OpstiUsloviPlatneUslugeFizickaPreduzetnici

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "OpstiUsloviPlatneUslugeFizickaPreduzetnici"

Транскрипт

1 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD UPRAVNI ODBOR Br / Na osnovu člana 221. Zakona o platnim uslugama (Službeni glasnik RS br. 139/2014), člana 9. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 139/2014), člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama (Službeni glasnik RS br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 19. stav 1. tačka 5. Statuta Sberbank Srbija a.d. Beograd (br.163/15 od godine), Upravni odbor Sberbank Srbija a.d. Beograd usvaja sledeće: OPŠTE USLOVE PRUŽANJA PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA I PREDUZETNICIMA 1. UVODNE ODREDBE Ovim Opštim uslovima pružanja platnih usluga fizičkim licima (potrošačima) i preduzetnicima klijentima Sberbank Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Opšti uslovi ) uređuju se uslovi pod kojima Sberbank Srbija a.d. Beograd kao pružalac platnih usluga, pruža platne usluge fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima, način pružanja tih usluga, kao i uslovi otvaranja i vođenja platnih/tekućih računa (u daljem tekstu: račun), uslovi za ugovaranje dodatnih platnih usluga, te s njima povezana međusobna prava i obaveze. Sastavni deo Opštih uslova je i Tarifnik naknada za usluge Banke za fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike. Opšti uslovi su sastavni deo pojedinačnog ugovora o otvaranju i vođenju platnog/tekućeg računa i pojedinačnog ugovora o pružanju dodatne platne usluge, te zajedno sa Tarifnikom iz prethodnog stava ovih Opštih uslova čine okvirni ugovor. Ovi Opšti uslovi se odnose na korisnike platnih usluga fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike (u daljem tekstu: Korisnik ili korisnici). Pojedine odredbe ovih Opštih uslova se odnose samo na potrošače-fizička lica, odnosno samo na preduzetnike što je naznačeno kod svake takve odredbe i/ili proizilazi iz zakonskih propisa. 2. DEFINICIJE 2.1. Pojedini pojmovi korišćeni u ovim Opštim uslovima imaju sledeće značenje: Banka/pružalac platnih usluga Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, Novi Beograd, internet stranica e/mail: platna transakcija označava uplatu, prenos ili isplatu novčanih sredstava koje inicira platilac ili primalac plaćanja, a obavlja se bez obzira na pravni odnos između platioca i primaoca plaćanja; platni nalog označava instrukciju platioca ili primaoca plaćanja svom pružaocu platnih usluga kojom se zahteva izvršenje platne transakcije; platni račun označava račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija, a koji vodi pružalac platnih usluga za jednog ili više korisnika platnih usluga; tekući račun označava platni račun koji se vodi kod Banke, a koristi se za izvršavanje platnih transakcija i za druge namene u vezi sa uslugama koje banke pružaju korisnicima platnih usluga; zajednički tekući račun je platni račun koji se vodi kod Banke za dva ili vise korisnika platnih usluga, u skladu sa okvirnim ugovorom o otvaranju, vođenju i gašenju zajedničkog računa; platni instrument označava svako personalizovano sredstvo i/ili niz postupaka ugovorenih između korisnika platnih usluga i pružaoca platnih usluga, a koje taj korisnik upotrebljava za izdavanje platnog naloga; 1 S t r a n a

2 korisnik platnih usluga, odnosno klijent označava fizičko lice koje koristi ili je koristilo platnu uslugu u svojstvu platioca i/ili primaoca plaćanja ili se pružaocu platnih usluga obratilo radi korišćenja tih usluga; platilac označava fizičko ili pravno lice koje na teret svog platnog računa izdaje platni nalog ili daje saglasnost za izvršenje platne transakcije na osnovu platnog naloga koji izdaje primalac plaćanja, a ako nema platnog računa - fizičko ili pravno lice koje izdaje platni nalog; primalac plaćanja označava fizičko ili pravno lice koje je određeno kao primalac novčanih sredstava koja su predmet platne transakcije; potrošač označava fizičko lice koje zaključuje ugovor o platnim uslugama u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti; preduzetnik označava fizičko lice koje nije potrošač, odnosno poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost radi ostvarivanja prihoda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i drugim zakonom; poljoprivrednik je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj; novčana sredstva označavaju gotov novac, sredstva na računu i elektronski novac; poslovni dan je dan, odnosno deo dana u kome platiočev ili primaočev pružalac platnih usluga koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije posluje tako da omogući izvršenje platne transakcije svom korisniku platnih usluga; datum valute je referentni datum, odnosno referentno vreme koje pružalac platnih usluga koristi kod obračuna kamate na novčana sredstva zadužena ili odobrena na platnom računu; referentni kurs je kurs na osnovu kojeg se vrši računanje pri zameni valuta, a koji je dostupnim učinio pružalac platnih usluga ili koji potiče iz javno dostupnog izvora; referentna kamatna stopa je stopa na osnovu koje se obračunava kamata i koja je javno dostupna, a utvrđuje se nezavisno od jednostrane volje pružaoca i korisnika platnih usluga koji su zaključili ugovor o platnim uslugama; jedinstvena identifikaciona oznaka označava kombinaciju slova, brojeva i/ili simbola koju pružalac platnih usluga utvrđuje korisniku platnih usluga i koja se u platnoj transakciji upotrebljava za nedvosmislenu identifikaciju tog korisnika i/ili njegovog platnog računa; trajni nosač podataka označava svako sredstvo koje korisniku omogućava da sačuva podatke koji su mu namenjeni, da tim podacima pristupi i da ih reprodukuje u neizmenjenom obliku u periodu koji odgovara svrsi čuvanja; domaća platna transakcija označava platnu transakciju kod koje platiočev pružalac platnih usluga i pružalac platnih usluga primaoca plaćanja tu uslugu pružaju na teritoriji Republike Srbije; međunarodna platna transakcija označava platnu transakciju kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža ovu uslugu na teritoriji Republike Srbije, a drugi na teritoriji treće države, kao i platnu transakciju kod koje isti pružalac platnih usluga tu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Republike Srbije, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države. 3. OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 3.1. Banka otvara određeni račun na osnovu zahteva za otvaranje tog računa i zaključenog ugovora o otvaranju i vođenju određene vrste računa u skladu sa odredbama tog ugovora i ovih Opštih uslova. Banka će Korisniku pre nego što se Korisnik obaveže okvirnim ugovorom, prethodno dati informacije koje su mu potrebne da bi uporedio različite ponude radi donošenja odluke o sklapanju ugovora, a naročito informacije o Banci kao pružaocu platnih usluga, uslovima korišćenja platnih usluga, svim naknadama, kamatnim stopama i kursu, o načinu međusobne komunikacije, zaštitnim i korektivnim merama, načinu izmena i otkaza okvirnog ugovora, o pravnoj zaštiti, na papiru ili nekom drugom trajnom nosaču podataka, dovoljno unapred kako bi Korisnik imao vremena za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Smatra se da je Banka ispunila svoju obavezu informisanja i uručenjem primerka nacrta okvirnog ugovora koji sadrži podatke iz ove tačke. Kod međunarodnih platnih transakcija i platnih transakcija u valuti trećih država važe zakonski izuzeci koji se odnose na informisanje Korisnika Banka vodi dinarske i devizne račune, zavisno od vrste računa, u skladu sa ugovorom o otvaranju i vođenju određene vrste računa i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima Banka Korisniku otvara tekući račun ili drugi platni račun. U svrhu otvaranja računa, Korisnik je dužan da dostavi Banci: zahtev za otvaranje računa sa podacima definisanim zakonskim i 2 S t r a n a

3 podzakonskim propisima i drugim podacima koje Banka može zahtevati u skladu sa svojom poslovnom politikom. Pored zahteva, Korisnik podnosi lični dokument kojim se utvrđuje njegov identitet (lična karta ili pasoš), kao i druga dokumenta u skladu sa propisima Prilikom otvaranja računa Korisnik može odrediti i drugo lice ovlašćeno da upravlja računom, a identitet tog lica mora biti utvrđen na odgovarajući način. Svakom računu se dodeljuje broj. Korisnik i eventualno drugo lice ovlašćeno za upravljanje računom su jedini ovlašćeni da raspolažu sredstvima sa tog računa, osim ukoliko zakonskim i drugim relevantnim propisima nije drugačije predviđeno Lice čiji je potpis deponovan u Banci, ovlašćeno je da upravlja računom. Karton deponovanih potpisa čuva se u nadležnom sektoru Banke. Prilikom deponovanja potpisa iz prethodne tačke biće upisani puno ime i prezime, mesto prebivališta ili boravišta, drugi osnovni podaci iz lične isprave (lične karte ili pasoša) i potpis ovlašćenog lica. Banka će zahtevati od Korisnika da podnese na uvid originale dokumenata kojima se dokazuju napred navedeni podaci Vlasnik računa otvorenog na ime fizičkog lica može ovlastiti druga lica (punomoćnike) da raspolažu sredstvima sa tog računa. Vlasnik računa/korisnik je obavezan da upozna sva lica koja je ovlastio za raspolaganje sredstvima sa svog računa sa Opštim uslovima. Potpis punomoćnika mora biti deponovan kod Banke. Punomoćnik iz prethodnog stava nije ovlašćen da izdaje nova ili povlači postojeća ovlašćenja, niti je ovlašćen da ugasi račun bez specijalnog ovlašćenja. Deponovani potpisi punomoćnika važeći su sve do opoziva istih u pisanoj formi zadovoljavajućoj za Banku. Banka ne snosi pravnu niti materijalnu odgovornost za štetu koju Korisnik ili treća lica pretrpe zbog propuštanja Korisnika da o promenama vezanim za punomoćje odmah obavesti Banku U slučaju bilo koje izmene ili dopune ovlašćenja za raspolaganje računom kao što je promena imena i prezimena ovlašćenog lica (npr. zbog stupanja u brak), promena prebivališta ili promena bilo koje druge činjnice od značaja za odnos Korisnika sa Bankom, Korisnik mora Banku bez odlaganja i izričito obavestiti pisanim putem o takvoj izmeni, u roku od 3 dana od nastanka te promene. Izmene i dopune iz prethodnog stava ove tačke će biti pravno obavezujuće za Banku tek od momenta prispeća istih u vidu pisanog obaveštenja u prostorije Banke. Banka će zahtevati od Korisnika da podnese overene kopije i/ili originale dokumenata kojima se dokazuju gore navedeni podaci (npr. lična karta, pasoš itd.) Momentom dostavljanja Banci pisanog obaveštenja sa odgovarajućim dokazom o smrti fizičkog lica na čije se ime vodi račun prestaju da važe ovlašćenja, kao i eventualno data punomoćja za upravljanje računom. Po prispeću obaveštenja, Banka će dozvoliti upravljanje računom samo na osnovu pravnosnažne i izvršne odluke nadležnog suda ili drugog organa ili punovažne i obavezujuće odluke o starateljstvu nad zaostavštinom ili druge odluke nadležnog organa, a u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije Advokati i druga lica koja obavljaju poslove slobodne profesije mogu otvoriti račun u skladu sa relevantnim propisima koji regulišu pravni status tih lica. U slučaju promene podataka o Korisniku - preduzetniku upisanih kod Agencije za privredne registre ili drugog nadležnog registra, Korisnik je obavezan da u roku od 3 radna dana od nastale promene dostavi Banci relevantnu dokumentaciju kojom se dokazuje promena Banka Korisniku pruža usluge uplate i isplate gotovog novca, prenosa novčanih sredstava, usluge izvršavnja platnih transakcija, usluge izvršavanja novčane doznake i druge platne usluge u okviru salda i raspoloživog iznosa sredstava na računu, u skladu sa odredbama ugovora o otvaranju i vođenju određene vrste računa, ovih Opštih ulsova i zakonskih/podzakonskih propisa Raspoloživi iznos sredstava na računu čini pozitivno stanje i ugovoreno dozvoljeno prekoračnje po računu, kojim mogu raspolagati Korisnik i njegova ovlašćena lica koja mogu raspolagati najviše do granice dobijenih ovlašćenja Banka zadržava pravo da odbije zahtev za otvaranje računa bez navođenja posebnog obrazloženja Banka je ovlašćena da zaduži platni račun Korisnika bez platnog naloga u sledećim slučajevima: 1) u postupku izvršenja, odnosno prinudne naplate koji se vodi nad tim Korisnikom u skladu sa zakonom, 2) radi naplate dospelih naknada za usluge koje Banka pruža u skladu sa odredbama zakona, dospelih potraživanja po osnovu kredita koji je Banka odobrila Korisniku ili drugih dospelih potraživanja Banke prema Korisniku, 3 S t r a n a

4 3) u drugim slučajevima propisanim zakonom Banka vrši reviziju stanja na računima najmanje jednom godišnje ili koliko je predviđeno relevantnim zakonima i propisima i sačinjava odgovarajuće izvode, po pravilu, krajem godine. Banka zadržava pravo da vrši revizije računa i u drugim vremenskim intervalima Banka pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa sa Korisnikom preduzima zakonom propisane radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansijskog terorizma, uključujući i radnje i mere poznavanja i praćenja poslovanja Korisnika pribavljanjem propisanih podataka i dokumentacije. Ako Banka nije u mogućnosti da pribavi propisane podatke i dokumentaciju odbiće uspostavljanje poslovnog odnosa kao i izvršenje transakcije, a ako je poslovni odnos sa Korisnikom već uspostavljen Banka će ga raskinuti bez saglasnosti Korisnika Banka je ovlašćena da u svakom momentu sve troškove i potraživanja prema Korisniku, izmiruje sa tekućeg računa Korisnika. Ukoliko na njima nema dovoljno sredstava, Banka je ovlašćena da vrši zatvaranje potraživanja po bilo kom osnovu (npr. iznos mesečne rate) zaduživanjem bilo kog drugog računa Korisnika kod Banke. U tom slučaju će se za obračun primeniti kurs Banke važeći na dan zaduženja Banka, na zahtev Korinika, u skladu sa ovim Opštim uslovima i odredbama pojedinačnog ugovora, izdaje Korisniku platnu karticu (debitnu) kao sredstvo koje omogućava Korisniku kupovinu robe i plaćanje usluga na prodajnim mestima i podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka na kojima je istaknut znak te platne kartice. 4. NEDOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA 4.1. Nedozvoljeno prekoračenje računa je iznos sredstava koje Korisnik koristi mimo ugovornog odnosa sa Bankom Ako Korisnik uđe u minusni saldo po računu bez izričitog ugovora o pozajmici ili premaši ugovoreni iznos pozajmice ili prekorači ugovoreno vreme otplate, Korisnik je u obavezi da Banci, pored ugovorene kamate, naknade i provizije, dodatno plati kamatu za neugovoreno prekoračenje, naknade i provizije u skladu sa obračunom koji se primenjuje na nedozvoljeni minusni saldo Korisnik izričito ovlašćuje Banku da u slučaju nedozvoljenog prekoračenja računa iznos nedozvoljenog prekoračenja sa svim pripadajućim naknadama, troškovima i zateznim kamatama naplati iz svih Korisnikovih tekućih računa i svih drugih računa u Banci. 5. DODATNE USLUGE VEZANE UZ RAČUN 5.1. Korisnik može sa Bankom ugovoriti jednu ili više dodatnih usluga koje su vezane za njegov platni račun, ako za to ispunjava posebne uslove određene za svaku pojedinu dodatnu uslugu i to: - usluga elektronskog bankarstva e/banking i m/banking (za fizička lica), - kreditna kartica, - dozvoljeno prekoračenje po platnom računu, - trajni nalog i druge dodatne usluge koje će Banka naknadno uvesti Korisnik može ugovoriti izvršavanje niza platnih transakcija u Banci kao trajni nalog sa definisanim uslovima izvršavanja (broj platnog računa zaduženja, valutu i iznos, broj računa primaoca plaćanja, dinamiku plaćanja, broj nizova platnih transakcija, na određeno vreme ili do opoziva). Sve platne transakcije koje su deo niza platnih transakcija po osnovu ugovorenog trajnog naloga smatraju se autorizovanim Usluge elektronskog bankarstva su dodatne usluge koje se ugovaraju u ekspoziturama Banke, dok se kreditne kartice kao i prekoračenje po platnom računu ugovoraju na način regulisan posebnim uslovima poslovanja za tu dodatnu uslugu. 6. IZVRŠAVANJE PLATNIH TRANSAKCIJA 6.1. Preduslovi za izvršenje platnog naloga Banka će izvršiti platni nalog, kojim se traži izvršenje platne transakcije: 4 S t r a n a

5 a) ako je dostavljen u papirnoj formi ili u elektronskoj formi; b) samo ako je ispravno popunjen što podrazumeva čitljiv i potpun upis podataka na propisanom obrazcu (traženi obim podataka, po pravilu utvrđuje se važećim propisima, a Banka je ovlašćena da poveća obim podataka na platnom nalogu, odnosno zahteva unošenje određenih dopunskih podataka); c) ukoliko je Korisnik obezbedio dovoljno novčanih sredstava za izvršenje platnog naloga na računu za plaćanje, što uključuje i iznose naknada Banke koje se obračunavaju i naplaćuju u skladu sa poslovnim aktima Banke i/ili druge troškove kada je to propisano kao obaveza, a koje su povezane sa izvršenjem naloga (porezi, carinske naknade, naknade drugih banaka itd.); d) ukoliko je Korisnik, ugovorom o dozvoljenom prekoračenju na računu za plaćanje (overdraftu) ili posebnom kreditnom linijom, odnosno drugim sličnim ugovorom, osigurao dovoljno novčanih sredstava na računu za plaćanje za izvršenje platnog naloga; e) ukoliko je Korisnik dao saglasnost iskazao nedvosmislenu autorizaciju za izvršenje naloga za plaćanje; f) ako ne postoje zakonske prepreke za izvršenje prema drugim propisima, odnosno pojedinačnim aktima regulatora Kada se prema posebnim propisima za izvršenje platnog naloga zahtevaju određene isprave ili posebni podaci, Banka će izvršiti nalog za plaćanje ukoliko su te isprave ili podaci dostavljeni, odnosno predočeni u propisanom obliku Banka ne odgovara za štetu prouzrokovanu Korisniku ili trećem licu koja je rezultat pogrešnih ili nejasnih instrukcija. Treća strana ne može ni u kom slučaju steći zahtev prema Banci isključivo na osnovu prihvatanja i izvršenja takvog naloga i/ili instrukcija od strane Banke. Banka je neopozivo ovlašćena da prihvata uplate za račun Korisnika. Ako Banka dobije nalog da stavi izvesnu sumu na raspolaganje Korisiku, Banka će izvršiti takav nalog odobravajući Korisnikov račun za odgovarajući iznos Knjiženja uplata na račun Korisnika načinjena greškom ili omaškom službenika Banke ili usled neke druge greške na strani Banke mogu biti poništena prostim unosom ispravke greške i bez posebnog naloga Korisnika Banka izvršava naloge i instrukcije Korisnika za plaćanja i preuzimanje obaveza sve dok postoji dovoljan saldo na Korisnikovom računu. Banka izvršava naloge za plaćanje samo nakon pažljivog ispitivanja verodostojnosti naloga Korisnika. Banka za preduzetnike prihvata i faksimil potpisa, ukoliko je isti deponovan kod Banke. Banka neće biti odgovorna, a u granicama relevantnog zakonodavstva, za štetu proisteklu prilikom izvršenja krivotvorenog ili falsifikovanog naloga U slučaju da je nalog za uplatu na račun Korisnika izražen u valuti različitoj od valute tog računa, Banka će držati ovakva sredstva na raspolaganju u valuti naloga i o tome obavestiti Korisnika. Na sredstva navedena u prethodnom stavu kamata se ne obračunava Sredstva opisana u prethodnim stavovima će biti odobrena računu tek pošto Banka dobije odgovarajuće i jasne instrukcije od Korisnika za otvaranje računa u odnosnoj valuti ili za fizička lica nalog za konverziju ovih sredstava u valutu postojećeg računa, sa datumom valute koji odgovara datumu instrukcije i po kursu važećem na taj dan Ukoliko Banka smatra da nije u mogućnosti da izvrši nalog ili instrukciju obavestiće o tome Korisnika u roku za izvršenje naloga. Izmene, potvrde ili ponavljanja instrukcija moraju jasno biti označeni kao takvi. Banka neće biti odgovorna za izmene, potvrde ili ponavljanja koji nisu propisno i izričito označeni u tom svojstvu Banka će izvršiti naloge i instrukcije u razumnom roku, a u skladu sa okolnostima konkretnog slučaja, odredbama ovih Opštih uslova, relevantnih zakona i drugih propisa Dan na koji je Banka primila jasne i izričite pisane instrukcije koje sadrže sve tražene informacije i/ili dokumenta u skladu sa ovim Opštim uslovima, odredbama ugovora, relevantnim zakonima i drugim propisima, smatraće se danom izdavanja odnosnog naloga ili davanja odnosne instrukcije ukoliko je nalog primljen u predviđenom roku za prijem istog Korisnik, u smislu ove tačke, izričito potvrđuje činjenicu da se potpis i pečat Banke na primljenom nalogu ili instrukciji smatraju potvrdom prijema, a ne prihvatanjem obaveze za postupanje po tom nalogu/instrukciji Banka, ni u kom slučaju, neće biti odgovorna za bilo koji gubitak/štetu prouzrokovanu kašnjenjem ili pogrešnim upućivanjem naloga, a do čega je došlo zbog radnji ili propusta Korisnika odnosno bilo kojih radnji ili okolnosti za koje Banka nije odgovorna Banka ni u kom slučaju neće snositi odgovornost za gubitke/štetu prouzrokovanu promenom kurseva valuta ili vrednosti sredstava plaćanja, ukoliko je do kašnjenja ili pogrešnog upućivanja 5 S t r a n a

6 relevantnog naloga došlo usled radnji ili propusta Korisnika odnosno bilo kojih radnji ili okolnosti za koje Banka nije odgovorna Korisnik će u potpunosti snositi razlike u zaokruživanju iznosa, koje su nastale usled konverzije valuta ili u drugim sličnim situacijama, a u skladu sa važećim propisima Banka može izuzetno, za preduzetnike prihvatiti naloge za konverziju koji nisu primljeni u standardnoj formi propisanoj od strane Banke (nalozi putem faksa, elektronske pošte, i dr.), a Korisnik - preduzetnik ovlašćuje Banku da popuni odgovarajući formular u njegovo ime i shodno tome izvrši transakciju U toku trajanja poslovnog odnosa, Banka je ovlašćena da, po osnovu sopstvenog diskrecionog prava, izvršava instrukcije Korisnika preko mreže svojih korespondentskih banaka za čije uredno izvršavanje datih instrukcija Banka ne snosi odgovornost osim u slučajevima sopstvene krajnje nepažnje Banka će izvršiti platni nalog ako su ispunjeni svi uslovi utvrđeni u tački ovih Opštih uslova Banka će obavestiti Korisnika o odbijanju izvršenja platnog naloga i ako je moguće, o razlozima tog odbijanja i postupku za ispravku grešaka koje su uzrok odbijanja, osim ako to obaveštavanje nije zabranjeno propisom. Banka će ovo obaveštenje pružiti na jedan od predviđenih načina komunikacije iz Člana 13. ovih Opštih uslova, u roku za izvršenje predmetne platne transakcije. Ako Banka odbije izvršenje platnog naloga u skladu sa tačkom i smatra se da platni nalog nije ni primljen Ako Korisnik-potrošač zahteva isplatu gotovog novca s platnog računa, Banka je dužna da mu taj novac odmah isplati odmah, bez naknade, s tim da ako je reč o isplati gotovog novca u iznosu većem od dinara ili efektivnog stranog nova u iznosu čija je dinarska protivvrednost po zvaničnom kursu veća od dana dinara-banka mu ta sredstva može isplatiti najkasnije narednog poslovnog dana Sadržaj platnih naloga Platni nalozi za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko tekućeg računa su: nalog za uplatu nalog za isplatu nalog za prenos Narodna banka Srbije propisuje oblik i sadržinu platnih naloga Banka može samostalno, za potrebe izvršenja platnih transakcija, utvrditi i dodatne elemente na platnom nalogu bar kod, optičko prepoznavanje karaktera-ocr i sl Platni nalog mora biti potpun, nalozi/svi podaci u nalogu vidljivi i nedvosmisleni kako se traži ovim Opštim uslovima. Ispravke na nalogu nisu dopuštene, osim ako ih izričito ne prihvati Banka. Korisnik samostalno odgovara za ispravnost i potpunost podataka upisanih na platnom nalogu. Banka ne odgovara za štetu, ukoliko platni nalog zbog opravdane potrebe (što može biti zahtevano posebnim propisima) dodatnih provera ispravnosti osnovnih i dopunskih podataka ili nejasnih instrukcija nije mogao biti izvršen ili je izvršen sa zakašnjenjem Banka će odbiti izvršenje platnog naloga koji nije popunjen i izdat u skladu sa propisima Narodne banke Srbije Saglasnost (autorizacija) platioca za izvršenje platne transakcije Banka izvršava platnu transakciju samo ako je Korisnik dao saglasnost za njeno izvršenje Korisnik daje saglasnost za izvršenje platne transakcije pre njenog izvršenja Korisnik daje saglasnost za izvršenje platne transakcije ili niza platnih transakcija u formi i na način koji su utvrđeni pojedinačnim ugovorom, a koji podrazumevaju: -uručivanje potpisanog obrasca naloga za plaćanje predatog u papirnoj formi ili skeniranog i dostavljenog /om ili faksom, odnosno izdavanjem saglasnosti za pojedine dodatne platne usluge, na način kako je predviđeno tačkom 8.8 i 9.4. i ovih Opštih uslova, odnosno odredbama pojedinačnog ugovora Prijem platnog naloga Banka je primila platni nalog kada joj je taj nalog dostavljen na način iz tačke ovih Opštih uslova, bez obzira na moguće prethodno učešće Banke u procesu izrade i izdavanja platnog naloga. 6 S t r a n a

7 Vreme platnog naloga označava momenat kada je Banka primila platni nalog koji je izdao platilac, primalac plaćanja ili platilac preko primaoca plaćanja. Krajnje vreme za primanje naloga za plaćanje istog dana kada su primljeni definisano je na sledeci način: -fizička lica- a. Nalozi dostavljeni u papirnom obliku: Dinarski platni promet a.1. prijem platnog naloga radnim danima (ponedeljak do petak): 1. nalozi dostavljeni do 14:00h a.2. prijem platnog naloga subotom: 1. nalozi dostavljeni subotom izvršavaju se sledećeg radnog dana Devizni platni promet a.3. prijem platnog naloga radnim danima (ponedeljak do petak): 1. nalozi za plaćanje do 12:00h 2. raspored priliva do 16:00h a.4. prijem platnog naloga subotom: 1.nalozi za plaćanje i rasporedi priliva dostavljeni subotom izvršavaju se sledećeg radnog dana b. Nalozi dostavljeni e-banking/om: b.1. prijem platnog naloga radnim danima (ponedeljak do petak): 1. eksterni elektronski nalog za prenos u dinarima - do 17:30h 2. interni elektronski nalog za prenos u dinarima na račun drugog korisnika koji se vodi kod Banke - do 18:00h 3. interni elektronski nalog za prenos u dinarima između računa istog Korisnika koji se vode kod Banke - do 18:00h 4. interni elektronski nalog za prenos između računa istog Korisnika koji se vode kod Banke, korišćenjem posebne forme (osim prenosa sa i na Dobro Jutro račun) - non stop 5. interni elektronski nalog za prenos sa i na Dobro Jutro račun istog Korisnika koji se vode kod Banke, korišćenjem posebne forme - od 8:00h do 20:00h 6. interni elektronski nalog za kupovinu i prodaju deviza po računima istog Korisnika koji se vode kod Banke, korišćenjem posebne forme - non stop b.2. prijem platnog naloga subotom: 1. interni elektronski nalog za prenos u dinarima na račun drugog korisnika koji se vodi kod Banke do rsd - do 13:30h 2. interni elektronski nalog za prenos u dinarima između računa istog Korisnika koji se vode kod Banke do rsd - do 13:30h 3. interni elektronski nalog za prenos između računa istog Korisnika koji se vode kod Banke, korišćenjem posebne forme (osim prenosa sa i na Dobro Jutro račun) - non stop 4. interni elektronski nalog za prenos sa i na Dobro Jutro račun istog Korisnika koji se vode kod Banke, korišćenjem posebne forme - od 8:00h do 20:00h 5. interni elektronski nalog za kupovinu i prodaju deviza po računima istog Korisnika koji se vode kod Banke, korišćenjem posebne forme - non stop 7 S t r a n a

8 b.3. prijem platnog naloga nedeljom i praznicima: 1. interni elektronski nalog za prenos između računa istog Korisnika koji se vode kod Banke, korišćenjem posebne forme (osim prenosa sa i na Dobro Jutro račun) - non stop 2. interni elektronski nalog za prenos sa i na Dobro Jutro račun istog Korisnika koji se vode kod Banke, korišćenjem posebne forme - od 8:00h do 20:00h 3. interni elektronski nalog za kupovinu i prodaju deviza po računima istog Korisnika koji se vode kod Banke, korišćenjem posebne forme - non stop -preduzetnici- c. Nalozi dostavljeni u papirnom obliku: Dinarski platni promet c.1. prijem platnog naloga radnim danima (ponedeljak do petak): 1. nalozi dostavljeni do 14:00h c.2. prijem platnog naloga subotom: 1. nalozi dostavljeni subotom izvršavaju se sledećeg radnog dana Devizni platni promet c.3. prijem platnog naloga radnim danima (ponedeljak do petak): 1 nalozi za plaćanja iz iste valute do 12:00h 2 nalozi za plaćanje razlicitom valutom (konverzija) do 10:00h 3 nalozi za plaćanje kupovinom iz RSD do 12:00h 4 raspored priliva do 16:00h 5 kupoprodaja deviza do 16:00h c.4. prijem platnog naloga subotom: 1.nalozi za plaćanje I rasporedi priliva dostavljeni subotom izvršavaju se sledećeg radnog dana d. Nalozi dostavljeni e-banking/om: d.1. prijem platnog naloga radnim danima (ponedeljak do petak): 1.eksterni elektronski nalog za prenos u dinarima - do 17:30h interni elektronski nalog za prenos u dinarima na račun drugog korisnika koji se vodi kod Banke - do 18:00h 2.interni elektronski nalog za prenos u dinarima između računa istog Korisnika koji se vode kod Banke (osim prenosa sa i na Dobro Jutro račun) - do 18:00h 3.interni elektronski nalog za prenos u dinarima sa i na Dobro Jutro račun istog Korisnika koji se vode kod Banke - od 8:00h do 20:00h 4.elektronski nalog za plaćanje u devizama (plaćanje iz iste valute) - do 12:00h 5.elektronski nalog za plaćanje u devizama (plaćanje iz različite valute - konverzija) - do 10:00h 6.elektronski nalog za plaćanje u devizama (plaćanje kupovinom iz dinara) - do 12:00h 7.elektronski nalog za prenos u devizama sa i na Dobro Jutro račun između računa istog Korisnika koji se vode kod Banke - od 8:00h do 20:00h 8.elektronski nalog za kupovinu i prodaju deviza po računima istog Korisnika koji se vode kod Banke 9.00 do 16:00h (ukoliko je nalog dostavljen nakon 16.00h, nalog neće biti automatski prenet/izvršen već Korisnik treba da dostavi novi nalog sledećeg radnog dana) 9.elektronski naloga za raspored deviznih priliva - do 16:00h 8 S t r a n a

9 d.2. prijem platnog naloga subotom: 1.interni elektronski nalog za prenos u dinarima na račun drugog korisnika koji se vodi kod Banke do rsd - do 13:30h 2. interni elektronski nalog za prenos u dinarima između računa istog Korisnika koji se vode kod Banke (osim prenosa sa i na Dobro Jutro račun) do rsd - do 13:30h 3. elektronski nalog za prenos u dinarima sa i na Dobro Jutro račun istog Korisnika koji se vode kod Banke - od 8:00h do 20:00h 4. elektronski nalog za prenos u devizama sa i na Dobro Jutro račun između računa istog Korisnika koji se vode kod Banke - od 8:00h do 20:00h d.3. prijem platnog naloga nedeljom i praznicima: 1. elektronski nalog za prenos u dinarima sa i na Dobro Jutro račun istog Korisnika koji se vode kod Banke - od 8:00h do 20:00h 2. elektronski nalog za prenos u devizama sa i na Dobro Jutro račun između računa istog Korisnika koji se vode kod Banke - od 8:00h do 20:00h Ako platni nalog nije primljen u toku poslovnog dana Banke, odnosno do vremena koje je za pojedine platne naloge navedeno u tački smatra se da je primljen narednog poslovnog dana Ako Korisnik i Banka utvrde da izvršenje platnog naloga počne na određeni dan ili na dan na kraju određenog perioda ili na dan kada platilac stavi na raspolaganje novčana sredstva svom pružaocu platnih usluga smatra se da je platni nalog primljen na taj utvrđeni dan. Ako taj dan nije poslovni dan Banke, smatra se da je platni nalog primljen narednog poslovnog dana Banke Opoziv platnog naloga Korisnik može opozvati platni nalog u bilo kom trenutku pre nastupanja neopozivosti tog naloga Korisnik opoziva platni nalog povlačenjem saglasnosti za izvršenje platne transakcije ili niza platnih tansakcija. Saglasnost za izvršenje niza platnih transakcija može se povući tako da se bilo koja buduća platna transakcija u nizu smatra neodobrenom Korisnik povlači saglasnost za izvršenje platne transakcije na sledeći način: - za nalog izdat u papirnoj formi ili skeniranog i dostavljenog /om ili faksom, dostavljanjem Banci potpisane izjave u papirnoj formi o povlačenju platnog naloga, -za nalog fizičkog lica dat e-banking/om povlačenje naloga se vrši na način određen tačkom 9.5. ovih Opštih uslova, - za nalog preduzetnika dat e-banking/om povlačenje naloga se vrši na način određen tačkom ovih Opštih uslova, u svakom slučaju opoziv naloga se može izvršiti od strane Banke do momenta nastupanja neopozivosti naloga iz tačke ovih Opštih uslova Neopozivost platnog naloga Korisnik ne može opozvati nalog za plaćanje nakon što je isti prosleđen u međubankarske platne tokove (GC,RTGS) odnosno SWIFT mrežu Korisnik ne može opozvati platni nalog nakon što ga je primio platiočev pružalac platnih usluga, osim u slučajevima utvrđenim zakonom Kada je platnu transakciju inicirao primalac plaćanja ili platilac preko primaoca plaćanja Korisnik ne može opozvati platni nalog nakon izdavanja ili davanja saglasnosti za izvršenje platne transakcije primaocu plaćanja Izuzetno od tačke , ako platnu transakciju inicira primalac plaćanja direktnim zaduženjem, Korisnik može opozvati platni nalog primaoca plaćanja do kraja poslovnog dana koji prethodi danu utvrđenom za zaduženje platiočevog platnog računa Izuzetno od tačke , a u slučaju iz tačke , Korisnik može opozvati platni nalog do kraja poslovnog dana koji prethodi danu utvrđenom za početak izvršavanja platnog naloga Po isteku rokova iz tačke do tačke , Korisnik može opozvati platni nalog samo na osnovu dogovora sa Bankom. 9 S t r a n a

10 Ako platnu trasakciju inicira primalac plaćanja ili Korisnik preko primaoca plaćanja, opoziv platnog naloga po isteku rokova iz tačke i ne može se izvršiti bez saglasnosti primaoca plaćanja Rok za izvršenje platne transakcije za platiočevog pružaoca platnih usluga 6.7. Rok za izvršenje naloga za plaćanje koji su primljeni u okviru vremena prijema naloga iz tačke je u toku tog poslovnog dana. Ukoliko su primljeni nakon vremena iz tačke rok za izvršenje platne transakcije je narednog poslovnog dana Datum valute zaduženja i datum valute odobrenja Banka, kao Korisnikov pružalac platnih usluga dužna je da obezbedi da je datum valute zaduženja korisnikovog računa u vezi sa izvršenjem platne transakcije isti ili kasniji od datuma kada se taj platni račun zaduži za iznos platne transakcije Ograničenje korišćenja platnog instrumenta (blokada platnog instrumenta) Korisnik i Banka će ugovoriti limit potrošnje za pojedinačnu platnu transakciju ili više platnih transakcija u određenom periodu, ako se ove transakcije izvršavaju na osnovu platnog instrumenta koji se koristi radi davanja saglasnosti za izvršenje tih transakcija Banka može onemogućiti korišćenje platnog insturmenta iz prethodnog stava (blokada platnog instumenta), ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na sigurnost platnog instrumenta, ako postoji sumnja o neodobrenom korišćenju platnog instrumenta ili njegovom korišćenju radi prevare ili ako postoji povećanje rizika da Korisnik neće biti u mogućnosti da ispuni svoju obavezu plaćanja kada je korišćenje platnog instumenta povezano sa odobrenjem kredita, odnosno dozvoljenog prekoračenja računa Korisniku Banka je dužna da Korisnika obavesti o nameri blokade platnog instrumenta i o razlozima te blokade. Ako nije u mogućnosti da ga o tome obavesti pre blokade platnog instumenta, Banka je dužna da to učini odmah nakon blokade. Obaveštenje o nameri blokade, odnosno o blokadi platnog instumenta Banka je dužna da Korisniku dostavi na jedan od načina kojim se obavlja komunikacija između Korisnika i Banke iz Člana 13 ovih Opštih uslova Obaveštenje o nameri blokade, odnosno o blokadi platnog instumenta Banka neće dostaviti Korisniku ako je davanje takvog obaveštenja propisima zabranjeno ili ako za to postoje opravdani bezbednosni razlozi Banka će omogućiti korišćenje platnog instumenta ili će ga zameniti novim kada prestanu da postoje razlozi za njegovu blokadu. 7. DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA 7.1. Dozvoljeno prekoračenje predstavlja raspolaganje sredstvima na tekućem računu Korisnika preko iznosa raspoloživih sredstava na tom računu u iznosu odobrenom u skladu sa kreditnom politikom Banke Obavezni elementi ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa definisani su zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga Pojedinačnim ugovorom se utvrđuje iznos nominalne kamatne stope i efektivne kamatne stope, na godišnjem nivou, fiksno. Kamata se obračunava jednom mesečno i to prvog radnog dana u mesecu za prethodni mesec, primenom proporcionalnog metoda, na dnevna stanja po datumu zaduženja i naplaćuje se automatski, zaduženjem računa Korisnika jednom mesečno, bez posebnog obaveštenja. Visina kamatne stope u slučaju nedozvoljenog prekoračenja: U slučaju nedozvoljenog prekoračenja, Banka na taj iznos obračunava i naplaćuje kamatu za nedozvoljeno prekoračenje po stopi jednakoj ugovorenoj kamatnoj stopi. Visina kamatne stope u slučaju docnje: Na sva dospela, a nenaplaćena potraživanja, Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu, a u slučaju da je ugovorena kamatna stopa viša od zakonske zatezne kamate, ugovorena kamata teče i nakon što Korisnik dospe u docnju. 10 S t r a n a

11 7.4. Pri zaključenju ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa Banka uz ugovor uručuje Korisniku jedan primerak pregleda obaveznih elemenata dozvoljenog prekoračenja računa. Drugi primerak ovog pregleda Banka zadržava u svojoj dokumentaciji Posle zaključenja ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa Banka je dužna da i davaocu sredstava obezbeđenja dostavi kopiju tog ugovora sa pregledom obaveznih elemenata dozvoljenog prekoračenja računa, osim ako je Korisnik istovremeno i davalac sredstava obezbeđenja U slučaju dozvoljenog prekoračenja računa Banka je dužna da najmanje jedanput mesečno dostavi Korisniku bez naknade u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, obaveštenje izvod o svim promenama na njegovom računu, a na zahtev Korisnika dužna je da to obaveštenje dostavi bez odlaganja uz pravo na naplatu takvog obaveštenja u skladu sa tarifnom politikom Banke. Ovo obaveštenje obavezno sadrži sledeće podatke: broj računa, period na koji se odnosi izvod, datum promene, opis promene, kao i iznos i vrstu promene (odobrenje ili zaduženje računa) prethodno i novo stanje računa kao i datum slanja izvoda primenjenu nominalnu kamatnu stopu kao i sve zaračunbate troškove Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak. 8. IZDAVANJE I KORIŠĆENJE PLATNIH KARTICA (DEBITNIH I KREDITNIH) 8.1. Banka izdaje debitne i kreditne platne kartice. Banka izdaje platne kartice Korisnicima pod uslovima utvrđenim okvirnim ugovorom, u skladu sa važećim propisima. Izdate kartice su vlasništvo Banke. Banka ne naplaćuje naknadu u slučaju otkaza korišćenja kartice Kartica se daje Korisniku na korišćenje, na osnovu podnetog zahteva od strane Korisnika, za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima i za podizanje novca na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu koje prihvataju platne kartice kartičarskog programa (na primer MasterCard), kao i za kupovinu putem daljinske trgovine. Korisnik uz Karticu dobija PIN (lični identifikacioni broj) koji koristi prilikom podizanja novca na bankomatima ili plaćanja roba i usluga, na svim terminalima na kojima se koristi PIN potvrda transakcije Prilikom korišćenja Kartice, Korisnik potvrđuje transakciju unosom PIN-a ili svojeručnim potpisom na terminalima na kojima se ne koristi PIN identifikacija. Korisniku su omogućene transakcije Karticom, bez obaveze unošenja PIN-a ili potpisivanja potvrde o plaćanju na posebno označenim terminalima. Pod transakcijom se podrazumeva elektronski podatak koji Banka dobija o izvršenom plaćanju ili podizanju gotovine, uvećan za iznos eventualne naknade navedene u Ugovoru, odnosno Tarifniku Banke Banka izdaje platne kartice klijentima Banke fizičkim licima: a) Debitna kartica za fizička lica je vezana za dinarski i devizni transakcioni račun Korisnika. Korisnik može koristiti karticu do iznosa raspoloživih sredstava na računima za koje je kartica vezana. b) Kreditna kartica za fizička lica je kreditna kartica vezana za poseban kreditni račun kojem je dodeljen kreditni limit. Korisnik može koristiti karticu do iznosa dodeljenog kreditnog limita. Korisnik kreditne kartice obaveze nastale korišćenjem ili u vezi sa korišćenjem kartice je u obavezi da izmiri najkasnije do roka i u iznosu definisanim ugovorom. Kreditni limit kod kreditnih kartica je određen pojedinačnim ugovorom. Kreditni limit se dodeljuje isključivo u dinarima Banka izdaje platne kartice klijentima Banke preduzetnicima: a) Debitna kartica za preduzetnike je vezana za dinarski transakcioni račun preduzetnika i može se koristiti samo do iznosa raspoloživih sredstava na računu za koji je vezana. b) Kreditna kartica za preduzetnike je vezana za poseban kreditni račun kojem je dodeljen kreditni limit. Korisnik može koristiti karticu do iznosa dodeljenog kreditnog limita. Korisnik kreditne kartice obaveze nastale korišćenjem ili u vezi sa korišćenjem kartice je u obavezi da izmiri najkasnije do roka i u iznosu definisanim ugovorom. Kreditni limit kod kreditnih kartica je određen Ugovorom. Kreditni limit se dodeljuje isključivo u dinarima Obavezni elementi ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice definisani su zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga i zakonom kojim se uređuju platne usluge Jedinstvena identifikaciona oznaka platne kartice predstavlja broj kartice koji se nalazi na samoj kartici Smatra se da je Korisnik dao saglasnost za izvršenje platne transakcije platnom karticom u trenutku kada je: 11 S t r a n a

12 a) transakcija autorizovana unosom PIN-a ili b) unosom (ili davanjem) podataka sa kartice neophodnih za autorizaciju (prilikom plaćanja roba i usluga na prodajnim mestima na internetu, Korisnik potvrđuje transakciju unosom trocifrenog broja sa poleđine kartice ili unosom posebne šifre za plaćanje putem interneta, u zavisnosti od prodajnog mesta na kojem se plaćanje vrši) c) za transakcije ispod iznosa utvđenim pravilima kartičarske organizacije čije kartice Banka izdaje, a za koje nije neophodan unos PIN-a, beskontaktnim očitavanjem podataka sa kartice, odnosno d) svojeručnim potpisom na terminalima na kojima se ne koristi PIN identifikacija Korisnik ne može opozvati platni nalog nakon izdavanja platnog naloga, odnosno davanja saglasnosti za izvršenje platne transakcije primaocu plaćanja u skladu sa tačkom 8.8. ovih Opštih uslova Elektronski zapis sa bankomata, šaltera banke ili prodajnog mesta kao i potpisani papirni račun (slip) predstavljaju dokaz o izvršenoj transakciji Vreme prijema platne transakcije je poslovni dan kada je Banka primila nalog za plaćanje od banke primaoca plaćanja, odnosno dan kada je zadužen račun kartice za navedenu transakciju Vreme izvršenja platne transakcije je isti poslovni dan kada Banka primi transakciju od banke primaoca plaćanja. Vreme između odobrenja platne transakcije koje je dao korisnik ili korisnik preko primaoca plaćanja i izvršenja platne transakcije zavisi isključivo od primaoca plaćanja, a za transakcije obavljene u zemlji iznosi u proseku 4 dana U cilju prevencije zloupotrebe kartice, periodični limiti ograničavaju mogućnost korišćenja kartice na dnevnom i mesečnom nivou. Korisniku je dozvoljeno da koristi Karticu samo do iznosa periodičnih limita navedenih u pojedinačnom ugovoru ili do iznosa periodičnih limita koje je Banka Korisniku odobrila na njegov zahtev. Banka će odbiti sve transakcije koje prelaze iznose periodičnih limita. Zahtev za promenu periodičnih limita Korisnik podnosi popunjavanjem odgovarajućeg obrasca Banke, odnosno na način koji Banka omogući Korisniku Pojedinačnim ugovorom se utvrđuje iznos nominalne kamatne stope i efektivne kamatne stope, na godišnjem nivou, fiksno. Kamata se obračunava mesečno i to prvog radnog dana u mesecu za prethodni mesec, po proporcionalnoj metodi na ukupan iznos zaduženja po Računu Kartice u posmatranom periodu. Izuzetno od napred navedenog kamata se neće obračunavati (Grejs period): - u periodu od datuma zaduženja računa Kartice po osnovu transakcije do kraja tekućeg obračunskog perioda; - na iznos minimalne mesečne obaveze iz prethodnog obračunskog perioda koji je izmiren do datog roka za uplatu - na iznos potrosnje iz prethodnog obračunskog perioda ukoliko je dugovanje izmireno u celosti u datom roku za plaćanje - kamata se obračunava za prvi dan nastanka obaveze, a ne obračunava za poslednji dan (dan izmirenja obaveze). Visina kamatne stope u slučaju docnje: Na sva dospela, a nenaplaćena potraživanja, Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu, a u slučaju da je ugovorena kamatna stopa viša od zakonske zatezne kamate, ugovorena kamata teče i nakon što Korisnik dospe u docnju. U slučaju docnje, Korisnik gubi pravo na Grejs period koji se odnosi na minimalnu mesečnu obavezu Banka je dužna da Korisniku, pre zaključenja ugovora o izdavanju i korišćenju platnih kartica uruči ponudu za zaključenje ugovora. Banka je dužna da Korisniku, pre zaključenja ugovora o izdavanju i korišćenju platnih kartica uruči bez naknade, nacrt tog ugovora kao predlog za njegovo zaključenje, kojim su definisana prava i obaveze Korisnika i Banke U slučaju bilo koje nepravilnosti u korišćenju kartice, ukoliko je kartica izgubljena, ukradena, a posebno u slučajevima: a) ako je dobio SMS poruku za transakciju koju nije izvršio b) ako je kartica zadržana u bankomatu c) ako je imao bilo kakvu sumnju u pogledu korišćenja kartice ili PIN-a Korisnik je u obavezi da obavesti Banku ODMAH, odnosno u najkraćem mogućem roku na telefon 011 / , odnosno na drugi broj telefona koji će Banka učiniti dostupnim Korisniku na internet sajtu Banke. Nakon što Korisnik izvrši usmenu prijavu, na šalteru banke treba podneti i pisanu prijavu prilikom čega može zahtevati izradu nove kartice i/ili PIN-a. Banka neće snositi troškove nastale neovlašćenim korišćenjem/zloupotrebom kartice, podataka sa kartice ili PIN-a, osim u izuzetnim slučajevima propisanim zakonom, odnosno ovim Opštim uslovima. 12 S t r a n a

13 8.17. Banka nije odgovorna za kvalitet roba i usluga koje Korisnik plaća karticom i ne odgovara za eventualne sporove povodom kvantitavnih i kvalitativnih nedostataka robe. Korisnik neposredno na prodajnom mestu reklamira nesporazume i dužan je da Banci izmiri obaveze po osnovu korišćenja platne kartice, bez obzira na spor sa davaocem usluge. Banka ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju štetu putem elektronske trgovine, interneta ili telefonske prodaje Banka je dužna da obezbedi korisniku da samo on ima pristup ličnom identifikacionom broju do uručenja platne kartice Banka izdavalac platne kartice snosi rizik u vezi sa dostavljanjem Korisniku platne kartice i PIN-a (lični identifikacioni broj) Korisnik je dužan da bez odlaganja prijavi Banci gubitak odnosno krađu platne kartice i da od Banke zahteva blokadu njene dalje upotrebe, a Banka je dužna da mu to u svakom momentu omogući Banka će Korisnika obaveštavati o dospelim obavezama po Kartici slanjem Izvoda jednom mesečno, kao i dodatno po zahtevu Korisnika, nakon obračuna za prethodni mesec, sa podacima o roku za plaćanje i iznosu mesečne obaveze koju je Korisnik u obavezi da uplati na račun Kartice. Izvod se dostavlja na adresu, adresu, odnosno dodatno i na broj mobilnog telefona, koje je Korisnik naveo u formi koju zahteva Banka. Ukoliko dođe do promene navedenih podataka, Korisnik je dužan da bez odlaganja obavesti o tome Banku. Ukoliko to ne učini u roku od 3 (tri) dana od datuma promene, dostava izvoda se smatra urednom ukoliko je izvršena na adrese, odnosno broj telefona, koji je poslednji dostavljen Banci od strane Korisnika Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak. 9. ELEKTRONSKO BANKARSTVO / E-BANKING Banka Korisnicima fizičkim licima nudi uslugu elektronskog bankarstva pod uslovima definisanim pojedinačnim ugovorom i ovim Opštim uslovima, kako sledi: 9.1. Pod Elektronskim bankarstvom za fizička lica se podrazumeva razmena elektronskih poruka o promenama i stanjima na računima Korisnika, izdavanje elektronskih naloga za prenos i naloga za kupovinu i prodaju deviza po računima Korisnika koji se vode kod Banke, kroz ebanking aplikaciju namenjenu za uređaje kojima se može pristupiti internetu i Mobile Banking aplikaciju namenjenu za uređaje koji podržavaju ovu vrstu aplikacije (npr. "pametan" mobilni telefoni, tablet računari i sl.) Za korišćenje ebanking aplikacije Korisnik mora imati mobilni telefon sa brojem telefona domaćeg mobilnog operatera, adresu, uređaj za pristup internetu i konekciju na internet. Za aktiviranje ebanking aplikacije Korisnik je u obavezi da obezbedi prijem aktivacionog koda (za aktiviranje ebanking naloga) na adresu koju je naveo u zahtevu za elektronsko bankarstvo. Aktivaciju ebanking aplikacije Korisnik vrši unosom korisničkog imena i aktivacionog koda koje je dobio od Banke. Prilikom aktivacije, Korisnik bira samo njemu znanu lozinku, a može promeniti i svoje korisničko ime. Prilikom korišćenja ebanking aplikacije, Korisnik je u obavezi da obezbedi konekciju na internet i prijem SMS poruke sa autorizacionim kodom za autorizaciju naloga, na broj mobilnog telefona domaćeg mobilnog operatera koji je naveo u zahtevu za elektronsko bankarstvo. Svaku izmenu broja telefona ili mobilnog operatera Korisnik mora prijaviti Banci. Za korišćenje Mobile Banking aplikacije mora imati uređaj koji podržavaju ovu vrstu aplikacije (npr. "pametan" mobilni telefoni, tablet računari i sl.), mobilni telefon sa brojem telefona domaćeg mobilnog operatera, adresu i konekciju na internet. Za aktivaciju Mobile Banking aplikacije Korisnik je u obavezi da instalira aplikaciju na svom uređaju i obezbedi prijem SMS poruke i -a sa aktivacionim kodom (za aktiviranje Mobile Banking naloga) na broj mobilnog telefona domaćeg mobilnog operatera i adresu koje je naveo u zahtevu za elektronsko bankarstvo. Aktivaciju Mobile Banking aplikacije Korisnik vrši unosom aktivacionog koda koji je dobio od Banke. Prilikom aktivacije, Korisnik bira samo njemu znan PIN i korisničko ime. Za korišćenje Mobile Banking aplikacije Korisnik je u obavezi da koristi isključivo uređaj na kojem je aktivirao aplikaciju i obezbedi konekciju na internet. Svaku izmenu uređaja, broja telefona ili mobilnog operatera Korisnik mora prijaviti Banci Radi pravilnog izvršenja elektronskog platnog naloga, Korisnik ebanking aplikacije mora biti ulogovan u svoj ebanking nalog, korišćenjem korisničkog imena i lozinke. Korisnik mora navesti 13 S t r a n a

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj , internet stranica:

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj ,  internet stranica: POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj 08074313, email: info@voban.rs, internet stranica: https://www.voban.rs. Novi Sad. banka ad Novi Sad kao

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica: (u daljem tekstu: ni broj , Novi Sad.

POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica:  (u daljem tekstu: ni broj ,  Novi Sad. POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica: https://www.voban.rs. (u daljem tekstu: ni broj 08074313, email: info@voban.rs, Novi Sad. www.voban.rs (u daljem tekstu: Banka). 3250157, S.W.I.F.T.:

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Be

JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Be JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, 29.11.2011. godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd Izvrsni odbor JUBMES banke a.d. Beograd je na

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 U primeni od 21.08.2019.godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD Beograd, Upravni

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Memorandum Banke

Memorandum Banke RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD IZVRŠNI ODBOR Broj: 3-151-7/2011 Dana: 18.11.2011. Na osnovu člana 40. Statuta, a u vezi sa Odlukom o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE , internet stranica: htt

POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE ,  internet stranica: htt POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE 08074313, e-mail: info@voban.rs, internet stranica: https://www.voban.rs. ni broj 218 od 20.12.1989. godine.

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Microsoft Word - OUPPU fizička lica i preduzetnici - u primeni od docx

Microsoft Word - OUPPU fizička lica i preduzetnici - u primeni od docx Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ( Službeni glasnik RS, br.107/2005, 91/2010 i 14/2015), u skladu sa odredbama Zakona o platnim uslugama ( Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018),

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica: ni broj ,

USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica:  ni broj , USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica: https://www.voban.rs. ni broj 08074313, email: info@voban.rs, Novi Sad. www.voban.rs (u daljem tekstu: Banka).

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

MIRABANK A.D. BEOGRAD OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA I. UVODNE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se pri

MIRABANK A.D. BEOGRAD OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA I. UVODNE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se pri MIRABANK A.D. BEOGRAD OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA I. UVODNE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima (u daljem tekstu:

Више

28_otv_i_vodenje_din_rac_pravnog_lica_i_preduzetnika(2)

28_otv_i_vodenje_din_rac_pravnog_lica_i_preduzetnika(2) ОПШТИ УСЛОВИ ОТВАРАЊА И ВОЂЕЊА ТЕКУЋЕГ ДИНАРСКОГ РАЧУНА ПРАВНОГ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОД БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД 1. Уводне одредбе 1.1. Појмови који се користе у Општим условима имају следеће

Више

OU PU, RBPU04 - Primena od ,V3docx

OU PU, RBPU04 - Primena od ,V3docx OPŠTI USLOVI POSLOVANJA RAIFFEISEN BANKE AD BEOGRAD ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA Ovim Opštim uslovima poslovanja za pružanje platnih usluga klijentima fizičkim licima (u daljem tekstu: Opšti

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

e-bank pristup najnovija mart 2011.xls

e-bank pristup najnovija mart 2011.xls UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA Zaključen između VOLKSBANK a.d. Beograd,, matični broj 07792247, PIB 100000354, koju zastupaju Axel Hummel, predsednik Izvršnog odbora i Gordana Matić,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, FBiH, _1_.doc

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, FBiH, _1_.doc OPŠTI USLOVI POSLOVANJA NOVE BANKE AD BANJA LUKA SA OVLAŠTENIM MJENJAČIMA (Federacija BiH) NADZORNI ODBOR BANKE Broj: 01-NO-XLV-E-02-b/19 Banja Luka, 09.07.2019. Dio prvi OPŠTE ODREDBE I UVOD Predmet Član

Више

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, RS, doc _1_.docx

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, RS, doc _1_.docx OPŠTI USLOVI POSLOVANJA NOVE BANKE AD BANJA LUKA SA OVLAŠĆENIM MJENJAČIMA (Republika Srpska) Broj: 01-NO-XLV-E-02-c/19 Banja Luka, 09.07.2019. Dio prvi OPŠTE ODREDBE I UVOD Predmet Član 1. Opštim uslovima

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште банке) (у даљем тексту: Банка), коју заступају председник

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

Memorandum mali

Memorandum mali 5) Opšti uslovi korištenja Addiko EBank, Addiko Mobile i Addiko SMS usluge za fizička lica v.1.8 Uvodne odredbe: Ovim Opštim uslovima Addiko Bank a.d. Banja Luka utvrđuje prava, obaveze i uslove korištenja

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа

. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа . ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа објашњења Овај документ садржи одговоре на питања која

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. s

U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. s U primeni od 17.03.2019.godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa a.d. Beograd,

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po U PRIMJENI OD 01. LIPNJA 2019. Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 01. lipnja 2019. I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi za prijenos

Више

Prilog br_ 9

Prilog br_ 9 ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD PRILOG BR. 9 poslovanja, primenjuju se odredbe ovih Opštih uslova poslovanja (dalje u tekstu: Opšti uslovi). Izdavalac ovih Opštih uslova za servise elektronskog bankarstva za

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA  Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

A4d10$45az OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA DEO KOJI REGULIŠE OPŠTE O

A4d10$45az OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA DEO KOJI REGULIŠE OPŠTE O A4d10$45az OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA DEO KOJI REGULIŠE OPŠTE ODREDBE I PLATNE USLUGE I UVODNE ODREDBE Opšti uslovi

Више