Microsoft Word - STATUT _nakon izmjene 2012_.docx

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - STATUT _nakon izmjene 2012_.docx"

Транскрипт

1 S T A T U T UDRUŽENJA INŽENJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI Sarajevo, februar 2012.

2 Na osnovu člana 9, 10 i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine, broj: 32/01) Osnivačka skupština Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini na sjednici održanoj dana godine u Sarajevu, i na osnovu Izmjena i dopuna donesenih na III Skupštini Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini na sjednici održanoj dana godine u Sarajevu donosi izmjenjeni i prečišćeni: S T A T U T UDRUŽENJA INŽENJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI I. OPĆE I STATUSNE ODREDBE Uvodne odredbe: Član 1. Ovim Statutom regulišu se: a) naziv, skraćeni naziv i adresa Udruženja, b) ciljevi Udruženja, c) postupak za primanje i isključivanje članova, d) organi Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove Skupštinu, uslovi i način raspuštanja, odnosno prestanak rada, e) pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava, f) javnost rada, g) postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata, h) opis oblika i sadržaj pečata, i) zastupanje Udruženja j) uslovi i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili raspuštanje, odnosno prestanak rada Udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja i k) postupak za raspolaganje preostalom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udružanja. I PRAVNI STATUS: Član 2. Udruženje je stručno udruženje koje povezuje građane i pravna lica Bosne i Hercegovine, a koja su profesionalno angažovana u oblasti saobraćaja i komunikacija kao i drugih lica koja su zainteresirana za rad i programske ciljeve Udruženja, a radi utvrđivanja i zastupanja zajedničkih interesa prema organima vlasti i svim subjektima zainteresiranim za razvoj i budućnost saobraćaja i komunikacija. Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, samostalno, nestranačko, nevladino, neprofitno, multietničko Udruženje Član 3. 1

3 Udruženje radi na teritoriji Bosne I Hercegovine. Način rada i odlučivanje Udruženja zasniva se na demokratskim principima koji proizilaze iz Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugih pozitivnih zakonskih propisa. Udruženje ima status pravne osobe koji stiče upisom u Registar udruženja koji se vodi kod nadležnog organa Bosne I Hercegovine. Naziv i sjedište: Član 4. Puni naziv Udruženja je: Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Naziv Udruženja na hrvatskom jeziku je : Udruga inženjera prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ćirilični natpis je: Удружење инжењера саобраћаја и комуникација Босне и Херцеговине Skraćeni naziv Udruženja je : UISK BiH Svi nazivi se ravnopravno koriste. Puni naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association of Traffic and Communications Engineers of Bosnia and Herzegovina Skraćeni naziv na engleskom jeziku je : ATCE B&H Naziv na engleskom jeziku koristit će se u korespodenciji sa inostranstvom. Član 5. Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica Mula Mustafe Bašeskije br. 5 Pečat i znak: Član 6. Udružene ima logo i znak koji sadrži štampana latinična slova UISK BiH. Pečat Udruženja je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa natpisom latinicom i ćirilicom Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine, a u unutarnjem krugu: logotip. Memorandum sadrži naziv, sjedište, adresu i znak Udružena latiničnom i ćeriličnim pismom, a može u cilju međunarodne korespodencije sadržati i naziv na engleskom jeziku. O upotrebi pečata i memoranduma Upravni odbor Udruženja će donijeti poseban akt. Upotreba jezika i pisma: Član 7. Pismena i usmena komunikacija u Udruženju obavlja se na službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski), te latiničnim i ćiriličnim pismom. Jezici i pisma su ravnopravni i svi imaju slobodu izbora jezika i pisma u svim oblicima komunikacija. 2

4 II CILJEVI I DJELATNOSTI Član 8. Ciljevi: - Jačanje mjesta i uloge inženjera saobraćaja i komunikacija u društveno političkom ambijentu BiH, - Davanje stručnih stavova i mišljenja po svim krucijalnim pitanjima razvoja saobraćaja i komunikacija u BiH, - Aktivno učešće u radu, stručne rasprave i davanje mišljenja po pitanjima postojećih i svih novih zakonskih projekata iz oblasti saobraćaja i komunikacija, - Promoviranje i unapređenje saobraćaja i komunikacija i definiranje problema iz oblasti saobraćaja i komunikacija i doprinos upoznavanju javnosti o ovoj djelatnosti, - Afirmacija i popularizacija profesije iz oblasti saobraćaja i komunikacija i stvaranje mogućnosti da svoja znanja i sposobnosti iskažu kroz program Udruženja, - Zaštita interesa profesije, - Stvaranje uslova i razvijanje raznih oblika stalne edukacije, odnosno usavršavanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja i komunikacija, - Stvaranje uslova za zapošljavanje diplomiranih inženjera saobraćaja i komunikacija - Povezivanje sa srodnom organizacijama, udruženjima i pojedincima u zemlji ili inostranstvu, kao i državnim institucijama, a radi ostvarivanja temeljnih interesa Udruženja, - Permanentno informisanje javnosti i zainteresovanih sa Programskim ciljevima Udruženja, - Stvaranje i intenziviranje kontakta i veza između inženjera saobraćajne struke, - Utjecaj na razvoj i napredak očuvanja prirode i čovjekove okoline. Djelatnosti: Radi provođenja ciljeva Udruženje će obavljati sljedeće djelatnosti: - Pokretati samostalne ili zajedničke projekte s drugim vladinim ili nevladinim, domaćim ili stranim organizacijama, - Organizirati stručne seminare, simpozije i tečajeve vezane za edukaciju i unapređenje i druge oblike foruma gdje se iznose različita kritička mišljenja i vrši edukacija, - Izdavati sve vrste publikacija iz oblasti saobraćaja i komunikacija, - Prezentirati svoja stajališta u javnost, te u svrhu toga organizirati press konferencije, izdavati priopćenja za javnost, uređivati vlastitu web stranicu. - Podržavati se u raznim asocijacijama, sarađivati sa organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu u cilju pospješenja statusa saobraćaja i komunikacija i razmjena iskustava, - Inicirati se na stručnom osposobljavanju i usavršavanju svojih članova, te organizovati stručno informativne i naučne ekskurzije za svoje članove - Sarađivati sa nadležnim organima vlasti inicirajući na izradi propisa za kvalitetno rješavanje pitanja saobraćaja i komunikacija, - Preduzimanje mjera u okviru zakonskih ovlaštenja za zaštitu profesionalnog statusa stručnjaka svih profila u oblasti saobraćaja i komunikacija. III ČLANSTVO Član 10. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i stiče se učlanjenjem u Udruženje. Članovi Udruženja mogu biti fizička i pravna lica. Članstvo može biti redovno i počasno. 3

5 Član 11. Redovni član Udruženja može biti svaki građanin Bosne i Hercegovine koji je državljanin ili ima boravište u Bosni i Hercegovini i koji je profesionalno angažovan u nekim od segmenata saobraćaja i komunikacija: diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija, inženjer saobraćaja i komunikacija, kao i lica koja su profesionalno angažovana na poslovima obrazovanja inženjera i lica koja pomažu akcije i aktivnosti programskih ciljeva Udruženja. Zastupljenost diplomiranih inženjera saobraćaja i komunikacija i inženjera saobraćaja i komunikacija u redovnom članstvu mora biti veća od 2/3 ukupnog članstva. Redovni član može biti i organizacija i Udruženje koja ima iste ili slične interese programske ciljeve kao one koje propisuje Udruženje. Član 12. Počasni član Udruženja može biti svaki građanin Bosne i Hercegovine kao i stranac koji ima naročite zasluge za razvoj saobraćaja i komunikacija uopće. Počasne članove bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Počasni članovi Udruženja imaju pravo prisustvovati radu Skupštine Udruženja, ali ne mogu birati i biti birani u organe Udruženja. Počasni članovi će biti izvještavani o djelovanju, te imaju pravo davati prijedloge, poticati i pomagati rad Udruženja. Član 13. Udruženje vodi Registar članova. Redovni i počasni član postaje se upisom u Registar članova koji vodi Sekretar Udruženja. Član 14. Članovi Udruženja imaju prava i dužnosti: - da priznaju i poštuju Statut Udruženja, - da biraju i da budu birani u organe Udruženja, osim članova iz Člana 12. Stav 3., - da aktivno učestvuju u radu organa Udruženja, te ostvarenja ciljeva i zadataka Udruženja, - da od organa Udruženja zahtjevaju da se u okviru Udruženja ili šire zajednice pokrene inicijativa, - aktivno sudjelovanje u ostvarenju ciljeva i zadaća Udruženja, - sudjelovati u svim akcijama Udruženja, - čuvati i braniti ugled i korist Udruženja, a time i svoju profesiju, - potpomagati Udruženja u ostvarivanju njenih zadataka i brinuti se za utjecaj i razvoj struke, - rješavanje stručnih i drugih pitanja i problema iz oblasti saobraćaja i komunikacija, kao i da predlaže načine za njihovo rješavanje, - da od organa Udruženja zahtjeva pomoć u ostvarivanju svojih prava i zaštitu stručnih interesa članova Udruženja, - da rade na postizanju ciljeva i zadataka Udruženja i sprovode odluke organa Udruženja, - da redovno uplaćuju članarinu Udruženja. Član 15. Članu Udruženja prestaje članstvo dobrovoljnim istupanjem ili isključenjem iz Udruženja: 4

6 Članstvo istupanjem prestaje pismenim obavještenjem Upravnog odbora Udruženja o istupanju iz Udruženja. Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor uz saglasnost Predsjednika Upravnog odbora iz razloga: - prestanka plaćanja članarine - ne izvršavanjem obaveza i zadataka povjerenih mu od organa Udruženja, - te radom protiv pravila, ugleda i interesa Udruženja. Prijedlog o isključenju se podnosi Predsjedniku Upravnog odbora Udruženja, koji u slučaju da ocjeni postojanje razloga za isključenje donosi odluku o pokretanju postupka za isključenje člana.. Do odluke o isključenju dotičnom članu mora biti dat primjeren vremenski rok za očitovanje ili pružanje opravdanja u vremenu od mjesec dana do tri mjeseca. Odluku o isključenju iz člana donosi Upravni odbor sa dvotrećinskom većinom glasova svih članova Upravnog odbora Udruženja. Odluka o isključenju mora biti uručena dotičnom članu putem preporučene pošte. Protiv odluke o isključenju iz članstva, isključeni član ima pravo podnijeti prigovor Skupštini putem Upravnog odbora u roku od osam dana od primitka odluke Upravnog odbora o isključenju, u protivnom se odluka Upravnog odbora Udruženja smatra konačnom. Prigovor se podnosi Upravnom odboru, na temelju kojeg je Predsjednik Upravnog odbora dužan sazvati vanrednu sjednicu Skupštine Udruženja u roku od 90 dana, koja donosi konačnu odluku o isključenju ili poništenju postupka isključenja člana. Odluka Skupštine je konačna i protiv nje član nema pravo žalbe. Član 16. Svaki član osim počasnog, plaća članarinu. Kod pravnih lica određivanje visine članarine zavisi od toga da li je organizacija profitabilna ili neprofitabilna kao i od broja uposlenih u organizaciji. Odluku o visini članarine prema kategoriji članova iz stava 1. ovog člana određuje Upravni odbor posebnom odlukom. IV ORGANI UDRUŽENJA Organi Udruženja su: - Skupština, - Upravni odbor, - Nadzorni odbor - Strukovni odbori udruženja Član 17. Član 18. Mandat u svim organima Udruženja i Skupštini traje 4 (četiri) godine. Predsjednici i zamjenici predsjednika svih organa biraju se na period od četiri godine uz mogućnost da budu ponovo izabrani najviše na još jedan mandatni period. Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke. Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima, te odlukama organa Udruženja. Odluku o razrješenju člana, te Predsjednika i zamjenika Predsjednika organa Udruženja donosi onaj organ koji je donio odluku o imenovanju lica u organe. 5

7 Član 19. Članovi organa Udruženja ne mogu glasati po pitanjima u kojima se kao interesne strane pojavljuju sami članovi, njihovi bračni drugovi ili njihova rodbina u upravnoj ili pobočnoj liniji do trećeg stepena, po pitanjima vezanim za predmet koji je pod kontrolom datog člana, odnosno po pitanjima u pogledu kojih član ima ekonomski interes. Članovi organa Udruženja imaju obaveze da osiguraju da se sve finansijske transakcije Udruženja zaključuju prema pravičnoj tržišnoj vrijednosti, odnosno prema uslovima koji su povoljniji za Udruženje. Skupština: Član 20. Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja i čine je svi članovi Udruženja. Pravna lica, članovi Udruženja (ustanove, udruženja, društva i organizacije) mogu delegirati svoje predstavnike u Skupštini u zavisnosti od broja uposlenih. Član 21. Radom Skupštine na samoj sjednici predsjedava Radno predsjedništvo kojeg čine predsjednika i tri člana, koje na prijedlog sazivača Skupštine imenuju prisutni članovi Skupštine na sjednici na koju su se odazvali. Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Radnog predsjedništva. Kandidate za članove Radnog predsjedništva može predložiti svaki prisutni član Skupštine. Dnevni red zasjedanja Skupštine utvrđuje Radno predsjedništvo po prijedlogu sazivača Skupštine. Dopune ili izmjene dnevnog reda Skupštine ima pravo predložiti svaki prisutni član Skupštine Osim Radnog predsjedništva, Skupština na prijedlog sazivača određuje voditelja zapisnika i ovjerivače zapisnika sa sjednice Skupštine koja se održava, koji su obavezni sačiniti, ovjeriti i potpisati pismeno sačinjeni zapisnik o radu Skupštine i o sadržaju rada, donijetim Odlukama i zaključcima na toj Skupštini. Najmanje dva ovjerivača zapisnika sazivač Skupštine je dužan predložiti radi ovjere zapisnika vođenog na samoj Skupštini. Skupština na prijedlog Radnog predsjedništva na samoj sjednici donosi Odluku o načinu rada Skupštine, odnosno o javnom radu ili isključenju javnosti. Sredstva javnog informisanja i predstavnici tih sredstava mogu prisustvovati svakoj sjednici Skupštine, osim u slučaju kada Skupština isključi javnost. Član 22. Skupština može biti redovna i vanredna. Redovna Skupština Udruženja održava se najmanje jednom godišnje, a vanredna po potrebi. Skupštinu saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 redovitih članova Udruženja. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine sazivači su obavezni predložiti dnevni red sjednice. 6

8 Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je sazivač. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice. Član 23. Skupština Udruženja: - donosi Statut Udruženja, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene statutom Udruženja, - donosi Poslovnik o radu, - bira i opoziva organe Udruženja, - razmatra ostvarenje ciljeva i zadataka Udruženja, - usvaja izvještaje o radu organa Udruženja, osim Upravnog odbora, te sve druge materijale koje mu pripreme organi Udruženja, - donosi programe rada i finansijski plan, - usvaja periodične i godišnje izvještaje koje je pripremio Upravni odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje, - utvrđuje politiku i smjernice sa drugim srodnim organizacijama i udruženjima, - odlučuje o prestanku rada Udruženja i o drugim statusnim promjenama (pripajanje, razdvajanje, transformiranje) Udruženja, - donosi odluke o drugim pitanjima za koje je nadležna prema odredbama ovog Statuta. Član 24. Skupština može zasjedati i donositi odluke ako je prisutna natpolovična većina njenih članova. Broj prisutnih se utvrđuje na početku sjednice Skupštine i unosi u zapisnik. Ukoliko u roku od 30 minuta od zakazanog vremena početka Skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava 1 ovog člana Skupština se odgađa, a Predsjednik Upravnog odbora je dužan najranije za 8, a najkasnije za 15 dana od prvobitno zakazanog dana održavanja, sa istim dnevnim redom ponovo sazvati skupštinu. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine, izuzev pitanjima za koja je u Statutu određena kvalifikovana /dvotrećinska/većina. Član 25. Upravni odbor: Upravni odbor Udruženja je kolektivni izvršni organ Skupštine Udruženja, koji se brine o provođenju odluka Skupštine. Upravni odbor se sastoji od Predsjednika i 20 (dvadeset) članova, koje imenuje Skupština Udruženja, koji su ujedno izabrani predsjednici Strukovnih odbora. Upravni odbor bira i razrješava Skupština na prijedlog članova. Član 26. Predsjednik Upravnog odbora saziva i predsjedava sjednicama i radom Upravnog odbora, a u odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. Predsjednika i zamjenika Predsjednika Upravnog odbora imenuje Skupština iz reda svih članova, javnim glasanjem na konstituirajućoj sjednici. Predsjednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu. Član 27. Upravni odbor - priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, - priprema sjednice Skupštine, 7

9 - organizira vođenje zapisnika sa sjednica organa Udruženja, - provodi odluke, zaključke i preporuke koje je donijela Skupština, - usvaja (ili prethodno razmatra) periodične finansijske izvještaje, - podnosi godišnji finansijski izvještaj Skupštini na usvajanje (završni račun Udruženja), - predlaže godišnji program rada Udruženja i finansijski plan, - podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštine na usvajanje, te po potrebi izvještava i druge organe Udruženja, - odlučuje o poslovima vezanim za izdavanje publikacija i imenuje redakciju svog glasila, istupa ispred Udruženja sa saopštenjima i informacijam o radu Udruženja kontakti sa medijima, - upravlja imovinom Udruženja, - predsjednik Upravnog odbora samostalno raspolaže finasijskim sredstvima u visini reguliranim normativnim aktom Upravnog odbora Udruženja, - donosi poslovnik o svom radu i radu svojih radnih tijela, a po potrebi i druge akte (pravilnike ) Udruženja, - formira, u cilju rješavanja pitanja iz rada Udruženja odbore, komisije i druga radna tijela i prati njihov rad, - delegira svoje predstavnike u organe koji traže delegate Udruženja, - imenuje sekretara i blagajnika Udruženja, - razmatra problematiku struke i zauzima stavove o istoj, - odlučuje aplikacije projekata o poticanju i viđenju istraživačkih projekata, stručnih skupova i sl. - odlučuje o prijemu u članstvo novih članova, - stara se o čuvanju arhive Udruženja, - formira, u cilju rješavanja pojedinih aktuelnih pitanja iz rada Udruženja povremene i stalne komisije i druga radna tijela i prati njihov rad, - izvršava i druge zadatke i poslove koji su mu ovim Statutom ili odlukama Skupštine stavljeni u nadležnost. Član 28. Upravni odbor radi u sjednicama koje se sazivaju prema potrebi. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog odbora i na zahtjev najmanje jedne trećine članova. Upravni odbor donosi pravovaljane odluke ako je sjednici Upravnog odbora prisutno većina članova, a odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Upravni odbor imenuje na prvoj konstituirajućoj sjednici sekretara i blagajnika, te određuje pojedina zaduženja članova Upravnog odbora. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Član 29. Skupština može razriješiti Upravni odbor i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obaveze. Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke Skupštine Udruženja o razrješenju. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata Upravnog odbora u čiji su sastav birani. Upravni odbor odgovara za svoj rad Skupštini. 8

10 Član 30. Nadzorni odbor: Nadzorni odbor je tijelo koje kontroliše i prati ispravnost finansijskog poslovanja Udruženja, rad svih organa i tijela Udruženja u skladu sa normativnim aktima i dokumentima Udruženja. Nadzorni odbor prati zakonsku legislativu o Udruženjima, njihovim pravima i dužnostima. Nadzorni odbor bira Skupština. Nadzorni odbor ima 3 člana, od kojih je jedan Predsjednik Nadzornog odbora. Član 31. Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutna nadpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština. Član 32. Nadzorni odbor razmatra i nadzire: - primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruženja, - materijalno-finansijsko poslovanje i korištenje imovine Udruženja i - obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština. Član 33. Nadzorni odbor ima pravo tražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruženja. Redovna obaveza Nadzornog odbora je uvid u periodični i godišnji finansijski izvještaj prije nego što se ovi izvještaji razmatraju na Upravnom odboru. Nalaz i mišljenje o izvještajima Nadzorni odbor dostavlja Upravnom odboru i Skupštini Udruženja. Upravni odbor i svaki član Udruženja dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražena obavještenja. Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja. Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u finansijskom poslovanju Udruženja i nemarnosti u i raspolaganju sredstvima odnosno imovinom Udruženja. Strukovni odbori udruženja: Član 34. Na prijedlog predsjednika Upravnog odbora Udruženja, Skupština imenuje predsjednike Strukovnih odbora. Svaki strukovni odbor broji najmanje 5 članova od kojih je jedan Predsjednik Strukovnog odbora. U okviru Udruženja postoji 20 Strukovnih odbora. Sekretar i blagajnik: Član 35. 9

11 Udruženje ima sekretara. Sekretara imenuje Upravni odbor na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora Udruženja. Član 36. Sekretar je organizator rada i poslovanja Udruženja, a posebno: - vodi knjigu članstva i brine o članskim zahtjevima i obavezama, - obavlja stručno-administrativne poslove i priprema sjednice organa Udruženja, - priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Udruženja, - brine o blagovremenom provođenju odluka i zaključaka organa Udruženja, - vodi zapisnike i arhivu Udruženja, - brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obaveza Udruženja, - pomaže Predsjedniku Upravnog odbora u obavljanju njegovih obaveza i dužnosti, - obavlja i druge poslove po zaduženju koje prima od Predsjednika Upravnog odbora. Član 37. Udruženje ima blagajnika. Blagajnik brine o imovini Udruženja, vodi blagajničko knjigovodstvene poslove, vrši isplate i uplate sredstava, vodi evidenciju uplaćenih članarina. V SREDSTVA UDRUŽENJA Član 38. Imovinu Udruženja čine: prava, stvari i novac, koje Udruženje stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Za obavezu prema trećim licima Udruženje odgovara cjelokupnom imovinom. Član 39. Udruženje može sticati sredstva iz slijedećih izvora: - donatorski prihodi, - prihodi od članarine, - prihodi od sponzora, - dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako u gotovini tako i u imovini i uslugama, - sredstva dodijeljena iz budžeta, državnih subvencija, ugovora sa državom, javnim institucijama i - prihodi ostvareni kroz ostvarenje ciljeva Udruženja. Član 40. Udruženje može obavljati privrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, a radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih u članu 8. ovog Statuta. Za obavljanje neposredne privredne djelatnosti odnosno djelatnosti koja nije vezana sa ciljevima Udruženja, može se formirati posebno pravno lice u skladu sa Zakonom. Član 41. O sticanju prihoda, korištenju imovine i raspolaganju sredstvima Udruženja odlučuje Upravni odbor u skladu s ovim Statutom i općim aktima Udruženja. 10

12 Član 42. Udruženje je dužno uredno voditi poslovne knjige u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim principima i sastavljati finansijske izvještaje, saglasno važećim propisima. Član 43. Upravni odbor je dužan, najmanje jedanput godišnje, podnijeti Skupštini Udruženja izvještaj sa podacima o imovini Udruženja, korištenju imovine, prihodima i rashodima Udruženja i drugim partnerima od značaja za raspolaganje imovinom i za finansijsko poslovanje Udruženja. Član 44. Lice ovlašteno da potpisuje akte koji se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom Udružena i na finansijsko poslovanje je Predsjednik Upravnog odbora. Član 45. Svaki član Udruženja ima pravo da ostvari uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju u vezi sa imovinom i finansijskim poslovanjem Udruženja. Ostvarivanje prava iz prethodnog stava dužan je osigurati Upravni odbor, a najkasnije 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog zahtjeva člana Udruženja. Za obavezu prema trećim licima Udruženje odgovara cjelokupnom imovinom. VI. JAVNOST RADA UDRUŽENJA Član 46. Rad Udruženja je javan. Svaki član Udruženja ima pravo uvida u sve akte i informaciju o aktivnostima Udruženja. O svojim aktivnostima, zaključcima i stavovima Predsjednik Upravnog odbora će, shodno interesima Udruženja, obavijestiti javnost. VII. POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA Član 47. Statut Udruženja, kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine. Prijedlog za izmjenu i dopune Statuta može podnijeti, u pismenoj formi Upravni odbor Udruženja. Prijedlog iz stava 2. ovog člana treba podnijeti najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Skupštine, a dostavlja se Predsjedniku Skupštine Udruženja. VIII. ZASTUPANJE UDRUŽENJA Član 48. Udruženje predstavlja i zastupa Predsjednik Upravnog odbora Udruženja. U slučaju potrebe Skupština Udruženja može ovlastiti i drugu osobu da zastupa i predstavlja Udruženje. 11

13 IX. STATUSNE PROMJENE UDRUŽENJA Član 49. Udruženje se može pripojiti drugom udruženju. Udruženje se može transformisati u drugo udruženje ili fondaciju. Udruženje može donijeti odluku o prestanku svog rada. Odluke iz stava 1. ovog člana donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom članova Skupštine. Član 50. U slučaju prestanka rada Udruženja imovina Udruženja pripast će Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Sarajevo. X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 51. Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj skupštini Udruženja, a primjenjivat će se od dana upisa Udruženja u Registar Udruženja kod nadležnog organa. BROJ: S - 2/12 Sarajevo, godine PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Željko Matoc 12

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA Удружење актуара Србије ул. Булевар деспота Стефана 68(бившa Улица 29. Новембра), 11 000 Београд Статут Удружења актуара Србије (Пречишћен текст) Београд, 2005 Према одредбама чланова 21. и 30. Закона

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne novine, br. 71/06 ), Skupština Atletskog sportskog

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc На основу чл. 10,11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр. 51/09), на оснивачкој Скупштини одржаној 3.септембра 2011. године, усвојен је следећи С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj 05.07.2008. godine, usvojila POSLOVNIK O RADU Skupštine Udruženja

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana 04.03.2017. godine u Zagrebu donijela je STATUT AIKI EN udruge

Више

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011 Ekološki pokret Environmental movement STATUT Januar 2011 Na osnovu člana 11. Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List RCG br. 27/99) Skupština Ekološkog pokreta,,ozon na svojoj sjednici od 29. 01.

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Као неформална мрежа локалних еколошких организација Зелена листа Србије основана је године. У жељи да свој рад унапреди чланице су се сложиле д

Као неформална мрежа локалних еколошких организација Зелена листа Србије основана је године. У жељи да свој рад унапреди чланице су се сложиле д Као неформална мрежа локалних еколошких организација Зелена листа Србије основана је 2007. године. У жељи да свој рад унапреди чланице су се сложиле да се и формлано региструје Савез еколошких удружења

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL На основу одредаба члана 30. Статута Удружења одбојкашких клубова првих лига, Скупштина УОКПЛ на седници, одржаној 08. септембра 2012. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2016. donijela je S T A T U T ICARUS HRVATSKA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim

Више

Broj: O-002/2015 Sarajevo, godine Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene

Broj: O-002/2015 Sarajevo, godine Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene Broj: O-002/2015 Sarajevo, 14.05.2015. godine Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacihe BiH, broj: 45/02) Zijad Berbić,

Више

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater Hrvatski radioamaterski savez 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna 2018. Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamaterskog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez) Izvršni odbor

Више

Статут

Статут ДОКУМЕНТ: NAVS BSDC P001 ВЕРЗИЈА: V4.0 ДАТУМ: 06.04.2017. Страна 1 од 19 С т а т у т NAVS BSDC P001 Корисник Јавни Интерни Управни одбор Едукативни одбор Дисциплинска комисија Испитна комисија Историја

Више

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx 1 Нови Сад, 14 april 2011 године. 2 САДРЖАЈ: I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ II. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ДЕЛАТНОСТИ III. ЧЛАНСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ IV. ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА V. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ ДРУШТВА

Више

Статут

Статут ДОКУМЕНТ: NAVS BSDC P001 ВЕРЗИЈА: V6.0 ДАТУМ: 25.03.2019. Страна 1 од 19 С т а т у т NAVS BSDC P001 Корисник Јавни Интерни Управни одбор Едукативни одбор Дисциплинска комисија Испитна комисија Историја

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14) Skupština Jadranske sekcije Instituta za izgaranje, održana 28. rujna 2015. godine u Dubrovniku, donijela je STATUT JADRANSKE SEKCIJE

Више

1

1 ПРЕДЛОГ На основу члана 12. Закона о удружењима ("Службени Гласник Републике Србије" бр. 51/09) и члана 16. Статута Савеза радио-аматера Војводине, усвојеног дана 26.06.2010. године, Скупштина Савеза радиоаматера

Више

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2 ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Број: 01-362/1 Београд,29.јун 2009. године На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра 2017. године, доноси ПРАВИЛНИК О ЛОКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014), Skupština Udruge Lokalna akcijska grupa VINODOL, na sjednici održanoj dana 27.04.2015. godine, donijela je STATUT LOKALNE AKCIJSKE

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Na osnovu člana Statuta Planinarskog saveza Bosnei hercegovine, člana 10 Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ( Službeni glasni

Na osnovu člana     Statuta Planinarskog saveza Bosnei hercegovine, člana 10 Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (  Službeni glasni 1 Na osnovu člana 23. i poglavlja Izmjene i dopune Statuta Planinarskog Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Skupština Planinarskog Saveza Federacije Bosne i Hercegovine na redovnoj sjednici Skupštine,

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ На основу члана 56. Закона о високом образовању (``Службени гласник РС`` у Бору, 76/05), чл. 70. Статута Универзитета у Београду и члана 50. Статута Техничког факултета у Бору од 05.10.2006. године, Студентски

Више

СТАТУТ ДРУШТВА ТЕТМИЧАРА

СТАТУТ ДРУШТВА ТЕТМИЧАРА У складу са одредбама чл. 78 и 12. Закона о удружењима (Службени лист РС, бр. 51/09), на скупштини Друштва одржаној дана 18. априла 2011. године у Београду, усвојен је нови СТАТУТ ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ

Више

На основу члана 12

На основу члана 12 На основу члана 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС, 51/2009) и члана 8. Статута Српског лекарског друштва, на седници одржаној дана 13. марта 2011., Скупштина Подружнице Зајечар - Српског

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

MergedFile

MergedFile VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE UDRUŽENJE MEĐUNARODNIH ŠPEDITERA P R A V I L N I K O ORGANIZACIJI I RADU UDRUŽENJA MEĐUNARODNIH ŠPEDITERA VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE BOSNE I HERCEGOVINE Neum,

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

Microsoft Word - statut_tsrs.doc

Microsoft Word - statut_tsrs.doc ТЕНИСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ С Т А Т У Т ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ Бања Лука, март 2011.год. САГЛАСНО СТАТУТУ ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ОДЛУЦИ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

Више

SEKTOR ZA TRANSPORT I KOMUNIKACIJE Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10. P R A V I L N I K O ORG

SEKTOR ZA TRANSPORT I KOMUNIKACIJE Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10. P R A V I L N I K O ORG SEKTOR ZA TRANSPORT I KOMUNIKACIJE Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta 71000 SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10. P R A V I L N I K O ORGANIZACIJI I RADU UDRUŽENJA MEĐUNARODNIH CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb,

S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb, S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb, 23. 04. 2015. 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine Republike Hrvatske, broj 74/2014.) Skupština Saveza scenarista

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара године, усвојила ј

На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара године, усвојила ј На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара 2017. године, усвојила је: ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ БАДМИНТОН САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ

Више

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана 10.01.2017. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ СКИЈАШКОГ САВЕЗА

Више

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc Temeljem članka 10. i 11. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01) na Osnivačkoj skupštini Hrvatskog društva ekonomista, održanoj dana 14. veljače 2002. godine, u Zagrebu, donijet je Statut Hrvatskog društva

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад,

СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад, СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад, 28.09.2017. СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД 3 На основу члана 27. Статута Синдиката запослених у ЈП Пошта Србије, Нови Сад, Одбор

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

AKCIONARSKO DRU[TVO

AKCIONARSKO DRU[TVO SREMPUT RUMA Broj: 0319/2 Ruma: 17.02.2017. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE vanredna

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 5. март 2019. године Број 7 Година 54 Издаје

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Srpska narodna чitaonica i kњiжnica u Vrepcu & Statut Druшtva Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srp

Srpska narodna чitaonica i kњiжnica u Vrepcu & Statut Druшtva Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srp Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srpska narodna чitaonica i kњжnica u Vrepcu odrжana dana 18. 3. 2017. u Druшtvenom domu Nikola Dragosavac - Vrebac donijela

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Microsoft Word - STATUT - precisceni tekst

Microsoft Word - STATUT - precisceni tekst S T A T U T Društva za upravljenje investicionim fondovima ʺPolara Investʺ a.d. Banja Luka (prečišćeni tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim Statutom uređuju se sva bitna pitanja značajna za rad Društva

Више

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: 011.7281.281 rnids.rs рнидс.срб kancelarija@rnids.rs На основу члана 54. став 8. тачка 9) Статута Фондације

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Microsoft Word - STATUT _final[1] kopija.doc

Microsoft Word - STATUT _final[1] kopija.doc Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN broj 74/14.), Skupština Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača na sjednici održanoj 12. prosinca 2015. godine u Zagrebu donijela je ovaj STATUT

Више

Hrvatska narodna stranka

Hrvatska narodna stranka SKUPŠTINA KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA BELEC Kulturno umjetničko društvo Belec Belec 6a HR-49254 Belec www.kud-belec.hr www.facebook.com/kudbelec info@kud-belec.hr Temeljem odredbi članka 23. Statuta KUD-a

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja Luka, BiH tel: +387 51 227 620 fax: +387 51 227 623

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим ст

РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим ст РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована 23.4.2016. ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим статутом уређују се: циљеви, задаци и послови Адвокатске

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine" broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana godine u Kopriv

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana godine u Kopriv Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine" broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana 07.08.2015. godine u Koprivnici donijela je STATUT UDRUGE ROMA KORAK PO KORAK

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu čl. 163-166., a u vezi sa samostalnim članom 18. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US,

Више

Р Н И Д С Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд, Србија Радна група за израду предлога измена Статута Р

Р Н И Д С Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд, Србија Радна група за израду предлога измена Статута Р Р Н И Д С Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд, Србија Радна група за израду предлога измена Статута РНИДС-а Завршни извештај о раду Страна 1 На основу одлуке

Више

Statut Srpske asocijacije menadzera

Statut Srpske asocijacije menadzera SRPSKA ASOCIJACIJA MENADŽERA BEOGRAD S T A T U T BEOGRAD 2017 2 S T A T U T Sadržaj I. OPŠTE ODREDBE... 3 1. Oblast ostvarivanja ciljeva... 3 2. Naziv i sedište... 3 3. Zastupnik Udruženja... 4 4. Pečat

Више

10.12.2016. Na temelju članka 13., 18. i 55. stavak 1 Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) i članka 127. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14), te članka 19. Statuta od 21. siječnja

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више