PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: , факс: На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета у Београду, члана 65. Статута Факултета ветеринарске медицине, Правилника о обезбеђењу квалитета Унивезитета у Београду, Стратегије обезбеђења квалитета Универзитета у Београду и Стратегије обезбеђења квалитета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној године доноси ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ, КОНТРОЛИ И УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА Члан 1. Овим Правилником дефинише се поступак праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета студијских програма, наставе, услова рада и свих области обезбеђења и унапређења квалитета на Факултету ветеринарске медицине (у даљем тексту: Факултет). Правилником су одређени и начини провере утврђених стандарда квалитета као и поступци у процесу самоевалуације (у дањем тексту: самовредновање) у циљу обезбеђења квалитета рада на Факултету. Члан 2. Обезбеђење квалитета рада и студија које изводи Факултет је део националног система обезбеђења квалитета и предуслов за упоредивост диплома и квалификација у оквиру јединственог европског простора високог образовања. Факултет обезбеђује квалитет високог образовања у складу са међународно прихваћеним документима у области високог образовања, Законом о високом образовању, Правилником о стандардима за самовредновање и оцену квалитета високошколских установа, Правилником о стандардима за спољашњу проверу квалитета високошколских установа, Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма, Стратегијом обезбеђења квалитета Универзитета, Статутом Факултета, Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета, овим Правилником и другим актима Факултета. Комисије за праћење, контролу и развој квалитета Члан 3. У циљу праћења, контроле и развоја квалитета Наставно-научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће факултета) именује Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета као стручни и саветодавни орган у области обезбеђења квалитета чији је рад дефинисан Пословником о раду Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета. 1

2 Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета има 18 чланова: 11 чланова из реда наставника, 3 члана из реда ненаставног особља и 4 члана из реда студената. Члан 4. На предлог Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета Веће факултета доноси одлуку о образовању одговарајућих радних тела и комисија задужених за спровођење одређених задатака у вези са обезбеђењем и унапређењем свих области квалитета, према Стратегији обезбеђења квалитета. Осим наставног особља, чланови комисија и радних тела из става 1. овог члана су представници студената које именује Студентски парламент и који чини 20% од укупног броја чланова, као и представници ненаставног особља, Члан 5. Контрола квалитета односи се на: академске стандарде у области медицинских наука за стицање одговарајућих диплома, као и механизме њихове одрживости, провере и унапређења; праћење, унапређење и развој квалитета студијских програма; праћење, унапређење и развој квалитета наставног процеса; квалитет студената (упис, оцењивање и напредовање студената); квалитет наставника и сарадника; квалитет докторских студија, научноистраживачког и стручног рада; квалитет ресурса за образовни програм (организациона и материјална средства); квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке; квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких система као подршке учењу; квалитет простора и опреме; финансирање; квалитет студената; систематско праћење и периодичну контролу квалитета; јавност у раду. Члан 6. У циљу унапређења квалитета студијских програма Веће факултета именује Комисију за праћење и унапређење студијских програма интегрисаних основних академских и дипломских студија и Комисију за праћење и унапређење студијских програма докторских и академских специјалистичких студија. Комисија за праћење и унапређење студијских програма интегрисаних основних академских и дипломских студија има 9 чланова. Чланови Комисије су: по један наставник са сваке године студија (укупно 6), продекан за основне студије и два студента интегрисаних основних академских и дипломских студија. Комисија за праћење и унапређење студијских програма докторских и академских специјалистичких студија има 7 чланова. Чланови комисије су наставници Факултета и представници студената на последипломским студијама: по један представник из групација за Морфологију и физиологију, Патологију и терапију, Ветеринарску превентивну медицину и Хигијену и технологију намирница анималног порекла, Продекан за последипломске студије и по један представник студената докторских и специјалистичких студија. Комисије из става 2. и 3. овог члана имају задатак да : - прате ефикасност студирања на акредитованим студијским програмима; - исте стално упоређују са националним и међународним стандардима дефинисаним од стране Националног савета за акредитацију високог образовања и EAEVE, искуствима сличних факултета у земљи и иностранству; 2

3 - редовно прибавља повратне информације од послодаваца, представника националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о квалитету студија и својих студијских програма и - Већу факултета предлажу корекције у циљу унапређења квалитета студијских програма. Мандат комисија траје 3 године. Члан 7. У циљу ефикасног организовања континуираног образовања ветеринара у складу са најновијим сазнањима у науци и струци и актуелним потребама ветеринарске струке, Веће факултета именује Комисију за континуирану едукацију. Комисија за континуирану едукацију има укупно 11 чланова, од којих су 6 наставници Факултета из различитих области ветеринарске делатности, продекани за основне и последипломске студије, један представник Ветеринарске коморе Србије, један представник Управе за ветерину при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и један представник Заједнице средњих школа подручја рада пољопривреда, прерада хране и ветеринарска медицина при Министарству за просвету Републике Србије. Комисија за континуирану едукацију из редова стално запослених на Факултету бира Председника, који у исто време руководи радом Центра за континуирану едукацију на Факултету. Комисија има задатак да на основу претходних консултација са Ветеринарском комором Србије, Управом за ветерину, Заједницом средњих школа подручја рада пољопривреда, прерада хране и ветеринарска медицина и појединим катедрама на Факултету, предложи Већу факултета програм континуираног образовања за сваку наредну годину и преко Центра за континуирану едукацију омогући да се предложени програми реализују. Мандат Комисије за континуирану едукацију траје 3 године. Члан 8. У циљу обезбеђења контроле и заштите добробити животиња које се користе у наставне сврхе и за научно-истраживачки рад, Веће факултета формира Етички комитет за заштиту животиња. Чланови Етичког комитета су наставници Факултета који су својом основном делатношћу укључени у рад са животињама (велике и мале животиње у оквиру клиничке праксе, лабораторијске животиње у оквиру научноистраживачког рада), клиничко испитивање лекова на животињама, заштиту и добробит животиња, представници студената, при чему најмање два члана морају бити из других научно-истраживачких, образовних или стручних организација, који се баве пословима везаним за заштиту и добробит животиња. Мандат Етичког комитета траје 3 године. Институционални механизми контроле квалитета наставе Члан 9. Институционална контрола квалитета наставе обухвата све активности Већа факултета, шефова катедри и предметних наставника, Студентске службе, 3

4 Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, Декана и продекана, у циљу испуњавања обавеза дефинисаних Статутом, студијским програмима и правилницима Факултета. Члан 10. Предметни наставници су дужни да пред почетак школске године припреме и учине доступним свим студентима детаљан План извођења наставе (образац 1) са свим неопходним подацима о наставницима и сарадницима који ће учествовати у настави, месту извођења наставе, почетку и завршетку наставе, односно распореду предавања, вежби, консултација, колоквијума, испита и других активности предвиђених наставним планом и програмом, начину полагања испита, предиспитним обавезама и вредновању предиспитних обавеза, списку испитних питања, затим списковима обавезне и допунске литературе. Све наведене информације могу бити садржане у одговарајућим штампаним брошурама, радним свескама за континуирано оцењивање, објављене на огласним таблама катедри и обавезно истакнуте на интернет страници Факултета. Члан 11. Катедре воде уредну евиденцију о извођењу наставе у складу са претходно истакнутим Планом извођења наставе: Књигу предавања и вежби коју оверава шеф катедре и Књигу студената. Књига предавања и вежби се води на обрасцима који су идентични обрасцима за Распоред предавања и вежби (образац 2), који се јавно објављује на почетку школске године (семестра за једносеместрални предмет), са додатком рубрике за оверу од стране шефа Катедре. Књига студената се формира на основу званичне информације о уписаним студентима на години, добијене од Студентске службе Факултета, уз одговарајућу поделу у групе и подгрупе по којима слушају предавања и вежбе. Књига студената (образац 3) се води за сваки предмет посебно. Део Књиге студената су индивидуални протоколи о континуираном оцењивању студената (образац 4). Члан 12. Шефови катедара на крају сваког семестра подносе извештај Декану о завршеној настави и евентуалним одступањима од претходно истакнутог распореда предавања и вежби и уз Извештај прилажу податке о постигнутим резултатима студената у склопу предиспитних обавеза (просечан број поена оствараних по основу редовног посећивања предавања и вежби, колоквијума, позитивно оцењених семинарских радова, савладаних вештина и сл.). Шефови катедри на крају сваког испитног рока подносе извештај Декану са подацима о броју студената који су пријавили испит, броју изашлих на испит и успеху на појединим деловима испита. Члан 13. Декан, продекани за основне и последипломске студије и Комисија за интерну проверу квалитета имају право да током године проверавају да ли се 4

5 настава на појединим предметима изводи у складу са распоредом предавања и вежби и од шефова катедри затраже на увид званичну евиденцију катедре: Књигу предавања и вежби и Књигу студената. Декан факултета је дужан да предузме одговарајуће мере уколико се утврде неправилности у критеријумима оцењивања и дистрибуцији оцена од највиших до најнижих у дужем временском периду. Члан 14. Студентска служба факултета је дужна да пре почетка семестра: - извести Декана и продекане за основну и последипломску наставу о броју уписаних студената на свакој години; - пре почетка наставе достави катедрама спискове уписаних студената; - пред сваки испитни рок достави предметним наставницима испитне пријаве студената после провере о испуњењу услова за излазак на испит и - по завршетку сваког испитног рока достави Декану и продеканима за основне и последипломске студије Збирни извештај о броју студената који су пријавили испите, изашли на испит и положили, за сваки студијски програм, предмет и годину посебно. Члан 15. На основу добијених података од студентске службе факултета, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета припрема Извештај о броју уписаних студената и успеху на испитима, који се прослеђује Већу факултета. Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета преко Комисије за интерну проверу током школске године проверава извођење свих облика наставе и извођење испита кроз следеће активности: - увидом у документацију Студентске службе факултета и документацију на катедрама; - периодичним обиласцима катедри и наставних база у циљу директне контроле регуларности извођења наставе; - регистровањем примедби студената, шефова катедри, наставника и сарадника. Комисија за интерну проверу прикупља податке, прати и спроводи анализе прикупљених података о чему подноси периодичне Извештаје руководиоцу квалитета, продеканима и декану факултета. Члан 16. Веће факултета пред почетак сваке школске године усваја Распоред предавања и вежби и доноси План активности везаних за реализацију наставе на свим студијским програмима, који садржи податке о почетку и завршетку семестара, нерадним данима, испитним роковима и другим пословима за чије је планирање и реализацију потребна одлука Наставно-научног већа. Веће Факултета пред почетак сваке школске године усваја и План рада Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета који обавезно укључује План интерних провера и План анкетирања. Веће факултета на крају сваког семестра спроводи анализу изведене наставе и достављених извештаја од стране одговарајућих комисија Већа, који се 5

6 односе на наставу и целокупан рад факултета према областима обезбеђења квалитета. По завршетку пролећног семестра Веће факултета, уз извештај Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, преиспитује извештаје комисија за праћење и унапређивање студијских програма и одлучује о евентуалним изменама у циљу унапређења студијских програма и броју студената који би у наредној години били уписани на поједине студијске програме. На свим редовним седницама, Веће факултета разматра актуелне проблеме који се односе на наставу. Ванредне седнице, заказују се уколико за тим постоји потреба. Самовредновање Члан 17. У циљу непрекидног и системског рада на унапређењу квалитета студијских програма, наставе, научно-истраживачког рада, наставног и ненаставног особља, студената, ресурса и процеса управљања, Факултет спроводи поступак самовредновања и оцене квалитета у интервалима од три године. Поступак самовредновања се може спровести и у краћим интервалима, у појединим областима, у складу са планом рада Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета. Члан 18. Поступак самовредновања и оцене квалитета спроводи Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета. Комисија има задатак да планира, организује и спроведе самовредновање у складу са Стандардима за самовредновање и оцену квалитета високошколских установа донешеним од стране Националног савета за високо образовање. Члан 19. Поступак самовредновања подразумева: - интерно проверавање: а) инстутуционално дефинисаних поступака контроле квалитета наставе и б) документованих процеса рада према Статуту и правилницима Факултета, у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета. Интерно проверавање испуњености стандарда остварује се путем увида у тренутно стање објективних показатеља (интерним проверама вођења одговарајућих записа, праћењем процеса рада, стања услова рада, објеката, опреме и сл.). - анкетирање: студената (на свим студијским програмима), дипломираних студената, запослених (наставног и ненаставног особља) и свих заинтересованих страна (послодаваца, службе за запошљавање и др.). Интерне провере Члан 20. 6

7 Интерне провере система обезбеђења квалитета на Факултету се спроводе као редовне (планске) и ванредне интерне провере. Њима се утврђује: - усаглашеност интерног документационог система квалитета Факултета (Статута, Стратегије, Политике квалитета и правилника Факултета) у односу на екстерну документацију (законску регулативу и захтеве стандарда за акредитацију), - провера доследности у спровођењу интерне документације, - ефикасност система обезбеђења квалитета, - могућност за увођење побољшања у систему обезбеђења квалитетом. Члан 21. Редовне интерне провере Веће факултета утврђује планом (на предлог Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета), тако да све организационе целине и функције Факултета, као и сви елементи система обезбеђења квалитетом, буду проверени најмање једном у току школске године. План интерних провера део су Плана рада Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета које (на почетку школске године) одобрава Веће Факултета. Ванредне интерне провере могу да покрену Декан факултета, председник Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета и продекани. Ванредне интерне провере могу да обухвате систем обезбеђења квалитетом у целини или само неке његове елементе. Члан 22. Интерну проверу према Плану интерних провера покреће Председник Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, а спроводи је Комисија за интерну проверу, чији се чланови бирају из редова Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета. Комисија за интерну проверу има најмање 5 чланова. Лица која спроводе интерну проверу морају бити независна од подручја, односно организационе целине коју проверавају. Члан 23. Комисија за интерну проверу обавља и контролу свих облика провере знања у току наставе, као и контролу завршног испита. Комисија прати да ли се испити обављају у складу са одредбама Правилника о полагању испита и оцењивању. Члан 24. Резултати интерне провере документују се у Извештају о интерној провери који Комисија за интерну проверу подноси Председнику Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета и Декану на анализу. Уколико налази провере укажу на постојеће или потенцијалне неусаглашености и/или могућности за побољшања, Декан дефинише одговарајуће корективне и/или превентивне мере, одговорности, ресурсе и рокове за њихово спровођење. Члан 25. 7

8 После истека рокова за спровођење корективне и/или превентивне мере, врши се провера и верификација њихове спроведености од стране Председника Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета. Резултати интерних провера после спроведених корективних и/или превентивних мера део су Извештаја који Председник Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета подноси Већу факултета на крају школске године. Сви записи везани за поступак интерне провере система обезбеђења квалитета чувају се у архиви Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета и користе се за потребе у процесу самовредновања Факултета. Анкетирање Члан 26. Анкетирање представља планску активност Факултета којим се обезбеђује редовна повратна информација од студената у настави, послодаваца, представника националне службе за запошљавање, дипломираних студената и других одговарајућих организација о њиховој компетенцији након дипломирања. План анкетирања део је Плана рада Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета који на почетку школске године одобрава Веће факултета. Према одобреном Плану анкетирања, анкетирање покреће председник Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, а спроводе је одговарајуће комисије Већа факултета. Члан 27. Анкете студената Факултет спроводи у складу са општим актима Универзитета и Факултета. Оне обухватају студенте свих година студија. У анкету може бити укључен и један број отворених питања за студенте. Анкете студената садрже податке о педагошком раду наставника и сарадника, студијским програмима, уџбеницима, условима наставе и опреми, оспособљености за рад и могућностима даљег напредовања. Анкетирањем могу бити обухваћени и дипломирани студенти. Студентско вредновање педагошког рада наставника спроводи се једном годишње у складу са посебним Правилником о студентском вредновању квалитета наставе и педагошког рада наставника. Члан 28. Анкете запослених на Факултету садрже податке о условима рада, могућностима стручног усавршавања, зарадама, међусобним односима. Садржај анкетних листова утврђује Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета. Члан 29. Анкете службе за запошљавање и послодаваца садрже податке о потребама за дипломираним ветеринарима, конкурентности и припремљености за рад, оцену знања, оспособљености у погледу практичних вештина и компетенцији дипломираних студената ветеринарске медицине приправника у служби послодаваца. 8

9 Садржај анкетних листова утврђује Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета. Извештај о самовредновању Члан 30. На основу прикупљених података у периоду од три године (Извештаја интерних провера, спроведених анкета и резултата добијених њиховом обрадом и годишњих оцена квалитета Већа факултета), Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета сачињава Извештај о самовредновању који садржи: - оцену испуњености Стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета у свим областима обезбеђења квалитета односно у појединим областима уколико се спроводи парцијално самовредновање (за краћи временски период); - SWOT анализу квалитета рада на Факултету имајући у виду све аспекте активности, - документоване податке на основу којих су изведене оцене; - предлог мера за побољшање квалитета. Извештај из става 1 овог члана ују чланови Комисије која је припремала Извештај и председник Комисије, а анализира га и усваја Веће факултета. Члан 31. Факултет обезбеђује и трајно чува целокупну документацију у вези са свим активностима у поступку обезбеђивања и унапређења квалитета. Документација из става 1 овог члана обезбеђује се и у електронској форми. Сажети Извештај о самовредновању објављује се на интернет страници Факултета. Члан 32. Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. Прилози: Председник Наставно-научног већа факултета Декан Проф. др Велибор Стојић Образац 1: План извођења наставе Образац 2: Књига предавања и вежби Образац 3: Књига студената Образац 4: Индивидуални протокол за континуирано оцењивање 9

10 Образац 1. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Назив предмета Фонд часова Место одржавања предавања Одговорни наставник Остали наставници Место одржавања вежби Распоред предавања Но. Назив методске јединице Наставник Датум Распоред вежби Но Назив вежбе Наставници и сарадници Датум Начин полагања испита и вредновање предиспитних активности Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена Активности у току предавања Практична настава Колоквијум-и Семинар-и Датум-и полагања колоквијума Препоручена литература: Допунска литератутура Тест Практични испит Усмени испит Датум полагања испита Списак испитних питања Но. Питања за усмени испит: 1. :... Но. Примери тест питања

11 Образац 2. КЊИГА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ Школска година Семестар Назив студијског програма Назив предмета Одговорни наставник Остали учесници у настави Место одржавања предавања и вежби РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА Методска јединица Име и презиме наставника Датум Потпис шефа катедре РАСПОРЕД ВЕЖБИ Методска јединица Ознака групе Име и презиме наставника и/или сарадника Датум Потпис шефа катедре 11

12 Образац 3: КЊИГА СТУДЕНАТА Школска година Семестар Назив студијског програма Назив предмета Одговорни наставник Остали учесници у настави Број уписаних студената на години Број група за предавања Број група за вежбе ИНДИВИДУЛНИ ПРОТОКОЛИ ЗА КОНТОИНУИРАНО ОЦЕЊИВАЊЕ (Образац 4) 12

13 ПРОТОКОЛ ЗА КОНТИНУИРАНО ОЦЕЊИВАЊЕ Студијски програм Предмет Семестар Школска година Име и презиме студента Број индекса Група за вежбе Предметни наставник Остали наставници Асистенти ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ Колоквијуми Датум Оцена/број поена Датум Оцена/број поена Семинарски рад Назив Датум одбране/оцене Оцена/број поена Оцена активности на предавањима Оцењене вежбе/вештине дефинисане исходима предмета Назив вежбе ЗБИР ПОЕНА Предиспитне обавезе Испит Предавања Тест Вежбе Практични испит Колоквијуми Усмени испит Семинари ОЦEНА 13

14 ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУСТВА НА ПРЕДАВАЊИМА ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУСТВА НА ВЕЖБАМА Ред. бр. Назив вежбе Оцена Број поена *Прецизан изглед обрасца број потребних рубрика за евиденцију предавања, вежби и других активности зависи од обима самог предмета. 14

15 15

16 16

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2017-2020. Београд, 2018. 1 На основу чланова 172-175. Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новм Саду (у наставку Школа)

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. 2 На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' број

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016)

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН У ЗРЕЊАНИНУ 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб Број: Датум: На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ И СЕНАТ ВИСОКЕ

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И К о броју и начину избора чланова за Студентски парламент

Више

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019.

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ СТАТУТ Универзитетa у Београду Факултета за физичку хемију - интегрални текст - бр. 741/1 од 12.06.2018. год. одлука о измени бр. 154 од 18.02.2019.

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc УКУПНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА Извештај је систематичан, целовит са препознатљивом вертикалом главног циља, при чему су инкорпорирани сви стандарди за самовредновање и оцењивање високошколске установе

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА” УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА Београд ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА САМОВРЕДНОВАЊА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА За школску 2017/2018. годину Београд, 2018. 3 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА..3

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj śednici drugog redovno

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj śednici drugog redovno Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj śednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 14. oktobra

Више

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta…

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta… УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 Прилог 6. ПРОЦЕДУРА САМОВРЕДНОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА МФК Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Бр. Изв_СиОК-01/08

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНЕ Нови Сад, 2018. године СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ Ниш, 2016. Садржај СТАНДАРД 1. СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...3 СТАНДАРД 2. СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА...11 СТАНДАРД 3. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...20 СТАНДАРД

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

1076. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENjU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU Proglašavam Zakon o visokom obrazovanju, koj

1076. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENjU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU Proglašavam Zakon o visokom obrazovanju, koj 1076. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENjU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU Proglašavam Zakon o visokom obrazovanju, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj

Више

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA (Sl. glasnik RS, br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje etalona Republike Srbije (u daljem

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc На основу члана 15, тачка 10. Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина Ветеринарске коморе Србије на седници одржаној 12. aprila 2008. године донела je ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ВЕТЕРИНАРА

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Microsoft Word - 01 Standard.doc

Microsoft Word - 01 Standard.doc II САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Станрд 1: Стратегија обезбеђења Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења, која је доступна јавности. А)

Више

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx Члан 3. Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, до 30. септембра наредне године. Настава се организује и изводи по семестрима,

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12 i 89/13 u daljem tekstu:

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет СТАТУТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд година

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет СТАТУТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд година Универзитет у Београду Фармацеутски факултет УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2019. година САДРЖАЈ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 1 Предмет уређивања... 1 Академске слободе, неповредивост простора

Више

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Број: 33/2-11 Датум: 29.11.2017. године Београд Земун На основу члана 102. став 12. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 88/2017), члана 1.

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕ ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више