Memorandum - Predsjednik

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Memorandum - Predsjednik"

Транскрипт

1 KLASA: UP/I /15-03/03 URBROJ: Zagreb, 9. srpnja Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), u postupku analize tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 9. srpnja donosi ODLUKU I. Utvrđuje se da mjerodavno tržište maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu, nije podložno prethodnoj regulaciji jer nisu istodobno zadovoljena sva tri mjerila iz članka 53. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama i da postoji djelotvorno tržišno natjecanje. II. III. IV. Utvrđuje se da usko povezano tržište prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade, nije podložno prethodnoj regulaciji jer nisu istodobno zadovoljena sva tri mjerila iz članka 53. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama i da postoji djelotvorno tržišno natjecanje. Ukidaju se regulatorne obveze koje su trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 i njegovom povezanom društvu Iskon Internet d.d., Zagreb, Garićgradska 18, određene odlukom o Analizi tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu (KLASA: UP/I /11-07/07, URBROJ: od 21. ožujka 2012.) kao i svim njezinim izmjenama i dopunama. Ukida se točka 2. izreke privremenog rješenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, KLASA: UP/I /14-03/04, URBROJ: od 3. srpnja kojom su trgovačkom društvu Optima Telekom d.d. određene regulatorne obveze. V. Ova odluka, čiji je sastavni dio dokument Tržište maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu, stupa na snagu danom donošenja. Obrazloženje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, koja je stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 71/14) nastavila s radom kao Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je odlukom od 25. travnja 2014., (KLASA: UP/I /14-03/01, URBROJ: ) odredila operatore koji su obvezni dostaviti potrebne podatke za utvrđivanje tržišta podložnog prethodnoj regulaciji, odnosno određivanje mjerodavnog tržišta i procjenu postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom na tom tržištu. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb / OIB: / Tel: (01) , Fax: (01) /

2 U skladu s navedenim, a u cilju prikupljanja svih potrebnih podataka, HAKOM je izradio upitnik za operatore koji pružaju uslugu širokopojasnog pristupa internetu te pristupio provođenju postupka analize mjerodavnog tržišta, što je detaljno opisano u regulatornom dokumentu Tržište maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu (dalje: Dokument). U provedbi postupka analize tržišta, HAKOM je sukladno članku 53. stavku 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK) u svezi s člankom 52. stavkom 6. ZEK-a, osobito vodio računa o primjeni mjerodavne Preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima podložnima prethodnoj (ex ante) regulaciji (dalje: Preporuka EK) i mjerodavnim Smjernicama Europske komisije o analizi tržišta i utvrđivanju značajne tržišne snage sukladno zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge. Isto tako, u skladu s člankom 53. stavkom 2. ZEK-a, HAKOM može odlukom utvrditi da su i druga mjerodavna tržišta, osim mjerodavnih tržišta iz Preporuke Europske komisije, podložna prethodnoj regulaciji ako su na tim tržištima istodobno zadovoljena tri mjerila. U postupku određivanja mjerodavnog tržišta, HAKOM je, sukladno članku 54. stavku 3. ZEK-a, odredio dimenziju usluga i zemljopisnu dimenziju mjerodavnog tržišta. Temeljem provedene analize, HAKOM je zaključio da mjerodavno tržište maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu obuhvaća sljedeće usluge: xdsl pristup putem bakrene parice pristup putem kabelskih mreža te pristup putem svjetlovodnih niti (FttH) neovisno o tome nudi li se navedeni pristup samostalno ili kao sastavni dio paketa elektroničkih komunikacijskih usluga. Također, određeno je da je mjerodavno tržište maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu, u zemljopisnoj dimenziji, nacionalni teritorij Republike Hrvatske. S obzirom na to da tržište maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu nije definirano Preporukom Europske komisije o mjerodavnim tržištima iz članka 52. stavka 6. ZEK-a, nakon što su određene granice mjerodavnog tržišta, proveden je postupak analize tri mjerila iz članka 53. stavka 2. ZEK-a. Naime, HAKOM može odlukom utvrditi da je mjerodavno tržište, koje nije definirano Preporukom Europske komisije iz članka 52. stavka 6. ZEK-a, podložno prethodnoj regulaciji samo ako su na tom tržištu istodobno zadovoljena sljedeća tri mjerila: 1. prisutnost visokih i trajnih zapreka za ulazak na tržište, strukturne, pravne ili regulatorne prirode 2. struktura tržišta koja ne teži razvoju djelotvornoga tržišnog natjecanja unutar odgovarajućeg vremenskog okvira 3. primjena mjerodavnih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja sama po sebi ne omogućuje na odgovarajući način uklanjanje nedostataka na tržištu. Nakon provedenog testa tri mjerila utvrđeno je kako prva dva mjerila nisu zadovoljena. S obzirom da za utvrđivanje tržišta podložnih prethodnoj regulaciji moraju biti istovremeno zadovoljena sva tri mjerila, HAKOM nije ni ispitivao je li zadovoljeno treće mjerilo, odnosno omogućava li primjena mjerodavnih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja sama po sebi na odgovarajući način uklanjanje nedostataka na tržištu. 2

3 Stoga HAKOM utvrđuje da tržište maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu nije podložno prethodnoj regulaciji. Nadalje, HAKOM je zaključio da na tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu postoji djelotvorno tržišno natjecanje. Do ovakvog zaključka HAKOM je došao promatrajući tržišne udjele trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) te društava Iskon Internet d.d. (dalje: Iskon) i Optima Telekom d.d. (dalje: Optima), kao društava pod njegovom kontrolom. U promatranom razdoblju tržišni udjel HT grupe konstantno pada i iako je njen tržišni udio i dalje visok, za donošenje zaključka o djelotvornosti tržišnog natjecanja HAKOM je razmotrio i druga mjerila. S obzirom da je nadzor infrastrukture ublažen postojanjem odgovarajućih veleprodajnih ponuda (usluga bitstream pristupa i usluga izdvojenog pristupa lokalnoj petlji), čije je korištenje izrazito poraslo u promatranom razdoblju, te da je HAKOM razvio test istiskivanja marže kojim su u potpunosti uklonjene visoke i trajne strukturne zapreke ulasku na mjerodavno tržište, HAKOM smatra da na tržištu postoji djelotvorno tržišno natjecanje. Naime, test istiskivanja marže je kao obveza određen HT-u i društvima pod njegovom kontrolom na veleprodajnim tržištima (tržište veleprodajnog lokalnog pristupa i tržište veleprodajnog središnjeg pristupa) te će u odsustvu regulacije predmetnog maloprodajnog tržišta osigurati zadovoljavajuću marginu maloprodajnih cijena usluge širokopojasnog pristupa internetu i usko povezane IPTV usluge, bilo samostalno ili u paketu s drugim uslugama. Budući da je odlukom o Analizi tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu iz ožujka tržište prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade utvrđeno usko povezanim tržištem, jer su veze između dva tržišta takve da dopuštaju prijenos tržišne snage s jednog tržišta na drugo, HAKOM je proveo postupak određivanja mjerodavnog tržišta te sukladno članku 54. stavku 3. ZEK-a, odredio dimenziju usluga i zemljopisnu dimenziju mjerodavnog tržišta. Temeljem provedene analize, HAKOM je zaključio da mjerodavno tržište prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade obuhvaća sljedeće usluge: uslugu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade putem bakrene parice i svjetlovodne niti (IPTV usluga) uslugu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade putem kabelskih mreža (KTV usluga) uslugu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade putem satelitskih veza (SAT TV usluga) te putem sustava emitiranja zemaljske digitalne televizije (zemaljska digitalna TV usluga) neovisno o tome nudi li se navedena usluga samostalno ili kao sastavni dio paketa elektroničkih komunikacijskih usluga. Nadalje, HAKOM određuje da je mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji nacionalni teritorij Republike Hrvatske. S obzirom na to da tržište prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade nije definirano Preporukom Europske komisije o mjerodavnim tržištima iz članka 52. stavka 6. ZEK-a, nakon što su određene granice mjerodavnog tržišta, proveden je postupak analize tri mjerila iz članka 53. stavka 2. ZEK-a. 3

4 Nakon provedenog testa tri mjerila utvrđeno je kako prva dva mjerila nisu zadovoljena. S obzirom da za utvrđivanje tržišta podložnih prethodnoj regulaciji moraju biti istovremeno zadovoljena sva tri mjerila, HAKOM nije ni ispitivao je li zadovoljeno treće mjerilo, odnosno omogućava li primjena mjerodavnih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja sama po sebi na odgovarajući način uklanjanje nedostataka na tržištu. Stoga HAKOM utvrđuje da tržište prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade nije podložno prethodnoj regulaciji. Nadalje, HAKOM je zaključio da na tržištu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade postoji djelotvorno tržišno natjecanje. Do ovakvog zaključka, HAKOM je došao promatrajući tržišne udjele HT-a te Iskona i Optime, kao društava pod njegovom kontrolom. Iako je tržišni udjel HT grupe u promatranom razdoblju stabilan, za donošenje zaključka o djelotvornosti tržišnog natjecanja potrebno je razmotriti i druga mjerila. S obzirom da je nadzor infrastrukture ublažen postojanjem odgovarajućih veleprodajnih ponuda (usluga bitstream pristupa uz korištenje posebnog virtualnog kanala za IPTV i usluga izdvojenog pristupa lokalnoj petlji), čije je korištenje izrazito naraslo u promatranom razdoblju, te da je HAKOM razvio test istiskivanja marže kojim su u potpunosti uklonjene visoke i trajne strukturne zapreke ulasku na mjerodavno tržište, HAKOM smatra da na tržištu postoji djelotvorno tržišno natjecanje. Cjelokupni postupak određivanja mjerodavnog tržišta te postupak provođenja testa tri mjerila na tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu te usko povezanom tržištu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade detaljno su opisani u Dokumentu koji je sastavni dio ove odluke. Uzimajući u obzir test tri mjerila i zaključak o postojanju djelotvornog tržišnog natjecanja na tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu te usko povezanom tržištu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade, u skladu s člankom 56. stavkom 1. ZEK-a, potrebno je HT-u i njegovom povezanom društvu Iskonu ukinuti sve regulatorne obveze prethodno određene odlukom o Analizi tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu od 21. ožujka (KLASA: UP/I /11-07/07, URBROJ: ) kao i svim njezinim izmjenama i dopunama. Također je potrebno ukinuti točku 2. izreke privremenog rješenja od 3. srpnja (KLASA: UP/I /14-03/04, URBROJ: ) s obzirom da su u navedenom rješenju Optimi privremeno određene regulatorne obveze. Stoga, HAKOM je postupio sukladno članku 100 stavku 3. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09). O prijedlogu odluke i pripadajućem Dokumentu HAKOM je proveo javnu raspravu od 13. ožujka do 14. travnja tijekom koje su komentare dostavili: Vipnet d.o.o., H1 Telekom d.d., Iskon, HT, Amis Telekom d.o.o. i Optima. Odgovori HAKOM-a na komentare operatora sadržani su u Dokumentu. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je 27. travnja dostavila HAKOMu mišljenje koje je isti zatražio sukladno članku 54. stavku 5. ZEK-a u odnosu na prijedlog odluke koji je bio predmetom javne rasprave do 13. ožujka U svom mišljenju AZTN je istaknuo da nema primjedbi na zaključke HAKOM-a koji se odnose na određivanje mjerodavnog tržišta i procjenu postojanja značajne tržišne snage operatora. 4

5 HAKOM uvažava Optimin komentar zaprimljen tijekom javne rasprave kojim ukazuje kako je nužno odrediti da odluka stupi na snagu danom donošenja iste, budući da ne postoje prepreke u vidu potrebnog razdoblja prilagodbe odluci u roku 30 dana. Sukladno članku 23. ZEK-a, prijedlog odluke i Dokument su 29. svibnja dostavljeni Europskoj komisiji (dalje: Komisija) na daljnje odgovarajuće postupanje. HAKOM je 11. lipnja zaprimio zahtjev Komisije za dostavu informacija te je odgovor na isti dostavio Komisiji 16. lipnja Odluku Komisije, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Okvirne direktive 2002/21/EZ, u kojoj Komisija nema primjedbi na dostavljen prijedlog odluke i Dokument, HAKOM je zaprimio 29. lipnja Slijedom svega navedenoga, HAKOM je temeljem članka 12. stavka 1. točke 3. i članaka , i ZEK-a odlučio kao u izreci. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka odluke. PREDSJEDNIK VIJEĆA dr. sc. Dražen Lučić Dostaviti: 1. Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 osobna dostava 2. Iskon Internet d.d., Zagreb, Garićgradska 18 osobna dostava 3. OT-Optima Telekom d.d., Zagreb, Bani 75/a osobna dostava 4. H1 Telekom d.d., Split, Put Trščenice 10 - UP osobna dostava i faksom na broj: 021/ Amis Telekom d.o.o., Zagreb, Bani 75 osobna dostava 6. VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1 osobna dostava 7. U spis 5

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA:UP/I-344-01/14-03/14 URBROJ: 376-11-15-12 Zagreb, 30. ožujka 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

KLASA: UP/I /13-05/15 URBROJ: Zagreb, 14. rujna Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama

KLASA: UP/I /13-05/15 URBROJ: Zagreb, 14. rujna Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama KLASA: UP/I-344-01/13-05/15 URBROJ: 376-11-16-7 Zagreb, 14. rujna 2016. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), radi provođenja

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/324 URBROJ: 376-10-18-34 Zagreb, 17. prosinca 2018. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

(Microsoft Word - Tromjese\350ni usporedni podatci za tr\236i\232te elektroni\350kih komunikacija RH,Q22018.)

(Microsoft Word - Tromjese\350ni usporedni podatci za tr\236i\232te elektroni\350kih komunikacija RH,Q22018.) Izvještaj se temelji na redovito prikupljanim podacima od svih operatora na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj. U nekim slučajevima HAKOM ne može uvidjeti neispravnost u izvještajima/podacima

Више

untitled

untitled EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 20.6.2014 C(2014) 4338 final Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb Hrvatska Primatelj: g. Dražen

Више

(Microsoft Word - Tromjese\350ni usporedni podatci za tr\236i\232te elektroni\350kih komunikacija RH,Q12017.)

(Microsoft Word - Tromjese\350ni usporedni podatci za tr\236i\232te elektroni\350kih komunikacija RH,Q12017.) Izvještaj se temelji na redovito prikupljanim podacima od svih operatora na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj. U nekim slučajevima HAKOM ne može uvidjeti neispravnost u izvještajima/podacima

Више

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN( br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i članka 96. Zakona o

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/633 URBROJ: 376-10-19-18 Zagreb, 19. ožujka 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/664 URBROJ: 376-10-19-21 Zagreb, 6. veljače 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

Microsoft Word - Rješenje Čačinci

Microsoft Word - Rješenje Čačinci KLASA: UP/I-344-03/16-11/131 URBROJ: 376-10-18-19 Zagreb, 29. listopada 2018. Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

KLASA: UP/I /18-01/014 URBROJ: / Zagreb, 4. ožujka Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka

KLASA: UP/I /18-01/014 URBROJ: / Zagreb, 4. ožujka Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka KLASA: UP/I 034-03/18-01/014 URBROJ: 580-11/41-2019-011 Zagreb, 4. ožujka 2019. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te članka 58. stavka 1. točke 15.

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/18-11/14 URBROJ: 376-05-3-19-9 Zagreb, 18. travnja 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Izvještaj o javnoj raspravi projekta Općina Sukošan je provela javnu raspravu projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a. Javna rasprava bila je o

Izvještaj o javnoj raspravi projekta Općina Sukošan je provela javnu raspravu projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a. Javna rasprava bila je o Izvještaj o javnoj raspravi projekta Općina Sukošan je provela javnu raspravu projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a. Javna rasprava bila je otvorena u razdoblju od 22.3.2019. do 23.4.2019. Obavijest

Више

TRŽIŠTE VELEPRODAJNOG LOKALNOG PRISTUPA KOJI SE PRUŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI Prijedlog za notifikaciju 2019 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djela

TRŽIŠTE VELEPRODAJNOG LOKALNOG PRISTUPA KOJI SE PRUŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI Prijedlog za notifikaciju 2019 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djela TRŽIŠTE VELEPRODAJNOG LOKALNOG PRISTUPA KOJI SE PRUŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI Prijedlog za notifikaciju 2019 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti SADRŽAJ 1 Sažeti pregled dokumenta... 3 2 Uvod...

Више

untitled

untitled EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2014 C(2014) 872 final Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, Hrvatska Primatelj: G. Dražen Lučić

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/17-11/2352 URBROJ: 376-10-18-13 Zagreb, 28. studenog 2018. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2015) 9581 final Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihan

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2015) 9581 final Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihan EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 15.12.2015 C(2015) 9581 final Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 Zagreb Hrvatska Primatelj: G. Dražen

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/566 URBROJ: 376-05-3-19-25 Zagreb, 15. svibnja 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-01/18-08/02 URBROJ: 376-11-19-37 Zagreb, 27. veljače 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točka 3. i članka 68. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,

Више

KOMENTARI OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (dalje u tekstu: Optima ili OT) za javnu raspravu Analiza tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na

KOMENTARI OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (dalje u tekstu: Optima ili OT) za javnu raspravu Analiza tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na KOMENTARI OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (dalje u tekstu: Optima ili OT) za javnu raspravu Analiza tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište Ovim

Више

KLASA: UP/I /12-05/06 UR.BROJ: /12-14 Zagreb, 7. studenog Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Nar

KLASA: UP/I /12-05/06 UR.BROJ: /12-14 Zagreb, 7. studenog Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Nar KLASA: UP/I-344-01/12-05/06 UR.BROJ: 376-11/12-14 Zagreb, 7. studenog 2012. Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08 i 90/11) u postupku izmjene Standardne

Више

TRŽIŠTE VELEPRODAJNOG ZAVRŠAVANJA GLASOVNIH POZIVA U VLASTITOJ JAVNOJ TELEFONSKOJ MREŽI KOJA SE PRUŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI 2015 Prijedlog za javnu rasp

TRŽIŠTE VELEPRODAJNOG ZAVRŠAVANJA GLASOVNIH POZIVA U VLASTITOJ JAVNOJ TELEFONSKOJ MREŽI KOJA SE PRUŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI 2015 Prijedlog za javnu rasp TRŽIŠTE VELEPRODAJNOG ZAVRŠAVANJA GLASOVNIH POZIVA U VLASTITOJ JAVNOJ TELEFONSKOJ MREŽI KOJA SE PRUŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI 2015 Prijedlog za javnu raspravu Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-05/19-03/01 URBROJ: 376-06-1-19-8 Zagreb, 12. srpnja 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 89. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,

Више

KOMENTARI OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (dalje u tekstu: Optima ili OT) za javnu raspravu Analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlasti

KOMENTARI OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (dalje u tekstu: Optima ili OT) za javnu raspravu Analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlasti KOMENTARI OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (dalje u tekstu: Optima ili OT) za javnu raspravu Analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj

Више

(Microsoft Word - IZ-PP-OD-WT et al-poni\232tenje odluke o koncesiji OB \236upanija doc)

(Microsoft Word - IZ-PP-OD-WT et al-poni\232tenje odluke o koncesiji OB \236upanija doc) KLASA: 344-01/10-01/1151 URBROJ: 376-04-11-02 Zagreb, 02. ožujka 2011.g. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1., članka 12. stavka 3. i članka 29. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama (Narodne novine

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1377 final Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanović

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1377 final Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanović EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 12.2.2019 C(2019) 1377 final Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 Zagreb Hrvatska Primatelj: g. Tonko Obuljen

Више

H1_komentari_analiza_veleprodajnog_pristupa_mrežnoj_infrastrukturi_2013

H1_komentari_analiza_veleprodajnog_pristupa_mrežnoj_infrastrukturi_2013 HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 10 110 ZAGREB Split, 15. svibnja 2013. godine Predmet: Analiza tržišta veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi

Више

Microsoft Word - IZ-PP-RJ-spor M vs HT oko naplate usluga kolokacije

Microsoft Word - IZ-PP-RJ-spor M vs HT oko naplate usluga kolokacije KLASA: UP/I-344-08/13-03/21 URBROJ: 376-04-16-30 Zagreb, 8. lipnja 2016. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 5., članka 18. i članka 20. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NNN br. 73/08, 90/11, 133/12,

Више

Zagreb, 23. srpnja Komentari Iskon Interneta d.d. u postupku Javne rasprave - Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj l

Zagreb, 23. srpnja Komentari Iskon Interneta d.d. u postupku Javne rasprave - Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj l Zagreb, 23. srpnja 2014. Komentari Iskon Interneta d.d. u postupku Javne rasprave - Analiza tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike. (dalje: Analiza

Више

Klasa: UP/I / /013 Urbroj: / Zagreb, 9. srpnja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., člank

Klasa: UP/I / /013 Urbroj: / Zagreb, 9. srpnja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., člank Klasa: UP/I 034-03/2015-01/013 Urbroj: 580-10/70-2015-006 Zagreb, 9. srpnja 2015. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavka 5. i članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona

Више

NACRT

NACRT Klasa: UP/I 034-03/2012-01/002 Urbroj: 580-05/65-2013-116 Zagreb, 28. ožujka 2013. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 30. točke 2., članka 31. i članka 49. stavka 2. i 3. Zakona o

Више

Temeljem odredbe članka 15. točka 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05) te članka 47. stavak 1. i članka 48. stavak 1. i stavak

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

Microsoft Word - IZ-AT-AN-OPR-Analiza tržišta_M1_II krug JR_

Microsoft Word - IZ-AT-AN-OPR-Analiza tržišta_M1_II krug JR_ ANALIZA TRŽIŠTA PRISTUPA JAVNOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI NA FIKSNOJ LOKACIJI ZA PRIVATNE I POSLOVNE KORISNIKE 2014 Prijedlog za javnu raspravu 2. krug Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

Microsoft Word Odluka o izmjeni Standardne ponude kabelske kanalizacije - FINAL

Microsoft Word Odluka o izmjeni Standardne ponude kabelske kanalizacije - FINAL KLASA: UP/I-344-01/18-05/03 URBROJ: 376-05-3-19-16 Zagreb, 18. travnja 2019. Na temelju članka 58. st. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br.. 73/08, 90/ /11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) u

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Korisničke upute za podnošenje zahtjeva za rješavanje spora (žalbe)

Korisničke upute za podnošenje zahtjeva za rješavanje spora (žalbe) Korisničke upute Verzija 2.0 HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr Sadržaj

Више

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA Klasa: UP/I 034-03/2012-01/006 Urbroj: 580-05/63-2012-015 Zagreb, 26. srpnja 2012. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavaka 5. i 7. te članka 58. stavka 2. točke

Више

REPUBLIKA HRVATSKA Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Pag KLASA: UP/I /16-01/

REPUBLIKA HRVATSKA Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Pag KLASA: UP/I /16-01/ REPUBLIKA HRVATSKA Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Pag KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008 URBROJ: 2198/1-11-5/1-17-0027 Pag, 09.08.2017. Zadarska

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 41_16

Microsoft Word - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 41_16 HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 1084 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 35. stavka 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

Klasa: UP/I / /34

Klasa: UP/I / /34 Klasa: UP/I 430-01/2006-05/34 Urbroj: 580-03-06-17-10 Zagreb, 3. srpnja 2006. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine, broj

Више

Microsoft Word - Bjanko memo III

Microsoft Word - Bjanko memo III AKTON d.o.o. OIB: 68125341711 Bani 75 Zagrebačka banka d.d.: 2360000-1101821292 10 010 ZAGREB, Raiffeisen bank: 2484008-1102851180 Tel: +385 1 / 8000 901 Fax:+385 1 / 8000 915 E-mail: info@akton.hr www.akton.hr

Више

Microsoft Word - IZ-AT-UT-OPR-Pojmovnik-v5.0

Microsoft Word - IZ-AT-UT-OPR-Pojmovnik-v5.0 POJMOVNIK o značenju pokazatelja i načinu ispunjavanja periodičkih upitnika o pregledu tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj Ovim dokumentom određuje se način ispunjavanja periodičkih

Више

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/ Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,

Више

KLASA: UP/I /16-05/10 URBROJ: Zagreb, 14. rujna Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 62. stavaka 3. i 4. Zakona o

KLASA: UP/I /16-05/10 URBROJ: Zagreb, 14. rujna Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 62. stavaka 3. i 4. Zakona o KLASA: UP/I-344-01/16-05/10 URBROJ: 376-11-16-8 Zagreb, 14. rujna 2016. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 62. stavaka 3. i 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,

Више

Informacije o sudjelovanju i načinu glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava

Informacije o sudjelovanju i načinu glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava Informacije o sudjelovanju i načinu glasanja na glavnim skupštinama dioničkih društava SADRŽAJ UVOD... 1 SUDJELOVANJE I GLASANJE DRUŠTVA NA GLAVNIM SKUPŠTINAMA DIONIČKIH DRUŠTAVA... 2 UVOD Pravilnikom

Више

Microsoft Word - privitak prijedloga odluke

Microsoft Word - privitak prijedloga odluke Informatički sustav za prikupljanje, simulaciju i prikaz podataka o cijenama javnih komunikacijskih usluga (dalje: Sustav e-tarife) Zagreb, HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Roberta

Више

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za P/118745 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara 14 10000 Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Zagrebu, Potpis ovlaštene osobe KLASA: UP/I-034-02/18-15/24

Више

Klasa: UP/I /13-03/006 Urbroj: / Zagreb, 4. listopada Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 30. točke

Klasa: UP/I /13-03/006 Urbroj: / Zagreb, 4. listopada Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 30. točke Klasa: UP/I 034-03/13-03/006 Urbroj: 580-04/88-2013-008 Zagreb, 4. listopada 2013. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 30. točke 2., članka 31., članka 52. stavka 6. i članka 58.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Corporate Communication Department

Corporate Communication Department Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frangeša Mihanovića 9, HR Zagreb Telefon: +385 1 491-1080 Telefaks: +385 1 491-1012 Zagreb, 1. ožujka 2017. godine Predmet: Obavijest o stjecanju dionica od strane povezane

Више

Klasa: UP/I / /91

Klasa: UP/I / /91 Klasa: UP/I 034-03/16-01/007 Urbroj: 580-09/84-2016-019 Zagreb, 14. srpnja 2016. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te članka 58. stavka 1. točke 15.

Више

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc Naručitelj: Republika Hrvatska Istarska županija OPĆINA MEDULIN Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav Općine Medulin Stručni izrađivač: IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG

Више

SPECIFIKACIJA TARIFNOG PAKETA URED ZA VAN 5000 ZA PRETPLATNIKE HRVATSKOG TELEKOMA D.D. U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI 1. Potpisom odg

SPECIFIKACIJA TARIFNOG PAKETA URED ZA VAN 5000 ZA PRETPLATNIKE HRVATSKOG TELEKOMA D.D. U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI 1. Potpisom odg SPECIFIKACIJA TARIFNOG PAKETA URED ZA VAN 5000 ZA PRETPLATNIKE HRVATSKOG TELEKOMA D.D. U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI 1. Potpisom odgovarajućeg zahtjeva poslovni korisnik Hrvatskog Telekoma

Више

(Microsoft Word - stati\350ki plan-javna rasprava-kona\350na verzija za sjednicu.doc)

(Microsoft Word - stati\350ki plan-javna rasprava-kona\350na verzija za sjednicu.doc) KLASA: UP/I-344-01/07-01/222 URBROJ: 376-08-11-30 Zagreb, 28. travnja 2010.g. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 58. stavka 3. Zakona

Више

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju 17. svibnja 2019. SADRŽAJ UVOD... 2 I. PRODAJA

Више

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Ulica Roberta Frangeša Mihanovića Zagreb U Zagrebu, 7. lipnja godine Komentari i

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Ulica Roberta Frangeša Mihanovića Zagreb U Zagrebu, 7. lipnja godine Komentari i HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 Zagreb U Zagrebu, 7. lipnja 2013. godine Komentari i očitovanje Metronet telekomunikacija d.d. o Prijedlogu

Више

Corporate Communication Department

Corporate Communication Department Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frangeša Mihanovića 9, HR Zagreb Telefon: +385 1 491-1080 Telefaks: +385 1 491-1012 Redovna dionica: Kotacija: LEI: Matična država članica: HT (ISIN: HRHT00RA0005) Zagrebačka

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 50 / 2014 BROJ NADMETANJA: OTP 23 / 14 OKVIRNI SPORAZUM: 2 / 14 Z A P

Више

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1 REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBNIK Općinsko vijeće Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

Klasa: UP/I / /007 Urbroj: / Zagreb, 23. studenog Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), temel

Klasa: UP/I / /007 Urbroj: / Zagreb, 23. studenog Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), temel Klasa: UP/I 034-03/2017-02/007 Urbroj: 580-11/107-2017-017 Zagreb, 23. studenog 2017. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), temeljem članka 30. točke 2., članka 31., članka 52. stavka

Више

SA_telekomunikacije_2019.indd

SA_telekomunikacije_2019.indd Sektorske_analize lipanj 2019. _ broj 69 _ godina 8 ISSN: 1848-8986 _Telekomunikacije Autorica_Ljiljana Božić _ Sadržaj _3 Glavni sektorski pokazatelji Kraj 2018. godine obilježilo je smanjenje broja korisnika,

Више

Microsoft Word - UVODNI DIO III. IZD PPUG KUTJEVA

Microsoft Word - UVODNI DIO III. IZD PPUG KUTJEVA Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D KUTJEVO Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

UPI

UPI Klasa: UP/I 430-01/2008-02/09 Urbroj: 530-03-08-61-4 Zagreb, 29. srpnja 2008. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama («Narodne novine»,

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Specifikacija usluga

Specifikacija usluga Potpisivanjem zahtjeva za MAX3 paket, Pretplatnik prihvaća uvjete korištenja MAX3 paketa definirane ovom Specifikacijom (dalje u tekstu: Specifikacija). MAX3 paket je usluga namijenjena privatnim korisnicima

Више

A Rj UP/I /11-09/8

A Rj UP/I /11-09/8 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA KLASA: UP/I-451-04/11-09/8 URBROJ: 326-113-11-3 Zagreb, 2. lipnja 2011. godine Na temelju odredaba članka 15. točka 4. alineja 1. i članka

Више

Klasa: UP/I /10-01/007

Klasa: UP/I /10-01/007 Klasa: UP/I 030-02/10-01/012 Urbroj: 580-07/26-12-10 Zagreb, 9. veljače 2012. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 27., članka 31., članka 38. stavaka 5. i 7. te članka 58. stavka

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA Klasa: UP/I 034-03/2012-01/011 Urbroj: 580-05/84-2012-014 Zagreb, 14. prosinca 2012. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavka 5. i 7. te članka 58. stavka 2. točke

Више

Microsoft Word - T-HT_Q1 2014_Rezultati_30_04_2014_HRV

Microsoft Word - T-HT_Q1 2014_Rezultati_30_04_2014_HRV Zagreb 30. travnja T-Hrvatski Telekom Rezultati za tri mjeseca do 31. ožujka Vodeći položaj i dobri rezultati u uvjetima nepovoljnih gospodarskih kretanja i regulatornih - Prihodi manji 6,2%; EBITDA prije

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 021-05/15-01/59 Urbroj:2168/01-01-02-00-0009-15-4 Pula, 29.5.2015 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE - n/p vijećnicima, svima PREDMET: Interpelacija o potrebi rasprave u vezi donošenja Zaključka o dodjeli

Више

Informacije o pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja Zagreb, 30. travnja godine

Informacije o pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja Zagreb, 30. travnja godine Informacije o pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja Zagreb, 30. travnja 2019. godine SADRŽAJ UVOD... 3 REGULATORNE OBVEZE I POSTUPANJE DRUŠTVA PRILIKOM IZRŠAVANJA NALOGA... 4 OBJAŠNJENJE

Више

Klasa: UP/I /10-01/007

Klasa: UP/I /10-01/007 Klasa: UP/I 030-02/10-01/007 Urbroj: 580-07/26-12-15 Zagreb, 9. veljače 2012. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 27., članka 31., članka 38. stavaka 5. i 7. te članka 58. stavka

Више

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA Trg kralja Petra Krešimira IV br ZAGREB telefon/telefaks: Zagr

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA  Trg kralja Petra Krešimira IV br ZAGREB telefon/telefaks: Zagr HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA www.huzp.hr huzp@zg.t-com.hr Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2 telefon/telefaks: 01-46 333 66 Zagreb, 5. svibnja 2008. Naš broj : 528-2/08-09 VIPnet d.o.o. Vrtni

Више

1.pdf

1.pdf KLASA:023-01/17-01/657 URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-18 Pula, 24. srpnja 2017. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju NK Istra

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 26.05.2018.) 1 8 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA... Error! Bookmark not defined. I. OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1....

Више

Dodjela brojeva za usluge od društvenog značaja u Republici Hrvatskoj Brojevi iz numeracijskog raspona 116XXX namijenjeni za usluge od društvenog znač

Dodjela brojeva za usluge od društvenog značaja u Republici Hrvatskoj Brojevi iz numeracijskog raspona 116XXX namijenjeni za usluge od društvenog znač Dodjela brojeva za usluge od društvenog značaja u Republici Hrvatskoj Brojevi iz numeracijskog raspona 116XXX namijenjeni za usluge od društvenog značaja Zagreb, svibanj 2018. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

Microsoft Word - VL-KS-IZ-INTS-ZG-EMP012-Zagreb-Barutanski breg 58 Bukovacka 76 i doc

Microsoft Word - VL-KS-IZ-INTS-ZG-EMP012-Zagreb-Barutanski breg 58 Bukovacka 76 i doc Mjerno izvješće broj: EMP 012-ZG/2014 Mjerenja u svrhu utvrđivanja izloženosti elektromagnetskim poljima na području povećane osjetljivosti u Zagrebu, Barutanski breg 58 te Bukovačka 76 i 115 Dana 1. prosinca

Више

Broj: Us-/2001

Broj: Us-/2001 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Frankopanska 16 Poslovni broj: UsII-181/19-7 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

Microsoft Word - PP 3. IZID PPUG KUTJEVA ožujak 2018.g.

Microsoft Word - PP 3. IZID PPUG KUTJEVA ožujak 2018.g. Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D KUTJEVO Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

+224e

+224e REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA POKUPSKO Jedinstveni upravni odjel KLASA:350-01/16-01/09 URBROJ: 238-22-1-17-72 Pokupsko, 30. listopada, 2017. godine Na temelju članka 102. i 104. Zakona

Више

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska  Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska www.os-mgubec.hr Tel: (01) 3836 571 Fax : (01) 3649134 MB: 3273946 OIB:92120285716 E-MAIL: os-zagreb-066@skole.t-com.hr Klasa:602-02/12-01/01

Више

Izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Gorskog Kotara; Gradovi, Delnice, Čabar, Vrbovsko i

Izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Gorskog Kotara; Gradovi, Delnice, Čabar, Vrbovsko i Izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Gorskog Kotara; Gradovi, Delnice, Čabar, Vrbovsko i Općine Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna

Више

UPI

UPI Klasa: UP/I 030-02/2011-01/013 Urbroj: 580-02-11-64-002 Zagreb, 21. travnja 2011. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., 38. stavka 4. i članka 58. stavka 2. točke 5. Zakona o zaštiti

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 43. i članka 62. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada

Више

Microsoft Word _Vipnet_komentar_BSA_final.doc

Microsoft Word _Vipnet_komentar_BSA_final.doc Zagreb, 21.11.2011. Hrvatska agencija za poštu i elektroni ke komunikacije Juriši eva 13 HR-10 000 ZAGREB PREDMET: Javna rasprava - Prijedlog odluke kojom se HT-u odre uju izmjene i dopune Standardne ponude

Више

Microsoft Word - IZ-PP-OD-H1 v OT-obračun prometa-A broj-nakon obnove

Microsoft Word - IZ-PP-OD-H1 v OT-obračun prometa-A broj-nakon obnove KLASA: UP/I-344-08/16-03/02 URBROJ: 376-04-16-37 Zagreb, 30. studenog 2016. Na temelju članka 12. stavka 5. i članka 20. Zakonaa o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/ 11, 133/12, 80/13 i 71/14)

Више

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju

Више

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 REPUBLIKA HRVATSKA Zagreb, 18. srpnja 2006. Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91), članka 20. stavak 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine",

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 107. stavka 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije

Више

Aktivni-izvadak-MBS EU0CLTN.pdf

Aktivni-izvadak-MBS EU0CLTN.pdf MBS: OIB: TVRTKA: 0605425 88551335012 SJEDIŠTEADRESA: 13 Split (Grad Split) Put Trščenice 10 PRAVNI OBLIK: dioničko društvo H1 TELEKOM dioničko društvo za telekomunikacijske usluge English H1 TELEKOM d.d.

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A

R E P U B L I K A  H R V A T S K A Na temelju članka 26. stavka 1. i članka 27. Zakona o koncesijama ( Narodne novine br. 143/12), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,

Више

Donošenje Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara

Donošenje Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: 402-07/17-01/13 URBROJ: 2103/01-01-18-3 Bjelovar, 02. ožujka 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje

Више