Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc"

Транскрипт

1 Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, Kragujevac, Serbia Студијски програм OСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ИНСТИТУТУ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ за стицање стручног назива - Биолог - Биолог-еколог Крагујевац

2 СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Основне академске студије у Институту за биологију и екологију трају 3 године (6 семестара, 180 ЕСПБ). Студијски програм основних академских студија у Институту за биологију и екологију има за циљ да образује и оспособи стручњаке за послове који захтевају основна знања из области биологије и екологије. У оквиру студијског програма постоје два модула: биологија и екологија. Након треће године основних академских студија (180 ЕСПБ) у зависности од изабраног модула, студент стиче стручни назив: Биолог, односно Биолог-еколог. По завршетку основних академских студија биологије формирају се стручњаци оспоспособљени да раде послове сарадника у областима где су примењива знања из биологије и екологије: у научно-истраживачким лабораторијама, ботаничким баштама, природњачким музејима, националним парковима, акредитованим лабораторијама за контролу квалитета, биотехнолошким лабораторијама, развојним лабораторијама, заводима за мониторинг и заштиту животне средине, као и у областима индустрије, пољопривреде, медицине и слично. Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних академских студија из области биологије неопходно је: да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању да положи пријемни испит из биологије. Студент уписује Основне академске студије у трајању од 3 године (180 ЕСПБ). Број уписаних студената предлаже Факултет, а на основу предлога Већа катедре Института за биологију и екологију. Влада Републике Србије одређује број студената финансираних из буџета, односно број оних који се сами финансирају. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Кандидат се уписује на студије у складу са критеријумима утврђеним у Конкурсу кога расписује Универзитет. Основне академске студије биологије су у складу са Болоњском декларацијом (трају 3 године, 6 семестара, 180 ЕСПБ). Студије се изводе на српском језику у форми теоретске и практичне наставе, семинарских радова, додатних облика наставе, као и самосталног рада студената. Студије подразумевају континуално оцењивање студената. Теоретску, практичну наставу, коменторство, теренски рад организују катедре. Студијски програм чине обавезни и изборни предмети. Они су груписани у академскоопштеобразовне (АО), теоријско-методолошке (ТМ), научно-стручне предмете (НС) и стручно апликативне (СА). Списак предмета, распоред по семестрима, број часова по облицима активне наставе, укупно оптерећење по семестрима и број ЕСПБ бодова по сваком предмету дати су у прилогу. Напомена: Из сваке групе изборних предмета студент бира један предмет, водећи рачуна да укупан број бодова у академској години буде најмање 60 ЕСПБ. 13

3 Полагање испита и оцењивање студената врши се на начин и по поступку утврђеном Статутом Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Студент који не положи обавезни предмет до почетка наредне школске године, уписује исти предмет. Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет. УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА: Услови за прелазак са других студијских програма предвиђени су Општим актима ПМФ-а (одговарајући број положених испита који одговарају испитима из овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ). OЦЕЊИВАЊЕ: Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Оцењивање се врши према следећим принципима: Остварен број поена Нумеричка (описна) оцена Ненумеричка оцена до 54 поена 5 (недовољан) Ф (довољан) Е (добар) Д (врло добар) Ц (одличан) Б (одличан-изузетан) А СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Сврха студијског програма је образовање стручњака за разноврсне послове који захтевају познавање биологије и екологије и способност примене савремених сазнања из ових области, као и оспособљавање студената за даље усавршавање. Обзиром на значај биологије и екологије у заштити животне средине и њихове заступљености у свим сферама живота и рада, стручњаци овог профила имају друштвено оправдане и корисне компетенције. Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима је сврха студијског програма у потпуности усклађена. Студијски програм има јасно дефинисане и препознатљиве сврхе и друштвене улоге: - образовање стручњака биолога и биолога-еколога способног да обавља разноврсне послове сарадника у областима где су примењива знања из биологије и екологије: у научно-истраживачким лабораторијама, ботаничким баштама, природњачким музејима, националним парковима, акредитованим лабораторијама за контролу квалитета, биотехнолошким лабораторијама, развојним лабораторијама, заводима за мониторинг и заштиту животне средине, као и у областима индустрије, пољопривреде, медицине и слично. - припрема за даље образовање, било да се ради о образовању за област просвете или област истраживачких или еколошких наука. - подстицање развоја биологије и екологије у целини 14

4 - подстицање инкорпорирања еколошке свести у све сфере живота и рада ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: - оспособљавање студената за практичан рад на пословима који захтевају знање из области биологије и екологије - да свршени студент разуме и зна да примени стечена знања у решавању практичних проблема - да студент стекне основна знања потребна за даље усавршавање - развијање свести о неопходности заштите животне средине на принципима одрживог развоја - развијање свести о потреби перманентног образовања - обезбеђивање академског нивоа знања и ван стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва КОМПЕТЕНЦИЈЕ: Савладавањем студијског програма основних академских студија у Институту за биологију и екологију свршени студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за обављање стручних послова у области биологије и екологије и заштите животне средине. Познавање теоријских и/или експерименталних знања студенту омогућава самостални рад и даље професионално усавршавање, као и наставак студија. Компетенције укључују развој способности критичког мишљења, способности анализе проблема и налажење решења, способности презентовања свога рада, као и примену стечених знања у пракси. Студенти развијају способности за тимски рад. Савладавањем студијског програма студент стиче предметно-специфичне способности из свих основних области биологије и екологије, познавање и разумевање основних биолошких дисциплина, као и способност решавања конкретних проблема, уз употребу научних метода и поступака. Савладавањем програма студенти стичу знања о правилном еколошком ставу према животној средини, у складу са принципима одрживог развоја. 15

5 ПРИЛОГ Листа предмета по семестрима, недељни фонд часова предавања и вежби и самосталног рада, број ЕСПБ сваког предмета 16

6 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ (180 ЕСПБ) МОДУЛ БИОЛОГИЈА Стручни назив: БИОЛОГ Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА ГОДИНА 1. Х157 Основи хемије 1 ТМ OЗ Б101 Биологија ћелије 1 ТМ OЗ Основи алгологије и 3. Б102 микологије 1 НС ОЗ Предмет изборног блока 1 1 ИБЗ Морфологија и систематика 5. Б103 виших биљака 2 НС ОЗ Б104 Зоологија инвертебрата 2 НС ОЗ Ф199 Општа физика 2 ТМ OЗ Предмет изборног блока 2 2 ИБЗ Предмет изборног блока 3 2 ИБМ Укупно часова активне наставе на години студија = 40 ДРУГА ГОДИНА 10. Б105 Биохемија 3 ТМ OЗ Б106 Развиће животиња 3 НС OЗ Морфологија и систематика 12. Б107 хордата 3 НС OЗ М132 Примена рачунара 3 АО OЗ Предмет изборног блока 4 3 ИБ 2 (1)* 2 (0) 0 (2) Б108 Општа микробиологија 4 ТМ OЗ Хидробиологија и заштита 16. Б109 вода 4 СА ОЗ Општа физиологија са 17. Б116 биофизиком 4 НС ОМ Основи молекуларне 18. Б117 биологије 4 ТМ OМ Предмет изборног блока 5 4 ИБ 2 (1) 2 (0) 0 (2) 6 21(19) 15(11) 6(10) 60 Укупно часова активне наставе на години студија = 42(40) ТРЕЋА ГОДИНА 20. Б110 Физиологија биљака 5 НС OЗ Б111 Основи биотехнологије 5 ТМ ОЗ Б118 Генетика 5 НС ОМ Б119 Упоредна физиологија 5 НС OМ Предмет изборног блока 6 5 ИБ Б112 Екологија биљака 6 СА ОЗ Б113 Екологија животиња 6 СА ОЗ Б114 Заштита животне средине 6 НС OЗ Б115 Теренска настава 6 СА ОЗ Предмет изборног блока 7 6 ИБМ Укупно часова активне наставе на години студија = 41 *Број часова активне наставе у зависности од изборности ЕСПБ Укупно= 64(62) Укупно= 44(40) Укупно= 15(19) Укупно часова активне наставе У свим годинама студија =123 (121) Укупно ЕСПБ

7 Изборна настава на студијском програму Ш Назив предмета Тип Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ П В ДОН СИР Предмети изборног блока 1 1. К101 Енглески језик 1 АО ИБЗ К103 Руски језик 1 АО ИБЗ Предмети изборног блока 2 1. К105 Енглески језик 2 АО ИБЗ К104 Руски језик 2 АО ИБЗ Предмети изборног блока 3 1. Б125 Биоетика АО ИБM К113 Језичка култура АО ИБM Предмети изборног блока 4 1. Б126 Ентомологија НС ИБЗ Б127 Лабораторијски курс из цитологије и хистологије СА ИБМ Предмети изборног блока 5 1. Б128 Кормофите СА ИБЗ Б129 Лабораторијски курс из биохемије и молекуларне биологије СА ИБМ Предмети изборног блока 6 1. Б130 Сисари СА ИБЗ Б131 Примењена алгологија СА ИБМ Предмети изборног блока 7 Фауна слатководних 1. Б132 екосистема СА ИБМ Лековите, зачинске и 2. Б133 јестиве биљке СА ИБМ Редни број Статус предмета Кратак преглед основних академских студија Фонд часова П В ДОН ЕСПБ 1 Обавезни Изборни 14(12) 10(6) 0(4) 36 Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе С-семестар у коме је предмет Тип предмета: АО Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни, УС- уметничко стручни, СА-стручно апликативни Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок, ОЗ-обавезни заједнички за више модула, ако програм има модуле ИБЗизборни заједнички за више модула, ако програм има модуле, ОМ-обавезни за модул, ИБМ-изборни блок модула Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма) Уносе се сви часови активне наставе за дати студијски програм, и свако појединачно студијско подручје-модул ако се програм састоји од више изборних подручја модула. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета. Предмет изборног блока, означава само место у плану на коме се из изборног блока, групе предмета бира изборни предмет. Часове наставе унети у складу са упутствима и подацима који се дају у Књизи предмета. Часове бројчано увек изразити на недељном нивоу, неопходно да у комплетном документу буду изражени на исти начин. Минимални број часова активне наставе на години студија мора бити 20 недељно. Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу. Стручна пракса и завршни рад ако постоје у студијском програму не спадају у активну наставу. Остали часови су часови који се предвиђају за стручну праксу и друге специфичне облике наставе, не спадају у часове активне наставе. 18

8 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Књига обавезних и изборних предмета ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ МОДУЛ БИОЛОГИЈА Стручни назив: БИОЛОГ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ Ш Назив предмета Тип Статус Број ЕСПБ С предмета часова 1. Х157 Основи хемије 1 ТМ OЗ Б101 Биологија ћелије 1 ТМ OЗ Б102 Основи алгологије и микологије 1 НС ОЗ Б103 Морфологија и систематика виших биљака 2 НС ОЗ Б104 Зоологија инвертебрата 2 НС OЗ Ф199 Општа физика 2 ТМ OЗ Б105 Биохемија 3 ТМ OЗ Б106 Развиће животиња 3 НС OЗ Б107 Морфологија и систематика хордата 3 НС OЗ М132 Примена рачунара 3 АО OЗ Б108 Општа микробиологија 4 ТМ OЗ Б109 Хидробиологија и заштита вода 4 СА ОЗ Б116 Општа физиологија са биофизиком 4 НС OМ Б117 Основи молекуларне биологије 4 ТМ OМ Б110 Физиологија биљака 5 НС OЗ Б111 Основи биотехнологије 5 ТМ ОЗ Б118 Генетика 5 НС OМ Б119 Упоредна физиологија 5 НС ОМ Б112 Екологија биљака 6 СА ОЗ Б113 Екологија животиња 6 СА ОЗ Б114 Заштита животне средине 6 НС ОЗ Б115 Теренска настава 6 СА ОЗ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Ш Назив предмета С Тип Статус Број предмета часова ЕСПБ 1. К101 Енглески језик 1 1 АО ИБЗ К103 Руски језик 1 1 АО ИБЗ К105 Енглески језик 2 2 АО ИБЗ К104 Руски језик 2 2 АО ИБЗ Б125 Биоетика 2 АО ИБМ К113 Језичка култура 2 АО ИБМ Б126 Ентомологија 3 НС ИБЗ Б127 Лабораторијски курс из цитологије и хистологије 3 СА ИБМ Б128 Кормофите 4 СА ИБЗ Б129 Лабораторијски курс из биохемије и молекуларне биологије 4 СА ИБМ Б130 Сисари 5 СА ИБЗ Б131 Примењена алгологија 5 СА ИБМ Б132 Фауна слатководних екосистема 6 СА ИБМ Б133 Лековите, зачинске и јестиве биљке 6 СА ИБМ

9 Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академскоопштеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни Тип предмета Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ предмета К101 Енглески језик Академско-општеобразовни К103 Руски језик предмети К105 Енглески језик К104 Руски језик АО 15 % Б125 Биоетика 2 3 К113 Језичка култура 2 3 М132 Примена рачунара 3 4 Укупно ЕСПБ 30 % ЕСПБ Академско-општеобразовних предмета = 13,82 % Х157 Основи хемије 1 9 Теоријско-методолошки предмети Б101 Биологија ћелије 1 7 Ф199 Општа физика 2 5 ТМ 20 % Б105 Биохемија 3 7 Б108 Општа микробиологија 4 6 Б117 Основи молекуларне биологије 4 6 Б111 Основи биотехнологије 5 5 Укупно ЕСПБ 45 % ЕСПБ Теоријско-методолошких предмета = 20,74 % Б102 Основи алгологије и микологије 1 9 Научно, односно уметничко стручни Морфологија и систематика виших Б103 биљака 2 8 НС 35 % Б104 Зоологија инвертебрата 2 9 Б106 Развиће животиња 3 5 Б107 Морфологија и систематика хордата 3 8 Б126 Ентомологија 3 6 Б116 Општа физиологија са биофизиком 4 6 Б110 Физиологија биљака 5 7 Б118 Генетика 5 7 Б119 Упоредна физиологија 5 6 Б114 Заштита животне средине 6 6 Укупно ЕСПБ 77 % ЕСПБ Научно-стручних предмета = 35,48 % Лабораторијски курс из цитологије и Б127 Стручно апликативни хистологије 3 6 Б109 Хидробиологија и заштита вода 4 6 СА 30 % Б128 Кормофите 4 6 Б129 Лабораторијски курс из биохемије и молекуларне биологије 4 6 Б130 Сисари 5 6 Б131 Примењена алгологија 5 5 Б112 Екологија биљака 6 6 Б113 Екологија животиња 6 6 Б115 Теренска настава 6 6 Б132 Фауна слатководних екосистема 6 6 Б133 Лековите, зачинске и јестиве биљке 6 6 Укупно ЕСПБ 65 % ЕСПБ Стручно-апликативних предмета = 29,95 % 20

10 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ (180 ЕСПБ) МОДУЛ ЕКОЛОГИЈА Стручни назив: БИОЛОГ-EKОЛОГ Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА ГОДИНА 1. Х157 Основи хемије 1 ТМ OЗ Б101 Биологија ћелије 1 ТМ OЗ Основи алгологије и 3. Б102 микологије 1 НС ОЗ Предмет изборног блока 1 1 ИБЗ Морфологија и систематика Б103 2 виших биљака НС ОЗ Б104 Зоологија инвертебрата 2 НС ОЗ Ф199 Општа физика 2 ТМ OЗ Предмет изборног блока 2 2 ИБЗ Предмет изборног блока 3 2 ИБМ 2 1(0)* (13) 5 60 Укупно часова активне наставе на години студија = 41(40) ДРУГА ГОДИНА 10. Б105 Биохемија 3 ТМ OЗ Б106 Развиће животиња 3 НС OЗ Морфологија и систематика Б107 3 хордата НС OЗ М132 Примена рачунара 3 АО OЗ Предмет изборног блока 4 3 ИБ 2 (3) 2 (0) 0(3) Б108 Општа микробиологија 4 ТМ OЗ Основи генетике са 16. Б120 генотоксикологијом 4 НС ОМ Б121 Екофизиологија животиња 4 НС OМ Основи педологије и 18. Б122 биологија земљишта 4 ТМ OМ Предмет изборног блока 5 4 ИБ 2 2 (0) 0 (2) 6 22(23) 14(10) 6(11) 60 Укупно часова активне наставе на години студија = 42(44) ТРЕЋА ГОДИНА 20. Б110 Физиологија биљака 5 НС OЗ Б111 Основи биотехнологије 5 ТМ ОЗ Еколошко уређење Б124 простора 5 СА ОМ Предмет изборног блока 6 5 ИБ Предмет изборног блока 7 5 ИБМ 2 2(0) 0(2) Хидробиологија и заштита Б109 6 вода СА ОЗ Б112 Екологија биљака 6 СА ОЗ Б113 Екологија животиња 6 СА ОЗ Б114 Заштита животне средине 6 НС OЗ Б115 Теренска настава 6 СА ОЗ (16) 2(4) 60 Укупно часова активне наставе на години студија = 40 *Број часова активне наставе у зависности од изборности ЕСПБ Укупно Укупно Укупно =64(65) = 46(39) = 13(20) Укупно часова активне наставе у свим годинама студија =123 (124) Укупно ЕСПБ

11 Изборна настава на студијском програму Ш Назив предмета Тип Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ П В ДОН СИР Предмети изборног блока 1 1. К101 Енглески језик 1 АО ИБЗ К103 Руски језик 1 АО ИБЗ Предмети изборног блока 2 1. К105 Енглески језик 2 АО ИБЗ К104 Руски језик 2 АО ИБЗ Предмети изборног блока 3 Филозофија природних 1. Ф123 наука АО ИБM К114 Културологија АО ИБM Предмети изборног блока 4 1. Б126 Ентомологија НС ИБЗ Х147 Неоргански индустријски загађивачи СА ИБМ Предмети изборног блока 5 1. Б128 Кормофите СА ИБЗ Б134 Еколошка биохемија СА ИБМ Предмети изборног блока 6 1. Б130 Сисари СА ИБЗ Екологија 2. Б135 микроорганизама НС ИБМ Предмети изборног блока 7 1. Б150 Екотуризам СА ИБМ Аналитичка хемија 2. Х158 животне средине СА ИБМ Редни број Статус предмета Кратак преглед основних академских студија Фонд часова П В ДОН ЕСПБ 1 Обавезни Изборни 14(15) 11(4) 0(7) 37 Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе С-семестар у коме је предмет Тип предмета: АО Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни, УС- уметничко стручни, СА-стручно апликативни Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок, ОЗ-обавезни заједнички за више модула, ако програм има модуле ИБЗизборни заједнички за више модула, ако програм има модуле, ОМ-обавезни за модул, ИБМ-изборни блок модула Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др. у зависности од специфичности студијског програма) Уносе се сви часови активне наставе за дати студијски програм, и свако појединачно студијско подручје-модул ако се програм састоји од више изборних подручја модула. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета. Предмет изборног блока, означава само место у плану на коме се из изборног блока, групе предмета бира изборни предмет. Часове наставе унети у складу са упутствима и подацима који се дају у Књизи предмета. Часове бројчано увек изразити на недељном нивоу, неопходно да у комплетном документу буду изражени на исти начин. Минимални број часова активне наставе на години студија мора бити 20 недељно. Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу. Стручна пракса и завршни рад ако постоје у студијском програму не спадају у активну наставу. Остали часови су часови који се предвиђају за стручну праксу и друге специфичне облике наставе, не спадају у часове активне наставе. 22

12 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Књига обавезних и изборних предмета ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ МОДУЛ ЕКОЛОГИЈА Стручни назив: БИОЛОГ-ЕКОЛОГ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ Ш Назив предмета Тип Статус Број ЕСПБ С предмета часова 1. Х157 Основи хемије 1 ТМ OЗ Б101 Биологија ћелије 1 ТМ OЗ Б102 Основи алгологије и микологије 1 НС ОЗ Б103 Морфологија и систематика виших биљака 2 НС ОЗ Б104 Зоологија инвертебрата 2 НС OЗ Ф199 Општа физика 2 ТМ OЗ Б105 Биохемија 3 ТМ OЗ Б106 Развиће животиња 3 НС OЗ Б107 Морфологија и систематика хордата 3 НС OЗ М132 Примена рачунара 3 АО OЗ Б108 Општа микробиологија 4 ТМ OЗ Б120 Основи генетике са генотоксикологијом 4 НС ОМ Б121 Екофизиологија животиња 4 НС OМ Б122 Основи педологије и биологија земљишта 4 ТМ OМ Б110 Физиологија биљака 5 НС OЗ Б111 Основи биотехнологије 5 ТМ ОЗ Б124 Еколошко уређење простора 5 СА ОМ Б109 Хидробиологија и заштита вода 6 СА ОЗ Б112 Екологија биљака 6 СА ОЗ Б113 Екологија животиња 6 СА ОЗ Б114 Заштита животне средине 6 НС ОЗ Б115 Теренска настава 6 СА ОЗ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Ш Назив предмета Тип Статус Број С предмета часова ЕСПБ 1. К101 Енглески језик 1 1 АО ИБЗ К103 Руски језик 1 1 АО ИБЗ К105 Енглески језик 2 2 АО ИБЗ К104 Руски језик 2 2 АО ИБЗ Ф123 Филозофија природних наука 2 АО ИБМ К114 Културологија 2 АО ИБМ Б126 Ентомологија 3 НС ИБЗ Х147 Неоргански индустријски загађивачи 3 СА ИБМ Б128 Кормофите 4 СА ИБЗ Б134 Еколошка биохемија 4 СА ИБМ Б130 Сисари 5 СА ИБЗ Б135 Екологија микроорганизама 5 НС ИБМ Б150 Екотуризам 5 СА ИБМ Х158 Аналитичка хемија животне средине 5 СА ИБМ

13 Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академскоопштеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни Тип предмета Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ предмета К101 Енглески језик Академско-општеобразовни К103 Руски језик предмети К105 Енглески језик АО 15 % К104 Руски језик Ф123 Филозофија природних наука 2 3 К114 Културологија 2 4 М132 Примена рачунара 3 4 Укупно ЕСПБ 31 % ЕСПБ Академско-општеобразовних предмета = 14,22 % Х157 Основи хемије 1 9 Теоријско-методолошки предмети Б101 Биологија ћелије 1 7 Ф199 Општа физика 2 5 ТМ 20 % Б105 Биохемија 3 7 Б108 Општа микробиологија 4 6 Б122 Основи педологије и биологија земљишта 4 5 Б111 Основи биотехнологије 5 5 Укупно ЕСПБ 44 % ЕСПБ Теоријско-методолошких предмета = 20,18 % Б102 Основи алгологије и микологије 1 9 Научно, односно уметничко стручни Морфологија и систематика виших Б103 биљака 2 8 НС 35 % Б104 Зоологија инвертебрата 2 9 Б106 Развиће животиња 3 5 Б107 Морфологија и систематика хордата 3 8 Б126 Ентомологија 3 6 Б120 Основи генетике са генотоксикологијом 4 7 Б121 Екофизиологија животиња 4 6 Б110 Физиологија биљака 5 7 Б135 Екологија микроорганизама 5 6 Б114 Заштита животне средине 6 6 Укупно ЕСПБ 77 % ЕСПБ Научно-стручних предмета = 35,32 % Х147 Неоргански индустријски загађивачи 3 6 Б128 Кормофите 4 6 Б134 Еколошка биохемија 4 6 Б124 Еколошко уређење простора 5 6 Б130 Сисари 5 6 Б150 Екотуризам 5 6 Х158 Аналитичка хемија животне средине 5 6 Б109 Хидробиологија и заштита вода 6 6 Б112 Екологија биљака 6 6 Б113 Екологија животиња 6 6 Б115 Теренска настава 6 6 Укупно ЕСПБ 66 % ЕСПБ Стручно-апликативних предмета = 30,28 % 24

14 Блок табела 5. студијског програма ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МОДУЛИ: М1 БИОЛОГИЈА М2 ЕКОЛОГИЈА ЗАЈЕДНИЧКА ОСНОВА ЗА ИЗБОРНА ПОДРУЧЈА: АКТИВНА НАСТАВА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Х157 Основи хемије Предмети изборног блока 1: Б101 Биологија ћелије К101Енглески језик 1 Б102 Основи алгологије и микологије К103 Руски језик 1 Б103 Морфологија и систематика виших биљака Предмети изборног блока 2: Б104 Зоологија инвертебрата К105 Енглески језик 2 Ф199 Општа физика К104 Руски језик 2 Б105 Биохемија Б106 Развиће животи часова предавања = 4 Б107 Морфологија и систематика хордата часова вежби = 2 М132 Примена рачунара часови других облика наставе = 0 Б108 Општа микробиологија ЕСПБ = 10 Б109 Хидробиологија и заштита вода Б110 Физиологија биљака Б111 Основи биотехнологије Б112 Екологија биљака Б113 Екологија животиња Б114 Заштита животне средине Б115 Теренска настава часова предавања = 41 часова вежби = 30 часови других облика наставе = 11 ЕСПБ =119 ЕСПБ заједничке основе = 129 ИЗБОРНО ПОДРУЧЈЕ: М1 БИОЛОГИЈА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ Б116 Општа физиологија са биофизиком Б117 Основи молекуларне биологије Б118 Генетика Б119 Упоредна физиологија часова предавања = 9 часова вежби = 4 часови других облика наставе= 4 ЕСПБ = 25 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Предмет изборног блока 3: Б125 Биоетика К113 Језичка култура Предмет изборног блока 4: Б126 Ентомологија Б127 Лабораторијски курс из цитологије и хистологије Предмет изборног блока 5: Б128 Кормофите Б129 Лабораторијски курс из биохемије и молекуларне биологије Предмет изборног блока 6: Б130 Сисари Б131 Примењена алгологија Предмет изборног блока 7: Б132 Фауна слатководних екосистема Б133 Лековите, зачинске и јестиве биљке часова предавања = 10 (8) часова вежби = 8 (4) часови других облика наставе = 0 (4) ЕСПБ = 26 ЕСПБ у модулу = 51 ИЗБОРНО ПОДРУЧЈЕ: М2 ЕКОЛОГИЈА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ Б120 Основи генетике са генотоксикологијом Б121 Екофизиологија животиња Б122 Основи педологије и биологија земљишта Б124 Еколошко уређење простора часова предавања = 9 часова вежби = 5 часови других облика наставе = 2 ЕСПБ = 24 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Предмет изборног блока 3: Ф123 Филозофија природних наука К114 Културологија Предмет изборног блока 4: Б126 Ентомологија Х147 Неоргански индустријски загађивачи Предмет изборног блока 5: Б128 Кормофите Б134 Еколошка биохемија Предмет изборног блока 6: Б130 Сисари Б135 Екологија микроорганизама Предмет изборног блока 7: Б150 Екотуризам Х158 Аналитичка хемија животне средине часова предавања = 10 (11) часова вежби = 9 (2) часови других облика наставе = 0 (7) ЕСПБ = 27 ЕСПБ у модулу = 51 ЕСПБ заједничке основе = ЕСПБ у модулу = 51 Укупно ЕСПБ студијског програма = 180 ЕСПБ заједничке основе = ЕСПБ у модулу = 51 Укупно ЕСПБ студијског програма =

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013. Садржај:

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ 11.15-14.00 08.15-09.00 09.15-11.00 14.00-15.30 15.45-17.15 11.15-13.00 Зоологија бескичмењака 2 Зоологија бескичмењака 2 Енглески

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

УВОД

УВОД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПРАВЉАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ 2014. година Садржај: Уводна табела

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/4-2008 01.02.2008. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године),

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

DODATAK DIPLOMI

DODATAK DIPLOMI Dodatak diplomi Ovaj dodatak diplomi sledi model koji je razradila Evropska Komisija, Savet Evrope i UNESKO/CEPES. Svrha dodatka je da obezbedi dovoljno nezavisnih podataka da bi se poboljšalo međunarodno

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 Staff professional development teaching ИЗВЕШТАЈ РАДНЕ ПОСЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТУ У АХЕНУ, ИНСТИТУТУ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОХЕМИЈУ НАФТЕ И УГЉА, НЕМАЧКА Циљеви посете: 1. Идентификација

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Microsoft Word - SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA - studijski program

Microsoft Word - SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA - studijski program Raspored po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija SNIMANJA I DIZAJNA ZVUKA PRVA GODINA 1. UDI01 Snimanje zvuka 1 1 UM O 4 4 10 9 D. Ćirković 2. UDI02 Snimanje zvuka 2 2

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013 UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE RASPORED ASOVA ZA JESENJI SEMESTAR 2012/2013. GODINE Nastava na prvoj godini po inje 1. oktobra 2012. godine. Na starijim godinama predavanja po inju

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01. 10. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун године

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун године ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун 2019. године На основу чланова 64.Статута Високе школе за пословну економију

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Пољопривредни факултет у Бањој Луци

Пољопривредни факултет у Бањој Луци СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија I УСМЈЕРЕЊЕ: ХОРТИКУЛТУРА Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Хемија Агроботаника Биохемија биљака Математика Педологија Љековите ароматичне и зачинске

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се изводи студијски програм Високошколска установа у којој

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Број: /5 Датум: ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Ос

Број: /5 Датум: ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Ос Број: 0601-436/5 Датум: 30.05.2016. ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Основни текст број 0601-436/1 од 12.05.2016. године На

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx Члан 3. Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, до 30. септембра наредне године. Настава се организује и изводи по семестрима,

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM ИНЖЕЊЕРСТВО MAТЕРИЈАЛА Нови Сад Новембар, 2012 Садржај: Увод Посебан стандард - Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија Стандард 1. Структура студијског програма Стандард

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више