Microsoft Word - informator 2016

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - informator 2016"

Транскрипт

1

2 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ Висока здравственo-санитарна школа струковних студија Висан у Београду је самостална приватна високошколска установа која обавља васпитно образовну и истраживачку делатност. Решењем Министарства просвете бр / од године основана је Виша здравствено санитарна школа ВИСАН, као прва приватна школа која образује кадрове будућности из области здравства и екологије. Школа је почела да ради са два смера,виши физиофизиотерапеут и Виши санитарно-еколошки инжењер. Школа је године прерасла у високу школу струковних студија и као Висока здравственo-санитарна школа струковних студија Висан акредитована је од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета године за установу и за студијски програм - Струковни санитарно еколошки инжењер. За студијски програм- Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер акредитована је године, а за студијске програме - Струковна медицинска сестра и Струковни физиотерапеут године. У поновљеном процесу акредитације, Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем број / од године потврдила је да Висока здравствено санитарна школа струковних студија Висан испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе и студијског програма Струковни санитарно еколошки инжењер. Специјалистички студијски програм Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер реакредитован је године а пар месеци касније, године, акредитован је још један специјалистички програм Специјалиста струковна медицинска сестра-област Клиничка нега. Студијски програм Струковни фармацеутски техничар акредитован је године Студијски програм Струковни медицински радиолог акредитован је године

3 Стручна знања стечена у овој школи, која ће дипломирани студенти практично применити сутра у пракси, допринеће подизању нивоа здравствене културе, а нарочито очувању и унапређењу животне средине, а у складу са строгим Европским стандардима. У Високој здравствено санитарној школи Висан посебна пажња се поклања индивидуалном развоју вештина где се кроз рад у малим групама и непосредан контакт са професорима негује слобода размишљања, креативност и подстиче лична иницијатива. Будући студенти стичу европско образовање из области екологије и здравства а самим тим им се пружа могућност запослења како у земљи тако и у иностранству. Ако размишљате и ако сте неодлучни шта уписати и којом се професијом бавити ми Вам нудимо савремене и атрактивне образовне профиле на нивоу европског система образовања са могућношћу запослења или даљег усавршавања код нас и у иностранству. Висока здравствено санитарна школа Висан Ваш корак у будућност.

4 АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Струковни санитарно еколошки инжењер - решењем број / од године - реакредитован одлуком број / од године Струковна медицинска сестра - решењем број /12/ од године - реакредитован одлуком број / од године Струковни физиотерапеут - решењем број /12/ од године - реакредитован одлуком број / од године Струковни фармацеутски техничар - решењем број / од године Струковни медицински радиолог - решењем број / од године Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер - решењем број /2/ од године - реакредитован Одлуком број / од године Специјалиста струковна медицинска сестра - област Клиничка нега - решењем број /АУ/ од године

5 ЗАШТО СТУДИРАТИ НА ВЗС ВИСАН? Зато што су студијски програми конципирани по угледу на програме водећих европских школа. Просторни и технички услови за студирање су такви да су опремљени савременим наставним средствима која омогућавају мултимедијалну презентацију. Зато што су наставни облици (предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, стручна пракса) и пропорција опште образовних, опште стручних и уже стручних дисциплина тако подешени да омогућавају формирање квалитетних високо образовних стручњака, који могу непосредно по завршетку студија да се ангажују за успешно обављање свих врста послова за које су се школовали.

6 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА Школа је од јануара члан Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара (European Network Module, ENM). Школа као члан ENM има могућности за успостављање стручне и професионалне сарадње, размене студената, развијање нових истраживачких активности и стално их унапређује по принципима Болоњског процеса. Школа је потписала уговоре са више високошколских и здравствених установа у циљу успостављања стручне, професионалне сарадње и размене студената, и то: Berner Bildungszentrum Pflege, Švajcarska Inštitut za sanitarno inženirstvo, Ljubljana, Slovenija Visoka šola za zdravstvo Izola, Slovenija Free University Varna Cernorizec Hrabar, Bulgaria Charles Univerzitet, Češka University of Brighton, School of Nursing and Midwifery, Engleska и другим институцијама

7 НАСТАВНЕ БАЗЕ За реализацију практичне наставе и вежби Школа има склопљене уговоре са: Клинички центар Србије Дом здравља Нови Београд, Нови Београд Клиничко болнички центар Земун, Земун Војно-медицинска академија, Београд Клиничко болнички центар "Звездара" Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица" Институт за рехабилитацију организациони део Сокобањска Институт за рехабилитацију радна јединица СЕЛТЕРС, Младеновац Градски завод за јавно здравље, Београд Кућа старијих лица ДР Загорка Шнајдер д.о.о., Београд Геронтолошки центар Београд, Београд ЈКП Градска чистоћа, Београд Завод за јавно здравље, Сомбор Општа болница Др Радивој Симоновић, Сомбор Општа болница Суботица, Суботица Дом здравља Свети Ђорђе, Топола Предузеће за санитарну и еколошку заштиту Висан, Земун Специјална болница за неспецифичне плућне болести Сокобања, Сокобања Дом здравља Врачар, Београд Општа болница Импулс, Београд Дом здравља "Др Ристић", Београд Дијагностички центар-специјална болница за неурологију Апотека Београд New Med d.o.o Општа болница медицински систем Београд

8 ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (Први степен високог образовања) Струковни санитарно-еколошки инжењер Струковна медицинска сестра Струковни физиотерапеут Струковни фармацеутски техничар Струковни медиицнски радиолог Трају три године (шест семестра) и обезбеђују укупно 180 ЕСПБ Једна школска година траје 12 месеци, а подељена је на 2 семестра. Настава из једног предмета се изводи у току једног семестра. Настава, у току једног семестра, траје 15 недеља Студент је оптерећен активном наставом до максимално 25 часова, током једне радне недеље. Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) - ЕСПБ. Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова Укупан број ЕСПБ (кредита), за сваки предмет, студент остварује на основу степена извршавања предиспитних и испитних обавеза. Након завршетка шестог семестра и положених свих испита полаже се дипломски испит, који се припрема током шестог семестра. Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, на основу ЕСПБ, односно на основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају Европском образовном процесу. Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања.

9 СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР Струковни санитарно-еколошки инжењер је здравствени радник чији је делокруг рада превентивна медицина и унапређење животне и радне средине, односно решавање здравствено - еколошких проблема. У свом раду је оријентисан, пре свега на факторе од којих битно зависи здравље становништва: вода и водни објекти, земљиште и атмосфера, бука, контрола штетног отпада, зрачења, контрола животних намирница, као и свега осталог што може да угрози радну и животну средину. Интереси друштва и санитарно - еколошких потреба намећу нужност присуства ових кадрова, како у подручју здравства тако и екологије. Широка лепеза радних места где ће они дати свој допринос унапређењу животне средине, а самим тим постати део превентивне медицине, су апсолутни доказ за оправданост школовања што већег броја овог кадра. Прљава индустријска технологија, ратови и велике миграције становништва су реални разлози за преузимање мера у циљу заштите животне средине. Основни предуслов за здраво и радно способно становништво су здрави услови као и здрави стилови живљења. ЗАПОШЉАВАЊЕ: По завршетку студија струковни санитарно-еколошки инжењер може се запослити у: здравственим установама научно-образовним институцијама инспекторатима министарствима здравља и екологије јавним установама које се баве снабдевањем воде за пиће, контролом отпадних вода и контролом отпада у предузећима која производе робу широке потрошње у предузећима чија производна технологија утиче на животну средину у прехрамбеној индустрији

10 СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Ш Назив предмета С Тип Статус Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ П В ДОН ПРВА ГОДИНА 1. Семестар 1 СЕ101 Анатомија I С О СЕ102 Биофизика I АО О СЕ103 Санитарна хемија I С О СЕ104 Хигијена и здравствено I АО О васпитање 5 СЕ105 Здравствено законодавство I АО О Семестар 6 СЕ201 Физиологија II С О СЕ202 Патологија са II С О патофизиологијом 8 СЕ203 Микробиологија II С О СЕ204 Социјална медицина и етика II АО О Предмети изборног блока 1 бира се један од понуђена два 10а СЕ205а Енглески језик II АО ИБ б СЕ205б Информатика и статистика II АО ИБ Стручна пракса Укупно часова активне наставе на години студија 315П+300В=615 Укупно ЕСПБ 60 ДРУГА ГОДИНА 3. Семестар 1 СЕ301 Медицина рада III С О СЕ302 Епидемиологија III СА О СЕ303 Екологија III С О СЕ304 Хигијена исхране III СА О Семестар 5 СЕ401 Општа медицина IV С O СЕ402 Специјална епидемиологија IV СА О Предмети изборног блока 2 бира се један од понуђена два 7а СЕ403а Менаџмент у здравству IV С ИБ б СЕ403б Безбедност на раду IV С ИБ Предмети изборног блока 3 бира се један од понуђена два 8а СЕ404а Основи пројектовања и IV С ИБ изградње објеката 8б СЕ404б Ургентна медицина са негом IV С ИБ Стручна пракса Укупно часова активне наставе на години студија 300П+345В=645 Укупно ЕСПБ 60 ТРЕЋА ГОДИНА 5. Семестар 1 СЕ501 Комунална хигијена V СА О СЕ502 Економика заштите животне и V С О радне средине 3 СЕ503 Санитарна техника V СА О Предмети изборног блока 4 бира се један од понуђена два 4а СЕ504а Радиолошка заштита V СА ИБ б СЕ504б Управљање чврстим отпадом V СА ИБ Семестар 5 СЕ601 Дезинфекција и контрола вектора VI СА О 4 5 6

11 6 СЕ602 Екотоксикологија VI СА О Предмети изборног блока 5 бира се један од понуђена два 7а СЕ603а Санитарна хидротехника VI СА ИБ б СЕ603б Урбанизам и руризам VI СА ИБ Стручна пракса Завршни рад 60 4 Укупно часова активне наставе на години студија 300П+345В=645 Укупно ЕСПБ 60 Укупно ЕСПБ бодова на свим годинама студија 180

12 СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ Струковни физиотерапеут је здравствени радник који помоћу терапијских метода унапређује физиолошке и физичке способности и могућности појединца и омогућује реституцију оштећених функција. Током едукације оспособљен је да посао обавља самостално или у оквиру стручног тима. Истовремено може да организује рад на свим нивоима у оквиру радних јединица. ЗАПОШЉАВАЊЕ: По завршетку студија струковни физиотерапеут се може запослити у: здравственим установама, климатско-бањским лечилиштима, научно-образовним установама, спортским клубовима, предшколским установама, центрима за обуку инвалида, као и у свим осталим медицинским установама које обухватају његов делокруг рада.

13 СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ Распоред предмета по семестрима и година а студија за студијски програм Ш Назив предмета С Тип Статус Часови активне наставе Остали ЕСПБ П В ДОН ПРВА ГОДИНА 1. ФТ101 Анатомија I С О ФТ102 Основи неге у I СА О рехабилитацији 3. ФТ103 Фармакологија I СА О ФТ104 Хигијена и I АО О 3 3 здравствено васпитање 5. ФТ201 Патологија са II С О патофизиологијом 6. ФТ202 Физиологија II С О ФТ203 Социјална II АО О медицина и етика 8. ФТ204 Соматопедија II С О 4 7 Предмети изборног блока 1 бира се један од понуђена три 9а ФТ205а Енглески језик II АО ИБ б ФТ103а Педагогија I АО ИБ Стручна пракса Укупно часова активне наставе на години студија 600 Укупно ЕСПБ 60 ДРУГА ГОДИНА 1 ФТ301 Интерна медицина III С О ФТ302 Хирургија са ортопедијом III С О Предмети изборног блока 2 бира се један од понуђена два 3а ФТ303а Основи III С ИБ радиологије 3б ФТ303б Рехабилитација у спорту III СA ИБ ФТ304 Неурологија III С О Предмети изборног блока 3 бира се један од понуђена два 5а ФТ401а Менаџмент у IV АО ИБ здравству 5б ФТ401б Организација спортско рекреативних активности IV АО ИБ ФТ402 Кинезиологија IV С О ФТ403 Општа физикална IV СА О терапија Предмети изборног блока 4 бира се један од понуђена два 8а ФТ404а Ургентна медицина IV С ИБ б ФТ404б Мануелне технике IV СА ИБ 2 1 5

14 Стручна пракса Укупно часова активне наставе на години студија 630 Укупно ЕСПБ 60 ТРЕЋА ГОДИНА 1 ФТ501 Клиничка V СА О физикална терапија 2 ФТ502 Општа V СА О кинезитерапија 3 ФТ503 Протетика и V СА О ортотика 4 ФТ601 Клиничка VI СА О кинезитерапија 5 ФТ602 Медицинска рехабилитација VI СА О Предмети изборног блока 5 бира се један од понуђена два 6а ФТ603а Дечја VI СА ИБ рехабилитација 6в ФТ603в Геријатријска рехабилитација VI СА ИБ Стручна пракса Завршни рад 90 6 Укупно часова активне наставе на години студија 615 Укупно ЕСПБ 60 Укупно ЕСПБ бодова на свим годинама студија 180 Укупно часова активне наставе у свим годинама студија 1845 Укупно часова теоријске наставе (активна настава) 945 Укупно часова практичне наставе (активна настава вежбе) 900 Укупно часова практичне наставе (вежбе, стручна пракса, завршни рад) 1890 Укупно часова у свим годинама студија 2835

15 СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Струковна медицинска сестра је здравствени радник који је оспособљен да одржава и унапређује здравље сваког појединца кроз одговарајуће коришћење доступних ресурса. Пружа здравствену негу оболелим, онеспособљеним и умирујућим, коришћење високе технологије. уз Учествује у припреми болесника за дијагностичке поступке, а посебно код софистицираних дијагностичких метода. Спроводи психолошку потпору пацијента и породице Сарађује уско са лекарима у оквиру физичке и психичке рехабилитације Води медицинску документацију у делокругу неге и терапијске поделе лекова. ЗАПОШЉАВАЊЕ: По завршетку студија струковна медицинкса сестра се може запослити Болницама, домовима здравља Диспанзерима, саветовалиштима Патронажној служби, заводима здравствене заштите Климатским лечилиштима, старачким домовима Школама и предшколским установама И у приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему.

16 СТРУКОВНA МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Ш Назив предмета С Тип Статус предме та Часови активне наставе П В ДОН Остали часови ЕСПБ ПРВА ГОДИНА 1. МС101 Анатомија I С О МС102 Здравствена нега I СА О МС103 Исхрана и дијететика I С О МС104 Фармакологија I СА О МС105 Хигијена и I АО О здравствено васпитање 6. МС201 Социјална медицина и II АО О етика 7. МС202 Патологија са II С О патофизиологијом 8. МС203 Микробиологија II С О МС204 Физиологија II С О Предмети изборног блока 1 бирају се 1 од 3 понуђена предмета 10а МС205а Енглески језик II АО ИБ б МС205б Педагогија II АО ИБ Стручна пракса Укупно часова активне наставе на години студија 615 Укупно ЕСПБ 60 ДРУГА ГОДИНА 1 МС301 Инфективне болести III С О са епидемиологијом 2 МС302 Интерна медицина III С О МС303 Неурологија III С О Предмети изборног блока 2 бира се 1 од понуђена 2 4а МС304а Основи радиологије III С ИБ б МС304б Здравствена нега у рехабилитацији III С ИБ МС305 Хирургија III С О МС401 Онкологија IV С О МС402 Здравствена нега у IV СА О интерној медицини 8 МС403 Здравствена нега у инфектологији IV СА О Предмети изборног блока 3 бира се један од понуђена два 9а МС404а Менаџмент у IV АО ИБ здравству 9б МС404б Методика и организација здравствене неге IV АО ИБ 2 2 5

17 Стручна пракса Укупно часова активне наставе на години студија 615 Укупно ЕСПБ 60 ТРЕЋА ГОДИНА 1 МС501 Педијатрија V С О МС502 Здравствена нега у V СА О неурологији 3 МС503 Здравствена нега у V СА О онкологији и палијативно збрињавање 4 МС504 Здравствена нега у V СА О хирургији 5 МС601 Здравствена нега у педијатрији VI СА O Предмети изборног блока 4 бира се један од понуђена два 6а МС602а Психијатрија са негом VI СА ИБ б МС602б Гин и акушерство са негом VI СА ИБ Предмети изборног блока 5 бира се један од понуђена два 7а МС603а Здравствена нега VI СА ИБ старих 7б МС603б Здравствена нега у ургентној медицини VI СА ИБ Стручна пракса Завршни рад 90 4 Укупно часова активне наставе на години студија 630 Укупно ЕСПБ 60 Укупно ЕСПБ бодова на свим годинама студија 180 Укупно часова активне наставе у свим годинама студија 1860 Укупно часова теоријске наставе (активна настава) 915 Укупно часова практичне наставе (активна настава вежбе) 945 Укупно часова практичне наставе (вежбе, стручна пракса, завршни рад) =2835 Укупно часова у свим годинама студија 3750

18 СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ Завршавањем студијског програма струковних студија фармације, студент стиче базична знања из области фармације подржана комплементарним базичним знањима из стручних, стручно-апликативних, изборних као и опште образовних предмета. Студијски програм кроз модерни приступ усмерава студенте ка усвајању техника и вештина савремене фармацеутске, козметичке, хемијске и прехрамбене индустрије. ЗАПОШЉАВАЊЕ По завршетку студија струковни фармацеут може се запослити у: Апотека Болничка апотека Ветеринарска апотека Биохемијска лабораторија Консултантска фармација - старачки домови Клиничка фармација Фармацеутска и козметичка индустрија Велетрговина

19 СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Ш Назив предмета С Тип Статус Часови активне наставе Оста ли часо ви П В ДОН ПРВА ГОДИНА 1. Семестар 1 СФ101 Анатомија I С О СФ102 Ботаника I С О СФ 103 Општа и органска хемија I С О СФ 104 Увод у фармацију I СА О СФ 105 Фармацеутско законодавство и етика I АО О Семестар 6 СФ 201 Физиологија II С О СФ 202 Биохемија II С О СФ 203 Микробиологија II С О СФ 204 Патологија и патофизиологија II С О Предмети изборног блока 1 бира се један од понуђена два 10а СФ 205а Енглески језик II АО ИБ б СФ 205б Информатика и статистика II АО ИБ Укупно часова активне наставе на години студија 360П+270В=630 Укупно ЕСПБ 60 ДРУГА ГОДИНА 3. Семестар 1 СФ 301 Фармацеутска хемија III С О СФ 302 Токсиколошка хемија са III С О екологијом 3 СФ 303 Клиничка фармација III СA О СФ 304 Хемијска анализа и контрола лекова III С О Семестар 5 СФ 401 Фармакогнозија IV СА О Предмети изборног блока 2 бира се један од понуђена два 6а СФ 402а Медицински паковни IV С ИБ материјал 6б СФ 402б Имунологија и имунобиолошки препарати IV С ИБ Предмети изборног блока 3 бира се један од понуђена два 7а СФ 403а Менаџмент у здравству и IV АО ИБ фармацији 7б СФ 403б Процена ризика по здравље људи IV АО ИБ Предмети изборног блока 4 бира се један од понуђена два 8а СФ 404а Фармацеутска пракса IV СA ИБ б СФ 404б Ветеринарски лекови IV СA ИБ Стручна пракса ЕСПБ

20 Укупно часова активне наставе на години студија 300П+300В=600 Укупно ЕСПБ 60 ТРЕЋА ГОДИНА 5. Семестар 1 СФ 501 Фармакологија са V СА О фармакокинетиком 2 СФ 502 Неурофармакологија V СА О СФ 503 Фармацеутска технологија са биофармацијом V СА О Предмети изборног блока 5 бира се један од понуђена два 4а СФ 504а Хомеопатија V СА ИБ б СФ 504б ОТЦ лекови V СА ИБ Семестар 5 СФ 601 Хемија намирница са VI СА О дијететиком 6 СФ 602 Индустријска фармација VI СА О и козметологија 7 СФ 603 Фармакоекономија VI АО О Стручна пракса Завршни рад 60 6 Укупно часова активне наставе на години студија 300П+300В=600 Укупно ЕСПБ 60 Укупно ЕСПБ бодова на свим годинама студија 180 Укупно часова активне наставе у свим годинама студија 1920 Укупно часова теоријске наставе (активна настава) 960 Укупно часова практичне наставе (активна настава вежбе) 870 Укупно часова стручне праксе 900 Укупно часова практичне наставе (вежбе, стручна пракса, завршни рад) =1920

21 СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ Код великог броја дијагностичких процедура струковни медицински радиолог је равноправан члан тима заједно са лекарем дијагностичарем, али и другим специјалистима, као нпр. кардиолозима, неурохирурзима, уролозима и др. Без овог стручњака не би се могле изводити разне дијагностичке и терапеутске интервентне радиолошке методе, почев од коронарографија и разних других ангиографија, па све до дилатација, емболизација, уградње разних стентова и сл. Овај стручњак је оспособњен и за рад на савременим радиолошким дијагностичким апаратима, од копјутеризованог томографа, преко апарата за магнетну резонанцу и апарата за ултразвучну дијагностику. ЗАПОШЉАВАЊЕ По завршетку студија струковни фармацеут може се запослити у: дијагностичким службама домова здравља дијагностичким службама општих болница дијагностичким службама здравствених и клиничких центара радиолошким институтима

22 СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Ш Назив предмета С Тип Статус Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ П В ДОН ПРВА ГОДИНА 7. Семестар 1 РТ101 Анатомија I С О РТ102 Радиолошка физика I С О РТ103 Хигијена и I АО О здравствено васпитање 4 РТ104 Радиолошка заштита I С О РТ105 Здравствено законодавство I АО О Семестар 6 РТ201 Физиологија II С О РТ202 Социјална медицина II АО О и етика 8 РТ203 Основи радиографије II С О Предмети изборног блока 1 бира се један од понуђена два 9а РТ204а Енглески језик II АО ИБ б РТ204б Информатика и статистика II АО ИБ РТ205 Стручна пракса из Радиолошке заштите и Основа радиографије Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години Укупно часова активне наставе на години студија 615 ДРУГА ГОДИНА 9. Семестар 1 РТ301 Хирургија са III С О трауматологијом 2 РТ302 Интерна медицина III С О РТ303 Рендген апарати и III С О уређаји 4 РТ304 Радиографске технике и рендген анатомија III СА О Семестар 5 РТ401 Радиолошка IV СА O дијагностика 1 6 РТ402 Основи радиотерапије IV СА О Предмети изборног блока 2 бира се један од понуђена два 7а РТ403а Менаџмент у IV АО ИБ здравству 7б РТ403б Организација радиолошке службе IV АО ИБ 2 2 5

23 Предмети изборног блока 3 бира се један од понуђена два 8а РТ404а Здравствена нега у IV С ИБ радиологији 8б РТ404б Онкологија IV С ИБ РТ405 Стручна пракса из Радиографских техника и Основа радиотерапије Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години Укупно часова активне наставе на години студија 600 ТРЕЋА ГОДИНА 1. Семестар 1 РТ501 Основи нуклеарне V С О медицине 2 РТ502 Специјална V СА О радиотерапија 1 3 РТ503 Савремене V СА О радиолошке методе 4 РТ504 Радиолошка V СА O дијагностика 2 5 РТ505 ЦТ, МР и мамографија V СА О Семестар 6 РТ601 Специјална радиотерапија 2 VI СА О Предмети изборног блока 4 бира се један од понуђена два 7а РТ602а Планирање у VI СА ИБ радиотерапији 7б РТ602б Лабораторијска нуклеарна медицина VI СА ИБ Предмети изборног блока 5 бира се један од понуђена два 8а РТ603а Клиничка нуклеарна VI СА ИБ медицина 8б РТ603б Основи ултразвучне дијагностике VI СА ИБ РТ604 Стручна пракса из Радиолошке дијагностике и Савремених радиолошких метода 10 РТ605 Завршни рад 60 4 Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години Укупно часова активне наставе на години студија 600 Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

24 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (Други степен високог образовања) Специјалистичке струковне студије трају 1 годину (2 семестра) и обезбеђују 60 ЕСПБ бодова што са бодовима са основних студија укупно чини 240 ЕСПБ Једна школска година траје 12 месеци, а подељена је на 2 семестра. Настава из једног предмета се изводи у току једног семестра. Настава, у току једног семестра, траје 15 недеља Студент је оптерећен активном наставом до 30 часова, током једне радне недеље. Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) - ЕСПБ. Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова (30 по семестру). Специјалистичке студије имају укупно 60 ЕСПБ (кредита). Укупан број ЕСПБ (кредита), за сваки предмет, студент остварује на основу степена извршавања предиспитних и испитних обавеза. Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, на основу ЕПСБ, односно на основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају Европском образовном процесу. Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања.

25 СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР У оквиру овог специјалистичког студијског програма Школа је акредитовала следеће модуле: -Управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине -Управљање здравствено-санитарном безбедношћу хране и воде -Управљање комуналним и чврстим отпадом Основна сврха специјалистичког студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини. Основнa сврхa специјалистичког студијског програма је школовање стручњака за директно укључивање у различите гране и облике санитарне заштите. Основни правац свих активности у школи усмерен је ка стицању функционалних знања и вештина за укључивање студената у конкретне профиле здравствено-санитарне заштите, као што су: управљање здравственосанитарним аспектима животне средине, управљање здравственом безбедношћу хране и вода, управљање комуналним и чврстим отпадом, као и управљање здравственом безбедношћу на радном месту, уз примену метода активног учења ради креирања критичког мишљења.

26 СПЕЦИЈАЛИСТА CТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР Распоред предмета по семестрима и годинама специјалистичких струковних студија Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе П В Д О Н Остали часови 1. СЕС101 Еколошки аспекти I О С одрживог развоја 2. СЕС102 Основе теорије I О система и АО управљања 3. СЕС103 Санитарно-еколошко I О законодавство и СА надзор 4. СЕС104 Методе I О С истраживачког рада 5. Изборни предмет 1 I * И Изборни предмет 2 I * И Укупно часова активне наставе 300 ЕСПБ по семестру СЕС201 Пословни енглески II О АО језик 8. Изборни предмет 3 II * И Изборни предмет 4 II * И СЕС202 Специјалистички рад II О Стручна пракса Укупно часова активне наставе 300 ЕСПБ по семестру 30 Укупно ЕСПБ 60 ЕСПБ

27 МОДУЛ 1 УПРАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНИМ АСПЕКТИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ бр. Шиф. предм Назив предмета Семестар ЕСПБ Област и уже научне области 1. СЕСМ1-1а Анализа, контрола и заштита ваздуха 1,2 I 5 Хигијена и медицинска 2. СЕСМ1-1б Физичко-хемијска анализа земљишта 1,2 I 5 Хигијена и медицинска 3. СЕСМ1-1в Основе заштите животне средине 1,2 I 5 Хигијена и медицинска СЕСМ1-2а Еколошки инжењеринг 3,4 Хигијена и 4. II 5 медицинска 5. СЕСМ1-2б Ергономија 3,4 II 5 Хигијена и медицинска СЕСМ1-2в Управљање здравственосанитарним аспектима радне и II 5 6. животне средине 3,4 * Напомена: бирају се четири предмета од шест понуђених Укупно ЕСПБ 20 МОДУЛ 2 УПРАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНОМ БЕЗБЕДНОШЋУ ХРАНЕ И ВОДЕ Хигијена и медицинска бр. Шиф. предм Назив предмета Семестар ЕСПБ Област и уже научне области 1. СЕСМ2-1а Микробиолошка анализа намирница и вода 1,2 I 5 Хигијена и медицинска 2. СЕСМ2-1б Основи технологије чувања намирница 1,2 I 5 Хигијена и медицинска 3. СЕСМ2-1в Прехрамбени адитиви и контаминенти 1,2 I 5 Хигијена и медицинска СЕСМ2-2а Биотехнологија 3,4 Хигијена и 4. II 5 медицинска 5. СЕСМ2-2б Санитарни инжењеринг вода 3,4 II 5 Хигијена и медицинска 6. СЕСМ2-2в Управљање здравственом безбедношћу хране 3,4 II 5 * Напомена: бирају се четири предмета од шест понуђених Укупно ЕСПБ 20 Хигијена и медицинска

28 МОДУЛ 3 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ И ЧВРСТИМ ОТПАДОМ бр. Шиф. предм Назив предмета Семестар ЕСПБ Област и уже научне области 1. СЕСМ3-1а Технологија прераде комуналног и чврстог отпада 1,2 I 5 Хигијена и медицинска 2. СЕСМ3-1б Микробиолошки инжењеринг 1,2 I 5 Хигијена и медицинска СЕСМ3-1в Генотоксикологија 1,2 Хигијена и 3. I 5 медицинска 4. СЕСМ3-2а Санитарно-технички принципи градитељства 3,4 II 5 Хигијена и медицинска 5. СЕСМ3-2б Санитарна хигијена воде за купање и рекреацију II 5 Хигијена и медицинска 6. СЕСМ3-2в Санитарна технологија и менаџмент отпада 3,4 II 5 * Напомена: бирају се четири предмета од шест понуђених Укупно ЕСПБ 20 Хигијена и медицинска

29 СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Студијски програм специјалистичких струковних студија Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега. Основна сврха специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области клиничке неге. Врста и режим студија су прилагођени потребама клиничке неге. Потреба за овом специјализацијом се наметнула пре свега због потребе праксе, потреба здравствене заштите и пораста хроничних болести. У овој специјализацији ће се посебно тежиште ставити на стицање специјалистичких знања и вештина у интернистичким и хируршким гранама.

30 Специјалиста струковна медицинска сестра-област Клиничка нега Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Ш Назив предмета С Тип Статус Часови активне наставе П В ДО Н Оста ли часо ви ПРВИ СЕМЕСТАР 1. ССМСС1 Стандарди интензивне неге 1 СА О СМСС2 Интрахоспиталне инфекције 1 С О СМСС3 Методе истраживачког рада 1 AО О Изборни предмети (4. и 5.) 4а. СМСС4а Здравствена нега у интернистичким гранама 1 СА ИБ б. СМСС4б Здравствена нега у хируршким гранама ЕСПБ 1 СА ИБ Укупно часова активне наставе у семестру = ДРУГИ СЕМЕСТАР 5. СМСС5 Ургентна стања и 2 С О трансфузиологија 6. СМСС6 Комуникацијске вештине 2 AО О Изборни предмети (8. и 9.) 7а. СМСС7а Технике инструментирања 2 С ИБ б. СМСС7б Палијативна нега 2 С ИБ СМСС8 Стручна пракса СМСС9 Специјалистички рад Укупно часова активне наставе у семестру =300 34

31 ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ Пријава студената и полагање квалификационих испита се обавља у јуну и траје до септембра текуће године. Квалификациони испит се полаже из БИОЛОГИЈЕ ИЛИ ХЕМИЈЕ у облику теста по студијским групама. ПИТАЊА СЕ НАЛАЗЕ НА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ШКОЛЕ 1. УСЛОВИ УПИСА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА: - општи успех у средњем образовању, - резултати на квалификационом испиту. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА: Пријава (добија се и попуњава у школи) Извод из матичне књиге рођених Оверене фотокопије сведочанства Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи Лекарско уверење Уплата тошкова полагања квалификационог испита ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС: 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм) ШБ20 образац (добија се и попуњава у школи) Уплата трошкова израде индекса

32 2. ПРЕЛАЗ СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Студент који је започео студије на другој високој школи здравствене струке као и лице које је стекло високо образовање здравствене струке (висока медицинска школа, медицински факултет, дефектолошки факултет, ветеринарски факултет, стоматолошки факултет, или други компатибилни факултети из ове области) може се уписати у школу, ако за то испуњава прописане услове. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Пријава (добија се и попуњава у школи) Извод из матичне књиге рођених Оверена фотокопија потврде о упису на високошколску установу Оверена фотокопија потврде о положеним испитима Лекарско уверење Уплата тошкова рада Комисије за признавање испита са друге високошколске установе ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС: 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм) ШБ20 образац (добија се и попуњава у школи) Уплата трошкова израде индекса

33 3. УСЛОВИ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Завршена висока здравствено санитарна школа струковних студија или висока медицинска школа адекватних студијских програма ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Извод из матичне књиге рођених Оверена фотокопија дипломе о завршеној високој школи Лекарско уверење Уплата тошкова рада Комисије за упис на специјалистичке студије ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС: 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм) ШБ20 образац (добија се и попуњава у школи) Уплата трошкова израде индекса

34 СЕДИШТЕ ШКОЛЕ: Тошин бунар 7а, Земун-Београд KONTAKT: Тел-fax : 011/ ; Web site : АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ: 15 (Зелени венац - Земун) 18 (Медаковић - Земун) 45 (Блок 44 - Земун) 78 (Бањица - Земун)

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

Република Србија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја ИНФОРМАТОР за упис 2015/16 године

Република Србија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја ИНФОРМАТОР за упис 2015/16 године Република Србија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја за упис 2015/16 године ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ЗА УПИС 2015/16 ГОДИНЕ Издавач: Висока медицинска школа струковних

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013 UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE RASPORED ASOVA ZA JESENJI SEMESTAR 2012/2013. GODINE Nastava na prvoj godini po inje 1. oktobra 2012. godine. Na starijim godinama predavanja po inju

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013. Садржај:

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

УВОД

УВОД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПРАВЉАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ 2014. година Садржај: Уводна табела

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

KAKO BRŽE DO POSLA ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine

KAKO BRŽE DO POSLA  ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine KAKO BRŽE DO POSLA ZA SPECIJALISTU STRUKOVNOG INŽENJERA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Dr Vesna Marjanović, profesor Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija, Užice Specijalističke strukovne studije

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОГЛЕДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОГЛЕДА НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМА ОГЛЕДА Подручје рада: Образовни профили: Трајање образовања: Здравство и социјална заштита ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР оглед четири године Циљ огледа: Унапређење квалитета и осавремењивање

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност за децу (СВ) Миленковић С. Зорић М. Предшколска педагогија

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod Medicinska sestra/tehničar opće njege Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka Zdravstveno laboratorijski tehničar/zdravstvenolaboratorijska tehničarka Program njegovatelj/ica TES Obrazovanje

Више

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE Mostar, svibanj 2005.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE Mostar, svibanj 2005. SVEUČILIŠTE U MOSTARU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE Mostar, svibanj 05. 1. Uvod Nužnost približavanja svjetskim standardima u fizioterapiji,

Више

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА Студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Структура студијског програма Студијски програм Информациони системи и технологије на дипломским академским студијама осмишљен је као природни наставак

Више