Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc"

Транскрипт

1 Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕКОЛОГИЈA за стицање првог степена високог образовања и стручног назива Дипломирани еколог Крагујевац,

2 Стандард 1. СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА НАЗИВ И ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Основне академске студије ЕКОЛОГИЈА трају 4 године (8 семестара, 240/241 ЕСПБ). Студијски програм основних академских студија Екологија има за циљ да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове који захтевају знањa из области екологије и заштите животне средине. Након завршених основних академских студија Екологија студент стиче стручни назив: Дипломирани еколог По завршетку основних академских студија Екологија формирају се стручњаци способни да обављају и руководе пословима у различитим областима где се могу применити знања из екологије и заштите животне средине (инспекцијске службе, комунална предузећа, национални паркови и заштићена подручја природе, научно-истраживачке и технолошке институције, развојне лабораторије, заводи за мониторинг и заштиту животне средине, индустрија, пољопривреда и сличне области). НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА Основне академске студије Екологија су у складу са Болоњском декларацијом (трају 4 године, 8 семестара, укупно 240 (241) ЕСПБ бодова. Студије се изводе у облику теоретске и практичне наставе (лабораторијске вежбе, теренски рад, рачунске вежбе), семинарских радова, додатних облика наставе, стручнe праксe, као и самосталног рада студената. Студије подразумевају континуално оцењивање студената. Теоретску, практичну наставу, коменторство и теренски рад организују катедре. Студијски програм чини укупно 38 предмета, од тога 28 су обавезни предмети (191 ЕСПБ), 10 изборни предмети (49 ЕСПБ) и обавезна теренска настава. Од укупно 240/241 ЕСПБ бодова изборни предмети су заступљени са више од 20% ЕСПБ (20,33% ЕСПБ). Обавезни предмети су неопходни за једно опште образовање еколога, а изборни предмети ближе усмеравају студенте ка одређеној еколошкој дисциплини, у зависности од личних потреба и афинитета. Предмети су груписани у академско-општеобразовне (АО), теоријскометодолошке (ТМ), научно-стручне (НС) и стручно апликативне (СА) предмете. Списак предмета, распоред по семестрима, број часова по облицима активне наставе (П - предавања, В - вежбе, ДОН - други облици наставе), укупно часова активне наставе на годинама студија и број ЕСПБ бодова по сваком предмету дати су у Прилогу. Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник број 72 од ) у члану 8 предвиђа да наставник у школи мора да има образовање из дидактичко -педагошких предмета стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 ЕСПБ бодова и 6 ЕСПБ бодова школске праксе (укупно 36 ЕСПБ). Изборни предмети из групе дидактичко-педагошких предмета сродног студијског програма (Основних академских студија Биологије) понуђени су студентима Основних академских студија Екологије и налазе се у листама понуђених изборних предмета. Напомена: Из сваке групе изборних предмета студент бира један или више предмета, водећи рачуна да укупан број бодова у академској години буде најмање 60 ЕСПБ. Полагање испита и оцењивање студената врши се на начин и по поступку који је утврђен Статутом Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 2

3 Студент који није положио испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет. Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет. НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА На студијском програму је предвиђен одређен број изборних предмета. На почетку сваке школске године студент бира изборни предмет са понуђене листе (један, два или три предмета одговарајућег изборног блока). Пријављивање изборних предмета се врши приликом уписа године. Настава из датог предмета ће се организовати ако укупан број студената на изборном предмету буде већи од предвиђеног лимита. БОДОВНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студената у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године (подразумевају се активности студената на настави, као и све активности студената у припремама за наставу и испит). Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, лабораторијске вежбе, теренска настава, рачунске вежбе, семинари и други облици наставе), самосталног рада, колоквијума и испита. У прилогу, у листи предмета, дат је број часова активне наставе (П - предавања, В - вежбе, ДОН - други облици наставе) и број ЕСПБ бодова за сваки предмет. УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних академских студија из области екологије неопходно је: да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању да положи пријемни испит из биологије. Студент уписује Основне академске студије Екологија у трајању од 4 године (240 ЕСПБ). Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Кандидат се уписује на студије у складу са критеријумима утврђеним у Конкурсу кога расписује Универзитет у Крагујевцу. Број уписаних студената предлаже Факултет, а на основу предлога Већа катедре Института за биологију и екологију. Одговарајуће министарство одређује број студената финансираних из буџета, односно број оних који се сами финансирају. УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ ИЛИ СРОДНИХ ОБЛАСТИ СТУДИЈА Услови за прелазак студената са других студијских програма предвиђени су Општим актима ПМФ-а (одговарајући број положених испита који одговарају испитима из овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ бодова за исте или сродне предмете). Услов за прелазак са других сродних студијских програма на основне академске студије екологије, одређује Веће Катедре за биологију и екологију за сваки појединачни случај (на основу захтева који студент подноси Већу Катедре за биологију и екологију ПМФ-а). OЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА Оцењивање студената одвија се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Испит је јединствен и 3

4 полаже се писмено, односно практично и усмено. Начин полагања испита на сваком појединачном предмету дефинисан је садржајем предмета. Завршну оцену на предмету опредељује успех који је студент показао у току наставе и на испиту који се организује након завршетка наставе из предмета. Предиспитне обавезе учествују са најмање 30%, а највише 70% градива из предмета. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (пет) до 10 (десет), која се формира на основу оствареног броја бодова: Остварен број поена Нумеричка (описна) оцена Ненумеричка оцена до 50 поена 5 (недовољан) Ф (довољан) Е (добар) Д (врло добар) Ц (одличан) Б (одличан-изузетан) А Стандард 2. СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Сврха студијског програма је образовање стручњака за разноврсне послове који захтевају познавање екологије и способност примене савремених сазнања из ових области, као и оспособљавање студената за даље усавршавање. Обзиром на значај екологије у заштити животне средине и њихове инкорпорираности у све сфере живота и рада, стручњаци ових профила имају друштвено оправдане и корисне компетенције. Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима је сврха студијског програма у потпуности усклађена. Студијски програм има јасно дефинисане и препознатљиве сврхе и друштвене улоге: - образовање стручњака дипломираног еколога способног да обавља и руководи разноврсним пословима и креира политику у областима где су примењива знања из екологије: у инспекцијским службама, комуналним предузећима, националним парковима и заштићеним подручјима природе, ботаничким баштама, природњачким музејима, научно-истраживачким и технолошким институцијама, акредитованим лабораторијама за контролу квалитета, биотехнолошким и развојним лабораторијама, заводима за мониторинг и заштиту животне средине, као и у областима индустрије, пољопривреде и сличним областима, - образовање стручњака за руковођење и креирање политике у институцијама које се баве праћењем стања у животној средини, - образовање стручњака оспособљених за писање еколошких пројеката, израде студија случаја и студија процене утицаја на животну средину, итд., - оспособљавање стручњака за преношење знања из области екологије и мотивисање младих, - припрема за даље образовање, било да се ради о образовању за област еколошких или истраживачких наука, - подстицање развоја екологије у целини, - подстицање инкорпорирања еколошке свести у све сфере живота и рада. Познавање теоријских и/или експерименталних знања студенту омогућава самостални рад, способност препознавања и решавања проблема, као и даље професионално усавршавање. 4

5 Стандард 3. ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Циљ студијског програма основних академских студија Екологија је постизање компетенција и академских вештина из области природних наука, посебно екологије. Поред тога студент стиче способности за практичну примену знања. То укључује и: - оспособљавање студената да креирају политику, обављају и руководе пословима који захтевају знање из области екологије (у научно-истраживачким и технолошким институцијама, ботаничким баштама, природњачким музејима, националним парковима, акредитованим лабораторијама за контролу квалитета, биотехнолошким и развојним лабораторијама, заводима за мониторинг и заштиту животне средине, као и у областима индустрије, пољопривреде и слично), - образовање стручњака за руковођење и креирање политике у институцијама које се баве праћењем стања у животној средини, - развијање свести о неопходности заштите животне средине, на принципима одрживог развоја, - стицање способности разумевања и повезивања и примене стечених знања у решавању практичних проблема, - развијање критичког и самокритичког мишљења и приступа, - развијање способности анализе и процене исправности свог и туђег рада, - стицање знања потребних за даље усавршавање, - да се студент који је изабрао групу дидактичко-педагошких предмета оспособи за рад у основним и средњим школама, - развијање свести о потреби перманентног образовања, - обезбеђивање академског нивоа знања и ван стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва. Стандард 4. КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА Савладавањем студијског програма Основних академских студија ЕКОЛОГИЈЕ у Институту за биологију и екологију свршени студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за обављање стручних послова у области екологије и заштите животне средине. Познавање теоријских и/или експерименталних знања студенту омогућава самостални рад и даље професионално усавршавање, као и наставак студија. Компетенције укључују развој способности критичког мишљења, способности анализе проблема и налажење решења, способност руковођења, способности презентовања свога рада, способност поштовања професионалне етике, као и примену стечених знања у пракси. Студенти развијају способности за тимски рад. Савладавањем студијског програма студент стиче предметно-специфичне способности из свих основних области екологије и заштите животне средине. Савладавањем програма студенти стичу знања о правилном еколошком ставу према животној средини, у складу са принципима одрживог развоја. 5

6 Стандард 5. КУРИКУЛУМ Курикулум основних академских студија Екологија за стицање првог степена високог образовања и стручног назива дипломирани еколог, организован је у виду четворогодишњих студија (трају 4 године, 8 семестара, 60 ЕСПБ по студијској години, укупно 240 ЕСПБ). Свака студијска година организована је у два семестра. Сви предмети су једносеместрални. У курикулуму је дата листа обавезних и изборних предмета по семестрима, недељни фонд часова активне наставе (предавања, вежбе, други облици наставе) и број ЕСПБ бодова сваког предмета. Студијски програм има укупно 38 предмета и једну теренску наставу, од тога 28 обавезних предмета и једну обавезну теренску наставу (191 ЕСПБ) и 6 изборних блокова (49 ЕСПБ) (Табела 5.1). Од укупно 240 ЕСПБ, изборни предмети су заступљени са више од 20% ЕСПБ (49 ЕСПБ - 21,58%), а укупан број изборних предмета у изборним блоковима је 22 (Табела 5.3). Саставни део курикулума овог студијског програма је теренска настава (реализује се у 6. семестру из неколико предмета заједно). Подаци о предметима се налазе у табелама спецификације предмета (Табела Књига предмета, у прилогу). У структури студијског програма академско-општеобразовни предмети чине 9,90%, теоријско-методолошки 20,48%, научно-стручни 34,81% и стручно-апликативни 34,81% (Табела 5.4). Студијским програмом није предвиђена израда завршног рада. ПРИЛОГ Листа обавезних и изборних предмета по семестрима, недељни фонд часова предавања, вежби и самосталног рада, број ЕСПБ бодова сваког предмета на основним академским студијама екологије (240 ЕСПБ) Коришћене ознаке: Ш шифра предмета која се задаје на нивоу установе С семестар у коме је предмет Тип предмета: АО Академско-општеобразовни, ТМ Теоријско-методолошки, НС Научно стручни, СА Стручно апликативни. Статус предмета: О обавезни, ИБ изборни блок, Часови активне наставе: П предавања, В вежбе, ДОН Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма). 6

7 Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЕКОЛОГИЈА (240 ЕСПБ) Ш Назив предмета С Тип Статус предмета ПРВА ГОДИНА Часови активне наставе П В ДОН Остали часови 1. Х157 Основи хемије 1 ТМ O БЕ101 Биологија ћелије 1 ТМ O БЕ102 Морфологија биљака 1 НС О БЕ103 Зоологија инвертебрата 1 1 НС О БЕ104 Основи алгологије 2 НС О БЕ105 Зоологија инвертебрата 2 2 СА О БЕ106 Развиће животиња 2 НС O Ф199 Општа физика 2 ТМ O Предмет изборног блока 1 (један предмет) 2 ИБ Укупно часова активне наставе недељно = 44 Укупно часова активне наставе на години студија = 660 ЕСПБ ДРУГА ГОДИНА 10. БЕ107 Основи микологије 3 НС O БЕ108 Биохемија 3 НС O Морфологија и систематика БЕ109 3 хордата НС O Е101 Микробиологија 3 ТМ O Систематика и филогенија 14. БЕ110 виших биљака 4 СА О БЕ111 Сисари 4 СА О Основи педологије и 16. Е102 биологије земљишта 4 ТМ O М132 Примена рачунара 4 АО O Предмет изборног блока 2 (један предмет) 4 ИБ Укупно часова активне наставе недељно = 42 Укупно часова активне наставе на години студија = 630 ТРЕЋА ГОДИНА 19. Е103 Екофизиологија животиња 5 НС O БЕ112 Физиологија биљака 5 НС O Основи генетике са 21. Е104 генотоксикологијом 5 НС О Предмети изборног блока (два предмета) 5 ИБ 4 3(4)* 0 11(12) 24. БЕ113 Екологија биљака 6 СА О БЕ114 Екологија животиња 6 СА О Хидроекологија и заштита 26. БЕ115 вода 6 СА О Предмет изборног блока 4 (један предмет) 6 ИБ 2 0(2)* БЕ116 Теренска настава 6 СА О Укупно часова активне наставе недељно = 47 (50) 26 11(14) 10 60(61) Укупно часова активне наставе на години студија = 705(750) 7

8 Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ЧЕТВРТА ГОДИНА Еколошки мониторинг 29. Е105 животне средине 7 НС О БЕ117 Биогеографија 7 НС О Е106 Синекологија 7 СА О Предмети изборног блока 5 (три предмета) ЕСПБ 7 ИБ БЕ119 Еволуциона биологија 8 ТМ O Процена утицаја на 36. Е107 животну средину 8 СА O Обнова и унапређење 37. Е108 екосистема 8 СА О Предмети изборног блока (два предмета) 8 ИБ Укупно часова активне наставе недељно = 47 *Број часова активне наставе у зависности од изборности Укупно часова активне наставе на години студија = 705 Укупно ЕСПБ 240(241) Редни број Кратак преглед основних академских студија екологије Статус предмета Фонд часова П В ДОН ЕСПБ 1 Обавезни Изборни 20 14(17)

9 Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ EKОЛОГИЈА (240 ЕСПБ) Ш Назив предмета Тип Статус предмета Часови активне наставе П В ДОН СИР Предмети изборног блока 1 1. К101 Енглески језик 1 (нижи курс) АО ИБ К105 Енглески језик 2 (виши курс) АО ИБ Предмети изборног блока 2 1. БЕ120 Ентомологија СА ИБ БЕ121 Макромицете СА ИБ Предмети изборног блока 3 1. БЕ122 Методика наставе биологије 1 ТМ ИБ К109 Психологија АО ИБ Е115 Индустријски загађивачи СА ИБ Е109 Екотуризам СА ИБ Предмети изборног блока 4 1. К110 Педагогија АО ИБ Лековите, зачинске и јестиве 2. БЕ123 биљке СА ИБ Предмети изборног блока 5 Биологија и заштита ловне 1. БЕ125 фауне СА ИБ Е110 Екофизиологија биљака НС ИБ Историја и филозофија 3. БЕ118 биологије АО ИБ Е111 Физиологија понашања НС ИБ Е112 Педофаунa НС ИБ Норме у заштити животне 6. Х154 средине ТМ ИБ БЕ124 Биоетика АО ИБ Предмети изборног блока 6 Фауна слатководних 1. БЕ126 екосистема СА ИБ Национални паркови и 2. БЕ127 заштићена подручја Србије ТМ ИБ Е113 Ендемична флора и вегетација НС ИБ Е114 Екологија и генетика човека ТМ ИБ ЕСПБ 9

10 Прилог 5.2. Књига предмета студијског програма - Основне академске студије ЕКОЛОГИЈА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ Ш Назив предмета Тип Статус Број ЕСПБ С предмета часова 1. Х157 Основи хемије 1 ТМ O БЕ101 Биологија ћелије 1 ТМ O БЕ102 Морфологија биљака 1 НС О БЕ103 Зоологија инвертебрата 1 1 НС О БЕ104 Основи алгологије 2 НС O БЕ105 Зоологија инвертебрата 2 2 СА O БЕ106 Развиће животиња 2 НС O Ф199 Општа физика 2 ТМ О БЕ107 Основи микологије 3 НС О БЕ108 Биохемија 3 НС O БЕ109 Морфологија и систематика хордата 3 НС O Е101 Микробиологија 3 ТМ O БЕ110 Систематика и филогенија виших биљака 4 СА O БЕ111 Сисари 4 СА O Е102 Основи педологије и биологије земљишта 4 ТМ О М132 Примена рачунара 4 АО O Е103 Екофизиологија животиња 5 НС O БЕ112 Физиологија биљака 5 НС O Е104 Основи генетике са генотоксикологијом 5 НС О БЕ113 Екологија биљака 6 СА O БЕ114 Екологија животиња 6 СА О БЕ115 Хидроекологија и заштита вода 6 СА О БЕ116 Теренска настава 6 СА О Е105 Еколошки мониторинг животне средине 7 НС О БЕ117 Биогеографија 7 НС О Е106 Синекологија 7 СА O БЕ119 Еволуциона биологија 8 ТМ О Е107 Процена утицаја на животну средину 8 СА О Е108 Обнова и унапређење екосистема 8 СА О ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Ш Назив предмета С Тип Статус Број предмета часова ЕСПБ 1. К101 Енглески језик 1 (нижи курс) 2 АО ИБ К105 Енглески језик 2 (виши курс) 2 АО ИБ БЕ120 Ентомологија 4 СА ИБ БЕ121 Макромицете 4 СА ИБ БЕ122 Методика наставе биологије 1 5 ТМ ИБ К109 Психологија 5 АО ИБ Е115 Индустријски загађивачи 5 СА ИБ Е109 Екотуризам 5 СА ИБ К110 Педагогија 6 АО ИБ БЕ123 Лековите, зачинске и јестиве биљке 6 СА ИБ БЕ125 Биологија и заштита ловне фауне 7 СА ИБ Е110 Екофизиологија биљака 7 НС ИБ БЕ118 Историја и филозофија биологије 7 АО ИБ Е111 Физиологија понашања 7 НС ИБ Е112 Педофаунa 7 НС ИБ Х154 Норме у заштити животне средине 7 ТМ ИБ БЕ124 Биоетика 7 АО ИБ БЕ126 Фауна слатководних екосистема 8 СА ИБ БЕ127 Национални паркови и заштићена подручја Србије 8 ТМ ИБ Е113 Ендемична флора и вегетација 8 НС ИБ Е114 Екологија и генетика човека 8 ТМ ИБ

11 Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академскоопштеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни - Основне академске студије ЕКОЛОГИЈА Тип предмета Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ предмета Академско-општеобразовни К101 Енглески језик 1 (нижи курс) 2 5 предмети К105 Енглески језик 2 (виши курс) 2 5 М132 Примена рачунара 4 5 К109 Психологија 5 4 К110 Педагогија 6 4 БЕ118 Историја и филозофија биологије 7 3 БЕ124 Биоетика 7 3 Укупно ЕСПБ 29 % ЕСПБ Академско-општеобразовних предмета = 9,90% Х157 Основи хемије 1 8 Теоријско-методолошки предмети БЕ101 Биологија ћелије 1 6 Ф199 Општа физика 2 5 Е101 Микробиологија 3 7 Е102 Основи педологије и биологије земљишта 4 6 БЕ122 Методика наставе биологије Х154 Норме у заштити животне средине 7 3 БЕ119 Еволуциона биологија 8 7 БЕ127 Национални паркови и заштићена подручја Србије 8 5 Е114 Екологија и генетика човека 8 5 Укупно ЕСПБ 59 % ЕСПБ Теоријско-методолошких предмета = 20,48% БЕ105 Морфологија биљака 1 8 Научно, односно уметничко стручни БЕ103 Зоологија инвертебрата БЕ104 Основи алгологије 2 6 БЕ106 Развиће животиња 2 7 БЕ107 Основи микологије 3 7 БЕ108 Биохемија 3 7 БЕ109 Морфологија и систематика хордата 3 8 Е103 Екофизиологија животиња 5 6 БЕ112 Физиологија биљака 5 6 Е104 Основи генетике са генотоксикологијом 6 7 Е105 Еколошки мониторинг животне средине 7 6 БЕ117 Биогеографија 7 6 Е110 Екофизиологија биљака 7 5 Е111 Физиологија понашања 8 5 Е112 Педофауна 8 5 Е113 Ендемична флора и вегетација 8 5 Укупно ЕСПБ 102 % ЕСПБ Научно-стручних предмета = 34,81% БЕ105 Зоологија инвертебрата Стручно апликативни БЕ110 Систематика и филогенија виших биљака 4 7 БЕ111 Сисари 4 7 БЕ120 Ентомологија 4 6 БЕ121 Макромицете 4 6 Е109 Екотуризам 5 5 Е115 Индустријски загађивачи 5 6 БЕ113 Екологија биљака 6 7 БЕ114 Екологија животиња 6 7 БЕ115 Хидроекологија и заштита вода 6 7 БЕ123 Лековите, зачинске и јестиве биљке 6 4 БЕ116 Теренска настава 6 5 Е106 Синекологија 7 6 БЕ125 Биологија и заштита ловне фауне 7 5 Е107 Процена утицаја на животну средину 8 6 Е108 Обнова и унапређење екосистема 8 6 БЕ126 Фауна слатководних екосистема 8 5 Укупно ЕСПБ 102 % ЕСПБ Стручно-апликативних предмета = 34,81% 292 ЕСПБ 11

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ 11.15-14.00 08.15-09.00 09.15-11.00 14.00-15.30 15.45-17.15 11.15-13.00 Зоологија бескичмењака 2 Зоологија бескичмењака 2 Енглески

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

УВОД

УВОД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПРАВЉАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ 2014. година Садржај: Уводна табела

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013. Садржај:

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/4-2008 01.02.2008. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године),

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

DODATAK DIPLOMI

DODATAK DIPLOMI Dodatak diplomi Ovaj dodatak diplomi sledi model koji je razradila Evropska Komisija, Savet Evrope i UNESKO/CEPES. Svrha dodatka je da obezbedi dovoljno nezavisnih podataka da bi se poboljšalo međunarodno

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се изводи студијски програм Високошколска установа у којој

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx Члан 3. Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, до 30. септембра наредне године. Настава се организује и изводи по семестрима,

Више

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM ИНЖЕЊЕРСТВО MAТЕРИЈАЛА Нови Сад Новембар, 2012 Садржај: Увод Посебан стандард - Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија Стандард 1. Структура студијског програма Стандард

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

11221 KANCELARIJSKA OPREMA

11221 KANCELARIJSKA OPREMA УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА ДОКТОРСКИМ УМЕТНИЧКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Београд, јул 2007. На основу чл. 85. ст 9. ЗВО (Сл.Гласник РС бр.76/05)

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01. 10. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун године

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун године ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун 2019. године На основу чланова 64.Статута Високе школе за пословну економију

Више

Microsoft Word - Program_dop.ped._obrazovanja BIJELJINA.doc

Microsoft Word - Program_dop.ped._obrazovanja BIJELJINA.doc Универзитет у Источном Сарајеву ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ БИЈЕЉИНА ПЛАН И ПРОГРАМ ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ ОБРАЗОВАЊА НА ПЕДАГОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У БИЈЕЉИНИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО И ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - допунски

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 Staff professional development teaching ИЗВЕШТАЈ РАДНЕ ПОСЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТУ У АХЕНУ, ИНСТИТУТУ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОХЕМИЈУ НАФТЕ И УГЉА, НЕМАЧКА Циљеви посете: 1. Идентификација

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Број: /5 Датум: ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Ос

Број: /5 Датум: ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Ос Број: 0601-436/5 Датум: 30.05.2016. ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Основни текст број 0601-436/1 од 12.05.2016. године На

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више