Memorandum Banke

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Memorandum Banke"

Транскрипт

1 RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD IZVRŠNI ODBOR Broj: /2011 Dana: Na osnovu člana 40. Statuta, a u vezi sa Odlukom o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Odluka Skupštine, broj: /2011 od godine), članom 45. Odluke o obavljanju depozitnih, kreditnih i drugih bankarskih poslova RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Odluka Upravnog odbora, broj: /2011 od godine), članom 32. Odluke o kamatnoj politici i načinu utvrďivanja visine kamatnih stopa i naknada za usluge RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Odluka Upravnog odbora, broj: /2011 od godine), kao i članom 49. Opštih uslova poslovanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Drugi Prečišćen tekst, broj: /2010 od godine), Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad na 151. sednici održanoj dana godine donosi sledeću ODLUKU O POSLOVANJU PLATNIM KARTICAMA I OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovom Odlukom se definišu uslovi i način izdavanja i korišćenja platnih kartica (u daljem tekstu: kartica). Član 2. Kartica jeste instrument bezgotovinskog plaćanja koji njegovom korisniku omogućava plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca. Kartica glasi na ime korisnika i neprenosiva je. Član 3. Član 4. Kartica je vlasništvo Banke i na njen zahtev mora biti vraćena od strane korisnika. Član 5. Uz odreďene vrste računa Banka može izdavati pojedine vrste kartica i kao identifikacione. Član 6. Kartice po izgledu mogu biti sa reljefnom štampom (embosirane), glatke, na papirnom kerijeru ili čip kartice. Kartice po vrsti mogu biti debitne ili kreditne. Kreditne kartice po vrsti mogu biti charge ili revolving. Banka je u sistemu DinaCard, Visa i Master kartica. Član 7. Član 8. Korišćenje, izdavanje, kao i prava i obaveze korisnika kartice regulišu se ovom Odlukom i operativnim pravilima izdavanja i korišćenja pojedinih kartica u sistemima tih kartica.

2 II KARTICE KOJE BANKA IZDAJE Član DINACARD ZA TEKUĆI RAČUN kartica je debitna kartica, vezana za tekući dinarski račun fizičkog lica koji se zadužuje za sve transakcije u zemlji ili inostranstvu i pored osnovne funkcije je i identifikaciona kartica 2. DINACARD ZA POLJOPRIVREDNIKE kartica je debitna kartica, vezana za namenski dinarski račun fizičkog lica (nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva) koji se zadužuje za sve transakcije u zemlji ili inostranstvu i pored osnovne funkcije je i identifikaciona kartica 3. DINACARD PO TEKUĆEM RAČUNU BEZ REDOVNOG PRILIVA kartica je debitna kartica, vezana za namenski dinarski račun fizičkog lica koji se zadužuje za sve transakcije u zemlji ili inostranstvu i pored osnovne funkcije je i identifikaciona kartica 4. DINACARD REVOLVING KREDITNA kartica je kreditna revolving kartica vezana za dinarski kreditni račun fizičkog lica, koji se zadužuje za sve transakcije u zemlji ili inostranstvu 5. DINACARD POSLOVNA kartica je debitna kartica vezana za transakcioni račun pravnog lica ili preduzetnika koji se zadužuje za sve transakcije u zemlji ili inostranstvu 6. VISA ELECTRON ZA TEKUĆI RAČUN kartica je debitna kartica, vezana za tekući ili namenski dinarski račun fizičkog lica koji se zadužuje za sve transakcije u zemlji ili inostranstvu uz mogućnost da bude vezana za namenski devizni račun fizičkog lica, koji se zadužuje za sve transakcije. 7. VISA ELECTRON BUSINESS kartica je debitna kartica vezana za transakcioni račun pravnog lica ili preduzetnika koji se zadužuje za sve transakcije u zemlji ili inostranstvu 8. VISA CLASSIC REVOLVING KREDITNA kartica je kreditna revolving kartica vezana za dinarski kreditni račun fizičkog lica, koji se zadužuje za sve transakcije u zemlji ili inostranstvu 9. VISA BUSINESS KREDITNA kartica je kreditna charge kartica vezana za namenski dinarski kreditni račun pravnog lica ili preduzetnika koji se zadužuje za sve transakcije u zemlji ili inostranstvu 10. VISA VIRTUON kartica debitna kartica, vezana za namenski dinarski račun fizičkog lica koji se zadužuje za sve transakcije putem interneta III IZDAVANJE KARTICA Član 10. Korisnik kartice može biti fizičko lice, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik ili pravno lice. Član 11. Korisnik kartice je odgovoran za tačnost svih podataka datih Banci i u obavezi je da svaku promenu podataka iz Zahteva za izdavanje kartice prijavi Banci. Član 12. Korisniku se u organizacionoj jedinici poslovne mreže Banke uručuje kartica i PIN (lični identifikacioni broj). Korisnik je u obavezi da odmah po prijemu potpiše karticu. Nepotpisana kartica je nevažeća, a eventualne finansijske posledice u slučaju zloupotrebe nepotpisane kartice snosi korisnik. Član 13. Na zahtev Korisnika osnovne kartice i uz njegovu pismenu saglasnost, Banka može izdati dodatne kartice po računu osnovne kartice. 2 / 19

3 IV KORIŠĆENJE KARTICA Član 14. Kartice se mogu koristiti na svakom prodajnom i isplatnom mestu gde je omogućeno prihvatanje Dinacard u zemlji i inostranstvu na mreži kompanije Discover Financial Services, Pulse i Diners Club Internacional, Visa ili Mastercard kartica, kao i za plaćanje na internetu u zavisnosti od kartice koje Banka izdaje. Član 15. Korišćenje debitnih kartica je uslovljeno raspoloživim, a može biti i ograničeno minimalnim, stanjem na računu po kom je kartica izdata. Korišćenje kreditnih kartica je uslovljeno raspoloživim iznosom kreditnog limita i urednim izmirivanjem mesečnih obaveza. Član 16. Korisnik je dužan da prilikom plaćanja roba i usluga na prodajnom mestu potpiše račun (slip), odnosno unese PIN, i na zahtev pokaže lične isprave. Član 17. Korisnik ne sme platnu karticu ostavljati kao zalog ili sredstvo obezbeďenja. Član 18. Korisnik kartice je dužan da na zahtev prodavca na prodajnom mestu preda karticu kojoj je uskraćeno pravo korišćenja. Član 19. Troškovi konverzije za transakcije obavljene u inostranstvu padaju na teret korisnika kartice. Kurs po kom se obračunava konverzija za kartice u VISA sistemu plaćanja, je važeći kurs VISA International na dan knjiženja transakcije. Kurs po kom se obračunava konverzija za kartice u DINACARD sistemu plaćanja, je zvanični prodajni kurs NBS važeći na dan knjiženja transakcije. Član 20. Korisnik kartice je isključivo odgovoran za pravilno korišćenje kartice, dužan je da karticu i sve podatke sa kartice zaštiti, a PIN drži u tajnosti. V KAMATE I Član 21. U zavisnosti od vrste kreditne kartice Banka obračunava i naplaćuje promenljivu nominalnu kamatnu stopu koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi 2w repo Narodne banke Srbije uvećana za maržu Banke. Promena kamatne stope se vrši periodično u zavisnosti od promene referentne kamatne stope Narodne banke Srbije i to tako što se referentna kamatna stopa objavljena u tekućem mesecu primenjuje počev od 01. dana u sledećem mesecu o čemu će Korisnik biti obavešten u Izvodu. Izvod za kreditne kartice se dostavlja u tekućem mesecu za prethodni mesec. Referentna kamatna stopa je promenljiv elemenat kamatne stope, a marža je fiksni elemenat kamatne stope. U zavisnosti od vrste kreditne kartice, a u slučaju docnje po kreditnoj kartici, Banka obračunava i naplaćuje ugovorenu kamatu za slučaj docnje po ugovorenoj fiksnoj nominalnoj kamatnoj stopi. Korisnik je u docnji narednog dana koji dolazi iza dana do kog je bio obavezan da ispuni svoju obavezu po ugovoru o kartici. 3 / 19

4 Ukoliko je zakonom propisana zatezna kamata veća od ugovorene fiksne nominalne kamatne stope za slučaj docnje po kreditnoj kartici, primenjivaće se zakonom propisana zatezna kamata. Kamata za slučaj docnje obračunava se od dana nastanka docnje do dana uplate obaveza. Obračun kamate se vrši primenom konformnog metoda. Član 22. Kamata po kreditnim karticama se obračunava poslednjeg dana u mesecu na stanje duga iz prethodnog meseca (nedospele obaveze iz predhodnog meseca) umanjeno za upate u tekućem mesecu (potrošnja u tekućem mesecu ne u ulazi u obračun kamate za taj mesec). Obaveze po kreditnoj kartici (u daljem tekstu: minimalni iznos za uplatu) dospevaju na plaćanje 01. u mesecu. Korisnik ima mogućnost da od dana dospeća do 10-og u tekućem mesecu izmiri minimalni iznos za uplatu. Ukoliko korisnik ne izmiri minimalni iznos za uplatu zaključno sa 10-im u tekućem mesecu, kartica se blokira, obračunava kamata po ugovorenoj fiksnoj nominalnoj kamatnoj stopi u slučaju docnje od 01-og u tekućem mesecu do izmirenja dospelih obaveza, kao i naknada za blokadu kartice. Član 23. Banka naplaćuje naknade u zavisnosti od kartica koje Banka izdaje. VI USTUPANJE POTRAŽIVANJA Član 24. Korisnik kartice vezane za račun fizičkog lica je saglasan da u slučaju neizmirenja obaveza po ovom Ugovoru, Banka radi naplate svog potraživanja može ustupiti potraživanje iz ovog Ugovora jednoj banci o čemu će pisanim putem obavestiti Korisnika. U slučaju ustupanja potraživanja, Korisnik kartice vezan za račun fizičkog lica zadržava sva prava koja su ugovorena, kao i pravo isticanja prigovora. VII PRAVO NA ODUSTANAK Član 25. Korisnik kreditne kartice vezane za račun fizičkog lica ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kartici u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navoďenja razloga za odustanak. Pri odustanku od ugovora o kartici, a pre isteka roka iz 1. stava ovog člana, korisnik je dužan pisanim putem obavestiti Banku, s tim da se datumom odustanka smatra datum kada je Banka primila obaveštenje o odustanku. Korisnik kreditne kartice vezane za račun fizičkog lica je u slučaju odustanka, ukoliko je koristio karticu, dužan da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odustanku, vrati Banci karticu i vrati iskorišćena sredstva uvećana za kamatu po ugovorenoj kamatnoj stopi, za vreme korišćenja sredstava. Troškovi izdavanja kreditne kartice vezane za račun fizičkog lica i PIN-a, u slučaju odustanka koji je predmet ovog člana se ne naplaćuju. VIII PRAVILA IZDAVANJA KARTICA Član 26. U zavisnosti od kartice koje Banka izdaje, kartica se vezuje za odgovarajući račun. Član 27. Zahtev za izdavanje kartice u zavisnosti od kartice koje banka izdaje može da sadrži sledeće elemente: lične podatke korisnika kartice, podaci o prebivalištu, podaci o računu koji je vezan za platnu karticu, podaci o zaposlenju, podaci o firmi nosioca kartice, model kreditiranja, podaci o nosiocima dodatnih kartica i dodatne podatke. 4 / 19

5 Član 28. Kreditnu karticu može dobiti kreditno sposoban klijent fizičko lice koji zadovoljva uslove iz Odluke o kreditiranju fizičkih lica u delu koji reguliše kreditnu sposobnost klijenta i uslove koje klijent mora da ispuni. Član 29. Uslovi otplate i odreďivanje limita kreditne revolving kartice fizičkih lica: - Mesečna otplata duga po izboru klijenta je 10%, 5%, i 3%. - Ukupan iznos mesečne otplate čini zahtevana otplata procenta duga nastalog korišćenjem kartice uvećana za kamatu i naknadu za korišćenje kartice koje se nalaze u prilogu Odluke. - Metod odreďivanja iznosa limita: Trostruki iznos mogućeg dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu minimalno ,00 RSD i maksimalno ,00 RSD. - Revizija visine limita vrši se godišnje i u mesecu isteka kartice. Član 30. Uslovi otplate i odreďivanje limita kreditne charge kartice pravnih lica: - Metod odreďivanja iznosa limita na nivou pravnog lica: trećina iznosa okvirnog kredita za transakcioni račun. - Revizija visine limita vrši se godišnje i u mesecu isteka kartice. Član 31. Rok važnosti debitnih kartica je 3 godine od meseca izdavanja. Rok važnosti kreditnih kartica je 2 godine od meseca izdavanja. Rok važenja virtuon/internet kartica je 1 godina od meseca izdavanja. Reizdavanje kartice vrši se u mesecu isteka kartice i korisnik može od 15-og u mesecu da preuzme karticu. Banka zadržava pravo da ne reizda kartice koje nisu imale transakcije u poslednjih 6 meseci. IX REKLAMACIJA Član 32. Korisnik je dužan da reklamaciju dostavi u pisanoj formi Banci najkasnije 5 radnih dana po prijemu izvoda, a uz prezentovanje računa (slipa) transakcije koja je predmet reklamacije. Reklamacije koje nisu dostavljene u naznačenom roku neće biti razmatrane, a finansijski gubitak snosi korisnik kartice. Član 33. U slučaju neopravdane reklamacije, za sve operativne troškove Banka će zadužiti račun korisnika po kom je izdata kartica. U slučaju opravdane reklamacije korisnik se oslobaďa bilo kakvog troška, a reklamirani iznos transakcije odobrava se korisniku po okončanju reklamacije. X ZLOUPOTREBLJENA, UKRADENA ILI IZGUBLJENA KARTICA Član 34. Korisnik je dužan da odmah prijavi gubitak/kraďu kartice centru za autorizaciju ili Banci. Korisnik je dužan da u najkraćem roku (najduže 3 radna dana) u pisanoj formi potvrdi prijavu gubitaka/kraďe kartice Banci. Banka ne snosi odgovornost za štete nastale upotrebom platne kartice koje nastaju kao rezultat okolnosti na koje Banka nije i ne može uticati, kao što je odbijanje ili neispravno izvršavanje autorizacije usled greške u sistemu obrade pri centru za autorizaciju ili telekomunikacionih linija, nestanak električne energije, kvara bankomata, itd. Banka ne snosi odgovornost za potencijalno odbijanje od strane trgovaca da prihvati platnu karticu. 5 / 19

6 Korisnik snosi sve gubitke u vezi sa svakom transakcijom izvršenom zloupotrebom koju sam učini, a snosi i gubitke nastale zbog toga što nije ispunio svoje obaveze koje proizlaze iz propisanih uslova o izdavanju i korišćenju platne kartice, obavezu da bez odlaganja obavesti Banku o gubitku, kraďi i zloupotrebi platne kartice i obavezu da na adekvatan način čuva lični identifikacioni broj, odnosno u slučaju VISA Virtuon kartice CVV. Korisnik ne snosi gubitke nastale po osnovu transakcija izvršenih posle prijave Banci gubitka, kraďe ili neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice, osim ako je sam izvršio zloupotrebu ili učestvovao u zloupotrebi ili delovao s namerom prevare. Član 35. U slučaju da je došlo do neovlašćenog korišćenja platne kartice vezane za račun fizičkog lica, odnosno podataka s platne kartice vezane za račun fizičkog lica korisnik je dužan da, odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja, prijavi Banci transakciju izvršenu neovlašćenim korišćenjem platne kartice vezane za račun fizičkog lica, odnosno podataka s platne kartice vezane za račun fizičkog lica, u kom slučaju može snositi gubitke koji su posledica neovlašćenog korišćenja najviše do iznosa od dinara. XI OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE Član 36. Banka može otkazati korišćenje kartice bez obrazloženja ukoliko korisnik ne postupa u skladu sa Ugovorom. Korisnik kartice je dužan da na zahtev Banke vrati svoju i sve dodatne kartice odmah po prijemu zahteva o otkazu kartice. Član 37. Korisnik kartice može otkazati korišćenje kartice isključivo pisanim putem, najkasnije trideset dana pre isteka roka važenja kartice. Sve troškove i transakcije nastale do dana vraćanja kartice snosi korisnik. XII OSTALE ODREDBE Član 38. Uslovi i način izdavanja i/ili korišćenja platnih kartica su dati u Prilogu 1 do Priloga 12 koji su sastavni deo ove Odluke. Za pojedine vrste kartica Banka može prilogom za konkretnu vrstu kartice, odnosno pojedinačnom odlukom utvrditi uslove različite od uslova navedenih u prethodnim članovima ove Odluke. Član 39. Po posebnim aranžmanima od interesa za Banku, Banka može ugovarati i odreďivati i različite uslove od uslova utvrďenih ovom Odlukom, vodeći računa o uslovima na tržištu i konkurenciji u okruženju. Član 40. Banka će fizičko lice na njegov zahtev, obavestiti da može dobiti i pismene informacije u vezi sa opštim uslovima poslovanja sa karticama koji su u vezi sa njegovim zahtevom. Fizičko lice ima pravo da traži od Banke odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koje se odnose na primenu opštih uslova poslovanja sa karticama. XIII ZAVRŠNE ODREDBE Član 41. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se najkasnije 15 dana pre njene primene. Ova Odluka se primenjuje od godine, osim člana 35. ove Odluke koji se primenjuje od godine. Ova Odluka važi do donošenja nove odluke koja ureďuje istu materiju. Sve izmene i dopune ove Odluke objavljuju se najkasnije 15 dana pre njihove primene. 6 / 19

7 Danom početka primene ove Odluke, odnosno godine, prestaje da važi Odluka o poslovanju platnim karticama broj /2011 od godine. 7 / 19

8 Prilog 1. DINACARD ZA TEKUĆI RAČUN kartica fizičko lice da embosirana debitna tekući dinarski račun fizičkog lica nije omogućeno pristupnica Dokumentacija koju je klijent dostavio Banci prilikom otvaranja tekućeg računa smatra se važećom. Članarina za osnovnu karticu (mesečno): / Članarina za dodatnu karticu (mesečno): / Gašenje kartice: / Ponovno izdavanje PIN-a: / 2,00% od iznosa transakcije, min.60,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min.250,00 RSD Na bankomatu banke: / 2,00% od iznosa transakcije, min.60,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min.250,00 RSD 8 / 19

9 Prilog 2. DINACARD ZA POLJOPRIVREDNIKE kartica fizičko lice da embosirana debitna namenski tekući dinarski račun fizičkog lica nije omogućeno pristupnica Dokumentacija koju je klijent dostavio Banci prilikom otvaranja namenskog računa smatra se važećom. Članarina za osnovnu karticu (mesečno): / Članarina za dodatnu karticu (mesečno): / Gašenje kartice: / Ponovno izdavanje PIN-a: / 2,00% od iznosa transakcije, min.60,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min.250,00 RSD Na bankomatu banke: / 2,00% od iznosa transakcije, min.60,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min.250,00 RSD 9 / 19

10 Prilog 3. DINACARD PO TEKUĆEM RAČUNU BEZ REDOVNOG PRILIVA kartica fizičko lice da embosirana debitna namenski tekući dinarski račun fizičkog lica nije omogućeno pristupnica Dokumentacija koju je klijent dostavio Banci prilikom otvaranja namenskog računa smatra se važećom. Članarina za osnovnu karticu (mesečno): / Članarina za dodatnu karticu (mesečno): / Gašenje kartice: / Ponovno izdavanje PIN-a: / 2,00% od iznosa transakcije, min.60,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min.250,00 RSD Na bankomatu banke: / 2,00% od iznosa transakcije, min.60,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min.250,00 RSD 10 / 19

11 PRAVILA Procenat otplate: Iznos limita: Članarina za osnovnu karticu (mesečno): Članarina za dodatnu karticu (mesečno): Prilog 4. DINACARD REVOLVING KREDITNA kartica fizičko lice ne embosirana kreditna revolving dinarski kreditni račun fizičkog lica nije omogućeno Pristupnica overana od strane poslodavca, Izveštaj kreditnog biroa Overeni podaci od strane isplatioca zarada o prosečnom primanju u poslednja 3 meseca za podnosioca zahteva, Izveštaj Kreditnog biroa Član 29., stav 1. i 2. Odluke Član 29., stav 3. i 4. Odluke 80,00 RSD 50,00 RSD Gašenje kartice: / Deblokada kartica: 350,00 RSD Na bankomatu banke: KAMATA Ugovorena promenjiva nominalna kamatna stopa: Ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa u slučaju docnje: 2,00% od iznosa transakcije, min. 250,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min. 250,00 RSD (2w repo + 13,50)% G 69,59% G (4,50% M) 11 / 19

12 Prilog 5. DINACARD POSLOVNA kartica pravno lice / preduzetnik ne embosirana debitna transakcioni račun pravnog lica ili preduzetnika nije omogućeno Pristupnica Dokumentacija koju je klijent dostavio Banci prilikom otvaranja transakcionog računa smatra se važećom. Članarina (mesečno): / Gašenje kartice: 700,00 RSD Slanje izvoda poštom: 80,00 RSD Promena PIN-a na bankomatu / 2,00% od iznosa transakcije, min.100,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min.250,00 RSD Na bankomatu banke: / 2,00% od iznosa transakcije, min.100,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min.250,00 RSD 12 / 19

13 Prilog 6. VISA ELECTRON ZA TEKUĆI RAČUN kartica fizičko lice ne glatka, čip debitna tekući dinarski račun / namenski devizni račun fizickog lica Ukoliko je kartica uz dinarski račun vezana i za devizni račun transakcijom u inostranstvu se zadužuje prvo devizni račun, a nakon potrošnje sredstava na deviznom računu, zadužuje se dinarski račun dok se transakcijom u zemlji prvo zadužuje dinarski račun, a nakon potrošnje sredstava na dinarskom računu, zadužuje se devizni račun. nije omogućeno pristupnica Dokumentacija koju je klijent dostavio Banci prilikom otvaranja tekućeg računa smatra se važećom. Članarina za osnovnu karticu (mesečno): / Članarina za dodatnu karticu (mesečno): / Gašenje kartice: / Troškovi slanja zadržane kartice na bankomatu u inostranstvu: Promena PIN-a na bankomatu / 2,00% od iznosa transakcije, min.120,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min. 5,00 EUR Na bankomatu banke: / 2,00% od iznosa transakcije, min.60,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min. 5,00 EUR 13 / 19

14 Prilog 7. VISA ELECTRON BUSINESS kartica pravno lice / preduzetnik ne glatka, čip debitna transakcioni račun pravnog lica ili preduzetnika Nije omogućeno Pristupnica Dokumentacija koju je klijent dostavio Banci prilikom otvaranja transakcionog računa smatra se važećom. Članarina (mesečno): / Gašenje kartice: 700,00 RSD/ Ponovno izdavanje PIN-a: / Slanje izvoda poštom: 80,00 RSD Troškovi slanja zadržane kartice na bankomatu u inostranstvu: Promena PIN-a na bankomatu / 2,00% od iznosa transakcije, min.200,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min.500,00 RSD Na bankomatu banke: / Troškovi konverzije za internacionalne transakcije: (issuer option conversion fee) Dodatni troškovi za sve Visa internacionalne transakcije 2,00% od iznosa transakcije, min.100,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min. 1,00% 1,00% 14 / 19

15 PRAVILA Procenat otplate: Iznos limita: Članarina za osnovnu karticu (mesečno): Članarina za dodatnu karticu (mesečno): Prilog 8. VISA CLASSIC REVOLVING KREDITNA kartica fizičko lice ne embosirana, čip kreditna revolving dinarski kreditni račun fizičkog lica omogućeno Pristupnica overena od strane poslodavca, Izvestaj kreditnog biroa Overeni podaci od strane isplatioca zarada o prosečnom primanju u poslednja 3 meseca za podnosioca zahteva, Izveštaj Kreditnog biroa Član 29., stav 1. i 2. Odluke Član 29., stav 3. i 4. Odluke 80,00 RSD 50,00 RSD Gašenje kartica: / Deblokada kartica: 350,00 RSD Troškovi slanja zadržane kartice na bankomatu u inostranstvu: Promena PIN-a na bankomatu / Na bankomatu banke: KAMATA Ugovorena promenjiva nominalna kamatna stopa: Ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa u slučaju docnje: 3,00% od iznosa transakcije, min. 500,00 RSD 3,00% od iznosa transakcije, min. 500,00 RSD (2w repo + 13,50)% G 69,59% G (4,50% M) 15 / 19

16 Prilog 9. VISA BUSINESS KREDITNA kartica pravno lice / preduzetnik ne Embosirana, čip kreditna charge namenski dinarski kreditni račun pravnog lica ili preduzetnika omogućeno PRAVILA Iznos limita: Članarina za osnovnu karticu (mesečno): Članarina za dodatnu karticu (mesečno): Hitna izrada: Gašenje kartice: Kreditna sposobnost utvrďuje se na osnovu dokumentacije i predloga od strane Sektora za korporativno bankarstvo, a po propisanoj proceduri od strane ovog Sektora. Predlog od strane Sektora za korporativno bankarstvo, a po propisanoj proceduri od strane ovog Sektora. Član 30., stav 1. Odluke 100,00 RSD 700,00 RSD 500,00 RSD Troškovi slanja zadržane kartice na bankomatu u inostranstvu: Promena PIN-a na bankomatu / Na bankomatu banke: Troškovi konverzije za internacionalne transakcije: (issuer option conversion fee) Dodatni troškovi za sve Visa internacionalne transakcije KAMATA 4,00% od iznosa transakcije, min. 3,00% od iznosa transakcije, min.750,00 RSD 3,00% od iznosa transakcije, min.200,00 RSD 3,00% od iznosa transakcije, min. 3,00% od iznosa transakcije, min.750,00 RSD 1,00% 1,00% Ugovorena promenjiva nominalna kamatna stopa 0,00% Ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa u slučaju docnje: 69,59% G (4,50% M) 16 / 19

17 Minimalni iznos za korišćenje kartice Prilog 10. VISA VIRTUON kartica fizičko lice ne Na papirnom kerijeru debitna namenski tekući dinarski račun fizičkog lica omogućeno pristupnica Dokumentacija koju je klijent dostavio Banci prilikom otvaranja namenskog računa smatra se važećom. Članarina za osnovnu karticu (mesečno): / Članarina za dodatnu karticu (mesečno): / Gašenje kartice: / 17 / 19

18 KARTICE KOJE NISU U PONUDI PRAVILA Procenat otplate: Iznos limita: Članarina za osnovnu karticu (mesečno): Članarina za dodatnu karticu (mesečno): Prilog 11. DINACARD KREDITNA kartica fizičko lice ne embosirana kreditna revolving dinarski kreditni račun fizičkog lica nije omogućeno Pristupnica overana od strane poslodavca, Izveštaj kreditnog biroa Overeni podaci od strane isplatioca zarada o prosečnom primanju u poslednja 3 meseca za podnosioca zahteva, Izveštaj Kreditnog biroa Član 29., stav 1. i 2. Odluke Član 29., stav 3. i 4. Odluke 80,00 RSD 50,00 RSD Gašenje kartice: / Deblokada kartica: 350,00 RSD Na bankomatu banke: KAMATA 2,00% od iznosa transakcije, min. 250,00 RSD 2,00% od iznosa transakcije, min. 250,00 RSD Ugovorena fiksna kamatna stopa: 23,87% G (1,80% M) Ugovorena fiksna kamatna stopa u slučaju docnje: 69,59% G (4,50% M) 18 / 19

19 PRAVILA Procenat otplate: Iznos limita: Članarina za osnovnu karticu (mesečno): Članarina za dodatnu karticu (mesečno): Prilog 12. VISA CLASSIC KREDITNA kartica fizičko lice ne embosirana, čip kreditna revolving dinarski kreditni račun fizičkog lica omogućeno Pristupnica overena od strane poslodavca, Izvestaj kreditnog biroa Overeni podaci od strane isplatioca zarada o prosečnom primanju u poslednja 3 meseca za podnosioca zahteva, Izveštaj Kreditnog biroa Član 29., stav 1. i 2. Odluke Član 29., stav 3. i 4. Odluke 80,00 RSD 50,00 RSD Gašenje kartica: / Deblokada kartica: 350,00 RSD Troškovi slanja zadržane kartice na bankomatu u inostranstvu: Promena PIN-a na bankomatu / Na bankomatu banke: KAMATA 3,00% od iznosa transakcije, min. 500,00 RSD 3,00% od iznosa transakcije, min. 500,00 RSD Ugovorena fiksna kamatna stopa: 23,87% G (1,80% M) Ugovorena fiksna kamatna stopa u slučaju docnje: 69,59% G (4,50% M) 19 / 19

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Be

JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Be JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, 29.11.2011. godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd Izvrsni odbor JUBMES banke a.d. Beograd je na

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj , internet stranica:

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj ,   internet stranica: POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj 08074313, email: info@voban.rs, internet stranica: https://www.voban.rs. Novi Sad. banka ad Novi Sad kao

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro 1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4)218250930003 Broj računa: 1340100000000120 INFORMACIONI LIST o uslovima

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica: (u daljem tekstu: ni broj , Novi Sad.

POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica:   (u daljem tekstu: ni broj ,   Novi Sad. POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica: https://www.voban.rs. (u daljem tekstu: ni broj 08074313, email: info@voban.rs, Novi Sad. www.voban.rs (u daljem tekstu: Banka). 3250157, S.W.I.F.T.:

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више

POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE , internet stranica: htt

POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE ,   internet stranica: htt POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE 08074313, e-mail: info@voban.rs, internet stranica: https://www.voban.rs. ni broj 218 od 20.12.1989. godine.

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1 Datum primene: 21.08.2019. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd tel. +381 11 3202 100 fax. +381 11 2207

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

OUCC-FL _ final

OUCC-FL _ final OPŠTI USLOVI POSLOVANJA RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU NA IZDAVANJE KREDITNIH KARTICA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA Ovim Opštim uslovima poslovanja koji se primenjuju na izdavanje kreditnih

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

Tarifnik- Izvod iz akta Banke o tarifi OD-KE-F-002 Ver MasterCard Standard Izdavanje kreditne kartice: - Izdavanje kreditne kartice - Van pa

Tarifnik- Izvod iz akta Banke o tarifi OD-KE-F-002 Ver MasterCard Standard Izdavanje kreditne kartice: - Izdavanje kreditne kartice - Van pa Tarifnik Izvod iz akta Banke o tarifi ODKEF002 Ver. 26042019 MasterCard Standard Van paketa U okviru paketa Banke Drugih banaka U zemlji: na bankomatu Banke na bankomatu druge banke U inostranstvu: na

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA STANOVNIŠTVO i RPG 1. UVODNE ODREDBE Opštim uslovima obavljanja platnih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi)

OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA STANOVNIŠTVO i RPG 1. UVODNE ODREDBE Opštim uslovima obavljanja platnih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA STANOVNIŠTVO i RPG 1. UVODNE ODREDBE Opštim uslovima obavljanja platnih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi), za korisnike platnih usluga potrošače, (u daljem

Више

JUBMES BANKA

JUBMES BANKA Šifra: OBR-061 Verzija: 2 Strana: 1/1 Organizaciona jedinica: OPFL 1. OSNOVNI PODACI O ZAHTEVU NAMENA KREDITA IZNOS KREDITA U RSD IZNOS KREDITA U EUR ROK OTPLATE GRACE PERIOD DEPOZIT % EUR UĈEŠĆE % RSD

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

UPRAVNI ODBOR

UPRAVNI ODBOR UPRAVNI ODBOR Broj: 1773/2015 Beograd, 12.03.2015.godine OPŠTI USLOVI POSLOVANJA JUBMES banke a.d. Beograd za pravna lica (Prečišćen tekst) Maj 2015. Sadržaj: DRUGI DEO... 1 I Otvaranje, vođenje i gašenje

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, "AIK BANKA" A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje  om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite putem kreditnih kartica izdavatelja PBZ Carda 1 čine

Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite putem kreditnih kartica izdavatelja PBZ Carda 1 čine Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite putem kreditnih kartica izdavatelja PBZ Carda 1 čine Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d.,

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

Važeće tarife od FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticam

Važeće tarife od FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticam Važeće tarife od 24.07.2019 FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticama Addiko (iznos u ) 1.1 Provizije po obavljenim transakcijama

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више