Klasa: UP/I / /34

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Klasa: UP/I / /34"

Транскрипт

1 Klasa: UP/I / /34 Urbroj: Zagreb, 3. srpnja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava, pokrenutom na zahtjev Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 6, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 64. sjednice, održane 3. srpnja 2006., donosi sljedeće RJEŠENJE I. Odobrava se Prijedlog Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava. II. Ovo rješenje bit će objavljeno u «Narodnim novinama». Obrazloženje 1. Zahtjev za pokretanje postupka Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 5. lipnja 2006., od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo), sa sjedištem u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 6, zahtjev za davanje odobrenja na Prijedlog Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava (dalje: Prijedlog Smjernica). Iz Prijedloga Smjernica razvidno je da isti sadrži elemente državne potpore, te da kao takav predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. Zakona o državnim potporama («Narodne novine», broj 140/05; dalje: ZDP). Iz rečenog članka proizlazi da se programom državne potpore smatra akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore. Elementi državne potpore odnose se na državne potpore za istraživanje i razvoj iz članka 6. stavka 1. Uredbe o državnim potporama («Narodne novine», broj 121/03; dalje: Uredba) i državne potpore za male i srednje poduzetnike iz članka 23. Uredbe. S obzirom da program sadrži elemente državne potpore, zahtjev je podnesen sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a. Prema članku 11. stavku 1. ZDP-a, ministarstva i druga tijela državne uprave dužna su, prije upućivanja prijedloga akta koji sadrži državne

2 potpore na usvajanje Vladi RH (dalje: Vlada RH), isti dostaviti Agenciji na odobrenje. Agencija na prijedlog akta koji sadrži državne potpore izdaje rješenje sukladno odredbi članka 13. stavka 1. i 2. ZDP-a. Naime uz Prijedlog Smjernica Agenciji je dostavljen i Prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju rečenih Smjernica. Nakon što je Agencija 5. lipnja zaprimila Prijedlog Smjernica, utvrđeno je da opisane mjere koje se odnose na elemente državne potpore za istraživanje i razvoj i male i srednje poduzetnike nisu bile dovoljne za donošenje meritornog rješenja, stoga je dana 19. lipnja 2006., održan sastanak između predstavnika Agencije, predstavnika Hrvatskog instituta za tehnologiju (dalje: HIT) te predstavnika Poslovno-inovacijskog centra Bicro d.o.o. Na sastanku je dogovoreno da je Prijedlog Smjernica potrebno dopuniti u dijelu koji se prvenstveno odnosi na točno određenu vrstu državne potpore, opravdane troškove ovisno o vrsti državne potpore, intenzitet opravdanih troškova, klauzulu o kumulaciji, točan iznos sredstava koja su planirana za provedbu Prijedloga Smjernica, te trajanje programa predviđenih Prijedlogom Smjernica. Ministarstvu je također rečeno da je uz Prijedlog Smjernica, u obvezi ispuniti i dostaviti Obrazac prijave državne potpore iz članka 2. stavka 1. i 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora («Narodne novine», broj 11/05). Djelomično izmijenjeni Prijedlog Smjernica dostavljen je Agenciji , 29. i 30. lipnja Konačni Prijedlog Smjernica te ispunjeni Obrasci prijave državne potpore dostavljeni su Agenciji 3. srpnja Opis Prijedloga Smjernica Smjernice se sastoje od Programa poticanja tehnologijskih istraživačko razvojnih projekata (dalje: Program TEST) te Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama Program poticanja tehnologijskih istraživačko razvojnih projekata Program TEST obuhvaća tehnologijske istraživačko-razvojne projekte koji po svojim karakteristikama mogu biti jednostavni ili složeni, te razvojne i tehnologijske jezgre. Zajednička karakteristika projekata u programu TEST je njihova tehnologijska inovativnost i usmjerenost na buduću komercijalizaciju Davatelj državne potpore: Ministarstvo, dok će Program TEST provoditi HIT Korisnici državne potpore: mikro, mali i srednji poduzetnici. Sredstva i namjenu sredstava koja dobivaju pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva te ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ne stječu dobit, ne smatraju se korisnicima državne potpore iz članka 2. stavka 2. ZDP-a, te ista nisu razmatrana Vrste državnih potpora predviđenih Programom TEST i intenzitet državne potpore: 2

3 a) državne potpore za temeljna istraživanja namijenjena postizanju napretka u znanosti i tehnici koja nemaju neposredan utjecaj na gospodarske djelatnosti iz članka 6. stavka 1. točke a. Uredbe, u iznosu do 100 posto opravdanih troškova, te b) državne potpore za razvojna istraživanja namijenjena prijenosu rezultata industrijskih istraživanja u oblikovanje novih, izmijenjenih i poboljšanih proizvoda, postupaka i usluga, uključivši izradu prototipova, u iznosu do 25 posto opravdanih troškova iz članka 6. stavka 1. točke c. Uredbe. c) Intenziteti državne potpore za razvojna istraživanja mogu se povećati na sljedeći način, sukladno članku 6. stavku 2. točki a. c. i d. Uredbe., ukoliko korisnik podnese dokaze o ispunjenju navedenih uvjeta: - za 10 posto opravdanih troškova za male i srednje poduzetnike; - za 15 posto opravdanih troškova projekta, ako je istraživački projekt u skladu s ciljevima pojedinoga projekta ili programa, koji se odvija kao dio okvirnog programa Europske unije za istraživanje i tehnološki razvoj, odnosno za 25 posto opravdanih troškova projekta, ako projekt uključuje prekograničnu suradnju između poduzetnika i javnih istraživačkih organizacija i rezultati su široko dostupni i objavljeni, uzimajući u obzir prava intelektualnog vlasništva; - za 10 posto opravdanih troškova projekta, ako istraživački projekt nije u skladu s ciljevima ili pojedinim projektom ili programom, koji se provodi kao dio okvirnog programa Europske unije za istraživanja i tehnološki razvoj, uz ispunjenje jednog od sljedećih uvjeta: da projekt uključuje učinkovitu suradnju među poduzetnicima i javnim istraživačkim organizacijama, posebno s aspekta koordinacije nacionalnih smjernica istraživanja i tehnološkog razvoja, da su rezultati projekta široko dostupni i objavljeni, da su licence za patente podijeljene ili da se odvijaju druge djelatnosti pod uvjetima koji su slični odredbama širenja rezultata Europske unije za istraživanje i tehnološki razvoj Opravdani troškovi u svrhu istraživanja i razvoja jesu: - troškovi rada zaposlenih, koji se isključivo bave istraživačkim aktivnostima; - troškovi za instrumente, opremu i nekretnine, koji se isključivo i stalno koriste za istraživačke aktivnosti; - dodatni ukupni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja; - drugi operativni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja Instrument dodjele državnih potpora: subvencija Klauzula o kumulaciji: U Programu je navedeno da ukupan iznos državne potpore za razvojna istraživanja po pojedinom poduzetniku ne može prijeći 50 posto opravdanih troškova, odnosno ne smije prijeći gornju granicu određenu prema vrstama i namjenama iz Uredbe Trajanje programa i izvori sredstava: Nakon što Vlada Republike Hrvatske zaključkom usvoji Prijedlog Smjernica čiji je sastavni dio rečeni Program, isti će se primjenjivati od 1 srpnja do 1. srpnja Sredstva planirana za subvencije planirana su na stavci Ministarstva, razdjel 080, glava 50, Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti, aktivnost A Projekti i programi tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti. Za cjelokupno razdoblje trajanja Programa predviđen je ukupni iznos od ,00 kn. 3

4 2.2. Program poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama Program se sastoji od sljedećih potprograma: Razuma, TehCro-a, KonCro-a, IRCro-a te VenCro-a. Potprorgram TehCro nije razmatran jer korisnici sredstava predviđenih rečenim potprogramom ne predstavljaju korisnike državne potpore u smislu članka 2. stavka 2. ZDP-a Davatelj državnih potpora: Ministarstvo, a rečeni program provodit će Poslovno inovacijski centar Republike Hrvatske Bicro d.o.o Potprogram Razum Korisnici državne potpore: fizičke osobe, mikro, mali i srednji poduzetnici koji nude proizvod ili usluge čija se tržišna vrijednost temelji na rezultatima istraživanja i razvoja i međunarodno je konkurentan Vrste i intenziteti državnih potpora predviđeni Potprogramom Razum a) za istraživanje i razvoj za primijenjena istraživanja namijenjena stjecanju znanja i razvoj novih proizvoda, postupa i usluga ili poboljšanju već postojećih proizvoda, postupaka i usluga iz članka 6. stavka 1. točke b. Uredbe u visini do 50 posto opravdanih troškova projekta. b) za studije o tehničkoj izvedivosti koji su uvjet za provedbu primijenjenog istraživanja u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom d. Uredbe u visini do 75 posto opravdanih troškova projekta ako je uvjet za provedbu primijenjenog istraživanja. Intenziteti rečenih državnih potpora mogu se povećati na isti način kao i intenziteti državne potpore za razvojna istraživanja iz točke c. obrazloženja ovog rješenja Opravdani troškovi odgovaraju opravdanim troškovima opisanim u točki obrazloženja ovog rješenja Instrument dodjele državnih potpora: Krediti pod povoljnijim uvjetima koje će odobravati Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska poštanska banka d.d. na temelju Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina koji je odobren rješenjem Agencije od 16. veljače 2006., klasa: UP/I / /01, urbroj: Klauzula o kumulaciji. U rečenom Potprogramu navedeno je da ukupan iznos državne potpore po pojedinom poduzetniku ne može prijeći 70 posto opravdanih troškova za primijenjena istraživanja određena člankom 6. stavkom 1. točkom b. Uredbe, odnosno ne smije prijeći gornju granicu državnih potpora određenu prema vrstama i namjenama iz Uredbe Potprogram KonCro 4

5 Korisnici državne potpore: mikro, mali i srednji poduzetnici Vrste i intenziteti državne potpore predviđeni Potprogramom KonCro: a) državne potpore za savjetodavne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici koje nemaju stalni ili periodički karakter i nisu povezane s redovnim tekućim troškovima poduzetnika, u visini do 50 posto sveukupnih troškova za savjetodavne usluge ukoliko projekt bude uspješno proveden, sukladno članku 23. Uredbe Opravdani troškovi za savjetodavne usluge jesu troškovi za vanjske savjetnike Instrument dodjele državne potpore: subvencija Potporgram IRCro Korisnici državne potpore: mikro, mali i srednji poduzetnici Vrste i intenziteti državne potpore predviđeni Poptrogramom IRCro a) državne potpore za primijenjena istraživanja namijenjena stjecanju znanja i razvoj novih proizvoda i usluga ili poboljšanju već postojećih proizvoda, postupaka i usluga u visini do 50 posto opravdanih troškova, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom b. Uredbe Opravdani troškovi odgovaraju opravdanih troškovima opisanim u točki obrazloženja ovog rješenja Instrument dodjele državne potpore: krediti pod povoljnijim uvjetima opisani u točki obrazloženja ovog rješenja Potprogram VenCro Cilj Potprograma VenCro je ulaganje u investicijski fond koji će biti osnovan sukladno Zakonu o investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 150/05). Prilikom ulaganja u investicijski fond, Bicro d.o.o. poštivat će pravila o rizičnom kapitalu iz pravne stečevine Europske unije «Priopćene Europske komisije o državnim potporama i rizičnom kapitalu» (Službeni list Europske komisije OJ C 235, 21. kolovoza 2001.), te pravilima koja vrijede za privatnog investitora Trajanje Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama i izvori sredstava: Nakon što Vlada Republike Hrvatske zaključkom usvoji Prijedlog Smjernica čiji je sastavni dio rečeni Program, isti će se primjenjivati od 1. lipnja do 1. srpnja Sredstva za provedbu rečenog programa ukupno iznose ,00 kn. Sredstva za navedeno razdoblje planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na stavci Ministarstva, razdjel 080, glava 50, Razvoj tehnološke infrastrukture Tehcro, aktivnosti A676050, glava 50, Povećanje konkurentnosti Koncro, aktivnost A i glava 05, Razvoj na znanju utemeljenih malih i srednjih poduzetnika, aktivnost A

6 Dio rečenih sredstava u iznosu od ,00 kn osigurano je na temelju zajma za Projekt tehnologijskog razvitka zaključenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. 3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Smjernica na svojoj 64. sjednici, održanoj 3. srpnja Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga Smjernica i dostavljene dokumentacije. Vijeće je u konkretnom slučaju utvrdilo da mjere opisane u točki , , , obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a. Pojam državne potpore određen je člankom 3. stavkom 1. ZDP-a. Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama, jer se sredstvima predviđenim u navedenim mjerama Prijedloga Smjernica radi o financiranju poduzetnika iz državnog proračuna, odnosno o transferu državnih sredstava; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi, te kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom Smjernica postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju («Narodne novine-međunarodni ugovori», broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP). Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Izuzeća od opće zabrane propisana su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a. S obzirom da se državne potpore predložene Prijedlogom Smjernica odnose na istraživanje i razvoj i male i srednje poduzetnike, Vijeće je moralo utvrditi je li je na takve potpore moguće primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d. ZDP-a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja. Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavka 3. točke d. ZDP-a, koje se odnosi na državne potpore za istraživanje i razvoj i male i srednje poduzetnike, rečene državne potpore predviđene Prijedlogom Smjernica moraju biti sukladne s odredbama Uredbe koje se odnose na navedene potpore. Vijeće je utvrdilo da su navedene državne potpore sukladne s Uredbom, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja. 6

7 Temeljem članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore objavljuju se u «Narodnim novinama», stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja. Uputa o pravnom lijeku Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranke može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja. Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Olgica Spevec Dostaviti: 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, doc. dr. sc. Dragana Primorca, ministra; Zagreb; Trg hrvatskih velikana 6; 2. Vlada Republike Hrvatske, Tajništvo Vlade Republike Hrvatske; Zagreb; Trg Sv. Marka 2; 3. Pismohrana (ovdje). 7

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

UPI

UPI Klasa: UP/I 430-01/2008-02/09 Urbroj: 530-03-08-61-4 Zagreb, 29. srpnja 2008. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama («Narodne novine»,

Више

UPI

UPI Iznos potrebnih trajnih obrtnih sredstava dokazuje se ugovorima o narudžbama, pismom namjere ili sličnim dokumentima za prodaju robe korištenjem tehnoloških normativa koji određuju vezanost sredstava u

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa PLUS (u daljnjem tekstu: Program) izdaje za pokriće

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-01/15-03/03 URBROJ: 376-11-15-13 Zagreb, 9. srpnja 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA:UP/I-344-01/14-03/14 URBROJ: 376-11-15-12 Zagreb, 30. ožujka 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ministarstvo gospodarstva CEKOM modeli 1. A, 1.B, 2, 3 Travanj, 2017 Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj Centri kompetencija Centri kompetencija Model 1 Model 2 Model 1.A Model

Више

Istarska razvojna agencija

Istarska razvojna agencija ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA (IDA) d.o.o. Regionalna razvojna agencija kao podrška malim i srednjim poduzećima Labin, 3. veljače 2014. Istarska razvojna agencija (IDA) OPĆE INFORMACIJE Osnovana 14.12.1999.;

Више

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA Klasa: UP/I 034-03/2012-01/006 Urbroj: 580-05/63-2012-015 Zagreb, 26. srpnja 2012. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavaka 5. i 7. te članka 58. stavka 2. točke

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

REPUBLIKA.. r/"r HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽiŠNOG NATJECANJA CROATIAN COMPETITION AGENCY Klasa: UP/I /11-83/002 Urbroj: /

REPUBLIKA.. r/r HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽiŠNOG NATJECANJA CROATIAN COMPETITION AGENCY Klasa: UP/I /11-83/002 Urbroj: / REPUBLIKA.. r/"r HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽiŠNOG NATJECANJA CROATIAN COMPETITION AGENCY Klasa: UP/I 430-01/11-83/002 Urbroj: 580-09-1/43-2012-029 Zagreb, 25. listopada 2012. Agencija za zaštitu tržišnog

Више

Klasa: UP/I / /46

Klasa: UP/I / /46 Klasa: UP/I 430-01/11-04/004 Urbroj: 580-03-2011-43-7 Zagreb, 27. rujna 2011. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 5. i članka 13. stavka 1., 2. i 3. Zakona o državnim potporama (

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prijava istraživačko-razvojnih projekata na EU natječaje Marina Tušek, dipl. oec., PMP Konzultant za EU fondove Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 04.04.2018. SADRŽAJ Tematska područja istraživačko-razvojnih

Више

Točka 2

Točka 2 Klasa: UP/I 430-01/12-02/006 Urbroj: 580-09-01/17-2013-011 Zagreb, 28. ožujka 2013. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno članku 7. Zakona od državnim potporama ( Narodne novine, broj 140/05

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

HBOR plavi

HBOR plavi Financiranje privatnih iznajmljivača u suradnji s Ministarstvom turizma Labin, 08.05.2019. godine 1 UVOD Posebna financijska institucija Osnovana 1992. godine U vlasništvu RH Cilj: poticanje razvoja hrvatskog

Више

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra KLASA: 947-01/13-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-2 Krapina, 5. prosinca 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Grada Krapine za projekt Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

Temeljem odredbe članka 15. točka 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05) te članka 47. stavak 1. i članka 48. stavak 1. i stavak

Више

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za P/118745 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara 14 10000 Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Zagrebu, Potpis ovlaštene osobe KLASA: UP/I-034-02/18-15/24

Више

„Razvoj poduzetništva“

„Razvoj poduzetništva“ 1 Financijski instrumenti HAMAG-BICRO Tomislav Pašalić, Ravnatelj sektora Sektor za financijske instrumente 2 Sadržaj Opće informacije o financijskim instrumentima ESIF jamstva ESIF zajmovi 3 Opde informacije

Више

Klasa: UP/I /13-03/006 Urbroj: / Zagreb, 4. listopada Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 30. točke

Klasa: UP/I /13-03/006 Urbroj: / Zagreb, 4. listopada Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 30. točke Klasa: UP/I 034-03/13-03/006 Urbroj: 580-04/88-2013-008 Zagreb, 4. listopada 2013. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 30. točke 2., članka 31., članka 52. stavka 6. i članka 58.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Program poticanja poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2014. Gordan Maras Ministar poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2014. Javni poziv za bespovratna sredstva za poduzetnike (sredstva financirana

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

Vukovarska 72, Zagreb

Vukovarska 72, Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu (KLASA: 022-01/17-01/25,

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN( br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i članka 96. Zakona o

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rezultati programa poticanja poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2013. Gordan Maras, ministar 13.3.2014. 1 Ukupno uloženo sredstava u poticanje poduzetništva i obrta u 2013. Bespovratne potpore PODUZETNIČKI

Више

PROGRAM RAZUM

PROGRAM RAZUM Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske Program provjere inovativnog koncepta bridge the gap Program provjere inovativnog koncepta (PoC) Znanstvenicima, istraživačima i poduzetnicima pruža mogućnost

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/324 URBROJ: 376-10-18-34 Zagreb, 17. prosinca 2018. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/664 URBROJ: 376-10-19-21 Zagreb, 6. veljače 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

Microsoft Word - Rješenje Čačinci

Microsoft Word - Rješenje Čačinci KLASA: UP/I-344-03/16-11/131 URBROJ: 376-10-18-19 Zagreb, 29. listopada 2018. Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

P1 PCM2

P1 PCM2 Europska unija Zajedno do fondova EU Stručno znanstveni skup PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽUPANJSKE (HR) I ORAŠKE (BIH) POSAVINE Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloživa Slavoniji i ovom kraju

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Planovi i pravila za novo programsko razdoblje 2021. 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Struktura izlaganja Pregled Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. 2027. Kohezijska

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih i

I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih i I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja društva (dalje u tekstu: Društvo)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2 GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK URBROJ: 2103/01-01-18-16 Bjelovar, 7. prosinca 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma,

Више

Slide 1

Slide 1 DEFINICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA Određivanje veličine poduzeća kolovoz 2014. Pravna osnova: Regulativa Europske Komisije br. 800/2008 Preporuka Europske Komisije 2003/361/EC Broj zaposlenih (broj osoba

Више

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Cilj Poziva Povećanje gospodarske aktivnosti

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

Slide 1

Slide 1 REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

Више

Europska poduzetnička Title mreža Hrvatske PLACE PARTNER S LOGO HERE Sub-title Varaždin, Vesna Torbarina, HGK European Commission Enterpri

Europska poduzetnička Title mreža Hrvatske PLACE PARTNER S LOGO HERE Sub-title Varaždin, Vesna Torbarina, HGK European Commission Enterpri Europska poduzetnička Title mreža Hrvatske PLACE PARTNER S LOGO HERE Sub-title Varaždin, 28.04.2009. Vesna Torbarina, HGK Sadržaj Enterprise Europe Network Europska poduzetnička mreža Hrvatske Usluge Europske

Више

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint E E N Enterprise Europe Network - EEN Europska poduzetnička mreža Ivan Podrug, HAMAG-BICRO EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA - EEN Najveća poslovna mreža (uključeno više od 600 organizacija u više od 60 zemalja:

Више

KLASA: /14-01/18 URBROJ: Korčula, 10. studenoga REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik Temeljem čla

KLASA: /14-01/18 URBROJ: Korčula, 10. studenoga REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik Temeljem čla KLASA: 960-03/14-01/18 URBROJ: Korčula, 10. studenoga 2015. REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik Temeljem članka 74. St. 1. Točka 22 Statuta Grada Korčula ( Službeni

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: /16-01/8 UR.BROJ: 2156/ Lovran, 0

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: /16-01/8 UR.BROJ: 2156/ Lovran, 0 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: 402-08/16-01/8 UR.BROJ: 2156/02-02-17-02 Lovran, 03. studenog 2017. Na temelju članka 7., stavak 3.,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Temeljem članka 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središ

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Temeljem članka 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središ REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Temeljem članka 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ( Narodne novine, broj 93/16,

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 43. i članka 62. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

A Rj UP/I /11-09/8

A Rj UP/I /11-09/8 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA KLASA: UP/I-451-04/11-09/8 URBROJ: 326-113-11-3 Zagreb, 2. lipnja 2011. godine Na temelju odredaba članka 15. točka 4. alineja 1. i članka

Више

Newsletter projekta KISS ME! Svakih 6 mjeseci stizat će novi newsletter koji će sadržavati podatke o napretku projekta, najnovije vijesti, sljedeće ko

Newsletter projekta KISS ME! Svakih 6 mjeseci stizat će novi newsletter koji će sadržavati podatke o napretku projekta, najnovije vijesti, sljedeće ko Newsletter projekta KISS ME! Svakih 6 mjeseci stizat će novi newsletter koji će sadržavati podatke o napretku projekta, najnovije vijesti, sljedeće korake te nadolazeće događaje. Ostanite obaviješteni

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

ДИН

ДИН 800.000 ДИН ivauceri@inovacionifond.rs Фонд за иновациону делатност у оквиру Програма трансфера технологија пружа нову услугу намењену малим и средњим предузећима - иновациони ваучери. Коме је намењено?

Више

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf (Upozorenje : urednički pročišćeni tekst; Narodne novine broj 36 od 29032008 i broj 75 od 01072008, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu) PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

Na temelju Programa kreditiranja poduzetnika Poduzetnik Istarska županija 2019., KLASA: /19-01/01, URBROj: 2163/1-22/ , Odluke o objavi Ja

Na temelju Programa kreditiranja poduzetnika Poduzetnik Istarska županija 2019., KLASA: /19-01/01, URBROj: 2163/1-22/ , Odluke o objavi Ja Na temelju Programa kreditiranja poduzetnika Poduzetnik Istarska županija 2019., KLASA: 302-02/19-01/01, URBROj: 2163/1-22/1-19-09, Odluke o objavi Javnog poziva KLASA: 302-02/19-01/01, URBROJ: 2163/1-01/8-19-16

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/633 URBROJ: 376-10-19-18 Zagreb, 19. ožujka 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

Opći kriteriji prihvatljivosti Opći kriteriji prihvatljivosti definiraju općenite značajke, ograničenja i posebnosti koje se primjenjuju kod kreditira

Opći kriteriji prihvatljivosti Opći kriteriji prihvatljivosti definiraju općenite značajke, ograničenja i posebnosti koje se primjenjuju kod kreditira Opći kriteriji prihvatljivosti Opći kriteriji prihvatljivosti definiraju općenite značajke, ograničenja i posebnosti koje se primjenjuju kod kreditiranja projekata/klijenata prema programima kreditiranja:

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Више

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA G R A D S E NJ KLASA: 406-01/19-01/107 URBROJ: 2125-03/03/15-19-03 Senj, 18. srpnja 2019. g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE www.savjetodavna.hr 1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

Klasa: UP/I / /013 Urbroj: / Zagreb, 9. srpnja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., člank

Klasa: UP/I / /013 Urbroj: / Zagreb, 9. srpnja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., člank Klasa: UP/I 034-03/2015-01/013 Urbroj: 580-10/70-2015-006 Zagreb, 9. srpnja 2015. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavka 5. i članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona

Више

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 521-GT-01-02-01-17-10 Zagreb, 18. listopada 2017. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,

Више

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Dragutina Golika 63, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim br

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Dragutina Golika 63, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim br ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Dragutina Golika 63, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS):080655731, OIB:53921712112

Више

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije u S3 područjima UPUTE ZA PRIJAVITELJE Referentni broj: KK otvoreni postupak u modalitetu

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije u S3 područjima UPUTE ZA PRIJAVITELJE Referentni broj: KK otvoreni postupak u modalitetu Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije u S3 područjima UPUTE ZA PRIJAVITELJE Referentni broj: KK.03.2.2.06 - otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva Ovaj poziv se financira iz Europskog

Више

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016 INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016. godine predala Zahtjev za članstvo u EU. Nakon što

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka 2015. (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum primitka: 5. ožujka 2015. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: 400-08/5-0/8 Urbroj: 78/05-0/5- Gundinci, 9. lipnja 05. godine Na temelju odredbe članka 0. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

Broj: Us-/2001

Broj: Us-/2001 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Frankopanska 16 Poslovni broj: UsII-1/19-5 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Више

KLASA: UP/I /13-05/15 URBROJ: Zagreb, 14. rujna Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama

KLASA: UP/I /13-05/15 URBROJ: Zagreb, 14. rujna Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama KLASA: UP/I-344-01/13-05/15 URBROJ: 376-11-16-7 Zagreb, 14. rujna 2016. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), radi provođenja

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PORENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 363-05/18-01/40 URBROJ: 2167/01-09/01-18-6 Poreč - Parenzo, 22. studenog 2018. Na temelju članka

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/17-11/2352 URBROJ: 376-10-18-13 Zagreb, 28. studenog 2018. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Upra vni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina Upute za prijavitelje na javni poziv za prijavu projekata / program

Upra vni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina Upute za prijavitelje na javni poziv za prijavu projekata / program Upra vni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina Upute za prijavitelje na javni poziv za prijavu projekata / programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/18-11/14 URBROJ: 376-05-3-19-9 Zagreb, 18. travnja 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim

PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim propisima. Usprkos nedostacima taj je Zakon značio

Више

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. Uredbe o postupku davanja ko

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. Uredbe o postupku davanja ko Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«broj 23/04,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

Iskustva suradnje s tvrtkom iz perspektive istraživačke institucije

Iskustva suradnje s tvrtkom iz perspektive istraživačke institucije Iskustva suradnje s tvrtkom iz perspektive istraživačke institucije Zoran Kalafatić, FER Zagreb Financiranje projekta sufinanciranje HAMAG-BICRO kroz program IRCRO poticanje mikro, malih i srednjih poduzeća

Више