I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и -

2 РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу Проф. др Никола Макојевић Продекан за материјално финансијска питања Доц. др Марко Славковић Продекан за науку Доц. др Владан Ивановић Продекан за међународну сарадњу Адреса: Економски факултет Ђуре Пуцара Старог Крагујевац Телефони: 034 / (централа) Fax: Е- mail: 2

3 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА Садржај 1. Основне академске студије Студијски програм Економија Студијски програм Пословна економија и менаџмент Услови уписа у прву годину основних академских студија

4 I СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА На Економском факултету у Крагујевцу реализују се три нивоа академских студија: - Основне академске студије у трајању од четири године 240, - Мастер академске студије у трајању од једне године, - Докторске академске студије у трајању од три године ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Студијски програми основних академских студија на Економском факултету трају четири године (8 семестара), имају укупно 240 бодова, припадају пољу друштвено-хуманистичких наука и дају стручни назив дипломирани економиста. Основне академске студије се реализују кроз два акредитована студијска програма: Студијски програм ЕКОНОМИЈА - модул 1: Општа економија - модул 2: Финансије, берзе и банкарство Студијски програм ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ - модул 1: Рачуноводство и пословне финансије - модул 2: Маркетинг - модул 3: Менаџмент - модул 4: Туризам и хотелијерство Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Економски факултет. Услови уписа на студијски програм и други битни елементи студијског програма и режима студија прописани су Статутом, Правилником о правилима студија Факултета и Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу. Методи извођења наставе зависе од типа наставе: (1) активна настава (предавања, вежбе, консултације, менторски рад); (2) самостални рад студента; (3) колоквијуми; (4) испити; (5) студијски истраживачки рад; (6) израда завршног рада итд. 4

5 1.1. Студијски програм ЕКОНОМИЈА У оквиру студијског програма постоје два модула: Општа економија и Финансије, берзе и банкарство. Избор модула се врши после прве године студија. Сврха студијског програма ЕКОНОМИЈА, на нивоу основних академских студија, је профилисање знања и компетенција из домена опште економије, финансија, берзи и банкарства. Акценат је на комбиновању и усклађивању макро и микро приступа, комбиновању и усклађивању компаративног, међународног, националног, секторског, гранског и пословног приступа изучавању савремених економских дисциплина, тема и проблема. Студијски програм је конципиран тако да студент стиче комплексна знања, од општих ка појединачним и специфичним, у оквиру два студијска модула: 1. Општа економија и 2. Финансије, берзе и банкарство. НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЕКОНОМИЈА ПРВА ГОДИНА заједничка за оба модула 1. Математика у економији први Национална економија први 3. Страни језик 1 први 4. Основи статистике први Основи економије други 6. Социологија други 7. Финансијско књиговодство други Изборни предмет 1 други Семинарски рад 1 1 Изборни предмети студијског програма 8. а Економика предузећа други 8. б Увод у менаџмент други 8. ц Информационе технологије други 5

6 1. Модул ОПШТА ЕКОНОМИЈА обезбеђује студентима стицање одговарајућих компетенција у области економске анализе и политике, које омогућавају оспособљеност за аналитички рад у предузећима и финансијским институцијама, рад у консултантским агенцијама, рад на формулисању и вођењу пројеката у државној управи, рад на формулисању и реализацији циљева и мера економске политике (на локалном и републичком нивоу), и тд. Наставни план модула ОПШТА ЕКОНОМИЈА ДРУГА ГОДИНА 9. Информациони системи трећи 10. Организација предузећа трећи Економске доктрине трећи 12. Изборни предмет 1 трећи 13. Микроекономија четврти 14. Међународни економски односи четврти 15. Страни језик 2 четврти 16. Изборни предмет 2 четврти Семинарски рад 2 1,5 Семинарски рад 3 1,5 12. а Управљачко рачуноводство трећи 12. б Финансијска и актуарска трећи математика 16. а Операциона истраживања четврти 16. б Маркетинг четврти ТРЕЋА ГОДИНА 17. Макроекономска анализа пети 18. Економија јавног сектора пети 19. Монетарне финансије пети 20. Изборни предмет 1 пети 21. Јавне финансије шести 22. Привредни развој шести 6

7 23. Компаративни економски системи шести 24. Изборни предмет 2 шести Семинарски рад 4 2 Семинарски рад а Стратегијски менаџмент пети 20. б Основе берзанског пословања пети 20. в Финансијско извештавање пети 24. а Осигурање шести 24. б Економика туризма шести 24. в Основи међународне трговине шести 24. г Финансијска тржишта шести ЧЕТВРТА ГОДИНА 25. Економија ЕУ седми 26. Економика пољопривреде седми 27. Банкарство седми 28. Изборни предмет 1 седми 29. Економика индустрије 30. Теорија и анализа економске политике 31. Економика природних и привредних ресурса 32. Изборни предмет 2 ЗАВРШНИ РАД а Туризам и животна средина седми 28. б Привредно право седми 28. в Истраживање тржишта седми 32. а Менаџмент у спољној трговини 32. б Пословне финансије 32. в Међународне финансије 7

8 2. Модул ФИНАНСИЈЕ, БЕРЗЕ И БАНКАРСТВО, обезбеђује стицање знања из области монетарног система и монетарне политике, банкарског пословања, организације и функционисања финансијског тржишта, берзанског пословања, осигурања и делатности институционалних инвеститора. Студенти се оспособљавају за рад на берзама, у банкама и другим финансијским организацијама, брокерским и дилерским кућама, инвестиционим фондовима, државној управи, пореској управи и тд. Наставни план модула ФИНАНСИЈЕ, БЕРЗЕ И БАНКАРСТВО ДРУГА ГОДИНА 9. Финансијска и актуарска математика трећи 10. Организација предузећа трећи Економске доктрине трећи 12. Изборни предмет 1 трећи 13. Страни језик 2 четврти 14. Микроекономија четврти 15. Међународни економски односи четврти 16. Изборни предмет 2 четврти Семинарски рад 2 1,5 Семинарски рад 3 1,5 12. а Информациони системи трећи 12. б Управљачко рачуноводство трећи 16. а Операциона истраживања четврти 16. б Маркетинг четврти ТРЕЋА ГОДИНА 17. Монетарне финансије пети 18. Основе берзанског пословања пети 19. Финансијско извештавање пети 20. Изборни предмет 1 пети 21. Јавне финансије шести 22. Финансијска тржишта шести 23. Осигурање шести 24. Изборни предмет 2 шести Семинарски рад 4 2 8

9 Семинарски рад а Менаџмент људским ресурсима пети 20. б Менаџмент и маркетинг услуга пети 20. в Рачуноводство финансијских пети организација 20. г Рачуноводствени ИС пети 24. а Понашање потрошача шести 24. б Финансијска анализа и планирање шести 24. в Међународно пословање шести ЧЕТВРТА ГОДИНА 25. Банкарство седми 26. Истраживање тржишта седми 27. Привредно право седми 28. Изборни предмет 1 седми 29. Међународне финансије 30. Платни промет 31. Пословне финансије 32. Изборни предмет 2 ЗАВРШНИ РАД а Електронско пословање седми 28. б Ревизија финансијских извештаја седми 28. в Теорија одлучивања седми 28. г Моделирање ризика седми 32. а Буџетско и пореско рачуноводство 32. б Економика индустрије 32. в Друштвена одговорност и пословна етика 32. г Теорија и анализа економске политике 9

10 1.2. Студијски програм ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ У оквиру студијског програма постоје четири модула. Избор модула се врши после прве године студија. Сврха студијског програма Пословна економија и менаџмент је образовање студената у области пословне економије и менаџмента, на нивоу основних академских студија, које обезбеђује стицање знања и вештина потребних за обављање професионалних менаџерских задатака. Програм континуирано прати савремена достигнућа у области пословне економије и менаџмента и конципиран је кроз четири модула: 1. Рачуноводство и пословне финансије 2. Маркетинг 3. Менаџмент 4. Туризам и хотелијерство НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ ПРВА ГОДИНА заједничка за сва четири модула 1. Математика у економији први Основи статистике први Основи макроекономије први 4. Страни језик 1 први 5. Увод у менаџмент други 6. Економика предузећа други 7. Финансијско књиговодство други Изборни предмет 1 други Семинарски рад 1 1 Изборни предмети студијског програма 9. а Национална економија други 9. б Социологија други 9. ц Информационе технологије други 10

11 1. Модул РАЧУНОВОДСТВО И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ оспособљава студенте за обављање високостручних послова рачуноводства, ревизије, финансијског управљања у свим привредним секторима, као што су: финансијски сектор (банке, осигуравајућа друштва, инвестициони и пензиони фондови), профитни сектор (производни, трговачки и услужни привредни субјекти), ревизорске куће, јавни сектор и др. Наставни план модула РАЧУНОВОДСТВО И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ ДРУГА ГОДИНА 9. Финансијска и актуарска математика трећи 10. Организација предузећа трећи Управљачко рачуноводство трећи 12. Изборни предмет 1 трећи 13. Страни језик 2 четврти 14. Микроекономија четврти 15. Рачуноводство трошкова четврти 16. Изборни предмет 2 четврти Семинарски рад 2 1,5 Семинарски рад 3 1,5 12. а Информациони системи трећи 12. б Економске доктрине трећи 12. в Базе података трећи 16. а Међународни економски односи четврти 16. б Операциона истраживања четврти ТРЕЋА ГОДИНА 17. Рачуноводство финансијских организација пети 18. Финансијско извештавање пети 19. Рачуноводствени ИС пети 20. Изборни предмет 1 пети 21. Финансијско анализа и планирање шести 11

12 22. Осигурање шести 23. Финансијска тржишта шести 24. Изборни предмет 2 шести Семинарски рад 4 2 Семинарски рад а Монетарне финансије пети 20. б Стратегијски менаџмент пети 20. в Менаџмент људским ресурсима пети 20. г Основе берзанског пословања пети 24. а Јавне финансије шести 24. б Управљање иновацијама шести 24. в Економија јавног сектора шести ЧЕТВРТА ГОДИНА 25. Ревизија финансијских извештаја седми 26. Привредно право седми 27. Банкарство седми 28. Изборни предмет 1 седми 29. Пословне финансије 30. Буџетско и пореско рачуноводство 31. Међународне финансије 32. Изборни предмет 2 ЗАВРШНИ РАД а Предузетнички менаџмент седми 28. б Моделирање ризика седми 28. в Електронско пословање седми 32. а Економика индустрије 32. б Друштвена одговорност и пословна етика 32. в Платни промет 12

13 2. Модул МАРКЕТИНГ обезбеђује студентима стицање знања из области маркетинга, али и комплементарних базичних знања из опште економије, статистике, бизниса, менаџмента. Поред општих економско-финансијских, статистичко-методолошких и пословно управљачких компетенција, студент стиче и следеће способности: способност организовања, вредновања и коришћења резултата истраживања тржишта, способност решавања проблема у области продаје, набавке, дистрибуције, развоја производа, промоције, способност ситуационе анализе и маркетиншког планирања. Наставни план модула МАРКЕТИНГ ДРУГА ГОДИНА 9. Информациони системи трећи 10. Организација предузећа трећи Финансијска и актуарска трећи математика 12. Изборни предмет 1 трећи 13. Страни језик 2 четврти 14. Операциона истраживања четврти 15. Маркетинг четврти 16. Изборни предмет 2 четврти Семинарски рад 2 1,5 Семинарски рад 3 1,5 12. а Базе података трећи 12. б Економске доктрине трећи 12. в Управљачко рачуноводство трећи 16. а Међународни економски односи четврти 16. б Микроекономија четврти ТРЕЋА ГОДИНА 17. Стратегијски менаџмент пети 18. Менаџмент и маркетинг услуга пети 19. Менаџмент у туризму и пети хотелијерству 20. Изборни предмет 1 пети 21. Међународно пословање шести 13

14 22. Понашање потрошача шести 23. Тржишно комуницирање шести 24. Изборни предмет 2 шести Семинарски рад 4 2 Семинарски рад а Менаџмент људским ресурсима пети 20. б Монетарне финансије пети 20. в Финансијско извештавање пети 24. а Финансијска тржишта шести 24. б Управљање иновацијама шести ЧЕТВРТА ГОДИНА 25. Међународни маркетинг седми 26. Истраживање тржишта седми 27. Теорија одлучивања седми 28. Изборни предмет 1 седми 29. Економика и организација трговинских предузећа 30. Директни маркетинг 31. Пословне финансије 32. Изборни предмет 2 ЗАВРШНИ РАД а Банкарство седми 28. б Предузетнички менаџмент седми 28. в Привредно право седми 28. г Електронско пословање седми 32. а Међународне финансије 32. б Менаџмент у спољној трговини 32. в Управљање пословним перформансама 32. г Друштвена одговорност и пословна етика 14

15 3. Модул МЕНАЏМЕНТ обезбеђује студентима стицање знања из следећих области: стратегијског управљања, маркетинга, финансија и рачуноводства, предузетништва, управљања људским ресурсима, логистике, планирања, трговине, туризма, управљања квалитетом, истраживања тршишта, као и за креативно коришћење савремене информационе и комуникационе технологије. Наставни план модула МЕНАЏМЕНТ ДРУГА ГОДИНА 9. Информациони системи трећи 10. Организација предузећа трећи Управљачко рачуноводство трећи 12. Изборни предмет 1 трећи 13. Страни језик 2 четврти 14. Операциона истрживања четврти 15. Маркетинг четврти 16. Изборни предмет 2 четврти Семинарски рад 2 1,5 Семинарски рад 3 1,5 12. а Финансијска и актуарска трећи математика 12. б Економске доктрине трећи 16. а Микроекономија четврти 16. б Међународни економски односи четврти ТРЕЋА ГОДИНА 17. Стратегијски менаџмент пети 18. Управљање интеграционим пети процесима предузећа 19. Менаџмент људским ресурсима пети 20. Изборни предмет 1 пети 21. Међународно пословање шести 22. Управљање иновацијама шести 23. Финансијска анализа и планирање шести 24. Изборни предмет 2 шести Семинарски рад 4 2 Семинарски рад

16 20. а Менаџмент и маркетинг услуга пети 20. б Финансијско извештавање пети 20. в Менаџмент у туризму и пети хотелијерству 24. а Тржишно комуницирање шести 24. б Финансијска тржишта шести 24. в Осигурање шести 24. г Наука о менаџменту шести ЧЕТВРТА ГОДИНА 25. Истраживање тржишта седми 26. Предузетнички менаџмент седми 27. Теорија одлучивања седми 28. Изборни предмет 1 седми 29. Пословне финансије 30. Менаџмент у трговини 31. Друштвена одговорност и пословна етика 32. Изборни предмет 2 ЗАВРШНИ РАД а Међународни маркетинг седми 28. б Електронско пословање седми 28. в Привредно право седми 28. г Банкарство седми 32. а Међународне финансије 32. б Директни маркетинг 32. в Управљање пословим перформансама 32. г Теорија и анализа економске политике 16

17 4. Модул ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО обезбеђује студентима стицање знања и вештина потребних за обављање управљачких и аналитичких послова из области пословне економије, са акцентом на туризам и остале комплементарне делатности. Наставни план модула ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО ДРУГА ГОДИНА 9. Информациони системи трећи 10. Организација предузећа трећи Управљачко рачуноводство трећи 12. Изборни предмет 1 трећи 13. Страни језик 2 четврти 14. Међународни економски односи четврти 15. Маркетинг четврти 16. Изборни предмет 2 четврти Семинарски рад 2 1,5 Семинарски рад 3 1,5 12. а Финансијска и актуарска трећи математика 12. б Економске доктрине трећи 16. а Микроекономија четврти 16. б Операциона истраживања четврти ТРЕЋА ГОДИНА 17. Менаџмент у туризму и хотелијерству пети 18. Менаџмент и маркетинг услуга пети 19. Менаџмент људским ресурсима пети 20. Изборни предмет 1 пети 21. Страни језик 3 шести 22. Економика туризма шести 23. Понашање потрошача шести 24. Изборни предмет 2 шести Семинарски рад 4 2 Семинарски рад

18 20. а Управљање интеграционим пети процесима предузећа 20. б Монетарне финансије пети 24. а Тржишно комуницирање шести 24. б Привредни развој шести 24. в Управљање иновацијама шести 24. г Осигурање шести ЧЕТВРТА ГОДИНА 25. Међународни маркетинг седми 26. Истраживање тржишта седми 27. Туризам и животна средина седми 28. Изборни предмет 1 седми 29. Страни језик Друштвена одговорност и пословна етика 31. Директни маркетинг 32. Изборни предмет 2 ЗАВРШНИ РАД а Банкарство седми 28. б Електронско пословање седми 28. в Привредно право седми 32. а Економика природних и привредних ресурса 32. б Менаџмент у спољној трговини 18

19 2. УСЛОВИ УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Приликом подношења докумената на конкурс за упис на основне академске студије кандидати се опредељују за одговарајући студијски програм, а после прве године за одговарајући модул. Утврђени број студената по студијским програмима је следећи: 1) Студијски програм ЕКОНОМИЈА - укупно 250 студената, и то: студената који се финансирају из буџета и студената који се сами финансирају. 2) Студијски програм ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ - укупно 350 студената, и то: студената који се финансирају из буџета и студената који се сами финансирају. У прву годину основних студија могу се уписати лица која имају завршену средњу школу у четворогодишњем трајању. Редослед кандидата за упис студената утврђује се на основу резултата постигнутих на пријемном испиту (максимално поена) и општег успеха кандидата у средњем образовању (максимално 40 поена). Факултет утврђује ранг листу за све кандидате који испуњавају услове конкурса. Место на ранг листи одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних академских студија и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати трошкове студија. Ови услови су дефинисани Конкурсом за упис на Факултет који објављује Министарство просвете и науке Владе Републике Србије. Студент који је током претходног школовања био уписан на терет буџета на неком другом факултету, у прву годину основних академских студија може бити уписан једино као самофинансирајући. Полазећи од циља високог образовања прописаног Законом о високом образовању, и то, да се свим појединцима под једнаким условима омогућава стицање високог образовања, као и принципа високог образовања прописаног наведеним законом, о равноправности високошколских установа, економски факултети чији је оснивач Република Србија потписали су меморандум о међусобном признавању положених пријемних испита за упис на основне академске студије. Меморандумом је утврђено да кандидат који је положио 19

20 пријемни испит на једном Економском факултету чији је оснивач Република Србија, може уписати студије на другом економском факултету чији је оснивач Република Србија на основу поднетог захтева за упис и поднете потврде факултета о положеном пријемном испиту и о резултату оствареном на пријемном испиту. Овај кандидат може се уписати само као самофинансирајући студент, под условом да је остао непопуњен број места за упис. Пријемни испит Кандидати који конкуришу за упис у I годину основних академских студија у школској 2017/2018. години полажу пријемни испит из 2 предмета по избору од 8 наведених предмета: 1. Основи економије (Политичка економија), 2. Пословна економија (Економика предузећа), 3. Национална економија, 4. Основи статистике, 5. Рачуноводство, 6. Основи филозофије, 7. Социологија, 8. Математика. За избор предмета кандидат се опредељује приликом подношења докумената на конкурс. Документа потребна за пријављивање: извод из матичне књиге рођених (оригинал са уписаним ЈМБГ и фотокопија), сведочанства за сва четири разреда средњег образовања (оригинали и фотокопије), диплома о завршном испиту (оригинал и фотокопија), попуњен образац конкурсне пријаве са уписаном активном е-mail адресом (образац конкурсне пријаве кандидати добијају на Факултету), доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (износ накнаде је 5000 динара, а уплаћује се на жиро-рачун Економског факултета: ). НАПОМЕНА: Фотокопије не морају бити оверене! 20

21 Документа потребна за упис: оригинална документа: диплома, 4 сведочанства и извод из матичне књиге рођених (са уписаним ЈМБГ), индекс (попуњен штампаним словима ћириличног писма), три фотографије формата 3,5 x 4,5 цм два обрасца ШВ 20, картонска фасцикла (добија се на Факултету), доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте. Годишња школарина за самофинансирајуће студенте може се уплатити једнократно или у више месечних рата, сходно актима Факултета. Уплаћена школарина је услов за оверу семестра, излазак на колоквијуме и полагање испита. 21

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

Microsoft Word - UPIS-studenata2019

Microsoft Word - UPIS-studenata2019 УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ КАНДИДАТИ КОJИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИJА НА АКАДЕМИЈИ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД - ОДСЕК БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ, ПО ОСНОВУ

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Ispitni rokovi 2011/2012

Ispitni rokovi 2011/2012 РСПОРЕД ПОЛГЊ ЗВРШНИХ ИСПИТ З I (ПРВУ) ГОДИНУ СТУДИЈ У КДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ I ПРИЛСКИ I I 1. Основи економије 11.02. (09 h ) 25.02. 22.0 (08:15 h ) (08:15 h ) 17.06. (09 h ) 01.07. (09 h ) 02.09.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep УПИС КАНДИДАТА Упис кандидата обавиће се у соби 05, у терминима утврђеним терминским планом. Кандидати који стекну право уписа подносе: - Диплому, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним

Више

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305. Моле се кандидати да

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj:

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: Broj:100-2548/18 Mostar, 31.10.2018. godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: 101-2494/18 od 26.12.2018. godine, Upravni odbor Univerziteta,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 2. 4. Дан, месец,год. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић 204.201 12:00 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Др Владимир Костић, доцент 24.04.201 12:00

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски прогр

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски прогр I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА Основи економије Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Финансијско рачуноводство Др Дејан Спасић Др Милица Ђорђевић Управљање ресурсима

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА за

Више

DODATAK DIPLOMI

DODATAK DIPLOMI Dodatak diplomi Ovaj dodatak diplomi sledi model koji je razradila Evropska Komisija, Savet Evrope i UNESKO/CEPES. Svrha dodatka je da obezbedi dovoljno nezavisnih podataka da bi se poboljšalo međunarodno

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Др Дејан Спасић

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа ДК НГ ДП М

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа ДК НГ ДП М Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Драгослав Китановић Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13,

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више