e-bank pristup najnovija mart 2011.xls

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "e-bank pristup najnovija mart 2011.xls"

Транскрипт

1 UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA Zaključen između VOLKSBANK a.d. Beograd,, matični broj , PIB , koju zastupaju Axel Hummel, predsednik Izvršnog odbora i Gordana Matić, član Izvršnog odbora (u daljem tekstu: Banka) i, sa sedištem u, PIB, Matični broj, kojeg zastupa, Direktor (u daljem tekstu Klijent) ČLAN 1. Ovim Ugovorom se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana pri korišćenju usluga elektronskog bankarstva. Pod elektronskim bankarstvom (u daljem tekstu E Banking) podrazumeva se obavljanje elektronskog platnog prometa (domaćeg platnog prometa i platnog prometa sa inostranstvom) i razmena elektronskih poruka o promenama i stanjima na računima Klijenta. ČLAN 2. Izrazi koji se koriste u ovom Ugovoru -»elektronski dokument«,»elektronski potpis«,»potpisnik elektronskih poruka«,»podaci za formiranje elektronskog potpisa«,»sredstva za formiranje elektronskog potpisa«i»elektronski sertifikat«imaju značenje utvrđeno Zakonom o elektronskom potpisu, dok izrazi dole navedeni imaju sledeće značenje: Klijent je pravno lice ili fizičko lice koje obavlja delatnost, koje kod Banke ima otvorene račune preko kojih posluje koristeći E Banking. Korisnik je ovlašćeno lice Klijenta koje u ime Klijenta koristi usluge E Bankinga i smatra se potpisnikom elektronske poruke u smislu Zakona o elektronskom potpisu. Elektronski platni promet je platni promet koji se obavlja razmenom elektronskih poruka o internim i međubankarskim transakcijama u smislu Zakona o platnom prometu. Elektronska poruka je niz podataka koji su elektronski generisani, poslati, provereni, primljeni i sačuvani elektronski na elektronskim, optičkim i drugim sličnim medijumima. Smart kartica je sigurnosni uređaj sa ugrađenim čipom, na kome se čuva elektronski sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenje E Bankinga. Čitač smart kartice je uređaj koji omogućava čitanje podataka sa smart kartice. PIN je kombinacija znakova koja je dodeljena Korisniku od strane Banke a na zahtev Klijenta ili je Korisnik sam odredi (promenom PIN-a) i služi kao tajni podatak neophodan za korišćenje Smart kartice. Tajni ključ je skup podataka u elektronskom obliku neophodan za formiranje elektronskog potpisa kao i dešifrovanje elektronskih poruka a koji je smešten na Smart kartici. Aktivacioni kod je kombinacija znakova koja je dodeljena Korisniku od strane Banke a na zahtev Klijenta, kao tajni podatak neophodan za prvu instalaciju ili reinstalaciju programa za korišćenje E Bankinga. Posrednik elektronske poruke je pravno lice sa kojim Banka ima potpisan ugovor o pružanju usluga prenosa elektronskih poruka i tehničke podrške.

2 ČLAN 3. Banka se obavezuje da Klijentu, preko Posrednika elektronske poruke ili samostalno, pruža usluge E Bankinga u obimu i na način koji je utvrđen u Pristupnici za organizacije i podacima o ovlašćenom korisniku (u daljem tekstu Pristupnica) koju je ovlašćeno lice Klijenta popunilo i dostavilo Banci, Korisničkom uputstvu koje Klijent dobija uz Smart karticu i ovim Ugovorom. Pristupnica se smatra sastavnim delom ovog Ugovora. ČLAN 4. Klijent zahteva korišćenje usluga E Bankinga popunjavanjem Pristupnice. U Pristupnici Klijent navodi koje usluge E Bankinga želi da koristi, pod kojim uslovima, za koje račune i koja lica ovlašćuje kao Korisnike usluga E Bankinga. Nakon što popuni Pristupnicu i na osnovu nje dobije željene usluge za tražene Korisnike, Klijent može zahtevati nove usluga kao i ovlastiti nove Korisnike samo popunjavanjem nove Pristupnice. Otkaz pojednih usluga ili ukidanje ovlašćenja pojedinim Korisnicima Klijent vrši podnošenjem overenog i potpisanog Zahteva za izmenu/opoziv usluga E bankinga (u daljem tekstu Zahtev) u bilo kojoj ekspozituri banke. Klijent je dužan da samostalno i o svom trošku obezbedi opremu neophodnu za korišćenje traženih usluga E Bankinga. Specifikacija opreme i ostalih tehničkih preduslova navedena je u Korisničkom uputstvu. ČLAN 5. Banka se obavezuje da Klijentu dostavi: Instalacioni disk sa programima neophodnim za korišćenje usluga E bankinga i Korisničkim uputstvom; Kovertu sa PIN-om i Aktivacionim kodom; Smart karticu koja u sebi sadrži Tajni ključ i Elektronski sertifikat. Ukoliko Klijent to posebno zahteva u Pristupnici, Banka će mu dostaviti i Čitač smart kartica. Banka će dodeliti Klijentu onoliko Smart kartica i Čitača smart kartica koliko je Klijent zahtevao popunjavanjem Pristupnice. Klijent je dužan da nadoknadi troškove Banci za uslugu izdavanja istih, po važećoj Tarifi Banke. Smart kartica i Čitač smart kartica su vlasništvo Banke i Klijentu se daju na korišćenje. Klijent je u obavezi da po zahtevu Banke, vrati Smart kartice i Čitače koje je dobio na korišćenje. Korisnik je dužan da koristi Smart karticu i Čitač smart kartice na način propisan Korisničkim uputstvom, kao i da ih čuva od uništenja, oštećenja, gubitka i neovlašćenog korišćenja. Ukoliko su Smart kartica i/ili Čitač smart kartica oštećeni prilikom korišćenja, Klijent je dužan da nadoknadi troškove Banci za uslugu zamene istih, po važećoj Tarifi Banke. Ukoliko Klijent nije u mogućnosti da samostalno instalira ili reinstalira programe iz stava 1 ovog člana ili ima problema u korišćenju programa, Smart kartice ili Čitača smart kartice, Klijent može podneti Zahtev za uslugu instalacije/reinstalacije/asistencije u prostorijama Klijenta. U takvom slučaju, Klijent je u obavezi da prethodno uplati iznos tarife za ovu uslugu propisanu važećim Tarifnikom Banke. Nakon dobijanja potvrde o izvršenoj uplati, Banka će uslugu izvršiti angažovanjem Posrednika elektronske poruke. Ukoliko Klijent to posebno zahteva u Pristupnici, odabirom opcije Dodavanje korisnika na karticu druge banke, i ukoliko za to postoje odgovarajuči tehnički preduslovi, Banka će omogućiti Korisniku korišćenje usluga E Bankinga i bez dostavljanja diska, koverte i smart kartice iz stava 1 ovog člana. ČLAN 6. Korisnik može koristiti usluge E Bankinga prvog sledećeg radnog dana nakon preuzimanja svih potrebnih podataka i uređaja navedene u članu 5 ovog Ugovora. Banka zadržava pravo izmene obima i sadržaja usluga E Bankinga za vreme trajanja ovog Ugovora. O ovim izmenama Banka je dužna da obavesti Klijenta pre stupanja na snagu tih izmena, i to putem izvoda po računu, pisanom porukom, porukom, objavom na zvaničnom Internet sajtu Banke ili drugim načinom komunikacije.

3 ČLAN 7. Dodelom PIN-a i Smart kartice, Korisniku je omogućena identifikacija i pristup uslugama E Bankinga. Klijent i Korisnik preuzimaju punu odgovornost za čuvanje tajnosti PIN-a i Smart kartice, za usluge izvršene njihovim korišćenjem kao i za troškove nastale njihovim korišćenjem. Ako Korisnik posumnja ili sazna da njegov PIN zna druga osoba ili je PIN kompromitovan na bilo koji drugi način, dužan je da PIN odmah zameni, prema postupku opisanom u Korisničkom uputstvu. U slučaju gubitka ili krađe PIN-a ili Smart kartice, Klijent je dužan da o tome, u najkraćem mogućem roku, obavesti Banku. Klijent je saglasan da Banka ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja nastane zbog gubitka, krađe ili bilo koje druge vrste zloupotrebe PIN-a i/ili Smart kartice. Banka je saglasna da, na pismeni zahtev Klijenta, Korisniku dodeli novu novu Smart karticu i/ili Čitač, a na teret Klijenta prema važećoj Tarifi Banke. ČLAN 8. Ugovorne strane su saglasne da se u skladu sa važećim propisima elektronskim dokumentima i elektronskim porukama ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga samo zato što su u elektronskom obliku, kao i da elektronski potpis koji se može verifikovati na bazi elektronskog sertifikata, u pravnom prometu proizvodi pravne posledice kao i svojeručni potpis. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je elektronski potpis na jedinstven način povezan sa Korisnikom, da predstavlja dovoljnu informaciju za identifikaciju Korisnika, da je realizovan korišćenjem sredstava za generisanje elektronskog potpisa za koja je odgovoran Korisnik i da je povezan sa elektronskim porukama na koje se odnosi na takav način da se svaka naknadna izmena podataka može nedvosmisleno utvrditi. ČLAN 9. Banka nije odgovorna za posledice koje su nastale neovlašćenom ili nestručnom upotrebom opreme za korišćenje usluga E Bankinga, kao ni za telekomunikacione usluge koje pruža treća strana ili za smetnje ili nefunkcionisanje ili loše funkcionisanje usluga koje su van kontrole Banke ili usled delovanja više sile. Banka može izvršiti kratkotrajni prekid usluga navedenih u članu 3. ovog Ugovora, u slučaju neophodnog unapređenja sistema, popravki ili održavanja instalacija Banke, o čemu će Banka obavestiti Klijenta unapred, osim u hitnim slučajevima ili kada razlozi bezbednosti to ne dozvoljavaju. Banka zadržava pravo da izvrši izmene E Banking sistema neophodne za povećanje bezbednosti sistema, unapređenje tehničkih karakteristika sistema ili usklađivanja sa normama važećih propisa. Banka ne garantuje i ne preuzima odgovornost za računare i njihove delove (hardware) i programe (software) koje Korisnik upotrebljava pri korišćenju usluga E Bankinga. ČLAN 10. Svi postupci primopredaje elektronskih poruka Korisnika E Bankinga se beleže u sistemu Posrednika elektronske poruke, kao i lokalno kod Korisnika. Svi podaci koji se odnose na Klijenta, Korisnika i obavljene transakcije se čuvaju na siguran način u bazi podataka Banke, iz koje mogu biti reprodukovani na papiru ili ekranu, a ugovorne strane su saglasne da ovakvi podaci predstavljaju dokaz o izvršenim transakcijama i o njihovoj sadržini.

4 Banka se obavezuje da obezbedi tajnost podataka o Klijentu i Korisniku, kao i da spreči svaku zloupotrebu istih, s tim da se podaci o poslovanju preko E Bankinga smatraju poslovnom tajnom Banke i njih Banka isporučuje samo Klijentu, Korisniku i organima koji su ovlašćeni da ih zahtevaju prema važećim propisima. Klijent i Korisnik su dužni da prate i kontrolišu pristup opremi za korišćenje usluga E Bankinga. U slučaju da se konstatuje neovlašćen pristup, Klijent ili Korisnik je obavezan da isti odmah prijavi Banci kako bi se sprečila eventualna zloupotreba sistema. Klijent je saglasan da Banka ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu usled zloupotrebe sistema zbog neovlašćenog pristupa opremi za korišćenje usluga E Bankinga. Banka će, ako posumnja da postoji zloupotreba, privremeno blokirati obavljanje pojedinih ili svih E Banking usluga i o tome obavestiti Klijenta i Korisnika. U slučaju bilo kakvih sporova koji mogu nastati zbog neslaganja elektronskog zapisa kod Klijenta i Banke, smatraće se važećim podaci koji se nalaze u elektronskom zapisu kod Banke. ČLAN 11. Banka će privremeno blokirati obavljanje pojedinih ili svih E Banking usluga ili će raskinuti ovaj Ugovor ako se Klijent ne pridržava odredaba pozitivnih propisa, odredaba ovog Ugovora, Korisničkog uputstva ili drugih akata Banke. Klijent je saglasan da Banka može deaktivirati pojedine ili sve usluge E bankinga u slučaju kada Korisnik ne koristi te usluge duže od četiri meseca, bez obaveze da o tome obavesti Klijenta i Korisnika. Klijent može zahtevati ponovno aktiviranje usluga koje su deaktivirane usled nekorišćenja. Klijent može zatražiti privremenu blokadu obavljanja pojedinih E Banking usluga podnošenjem Zahteva u bilo kojoj ekpozituri Banke. ČLAN 12. Kod E Banking usluga vezanih za obavljanje platnog prometa, nalozi se izvršavaju na način propisan pozitivnim propisima i aktima Banke koji regulišu ovu oblast, važećim u trenutku izvršenja naloga. Klijent raspolaže sredstvima na svim računima, otvorenim na osnovu sklopljenog ugovora, za koje je predviđeno korišćenje pojedine E Banking usluge. Korisnik raspolaže sredstvima na onim računima Klijenta i do onih iznosa koji su navedeni u Pristupnici. Korisnik je odgovoran za kontrolu ispravnosti popunjenih naloga. Uvidom u promene na računima, Korisnik je dužan da prati ishod finansijskih transakcija obavljenih putem E Bankinga. Banka ne snosi odgovornost u slučaju kada je nalog odbijen u sistemu platnog prometa, a zbog greške Korisnika, niti odgovara za izvršenje nepravilno popunjenih naloga. S obzirom na automatsko izvršavanje naloga, Klijent je saglasan da snosi svu odgovornost u vezi sa elektronski potpisanim i dostavljenim nalozima. ČLAN 13. Klijent je dužan da Banci u pisanom obliku dostavi sve promene koje se odnose na njegove račune i pravni status u roku od osam dana od datuma nastanka promene.

5 ČLAN 14. Potpisivajem ovog ugovora, Klijent ovlašćuje Banku da sve troškove koji nastanu korišćenjem usluga E bankinga naplati zaduživanjem njegovih računa u Banci, a prema važećoj Tarifi Banke. Za E Banking usluge vezane za obavljanje platnog prometa, naknada se naplaćuje za svaku obavljenu transakciju u skladu sa važećom Tarifom Banke. Klijent je obavezan da čuva evidenciju o korišćenim uslugama E Bankinga u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu obavljanje platnog prometa. ČLAN 15. Klijent pečatom i potpisom ovlašćenog lica na ovom Ugovoru, potvrđuje da je upoznat sa Opštim pravilima i uslovima poslovanja Banke, koji čine sastavni deo ovog Ugovora. Banka zadržava pravo da, u skladu sa Zakonom o bankama, izmeni, dopuni i objavi Opšta pravila i uslove poslovanja. ČLAN 16. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica obe ugovorne strane i zaključuje se na neodređeno vreme. Svaka od Ugovornih strana može raskinuti ovaj Ugovor uz pisani zahtev drugoj ugovornoj strani i poštovanje otkaznog roka od 7 dana, a po prethodnom ispunjenju svih eventualno neizvršenih obaveza po ovom Ugovoru. U slučaju insolventnosti, blokade računa, stečaja ili likvidacije Klijenta kao i u slučaju smanjene likvidnosti Banke, Banka ima pravo da raskine ovaj Ugovor i bez poštovanja otkaznog roka navedenog u stavu 2. ovog člana, koje ovlašćenje Banka ima i u slučaju da Korisnik ili Klijent ne poštuje odredbe ovog Ugovora i Opštih uslova poslovanja. ČLAN 17. Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, shodno će se primenjivati odredbe Zakona o elektronskom potpisu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakon o bankama i drugi relevantni propisi. ČLAN 18. Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove nastojati rešiti sporazumno, a u slučaju nepostizanja sporazuma, spor će rešavati sud nadležan prema sedištu Banke. ČLAN 19. Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, po 1 (jedan) za svaku Ugovornu stranu. Mesto: Datum: za Klijenta m.p. za Banku m.p.

USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica: ni broj ,

USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica:  ni broj , USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica: https://www.voban.rs. ni broj 08074313, email: info@voban.rs, Novi Sad. www.voban.rs (u daljem tekstu: Banka).

Више

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште банке) (у даљем тексту: Банка), коју заступају председник

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу

Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу Број : 3829 Датум: 20.09.2018.године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

Memorandum mali

Memorandum mali 5) Opšti uslovi korištenja Addiko EBank, Addiko Mobile i Addiko SMS usluge za fizička lica v.1.8 Uvodne odredbe: Ovim Opštim uslovima Addiko Bank a.d. Banja Luka utvrđuje prava, obaveze i uslove korištenja

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд год. На основу члан

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд год. На основу члан РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд 12.02.2019. год. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник

Више

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija Opći uvjeti korištenja servisa e-račun za državu povezivanjem web servisom za obveznike javne nabave 1. Uvod i značenje pojmova 1.1. Ovim Općim uvjetima korištenja servisa e-račun za državu (u daljnjem

Више

Ugovor o transportu_Konacno

Ugovor o transportu_Konacno ПРИЛОГ Јавно предузеће Србијагас Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, кога заступа генерални директор матични бр., ПИБ као оператор транспортног система (у даљем тексту: ОТС ), и, ул. кога заступа матични

Више

JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Be

JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Be JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, 29.11.2011. godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd Izvrsni odbor JUBMES banke a.d. Beograd je na

Више

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj , internet stranica:

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj ,  internet stranica: POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj 08074313, email: info@voban.rs, internet stranica: https://www.voban.rs. Novi Sad. banka ad Novi Sad kao

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧИЛАЦ упућује ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ НАРУЏБЕНИЦОМ

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатински пут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Данa: 28.04.2015. Број: 1745/14-7 На основу члана

Више

Prilog br_ 9

Prilog br_ 9 ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD PRILOG BR. 9 poslovanja, primenjuju se odredbe ovih Opštih uslova poslovanja (dalje u tekstu: Opšti uslovi). Izdavalac ovih Opštih uslova za servise elektronskog bankarstva za

Више

U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 036/15 ZA LOT 1 i LOT - 2 Zaključen dana godine u prostorijama Ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe b

U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 036/15 ZA LOT 1 i LOT - 2 Zaključen dana godine u prostorijama Ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe b U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 036/15 ZA LOT 1 i LOT - 2 Zaključen dana 30.03.2015. godine u prostorijama Ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe broj 11, Sarajevo, između slijedećih ugovornih strana:

Више

POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica: (u daljem tekstu: ni broj , Novi Sad.

POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica:  (u daljem tekstu: ni broj ,  Novi Sad. POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica: https://www.voban.rs. (u daljem tekstu: ni broj 08074313, email: info@voban.rs, Novi Sad. www.voban.rs (u daljem tekstu: Banka). 3250157, S.W.I.F.T.:

Више

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine Prilog 2 Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga, usvojena na sednici Izvršnog odbora, održanoj dana 22.01.2019. godine (br. IO_2_19/5 od 22.01.2019. godine). POLITIKA PRIDRUŽIVANJA I RAZVRSTAVANJA

Више

Закључен између: УГОВОР О ОПШТИМ УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА АМРЕС УСЛУГА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ УСТАНОВЕ ''АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АМРЕС'', са се

Закључен између: УГОВОР О ОПШТИМ УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА АМРЕС УСЛУГА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ УСТАНОВЕ ''АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АМРЕС'', са се Закључен између: УГОВОР О ОПШТИМ УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА АМРЕС УСЛУГА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ УСТАНОВЕ ''АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АМРЕС'', са седиштем у Београду, ул. Булевар краља Александра број

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA OP ????????

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA OP ???????? САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 1. Општи подаци о јавној набавци... страна 3 2. Подаци о предмету јавне набавке... страна 4 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду... страна 5 4. Образац за оцену

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca I

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca I Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD. Beograd, Upravni odbor Banca Intesa AD Beograd,

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: ; / ; ПИБ: ; МАТ.БР.: ; ЕППДВ:13

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: ; / ; ПИБ: ; МАТ.БР.: ; ЕППДВ:13 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: +38125-463-111; +38125/463-115; ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198; ЕППДВ:132716493 Број: ЈН 1168/18-6 Дана: 12.02.2019. На основу

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br. 5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

УГОВОР О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ БАНКОМАТА Закључен у Београду, дана, између следећих уговорних страна: 1. НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК БЕОГРАД Д.О.О. БЕОГРА

УГОВОР О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ БАНКОМАТА Закључен у Београду, дана, између следећих уговорних страна: 1. НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК БЕОГРАД Д.О.О. БЕОГРА УГОВОР О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ БАНКОМАТА Закључен у Београду, дана, између следећих уговорних страна: 1. НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК БЕОГРАД Д.О.О. БЕОГРАД, регистрован у регистру привредних субјеката при

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

KORISNIČKO UPUTSTVO Online ekspozitura - krediti 05/19 C-EBKWU-02

KORISNIČKO UPUTSTVO Online ekspozitura - krediti 05/19 C-EBKWU-02 KORISNIČKO UPUTSTVO Online ekspozitura - krediti 05/19 C-EBKWU-02 A2 3 Online ekspozitura Online ekspozitura je servis u okviru e-bankinga koji vam pruža mogućnost da bez odlaska u Banku podnesete zahtev

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

Broj: /15

Broj: /15 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 01-1573/15 Sarajevo, 02.11.2015. godine PREDMET: Poziv na dostavu ponude Ugovorni organ,

Више

Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукати

Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукати Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије 09-40401-2837/5-19 05.07.2019. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукативног видео материјала услуге израдe едукативног видео

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

Уговор о тајм-шерингу (уговор о временски подељеном коришћењу туристичког објекта)

Уговор о тајм-шерингу (уговор о временски подељеном коришћењу туристичког објекта) Уговор о тајм-шерингу (уговор о временски подељеном коришћењу туристичког објекта) закључен године између: Привредног друштва за унапређење туризма из, улица и број, мат. број, ПИБ, рачун број код банке,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Microsoft Word - Pravilnik o politikama upravljanja sukobom interesa.doc

Microsoft Word - Pravilnik o politikama upravljanja sukobom interesa.doc P R A V I L N I K O POLITIKAMA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA Brokersko-dilerskog društva SBD Broker a.d. Subotica 1 Na osnovu člana 27. Pravilnika o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga

Више

U misiji izvrsnosti Opšti uslovi učestovanja u JUB Profi Club bonitetnom programu i opšti uslovi rada JUB Profi Club mobilne aplikacije 1. Učestvovanj

U misiji izvrsnosti Opšti uslovi učestovanja u JUB Profi Club bonitetnom programu i opšti uslovi rada JUB Profi Club mobilne aplikacije 1. Učestvovanj Opšti uslovi učestovanja u JUB Profi Club bonitetnom programu i opšti uslovi rada JUB Profi Club mobilne aplikacije 1. Učestvovanje u JUB Profi Club bonitetnom programu JUB Profi Club je bonitetni program,

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

U Opšti uslovi učestvovanja u JUB Profi Club bonitetnom programu i opšti uslovi rada JUB Profi Club mobilne aplikacije 1. Učestvovanje u JUB Profi Clu

U Opšti uslovi učestvovanja u JUB Profi Club bonitetnom programu i opšti uslovi rada JUB Profi Club mobilne aplikacije 1. Učestvovanje u JUB Profi Clu Opšti uslovi učestvovanja u JB Profi Club bonitetnom programu i opšti uslovi rada JB Profi Club mobilne aplikacije 1. čestvovanje u JB Profi Club bonitetnom programu JB Profi Club je bonitetni program,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE Preduzeće Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak resavanja

Више

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА Адреса:Мике Петровића Аласа Телефон централа: (ОП) п.фах 522, ПОТ Београд ТелефонДиректор: (011) 6454

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА Адреса:Мике Петровића Аласа Телефон централа: (ОП) п.фах 522, ПОТ Београд ТелефонДиректор: (011) 6454 ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА Адреса:Мике Петровића Аласа 12-14 Телефон централа: (ОП) 3408-101 п.фах 522, ПОТ Београд ТелефонДиректор: (011) 6454-945 Телефакс: (011) 3408-787 E-mail: оffice@vinca.rs

Више

Microsoft Word - UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA

Microsoft Word - UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA ŠTAMPANJE I DOSTAVE OBRAZACA I PUBLIKACIJA PO POZIVU 18/13; 10-2356/4 izmedju: 1. Zavod za statistiku, koga zastupa mr Gordana Radojević, PIB 02011506 (u daljem tekstu: NARUČILAC)

Више

UNION Banka DD Sarajevo Tel.: Dubrovačka br Sarajevo, Bosna i Hercegovina Fax:

UNION Banka DD Sarajevo Tel.: Dubrovačka br Sarajevo, Bosna i Hercegovina Fax: UNION Banka DD Sarajevo Tel.: +387 33 561 074 Dubrovačka br.6 +387 33 561 062 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Fax: +387 33 219 201 www.unionbank.ba E-mail: unionnet@unionbank.ba UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc На основу члана 124. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02) и члана 20.1.Статута Машинског факултета Универзитета у Београду, декан Машинског факултета доноси ПРАВИЛНИК О ДOДЕЛИ

Више

Naziv dokumenta

Naziv dokumenta Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za fizičke osobe 1. Uvod Izdavatelj ovih Općih uvjeta za korištenje usluge Internet bankarstva za fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) je

Више

Karlovačka banka d

Karlovačka banka d 1. OPĆE ODREDBE Općim uvjetima korištenja Mastercard SecureCode usluge (u nastavku teksta: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti ugovaranja i korištenja Mastercard SecureCode usluge Karlovačke banke d.d. (u nastavku

Више

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju prava, obveze

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br

Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br. 53/10, 10/2013), direktor preduzeća ELANA doo Beograd,

Више

P R A V I L N I K O POLITIKAMA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA Brokersko - dilerskog društva TRADEWIN 24 a.d. Novi Beograd Uvod Član 1. TRADEWIN 24 a.d.

P R A V I L N I K O POLITIKAMA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA Brokersko - dilerskog društva TRADEWIN 24 a.d. Novi Beograd Uvod Član 1. TRADEWIN 24 a.d. P R A V I L N I K O POLITIKAMA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA Brokersko - dilerskog društva TRADEWIN 24 a.d. Novi Beograd Uvod Član 1. TRADEWIN 24 a.d. Novi Beograd (u daljem tekstu: Društvo) svoje poslovanje

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 U primeni od 21.08.2019.godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD Beograd, Upravni

Више

POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE , internet stranica: htt

POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE ,  internet stranica: htt POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE 08074313, e-mail: info@voban.rs, internet stranica: https://www.voban.rs. ni broj 218 od 20.12.1989. godine.

Више

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, RS, doc _1_.docx

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, RS, doc _1_.docx OPŠTI USLOVI POSLOVANJA NOVE BANKE AD BANJA LUKA SA OVLAŠĆENIM MJENJAČIMA (Republika Srpska) Broj: 01-NO-XLV-E-02-c/19 Banja Luka, 09.07.2019. Dio prvi OPŠTE ODREDBE I UVOD Predmet Član 1. Opštim uslovima

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 U primeni od 17.03.2019.godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa a.d. Beograd,

Више

1. DODATNE USLUGE Pored prethodno navedenih osnovnih usluga, privatni korisnik može odabrati i sledeće dodatne usluge koje su podijeljene po kategorij

1. DODATNE USLUGE Pored prethodno navedenih osnovnih usluga, privatni korisnik može odabrati i sledeće dodatne usluge koje su podijeljene po kategorij 1. DODATNE USLUGE Pored prethodno navedenih osnovnih usluga, privatni korisnik može odabrati i sledeće dodatne usluge koje su podijeljene po kategorijama: Besplatne dodatne usluge Dodatne usluge sa naplatom

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20 Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: 09.05.2011. Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 2011. године С А Д Р Ж А Ј 1. Увод... 3 2. Поступак наплате

Више

JUBMES BANKA

JUBMES BANKA Šifra: OBR-061 Verzija: 2 Strana: 1/1 Organizaciona jedinica: OPFL 1. OSNOVNI PODACI O ZAHTEVU NAMENA KREDITA IZNOS KREDITA U RSD IZNOS KREDITA U EUR ROK OTPLATE GRACE PERIOD DEPOZIT % EUR UĈEŠĆE % RSD

Више

Bulevar Milutina Milankovića 3B Beograd, Srbija USLOVI KORIŠCENJA USLUGE OSIGURANJA MILENIJUM OSIGURANJA ADO, Beograd PUTEM WEB SHOPA I DRUGIH SREDSTA

Bulevar Milutina Milankovića 3B Beograd, Srbija USLOVI KORIŠCENJA USLUGE OSIGURANJA MILENIJUM OSIGURANJA ADO, Beograd PUTEM WEB SHOPA I DRUGIH SREDSTA USLOVI KORIŠCENJA USLUGE OSIGURANJA MILENIJUM OSIGURANJA ADO, Beograd PUTEM WEB SHOPA I DRUGIH SREDSTAVA KOMUNIKACIJE NA DALJINU USLOVE KORIŠCENJA USLUGE OSIGURANJA MILENIJUM OSIGURANJA ADO, Beograd PUTEM

Више

ЈНМВ 2.2.9Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕН

ЈНМВ 2.2.9Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕН ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.2.9 Н/2018 Пожаревац, Април 2018. године Страна 1 од 10 На

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju prava, obveze

Више

Pravila korišćenja elektronskog i mobilnog bankarstva za potrošače

Pravila korišćenja elektronskog i mobilnog bankarstva za potrošače Pravila za korišćenje elektronskog i mobilnog bankarstva za potrošače I OPŠTE ODREDBE Pravilima za korišćenje elektronskog i mobilnog bankarstva za potrošače (u daljem tekstu: Pravila) uređuju se uslovi

Више

Microsoft Word - opsti uslovi.doc

Microsoft Word - opsti uslovi.doc OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA RAIFFEISEN NET SERVISA ZA FIZIČKA LICA POJMOVI Banka Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Raiffeisen NET servisi: - Raiffeisen Internet bankarstvo, - Raiffeisen mobilno bankarstvo

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, FBiH, _1_.doc

Microsoft Word - Opsti uslovi poslovanja sa ovlastenim mjenjacem, FBiH, _1_.doc OPŠTI USLOVI POSLOVANJA NOVE BANKE AD BANJA LUKA SA OVLAŠTENIM MJENJAČIMA (Federacija BiH) NADZORNI ODBOR BANKE Broj: 01-NO-XLV-E-02-b/19 Banja Luka, 09.07.2019. Dio prvi OPŠTE ODREDBE I UVOD Predmet Član

Више

Elektronsko bankarstvo Uputstvo za korišćenje

Elektronsko bankarstvo Uputstvo za korišćenje Sadržaj 1. Uvod... 3 2. Kako da se aktiviram?... 4 3. Prijava u e-banking aplikaciju... 6 4. Obnova lozinke... 7 5. Početna strana... 8 6. Računi... 9 7. Plaćanja...10 7.1 Standardno plaćanje... 11 7.2

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Korisničko uputstvo za uslugu ClickPay u Mobilnom bankarstvu BIHAMK 1. OPIS USLUGE Usluga ClickPay omogućava prijem unaprijed popunjenog naloga za pla

Korisničko uputstvo za uslugu ClickPay u Mobilnom bankarstvu BIHAMK 1. OPIS USLUGE Usluga ClickPay omogućava prijem unaprijed popunjenog naloga za pla Korisničko uputstvo za uslugu u Mobilnom bankarstvu BIHAMK 1. OPIS USLUGE Usluga omogućava prijem unaprijed popunjenog naloga za plaćanje mjesečnih zaduženja za članstvo Bosanskohercegovačkog auto-moto

Више

U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. s

U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. s U primeni od 17.03.2019.godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD Beograd, Upravni

Више

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује се садржина и начин вођења књиге инспекције, грађевинског

Више