Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Konkurs II rok PMF"

Транскрипт

1 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: ; ; Жиро рачун: Интернет адреса: 1. Број слободних места за упис студената ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ На факултет се може уписати укупно 23 студената, и то: - 23 самофинансирајућих студената На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно Основне струковне студије оптометрије (Oптометрист) Школарина за држављане Србије (дин.) Школарина за странце (евра) ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ На факултет се може уписати укупно 141 студената, и то: - 28 студената чије се образовање финансира из буџета и самофинансирајућих студената На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно Школарина (динара) Основне академске студије екологије (4 год., 240 ЕСПБ) Дипломирани еколог Основне академске студије физике (4 год., 240 ЕСПБ) Дипломирани физичар, модули: Истраживачки Медицинска физика Физика-астрономија Физика-метеорологија Дипломирани професор физике Основне академске студије хемије (4 год., 240 ЕСПБ)

2 Дипломирани хемичар Основне академске студије хемије контрола квалитета и управљање животном средином (4 год., 240 ЕСПБ) Дипломирани хемичар- контрола квалитета и управљање животном средином Основне академске студије заштите животне средине - аналитичар заштите животне средине (4 год., 240 ЕСПБ) Дипломирани аналитичар заштите животне средине Основне академске студије Математика Математичар (3 год., 180 ЕСПБ) Основне академске студије Примењена математика (3 год., 180 ЕСПБ) Математичар-примењена математика Основне академске студије Информатика Информатичар (3 год., 180 ЕСПБ) У К У П Н О: ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ На факултет се може уписати укупно 53 студената, и то: - 53 самофинансирајућих студената На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно Мастер академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства Модули: биологија и хемија; биологија и географија; физика и хемија; физика и информатика; физика и математика; географија и информатика; математика и информатика. У К У П Н О: Школарина за држављане Србије (дин.) Школарина за странце (евра)

3 1. Услови конкурисања: За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању. Студенти са завршеном вишом школом и факултетом уписују се без конкурса, на лични захтев, по члану 85. Закона о високом образовању. На пријемном испиту за упис на основне академске студије полажу се испити у зависности од образовног профила, и то: 1. Образовни профил биологија и екологија: Пријемни испит се полаже из предмета Биологија за Основне академске студије биологије (Дипломирани биолог) и Основне академске студије екологије (Дипломирани еколог). 2. Образовни профил физика: Пријемни испит се полаже из предмета Физика или Математика или Астрономија за Основне академске студије физике (Дипломирани физичар) и Оптике за Основне струковне студије оптометрије. 3. Образовни профил хемија: Пријемни испит се полаже из предмета Хемија за Основне академске студије хемије (Дипломирани хемичар, контрола квалитета и заштита животне средине), Основне академске студије биохемије (Дипломирани биохемичар) и Основне академске студије заштите животне средине (Дипломирани аналитичар заштите животне средине). 5. Образовни профил математика и информатика: Пријемни испит се полаже из предмета Математика за Основне академске студије математике (Математичар, Дипломирани професор математике), примењене математике (Математичар - примењена математика) и за Основне академске студије информатике (Информатичар, Дипломирани информатичар). Кандидати за упис на студијски програм Информатика могу да полажу део пријемног испита из предмета Програмирање. 6. Интегрисане академске студије, студијски програм Мастер академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства: Пријемни испит се полаже из два предмета у зависности од студијског програма који кандидат изабере од понуђених студијских програма, из предмета: биологија, физика, географија, хемија, информатика. Положен пријемни испит за један студијски програм, може се признати као положен пријемни испит за упис студијског програма интегрисаних академских студија двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства, уколико број примљених кандидата на том студијском програму није попуњен. 2. Полагање пријемног испита: Пријемни испит се полаже у просторијама Факултета. Време полагања пријемног испита утврђује се Конкурсом, а распоред полагања пријемног испита ће бити објављен на огласној табли и на интернет страници факултета. Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама, који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, а у складу са објективним могућностима Факултета. Положен пријемни испит за један модул у оквиру једног студијског програма, може се признати као положен пријемни испит и за други модул у оквиру наведеног студијског програма, уколико број примљених кандидата на том модулу није попуњен. За модуле где је број студената исказан у збиру, формира се јединствена ранг листа. Право је кандидата да се приликом подношења пријаве за полагање пријемног испита изјасне за језик народности на коме ће полагати пријемни испит.

4 4. Конкурсни рокови: Други конкурсни рок: Пријава кандидата: 2 и 3 септембра године (од 9 до 15 часова) Полагање пријемних испита: 5 и 6 септембра године; Објављивање прелиминарних ранг листи: до 6 септембра године; Објављивање коначних ранг листи: до 9 септембра године; Упис примљених кандидата (од 9 до 15 часова): 10 и 11 септембра године. 5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата и уписа: Кандидати уз пријаву на конкурс коју добијају у скриптарници Факултета приликом куповине Информатора, подносе на увид оригинале, а предају следећа документа: 1. сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (фотокопије); 2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (фотокопија); 3. извод из матичне књиге рођених (оригинал); 4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош. Кандидати који остваре право на упис подносе: 1. оверене фотокопије докумената (или оригинале); 2. извод из матичне књиге рођених (дат уз пријаву) 3. два обрасца ШВ-20; 4. индекс; 5. две фотографије формата 4 x6 цм; 6. лекарско уверење; 7. доказ о уплати накнаде трошкова уписа и осигурања; 8. доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају. 6. Новчане накнаде: Трошкови пријемног испита: 5.500,00 динара; Трошкови пријемног испита за студенте који су ослобођени полагања пријемног испита (освојено једно од прва три места на републичком, или међународном такмичењу у трећој или четвртој години средње школе из одговарајуће области, односно положен пријемни испит са сродног факултета) износе 2.750,00 динара. Материјални трошкови уписа са осигурањем: 6.050,00 динара; 7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: Редослед кандидата у јединственој ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту. 8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији, на чији предлог Декан доноси решење о приговору у року од 24 сата од момента пријема приговора. Сматра се да је ранг листа канидата коначна ако на исту није стављен приговор. 9. Упис страних држављана: На прву годину основних и интегрисаних студија Факултет може уписати кандидата страног држављанина.

5 Школарина за стране држављане износи 2000 евра - за основне академске студије и 3500 евра за основне струковне студије. Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси нострификовану диплому (или потврду о предатој дипломи за нострификацију) о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе: - да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; - да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије. 10. Напомена: Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе. Трошкове теренског рада и стручне праксе предвиђене студијским програмом сносе студенти без обзира на статус (буџет, самофинансирање). За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа (биологија и хемија). За рад у кабинету за практичну наставу студената потребна је радна одећа (туризам). Организација припремне наставе и/или литература за припрему пријемног испита налазе се на сајту Факултета. Сви други услови конкурисања студената за упис, услови уписа студената, уписа страних студената, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и поступак по приговорима биће усклађени са Општим и Осталим одредбама Заједничког конкурса.

6 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 3 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: Жиро рачун: Интернет адреса: 1. Број слободних места за упис студената МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ На факултет се може уписати укупно 670 студената, и то: студената чије се образовање финансира из буџета и самофинансирајућих студената На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: Студијски програм Буџет Самофина нсирање Мастер академске студије биологије (1 год., 60 ЕСПБ) Мастер биолог, модули: Ботаника Микробиологија Зоологија Молекуларна биологија Мастер професор биологије Мастер академске студије екологије (1 год., 60 ЕСПБ) Мастер еколог, модули: Еколошки инжењеринг Хидробиологија Заштита природе и одрживи развој Заједнички студијски програм ПМФ-а и Медицинског факултета: Мастер академске студије - Репродуктивна биологија (1,5 год., 90 ЕСПБ) Мастер репродуктивни биолог - ембриолог Мастер академске студије физике (1 год., 60 ЕСПБ) Мастер физичар, модули: Истраживачки Физика астрономија са астрофизиком Медицинска физика Физика-метеорологија Мастер професор физике Мастер академске студије географије (1 год., 60 ЕСПБ) Укупно Школарина за држављане Србије (дин.) Школарина за странце (евра) 5000

7 Мастер географ, модули: Геоинформатика Геоекологија Мастер професор географије Мастер академске студије туризма (1 год., 60 ЕСПБ) Мастер туризмолог, модули: Туризам Организатор хотелијерске делатности Организатор ловно туристичке делатности Управљање догађајима Мастер академске студије хемије (1 год., 60 ЕСПБ) Мастер хемичар, модули: Професор хемије Неорганска хемија Аналитичка хемија Органска хемија Контрола квалитета и управљање животном средином Мастер академске студије биохемије (1 год., 60 ЕСПБ) Мастер биохемичар Мастер академске студије Аналитичар заштите животне средине (1 год., 60 ЕСПБ) Мастер аналитичар заштите животне средине Мастер академске студије Математика (2 год., 120 ЕСПБ) Мастер математичар, модули: Теоријска математика Настава математике Мастер академске студије Примењена математика (2 год., 120 ЕСПБ) Мастер математичар - примењена математика, модули: Техноматематика Математика финансија Мастер академске студије Информатика (2 год., 120 ЕСПБ) Мастер информатичар, модули: Рачунарске науке Настава информатике Теоријска информатика Мастер академске студије Информационе технологије (2 год., 120 ЕСПБ) Мастер информатичар информационе технологије, модули: Софтверско инжењерство Информациони системи У К У П Н О :

8 2. Услови конкурисања: За упис на Мастер академске студије могу конкурисати лица: - која су стекла VII-1 степен стручне спреме, након извршене еквиваленције положених испита и остварених минимум 180 (за студијске програме математичког и информатичког профила), односно 240 ЕСПБ (сви остали студијски програми); -која су завршила основне академске студије (по Закону о високом образовању) у трајању од 3 или 4 године, након извршене еквиваленције положених испита и остварених минимум 180 (за студијске програме математичког и информатичког профила), односно 240 ЕСПБ (сви остали студијски програми). Изузетно, на Департману за географију, туризам и хотелијерство, поред општих услова, кандидат за упис на Мастер академске студије мора да испуњава следеће услове: студијски програм мастер академских студија географије мора да има завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова и стечен стручни назив Дипломирани географ или адекватан назив из сродних дисциплина и положене испите из улазног модула. 1) Студијски програм мастер академских студија туризма (модул Туризам) - мора да има завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова и стечен стручни назив - Дипломирани туризмолог, или адекватан назив из сродних дисциплина и положене испите из улазног модула. 2) Студијски програм мастер академских студија туризма (модул Организатор хотелијерске делатности) - мора да има завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова и стечен стручни назив Дипломирани туризмолог или адекватан назив из сродних дисциплина и положене испите из улазног модула. 3) Студијски програм мастер академских студија туризма (модул Организатор ловнотуристичке делатности) - мора да има завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова и стечен стручни назив Дипломирани туризмолог или адекватан назив из сродних дисциплина и положене испите из улазног модула. Улазни модули за упис на мастер академске студије свих студијских програма чине предмети утврђени Правилником о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког факултета - видети Правилник о упису 2013 ( Студенти који немају положене условне испите утврђене улазним модулом студијског програма уписују се условно и дужни су да их положе пре полагања испита са мастер студијског програма. Као условни испити признају се еквивалентни предмети положени на претходном нивоу студија. Студенти могу да полажу испите са улазних модула у свим испитним роковима, укључујући и апсолвентске. Изузетно, на Департману за математику и информатику, за упис на Мастер академске студије математике, студијски програм Мастер математичар, модул настава математике, теоријска математика и студијски програм Мастер математичар примењена математика, модули математика финансија и техноматематика, има право да конкурише лице које има завршене основне студије из математике или сродних дисциплина у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова и положен улазни модул. Улазни модул за упис на мастер академске студије чине предмети утврђени Правилником о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког факултета - видети Правилник о упису 2013 ( Еквивалентни предмети положени на претходном нивоу студија признају се као испити улазног модула. Кандидати који конкуришу за упис на прву годину мастер академских студија математике полажу пријемни испит. Пријемни испит се полаже писмено. Резултат који кандидат може постићи на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.

9 Сматра се да је кандидат положио пријемни испит и тиме стекао право на рангирање ради уписа уколико је на пријемном испиту остварио најмање 12 поена. Редослед кандидата који положе пријемни испит за упис на мастер академске студије математике утврђује се према резултату постигнутом на пријемном испиту (од 0 до 60 бодова) и према резултату који кандидат оствари на основу општег успеха на претходном нивоу студија (максимално 40 бодова) видети Правилник о упису 2013 ( За Мастер академске студије Примењена математика, пријаве за пријемни испит се подносе до на Департману за математику и информатику, а пријемни испит ће се одржати године у у 9.00 часова у амфитеатру Технолошког факултета. За Мастер академске студије Математика, пријаве за пријемни испит се подносе до на Департману за математику и информатику, а пријемни испит ће се одржати године у у часова у амфитеатру Технолошког факултета. За полагање пријемног испита није неопходно да је кандидат завршио претходни ниво студија. На Департману за математику и информатику, за упис на мастер академске студије информатике, студијски програм Мастер иформатике (модул Рачунарске науке, Настава информатике, Теоријска информатика) и студијски програм Мастер информатичар информационе технологије (модули: Софтверско инжињерство, Информациони системи) има право да конкурише лице које има завршене основне академске студије Информатике или сродних дисциплина у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова и положен улазни модул. Кандидат мора имати положен улазни модул пре него што конкурише за упис на Мастер академске студије информатике. Улазни модул за упис на мастер академске студије чине предмети утврђени Правилником о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког факултета видети Правилник о упису 2013 ( Еквивалентни предмети положени на претходном нивоу студија признају се као испити улазног модула. 3. Конкурсни рокови: Пријава кандидата: до 4 октобра године; Објављивање јединствене ранг листе: до 11 октобра године; Упис примљених кандидата: од 15 до 25 октобра године. За Мастер академске студијек Математика и Примењена математика, пријемни испит се одржава Пријава за пријемни испит је до на Департману за математику и информатику. 4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: Кандидати уз пријаву на Конкурс подносе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: - попуњен формулар (који се добија на факултету); - диплому или уверење о стеченој дипломи; - уверење о положеним испитима, а кандидати који диплому нису стекли на ПМФ -у у Новом Саду и наставне планове и програме; - извод из матичне књиге рођених (оригинал); - доказ о уплати накнаде трошкова конкурса. Кандидати који остваре право на упис подносе: - диплому или уверење о стеченој дипломи (дато уз пријаву); - извод из матичне књиге рођених (дат уз пријаву); -.два обрасца ШВ-20; - индекс; - две фотографије формата 4 x6 см; - лекарско уверење;

10 - доказ о уплати накнаде трошкова уписа и осигурања; 5. Новчане накнаде: - трошкови конкурса ,00 динара; - захтев за признавање испита за лица која немају статус студента ПМФ-а дин - материјални трошкови уписа године са осигурањем ,00 динара; - школарина по студијским програмима дата је у табели уписних квота. 6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: Редослед кандидата држављана Републике Србије у коначној ранг листи утврђује се на основу: - дужине трајања претходно завршених (четворогодишњих или трогодишњих) студија; - просечне оцене постигнуте на претходним студијама; - броја ЕСПБ остварених еквиваленцијом испита претходних студија. - посебних услова дефинисаних Правилником o начину бодовања и ближим мерилима за утврђинање редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког факултета. Видети Правилник о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког факултета Правилник о упису 2013 ( 7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији, на чији предлог Декан доноси решење о приговору у року од 24 сата од момента пријема приговора. Сматра се да је ранг листа канидата коначна ако на исту није стављен приговор. 8. Упис страних држављана: Странац се уписује на Мастер академске студије под истим условима као и држављанин Републике Србије, на основу нострификованих докумената. Посебан услов за упис странаца на Мастер академске студије је знање српског језика. Проверу знања из српског језика обавља комисија коју образује декан Факултета. Школарина за стране држављане износи 5000 евра. 9. Напомена: Приликом уписа кандидати су обавезни да приложе лекарско уверење, а страни држављани и да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују; За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа. Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе.трошкове теренског рада и стручне праксе сносе студенти без обзира на статус (буџет, самофинансирање).

11 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 3 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: Жиро рачун: Интернет адреса: 1. Број слободних места за упис студената ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ На факултет се може уписати укупно 135 студената, и то: - 50 студената чије се образовање финансира из буџета и - 85 самофинансирајућих студената На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: Школарина Школарина Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупн за држављане за странце о Србије (дин.) (евра) Доктор наука - биолошке науке Доктор наука - еколошке науке Доктор наука - физичке науке Доктор наука - геонауке Доктор наука геонауке (туризам) Доктор наука - хемијске науке Доктор наука биохемијске науке Доктор наука науке о заштити животне средине Доктор наука - математичке науке Доктор наука - рачунарске науке Доктор методике наставе природних наука биологија; физика; географија; хемија Доктор методике наставе математике Доктор методике наставе информатике У К У П Н О :

12 2. Услови конкурисања: У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: - завршене Мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ и општу просечну оцену од најмање 8; - академски назив магистра наука ако није стекло докторат по ранијим важећим законским прописима у року који је предвиђен законом; - завршено високо образовање по прописима који су важили до доношења закона о Високом обазовању а у складу са чланом 127 Закона о високом образовању. - у случају да се на конкурс за упис у прву годину докторских студија не јави довољан број кандидата који испуњавају услове, Факултет може да упише кандидата који не испуњава услове у погледу просечне оцене у складу са одговарајућом одлуком Наставно-научног већа која не би била у супротности са Стутом Универзитета и Законом о високом образовању и при чијем доношењу би се узели у обзир специфичности, потребе и могућности Факултета. На прву годину докторских академских студија на Департману за биологију и екологију, Департману за физику и Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине може се уписати лице које поред општих услова достави и препоруку одговарајуће катедре о прихватању кандидата. Уколико кандидат ради дисертацију ван департмана кандидат доставља и потврду руководиоца пројекта или шефа лабораторије у којој се планира израда експерименталног дела докторске дисертације. Доказ о препоруци катерде је потврда коју потписује шеф одговарајуће катедре Департмана. На прву годину докторских академских студија на Департману за географију, туризам и хотелијерство може се уписати лице које поред услова испуњава и следеће услове: 1. да је учествовало на две домаће конференције или на једној међународној конференцији (што доказује објављеним радом или апстрактом) и мора бити први аутор на најмање једном раду или излагању на научној конференцији. 2. да је аутор или коаутор једног рада категорије М51 или два рада категорије М52 или М53, што доказује објављеним радом радовима или потврдом о прихваћеном раду са пагинацијом страна или ДОИ број прихваћеног рада.. На Департману за математику и информатику кандидати који конкуришу за упис у прву годину докторских студија математике и информатике полажу пријемни испит. Пријемни испит се полаже писмено, по правилу на српском језику. Пријемни испит се полаже из два дела. Први део пријемног испита полаже се из базичних области математике или информатике у зависности од тога да ли кандидат конкурише за упис докторских студија математике или информатике. Други део пријемног испита полаже се тако што кандидат уколико конкурише за упис на докторске студије из математике бира 3 (три) од понуђених 6 (шест) група питања из одговарајућих математичких садржаја у зависности од будућег усмерења кандидта а уколико кандидат конкурише за упис на докторске студије из информатике бира 1 (једну) од 2 (две) групе питања из одговарајућих информатичких садржаја у зависности од будућег усмерења кандидата. Видети Правилник о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког факултета Правилник о упису 2013 ( 3. Конкурсни рокови: Пријава кандидата: до 4 октобра године; Објављивање јединствене ранг листе: до 11 октобра године; Упис примљених кандидата: од 15 до 25 октобра године. 4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: Кандидати уз пријаву на Конкурс подносе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: - попуњен формулар (који се добија на факултету); - диплому уколико је кандидат поседује, или уверење о стеченој дипломи;

13 - уверење о положеним испитима на претходно завршеним студијама, а кандидати који диплому нису стекли на ПМФ-у у Новом Саду и наставне планове и програме по којима су завршили претходно образовање; - извод из матичне књиге рођених (оригинал); - доказ о уплати накнаде трошкова конкурса и трошкова еквиваленције; Кандидати који остваре право на упис подносе: - диплому или уверење о стеченој дипломи (дато уз пријаву); - извод из матичне књиге рођених (дат уз пријаву); - два обрасца ШВ-20; - индекс; - две фотографије формата 4 x 6 cм; - лекарско уверење; - доказ о уплати накнаде трошкова уписа и осигурања; 5. Новчане накнаде: - трошкови конкурса ,00 динара; - - захтев за признавање испита за лица која немају статус студента ПМФ-а дин - материјални трошкови уписа године са осигурањем ,00 динара; - материјални трошкови истраживања у оквиру израде докторске дисертације. Напомена: висину материјалних трошкова истраживања у оквиру израде докторске дисертације одређује департман на предлог ментора. Средства обезбеђује кандидат лично или се покривају из директних материјалних трошкова уговореног пројекта на предлог руководиоца пројекта. 6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: Редослед кандидата држављана Републике Србије у коначној ранг листи утврђује се на основу: - дужине трајања претходно завршених студија; - просечне оцене постигнуте на претходним студијама; - броја ЕСПБ остварених еквиваленцијом испита претходних студија. - посебних услова дефинисаних Правилником o начину бодовања и ближим мерилима за утврђинање редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког факултета ( Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената конкурсом Универзитета у Новом Саду за упис на докторске студије. Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија на Департману за биологију и екологију и на Департману за физику утврђује се на следећи начин: Након завршетка конкурсног рока са свим кандидатима који су испунили законом предвиђене услове обавља се интервју од стране истраживачке групе у оквиру уже научне области (УНО) за коју се кандидат за докторске студије определио, а у складу са Правилником o начину бодовања и ближим мерилима за утврђинање редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког факултета. Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија на Департману за математику и информатику утврђује се према резултату постигнутом на пријемном испиту и резултату који кандидат оствари на основу општег успеха на претходном нивоу студија. Кандидат по оба основа може остварити највише 100 бодова. По основу општег успеха на претходном нивоу студија кандидат може стећи максимум 40 бодова. На пријемном испиту кандидат може да оствари максимум 60 бодова и то тако што на првом делу пријемног испита може да оствари максимално 30 бодова а на другом делу пријемног испита може да оствари максимално 30 бодова.

14 7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији, на чији предлог декан доноси решење о приговору у року од 24 сата од момента пријема приговора. Сматра се да је ранг листа канидата коначна ако на исту није стављен приговор. 8. Упис страних држављана: Странац се уписује на докторске студије под истим условима као и држављанин Републике Србије, на основу нострификованих докумената. Посебан услов за упис странаца на докторске студије је знање српског језика, осим на студијском програму Доктор наука - математичке науке, који је акредитован и на енглеском језику. Проверу знања из српског језика обавља комисија коју образује декан Факултета. Школарина за стране држављане износи 5000 евра. 9. Напомена: Приликом уписа кандидати су обавезни да приложе лекарско уверење, а страни држављани и да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују; За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа. Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе.трошкове теренског рада и стручне праксе сносе студенти без обзира на статус (буџет, самофинансирање).

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Број: /5 Датум: ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Ос

Број: /5 Датум: ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Ос Број: 0601-436/5 Датум: 30.05.2016. ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Основни текст број 0601-436/1 од 12.05.2016. године На

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43 На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305. Моле се кандидати да

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005 и 44/2010), и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2006) и члана

Више

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу награда

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/420-677, 420-678 Факс: 021/66 24 153 Студентска служба, телефон: 021/420-102 Жиро рачун: 840-1633666-55

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА за

Више

Microsoft Word - UPIS-studenata2019

Microsoft Word - UPIS-studenata2019 УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ КАНДИДАТИ КОJИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИJА НА АКАДЕМИЈИ ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД - ОДСЕК БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ, ПО ОСНОВУ

Више

Датум: 03

Датум:   03 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2014/2015. годину Крагујевац,

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx Na osnovu članova 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више