Microsoft Word - Prilog 5.2 Knjiga predmeta STIL MAS

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Prilog 5.2 Knjiga predmeta STIL MAS"

Транскрипт

1 Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА - мастер академске студије - КЊИГА ПРЕДМЕТА Ниш, новембар 2013.

2 Листа предмета МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Студијски програм САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Тип Статус предмета Фонд часова Часови редовне наставе П В ДОН СИР Остали часови ЕСПБ ПРВА ГОДИНА 1. МС.1.1-О.1 Операциона истраживања 1 НС О МС.1.2-О.2 Теорија кретања возила 1 ТМ О МС.1.3-И.1 Изборни блок 1 1 СА ИБ МС.1.3-И.1-1 Системи одлучивања у саобраћају и транспорту 1 СА ИБ МС.1.3-И.1-2 Транспорт цевима 1 СА ИБ МС.1.3-И.1-3 Мехатронички системи у саобраћају и транспорту 1 СА ИБ МС.1.4-И.2 Изборни блок 2 1 СА ИБ МС.1.4-И.2-1 Јавни градски превоз путника 1 СА ИБ МС.1.4-И.2-2 Системи складиштења и дистрибуције 1 СА ИБ МС.1.4-И.2-3 Структурна динамика транспортних система 1 СА ИБ МС.1.5-О.3 Стручна пракса M 1 СА О МС.2.1-О.4 Управљање пројектима и логистичким системима 2 ТМ О МС.2.2-И.3 Изборни блок 3 2 СА ИБ МС.2.2-И.3-1 Хидраулички и пнеуматички системи возила 2 СА ИБ МС.2.2-И.3-2 Менаџмент ланаца снабдевања 2 СА ИБ МС.2.2-И.3-3 CAD студио машина и возила 2 СА ИБ МС.2.3-И.4 Изборни блок 4 2 СА ИБ МС.2.3-И.4-1 Управљање одржавањем 2 СА ИБ МС.2.3-И.4-2 Логистичке симулације 2 СА ИБ МС.2.3-И.4-3 Оптимизација конструкција транспортних машина и возила 2 СА ИБ МС.2.4-О.5 Завршни (мастер) рад 2 СА О Број часова на I години на недељном нивоу Број бодова на I години 60

3 Листа обавезних предмета Р.бр. Шифра Назив предмета 1. МС.1.1-О.1 Операциона истраживања 2. МС.1.2-О.2 Теорија кретања возила 3. МС.2.1-О.4 Управљање пројектима и логистичким системима Стручна пракса Р.бр. Шифра Назив предмета 1. МС.1.5-О.3 Стручна пракса М Листа изборних предмета Р.бр. Шифра Назив предмета МС.1.3-И.1 Предмет изборног блока 1 1. МС.1.3-И.1-1 Системи одлучивања у саобраћају и транспорту 2. МС.1.3-И.1-2 Транспорт цевима 3. МС.1.3-И.1-3 Мехатронички системи у саобраћају МС.1.4-И.2 Предмет изборног блока 2 1. МС.1.4-И.2-1 Јавни градски превоз путника 2. МС.1.4-И.2-2 Системи складиштења и дистрибуције 3. МС.1.4-И.2-3 Структурна динамика транспортних система МС.2.2-И.3 Предмет изборног блока 3 1. МС.2.2-И.3-1 Хидраулички и пнеуматски системи возила 2. МС.2.2-И.3-2 Менаџмент ланаца снабдевања 3. МС.2.2-И.3-3 CAD студио машина и возила МС.2.3-И.4 Предмет изборног блока 4 1. МС.2.3-И.4-1 Управљање одржавањем 2. МС.2.3-И.4-2 Логистичке симулације 3. МС.2.3-И.4-3 Оптимизација конструкција транспортних машина и возила Завршни (мастер) рад Р.бр. Шифра Назив предмета 1. МС.2.4-О.5 Завршни (мастер) рад

4 ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА Предраг М. Рајковић, Горан С. Петровић Шифра предмета: МС.1.1-О.1 Година: I Семестар: 1 Обавезни предмет студијског програма / научно-стручни Број ЕСПБ: 7 Услов за избор/слушање предмета: Нема Циљ предмета је овладавање коришћења метода и техника базираних на квантитативним основама за налажење алтернативних решења на основу којих корисник може да обави анализу и синтезу решења и последица. Решавање конкретних проблема уз употребу научних метода, поступака и техника користећи анализу, синтезу и предвиђање решења и последица као и овладавање методима, поступцима и процесима истраживања и примена знања у пракси. 1 Увод у операциона истраживања. Поставка задатка ОИ. Класификација проблема. 2 Линеарно програмирање (ЛП). Формирање задатка. Допустива, базична и оптимална решења Графички метод решавања задатка ЛП. 2.2 Симплекс метода. Дуални задатак ЛП. 2.3 Целобројно линеарно програмирање. 2.4 Транспортни проблеми. Формулација, методе одређивања базичног решења Проток кроз мрежу. 3. Нелинеарно програмирање. Услови ограничења са неједначинама. Услови Kuhna-Tuckera; 3.1. Метода линеаризације услова ограничења; 3.2. Метода допустивих смерова. Методе казнених функција Динамичко програмирање. Проблем алокације ресурса, Општа формулација проблема. Мрежно планирање. Анализа времена по CPM и PERT методи. Анализа трошкова. 4. Моделирање стохастичких система и процеса Основни појмови случајних процеса Класификација. Процеси Маркова Систем масовног опслуживања Теорија редова чекања. Модели редова чекања Основе симулације. Монте Карло метод. Аудиторне вежбе. Примери решавања задатака из линеарног програмирања, транспортног проблема, нелинеарног и динамичког програмирања. мрежног планирања. Анализа структуре и времена (CPM и PERT). Анализа трошкова. Примери примене различитих модела система масовног опслуживања и оптимизација 1. Kocić Lj., Milovanović G.V., Marinković S.D., Operaciona istraživanja, ISBN , Niš, Jovanović T., Operaciona Istraživanja, Mašinski fakultet Beograd, Beograd, Nikolić I., Borović S., Višekriterijumska optimizacija, Beograd, Petrić J., Šarenac S., Kojić Z., Zbirka rešenih zadataka iz operacionih istraživanja I i II, Naučna knjiga, Beograd. 5. Todorović О., Operaciona istraživanja, Ekonomski fakultet, Niš, Stanimirović P.S., Stojković N.S., Petković M.D., Matematičko programiranje, ISBN , Niš Boyd S., Vanderberghe L., Convex optimization, ISBN Cambridge University Press, Berkovitz L.D., Convexity and optimization in Rn, ISBN , John Wiley and Sons, ,00 Предавања, вежбе, домаћи задаци, колоквијуми активност у току предавања 5 писмени испит 0 практична настава 5 усмени испит 30* домаћи задаци (три задатка) = 10 колоквијуми (три колоквијума) = 50 Присуство предавањима и вежбама, израда домаћих задатака и полагање колоквијума. * Да би полагао завршни испит, студент на основу предиспитних обавеза треба да стекне минимално 40 поена, а да би положио испит, на завршном делу испита треба да стекне минимално 15 поена.

5 ТЕОРИЈА КРЕТАЊА ВОЗИЛА Драгослав Б. Јаношевић Шифра предмета: МС.1.2-О.2 Година: I Семестар: 1 Обавезни предмет студијског програма / теоријско-методолошки Број ЕСПБ: 7 Услов за избор/слушање предмета: нема Анализа кретања, кочења и вучних карактеристика возила на точковима и гусеницама. Непходно знање за одређивање параметара кретања и вучних карактеристика возила на точковима и гусеницама. Теорија кретања друмских и железничких возила: Анализа модела точка и подлоге пута. Кинематика и динамика точка. Расподела масе и одређивања координата средишта масе возила. Кинематика и динамика праволинијског и криволинијског кретања возила на равној подлози и подлогама са подужним и попречним нагибом. Реакције подлоге и отпори кретања возила. Теорија вуче возила. Одређивање и анализа вучнобрзинске карактеристике возила. Одређивање максималних вредности: успона пута, силе вуче, брзине и убрзања возила. Теорија кочења возила. Пут и време кочења. Анализа стабилности кретања и проходности возила. Теорија управљања кретањем возила. Теорија кретања гусеничних возила: Општи модел гусенице. Основни елементи општег модела гусенице. Принцип кретања гусеничних возила са једним и више пари гусеница. Кинематика, статика и динамика кретања гусенице. Кинематика и динамика праволинијског и криволинијског кретања гусеничних возила без и са проклизавањем гусеница. Отпори кретања гусеничних возила. Анализа расподеле притиска гусеница на подлогу ослањања. Теорија вуче гусеничних возила. Стабилност и проходност кретања, теорија кочења и управљања кретањем гусеничних возила. Рачунске и лабораторијске вежбе. Одређивање дијаграма вуче возила са механичком трансмисијом кретања. 1. Stefanović A., Drumska vozila - osnovi konstrukcije, Mašinski fakultet u Nišu, Niš, Janošević D., Projektovanje mobilnih mašina, Mašinski fakultet Nišu, Niš, Janković D., Todorović J., Teorija kretanja motornih vozila, Mašinski fakultet u Beogradu, Simić D., Motora vozila, Naučna knjiga, Beograd, Jazar N. R.: Vehicle Dynamics:Theory and Applications, Springer Science+Business Media, Предавања 3.00 Вежбе 3.00 Други облици активне наставе Студијски истраживачки рад Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, колоквијуми. активност у току предавања 5 писмени испит 60* практична настава 5 усмени испит (тест) 30* домаћи задаци колоквијуми (три колоквијума) = 90 Присуство свим предавањима и вежбама.oбавезно полагање колоквијума. *За студенте који не стекну 90 поена на колоквијумима.

6 СИСТЕМИ ОДЛУЧИВАЊА У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ Зоран Маринковић Шифра предмета: МС.1.3-И.1-1 Година: I Семестар: 1 Услов за избор/слушање предмета: Нема Основни циљ предмета је оспособљавање студената за моделирање и анализу одлучивања у сложеним саобраћајним и транспортним системима. Предмет припрема студенте за развој и примену интерактивних рачунарских система којима се побољшава квалитет одлука. Сваки студент ће се оспособити за: анализу одлучивања у саобраћајним и транспортним системима, одређивање типа модела и развој Система за подршку одлучивању, упоређивање варијанти методама вишекритеријумског рангирања, вршење вишекритеријумске оптимизације у саобраћајним и транспортним системима. Примена Система за подршку одлучивању на доношење одлука у сложеним саобраћајним и транспортним системима. Основни елементи и могућности система заснованих на математичким моделима. Интелигентни системи за подршку одлучивању. Развој и примена система на саобраћајну праксу. Примери развијених система за подршку одлучивању при распоређивању радника и транспортних средстава, управљању неравномерним теретним токовима на мрежи, ублажавању загушења на путним и комуникационим мрежама. Вишекритеријумска анализа и оптимизација у саобраћају и транспорту. Појмови и основне дефиниције: eфикасно решење, релативна важност критеријума, преферентне функције. Методе одређивања тежина критеријума. Вишекритеријумско линеарно програмирање. Циљно програмирање. Анализа обавијања података (ДЕА). Методе рангирања: PROMETHEE, ELECTRE, MAXMIN, MAXMAX, Horwitz-ова метода, TOPSIS, Аналитички хијерархијски процес (AHP). Фазификација класичних метода вишекритеријумског рангирања. Софтверски алати за вишекритеријумску анализу и оптимизацију. Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад. Примена софтверских пакета кроз практичне примере вишекритеријумске анализе и оптимизације у саобраћају и транспорту. 1. Teodorović D., Vukadinović K., Traffic Control and Transport Planning: A Fuzzy Sets and Neural Networks Approach, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, Krčevinac S., Čangalović M., Vujčić V., Martić M. i Vujošević M., Operaciona istraivanja 1, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, R.K. Ahuja, M.M.H. Seref, W.L. Winston, Developing Spreadsheet-Based Decision Support Systems, Dynamic Ideas, Hwang C.L., Yoon K.P., Multiple Attribute Decision Making. Springer-Verlang, 1981 Предавања 3.00 Вежбе 2.00 Други облици активне наставе Студијски истраживачки рад Предавања, вежбе активност у току предавања 10 писмени испит 30 практична настава усмени испт 30 колоквијум-и... семинар-и 30 Присуство свим предавањима и вежбама.oбавезна израда семинарског рада

7 ТРАНСПОРТ ЦЕВИМА Бoжидар П. Богдановић Шифра предмета: МС.1.3-И.1-2 Година: I Семестар: 1 Услов за избор/слушање предмета: нема Упознавање студената са принципима рада и теоријским основама прорачуна различитих врста транспорта цевима. Разумеванје карактеристика рада и овладавање основним методама прорачуна различитих врста транспорта цевима. Водоводи (системи водоснабдевања) Класификација водовода и водоводних мрежа. Режими рада водовода; Карактеристике цеви и полагања цевовода; Карактеристике губитка притиска (напора) у цевоводу; Радне карактеристике пумпи и одређивање њиховог режима рада у водоводном систему. Хидраулички прорачун магистралних цевовода у водоводним системима са претходним напорним резервоаром; Нафтоводи Технологија транспорта нафте нафтоводима; Системи загревања нафте. Хидраулички прорачун нафтовода при изотермском струјању; Пад температуре нафте дуж нафтовода са претходним загревањем нафте; Хидраулички прорачун нафтовода при неизотермском струјању. Гасоводи Врсте гасовитих горива. Класификација и елементи гасовода. Диференцијалне једначине струјања гаса у цевоводу; Прорачун пада притиска при изотермском струјању у гасоводима. Транспорт чврстих материјала у струји флуида Хидраулички и пнеуматички транспорт материјала. Физичка својства мешавина; Основни параметри транспорта у струји флуида; Основне теорије транспорта нехомогених мешавина (силе дејства и кретање чврстих честица у мирном флуиду и струји флуида) Рачунске вежбе, прилагођене предавањима, су у функцији израде једног пројектна задатка 1. Шашић М., Прорачун транспорта флуида и чврстих материјала у цевима, Научна књига Београдм, Богдановић Б., Милановић С., Богдановић-Јовановић Ј. Летећи пнеуматички транспорт, Универзитет у Нишу, Машински факултет, Ниш Предавања, вежбе, пројектни задатак. активност у току предавања 5 писмени испит 0 50* практична настава 5 усмени испит 50 домаћи задаци пројектни задатак 40 Присуство свим предавањима и вежбама, обавезна израда пројектног задатка. *Односи се на студенте који не стекну 30 поена извршавањем предиспитних обавеза

8 МЕХАТРОНИЧКИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ Милош С. Милошевић Шифра предмета: МС.1.3-И.1-3 Година: I Семестар: 1 Услов: нема Упознавање са принципима функционисања мехатроничких система, са посебним нагласком на мехатроничке системе који представљају незаобилазну опрему која код савремених возила и при организацији саобраћаја и транспорта утиче на безбедност, енергетску ефикасност, еколошке аспекте и конфор. Стицање теоријских и практичних знања о принципима функционисања мехатроничких система као опреме која се користи код савремених моторних возила и организације саобраћаја и транспорта. Оспособљавање кроз практичну наставу за идентификацију параметара примењених мехатроничких система у циљу обезбеђења њихове оптималне функције при различитим условима коришћења. Увод у мехатроничке системе. Функционални принципи. Интердисциплинарни карактер. Компоненте мехатроничких система. Сензори, актуатори. Управљање мехатроничким системима. Механичке, електричне и електронске компоненте код моторних возила. Мехатронички системи код моторних возила. Дијагностика и тестирање мехатроничких система код моторних возила. Мехатронички системи у саобраћају и транспорту. Телематика. Интелигенти транспортни системи. Савремене тенденције развоја мехатронике код моторних возила и њихов утицај на енергетску ефикасност, еколошки аспект, безбедност и конфор. Примери функционисања примењених мехатроничких система код моторних возила. Идентификација, мерење и подешавање параметара примењених мехатроничких система код моторних возила чиме се обезбеђује њихова оптимална функција при различитим условима коришћења. Рад са савременим програмским пакетима за дијагностику и тестирање мехатроничких система код моторних возила. Посета ауто сервисима, радионицама и дијагностичким центарима у окружењу. Примери примењених мехатроничких система у саобраћају и транспорту. Посета диспечерским центрима у окружењу. 1. Editorial, Modern Automotive Technology - Fundamentals, service, diagnostics, Europa Verlag, Popović G., Tehnika motornih vozila, Impressum, Zagreb, Bosch R., Automotive Handbook (Bosch), Bentley Publishers; Halderman J., Automotive Technology: Principles, Diagnosis, and Service, Prentice Hall, Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, семинарски радови, посете и обиласци. активност у току предавања 10 писмени испит 0 практична настава 10 усмени испит (три колоквијума) 60 семинарски рад 20 Активно учешће на предавањима и вежбама, израда семинарског рада, обављене посете и обиласци

9 ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА Љубислав Т. Васин Шифра предмета: МС.1.4-И.2-1 Година: I Семестар: 1 Услов за избор/слушање предмета: нема Упознавање студената са местом и значајем превоза путника у транспортном систему и усвајање основних стручних знања, метода и информација о технологијама превоза путника у градовима. Студенти стичу основна знања из организације и технологије јавног градског превоза путника. Основни појмови теорије саобраћаја и транспорта. Елементи система за јавни превоз путника. Класификација система за јавни превоз путника. Градови и системи превоза путника. Потребе и захтеви за превозом у градовима. Транспортне мреже јавног градског превоза путника. Статичке и динамичке карактеристике транспортне мреже јавног градског превоза путника. Линија јавног градског превоза путника. Типови линија. Траса. Станице. Број возила. Редови вожње у јавном градском превозу путника. Тарифни системи у јавном градском превозу путника. Систем карата и наплате. Резултати рада у превозу путника. Показатељи рада. Квалитет услуге у јавном градском превозу путника. Планирање система јавног градског превоза путника. Унапређење и развој система јавног градског превоза путника. Аудитивне и нумеричке вежбе. Израда семинарских радова. 1. Банковић Р.: Организација и технологија јавног градског путничког превоза, Саобраћајни факултет Београд, Филиповић С.: Оптимизације у систему јавног градског путничког превоза, Саобраћајни факултет Београд, Вучић В.: Јавни градски превоз Системи и техника, Научна књига, Београд, Предавања 2.00 Вежбе 3.00 Други облици активне наставе Студијски истраживачки рад Метода усменог излагања и коришћење презентација на видео пројектору. Нумеричке и аудитивне вежбе, наставне посете градској дирекцији за саобраћај и транспортним предузећима која се баве превозом путника. активност у току предавања 10 писмени испит 30 семинар-и 10 усмени испит 20 колоквијуми (три колоквијума) 30 Обавезно присуствовање свим предавањима и вежбама

10 СИСТЕМИ СКЛАДИШТЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ Зоран M. Маринковић Шифра предмета: МС.1.4-И.2-2 Година: I Семестар: 1 Услов за избор/слушање предмета: Нема Упознавање са теоријским и практичним сазнањима из складиштења, комисионирања и дистрибуције робе. Стицање знања и искуства за решавање проблема из складиштења и дистрибуције робе. Примена знања у плнирању, пројектовању, управљању и одржавању складишта, дистрибутивних центара и слободних зона. Уводно предавање. Основе складишног система и његово место у логистичком концепту привређивања. Складишни систем и потреба за складиштењем. Елементи складишта и процеси који се одвијају у складишту. Складишни систем (СС). Ефикасан и економичан СС. Организација рада складишта. Стратегије доделе складишних места. Области оптимизације у складиштима (локација складишта, управљање и оптимизација залихе и технологије складиштења и комисионирања). Лоцирање складишта. Дистрибутивни системи са аспекта локација складишта. Улазне величине, методологија и модели за одређивање локације складишта. Технологије складиштења. Складишни задатак, типичне технологије, технолошке концепције и технолошко решење складишног система. Опис појединих врста технологије складиштења. Технологије комисионирања. Појам, брзина и значај комисионирања. Системи токова робе, информација и организације комисионирања. Системи допуне. Примери различитих решења складишта за комисионирање. Технолошко пројектовање складишта. Основе моделирања и симулирања рада складишних система. Методологија планирања, варијантних решења, анализе и избора складишта. Управљање и оптимизација залиха. Залихе у производњи, дистрибуцији и трговини. Одређивање жељеног стања и стратегије управљања залихама. Математички модели за прорачун и оптимизацију стања залиха (статички, динамички, детерминистички, стохастички). Управљање складишним процесима и дистрибутивним центрима. Управљање процесима пријема, складиштења, комисионирања и отпреме робе. Основи система дистрибуције и дистрибутивних мрежа. Предвиђено је решавање конкретних задата и практичних проблема. Израда семинарских радова. Посета радних организација и дистрибутивних центара. Основна: 1. Vukićević S., Skladišta, Preving, Beograd, Georgijević M., Regalna skladišta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Zečević S., Robni terminali i robno-transportni centri, Saobraćajni fakultet, Beograd, Lippolt C., Sistemi skladištenja i distribucije, prevod, Mašinski fakultet Niš, Niš, Arnold D., Tokovi materijala (oblast: Skladištenje i komisioniranje), prevod. Mašinski fakultet Niš, Niš, 2004, 6. Martin H., Planiranja logističkih sistema primeri planiranja skladišta, prevod, Mašinski fakultet Niš, Niš, Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, колоквијуми активност у току предавања 5 писмени испит 0 (70*) практична настава 5 усмени испит 30 колоквијум-и 3 20 = 60 или семинар-и = 60 Обавезно присуствo свим предавањима и вежбама, излазак на колоквијуме и израда домаћих задатака. * Односи се на студенте који не стекну 55 поена извршавањем предиспитних обавеза

11 СТРУКТУРНА ДИНАМИКА ТРАНСПОРТНИХ МАШИНА Драган З. Маринковић Шифра предмета: МС.1.4-И.2-3 Година: I Семестар: 1 Услов за избор/слушање предмета: Нема Упознавање студената са потребом за динамичком анализом у транспортној техници, као и са основним нумеричким алгоритмима прорачуна структурне динамике, одређивање структурних параметара који утичу на динамичко понашање, разумевање разлике између нумеричких алгоритама и правилан избор одговарајућег алгоритма за конкретан случај динамичког понашања, редукција модела за ефикасну динамичку анализу. Студент стиче знања која му омогућују спровођење ефикасне динамичке анализе транспортних машина, као и измене у дизајну са циљем утицаја на динамичко понашање структуре, у смислу побољшања истог према унапред дефинисаним критеријумима. Основна једначина структурне динамике разумевање динамичког одговора на основу једноставне структуре са једним степеном слободе кретања, пригушене и непригушене осцилације, хармонијска побуда Сложене структуре - просторна и временска дискретизација. МКЕ дискретизација структуре, матрица крутости, матрица пригушења, инерциона матрица, вектор оптерећења. Дискретизација у временском домену инкрементални приступ. Модална анализа значај, проблем сопствених вредности, алгоритми решавања, сопствене фреквенције и модови осциловања, утицај пригушења, примери из транспортне технике. Структурно пригушење узроци дисипације енергије, одређивање структурног пригушења, математички опис. Директна интеграција динамичке једначине експлицитни и имплицитни алгоритми, њихово поређење, критеријуми избора алгоритма за решавање динамичких проблема транспортне технике, примери. Модална суперпозиција редукција модела преласком у модални простор, фактори модалних партиципација, критеријуми избора модова за редукцију проблема, Craig-Bampton редукција, примери из транспортне технике. MBS (multi-body system dynamics) приступ за решавање динамичког понашања већег броја крутих тела са међусобним везама. Формализам укључења еластичног понашања тела. Вежбе на рачунару коришћењем савремених МКЕ и MBS софтверских пакета. Основна: 1. Bathe K. J., Finite element procedures, Prentice Hall, New Jersey, Craig R.R, Kurdila A. J., Fundamentals of Structural Dynamics, John Wiley & Sons, Предавања, вежбе, семинарски радови активност у току предавања 10 писмени испит 0 60* домаћи задаци усмени испит 30 колоквијуми (три) 60 Обавезно присуствo предавањима и вежбама. *За студенте који не стекну 60 поена на колоквијумима.

12 Назив: СТРУЧНА ПРАКСА М Наставник/сарадник Горан С. Петровић Шифра: МС.1.5-О.3 Година: I Семестар: 1 Стручно-апликативни Број ЕСПБ: 4 Услов: нема Циљ: Оспособљавање студента за примену стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Оспособљавање студената за примену техничких прописа и стандарда Стицање практичних искустава током боравка студента у изабраној установи предузећу Препознавање области пословања и пословних активности изабране установе предузећа уско везаних за област Очекивани исходи: Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се обављали конкретни сложени практични проблеми у области Саобраћајног машинства, транспорта и логистике Садржај стручне праксе: Упознавање студената са техничким прописима и стандардима Практичан рад у лабораторијама Машинског факултета у Нишу Практичан рад у научноистраживачким установама и предузећима у земљи или иностранству, чија је делатност уско везана за област Број часова: 4 Методе извођења: Стручна пракса се реализује кроз практични, самостални рад студента. Практичан рад подразумева боравак и рад у предузећима и установама чија је делатност уско везана за област Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, као и практичан рад у лабораторијама на Машинском факултету у Нишу. Стручну праксу М, у трајању од 60 часова, студент обавља у првом семестру под руководством наставника/сарадника стручне праксе на студијском програму. Од укупног фонда часова, 2 часа су предвиђена за упознавање студената са програмом стручне праксе и обавезама студената (израда дневника стручне праксе у коме студент уноси опис послова које је обављао, закључке и запажања), као и за презентацију установа у земљи и иностранству у којима се може обавити стручна пракса, 12 часова су предвиђенa за практичан рад у лабораторијама Машинског факултета у Нишу, 45 часова је предвиђено за обилазак и практичан рад у изабраном фирми и 1 час за проверу стечених знања и вештина. У циљу упознавања са конкретним проблемима у будућем позиву студенти се упућују да проведу предвиђени број радних часова у предузећима и установама чија је делатност уско везана за област Саобраћајно машинство, транспорт и логистика. Студенти добијају на радним местима одређене задатке на чијем извршавању се огледа дотадашњи степен усвојености предвиђених знања у студијском програму. Задаци које студенти добијају су у непосредној вези са пословима које би они требало да обављају након окончања студија. Студентима се одређује ментор из установе или предузећа, који прати и вреднује извршавање добијених задатака-послова. Током стручне праксе се води Дневник стручне праксе у који се уносе све активности које су студенту поверене. На крају праксе се издаје потврда о обављеној пракси, са потписом задуженог наставника/сарадника и додељеног ментора. поена дневник стручне праксе 70 презентација обављених задатака и усмена одбрана дневника стручне праксе 30 Обавезна израда и одбрана Дневника стручне праксе

13 УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И ЛОГИСТИЧКИМ СИСТЕМИМА Драгослав Б. Јаношевић Шифра: МС.2.1-О.4 Година: I Семестар: 2 Статус предмета: Обавезни предмет студијског програма / теоријско-методолошки Услов: нема Анализа поступака управљања пројектима и логистичким системима. Познавање поступака и софтверских алата за управљање пројектима и логистичким системима. Појам и дефиниције пројекта. Врсте пројекта. Карактеристике и фазе животног циклуса пројекта. Иницирање пројекта. Селекција пројекта. Kонцепт пројектног предлога. Менаџмент пројекта. Усмерење пројекта. Општи модел управљања пројектима. Фазе управљања пројектима. Окружење пројекта. SWOT анализа пројекта. Планирање времена и ресурса пројекта. Студије изводљивости и оправданости пројекта. Формирање пројектног тима. Мотивација чланова пројектног тима. Улога руководиоца пројекта. Управљање квалитетом пројекта. Управљање ризиком пројекта. Управљање променама на пројекту. Документација пројекта. Софтверски алати за управљање пројектима. Дефинисање логистичких система. Логистички системи предузећа. Основни улазни и излазни параметри логистичких система. Процеси, токови и функције логистичких система. Структура свеукупног планирања логистичких система (према VDI 3637). Основна правила и захтеви планирања. Области планирања. Разлози и циљеви планирања логистичких система. Фазе планирања. Припремно, структурно, системско и детаљно планирање. Методе анализа стања и података за планирање. Мултимоментни поступак VDI Методе представљања, вредновања и оптимизације логистичких система. Layout планови на бази вектора. Планирање layout-а помоћу рачунара. Sankey дијаграми. Распоред и расположивост елемената тока логистичких система. Симулација токова логистичких система. Софтверски алати за симулацију логистичких система. Израда пројекта коришћењем софтверских алата. 1. Alijaš R., Alijaš G., Upravljanje projektom, Univerzitet Singidunum, Beograd, Jovanović P., Upravljanje projektom, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Jovanović P., Upravljanje investicijama, Grafoslog, Beograd, Langevin A., Riopel D., Logistics Systems - Design and Optimization, Springer Science, New York, Остали часови: Мултимедијална предавања и вежбе на којима студенти, активним тимским радом, развијају и управљају пројектом изабраног логистичког система коришћењем софтверских алата. активност у току предавања 5 писмени испит 60* практична настава 5 усмени испит (тест) 30** колоквијуми (оцена етапа пројекта) = 60 презентација пројекта 30 Обавезно присуствo предавањима и вежбама. *За студенте који не стекну 60 поена на колоквијумима.**за студенте који не стекну 30 поена на презентацији пројекта.

14 ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТИЧКИ СИСТЕМИ ВОЗИЛА Драгослав Б. Јаношевић Шифра предмета: МС.2.2-И.3-1 Година: I Семестар: 2 Услов за избор/слушање предмета: нема Анализа концепција и параметара хидрауличких и пнеуматичких система возила. Неопходно знање за анализу и пројектовање хидрауличких и пнеуматичких система возила. Увод: Функције хидрауличких и пнеуматских система возила. Хидродинамичке трансмисије кретања возила: Комоненте трансмисија: класични, комплексни и диференцијални хидродинамички претварачи, хидродинамички мењачи, хидродинамичке кочнице, карданска вратила и погонски мостови. Поступак пројектовања хидродинамичких трансмисија кретања возила. Одређивање и анализа вучних карактеристика хидродинамичких трансмисија кретања возила. Хидростатичке трансмисије кретања возила: Основне комоненте трансмисија: хидропумпе, регулатори, разводници, вентили, хидромотори и помоћни уређаји. Поступак пројектовања хидростатичких трансмисија кретања возила. Регулација хидростатичких трансмисија. Одређивање и анализа вучних карактеристика хидростатичких трансмисија кретања возила. Хидраулички кочиони системи возила: Анализа концепција. Анализа параметара и карактеристика хидродинамичких и хидростатичких кочионих система. Хидростатички системи манипулатора возила: Концепције и основне компоненте система. Синтеза погонских механизама манипулатора са хидроцилиндрима и хидромоторима као актуаторима. Хидростатички системи управљања возила: Концепцијска решења. Сервоуправљачи. Анализа праметара и карактеристика варијантних решења. Пнеуматички системи возила: Основне компонете и модули пнеуматичких кочионих система: компресори, регулациони вентили, кочиони цилиндри, резервоари и помоћни уређаји. Принципијелне и функционалне шеме. Анализа карактеристика пнеуматичких кочионих система. Пнеуматички системи погона и управљања помоћних уређаја возила. Решавање нумеричких задатака. Симулација хидростатичких система возила коришђењем софтвера. 1. Janošević D., Projektovanje mobilnih mašina, Mašinski fakultet u Nišu, Niš, Živanović Z., Janićijević N., Automatske transmisije motornih vozila, Ecoliberi, 1999, Beograd. 3. Todorović J., Kočenje motornih vozila, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Мултимедијална предавања и вежбе на којима студенти раде пројекат, везан за одређивање вучних карактеристика возила са хидродинамичком или хидростатичком трансмисијом кретања, коришћењем софтверских алата. активност у току предавања 5 писмени испит 60* практична настава 5 усмени испит (тест) 30** колоквијуми (три колоквијума) = 60 презентација пројекта 30 Обавезно присуствo предавањима и вежбама. *За студенте који не стекну 60 поена на колоквијумима.**за студенте који не стекну 30 поена на презентацији пројекта.

15 МЕНАЏМЕНТ ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА Милош С. Стојковић Шифра предмета: МС.2.2-И.3-2 Година: I Семестар: 2 Услов за избор/слушање предмета: нема Разумевање значаја метода планирања и управљања ланцима снабдевања. Студенти су оспособљени да самостално израде потпуни модел ланца снабдевања, на основу задатих услова тржишта и капацитета. Стратешки оквир за анализу ланаца снабдевања: Шта су ланци снабдевања? Перформансе ланаца снабдевања. Процеси у ланцу снабдевања. Метрика. Пројектовање ланца снабдевања: Дистрибуционе мреже. Фактори, оквири и модели у пројектовању ланца снабдевања. Примена ИКТ у пројектовању ланца снабдевања. Планирање понуде и тражње у ланцу снабдевања: Прогноза тражње. Агрегатно планирање. Планирање и управљање залихама у ланцу снабдевања: Обрт залиха у ланцима снабдевања. Сигурносне залихе. Оптимални нивои доступности производа. Пројектовање и планирање транспортних мрежа. Моделирање ланаца снабдевања. Приказ и самостална израда студија случајева ланаца снабдевања. Модели избора локације и алокације капацитета Методе за прогнозу тражње Примена линеарног програмирања за агрегатно планирање Методе за планирање и управљање залихама Методе и фактори пројектовања транспортних мрежа 1. Chopra, S., Meindl, P. (2007), Supply Chain Management: Strategy, Planning & Operations, Third Edition. Pearson International Edition 2. Daganzo C., (2003), A theory of supply chains, Springer Мултимедијална предавања и вежбе на којима студенти раде пројекат, везан за одређивање вучних карактеристика возила са хидродинамичком или хидростатичком трансмисијом кретања, коришћењем софтверских алата. активност у току предавања 5 писмени испит 60* практична настава 5 усмени испит (тест) 30** колоквијуми (три колоквијума) = 60 презентација пројекта 30 Обавезно присуствo предавањима и вежбама. *За студенте који не стекну 60 поена на колоквијумима.**за студенте који не стекну 30 поена на презентацији пројекта.

16 CAD СТУДИО МАШИНА И ВОЗИЛА Драгослав Б. Јаношевић, Миомир Љ. Јовановић Шифра предмета: МС.2.2-И.3-3 Година: I Семестар: 2 Услов за избор/слушање предмета: нема Изучавање методологије инжењерског дизајна и примена расположивих и развој апликативних софтвера за пројектовање машина и возила у амбијенту CAD студија. Неопходно знање за развој машина и возила методологијом инжењерског дизајна уз развој апликативних и примену раположивих софтверских алата. Основе инжењерског дизајна: Менаџмент пројекта. Општи поступак пројектовања машина и возила. Функционална анализа: Метода QFD (Quality Function Deploymet) за превођење захтева купаца у карактеристике производа и процеса. Дефинисање листе захтева за развој машина и возила. Концепцирање решења: Формирање морфолошке матрице варијантних решења кинематичког ланаца, погонског система и система управљања машина и возима. Избор могућих варијантних решења. Поступци и критеријуми избора оптималног концепцијског решења машине и возила. Енергетска алализа: Поступци динамичке симулације. Развој математичких модела за одређивање потребне енергије и снаге машина и возила. Дефинисање погонског система и система управљања. Анализа оптерећења зглобова и чланова кинематичког ланца и костура машина и возила. Развој апликативних софтвера за енергетске анализе и анализе оптерећења машина и возила. Обликовање: Утицајни фактори обликовања: захтеви и функције, стандардизација и унификација, управљање и ергономија, монтажа и демонтажа, технологичност, сервис, материјали, рециклажа, екологија и одрживи развој. Производне технологије облика. Софтверски алати за 3D обликовање машина и возила. Структурна анализа: Критријуми димензионисања и поузданости елеменате машина и возила. Врсте и својства материјала. Утицајни фактори при избору материјала за елеменате машина и возила. Структурна анализа чланова кинематичког ланаца и костура машина и возила методом коначних елемената. Моделирање, симулација и обликовање мобилних машина и возила применом CAD технологија. 1. Janošević D., Projektovanje mobilnih mašina, Mašinski fakultet u Nišu, Niš, Jovanović M., Teorija projektovanja konstrukcija računarom, Mašinski fakultet u Nišu, Niš, Grozdanović M., Ergonomsko projektovanje, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Kuzmanović S., Industrijski dizajn, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Cvetković D., Dizajn i razvoj proizvoda, Univerzitet Singidunum, Beograd, Мултимедијална предавања и вежбе на којима студенти, у амбијенту CAD студија, користећи информационих технологија и поступака инжењерског дизајна, раде комплетан пројекат изабраног модела мобилне машине или возила. активност у току предавања 5 писмени испит 60* практична настава 5 усмени испит (тест) 30** колоквијуми (три одбране пројекта) = 60 презентација пројекта 30 Обавезно присуствo предавањима и вежбама. *За студенте који не стекну 60 поена на колоквијумима. **За студенте који не стекну 30 поена на презентацији пројекта.

17 УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ Пеђа М. Милосављевић, Горан С. Петровић Шифра предмета: МС.2.3-И.4-1 Година: I Семестар: 2 Услов за избор/слушање предмета: нема Стицање теоријских и практичних знања из области управљања процесом одржавања. Спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду. Увод у управљање одржавањем техничких система. Појмови, терминологија, стручни домени дисциплине подлога научног приступа. Теоријске основе системског приступа одржавању. Процеси промене стања система отказ система. Методе за мерење перформанси одржавања. Карактеристични бројеви. Pareto дијаграм. Ishikawa дијаграм. Статистичка контрола процеса (стање у раду, стање у отказу, интензитет-рата отказа, средње време у отказу, ефективност, погодност одржавања). Анализа утицаја и могућности грешке (FMEA метода). Структура система одржавања. Концепција, организација и технологија одржавања. Менаџмент одржавања. Процесно оријентисани менаџмент одржавања. Оптимизација одржавања. RAMS&C концепт у одржавању. Савремени концепти одржавања техничких система. Преглед развоја модела и концепата процеса одржавања у времену. Одржавање на бази поузданости (RCM). Одржавање базирано на ризику (RBM). Тотално продуктивно одржавање (TPM метода). Lean одржавање. Логистика одржавања. Модел процеса одржавања светске класе (world class). Стратегије одржавања у малим и средњим предузећима у Србији. Стање перспективе. Информационе технологије и управљање одржавањем. Начин функционисања информационог система за планирање и управљање одржавањем. Софтверска реализација - апликативни софтвери. Избор и увођење софтверских система за одржавање. Експертни системи у одржавању. Коришћење база знања. Решавање практичних проблема управљања одржавањем. Лабораторијски примери - рад са апликативним софтвером. Израда и презентација семинарског рада. Посете фабрикама. 1. Васић Б., Управљање одржавањем, ОМО-одржавање машина и опреме, Београд Matyas K. (превод Јевтић В.), Taschenbuch Instandhaltungslogistik (Логистика одржавања техничких система), Hanser (Превод у оквиру TEMPUS пројекта), Ниш Милосављевић П., Одржавање техничких система по концепту TPM и Six Sigma, Библиотека Dissertatio, Задужбина Андрејевић, Београд, Минић С., Арсенић Ж., Модели одржавања техничких система, Војна књига, Београд Предавања уз коришћење припремљених презентација. Стручна посета и контакти са фирмама, дискусија са студентима. Самостална реализација пројеката од стране студената који раде у тимовима. Презентација пројеката које раде студенти у тимовима. активност у току предавања 10 писмени испит 0 семинарски рад (пројектни задатак) 30 усмени испит (тест) 30 колоквијум 30 Обавезно присуствo предавањима и вежбама, израда семинарских радова.

18 ЛОГИСТИЧКЕ СИМУЛАЦИЈЕ Миомир Љ. Јовановић Шифра предмета: МС.2.3-И.4-2 Година: I Семестар: 2 Услов за избор/слушање предмета: нема Упознавање са теоријским и практичним сазнањим из логистичких симулација Стицање знања и искуства за решавање проблема из логистичких симулација Уводно предавање:упознавањеса наставним програмом из предмета Логистичке симулације.начин рада (предавања, вежбања и израда семинарских радова) и полагања испита из предмета Логистичке симулације. Мотивација и циљеви предавања из области логистичких симулација. Опште о симулацијама: Основни појмови симулирања (реални систем, модел, симулациони модел, симулација, анализа резултата симулације). Врсте симулација, принципи и подручја примене.предности, недостаци и границе примене симулација. Реализација симулационог система (модела): Проучавање реалног система и његових карактеристика (формулација захтева, понашање система, дефинисање граница система, утврђивање релевантних величина, избор и генерисање података примери). Стварање модела. Опис и врсте модела (статички, динамички, са детерминстичким и случајно променљивим величинама). Моделирање случајне променљивих величина (статистика): Непрекидне и дискретне случајне променљиве величине. Статистичке карактеристике и расподеле случајних величина. Процена и тестови расподеле. Примена методе Монте Карло у симулацијама (нумерика): Случајни бројеви и генератори случајних бројева. Моделирање случајне променљиве по емпиријској и теоријској расподели. Модели теорије опслуживања (Теорија редова чекања - ТРЧ): Структура и особине модела ТРЧ. Методе, системи опслуживања (М/М/1, М/G/1...). Дискретне симулације догађаја: Основни појмови и особине дискретних симулационих модела. Концепти и компоненте дискретних симулационих модела. Непрекидни транспорт: Анализа симулација на примерима непрекидног транспорта. Симулациони системи: Преглед софтвера за симулацију (Arena, AutoMod, Enterpise Dynamics, Witness). Моделирање са AutoMod-ом: Област примене. Одвијање симулационих анализа. Формулисање задатака и циљева. Успостављање и верификација модела. Експерименти са симулационим моделом. Анализа симулација: Вредновање модела. Анализа резултата добијених симулација. Решавање конкретних задата и практичних проблема. Израда семинарских радова. 1. Maquardt H.-G.: Simulacije logističkih transportnih sistema, prevod predavanja, TU Dresden, Mašinski fakultet Niš, Зрнић Ђ., Савић Д.: Симулација процеса унутрашњег транспорта, Машински факултет у Београду, Београд, Зрнић Ђ., Петровић Д.: Стохастички процеси у транспорту, Машински факултет у Београду, Београд, AutoMod, user manual Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, колоквијуми активност у току предавања 5 писмени испит 0 практична настава 5 усмени испит 30 домаћи задаци: колоквијуми (три колоквијума) = 60 Присуство свим предавањима и вежбама и обавезно полагање колоквијума. *Односи се на студенте који не стекну 55 поена извршавањем предиспитних обавеза

19 ОПТИМИЗАЦИЈА КОНСТРУКЦИЈА ТРАНСПОРТНИХ МАШИНА И ВОЗИЛА Миомир Љ. Јовановић Шифра предмета: МС.2.3-И.4-3 Година: I Семестар: 1 Услов за избор/слушање предмета: CAD технологије Програм предмета је да се студенти упознају са рачунарским концепцијама и технологијама за генерисање посебних оптималних својстава објеката и конструкција у саобраћајној и транспортној техници. Студенти стичу практична знање и вештине којим могу израдити напредан производ са нарочитим својствима. То су модели оптималног дизајна, лаких конструкција, FEM анализе техничких својстава производа. Познавање савремених рачунарских алата за оптимизацију модела, стандардима и техникама генерисања производа. Исход је стварање стручњака, високог квалитета са способношћу ефикасног дизајна применом рачунарских технологија. Теоријске основе оптимизације. Класификација метода математичког програмирања. Софтверска основа инжињерске реализације. Задаци оптималног пројектовања машинских конструкција. Технички пројект оптимизације геометрије конструкције. Оптимизација методом формалног претраживања, Оптимизација методама диференцијалног програмирања, Оптимизација градијентним методама (Flecher-Reevs), Оптимизацијом методама флексибилних полиедара. Оптимизација континуалних структура методом сензитивности. Оптимизација применом секвенцијалног квадратног програмирања. Примери. Лабораторијске вежбе су прилагођене садржају предавања и њима се реализују компјутерски модели објеката. Рад у малим тимовима. Тренинг и континуирана провера практично стеченог знања. Етапе тренинга: Оптимизација решеткасте структуре (Вежба-2, Колоквијум-1), Оптимизација лимене структуре формалним претраживањем, (Вежба-6, Колоквијум-2), Оптимизација структуре возила методом сензитивности (Вежба-11, Колоквијум-3). Израда једног домаћег рада у области оптималног моделирања. 1. Јовановић М., "Теорија пројектовања конструкција рачунаром", Машински факултет Ниш Јовановић М., Јовановић Ј.: "CAD-FEA Praktikum", Универзитет Црне Горе, Design Sensitivity and Optimisation, MSC Nastran 2004 Упутство за рад. 4. Bаthе К.Ј, "Finite Element Procedures in engineering analysis", Prentice Hall, Singiresu R, Engineering Optimisation: Theory and Practice, Wiley Interscience Предавања 2.00 Вежбе 3.00 Други облици активне наставе Студијски истраживачки рад Предавања, лабораторијске вежбе, колоквијуми Активност у току предавања 5 писмени испит 60* ( 0**) Лабораторијске вежбе 5 усмени испит (тест) 30 Домаћи задаци 15 Колоквијуми (три колоквијума) = 45 Присуство предавањима, вежбама, израда домаћих задатака и полагање три колоквијума. * Писмени део испита се не полаже преко колоквијума и домаћих задатака, ** Писмени део испита се полаже преко колоквијума.

20 Назив: ЗАВРШНИ (МАСТЕР) РАД Шифра: МС.2.4-О.5 Година: I Семестар: 2 Tип: Стручно-апликативни Број ЕСПБ: 12 Мастер рад може се пријавити са једним неположеним испитом из Услов: другог семестра. Услов за одбрану мастер рада су положени сви испити на студијском програму. Циљ: Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Саобраћајно машинство, транспорт и логистика при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе. Очекивани исходи: Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа Способност повезивања и примене стечених знања и вештина Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате истраживања широј јавности Оспособљавање студента за наставак образовања Општи садржај: Мастер рад представља самостални студијски истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у стручној области. Пре почетка израде мастер рада, студент, на основу личних опредељења, врши консултације у вези ментора, теме и садржаја мастер рада. Тему мастер рада студент бира из предмета на студијском програму који је студент слушао и полагао. Након избора предмета, предметни наставник - ментор мастер рада дефинише задатке које студент треба да реализује у оквиру свог мастер рада. Пријава, израда и одбрана мастер рада врше се у складу са Правилником о мастер академским студијама и обавезујућим упутством о форми мастер радова и начину архивирања мастер радова у Библиотеци Машинског факултета Универзитета у Нишу. Након обављеног истраживања студент припрема завршни (мастер) рад у форми која садржи по правилу следећа поглавља: Увод, Теоријски део, Експериментални део, Резултати и дискусија, Закључак, Преглед литературе. Одбраном мастер рада студент завршава студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, што подразумева да је стекао довољно знања за истраживање, развој, пројектовање, оптимизацију, управљање и одржавање функција, уређаја, машина и система у области саобраћајно-транспортне технике и пословно-техничке логистике, коришћењем информационих технологија и софтверских алата, уз уважавање принципа одрживог развоја и инжењерске етике. Методе извођења: Након испуњених услова прописаних Статутом Машинског факултета, студент стиче право пријаве мастер рада. Кандидат, након усаглашене теме мастер рада са ментором, подноси Захтев за израду мастер рада Служби за наставна и студентска питања која врши потребне провере података и испуњености услова од стране кандидата и доставља Захтев одговарајућој Катедри. По пријему Захтева за израду мастер рада, Катедра именује Комисију за одбрану мастер рада, на предлог предметног наставника ментора који је по правилу Председник Комисије. Предлог састава Комисије потписује шеф Катедре, а решење доноси декан факултета. По завршеној изради мастер рада, кандидат предаје три примерка штампане верзије мастер рада и електронску верзију (CD) Служби за наставна и студентска питања. Служба за наставна и студентска питања дистрибуира рад Комисији и Библиотеци Машинског факултета. У консултацији са Комисијом за мастер рад и кандидатом, Служба за наставна и студентска питања одређује термин одбране мастер рада. У утврђеном термину, кандидат врши презентацију и усмену одбрану мастер рада. Комисија за мастер рад доноси Одлуку о оцени и потписује Записник о одбрани мастер рада. Записник о одбрани мастер рада се прослеђује Служби за наставна и студентска питања. Записник о одбрани мастер рада се евидентира кроз Матичну књигу студената. Према подацима садржаним у Записнику о одбрани мастер рада Служба за наставна и студентска питања израђује Решење о одбрањеном мастер раду, које се доставља декану Машинског факултета. Својим потписом, декан факултета оверава Решење о одбрани мастер рада. На основу Записника о одбрани мастер рада и Решења декана, издаје се Уверење о завршеним мастер академским студијама Саобраћајно машинство, транспорт и логистика. поена Израда и усмена одбрана завршног (мастер) рада 100

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Назив предмета: МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 Наставник: Сарадник: Предраг Милић Шифра предмета: Година: I Семестар: 2 Статус предмета: Број ЕСПБ:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Slide 1

Slide 1 Катедра за управљање системима ТЕОРИЈА СИСТЕМА Предавањe 1: Увод и историјски развој теорије система UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES Катедра за управљање системима Наставници:

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Машинско инжењерство 1. година... 2 2. година... 3 3. година... Друмски саобраћај

Више

oss_40_ docx

oss_40_ docx Шифра и назив предмета: 0132.11 Аутоматизација производних процеса Обим наставе у бодовима: 6 ЕСПБ Семестар: VI Фонд часова за предавање, вежбе и ДОН: - недељно : 2 + 2 + 1 - укупно : 30 + 30 + 15 = 75

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу Ангажовање наставника на студијским програмима из 2007. године др Зоран Боричић, ред. проф. 13.2.8-С1 ТУРБУЛЕНТНА СТРУЈАЊА др Драгиша Никодијевић, ред. проф

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (СИИТ) У циљу бољег

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

Microsoft PowerPoint - IS_G_predavanja_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - IS_G_predavanja_ [Compatibility Mode] INŽENJERSKE SIMULACIJE Aleksandar Karač Kancelarija 1111 tel: 44 91 20, lok. 129 akarac@ptf.unze.ba Nermin Redžić Kancelarija 4202 tel: 44 91 20, lok.128 nermin.redzic@ptf.unze.ba www.ptf.unze.ba http://ptf.unze.ba/inzenjerske-simulacije

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

PRIS 00 Projektovanje informacionih sistema

PRIS 00 Projektovanje informacionih sistema PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA dr Vladislav Miškovic Fakultet za računarstvo i informatiku PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA 2018/2019 1 Uvodne napomene Silabus Plan Ispit Projekti Softver Literatura

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: ЈУН 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 17.06.2019 Статички електрицитет у технолошким процесима Електронска кола за управљање

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 19.08.2019 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици Управљање дистрибутивном

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013 Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним временомм

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 20.06.2019. 9:00 04.07.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 17.06.2019. 9:00 01.07.2019. 13:00 све Програмирање 1 2227 21.06.2019. 9:00 05.07.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 05.09.2019. 9:00 19.09.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 02.09.2019. 9:00 16.09.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 06.09.2019. 9:00 20.09.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 07.02.2019. 9:00 21.02.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 04.02.2019. 9:00 18.02.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 08.02.2019. 9:00 22.02.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси Менторски

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање I година Математика 1 2225 03.10.2019. 15:00 све Основи електротехнике 1 2226 30.09.2019. 15:00 све Програмирање 1 2227 04.10.2019. 15:00 све Основи рачунарске технике 2228 01.10.2019. 15:00 све Социологија

Више

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА Студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Структура студијског програма Студијски програм Информациони системи и технологије на дипломским академским студијама осмишљен је као природни наставак

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 07.10.2017 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство Алгоритми и програмирање Математика 1 Математика

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica MAŠINSKI FAKULTET BANJA LUKA Multidisciplinarna obuka za nastavnike srednjih škola PRVA GRUPA Mehatronika Pneumatsko upravljanje Rеd. Nаziv Prеdаvаnjе Vјеžbе Čаsоvа Vriјеmе Čаsоvа Vriјеmе dаn, 20.04.2016.,

Више

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017 ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 20/201 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ШКОЛСКА ГОДИНА: Снежана Ћирић Костић Звање: доцент Основе машинских

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и програмирање 19.09.2017 Математика 1 20.09.2017 Математика 2 21.09.2017 Увод у

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Akademska godina 018/019 PREDMET Godina studija I Status

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАР 2 2017/2018 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање Лабораторијски практикум

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII Лабораторијски практикум Физика Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS РАСПОРЕД НАСТАВЕ за предмете мастер академских студија 2016/17. година Предмет Модул Датум Време Сала Администрација базе података 8-10. фебруар 2017. 13-17. фебруар 2017. Алати и методе софтверског инжењерства

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ I предавање. \ хидродинамичке трансмисије, компоненте, вучне карактеристике Хидродинамичке трансмисије мобилних машина општа концепција: v v v v - дизел мотор -хидродинамички претварач -

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

Microsoft Word - Smerovi 1996

Microsoft Word - Smerovi 1996 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (1996) Смер: СВИ Филозофија и социологија 20.08.2019 Теорија друштвеног развоја 20.08.2019 Програмирање 20.08.2019 Математика I 21.08.2019

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 17.06.2019 2Б-УПС Електрична кола 24 Б-УПС Електрична кола 1 УПС Теорија кола 2 2Б-ЕЕН Електрична кола у електроенергетици 8 Б-ЕЕН Електрична кола 1 ЕЕН Теорија електричних кола 1 А1 2Б-ЕЛК Дигитална

Више

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo Softversko inženjerstvo OAS SOFTVERSKO INŽENJERSTBO Trajanje studija: 4 godine Broj ESPB: 240 ESPB Izborni moduli: Modul SI: Softversko inženjerstvo Modul RI: Razvoj igara Modul SI: Softversko inženjerstvo

Више

Slide 1

Slide 1 http://ctm.fon.bg.ac.rs/ Menadžment tehnologije i razvoja Školska 2018/2019. godina Nastavnici i saradnici Profesor dr Maja Levi Jakšić, redovni profesor četvrtak 16-18h, kabinet 301C majal@fon.bg.ac.rs

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОДИНА 1 3 5 7 9 Математика 1 (7 ч.) др Љиљана Петковић,

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc 1 Информатор Електротехничког факултета ЕНЕРГЕТИКА С Т А Т У Т 004 и 0004 Информатор Електротехничког факултета НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ СМЕР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМЕ (ЕЕС). семестар.1 Математика

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

RASPORED

RASPORED Satnica polaganja ispita u Junskom ispitnom roku školske 0/0. godine za period od. do.0.0. godine Datum:.0.0. godine Vreme: 09,00 sati N aziv predm eta Grupa B r. II kolokvijum iz predmeta Mikroračunarski

Више

Slide 1

Slide 1 Катедра за управљање системима ТЕОРИЈА СИСТЕМА Предавањe 2: Основни појмови - систем, модел система, улаз и излаз UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES План предавања 2018/2019. 1.

Више

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD PREDMET: STRATEGIJSKI MENADŽMENT II GODINA, OBAVEZAN ZA SVE SMEROVE Naziv kursa: Strategijski menadžment Obim kursa : 60h predavanja + 60h vežbi Nastavnici: 1. dr Dragan Đuričin,

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 Staff professional development teaching ИЗВЕШТАЈ РАДНЕ ПОСЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТУ У АХЕНУ, ИНСТИТУТУ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОХЕМИЈУ НАФТЕ И УГЉА, НЕМАЧКА Циљеви посете: 1. Идентификација

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ СЕПТЕМБАР 2018/2019 ПОНЕДЕЉАК 19.08.2019 Објектно оријентисано програмирање 41 2Б-ТЕЛ Методе преноса у телекомуникационим системима 1 2Б-ТЕЛ Моделовање и симулација

Више

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/4-2008 01.02.2008. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године),

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Slide 1

Slide 1 1 MATEMATIČKI MODELI EFIKASNOSTI 3/21/2019 Gordana Savić, Milan Martić, Milena Popović 2 Informacije o predmetu Nastavnici Pravila polaganja Sadržaj predmeta Literatura Podsećanje Linearno programiranje

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Коначан распоред испита Испитни рок: Мај 2015. Испити за студенте генерације 2014 Акр. Предмет Модул Датум Време Сала Напомена Алати и методе софтверског инжењерства МС14СИРН1 4. мај 2015. 18:00 304 м14860

Више

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: 201-201. REDOVNI STUDIJ I godina II semestar od: 01.0.201. do: 14.07.201. 2.0.01.001. Arhitektura i organizacija računarskih sistema Prof. dr Goran

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

Microsoft PowerPoint - Prezentacija profila PITiM ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prezentacija profila PITiM ppt [Compatibility Mode] Профил: ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И МЕНАЏМЕНТ Да би сте могли да квалитетно видите све симулације које се налазе у овој презентацији потребно је да имате Tech Smith ов video codec. На директоријуму

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Обавештење

Обавештење Милош Павловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Врсте квантизације сигнала". Одбрана завршног рада одржаће

Више