11221 KANCELARIJSKA OPREMA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "11221 KANCELARIJSKA OPREMA"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА ДОКТОРСКИМ УМЕТНИЧКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Београд, јул 2007.

2 На основу чл. 85. ст 9. ЗВО (Сл.Гласник РС бр.76/05) и 41. ст. 11. Статута Универзитета уметности, на седници одржаној 05.јула године, Сенат Универзитета уметности, усвојио је: ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА ДОКТОРСКИМ УМЕТНИЧКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Чл. 1 Овим Правилима ближе се урећују правила студирања, услови уписа, извођење наставе, права и обавезе студената докторских уметничких студија на факултетима Универзитета уметности у Београду. Чл. 2 Докторске уметничке студије на факултетима Универзитета уметности организоване су у складу са Законом о високом образовању и општим актима факултета и Универзитета уметности. Чл. 3 Докторске уметничке студије могу бити организоване у сарадњи са страним универзитетима, међународним организацијама и другим сродним институцијама у земљи и иностранству. Чл. 4 Докторске уметничке студије јесу студије трећег степена и намењене су дипломираним студентима факултета и академија уметности. Докторске уметничке студије могу студирати најталентованији уметници који поседују широка знања о уметности којом се баве, високе интелектуалне способности, радозналост и заинтересованост за широк спектар дисциплина у оквиру струке, и потенцијале за остварење значајне уметничке, академске и наставничке каријере. Студијски програми Чл. 5 Студијским програмом докторских уметничких студија утврђују се: назив и циљеви студијског програма, врста студија и исход процеса учења, академски назив, услови за упис на студијски програм, листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија, 2

3 бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса бодова, бодовна вредност завршног рада уметничког пројекта исказане у бодовима ЕСПБ, предуслови за упис појединих предмета или групе предмета, начин избора предмета из других студијских програма, друга питања значајна за извоћење студијског програма. Чл. 6 Сенат УУ усваја студијске програме, на предлог Наставно-уметничкогнаучног већа факултета, а најкасније до почетка школске године. Конкурс за упис студената Чл. 7 Конкурс за упис нове генерације студената објаљује се најкасније пет месеци пре почетка школске године. Конкурс садржи: Број студената који се може уписати на одређени студијски програм, Услове за упис на студије, Мерила за утврђивање редоследа кандидата, Поступак спровођења конкурса, Начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, Висину школарине за самофинансирајуће студенте. Чл. 8 Одлуку о броју студената који се може уписати у новој школској години доноси Сенат, на предлог Наставно-уметничко-научног већа факултета. Услов за упис Чл. 9 Докторске уметничке студије могу уписати кандидати који су завршили: 1. дипломске уметничке академске студије мастер у одговарајућој уметничкој области, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског/ завршног испита. 2. дипломске уметничке студије у одговарајућој уметничкој области, према ранијим законима са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског/завршног испита. 3

4 Изузетно, лица која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из дипломског/ завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита. Одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси испитна комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита. Страни држављани Чл. 10 Страни држављанин се може уписати у прву годину докторских уметничких студија под истим условима који се односе на домаће држављане, уз обавезу да је здравствено осигуран. Страни држављанин се може уписати студијске програме у оквиру којих се настава организује на неком од светских језика, а уколико се уписује на студијски програм у оквиру којег се настава организује на српском језику, неопходно је да влада српским језиком. Проверу знања језика обавља посебна комисија факултета. Страни држављанин плаћа пуну економску школарину на студијама, осим ако међудржавним споразумом није друкчије одређено. Пријављивање на конкурс Чл. 11 Кандидати прилажу у року назначеном у конкурсу следећа документа: Попуњен пријавни лист у два примерка, Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању, Препис оцена са бодовима ЕСПБ (ако их има), Мотивационо писмо (фонт Times, pt 12, 2000 до 3000 карактера), Биографију, Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс, Уметничке радове, односно списак значајнијих јавних наступа (код репродуктивних уметности), који показују кандидатову склоност за докторске студије на одређеном студијском програму. Доказ о знању једног светског језика. Пријемни испит Чл. 12 4

5 Услови, начин и поступак одржавања пријемног испита одређују се општим актом факултета и Универзитета. Захтеве пријемног испита утврђује факултет за сваки студијски програм посебно. Критеријуми за рангирање кандидата. Чл. 13 Критеријуми за рангирање кандидата јесу: 1. успех постигнут у претходном образовању, 2. успех постигнут на пријемном испиту, који укључује и вредновање приложених радова уколико су предвиђени. Чл. 14 За упис на докторске уметничке студије, кандидат може да оствари највише 100 поена, и то: успех у претходном школовању највише 30 поена, успех на пријемном испиту највише 70 поена. На докторске уметничке студије може се уписати кандидат који је на пријемном испиту освојио најмање 40 од могућих 70 поена. Ранг листа и право на приговор Чл. 15 Ранг листа кандидата који су стекли право на упис објављује се на огласној табли факултета, најкасније 24 часа по обављеном пријемном испиту. Чл. 16 Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом и општим актима високошколске установе. Чл. 17 Кандидат има право да декану поднесе приговор у року од 36 часова од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку по приговору у року од 24 часа по добијању приговора. Уколико се приговор кандидата усвоји, декан формира нову комисију која прегледа поднету документацију, успех на пријемном испиту, оцену приложених радова, а кандидат поново полаже пријемни испит у року од три дана по пријему одлуке декана. Процедура уписа на студије Чл. 18 5

6 На докторске уметничке студије уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис. Чл. 19 За упис на докторске уметничке студије кандидати прилажу: извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању, 2 фотографије формата 3,5x4,5цм и фотографију формата 2,0x2,5 цм попуњен ШВ образац у 2 примерка, самофинансирајући студенти и доказ о уплати прве рате школарине за текућу школску годину. Чл. 20 Приликом уписа на докторске уметничке студије, самофинансирајући студент са високошколском установом склапа уговор о студирању који садржи обавезе и права сауговорача. Ова Правила чине саставни део уговора о студирању. Школска година Чл. 21 Школска година по правилу почиње 01. октобра и траје 12 месеци. Школска година има 2 семестра од којих сваки траје 15 недеља. Одлуку о датуму почетка школске године доноси Сенат Универзитета уметности. Настава Чл. 22 Укупно ангажовање студента састоји се активне наставе, самосталног рада, колоквијума, испита, израде уметничких радова и других видова ангажовања, а у току школске године износи најмање 600 часова. Активна настава на докторским уметничким студијама остварује се у виду предавања, вежби, радионица, семинара, пројеката, консултација и др. Чл. 23 Настава се изводи на српском језику. Настава се може изводити и на неком од светских језика, ако се студијски програм организује у сарадњи са високошколским установом из иностранства, међународном организацијом или сродном институцијом из иностранства. Посебан услов за упис на студијски програм који се изводи на неком од светских језика је знање тог језика. Чл. 24 6

7 Настава на докторским студијама траје три године и има 180 бодова ЕСПБ, од којих се најмање 90 бодова ЕСПБ односи се на докторски уметнички пројект и предмете који су у вези с њим. Извођење наставе Чл. 25 Студијски програми изводе се према усвојеном наставном плану, календару извођења наставе и распореду часова. Чл. 26 Изузетно, из оправданих разлога, наставни план може да се промени у току школске године уз сагласност Сената, а на предлог Наставно-уметничкогнаучног већа факултета. Чл. 27 Календар извођења наставе усваја Наставно-уметничко-научно веће факултета. Календар се објављује на огласној табли најкасније до почетка школске године. Чл. 28 Заједничке садржаје докторских уметничких студија, односно предмете које похађају студенти свих докторских уметничких студија, утврђује Сенат Универзитета уметности. Структура студијског програма Чл. 29 Структура студијског програма на докторским уметничким студијама садржи следеће групе предмета изражене у бодовима ЕСПБ тако да су: уметничке групе предмета заступљене са 60% до 70%, стручно-уметничке групе предмета заступљене са 25% до 35%, друштвено-хуманистичке групе предмета заступљене са око 5%. Број бодова ЕСПБ који одговара изборним предметима на једном студијском програму докторских уметничких студија не може бити мањи од 20%. Изборни предмети Чл. 30 Број бодова ЕСПБ изборних предмета одређен је студијским програмом. Чл. 31 Листу изборних предмета усваја Наставно-уметничко-научно веће факултета. 7

8 Студент бира изборни предмет са усвојене листе на почетку семестра. Процедура избора изборног предмета Чл. 32 Пре почетка семестра спроводи се анкета студената о изборним предметима путем стандардизованих упитника. Избор предмета условљен је бројем слободних места: Ако се за одређени изборни предмет пријави већи број студената него што има слободних места, студент мора да се определи за други изборни предмет. Ако се за одређени предмет не пријави довољан број студената, настава из тог предмета неће се организовати, а студент мора да се определи за други изборни предмет. Чл. 33 Студенту Факултета УУ који је похађао наставу, извршио предиспитне обавезе и положио испит из изборног предмета на другом факултету, или на неком од студијских програма Интердисциплинарних студија Универзитета уметности, тај факултет, односно Центар за интердисциплинарне студије Универзитета уметности издаје стандардизовану потврду, која се уз попуњену и потписану испитну пријаву, доставља матичном факултету. Потврда садржи: назив факултета, назив студијског програма, назив изборног предмета, датум и место одржавања испита, име и презиме студента, број индекса студента, оцену коју је студент добио, број записник о полагању испита и имена чланова комисије пред којом је студент полагао испит, односно име наставника који је испитивао студента. Оптерећење студената Чл. 34 Сваки предмет у оквиру студијског програма исказује се бројем бодова ЕСПБ, а обим студијског програма изражава се збиром бодова ЕСПБ. Збир од 60 бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму од 40 - часовне радне недеље током једне школске године. Испити Испит је јединствен и полаже се: усмено, писмено, усмено и писмено, Чл. 35 8

9 практично. Студент полаже испит по окончању наставе из тог предмета, под условом да је претходно испунио све предиспитне обавезе из тог предмета. Студент има право да полаже испит највише три пута. Уколико не положи испит по окончању наставе из тог предмета студент има право да испит полаже још два пута у току исте школске године, осим за уметничке предмете за које је одређен један испитни рок. Изузетно, студент коме је остао један неположени испит има право да тај испит полаже у накнадном испитном року који се заказује најкасније до почетка наредне школске године. Јавност испита Чл. 36 Полагање испита је јавно. Јавност испита обезбеђује се присуством још најмање два лица. Резултати полагања испита доступни су јавности, а право увида у испитну документацију има лице које докаже правни интерес. Испитни рокови Чл. 37 Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. Испити се одржавају у складу са календаром који је усвојен за ту школску годину. Пријављивање испита Чл. 38 Пријављивање испита уређује се општим актом високошколске установе. Записник о полагању испита Чл. 39 О одржаном испиту води се записник. Записник садржи: Назив и седиште високошколске установе, Назив студијског програма, Назив предмета, Име и презиме наставника, Шифру предмета и наставника, Испитни рок, Датум, време и место полагања испита, Име и презиме студента, број индекса, 9

10 Број полагања испита, Оцена и број остварених поена, Потпис испитивача. Чл. 40 Записник о одржаном испиту са комплетном документацијом доставља се стручној служби после одржаног испита, а најкасније до краја испитног рока. Недостављање записника, односно непотпуна документација о одржаном испиту не узимају се у даљу процедуру и сматра се да испит није одржан. Чл. 41 Ако се испит полаже писмено, уз испитну документацију доставља се и рад студента уз образложење оцене. Чл. 42 По обављеном испиту, записник се архивира, оцена уписује у матичну књигу студената, односно уноси у електронску евиденцију. Оцењивање Чл. 43 Оцена студента формира се на основу укупног ангажовања студента на предмету, под континуираним надзором наставника у току целог семестра. Чл. 44 Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може да оствари највише 100 поена. Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених предиспитним обавезама и на испиту, при чему је најмањи обим предиспитних обавеза које се могу испунити током семестра 30, а највећи 70 поена. Чл. 45 Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (изузетан). Оцена се формира према укупном броју стечених поена на начин који је утврђен наведеном скалом: 10 одличан-изузетан одличан врло добар добар довољан није положио до 54 10

11 Успех студената на испиту може се изразити и ненумеричким оценама, при чему је: 10=А, 9=В, 8=C, 7=D, 6=E, 5=F. Методи, критеријуми и мерила испитивања Чл. 46 Методи мерила и критеријуми оцењивања дати су у курикулуму сваког предмета. Приговор Чл. 47 Студент има право да декану поднесе приговор на добијену оцену, уколико сматра да испит није обављен у складу са Законом и општим актом високошколске установе. Студент подноси приговор у року од 36 часова по добијању оцене. Декан у року од 24 часа по добијању приговора, разматра приговор и доноси одлуку по приговору. Уколико се приговор усвоји, студент поново полаже испит пред комисијом коју образује декан у року од три дана од пријема одлуке. Упис у наредну годину студија Чл. 48 Студент се сваке школске године при упису опредељује за предмете из студијског програма, при чему може да упише само оне предмете за које је стекао предуслов по програму и плану студија. Студент може да упише вишу годину студија ако је испунио све студијске обавезе и стекао 60 бодова ЕСПБ. Студент који није испунио обавезе из става 2. овог члана, може да настави студије тако што поново уписује студијске обавезе које није испунио у претходној години студија. Студент који не положи испит из обавезног предмета у наредној години уписује исти предмет. 11

12 Студент који не положи изборни предмет може поново да упише исти или други изборни предмет. Преношење бодова ЕСПБ Чл. 49 Студент докторских уметничких студија може пренети бодове ЕСПБ које је стекао полагањем испита сродног студијског програма који организује друга високошколска установа. Бодови ЕСПБ могу да се пренесу ако су стечени полагањем испита из обавезних/општих предмета или изборног предмета сродног студијског програма. Поступак преношења бодова Чл. 50 Студент подноси Наставно-уметничком-научном већу факултета писмени захтев за преношење бодова приликом уписа школске године. Чл. 51 Захтев за преношење бодова ЕСПБ садржи : број бодова стечених полагањем тог предмета, назив студијског програма, назив високошколске установе на којој је стекао бодове, добијену оцену на испиту, датум и место полагања испита. Чл. 52 Уз захтев за преношење бодова студент прилаже доказ о положеном испиту и оцену коју је добио, оквирни садржај предмета и број бодова које је стекао. Доказ/уверење издаје високошколска установа на којој је студент стекао бодове полагањем испита. Чл. 53 Наставно-уметничко-научно веће факултета разматра захтев студента и, уколико је потребно, може да ангажује наставника из одређене области ради прибављања мишљења о садржају одређеног предмета. На основу увида у поднету документацију и прибављеног мишљења наставника, Наставно-уметничко-научно веће факултета доноси одлуку о преношењу бодова стечених на другој високошколској установи. Чл. 54 Студентима докторских уметничких студија који су стекли академски назив магистра или специјалисте из одговарајуће уметничке области, признаће се 12

13 испити из главног и других предмета које су положили током последипломских студија, уколико су садржаји и циљеви тих предмета усклађени најмање 80% са предметима на првој и другој години докторског студијског програма (за магистре), односно првој години докторског студијског програма (за специјалисте). Одлуку о усклађености предмета, признавању испита и признавању положене године докторских студија, доноси Комисија за еквиваленцију, односно надлежно тело факултета, на основу молбе студента и прибављеног мишљења надлежне катедре. Година не може бити призната уколико као еквивалентан није признат главни предмет студијског програма. Одлуком Комисије, односно надлежног тела факултета утврђује се година докторских студија на коју студент коме је призната година има право уписа, утврђени број бодова за сваки предмет, као и списак диференцијалних предмета које је дужан да похађа и положи током докторских студија. Такав студент не може приступити одбрани докторског уметничког пројекта пре него што, уз испите предвиђене докторским студијским програмом за трећу, односно другу и трећу годину, положи и све диференцијалне испите. За студенте из става један овог члана, факултет може посебно организовати наставу из диференцијалних предмета. Чл. 55 На основу одлуке Наставно-уметничко-научног већа факултета о преношењу бодова или о извршеној еквиваленцији, у МКС се уписују подаци о положеном испиту, броју бодова ЕСПБ и оцени добијеној на испиту. Оцена се не уписује у индекс студента, али се узима у обзир приликом израчунавања просечног успеха студента. Комплетна документација о преношењу бодова ЕСПБ и извршеној еквиваленцији чува се у досијеу студента. Права и обавезе студената Чл. 56 Студент има право на: 1. упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 2. благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије; 3. активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом и Статутом; 4. самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 5. повластице које произилазе из статуса студента; 6. подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 7. различитост и заштиту од дискриминације; 8. да бира и да буде биран у студентски парламент Универзитета. Студент је дужан да: 13

14 1. испуњава наставне и предиспитне обавезе; 2. поштује опште акте Универзитета и факултета; 3. поштује права запослених и других студената на високошколској установи; 4. учествује у доношењу одлука у вези са законом и Статутом. Студент има право на жалбу Наставно-уметничко-научном већу факултета, уколико факултет прекрши неку од обавеза из става 1. тач. 1-3 овог члана. Мировање права и обавеза студента Чл. 57 Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају: 1. теже болести; 2. упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци; 3. припрема за значајну међународну уметничку манифестацију; 4. одслужења и дослужења војног рока; 5. неге детета до годину дана; 6. одржавања трудноће; 7. припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство, кад има статус врхунског спортисте; Студент који је био спречен да полаже испите због болести или одсуства због стручног усавршавања у трајању најмање три месеца, може да полаже испит у првом наредном року. Чл. 58 Студент подноси захтев за мировање права и обавеза Наставно-уметничконаучном већу факултета одмах, а најкасније у року од тридесет дана од настанка разлога за мировање права и обавеза. Наставно-уметничко-научно веће факултета разматра молбу студента уз одговарајућу документацију којом се потврђује разлог за одобравање мировање права и обавеза, као и мишљења правне службе. Чл. 59 Уколико се молба студента усвоји, Наставно-уметничко-научно веће факултета одређује и време трајања мировања права и обавеза студента. Престанак статуса студента Статус студента престаје и у случају: 1. исписивања са студија; Чл

15 2. завршетка студија; 3. неуписивања школске године; 4. када студент не заврши студије до истека рока који је одређен у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма. 5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија. Студенту се на лични захтев може продужити време за завршетак студија за још један семестар, и то: 1. ако је у току студија испуњавао услове за одобрење мировања права и обавеза, а то право није искористио у трајању које му је, с обзиром на околности, могло бити одобрено; 2. ако му на дан истека рока из става 1. тачка 4. овог члана остаје неостварених највише 20 бодова ЕСПБ потребних за завршетак студија; 3. ако је у току трајања студија започео и завршио други акредитовани студијски програм на Универзитету или на другом акредитованом универзитету у земљи или у иностранству. Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија констатује декан решењем са дејством од првог наредног дана по истеку рока за завршетак студија. Докторски уметнички пројект Чл. 61 Докторске уметничке студије завршавају се полагањем свих испита, извршењем свих предиспитних обавеза и израдом и јавном одбраном уметничког пројекта. Одбраном уметничког пројекта, студент стиче 180 бодова ЕСПБ. Чл. 62 Уметнички пројект је вредно оригинално дело (односно, оригинална интерпретација уметничког дела код извођачких уметности) високог квалитета. Уметнички пројект, заједно са писаном тезом, представља допринос знању и разумевању у оквиру поља уметничког истраживања. Дело треба да покаже кандидатово високо владање одговарајућом уметничком техником (техникама) и мора бити вредно јавног извођења (излагања, објављивања). Посебне захтеве које уметнички пројект треба да испуни, утврђују надлежна тела факултета за сваку уметничку област понаособ. Концепција дела, метод рада и стваралачки процес морају бити документовани у трајној репродуктивној форми (обавезан писмени рад од најмање 6000 речи), на начин који је разумљив стручњацима у одговарајућој 15

16 уметничкој области. Тај писмени рад (теза) мора потврдити кандидатову способност коришћења и разумевање одговарајућих истраживачких метода и дати тумачење докторског уметничког пројекта у теоријском, историјском и критичком контексту. Обавезна је усмена одбрана уметничког пројекта и писане тезе. Процедура пријаве и одбране уметничког пројекта Чл. 63 Уписом на докторске студије студент може да пријави тему уметничког пројекта. Студент стиче право да брани уметнички пројект ако је испунио све предиспитне обавезе и положио све испите предвиђене студијским програмом докторских уметничких студија. Уз пријаву теме уметничког пројекта студент прилаже: биографију, списак изведених радова, односно јавних наступа, предлог теме уметничког пројекта са образложењем које нарочито садржи: предмет и циљ рада, поетичке претпоставке, истраживачке методе, неопходна средства за извођење рада, преглед литературе и предлог ментора. Чл. 64 Пријава теме уметничког пројекта, преко надлежне катедре, подноси се Наставно-уметничком-научном већу факултета. Наставно-уметничко-научно веће факултета предлаже Сенату комисију за процену теме уметничког пројекта која се састоји од три наставника, од којих су два наставници Универзитета уметности. Комисија за процену теме у року од месец дана, подноси Наставноуметничком-научном већу факултета извештај о заснованости теме предложеног уметничког пројекта и име ментора. Наставно-уметничко-научно веће факултета доноси одлуку о заснованости теме уметничког пројекта и именовању ментора. Чл. 65 Одлука Већа, заједно са извештајем Комисије, доставља се Сенату на сагласност. Чл. 66 Ментор уметничког пројекта може бити наставник са звањем доктора уметности или са највишим наставничким звањем. 16

17 Ментор руководи израдом уметничког пројекта и одржава са студентом консултације. Ментор може водити највише 5 докторанта истовремено. Чл. 67 Када кандидат заврши рад на изради уметничког пројекта, ментор писмено обавештава надлежну катедру да је кандидат спреман за одбрану уз захтев да се формира комисија за оцену и одбрану урађеног уметничког пројекта. Израђени уметнички пројекат, односно пратећа документација, предају се, заједно са писаном експликацијом, Наставно-уметничком-научном већу факултета у једанаест (11) примерака.. Чл. 68 На основу извештаја ментора, Наставно-уметничко-научно веће факултета, на предлог катедре из чије је области тема, одређује комисију за одбрану уметничког пројекта. Комисија се састоји од 5 чланова, од којих су најмање три (3) из уже уметничке области из које се брани тема, а најмање један није у радном односу на факултету. Ментор је члан ове комисије. Комисија бира председника из својих редова. Чл. 69 Комисија подноси Наставно-уметничком-научном већу факултета мишљење о урађеном уметничком пројекту у року од два месеца од дана именовања комисије. Извештај садржи биографске податке о кандидату, анализу уметничког пројекта и оцену резултата, као и критички осврт. Чл. 70 Уметнички пројект, односно пратећа документација и писана експликација, стављају се, заједно са извештајем комисије, на увид јавности у трајању од 30 дана. Уколико у року из става 1. овог члана пристигну примедбе из јавности, Комисија подноси реферат са примедбама и предлозима Наставноуметничком-научном већу факултета. Наставно-уметничко-научно веће факултета може да одбије, врати на дораду или одлучи да кандидат приступи одбрани уметничког пројекта. Уколико после истека рока из става 1. овог члана, нема примедби из јавности, или Веће донесе одлуку да одобри одбрану и поред пристиглих примедби, документација из става 1. доставља се Сенату на сагласност. Након прибављене сагласности Сената, факултет заказује датум одбране. Чл

18 Одбрана је јавна и њено одржавање се објављује у медијима, као и на други прикладан начин. Одбрани уметничког доктората претходи јавно извођење (излагање) докторског уметничког рада. Одбрана се одржава у присуству чланова Комисије за оцену и одбрану. Одбраном руководи председник Комисије, који најпре саопштава биографске податке о кандидату, а потом чита реферат Комисије о урађеном раду. Затим кандидат у сажетом облику излаже резултате до којих је дошао у току свог истраживања, односно израде рада. По реду који одреди Комисија, чланови Комисије постављају питања кандидату. По одбрани, Комисија се повлачи ради оцењивања. Комисија доноси закључак којим утврђује оцену да је кандидат одбранио уметнички пројекат или није одбранио уметнички пројекат. Комисија утврђује оцену већином гласова и јавно је саопштава присутнима на одбрани. О одбрани се води записник који потписују сви чланови Комисије. Чл. 72 Кандидат који је одбранио уметнички пројекат стиче право да буде промовисан у академско звање доктора уметности. Чл. 73 Диплому о завршеним докторским студијама и стеченом академском називу доктора уметности, потписују декан факултета и ректор Универзитета уметности. Диплома се оверава сувим жигом Универзитета уметности. Чл. 74 Диплома о академском називу доктора уметности оглашава се ништавом ако се утврди да уметнички пројекат не представља оригиналан уметнички рад кандидата. Образложени захтев за оглашавање дипломе ништавом може се поднети Наставно-уметничком-научном већу факултета. Чл. 75 Наставно-уметничко-научно веће факултета образује комисију од три професора из одговарајуће области која разматра захтев за оглашавање докторске дипломе ништавом и подноси извештај. Наставно-уметничко-научно веће факултета разматра извештај комисије и ако утврди да уметнички пројекат није оригиналан уметнички рад кандидата, доноси одлуку о оглашавању дипломе ништавом. Чл

19 Ако комисија донесе одлуку да уметнички пројект није одбрањен, кандидат не може да ради поново уметнички пројект са истом темом. Чл. 77 Ако комисија у току одбране стекне убеђење да је потребно проверити самосталност рада на уметничком пројекту, може одложити одбрану до три месеца. Уколико кандидат, без оправдања, не приступи поново заказаној одбрани, комисија доноси одлуку да уметнички пројект није одбрањен. Чл. 78 Кандидат је дужан да на објављеном раду видно означи да је одбрањен на факултету Универзитета уметности у Београду, као и да наведе име ментора. Промоција доктора уметности Чл. 79 Диплома о докторату уметности предаје се приликом јавног и свечаног проглашења (промоције) кандидата у академски назив доктора уметности. Промоцију организује Ректорат Универзитета уметности, којом приликом дипломе, кандидатима уручује ректор у присуству ментора, чланова комисија за оцену и одбрану, као и других заинтересованих лица. Чл. 80 Јавну свечаност промоције отвара ректор. На промоцији се укратко саопштава биографија кандидата, његова стручна, уметничка, састав комисије пред којом је одбранио уметнички пројект, дан одбране и сл. Ментор или један од чланова комисије саопштава назив и кратку садржину рада, резултате до којих је кандидат дошао и закључке комисије. Чл. 81 Снимак уметничког пројекта у трајној репродуктивној форми и писани рад трајно се чувају на факултету. Записник о одбрањеном уметничком пројекту улаже се у матичну књигу студената, а студент стиче број бодова ЕСПБ колико је одређено студијским програмом за одбрану уметничког пројекта. 19

20 Академски и научни називи Чл. 82 Према номенклатури звања коју је донео Национални савет за високо образовање РС, на факултетима Универзитета уметности стичу се следећа академска звања: доктор уметности - драмске и аудиовизуелне уметности, доктор уметности - ликовне уметности, доктор уметности - музика и извођачке уметности, доктор уметности - примењене уметности и дизајн. Школарина Чл. 83 Висину школарине за сваку школску годину доноси Савет факултета, пре расписивања конкурса за упис нових студената. Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину. Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које факултет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената). Чл. 84 Са сваким кандидатом се, приликом уписа на студије, закључује уговор о студирању, којим се регулише и обавеза студента да уплати школарину за целу школску годину, без обзира на могућност и разлоге због којих студент евентуално може одустати од даљег студирања. Уколико студент пропусти да благовремено уплати школарину губи статус студента. Чл. 85 Студент који не испуни услове за упис у вишу годину студија уписује студијске обавезе које није испунио у току текуће школске године и уплаћује школарину сразмерно преосталим обавезама. Завршне одредбе Чл. 86 Ова Правила ступају на снагу даном доношења. УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 20

21 Проректор Срђан Хофман, ред. проф. 21

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx

Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx Члан 3. Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, до 30. септембра наредне године. Настава се организује и изводи по семестрима,

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Број: 33/2-11 Датум: 29.11.2017. године Београд Земун На основу члана 102. став 12. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 88/2017), члана 1.

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично

На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом 24-30. Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014,45/15,68/16

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА за

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, од 31. јануара 1949. године] На основу чл. 17 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора наука ( Службени лист ФНРЈ бр.

Више

Microsoft Word - Pravilnik DS docx

Microsoft Word - Pravilnik DS docx На основу члана 21. став 1. тачка 7, у вези са чланом 24. тач. 9. и 19, чланом 66. ст. 3-5. и чланом 86. став 6. Статута Правног факултета Универзитета у Београду, а у складу са чланом 86. ст. 2, 4 и 5,

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU

UNIVERZITET U NOVOM SADU УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ А К А Д Е М И Ј А У М Е Т Н О С Т И Н О В И С А Д П Р А В И Л Н И К О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ИЗБОРА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА АКАДЕМИЈИ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx II SEMESTAR PRIJAVA, IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA Nakon upisa II semestra, kandidat prijavljuje temu magistarskog rada. Svaka prijavljena tema prolazi kroz tri faze (tri Vijeća): FAZA 1-Vijeće Fakulteta

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj:

Broj: /18 Mostar, godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: Broj:100-2548/18 Mostar, 31.10.2018. godine Na osnovu člana 48. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i prijedloga Senata Univerziteta, broj: 101-2494/18 od 26.12.2018. godine, Upravni odbor Univerziteta,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више