандидата за упис утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер студијама и дужине студирања на основним и мастер студијама. Факултет саставља ранг листу пријављених кандидата, која чини јединствену ранг листу Универзитета у Новом Саду. Право уписа на специјалистичке академске студије Mикробиолошка безбедност хране стиче кандидат, који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис. Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм Прехрамбено инжењерство у школској 2011/12. години. Прилог Конкурс за упис студената на Специјалистичке академске студије Прилог Решење о именовању комисије за пријем студената Прилог Правилник о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у Новом Саду 9

11 Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената Коначна оцена студената на сваком од предмета у оквиру студијског програма Mикробиолошка безбедност хране формира се континуираним праћењем рада, постигнутих резултата и ангажовања студената током школске године и на завршном испиту. Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова, у складу са планом студијског програма. Сваки појединачни предмет у програму има одређени број ЕСПБ бодова који студент остварује када са успехом положи испит. Број ЕСПБ бодова утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета и применом јединствене методологије Технолошког факултета за све студијске програме. Успешност студената у савладавању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче поене на предмету испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минимални број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максималaн 70. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Оцена студента је резултат укупног броја поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина. Предиспитне обавезе састоје се од: присуства на предавањима, присуства на аудиторним, лабораторијским, рачунарским вежбама, експерименталног рада, израде семестралних радова, домаћих радова, пројеката и колоквијума. Додатни услови за полагање испита су дефинисани посебно за сваки предмет. Напредовање студента током школовања је дефинисано Правилима студија и Правилником о начину оцењивања и полагању испита на Технолошком факултету у Новом Саду (Прилог 8.2.). Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму Прилог је дат у Прилогу 5.2. (Књига предмета) Прилог Правила студија на Технолошком факултету у Новом Саду и Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 10

12 Стандард 9: Наставно особље За реализацију студијског програма Mикробиолошка безбедност хране обезбеђено је наставно особље са потребним стручним и научним квалификацијама и компетенцијама као и искуством у педагошком и образовном раду. Потребан број наставника за реализацију студијског програма је 0,92. Укупан број наставника на студијском програму је већи од потребног за покривање укупног броја часова предавања на овом студијском програму. Од укупног броја наставника, 100% је у сталном радном односу са пуним радним временом на Факултету. Квалитет и број сарадника у потпуности одговара потребама овог студијског програма. Потребан број сарадника за реализацију студијског програма је 0,6. Укупан број сарадника на студијском програму је довољан да покрије укупан број часова вежби на том програму, тако да сарадници остварују око 40 часова активне наставе недељно. Величина групе за предавања је до 18 студената и групе за лабораторијске вежбе до 9 студената. Сви подаци о наставницима и сарадницима доступни су јавности на wеb сајту Технолошког факултета ( Посебна пажња у оквиру студијског програма посвећује се професионалном усавршавању, напредовању и развоју наставног кадра с циљем да се њихова знања унапређују и позитивна искуства примењују у настави. Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи и на студијском програму (листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже) Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму Извештај 2 Број наставника према потребама студијског програма Извештај 3 Број сарaдника према потребама студијског програма Извештај. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар) Прилог Фотокопије радних књижица (у електронском облику) Прилог Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника,сарадника и истраживача на Технолошком факултету у Новом Саду Прилог Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом Прилог Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи Прилог Књига наставника Прилог Доказ о јавној доступносто података о наставницима и сарадницима: Сајт Технолошког факултета у Новом Саду: 11

13 Стандард 10: Организациона и материјална средства За извођење студијског програма обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. Укупна квадратура установе износи 7687,43 м 2. Факултет по једном студенту располаже са 5,1 м 2 бруто простора (5,1 м 2 > 4 м 2 ). Сваки студент располаже са 1,07 места. Студентима су на располагању две рачунарске учионице са 31 рачунаром. Библиотека, која се налази у оквиру зграде Технолошког факултета, поседује библиотечких јединица. Сви предмети у овкиру студијског програма су покривени одговарајућом уџбеничком литературом. Факултетска читаоница је на располагању студентима сваког дана од 7-24 часа. За реализацију студијског програма користе се и ресурси у привреди (Прилог 10.3). Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм Табела 10.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима..), које се налазе у библиотеци или их има у продаји Прилог Извод из библиотечког инвентара Прилог Изјава о рачунарској опреми Прилог Уговори о сарадњи 12

14 Стандард 11: Контрола квалитета Први кораци у контроли квалитета на Факултету датирају од 2001 године, када је извршена прва екстерна евалуација рада Факултета од стране представника Европске Асоцијације Универзитета (ЕUA). Те године, Факултет је спровео прву велику анкету студената, свих студијских програма и нивоа студија, начинио сопствену SWOT анализу и израдио први извештај о самоевалуацији. Комисија за контролу квалитета и самоевалуацију формирана је 2004 године (Самовредновање мај 2012, Прилог 11.1). Факултет је био укључен у TEMPUS пројекат Implementing Quality Assurance in Serbian Universities, у оквиру кога су стечена драгоцена искуства у обезбеђењу квалитета наставног процеса, научноистраживачког рада, управљања Факултетом и сл. Једна од сталних активности Наставно-научног већа Факултета је анализа резултата добијених повременим анкетирањем студената и наставника и доношење одлука. Табела Листа чланова комисије за контролу квалитета Прилог Извештај о резултатима самовредновања Технолошког факултета Прилог Стратегија обезбеђивања квалитета на Технолошком факултету у Новом Саду, Самовредновање и оцењивање квалитета рада на Технолошком факултету у Новом Саду, Правилник о обезбеђивању квалитета наставе и пратећих делатности на Технолошком факултету, Одлука о усвајању правилника о обезбеђивању квалитета наставе и пратећих делатности на технолошком факултету Прилог Правилник о издавачкој делатности Технолошког факултета у Новом Саду Прилог Извод из Статута Технолошког факултета у Новом Саду - члан Систем квалитета 13

15 Стандард 12: Студије на даљину Студије на даљину нису предвиђене у оквиру овог студијског програма. 14

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM ИНЖЕЊЕРСТВО MAТЕРИЈАЛА Нови Сад Новембар, 2012 Садржај: Увод Посебан стандард - Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија Стандард 1. Структура студијског програма Стандард

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се изводи студијски програм Високошколска установа у којој

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

IV

IV Факултет педагошких наука Универзитетa у Крагујевцу, Јагодина Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина Тел/Факс: 035/223805; E-пошта: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs; Web сајт: www.pefja.kg.ac.rs ДОКУМЕНТАЦИЈА

Више

УВОД

УВОД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПРАВЉАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ 2014. година Садржај: Уводна табела

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013. Садржај:

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

DODATAK DIPLOMI

DODATAK DIPLOMI Dodatak diplomi Ovaj dodatak diplomi sledi model koji je razradila Evropska Komisija, Savet Evrope i UNESKO/CEPES. Svrha dodatka je da obezbedi dovoljno nezavisnih podataka da bi se poboljšalo međunarodno

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc УВОД звештај о самовредновању Универзитета Привредна академија у Новом за Ипериод од 2010-2013 израђен је у складу са Законом о високом образовању: Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.)

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. 2 На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' број

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНЕ Нови Сад, 2018. године СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Више

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА Студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Структура студијског програма Студијски програм Информациони системи и технологије на дипломским академским студијама осмишљен је као природни наставак

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/4-2008 01.02.2008. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године),

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Microsoft Word - Pravilnik o nastavnoj literaturi doc

Microsoft Word - Pravilnik o nastavnoj literaturi doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О НАСТАВНОЈ ЛИТЕРАТУРИ Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 42. Статута Универзитета и члана 55. Закона о високом

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за 2009. годину чине: - Закон о високом образовању («Сл. гласник РС», бр. 76/2005), - Уредба о нормативима

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - Opis standarda - programi.doc

Microsoft Word - Opis standarda - programi.doc УВОД Назив студијског програма Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Образовно-научно/образовноуметничко поље

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад јун година

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад јун година ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад јун 2015. година 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ Технолошки факултет Нови Сад, Универзитета у Новом Саду основан је 1. јула 1959.

Више

1

1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ Београд септембар 2012. године 1/22 УВОД Поступак самовредновања на Машинском факултету Универзитета у Београду спроведен је у летњем

Више

KAKO BRŽE DO POSLA ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine

KAKO BRŽE DO POSLA  ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine KAKO BRŽE DO POSLA ZA SPECIJALISTU STRUKOVNOG INŽENJERA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Dr Vesna Marjanović, profesor Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija, Užice Specijalističke strukovne studije

Више

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj śednici drugog redovno

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj śednici drugog redovno Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj śednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 14. oktobra

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више