Pravilnik ZK

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pravilnik ZK"

Транскрипт

1 ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, године

2 На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице клубова Друге рукометне лиге Север, (у даљем тексту: ДРЛ Север ) на седници одржаној дана донела је ПРАВИЛНИК О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦЕКЛУБОВА ДРЛ СЕВЕР I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Рукометни клубови који се такмиче у оквиру ДРЛ Север у такмичарској сезони 2018/2019 године (у даљем тексту: Клубови) овим Правилником образују Заједницу клубова ДРЛ Север за такмичарску сезону 2018/2019 године, као облик унутрашњег организовања у оквиру Рукометног савеза Србије и Рукометног савеза Војводине (у даљем тексту: Заједница). Члан 2. Удруживањем у Заједницу, клубови обезбеђују остваривање циљева и задатака утврђених Статутом и другим општим актима Рукометног савеза Србије и Рукометног савеза Војводине, који су посебно утврђени овим Правилником. Члан 3. Заједница је облик удруживања и организовања рукометних клубова у оквиру РСС. Заједница нема својство правног лица већ има статус спонтаних и привремених облика удруживања у оквиру РСС и то клубова који се такмиче у истој лиги и то само за једну такмичарску сезону. Седиште Заједнице je у седишту Рукометног савеза Војводине. Члан 4. За преузете обавезе Заједница одговара свим својим средствима. Заједницу заступа и представља Председник Управног одбора Заједнице. Члан 5. Заједница има печат округлог облика који обавезно садржи текст: РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - Заједница клубова Друге рукометне лиге Север. Печат може садржати и знак и назив лиге за одређену сезону. 2

3 II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖИВАЊА Члан 6. Клубови су сагласни да у Заједници остварују опште циљеве због којих се удружују у Заједницу, као што су: проучавање и разматрање заједничких проблема организовања, рада и пословања; праћење и анализирање система такмичења и предлагање његових измена и допуна; сарадња и усклађивање међусобних односа са струковним заједницама у оквиру РСС; обезбеђивање материјалних услова за успешно и регуларно спровођење такмичења у лиги; извршавање и усклађивање других заједничких потреба и интереса. Члан 7. Ради остваривања утврђених циљева, клубови у Заједници остварују следеће активности и задатке: уређују међусобне односе, права и обавезе овим Правилником и другим општим актима; доносе и спроводе организационе и текуће програме и планове развоја и активности; спроводе и руководе такмичењем у складу са општим актима РСС; разматрају предлоге општих аката и других прописа, којима се уређују односи у области спорта и предлажу њихову измену и допуну; бирају органе и тела која управљају Заједницом, односно пословима у надлежности Заједнице; обављају и друге послове и активности. III ПРАВА И ДУЖНОСТИ УДРУЖЕНИХ КЛУБОВА Члан 8. Удружени клубови у Заједници остварују следећа права: путем представника одлучују у органима и телима Заједнице; пред Заједницу и друге органе и тела, износе захтеве и предлажу решавање материјалних, организационих, стручних и других питања и проблема; остварују и друга права у складу са овим Правилником. Члан 9. Удружени клубови су дужни и одговорни да непосредно и путем представника у органима Заједнице: реализују циљеве и задатке утврђене овим Правилником; спроводе све активности и манифестације које заједнички планирају у Заједници; развијају и унапређују међусобну сарадњу и заједништво путем договарања и споразумевања; 3

4 обезбеђују материјалне и друге услове за извршавање задатака и активности које су заједнички утврдили програмима развоја и старају се о благовременој реализацији тих програма; прихвате и поштују сва општа и посебна акта РСС; извршавају и друге обавезе које су добровољно утврдили и прихватили. Члан 10. У оквиру својих овлашћења Заједница ће се бавити и следећим пословима: прикупљањем и прибављањем средстава од клубова и на тржишту, маркетиншком и спонзорском активношћу, рекламом, пропагандом и промоцијама, осталим пословима у оквиру законских прописа и нормативних аката РСС. IV ОРГАНИ ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 11. Органи заједнице могу бити колективни и инокосни: Колективни органи Заједнице су: - Скупштина и - Управни одбор. Инокосни органи Заједнице су: - Председник Скупштине, - Председник Управног одбора и - Директор лиге. V СКУПШТИНА Члан 12. Скупштина је највиши орган управљања Заједнице. Скупштину сачињава по 1 (један) представник сваког удруженог клуба. Удружени клубови самостално бирају своје представнике у Скупштину, у складу са својим општим актима. Представници клубова у Скупштини одговорни су за извршавање својих функција клубу којих их је изабрао. Разлози и поступак за опозив представника клуба у Скупштини уређују се општим актима клуба који их је изабрао. Мандат накнадно изабраног представника клуба у Скуштини траје до истека мандата Скупштине. Представник клуба који буде искључен из такмичења, или иступи из такмичења, престаје бити члан Скупштине даном правоснажности одлуке о искључењу, односно даном иступања из такмичења. Мандат Скупштине траје од до године. Скупштина има председника и потпредседника чији мандати трају до истека мандата Скупштине. 4

5 Председник Скупштине представља Скупштину, председава седницама Скупштине, руководи радом Скупштине и врши друге послове утврђене овим Правилником и другим општим актима Заједнице. Председник Скупштине ангажује се на спровођењу одлука и закључака Скупштине уз сталну сарадњу са председником Управног одбора. Председник Скупштине за свој рад одговара Скупштини. Председник Скупштине може да се разреши и пре истека мандата уколико не испуњава обавезе из овог Правилника и других општих аката Заједнице. Када председник Скупштине поднесе оставку пре истека мандата или је дефинитивно спречен да обавља ову дужност, Управни одбор, у року од 15 дана, сазива ванредну седницу Скупштине, на којој се бира нови председник. Мандат председника Скупштине изабраног на ванредној седници Скупштине траје до истека мандата Скупштине. Члан 13. Скупштина ради на редовним и ванредним седницама. Редовне седнице Скупштине одржавају се најмање једанпут годишње. Ванредне седнице Скупштине заказују се на Захтев Управног одбора или на захтев више од једне трећине представника клубова чланица Заједнице. Ванредна седница Скупштине мора се заказати са унапред утврђеним дневним редом и припремљеним радним материјалом, најкасније 3 (три) дана пре њеног одржавања. Редовне и ванредне седнице Скупштине заказује председник Скупштине, а у његовом одсуству седницу може заказати и Потпредседник. Редовна седница Скупштина се сазива најкасније 7 (седам) дана пре њеног одржавања, објављивањем дневног реда и места одржавања. Скупштина може пуноважно да доноси одлуке ако седници присуствују представници из више од половине удружених клубова. Одлуке Скупштине о промени Правилника, избору и разрешењу председника и чланова УО, доносе се већином гласова од укупног броја чланова Скупштине. Одлука Скупштине о престанку рада Заједнице доноси се двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова Скупштине Заједнице. Остале одлуке, Скупштина доноси већином гласова од присутних чланова. На седницама Скупштине гласа се јавно, уколико се не утврди другачији начин гласања. Седнице Скупштине могу се, по потреби, у хитним и изузетним случајевима одржати и електронским путем, тако да се клубови о учињеним предлозима изјашњавају електронским путем. У погледу рада Скупштине, на све што није другачије одређено овим Правилником, сходно се примењује Пословник о раду Скупштине РСС. Члан 14. Скупштина обавља следеће послове и задатке: доноси Правилник о удруживању и раду Заједнице, бира и разрешава дужности председника и потпредседника Скупштине Заједнице, на основу предложеног програма бира и разрешава дужности председника Управног одбора Заједнице, 5

6 на предлог председника Управног одбора бира и разрешава подпредседника и чланове Управног одбора Заједнице, обавља извлачење такмичарских бројева на почетку такмичарске сезоне, на предлог Управног одбора, доноси финансијски план, разматра извештај о раду Управног одбора Заједнице, разматра извештај о раду Директора лиге, обавља и друге послове у складу са овим Правилником. VI УПРАВНИ ОДБОР Члан 15. Управни одбор је колективни орган руковођења и извршни орган Скупштине. Управни одбор Заједнице може да има пет или седам чланова. Чланови Управног одбора Заједнице могу, али не морају бити чланови Скупштине Заједнице. Мандат чланова Управног одбора траје једну такмичарску сезону, рачунајући од избора. Мандат чланова Управног одбора се не може преносити на друго лице, осим у случају ако именовани члан Управног одбора Заједнице није више члан клуба који припада Заједници клубова, у којем случају се, уместо тог члана, бира нови члан Управног одбора Заједнице. Члан 16. Управни одбор ради и одлучује на седницама које се одржавају по потреби, а најмање 3 пута у току такмичарске сезоне: једном пред почетак такмичења, једном између јесењег и пролећног дела првенства и једном након завршетка такмичења. Седницу Управног одбора сазива и њеним радом руководи Председник Управног одбора, а у случају његове спречености или одсуства, седницу може заказати и Потпредседник Управног одбора. Председник Управног одбора је дужан да сазове седницу ако то предложи једна трећина од укупног броја клубова. Седнице Управног одбора могу се, по потреби, у хитним и изузетним случајевима одржати и електронским путем, тако да се чланови о предлозима изјашњавају електронским путем. Члан 17. Управни одбор одлучује пуноважно ако седници присуствује већина чланова, а закључке и одлуке доноси већином гласова присутних чланова. Рад Управног одбора је јаван. Члан 18. Јавност се обезбеђује благовременим објављивањем датума и места одржавања седнице, јавним доношењем и објављивањем одлука на сајту. Доношење одлука и избор органа и тела се врши јавним гласањем изузев у случајевима када Управни одбор одлучи да се то учини тајним гласањем. 6

7 Управни одбор на седницама: Члан 19. утврђује политику Заједнице у спровођењу циљева и задатака утврђених овим Правилником; доноси текуће програме рада и развоја Заједнице; даје смернице за рад Директору лиге; разматра извештаје о раду и финансијски извештај; разматра извештаје о раду комисија Упрвног одбора Заједнице; одлучује о коришћењу и располагању материјалним и финансијским средставима Заједнице; подноси Скупштини Финансијски извештај; предлаже измене и допуне система такмичења; сарађује са Такмичарском комисијом РСС и РСВ у доношењу предлога Календара и Пропозиција такмичења, даје мишљење Управном одбору РСС о осталим актима, а који се тичу такмичења сарађује са струковним заједницама РСС; даје сагласност на потпис уговора са спонзорима такмичења и проглашава име лиге под којима ће се такмичење у одређеном броју сезона одвијати; усваја текст уговора о ТВ правима, који закључује са телевизијом која добија право директног преноса утакмица лиге. Потпис таквих уговора врши Директор лиге; даје сагласност Директору лиге за потписивање осталих уговора; доноси одлуке о предузимању мера и активности у циљу заштите регуларности такмичења као и безбедности свих учесника у сарадњи са Комесаром за безбедност РСС; доноси одлуку о формирању сталних или повремених комисија за решавање одређених проблема у раду Управног одобора, измена и допуна овог Правилника и других општих аката, предузимању мера за заштиту регуларности такмичења, испитивање околности и узрока под којима су учињене радње које утичу на рад Заједнице, побољшању материјалног положаја и стицање средстава Заједнице, организацију манифестација и активности под окриљем Заједнице, доноси одлуку о одигравању ревијалне утакмице између првака и репрезентације лиге, по завршетку такмичења; доноси одлуку о пригодним поклонима најбољим играчима утакмица; обавља и друге послове, доноси одлуке, предузима мере и активности у циљу успешног и ефикасног рада Заједнице, а које су у складу са овим Правилником и Статутом РСС. Члан 20. Председник Управног одбора представља и заступа Заједницу. Председник Управног одбора обавља следеће послове: сазива и председава седницама Управног одбора, потписује одлуке и друга акта које доноси Управни одбор, брине се о спровођењу одлука и закључака Заједнице, руководи радом Заједнице и усклађује активности органа Заједнице, сарађује са органима и телима РСС и РСВ, организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и другим органима и организацијама, остварује спортску сарадњу, обавља и друге послове одређене овим Правилником и другим општим актима Савеза. 7

8 У случају да Директор буде спречен да обавља послове и радне задатке из своје надлежности, до поновног активирања или избора новог, те послове и задатке преузима Председник Управног одбора Заједнице, али не дуже од 15 (петнаест) дана. У случају оправдане спречености Председника Управног одбора, у извршавању свих обавеза, замењује потпредседник. У погледу рада Управног одбора, на све што није другачије одређено овим Правилником, сходно се примењује Пословник о раду Управног одбора РСС. VII КОМИСИЈЕ УПРАВНОГ ОДБОРА Члан 21. Управни одбор ради експедитивнијег рада може основати сталне и повремене комисије. Комисија броји најмање три члана од којих је један руководилац радом и известилац. Мандат комисија траје колико и мандат Управног одбора Заједнице. Рад сталних комисија, уређује се Пословником о раду који усваја Управни одбор Заједнице. Делокруг и начин рада комисија које Управни одбор Заједнице формира за решавање одређених проблема или предузимања мера и активности које немају карактер трајног и континуираног рада се дефинише одлуком Управног одбора Заједнице. VIII НАДЗОРНИ ОДБОР Члан 22. Рад и пословање Заједнице надгледа Надзорни одбор правног лица у оквиру које функционише Заједница. Члан 23. Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини правног лица, која га је изабрала и подноси јој извештај о свом раду. Члан 24. О уоченим неправилностима Надзорни одбор извештава Скупштину Заједнице односно тело у чијем је раду настала неправилност, која је дужна да их разматра и предузима одговарајуће мере ради отклањања неправилности. IX ДИРЕКТОР ЛИГЕ Члан 25. Директор лиге је првостепени орган за спрвођење такмичења у лиги. 8

9 Директор лиге не може бити члан ниједног клуба који се удружио у Заједницу лиге, за чијег се директора бира. Мандат Директора лиге траје 1 (једну) такмичарску сезону, а бира га Управни одбор РСВ, пре почетка сваке такмичарске сезоне. Члан 26. Директор лиге, има следећа права и дужности: именује Помоћника за судијска питања и доноси посебну одлуку о његовим правима и обавезама; именује секретара лиге (и/или друга лица) за обављање стручних, финансијских, административних, техничких и других сличних послова и доноси посебну одлуку о његовим правима и обавезама; доноси одлуку о распореду лиценцирења и врши лиценцирање клубова, играча, тренера, рукометних и медицинских радника и лица које је у клубу задужено за безбедност на утакмицама; врши лиценцирање службених лица (судија, контролора, делегата, записничара и мериоца времена); објављује у Службеном гласилу РСС и на сајту лиге, преглед клубова (екипа) са издатом дозволом за сезону и преглед свих лиценцираних учесника у такмичењу (играча, тренера, рукометних и медицинских радника, службених лица); врши регистрацију спортских објеката (дворана и отворених терена) за утакмице, а најкасније месец дана пре почетка такмичења у текућој такмичарској сезони, врши преглед регистрованих спортских објеката, техничких уређаја и даје дозволу за њихову употребу; пред почетак такмичарске сезоне захтева од клубова, достављање свих неопходних елемената за објављивање адресара клубова; врши делегирање судија, делегата и контролора, на предлог помоћника за судијска питања, о чему обавештава клубове, службена лица и све остале заинтересоване објавом делегирања на интернет сајту лиге. У изузетним ситуацијама, када регуларност такмичења то захтева, Директор лиге не мора распоред делегираних лица објавити на интернет сајту лиге; доноси одлуку о регистрацији свих утакмица и објављује табелу након сваког одиграног кола; доноси првостепена решења о дисциплинским прекршајима играча, тренера, рукометних и медицинских радника и службених лица (судија, контролора, делегата, записничара и мериоца времена) на утакмицама и иста објављује на сајту лиге; издаје Билтен након сваког одиграног кола; доноси Упутство о вођењу електронског записника и вођењу електронске статистике, доноси Упутство и стара се о извршењу спонзорских обавеза од стране клубова по основу Уговора које је Заједница закључила; стара се о доследном спровођењу Правилника о рукометним такмичењима РСС, Пропозиција такмичења и других аката којима се регулише такмичење; припрема и подноси Скупштини Заједнице извештаје о раду; припрема и подноси Управном одбору Заједнице информације о спроведеном такмичењу и извештај о материјално-финансијском пословању лиге; припрема и подноси извештаје о такмичењу Такмичарској комисији РСВ и Управном одбору РСВ, на крају јесењег дела такмичења и по завршетку такмичарске сезоне; спроводи одлуке Управног одбора Заједнице о коришћењу и располагању материјалним и финансијским средставима Заједнице; 9

10 стара се о уредном измирењу финансијских обавеза клубова према Заједници и о томе обавештава Управни одбор Заједнице; прави распоред утакмица које ће преносити телевизија, координира односе телевизија - клубови и стара се о доследном поштовању међусобних обавеза клубова и телевизије; сарађује са телевизијом и другим средствима јавног информисања у медијској презентацији активности лиге; користи ТВ и видео материјал, као и друге доступне материјале, доказе и информације и на основу њега процењује регуларност такмичења и примену нормативних аката РСС и такмичења и доноси мере за њихову доследну примену и заштиту; доноси посебне одлуке у реализацији такмичења лиге којом руководи у складу са актима РСС; обавља и друге послове које му наложи Управни одбор Заједнице. У обављању своје дужности, Директор је дужан да доследно примењује одредбе нормативних аката Заједнице и РСС. Члан 27. Директор лиге обавезно за сваку редовну седницу Управног одбора доставља извештај о спроведеном делу такмичења. Управни одбор већином гласова чланова Управног одбора усваја извештај. Уколико се извештај не усвоји, Председник Управног одбора одмах ставља на гласање питање о поверењу Директору лиге. Уколико Управни одбор изгласа неповерење Директору, Председник Управног одбора о томе обавештава Председника Скупштине који је дужан да у року од 7 (седам) дана сазове седницу Скупштине на којој ће се разматрати о поверењу Директору лиге. Уколико Скупштина изгласа неповерење Директору лиге, одмах након тога, на истој седници, мора ту одлуку да достави Управном одбору РСВ, како би се на првој следећој седници извршила анализа рада и предлога за разрешење и именовање новог директора. Захтев за опозив или смену Директора лиге, на дневни ред седнице Управног одбора ставља Председник Управног одбора Заједнице по предлогу пет или више удружених клубова. За усвајање одлуке о предлогу избора, неповерењу, као и опозиву или смени Директора лиге, неопходно је да се изјасни више од половине свих чланова Скупштине Заједнице. Члан 28. Директору лиге, помоћнику за судијска питања, секретару лиге и другим лицима ангажованим у Заједници за свој рад припада накнада, чију висину утврђује Управни одбор Заједнице. О питањима везаним за висину накнаде и другим правима и обавезама Директора лиге, помоћника за судијска питања, секретара и других лица ангажованих у Заједници, сачињава се писмени уговор. 10

11 X СРЕДСТВА ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 29. Ради финансирања активности утврђених овим Правилником, програмом рада и развоја, Заједница стиче, користи и располаже средствима у складу са Законом. Удружени клубови су сагласни да за такмичарску сезону обезбеде Заједници средства за финансирање трошкова такмичења, рад Директора, помоћника за судијска питања, секретара лиге и/или других лица ангажованих у Заједници, одржавање седница Управног одбора и других тела Заједнице и друге потребе које утврде као неопходне за остваривање циљева утврђених у овом Правилнику. Трошкови доласка на седнице Управног одбора и Скупштине Заједнице, у правилу, падају на терет клубова који шаљу своје представнике. Потребан износ средстава за финансирање активности Заједнице утврђује се на почетку такмичарске сезоне, финансијским планом, ребалансима, а коначно распоређивање прихода и расхода на крају такмичарске сезоне, финансијским извештајом. Сваки клуб је обавезан да на име покрића трошкова такмичења, уплати чланарину за такмичење у складу са Одлуком о висини чланарине. У случају да износ чланарине не буде довољан, Управни одбор Заједнице клубова овлашћен је да изврши ребаланс финансијског плана. Против клуба који не изврши уплату својих обавеза у предвиђеном року, биће покренут дисциплински поступак у складу са Дисциплинским правилником РСС. Члан 30. Целокупно пословање Заједницe обавља се преко посебног рачуна у правном лицу или преко већ постојећег рачуна правног лица у оквиру које функционише. XI УДРУЖИВАЊЕ И ИСТУПАЊЕ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ Члан 31. Удружени клубови образују Заједницу доношењем овог Правилника. Чланови Заједнице су у обавези да примењују овај Правилник и друге опште и појединачне акте које је донела Заједница. Статус члана Заједнице аутоматски губи удружени клуб који изгуби статус члана лиге, с тим што је дужан да изврши све преузете обавезе до момента када изгуби статус члана лиге. Уколико клуб иступи из Заједнице, губи статус члана лиге. Председник Заједнице има обавезу да од клуба чији представник у току такмичарске сезоне не присуствује на више од три седнице Управног одбора, затражи писмену изјаву о разлозима изостанка. Рок за достављање изјаве је 3 (три) дана од дана добијања захтева Председника Заједнице. Клуб који не достави изјаву у предвиђеном року одговара у складу са Дисциплинским правилником РСС. 11

12 Члан 32. Заједница престаје да постоји када већина удружених клубова одлучи да иступи из ње. У случају престанка рада Заједнице, сва њена имовина преноси се на коришћење РСС. XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 33. Сви општи и појединачни акти органа и тела Заједнице усагласиће се са одредбама овог Правилника најкасније петнаест дана пре почетка такмичарске сезоне. Члан 34. Конституисање органа и тела Заједнице који су предвиђени овим Правилником извршиће се најкасније у року од петнаест дана од дана доношења овог Правилника. Члан 35. Доношењем овог правилника, формира се Заједница клубова Друге рукометне лиге Север. Члан 36. Овај правилник ступа на снагу даном потврђивања од стране Управног одобра РСВ. Председник Скупштине Заједнице клубова Друге рукометне лиге Север 12

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Microsoft Word - statut_tsrs.doc

Microsoft Word - statut_tsrs.doc ТЕНИСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ С Т А Т У Т ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ Бања Лука, март 2011.год. САГЛАСНО СТАТУТУ ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ОДЛУЦИ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ На основу члана 56. Закона о високом образовању (``Службени гласник РС`` у Бору, 76/05), чл. 70. Статута Универзитета у Београду и члана 50. Статута Техничког факултета у Бору од 05.10.2006. године, Студентски

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL На основу одредаба члана 30. Статута Удружења одбојкашких клубова првих лига, Скупштина УОКПЛ на седници, одржаној 08. септембра 2012. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu čl. 163-166., a u vezi sa samostalnim članom 18. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US,

Више

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана 10.01.2017. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ СКИЈАШКОГ САВЕЗА

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2 ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Број: 01-362/1 Београд,29.јун 2009. године На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

На основу члана 31

На основу члана 31 На основу члана 31. Став 1. тачка 10. Статута Стрељачког савеза Србије, уавојеног 31. 05. 2016. године и Измена и допуна Пословника о раду Скупштине Стрељачког савеза Србије од 31. 05. 2016. године, Скупштина

Више

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1 На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1.12.2016.године донео је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ

Више

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Филозофског факултета од 17.02.2010. године; 2. Измене

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj 05.07.2008. godine, usvojila POSLOVNIK O RADU Skupštine Udruženja

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE (Sl. glasnik RS, br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping agencija) osnovana je 2005. godine Zakonom o sprečavanju

Више

На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара године, усвојила ј

На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара године, усвојила ј На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара 2017. године, усвојила је: ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ БАДМИНТОН САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ

Више

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: 011.7281.281 rnids.rs рнидс.срб kancelarija@rnids.rs На основу члана 54. став 8. тачка 9) Статута Фондације

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/ На основу чл. 162 166, а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС,

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, Капетан Мишина број 6а С Т А Т У Т УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, мај 2010. године С А Д Р Ж А Ј I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Више

1

1 ПРЕДЛОГ На основу члана 12. Закона о удружењима ("Службени Гласник Републике Србије" бр. 51/09) и члана 16. Статута Савеза радио-аматера Војводине, усвојеног дана 26.06.2010. године, Скупштина Савеза радиоаматера

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA Удружење актуара Србије ул. Булевар деспота Стефана 68(бившa Улица 29. Новембра), 11 000 Београд Статут Удружења актуара Србије (Пречишћен текст) Београд, 2005 Према одредбама чланова 21. и 30. Закона

Више

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра 2017. године, доноси ПРАВИЛНИК О ЛОКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

На основу члана 97. став 1, члана 98 став 1-4 у вези са чланом 40. став 2 и став 3, члан 55. став 3 тачка 1. и члан 181. став 1 Закона о спорту Републ

На основу члана 97. став 1, члана 98 став 1-4 у вези са чланом 40. став 2 и став 3, члан 55. став 3 тачка 1. и члан 181. став 1 Закона о спорту Републ На основу члана 97. став 1, члана 98 став 1-4 у вези са чланом 40. став 2 и став 3, члан 55. став 3 тачка 1. и члан 181. став 1 Закона о спорту Републике Србије ( Службени гласник РС, број 10/2016) и члан

Више

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'', БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 61 П О С Л О В Н И К О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ Београд, 2018.г. 1 Садржај I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ...3 II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више

Na osnovu i čl

Na osnovu i čl JAVNA USTANOVA NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" S T A T U T NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" Cetinje, april 2012. godine Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 1 Zakona o kulturi

Више

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И К о броју и начину избора чланова за Студентски парламент

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi  juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011 Ekološki pokret Environmental movement STATUT Januar 2011 Na osnovu člana 11. Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List RCG br. 27/99) Skupština Ekološkog pokreta,,ozon na svojoj sjednici od 29. 01.

Више

Poslovnik Upravnog odbora SSS

Poslovnik Upravnog odbora SSS На основу члана 50. став 12. Такмичарског правилника Кошаркашког савеза Србије од 22.12.2017, са изменама и допунама од 20.06.2018. и 24. 02. 2019. године, Управни одбор Кошаркашког савеза Србије на седници

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

SEKTOR ZA TRANSPORT I KOMUNIKACIJE Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10. P R A V I L N I K O ORG

SEKTOR ZA TRANSPORT I KOMUNIKACIJE Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10. P R A V I L N I K O ORG SEKTOR ZA TRANSPORT I KOMUNIKACIJE Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta 71000 SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10. P R A V I L N I K O ORGANIZACIJI I RADU UDRUŽENJA MEĐUNARODNIH CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA

Више

СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад,

СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад, СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад, 28.09.2017. СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД 3 На основу члана 27. Статута Синдиката запослених у ЈП Пошта Србије, Нови Сад, Одбор

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Microsoft Word Lat.DOC

Microsoft Word Lat.DOC Z A K O N O VLADI I. UVODNE ODREDBE Položaj Vlade lan 1. Izvršna vlast u Republici Srbiji pripada Vladi. Voenje politike i izvršavanje zakona lan 2. skupštine. Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања("службени гласник РС" бр. 72/2009, 52/2011 и 5

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања(службени гласник РС бр. 72/2009, 52/2011 и 5 ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања("службени гласник РС" бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 97. Закона осредњем образовању и васпитању

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као Број: 05/1-50-13-312-3-4/14 Сарајево, 23. 04. 2014. године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више