Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR"

Транскрипт

1 Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

2 Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni dokumenti i pokrate... 2 III. Svrha... 3 IV. Obveze usklađivanja i izvješćivanja... 3 V. Smjernice... 4 V.1. Redovita procjena procikličnosti... 4 V.2. Primjena mjera za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade na sve značajne čimbenike rizika... 5 V.3. Iscrpljivanje rezerve za iznos nadoknade sukladno članku 28. stavku 1. točki (a) RTSa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 V.4. Donja granica iznosa nadoknade sukladno članku 28. stavku 1. točki (c) RTS-a... 6 V.5. Objava parametara iznosa nadoknade

3 I. Područje primjene Tko? 1. Ove su smjernice namijenjene nadležnim tijelima navedenima u članku 22. Uredbe EMIR koja nadziru središnje druge ugovorne strane (CCP-ove) sukladno članku 14. Uredbe EMIR. Što? 2. Ove se smjernice odnose na primjenu zahtjeva za iznos nadoknade u ograničavanju procikličnosti u skladu s člankom 41. EMIR-a te člancima 10. i 28. regulatornih tehničkih standarda. Kada? 3. Ove smjernice primjenjuju se od 3. prosinca II. Zakonodavni referentni dokumenti i pokrate Zakonodavni referentni dokumenti Uredba o ESMA-i EMIR Regulatorni tehnički standard o središnjim drugim ugovornim stranama Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ 1 Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju 2 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane 3 1 SL L 331, , str SL L 201, , str SL L 52, , str

4 Kratice Mjere za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade CCP Nadležno tijelo / Nacionalno nadležno tijelo (NCA) EK EMIR ESMA ESRB RTS Mjere za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade u skladu s člankom 28. RTS-a Središnje druge ugovorne strane ovlaštene na temelju članka 14. EMIR-a Tijelo ovlašteno na temelju članka 22. EMIR-a Europska komisija Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala Europski odbor za sistemske rizike Regulatorni tehnički standardi o CCP-ovima, odnosno Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane III. Svrha 4. Ovim se smjernicama nastoje utvrditi dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse unutar ESFS-a i osigurati zajednička, ujednačena i dosljedna primjena članka 41. EMIR-a te članaka 10. i 28. RTS-a u kontekstu ograničavanja procikličnosti iznosa nadoknade za CCP-ove. IV. Obveze usklađivanja i izvješćivanja Status smjernica 5. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe o ESMA-i, nadležna tijela moraju ulagati napore da se usklade s ovim smjernicama. 3

5 6. Nadležna tijela na koja se ove smjernice odnose trebaju se s njima uskladiti tako da ih na odgovarajući način uključe u svoje nacionalne pravne ili nadzorne okvire. Zahtjevi za izvješćivanje 7. U roku od dva mjeseca od datuma objave smjernica na ESMA-inim internetskim stranicama na svim službenim jezicima EU-a nadležna tijela na koja se smjernice odnose moraju obavijestiti ESMA-u o tome (i) jesu li usklađena sa smjernicama, (ii) da nisu usklađena, no namjeravaju se uskladiti sa smjernicama ili (iii) da nisu usklađena i ne namjeravaju se uskladiti sa smjernicama. 8. U slučaju neusklađenosti, nadležna tijela u roku od dva mjeseca od objave smjernica na ESMA-inim internetskim stranicama na svim službenim jezicima EU-a također moraju obavijestiti ESMA-u o razlozima za neusklađenost sa smjernicama. 9. Obrazac za izvješćivanje dostupan je na ESMA-inim internetskim stranicama. Nakon ispunjavanja obrazac se prosljeđuje ESMA-i. V. Smjernice V.1. Redovita procjena procikličnosti 10. Nadležna tijela trebala bi osigurati da svaki CCP koji nadziru utvrdi kvantitativne parametre za procjenu iznosa nadoknade, uključujući dodatne iznose nadoknade u kontekstu procikličnosti iznosa nadoknade. CCP-ovi mogu utvrditi vlastite parametre i trebaju holistički procijeniti dugoročnu i kratkoročnu stabilnost, u usporedbi s volatilnošću tržišta s pomoću pokazatelja, te konzervativnost iznosa nadoknade 4. Primjerice, parametri mogu biti sljedeći: Kratkoročna stabilnost može se mjeriti parametrima kao što su promjene iznosa nadoknade tijekom određenog razdoblja ili standardna devijacija iznosa nadoknade. Dugoročna stabilnost može se pratiti parametrom kao što je omjer najviše i najniže vrijednosti (engl. peak-to-trough ratio) iznosa nadoknade tijekom određenog razdoblja. 11. Nadležna tijela trebala bi osigurati da svaki CCP koji nadziru primjenjuje parametre za redovitu procjenu procikličnosti svojih zahtjeva za iznos nadoknade i potencijalne procikličnosti koja proizlazi iz svih značajnih prijedloga za preispitivanje parametara iznosa nadoknade prije samih preispitivanja. U sklopu te procjene CCP treba uzeti u obzir značajke svoje ponude proizvoda i članstva te svoje prakse upravljanja rizicima. 12. Kada parametri upućuju na procikličke učinke koji proizlaze iz zahtjeva za iznos nadoknade, nadležna tijela trebala bi osigurati da svaki CCP koji nadziru preispita svoju 4 CCP-ovi bi općenito trebali razmotriti parametre za procjenu stabilnosti i konzervativnosti svojih zahtjeva za iznos nadoknade. 4

6 primjenu mjera za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade i provede odgovarajuće prilagodbe svojih politika kako bi se osiguralo da se takvi prociklički učinci pravilno otklone. 13. Nadležna tijela trebala bi osigurati da svaki CCP koji nadziru razvije politiku za preispitivanje svojih mjera za ograničavanje procikličnosti. U politici bi trebalo biti utvrđeno barem sljedeće: (a) sklonost preuzimanju rizika za procikličnost iznosa nadoknade, primjerice prag prihvatljivosti za velika povećanja iznosa nadoknade; (b) kvantitativni parametri koji se upotrebljavaju za procjenu procikličnosti iznosa nadoknade; (c) učestalost kojom se provodi procjena; (d) moguće mjere koje može poduzeti radi postupanja s dobivenim vrijednostima parametara te (e) sustave upravljanja u vezi s izvješćivanjem o dobivenim vrijednostima parametara i odobrenjem mjera koje se predlažu s obzirom na te rezultate. 14. Nadležna tijela trebala bi osigurati da svaki CCP koji nadziru vodi evidenciju o preispitivanju, uključujući o izračunatim parametrima, te o mjerama koje se poduzimaju radi daljnjeg postupanja na temelju rezultata u skladu s člankom 12. RTS-a. V.2. Primjena mjera za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade na sve značajne čimbenike rizika 15. Nadležna tijela trebala bi osigurati da svaki CCP koji nadziru osigurava da se mjere za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade primjenjuju barem na sve značajne čimbenike rizika, koji mogu dovesti do velikih promjena iznosa nadoknade te mogu uključivati promjene cijena, promjene tečaja, promjene pretpostavljene volatilnosti, razlika u prinosu zbog roka dospijeća i prijeboja iznosa nadoknade na razini portfelja, ovisno o slučaju. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, CCP može primijeniti mjere za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade na razini proizvoda ili portfelja ako se primjenom uzimaju u obzir svi značajni čimbenici rizika upotrijebljeni u izračunu iznosa nadoknade. 16. Nadležna tijela trebaju osigurati da svaki CCP koji nadziru, a koji odluči primijeniti rezervu za iznos nadoknade u skladu s člankom 28. stavkom 1. točkom (a) RTS-a za nelinearne proizvode kao što su opcije, primjenjuje rezervu na razini čimbenika rizika umjesto izravnog povećanja iznosa nadoknade za 25 %. 17. Prilikom primjene mjera za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade na razini čimbenika rizika, CCP može upotrijebiti drugačije mjere za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za drugačije čimbenike rizika ili može primijeniti istu mjeru za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za sve čimbenike rizika. Ako CCP odluči 5

7 primijeniti istu mjeru za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za sve čimbenike rizika, može to učiniti primjenom mjere neovisno o pojedinim čimbenicima rizika ili upotrebom interno dosljednih scenarija za sve čimbenike rizika. V.3. Iscrpljivanje rezerve za iznos nadoknade sukladno članku 28. stavku 1. točki (a) RTS-a 18. Nadležna tijela trebala bi osigurati da svaki CCP koji nadziru, a koji odluči primijeniti rezervu za iznos nadoknade od najmanje 25 % izračunatog iznosa nadoknade, razvije i održava dokumentirane politike i postupke kojima se utvrđuju okolnosti u kojima se rezerva može privremeno iscrpiti. U takvim politikama i postupcima treba utvrditi barem sljedeće: (a) parametre i pragove za koje CCP smatra da zahtjevi za iznos nadoknade značajno rastu i za koje može biti opravdano iscrpljivanje rezerve za iznos nadoknade; (b) uvjete za obnovu rezerve za iznos nadoknade nakon njezina iscrpljivanja te (c) sustave upravljanja u vezi s odobrenjima za iscrpljivanje i obnovu rezerve za iznos nadoknade. V.4. Donja granica iznosa nadoknade sukladno članku 28. stavku 1. točki (c) RTS-a 19. Nadležna tijela trebaju osigurati da svaki CCP koji nadziru izbjegava upotrebu postupaka modeliranja, kao što je primjena različitih pondera na opažanja unutar razdoblja obuhvata podataka, kako bi se smanjila učinkovitost upotrebe 10-godišnjeg povijesnog razdoblja obuhvata podataka za izračun donje granice iznosa nadoknade prilikom primjene mjere za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade iz članka 28. stavka 1. točke (c). RTS-a. 20. Nadležna tijela trebaju osigurati da svaki CCP koji nadziru osigura da se donja granica iznosa nadoknade izračunava tako da ispunjava zahtjeve utvrđene u EMIR-u i u RTS-u, uključujući sukladnost s člancima 24., 26. i 27. RTS-a. 21. Nadležna tijela trebala bi osigurati da svaki CCP koji nadziru također računa donju granicu iznosa nadoknade istom učestalošću kao i za redoviti izračun iznosa nadoknade, osim ako CCP može na drugi način dokazati da će donja granica iznosa nadoknade ostati stabilna tijekom duljeg razdoblja do ponovnog izračuna donje granice iznosa nadoknade. V.5. Objava parametara iznosa nadoknade 22. U skladu s člankom 10. RTS-a, nadležna tijela trebala bi osigurati da CCP koji nadziru javno objavi modele koje upotrebljava u izračunu zahtjeva za iznos nadoknade. Takva objava treba uključivati barem sljedeće informacije koje CCP utvrdi za svaki model iznosa nadoknade koji se upotrebljava: 6

8 (a) interval pouzdanosti; (b) razdoblje obuhvata podataka; (c) razdoblje likvidacije; (d) parametre i metodologiju koji se upotrebljavaju za izračun prijeboja iznosa nadoknade u skladu s člankom 27. RTS-a; (e) informacije o modelima koji se upotrebljavaju za izračun iznosa nadoknade, kao što je kvantitativna metodologija (npr. vrsta modela VaR), pristup za prilagodbe ili dodatke tim modelima i njihove formule te (f) donesene mjere za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade te metodologija i parametri koji se upotrebljavaju prilikom primjene odabranih mjera za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade. Posebno: (i) CCP koji primjenjuje članak 28. stavak 1. točku (a) RTS-a treba objaviti postotak prikupljene rezerve uz zahtjeve za iznos nadoknade te uvjete za njezino iscrpljivanje i obnovu, (ii) CCP koji primjenjuje članak 28. stavak 1. točku (b) RTS-a treba objaviti svoj pristup za izvođenje opažanja u iznimnim situacijama i uključivanje opažanja u izračun zahtjeva za iznos nadoknade te (iii) CCP koji primjenjuje članak 28. stavak 1. točku (c) RTS-a treba objaviti svoj pristup izračunu desetogodišnje donje granice iznosa nadoknade. 23. Objavljene informacije moraju biti dovoljno detaljne kako bi se omogućilo ponavljanje izračuna iznosa nadoknade i predviđanje velikih izmjena iznosa nadoknade. 7

CEBS Meeting Document template

CEBS Meeting Document template Joint Committee JC 2014 43 27 May 2014 Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore vrijednosnih papira (ESMA) i bankarstva (EBA) 1 Sadržaj Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 15. siječnja o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makroboni

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 15. siječnja o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makroboni 20.3.2019. HR Službeni list Europske unije C 106/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE оd 15. siječnja 2019.

Више

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/ оd listopada o priznavanju istovrijednosti pravnih, nadzornih i izvršnih ara

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/ оd listopada o priznavanju istovrijednosti pravnih, nadzornih i izvršnih ara 14.10.2017. L 265/23 PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1857 оd 13. listopada 2017. o priznavanju istovrijednosti pravnih, nadzornih i izvršnih aranžmana Sjedinjenih Američkih Država za transakcije izvedenicama

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike od 5. prosinca o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonit

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike od 5. prosinca o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonit 1.2.2019. HR Službeni list Europske unije C 39/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE od 5. prosinca 2018.

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 31.5.2016 A8-0125/2 Amandman 2 Roberto Gualtieri u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće A8-0125/2016 Markus Ferber Tržišta financijskih instrumenata, zlouporaba tržišta i namira vrijednosnih

Више

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2018. C(2018) 595 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 7.2.2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz L 158/16 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1093 оd 20. lipnja 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata izvješća o pozicijama investicijskih društava i tržišnih operatera

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 2.2.2018. C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd 2.2.2018. o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja

Више

GEN

GEN VIJEĆE EUROPSKE UNIJE Bruxelles, 15. svibnja 2013. (OR. en) SN 2376/13 Međuinstitucionalni predmet: 2011/0416 (COD) AGRIFIN AGRI CODEC Predmet: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i L 7/ 8..9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 9/8 оd 7. veljače 9. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O UTVRĐIVANJU VRSTA VISOKORIZIČNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S ČLANKOM 128. STAVKOM 3. UREDBE (EU) BR. 575/2013 EBA/GL/2019/ siječnj

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O UTVRĐIVANJU VRSTA VISOKORIZIČNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S ČLANKOM 128. STAVKOM 3. UREDBE (EU) BR. 575/2013 EBA/GL/2019/ siječnj EBA/GL/2019/01 17. siječnja 2019. Smjernice o utvrđivanju vrsta visokorizičnih izloženosti EBA - REDOVITA UPORABA 1 Obveze usklađivanja i izvješćivanja Status ovih smjernica 1. Ovaj dokument sadržava smjernice

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih L 91/36 29.3.2019. UREDBA (EU) 2019/518 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o dopuni Uredbe (EU) br. 600/ Europskog parlamenta i Vijeća

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o dopuni Uredbe (EU) br. 600/ Europskog parlamenta i Vijeća 31.3.2017. L 87/387 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/587 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih

Више

SANTE/11616/2018-EN Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN Rev, 1 Vijeće Europske unije Bruxelles, 18. srpnja 2019. (OR. en) 11363/19 ENV 703 DELACT 144 POPRATNA BILJEŠKA Od: Datum primitka: 18. srpnja 2019. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni tajnik Europske komisije,

Више

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak 1. točka (b)) Doneseno 23. siječnja 2019. 1 Sadržaj

Више

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+)

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) 2 Razvoj digitalnog poslovanja Povezivanje digitalnog i stvarnog svijeta Jeftiniji načini povezivanja Pokretačke tehnologije

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 14. ožujka o dopuni Uredbe (EU) 2016/ Europskog parlamenta i Vijeća o zaš

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 14. ožujka o dopuni Uredbe (EU) 2016/ Europskog parlamenta i Vijeća o zaš 23.5.2019. L 137/15 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/829 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, kojom

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br.

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.3.2019. C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja

Више

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom EUROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Dokument s plenarne sjednice 08.4.2015 A8-0120/2015 ***I IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka 2015. (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum primitka: 5. ožujka 2015. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni

Више

SMJERNICA (EU) 2019/ EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE - od 7. lipnja o izmjeni Smjernice ESB/ 2014/ 15 o monetarnoj i financijsk

SMJERNICA (EU) 2019/ EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE - od 7. lipnja o izmjeni Smjernice ESB/ 2014/ 15 o monetarnoj i financijsk 6.9.2019. HR L 232/1 II. (Nezakonodavni akti) SMJERNICE SMJERNICA (EU) 2019/1386 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 7. lipnja 2019. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici (ESB/2019/18)

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 21. ožujka o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (E

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 21. ožujka o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (E 13.8.2019. HR Službeni list Europske unije C 271/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE оd 21. ožujka 2019.

Више

0038_001-1.pdf

0038_001-1.pdf Temeljem odredbe članka 8. stavak 1. Statuta Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: Burza), dana 01. lipnja 2010. godine Uprava Burze uz suglasnost Nadzornog odbora od 02. lipnja 2010. godine donosi sljedeći

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

Informacije o pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja Zagreb, 30. travnja godine

Informacije o pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja Zagreb, 30. travnja godine Informacije o pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja Zagreb, 30. travnja 2019. godine SADRŽAJ UVOD... 3 REGULATORNE OBVEZE I POSTUPANJE DRUŠTVA PRILIKOM IZRŠAVANJA NALOGA... 4 OBJAŠNJENJE

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRAVILNIKA O IZRADI ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI 1 13 SADRŽAJ: I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak 1.... 4 Članak 2.... 4 Značenje pojedinih izraza... 4 Članak 3.... 4 II. ANALIZA TROŠKOVA

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

SIMF-08 Pravilnik o vrednovanju OMF

SIMF-08 Pravilnik o vrednovanju OMF Na temelju odredbi članka 107. stavka 4., članka 110. stavka 10. i 11. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje:

Више

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš 15/Sv. 13 Službeni list Europske unije 17 32001L0042 L 197/30 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 21.7.2001. DIREKTIVA 2001/42/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih

Више

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: /19-01/07 Urbroj: / Zagreb, 15. ožujka PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Prijedlog za

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: /19-01/07 Urbroj: / Zagreb, 15. ožujka PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Prijedlog za VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 022-03/19-01/07 Urbroj: 50301-27/12-19-4 Zagreb, 15. ožujka 2019. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, s

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, XXX [ ](2013) XXX draft RADNI DOKUMENT SLUŽBI KOMISIJE Smjernice o Direktivi 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, o iz

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, XXX [ ](2013) XXX draft RADNI DOKUMENT SLUŽBI KOMISIJE Smjernice o Direktivi 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, o iz EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, XXX [ ](2013) XXX draft RADNI DOKUMENT SLUŽBI KOMISIJE Smjernice o Direktivi 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, o izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EZ i stavljanju

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 13.6.2018. C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301/2014 i Uredbe (EU) br. 1302/2014 u pogledu odredaba

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

C(2015)383/F1 - HR

C(2015)383/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 30.1.2015. C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE../ /EU оd 30.1.2015. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog

Више

Microsoft Word - Trgovinski_prirucnik-2017-XETRA

Microsoft Word - Trgovinski_prirucnik-2017-XETRA Zagreb, travanj 2017. Sadržaj: 1 Uvod... 1 2 Vrijeme trgovanja i trajanje pojedinih faza trgovine... 1 2.1 Modalitet kontinuirane trgovine... 1 2.2 Modalitet dražbe... 1 2.3 Modalitet kontinuiranih dražbi...

Више

POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02.

POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA 31.03.2012 OIB FONDA 60423573990 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

AEC_TFI-OIF_ xls

AEC_TFI-OIF_ xls POSLOVNA GODINA 2010 DATUM IZVJEŠTAJA 31.12.2010 KVARTAL IV OIB FONDA 60423573990 ID FONDA JPN141 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu 118 Službeni list Europske unije 05/Sv. 2 32008R0592 4.7.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 177/1 UREDBA (EZ) br. 592/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ)

Више

COM(2017)743/F1 - HR

COM(2017)743/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 11.12.2017. COM(2017) 743 final IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ оd 23. listopada o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupak

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ оd 23. listopada o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupak 7.11.2018. L 277/1 II. (Nezakonodavni akti) UREDBE PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1624 оd 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0 u Elektrodi Zagreb d.d. 20.5.2018. Verzija: 1.0 Sadržaj 1 UVOD... 2 1.1 SVRHA DOKUMENTA... 2 1.2 PODRUČJE PRIMJENE... 2 2 OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA... 2 3 TEMELJNA NAČELA... 2 4 SUSTAV ZAŠTITE

Више

Obavijest Komisije od 13. srpnja o pružanju informacija o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije navedenima u Prilogu

Obavijest Komisije od 13. srpnja o pružanju informacija o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije navedenima u Prilogu 13.12.2017. HR Službeni list Europske unije C 428/1 II. (Informacije) INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE EUROPSKA KOMISIJA OBAVIJEST KOMISIJE od 13. srpnja 2017. o pružanju

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/18-11/14 URBROJ: 376-05-3-19-9 Zagreb, 18. travnja 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 41_16

Microsoft Word - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama NN 41_16 HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI 1084 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 35. stavka 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28 REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 0/48-6-856 Email: remira@remira.hr IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 206. godinu Zagreb, 28. ožujka 207.g. SADRŽAJ Stranica. Pravno-ustrojbeni oblik

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja 2019. (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Predmet: 6110/19 ADD1 JAI 575 COPEN 233 CYBER 180 DROIPEN

Више

ODLUKA O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA ARBITRAŽE * I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenju

ODLUKA O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA ARBITRAŽE * I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenju ODLUKA O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA ARBITRAŽE * I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenjuje Pravilnik o arbitraži pred Stalnim arbitražnim sudištem

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 8. srpnja o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/ 91 o karakteristikama maslinova

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 8. srpnja o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/ 91 o karakteristikama maslinova 13.10.2015. HR L 266/9 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1830 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine te o odgovarajućim metodama analize

Више

Službeni list L 150 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište lipnja Sadržaj I. Zakonodavni akti UREDBE Uredba (EU) 2019/876

Službeni list L 150 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište lipnja Sadržaj I. Zakonodavni akti UREDBE Uredba (EU) 2019/876 Službeni list L 150 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište 62. 7. lipnja 2019. Sadržaj I. Zakonodavni akti UREDBE Uredba (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019.

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

CL2001R1206HR bi_cp 1..1

CL2001R1206HR bi_cp 1..1 2001R1206 HR 04.12.2008 001.002 1 Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost. B UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 20. svibnja o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/ u pogledu omjera f

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 20. svibnja o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/ u pogledu omjera f 7.6.2019. L 150/1 I. (Zakonodavni akti) UREDBE UREDBA (EU) 2019/876 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto

Више

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd 3. studenoga o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/ o usvajanju određenih međunarodnih r

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd 3. studenoga o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/ o usvajanju određenih međunarodnih r L 291/72 9.11.2017. UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1988 оd 3. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 107. stavka 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva 07/Sv. 4 Službeni list Europske unije 93 32008L0110 L 345/62 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 23.12.2008. DIREKTIVA 2008/110/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ

Више

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 AMANDMANI 001-024 podnositelj Odbor za promet i turizam Izvješće Karima Delli A8-0009/2019 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje

Више

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni 1-1-1 Zakon o javnoj nabavi 1-1-2 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 1-1-3 Zakon o elektroničkom

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Више

TA

TA 24.11.2017 A8-0307/ 001-021 AMANDMANI 001-021 podnositelj Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga

Више

COM(2019)199/F1 - HR (annex)

COM(2019)199/F1 - HR (annex) EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 29.4.2019. COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim

Више

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN( br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i članka 96. Zakona o

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) EUROPSKA UNIJA Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) Ministarstvo socijalne politike i mladih Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada 218 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 31999R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 12.3.1999. UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima

Више

Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama pri

Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama pri Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama prije sklapanja ugovora o kreditu br. Temeljem Pravilnika

Више

HRVATSKI SABOR 2023 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

HRVATSKI SABOR 2023 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA HRVATSKI SABOR 2023 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

Више

Microsoft Word - Statut Slatinska banka doc

Microsoft Word - Statut Slatinska banka doc SLATINSKA BANKA D.D. NADZORNI ODBOR S T A T U T TRGOVAČKOG DRUŠTVA SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu Banka) pročišćeni tekst Broj: 027 / 2007 srpanj, 2007. S T A T U T TRGOVAČKOG DRUŠTVA SLATINSKA

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, COM(2018) 354 final 2018/0179 (COD) Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o objavljivanju podataka o

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, COM(2018) 354 final 2018/0179 (COD) Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o objavljivanju podataka o EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 24.5.2018. COM(2018) 354 final 2018/0179 (COD) Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni

Више

Microsoft Word - RMD - pravila korporativnog upravljanja - HUPZ.docx

Microsoft Word - RMD - pravila korporativnog upravljanja - HUPZ.docx RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d., Zagreb PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I POSTUPANJA PREMA IZDAVATELJU Nadzorni odbor Raiffeisen društva za upravljanje

Више

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 25.10.2016. COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada

Више

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U ZRAČNOM PROMETU, OSIJEK, HRVATSKA OIB: 48188420009 MATIČNI (POREZNI) BROJ: 3361721 Adresa: Vukovarska 67, Klisa p.p. 47, 31000 OSIJEK Web.adress: www.osijek-airport.hr

Више

Pozicija Opis, vrijednost ili iznos Naziv mirovinskog društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima MBS OI

Pozicija Opis, vrijednost ili iznos Naziv mirovinskog društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima MBS OI Pozicija Opis, vrijednost ili iznos Naziv mirovinskog društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima MBS 1583999 OIB 20455535575 Broj za izvješća 2150 Adresa (poštanski

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-01/15-03/03 URBROJ: 376-11-15-13 Zagreb, 9. srpnja 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

glava

glava Klasa: 022-03/13-01/87 Urbroj: 50301-05/25-13-3 Zagreb, 11. travnja 2013. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Prijedlog zakona o informiranju potrošača o hrani, s Konačnim prijedlogom zakona Na temelju

Више

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.12.2018 A8-0417/158 Amandman 158 Uvodna izjava 21. (21) Studije, uključujući ispitivanja, koje poslovni subjekti podnose u sklopu zahtjeva za odobrenje na temelju sektorskih propisa Unije o hrani obično

Више

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE SMJERNICE ZA UPRAVLJANJE NEPRIHODUJUĆIM I RESTRUKTURIRANIM IZLOŽENOSTIMA Smjernice EBA/GL/2018/ listopada Smjernice za up

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE SMJERNICE ZA UPRAVLJANJE NEPRIHODUJUĆIM I RESTRUKTURIRANIM IZLOŽENOSTIMA Smjernice EBA/GL/2018/ listopada Smjernice za up Smjernice EBA/GL/2018/06 31. listopada 2018. Smjernice za upravljanje neprihodujućim i restrukturiranim izloženostima 1. Obveze usklađenosti i izvješćivanja Status ovih Smjernica 1. U ovom su dokumentu

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

REZULTATI GLASOVANJA PRILOG Značenje kratica i simbola + za - protiv ne razmatra se R povučeno AN (...,,...) poimenično glasovanje (za, protiv, uzdrža

REZULTATI GLASOVANJA PRILOG Značenje kratica i simbola + za - protiv ne razmatra se R povučeno AN (...,,...) poimenično glasovanje (za, protiv, uzdrža REZULTATI GLASOVANJA PRILOG Značenje kratica i simbola + za - protiv ne razmatra se R povučeno AN (...,,...) poimenično glasovanje (za, protiv, uzdržani) VE (...,,...) elektroničko glasovanje (za, protiv,

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 29.5.2017 A8-0028/1 Amandman 1 Claude Moraes u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Izvješće Sylvia-Yvonne Kaufmann Jedinstveni obrazac za vize COM(2015)0303 C8-0164/2015 2015/0134(COD)

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 17. travnja o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/ u pogledu minimalnog

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 17. travnja o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/ u pogledu minimalnog L 111/4 UREDBA (EU) 2019/630 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti (Tekst značajan za EGP)

Више

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije 16. listopada 2017. SADRŽAJ UVOD... 1 I. PROPISANI KONTNI PLAN... 2 II.

Више

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINACIJSKIH USLUGA Na temelju članka 101. stavak 1. toč. 1., 2., 3. i 9., članka 103. stavak 1. točke 1., 2. i stavak 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«br. 151/05., 87/08.,

Више

C(2017)7782/F1 - HR

C(2017)7782/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 27.11.2017. C(2017) 7782 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd XXX o dopuni Direktive 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda

Више

Popis zakonodavstva (hrana za životinje)

Popis zakonodavstva (hrana za životinje) Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju došlo je do promjena u cjelokupnom zakonodavstvu pa tako i u području hrane za životinje. Naime, pojedini Pravilnici koji su regulirali to područje stavljeni

Више

52010XC0330(02) priopcenje osiguranje nova

52010XC0330(02) priopcenje osiguranje nova 52010XC0330(02) Službeni list C 082, 30.03.2010. str. 0020-0023 Priopćenje Komisije o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na određene kategorije sporazuma, odluke i usklađena

Више