Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br"

Транскрипт

1 Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE (Sl. glasnik RS br. 14/11) Osnovni tekst na snazi od 24/02/2011, u primeni od 24/02/2011 I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Akreditaciono telo Srbije, kao nacionalno telo za akreditaciju u Republici Srbiji, organizuje se kao ustanova i posluje u skladu sa propisima kojima se ureñuje pravni položaj javnih službi. Član 2. Akreditaciono telo Srbije osnovano je Odlukom o osnivanju Akreditacionog tela Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 96/06) i upisano je u sudski registar Trgovinskog suda u Beogradu, registarski uložak br od 8. decembra godine. Član 3. (1) Akreditaciono telo Srbije (u daljem tekstu: ATS) ima svojstvo pravnog lica. (2) ATS ima prava, obaveze i odgovornosti utvrñene zakonom, ovom odlukom i statutom. (3) Za obaveze u pravnom prometu sa trećim licima ATS odgovara celokupnom imovinom. (4) ATS se upisuje u sudski registar. II. NAZIV I SEDIŠTE ATS Član 4. (1) Pun naziv ATS je: Akreditaciono telo Srbije. (2) Skraćeni naziv Akreditacionog tela Srbije je: ATS. (3) ATS u poslovanju sa inostranstvom, pored naziva na srpskom jeziku, može da upotrebljava i naziv na engleskom jeziku: "Accreditation Body of Serbia". (4) Sedište ATS je u Beogradu, Ulica Mihaila Pupina 2, Novi Beograd. III. PEČAT I ŠTAMBILJ Član 5. (1) ATS ima veliki i mali pečat okruglog oblika, koji su obrubljeni spoljnom debljom i unutrašnjom tanjom kružnom linijom i u sredini sadrže Mali grb Republike Srbije, oko kojeg je u prvom redu ispisan tekst: Akreditaciono telo Srbije, a u drugom - tekst: Republika Srbija, Beograd. (2) Sadržina velikog i malog pečata ispisana je na srpskom jeziku ćiriličkim pismom. (3) Ispod grba u sredini malog pečata nalazi se redni broj pečata ispisan rimskim brojevima. (4) Prečnik velikog pečata je 32 mm, a malog 22 mm. Član 6. (1) Štambilj ATS je pravougaonog oblika, dimenzija 60 x 30 mm i sadrži pun naziv ATS i rubrike za upis datuma prijema i broj pod kojim se akt zavodi. (2) Sadržina štambilja ispisana je na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom. Član 7. Broj pečata i štambilja, način njihove upotrebe i čuvanja, kao i lica koja su zadužena za rukovanje pečatom i štambiljem, bliže se odreñuje statutom i aktom koji donosi direktor ATS. Član 8. (1) ATS ima znak koji koristi za sopstvenu identifikaciju i koji je intelektualna svojina ATS. (2) ATS uz sertifikat o akreditaciji dodeljuje simbol akreditacije koji telo za ocenjivanje usaglašenosti koristi da označi status akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti. IV. OSNIVAČ ATS Član 9.

2 Osnivač ATS je Republika Srbija za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, ul. Nemanjina 11 (u daljem tekstu: osnivač). Član 10. (1) Sredstva kojima posluje ATS su u državnoj svojini. (2) Osnivač obezbeñuje ATS prostorije potrebne za rad, sredstva i opremu, u skladu sa zakonom. (3) Sredstvima iz stava 2. ovog člana ATS upravlja u skladu sa zakonom i ovom odlukom. V. DELATNOST ATS Član 11. (1) ATS obavlja sledeće poslove: 1) utvrñuje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba; 2) utvrñuje kompetentnost za obavljanje drugih poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa posebnim zakonom; 3) utvrñuje i objavljuje pravila akreditacije koja su zasnovana na odgovarajućim srpskim, meñunarodnim i evropskim standardima i dokumentima meñunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju; 4) vodi javni registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti; 5) učestvuje u radu meñunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju; 6) obavlja i druge poslove iz oblasti akreditacije, u skladu sa zakonom, ovom odlukom i statutom. (2) Sadržaj i način voñenja registra iz stava 1. tačka 4) ovog člana bliže se odreñuje aktom koji donosi direktor. (3) ATS ne obavlja poslove radi sticanja dobiti. VI. FINANSIRANJE ATS Član 12. (1) Sredstva za rad ATS obezbeñuju se: 1) naplatom troškova akreditacije; 2) iz budžeta Republike Srbije; 3) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom. (2) Sredstvima iz stava 1. tačka 1) smatraju se prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga, u skladu sa odlukom o troškovima akreditacije. (3) Sredstvima iz drugih izvora smatraju se drugi prihodi ostvareni u skladu sa zakonom. (4) ATS ne sme primati poklone (donacije) od korisnika usluga. (5) Potrebna sredstva za rad ATS utvrñuju se godišnjim programom rada ATS (u daljem tekstu: Program rada). (5) Sredstva za članarine ATS u meñunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju, koja se utvrñuju Programom rada, obezbeñuju se iz budžeta Republike Srbije. Član 13. (1) Iznos sredstava za rad ATS koji se obezbeñuju iz budžeta Republike Srbije odreñuju se na osnovu Programa rada, uzimajući u obzir predviñeni prihod od naplate troškova akreditacije, kao i predviñeni prihod iz drugih izvora. (2) Program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi ATS i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove akreditacije (u daljem tekstu: Ministarstvo), sadrži i finansijski plan. (3) Osnivač daje saglasnost na Program rada, kao i njegove izmene i dopune. VII. ORGANI ATS Član 14. Organi ATS su: upravni odbor, direktor i nadzorni odbor. Upravni odbor Član 15. (1) Upravni odbor odlučuje o poslovanju ATS, utvrñuje poslovnu politiku ATS i prati njeno sprovoñenje. (2) Upravni odbor ima predsednika i četiri člana. (3) Predsednika i članove upravnog odbora imenuje i razrešava osnivač. (4) Dva člana upravnog odbora predlaže osnivač. (5) Dva člana upravnog odbora predlaže udruženje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. (6) Jedan član upravnog odbora predlaže se iz reda zaposlenih u ATS.

3 (7) Predsednik i članovi upravnog odbora moraju da imaju visoku stručnu spremu i iskustvo u oblasti akreditacije i/ili ocenjivanja usaglašenosti. (8) Način predlaganja članova upravnog odbora iz reda zaposlenih u ATS bliže se ureñuje statutom. Član 16. (1) Upravni odbor: 1) donosi statut; 2) donosi Program rada sa Finansijskim planom; 3) usvaja finansijski izveštaj; 4) usvaja godišnji izveštaj o radu ATS; 5) odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom; 6) odlučuje o raspolaganju imovinom velike vrednosti; 7) donosi odluku o visini troškova akreditacije; 8) utvrñuje kriterijume za utvrñivanje visine zarade direktora; 9) donosi opšti akt o kriterijumima za utvrñivanje visine zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; 10) daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; 11) imenuje i razrešava predsednika i članove Saveta za akreditaciju; 12) donosi odluku kojom se obrazuje Komisija za žalbe; 13) donosi odluku kojom se utvrñuje visina naknada za rad predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora, u skladu sa aktima Vlade; 14) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovom odlukom i statutom. (2) Akte iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 7) ovog člana, upravni odbor donosi uz saglasnost osnivača, a akt iz stava 1. tačka 6) ovog člana po prethodno pribavljenoj saglasnosti osnivača. (3) Odluka o visini troškova akreditacije objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". Član 17. (1) Mandat predsednika i članova upravnog odbora traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. (2) U slučaju prestanka mandata člana upravnog odbora pre isteka vremena za koje je imenovan, imenuje se novi član čiji mandat traje do isteka mandata člana na čije mesto se imenuje. (3) Upravni odbor odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova. (4) Način rada i odlučivanja upravnog odbora bliže se ureñuje statutom i poslovnikom o radu upravnog odbora. Član 18. (1) Predsednik i članovi upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad. (2) Visinu naknade iz stava 1. ovog člana utvrñuje upravni odbor posebnom odlukom, ukoliko aktom Vlade nije drugačije odreñeno. (3) Kriterijumi za utvrñivanje visine naknade predsedniku i članovima upravnog odbora, kao i način isplate naknade bliže se ureñuje statutom. Direktor Član 19. (1) Direktor rukovodi radom ATS i odgovara za zakonitost rada i poslovanja, kao i za stručni rad ATS. (2) Za svoj rad direktor je odgovoran upravnom odboru. (3) Direktora ATS imenuje i razrešava osnivač, na predlog upravnog odbora. (4) Upravni odbor predlaže kandidata za direktora ATS na osnovu sprovedenog javnog konkursa. (5) Javni konkurs sprovodi upravni odbor. (6) Direktor mora da ima visoku stručnu spremu, iskustvo u oblasti akreditacije i iskustvo u rukovoñenju. (7) Mandat direktora traje pet godina, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano za direktora. (8) Direktor ne može biti član upravnog odbora ni član nadzornog odbora ATS. (9) Direktor ne može biti član upravnog odbora ili član nadzornog tela akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti ili podnosioca prijave za akreditaciju. (10) Postupak izbora direktora, kao i uslovi koje mora ispunjavati kandidat za direktora bliže se ureñuje statutom. Član 20. Direktor: 1) zastupa i predstavlja ATS; 2) organizuje i rukovodi radom ATS;

4 3) stara se o zakonitosti rada i poslovanja, kao i o stručnom radu ATS; 4) stara se o korišćenju sredstava; 5) izvršava i sprovodi odluke upravnog odbora; 6) predlaže akta koja razmatra, odnosno donosi upravni odbor; 7) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, uz saglasnost upravnog odbora; 8) donosi odluke u vezi sa poslovanjem ATS, osim onih o kojima odlučuje upravni odbor; 9) donosi pojedinačna akta; 10) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u ATS, u skladu sa zakonom; 11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovom odlukom i statutom. Član 21. (1) ATS zastupa i predstavlja direktor ATS. (2) U slučaju odsutnosti ili sprečenosti direktora, ATS zastupa i predstavlja zamenik direktora ATS. (3) Direktor može ovlastiti zaposlenog u ATS ili drugo lice da u odreñenim pravnim poslovima i postupcima pred sudom ili drugim organima predstavlja ili zastupa ATS, s tim što se u pisanom ovlašćenju odreñuje obim i sadržina datih ovlašćenja. Nadzorni odbor Član 22. Nadzorni odbor je organ kontrole zakonitosti rada i finansijskog poslovanja ATS koji za svoj rad odgovara upravnom odboru, u skladu sa zakonom, ovom odlukom i statutom. Član 23. (1) Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana. (2) Predsednika i članove nadzornog odbora imenuje i razrešava osnivač. (3) Jednog člana nadzornog odbora predlaže Ministarstvo. (4) Jednog člana nadzornog odbora predlaže udruženje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. (5) Jednog člana nadzornog odbora predlaže se iz reda zaposlenih u ATS. (6) Način predlaganja članova nadzornog odbora iz reda zaposlenih u ATS bliže se ureñuje statutom. (7) Mandat predsednika i članova nadzornog odbora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. (8) U slučaju prestanka mandata člana nadzornog odbora pre isteka vremena za koje je imenovan, imenuje se novi član čiji mandat traje do isteka mandata člana na čije mesto se imenuje. Član 24. Nadzorni odbor: 1) vrši nadzor nad zakonitošću rada organa ATS; 2) kontroliše verodostojnost i kompletnost izveštaja o realizaciji Programa rada; 3) kontroliše verodostojnost i kompletnost finansijskog izveštaja; 4) obavlja i druge poslove utvrñene zakonom, ovom odlukom i statutom. Član 25. (1) Nadzorni odbor radi i odlučuje na sednicama. (2) Sednice nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. (3) Odluke nadzornog odbora donose se javnim glasanjem, pri čemu je potrebno da se o njima potvrdno izjasne najmanje dva člana nadzornog odbora. (4) Sednice saziva i vodi predsednik nadzornog odbora. (5) Način rada i odlučivanja nadzornog odbora bliže se ureñuje statutom i poslovnikom o radu nadzornog odbora. Član 26. Nadzorni odbor najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izveštaj, radi informisanja, o izvršenom nadzoru nad zakonitošću rada organa ATS, finansijskom poslovanju i drugim pitanjima od značaja za rad ATS. Član 27. (1) Predsednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad. (2) Visinu naknade iz stava 1. ovog člana utvrñuje upravni odbor posebnom odlukom, ukoliko aktom Vlade nije drugačije odreñeno. (3) Kriterijumi za utvrñivanje visine naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora, kao i način isplate naknade bliže se ureñuje statutom.

5 VIII. STRUČNA TELA Savet za akreditaciju Član 28. (1) Savet za akreditaciju (u daljem tekstu: Savet) je stručno savetodavno telo ATS. (2) Savet za akreditaciju ima predsednika i deset članova koje imenuje i razrešava upravni odbor. (3) Za članove Saveta biraju se istaknuti stručnjaci i naučni radnici iz oblasti koje su značajne za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS, kao predstavnici zainteresovanih strana. (4) Upravni odbor identifikuje zainteresovane strane za akreditaciju i utvrñuje kriterijume za izbor članova Saveta. (5) Kao zainteresovane strane identifikuju se, naročito: 1) organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja; 2) fakulteti i instituti; 3) privredna društva, preduzetnici, komore i slično; 4) udruženje potrošača; 5) udruženje proizvoñača; 6) akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti. (6) Način izbora članova Saveta, kao i načina rada i odlučivanja Saveta bliže se ureñuje statutom i poslovnikom o radu Saveta. Član 29. Savet: 1) daje mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije u Republici Srbiji; 2) daje inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS, odnosno ustanovljavanja novih šema akreditacije; 3) daje mišljenje u vezi primene zahteva standarda za akreditaciju u pojedinim oblastima; 4) predlaže osnivanje stalnih ili privremenih tehničkih komiteta, kao radnih tela za odreñene oblasti akreditacije i identifikuje strane koje u njima treba da učestvuju; 5) donosi pravila i kriterijume za imenovanje i rad tehničkih komiteta; 6) utvrñuje zaduženja tehničkih komiteta; 7) daje mišljenja po drugim stručnim pitanjima, na zahtev upravnog odbora. Tehnički komiteti Član 30. (1) Tehnički komiteti su stručna tela koja obavljaju poslove ekspertize za odreñene oblasti akreditacije. (2) Tehničke komitete kao stalna ili privremena tela obrazuje direktor, na predlog Saveta. Član 31. (1) Stalni tehnički komiteti se obrazuju za odreñene vrste akreditacije. (2) Privremeni tehnički komiteti se obrazuju po potrebi, za rad po specifičnim i stručnim pitanjima iz odreñene oblasti akreditacije. (3) Po potrebi mogu se obrazovati i stalni tehnički komiteti za odreñene oblasti akreditacije. Član 32. (1) Članovi stalnih ili privremenih tehničkih komiteta su stručnjaci koji imaju kompetentnost za odreñenu oblast akreditacije, odnosno ocenjivanja usaglašenosti i koji poznaju nacionalne, meñunarodne i evropske standarde, kao i regulativu koja se odnosi na akreditaciju i ocenjivanje usaglašenosti. (2) U radu tehničkih komiteta učestvuju sledeće zainteresovane strane: 1) organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja; 2) fakulteti i instituti; 3) akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti; 4) privredna društva, preduzetnici, komore i dr. Član 33. Stalni tehnički komiteti se obrazuju za sledeće vrste akreditacije: 1) tehnički komitet za laboratorije; 2) tehnički komitet za kontrolna tela; 3) tehnički komitet za sertifikaciona tela. Član 34. (1) Zadaci tehničkih komiteta su da:

6 1) daje mišljenja o primeni zahteva i dokumenata meñunarodnih organizacija u pojedinim vrstama i oblastima ocenjivanja usaglašenosti i akreditaciji; 2) daje mišljenja o predlozima dokumenata EA, ILAC/IAF; 3) pruža pomoć ATS na poslovima proširenja aktivnosti; 4) učestvuje u utvrñivanju kriterijuma za utvrñivanje kompetentnosti ocenjivača, u pojedinim oblastima ocenjivanja usaglašenosti; 5) identifikuje potencijalne ocenjivače; 6) pruža pomoć ATS u pogledu priznavanja šema meñulaboratorijskih poreñenja i drugih šema. (2) Način izbora članova tehničkih komiteta, kao i načina rada i odlučivanja tehničkih komiteta bliže se ureñuje statutom i opštim aktima ATS. Komisija za žalbe Član 35. (1) ATS rešava po žalbama u postupku akreditacije. (2) Po žalbi iz stava 1. ovog člana odlučuje Komisija za žalbe (u daljem tekstu: Komisija), u roku od 30 dana od dana prijema žalbe. (3) Komisiju obrazuje upravni odbor. Član 36. (1) Komisija ima predsednika i šest članova. (2) Za predsednika Komisije imenuje se predstavnik Ministarstva. (3) Članovi Komisije se imenuju prema vrsti akreditacije iz reda eksperata za rad tela za ocenjivanje usaglašenosti, i to: 1) dva člana iz reda eksperata za laboratorije; 2) dva člana iz reda eksperata za kontrolna tela; 3) dva člana iz reda eksperata za sertifikaciona tela. (4) Predsednik Komisije ima visoko obrazovanje u oblasti prava i 10 godina radnog iskustva. (5) Članovi Komisije imaju visoko obrazovanje i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima akreditacije. (6) Članovi Komisije ne mogu biti direktor i članovi upravnog odbora. (7) Mandat članova Komisije traje četiri godine. Član 37. (1) U cilju obezbeñenja nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti, predsednik Komisije odreñuje dva člana Komisije koji će zajedno sa njim razmatrati predmetnu žalbu. (2) Članovi Komisije iz stava 1. ovog člana ne smeju imati poslovni interes, niti biti osobe koje su posredno ili neposredno bile uključene ili povezane sa aktivnostima koje su predmet žalbe. (3) Odluka Komisije je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor. (4) Način obrazovanja Komisije i njen rad bliže se ureñuje statutom. IX. OPŠTI AKTI Član 38. (1) Statut je najviši opšti akt ATS. (2) Izmene i dopune statuta, kao i drugih opštih akata vrše se po postupku i na način koji je propisan za njegovo donošenje. (3) Statut se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije". Član 39. U ATS se donose i drugi opšti akti, kao što su pravila, pravilnici, poslovnici i drugi akti kojima se ureñuju pojedina pitanja u vezi sa obavljanjem delatnosti ATS, kao i odluke kojima se ureñuju pitanja od značaja za rad ATS, u skladu sa zakonom, ovom odlukom i statutom. X. JAVNOST RADA Član 40. (1) Rad ATS je javan. (2) Javnost rada ostvaruje se objavljivanjem informacija i podataka o radu ATS u službenom glasilu, u posebnim publikacijama, na internet prezentaciji ATS, kao i pružanjem informacija i podataka o radu ATS sredstvima javnog informisanja. (3) Za davanje informacija i podataka o radu ATS sredstvima javnog informisanja nadležan je direktor ATS, odnosno lice koje on ovlasti pisanim ovlašćenjem.

7 XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 41. Zaposleni u Akreditacionom telu Srbije nastavljaju da rade u ATS, a svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa zakonom i opštim aktima ATS. Član 42. (1) Postojeći organi Akreditacionog tela Srbije nastavljaju da obavljaju poslove organa ATS do isteka mandata na koji su imenovani, odnosno do imenovanja organa ATS, u skladu sa zakonom i ovom odlukom. (2) Stručna tela nastavljaju da rade do obrazovanja novih stručnih tela, u skladu sa zakonom i ovom odlukom. Član 43. ATS će uskladiti svoja opšta akta u roku od godinu dana od dana upisa u sudski registar. Član 44. Direktor Akreditacionog tela Srbije Dejan Krnjaić, JMBG , iz Beograda, ul. Palmira Toljatija 4, izvršiće sudsku overu ove odluke, u skladu sa zakonom. Član 45. Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije". 05 broj / U Beogradu 24. februara godine Vlada Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade, Ivica Dačić, s.r.

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Slide 1

Slide 1 Одлучивање о акредитацији у сврху преласка на ново издање стандарда Љиљана Маркићевић Одлучивање о акредитацији ПРАВИЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ АТС-ПА 01 тачка 4.5.2 Одлучивање о акредитацији Процедурa АТС-ПР15 Одлучивање

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, Капетан Мишина број 6а С Т А Т У Т УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, мај 2010. године С А Д Р Ж А Ј I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu C

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u Sl. listu RCG, br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, Sl. listu C Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu Crne Gore", br. 4 od 17. januara 2008, 21/09, 45/10,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE (Sl. glasnik RS, br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping agencija) osnovana je 2005. godine Zakonom o sprečavanju

Више

Opsta nacela nepristrasnosti

Opsta nacela nepristrasnosti АТС-УП 36 ОПШТА НАЧЕЛА НЕПРИСТРАСНОСТИ Овај документ је важећи и без потписа особа које су преиспитале и одобриле документ. Издање/Измена: 1/2 Датум: 06.05.2019. Страна: 1/7 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI (Sl. glasnik RS br. 110/05, 50/06 - ispravka, 18/10, 112/15 ) Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 112/15 koje su u primeni od

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011 Ekološki pokret Environmental movement STATUT Januar 2011 Na osnovu člana 11. Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List RCG br. 27/99) Skupština Ekološkog pokreta,,ozon na svojoj sjednici od 29. 01.

Више

I Konačna verzija

I  Konačna verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет СТАТУТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд година

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет СТАТУТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд година Универзитет у Београду Фармацеутски факултет УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2019. година САДРЖАЈ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 1 Предмет уређивања... 1 Академске слободе, неповредивост простора

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O STANDARDIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 46/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Republici Srbiji, organizovanje i delatnost nacionalnog

Више

Статут

Статут ДОКУМЕНТ: NAVS BSDC P001 ВЕРЗИЈА: V4.0 ДАТУМ: 06.04.2017. Страна 1 од 19 С т а т у т NAVS BSDC P001 Корисник Јавни Интерни Управни одбор Едукативни одбор Дисциплинска комисија Испитна комисија Историја

Више

Статут

Статут ДОКУМЕНТ: NAVS BSDC P001 ВЕРЗИЈА: V6.0 ДАТУМ: 25.03.2019. Страна 1 од 19 С т а т у т NAVS BSDC P001 Корисник Јавни Интерни Управни одбор Едукативни одбор Дисциплинска комисија Испитна комисија Историја

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална болница за рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

DMDM_Zahtev_za_ovlascivanje

DMDM_Zahtev_za_ovlascivanje Надлежни орган: Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ А: 1.1 Пословно име/назив: Адреса седишта: Особа за контакт (телефон):

Више

Na osnovu i čl

Na osnovu i čl JAVNA USTANOVA NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" S T A T U T NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" Cetinje, april 2012. godine Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 1 Zakona o kulturi

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

Sluzbeni glasnik 2.indd

Sluzbeni glasnik 2.indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLI Број 2 ПОЖАРЕВАЦ 20.02.2009. 1 На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним заједницама ( Службени гласник града Пожаревца, бр. 4/08) и на основу члана 27. става

Више

Zahtev

Zahtev Надлежни орган: Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ А: 1.1 Пословно име/назив: Адреса седишта: Особа за контакт (телефон):

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019.

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ СТАТУТ Универзитетa у Београду Факултета за физичку хемију - интегрални текст - бр. 741/1 од 12.06.2018. год. одлука о измени бр. 154 од 18.02.2019.

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Слу

На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Слу На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Службени лист општине Кула" бр. 7/13), Oпштинско веће

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc На основу чл. 10,11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр. 51/09), на оснивачкој Скупштини одржаној 3.септембра 2011. године, усвојен је следећи С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu čl. 163-166., a u vezi sa samostalnim članom 18. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US,

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

NACRT ZAKON O STANDARDIZACIJI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Crnoj Gori, organizovanje i

NACRT ZAKON O STANDARDIZACIJI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Crnoj Gori, organizovanje i NACRT ZAKON O STANDARDIZACIJI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Crnoj Gori, organizovanje i djelatnost crnogorskog tijela za standardizaciju,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БР. 49/2019 ОД ГОДИНЕ Закон o науци и истраживањима Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реали

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БР. 49/2019 ОД ГОДИНЕ Закон o науци и истраживањима Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реали СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БР. 49/2019 ОД 8.7.2019. ГОДИНЕ Закон o науци и истраживањима Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора

Више

?????????? ?? ?? ?????????? ????????? ? ?????????? ????????? ? ?????????? ????????-??????? ???????????? ?????????? ????????? ? ????????;

?????????? ?? ?? ?????????? ????????? ? ?????????? ????????? ? ?????????? ????????-??????? ???????????? ?????????? ????????? ? ????????; ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОФ. ДР РАДОМИР БОЈКОВИЋ КРУШЕВАЦ С Т А Т У Т (пречишћени текст) Крушевац, март 2015. године На основу чланова 46, 53, 119. и 120. Закона о високом образовању

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

Microsoft Word - STATUT - precisceni tekst

Microsoft Word - STATUT - precisceni tekst S T A T U T Društva za upravljenje investicionim fondovima ʺPolara Investʺ a.d. Banja Luka (prečišćeni tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim Statutom uređuju se sva bitna pitanja značajna za rad Društva

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕ ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ

Више

Ligji per themelimin e Institutit Gjyqesor-serb

Ligji per themelimin e Institutit Gjyqesor-serb UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo UNMIK PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Zakon

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ И СЕНАТ ВИСОКЕ

Више

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/ На основу чл. 162 166, а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС,

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Zakon o oznakama geografskog porekla ('Службеном гласнику РС', бр. 18/2010)

Zakon o oznakama geografskog porekla ('Службеном гласнику РС', бр. 18/2010) На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о ознакама географског порекла Проглашава се Закон о ознакама географског порекла, који је донела Народна

Више

СТАТУТ ДРУШТВА ТЕТМИЧАРА

СТАТУТ ДРУШТВА ТЕТМИЧАРА У складу са одредбама чл. 78 и 12. Закона о удружењима (Службени лист РС, бр. 51/09), на скупштини Друштва одржаној дана 18. априла 2011. године у Београду, усвојен је нови СТАТУТ ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Aкредитационо тело Србије

Aкредитационо тело Србије АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Радивоје Николичић, дипл. маш. инж. помоћник директора за развој и квалитет представник руководства за систем менаџмента 1 Члан 12. Stavljanje medicinskog sredstva na tržište

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx 1 Нови Сад, 14 april 2011 године. 2 САДРЖАЈ: I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ II. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ДЕЛАТНОСТИ III. ЧЛАНСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ IV. ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА V. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ ДРУШТВА

Више

"Službeni glasnik RS", br. 3/2009 Na osnovu člana 53. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04), Ministar životne

Službeni glasnik RS, br. 3/2009 Na osnovu člana 53. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS, broj 135/04), Ministar životne "Službeni glasnik RS", br. 3/2009 Na osnovu člana 53. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04), Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi P R A V I L

Више

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Филозофског факултета од 17.02.2010. године; 2. Измене

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18  Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

Odluka eticka komisija sluzbenika i namjestenika

Odluka eticka komisija sluzbenika i namjestenika PREDLOG ОDLUKЕ О ЕTIČKОЈ KОMISIЈI ZА LОKАLNЕ SLUŽBЕNIKЕ I NАMЈЕŠTЕNIKЕ U OPŠTINI KOTOR Nа оsnоvu člаnа 30. Stаtutа оpštinе Kotor («Sl.list Opštine Kotor'', br. 3/04 i ''Sl. list CG'' opštinski propisi,

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више