1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "1"

Транскрипт

1 ПРЕДЛОГ На основу члана 12. Закона о удружењима ("Службени Гласник Републике Србије" бр. 51/09) и члана 16. Статута Савеза радио-аматера Војводине, усвојеног дана године, Скупштина Савеза радиоаматера Војводине је на 52. редовној седници одржаној дана 31. марта године у Новом Саду, донела следећи С Т А Т У Т САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Савез радио-аматера Војводине (у даљем тексту: Савез) је удружење у које су добровољно удружени радио клубови и грађани са територије АП Војводине, ради остваривања циљева у области развијања и ширења техничке културе и образовања грађана, нарочито деце и омладине на пољу телекомуникација и електронике, као и права и обавеза одређених овим Статутом и Законом. Назив: Савез радио-аматера Војводине. Скраћени назив: СРВ Назив на енглеском језику: Amateur Radio Union of Vojvodina. Савез је неполитичка, нестраначка и непрофитна организација. Савез своју делатност остварује на територији Републике Србије. Савез је правно лице са правима, обавезама и овлашћењима која су утврђена овим Статутом и Законом. Члан 2. Седиште Савеза је у Новом Саду Савез има печат округлог облика са амблемом Савеза у средини и натписом САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ - НОВИ СAД написан на српском језику, ћириличним писмом и Amateur Radio Union of Vojvodina - Novi Sad написан на енглеском језику, латиничним писмом по унутрашњем ободу круга. Члан 3. Савез има амблем у облику вертикалног ромба плаве боје са ивицама сребрнасте боје. У ромбу су уцртани графички симболи антене, завојнице и уземљења а при дну је трака са словима СРВ.

2 Савез има заставу светлопаве боје са амблемом Савеза у средини. Однос ширине и дужине заставе је 2:3. Савез има заставицу у облику једнакокраког троугла са односом основе и крака 2:3 и подлогом плаве боје. По дужој висини троугла налази се тробојка Републике Србије а преко тробојке амблем Савеза уоквирен кругом тамноплаве боје у коме пише САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ на српском и енглеском језику. Дан Савеза радио-аматера Војводине је Михајла Пупина. 9. октобар - дан рођења II - ЦИЉЕВИ САВЕЗА Члан 4. Циљеви Савеза: - развијање и ширење техничке културе и едукацијa грађана, нарочито деце и младих, у области електронике, телекомуникација и информационих технологија, - развијање, унапређење конструкторских, такмичарских и спортскотехничких активности у области електронике и радио-комуникација, - развијање и унапређење заједничких система аматерских радиокомуникација, - организовање спортско-техничких такмичења свих нивоа, - заштита животне средине у области радио-комуникација, - афирмација добрих међунационалних односа, људских права и потреба лица са инвалидитетом, - обезбеђење услова за рад радио клубова и радио-аматера кроз набавке и одржавања радио-аматерских уређаја, опреме и других техничких средстава, - организовање, оспособљавање и учешће радио клубова и радио-аматера у активностима у областима од значаја за одбрану, - организовање, оспособљавање и учешће радио клубова, радио-аматера и осталих чланова у случајевима ванредних ситуација и хуманитарних акција, - развијање, унапређење и реализација издавачке делатности и информисања у области електронике и телекомуникација, - обављање административно-техничких послова за потребе радио клубова, радио-аматера и осталих чланова Савеза, - рад на другим сродним активностима од интереса за појединце и друштвену заједницу. Члан 5. Циљеви се остварују извршењем планова и програма рада а нарочито: - организовањем стручног рада за стицање техничких знања и такмичарских искустава,

3 - организовањем саветовања и семинара из области аматерских радиокомуникација, - сарадњом са државним органима надлежним за доношење прописа из области телекомуникација, који се односе на аматерске радиокомуникације, - информисањем чланства о спровођењу одлука и програма рада органа Савеза радио-аматера Србије и Војводине, као и органа IARU, - сарадњом са факултетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама које се баве електроником, радио-комуникацијама и информационим технологијама, - сарадњом са државним институцијама у реализацији програма и обавеза из области одбране и ванредних ситуација, - обављањем административно-техничких услуга и послова за радио клубове и радио-аматере, - организовањем информативне и издавачке делатности из области електронике и телекомуникација и другим активностима и пословима који су од интереса за Савез. Члан 6. Савез се може удруживати са другим организацијама, асоцијацијама и удружењима грађана о чему одлуку доноси Скупштина Савеза. Савез заступа интересе радио клубова, радио-аматера и осталих чланова у другим домаћим асоцијацијама, пред другим органима и организацијама и врши одређене послове за потребе радио клубова, радиоаматера и других чланова, у складу са пренетим овлашћењима а на основу закона и других прописа. III - ЧЛАНОВИ САВЕЗА Члан 7. Под једнаким условима, чланови Савеза могу да буду сви радио клубови, регистровани по Закону и грађани који прихватају овај Статут и циљеве Савеза. Одлуку о пријему радио клуба доноси Извршни одбор Савеза, на основу писменог захтева на првој редовној седници а одлуку о пријему грађана доноси Секретаријат Савеза у року од 15 дана од дана пријема писменог захтева. Уколико је захтев радио клуба одбијен, он има право жалбе редовној Скупштини Савеза а уколико је одбијен захтев грађана, они имају право жалбе Извршном одбору Савеза, који доноси одлуку на првој редовној седници. Жалбе се подносе Савезу писменим путем у року од 15 дана од дана пријема одлуке надлежног органа Савеза. Одлука Скупштине Савеза и Извршног одбора по жалби је коначна. Извршни одбор Савеза прописује образац захтева за пријем у чланство и ближе критеријуме.

4 Члан 8. Радио клуб је основни облик организације радио-аматера а оснивају га грађани у складу са Законом. Члан радио клуба може истовремено да буде и члан Савеза. У радио клубовима чланови остварују своја основна права и обавезе у складу са статутима радио клубова и Законом. Члан 9. Права и обавезе радио клубова који су чланови Савеза: - да се активно ангажују на остваривању циљева утврђених овим Статутом, - да учествују у раду Савеза, - да сразмерно могућностима учествују у активностима које организује Савез, - да преко Савеза остварују своја права, - да обавештавају Савез о својим активностима, - да са другим радио клубовима и Савезом усклађују своје активности, - да плаћају чланарину коју утврђује Савез, - да буду редовно обавештавани о раду Савеза, његових органа, одбора и комисија, - да покрећу расправу о раду и одговорности Савеза, његових органа, одбора и комисија и подносе предлоге у циљу побољшања рада радиоаматерске организације. Члан 10. Грађани - чланови Савеза су радио-аматери, аматерски радиогониометристи и чланови који се баве другим областима електронике и телекомуникација, као и чланови који се обучавају за радио-аматерска звања и специјалности. Радио-аматери, у смислу овог Статута, су лица која поседују радиоаматерску лиценцу. Чланови Савеза плаћају чланарину, изузев почасних и заслужних чланова. Члан 11. Права и обавезе чланова непосредно учлањених у Савез истоветна су са правима и обавезама чланова радио клуба и остварују их у оквиру Клуба непосредних чланова Савеза. Клуб непосредних чланова нема својство правног лица, нити органе управљања а координацију његовор рада врши Секретаријат Савеза. Чланови Клуба непосредних чланова Савеза бирају своје представнике у Скупштину Савеза.

5 За чланове Савеза из става 1. претходног члана, који се непосредно учлањују у Савез, поступак за учлањење прописује Извршни одбор Савеза и доноси Правилник о формирању, организовању и раду Клуба. Члан 12. За повреде обавеза утврђених Статутом члан Савеза може да одговара пред Дисциплинском комисијом Савеза. Дисциплинска комисија изриче дисциплинске мере према Правилнику о дисциплинским мерама. Члан 13. Члан Савеза, који не плати чланарину за претходну године најкасније до 30. јуна текуће године, брише се из чланства. Под плаћањем чланарине сматра се уплата чланарине на начин који утврђује Извршни одбор Савеза. IV - ОРГАНИ САВЕЗА Члан 14. Највиши орган Савеза је Скупштина. Скупштину чине представници клубова. Представник у Скупштини Савеза мора да буде члан Савеза. Сваки радио клуб који испуњава обавезе према Савезу има право на три представника у Скупштини. Радио клубови који имају од двадесет пет до педесет радио-аматера, који испуњавају све обавезе према Савезу, имају право на још три представника у Скупштини. Ово правило се примењује на сваких следећих 25 радио-аматера а максимални број представника једног радио клуба у Скупштини је девет. Наведени начин представљања у Скупштини, примењује се и на чланове Клуба непосредних чланова Савеза. Верификацију представника у Скупштини врши Верификациона комисија Скупштине а на основу извештаја Cекретаријата Савеза о извршеним обавезама радио клубова и непосредних чланова по основу чланарине. Под извршеним обавезама по основу чланарине сматрају се извршене обавезе према Савезу у календарској години која претходи години у којој се одржава седница Скупштине. Мандат представника у Скупштини траје од заседања Скупштине за коју су изабрани као представници, до дана уочи наредног редовног заседања Скупштине.

6 Члан 15. Редовна седница Скупштине одржава се један пут годишње а сазива je председник Савеза. Ванредна седница Скупштине може се сазвати на основу писаног захтева најмање 1/3 клубова, или најмање три члана Извршног одбора и сазива је председник Савеза а уколико је он не сазове, то ће учинити чланови Извршног одбора. Иницијатива за сазивање ванредног заседања Скупштине подноси се Извршном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Ванредно заседање Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање. Начин рада Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине. Заседање Скупштине води радно председништво, које се стара да се иста одвија у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине. Члан 16. У надлежности Скупштине су следећи послови и задаци: 1. Доноси нов, мења, допуњује и усклађује постојећи Статут Савеза; 2. Разматра и усваја план развоја, годишњи план рада, извештај о раду, финансијски план и финансијски извештај, 3. Доноси Пословник о раду Скупштине и друга нормативна акта, 4. Бира и разрешава председника Савеза, 5. Бира председника и чланове Верификационе комисије, 6. Бира председника и чланове Изборне комисије, 7. Бира чланове Надзорног одбора, 8. Бира чланове Дисциплинске комисије, 9. Бира комисије, одборе и друга радна тела Скупштине, 10.Разматра и усваја извештај Надзорног одбора и Дисциплинске комисијe, 11.Одлучује о статусним променама и престанку рада Савеза, 12.Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације, 13.Доноси одлуку о висини чланарине, 14.Доноси одлуку о додели награда и признања и проглашава почасне и заслужне чланове Савеза, 15.Доноси остале одлуке и обавља друге послове у складу са овим Статутом. Извршни одбор Члан 17. Извршни одбор сачињавају председник, 3(tri) потпредседника и секретар. Потпредседнике и секретара, именује председник Савеза.

7 Чланови Извршног одбора могу бити замењени и пре истека мандата о чему одлуку доноси председник Савеза. Председник савеза истовремено је и председник Извршног одбора. Мандат Извршног одбора Савеза је 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора. Члан 18. Извршни одбор обавља следеће послове и задатке: 1.Организује спровођење плана и програма рада Савеза, 2.Извршава финансијски план прихода и расхода и подноси финансијски извештај, 3.Доноси оперативни план рада ради реализације одлука Скупштине у организовању текућих активности Савеза, као и одлукe о организовању и раду стручних и техничких комисија и других радних тела, 4.Припрема и сазива заседања Скупштине, израђује извештаје и предлоге планова Савеза за период између редовних заседања Скупштине Савеза, 5.Доноси правилнике и друга нормативна акта и одлуке у вези са спровођењем плана рада и развоја, као и спровођења закона и других прописа који се односе на радио-аматерску делатност, 6.Доноси одлуку о начину обављања стручних послова, те бира и разрешава извршиоце истих, 7.Именује представнике Савеза у другим асоцијацијама и удружењима, 8.По потреби именује лице са посебним овлашћењима за послове привредних делатности Савеза, 9.Доноси одлуке о износима накнада за услуге које врши Савез, Одлуке о износу накнада за обављање послова у Савезу, о износу накнада путних трошкова у Савезу и других накнада, 10.Припрема предлоге скупштини за доделу награда и признања и проглашења за почасне и заслужне чланове Савеза, 11.Обавља друге послове који су од значаја и интереса за радио клубове и чланове, у складу са Законом и овим Статутом. Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње. Седнице се могу одржавати и електронским путем. Седница Извршног одбора може се одржати, уколико је присутно више од половине чланова Извршног одбора. Одлуке Извршног одбора су пуноправне, уколико је за њих гласала већина присутних чланова Извршног одбора. Записник са седнице Извршног одбора мора да се сачини у року од највише 15 дана, доставити члановима Извршног одбора на усвајање и учинити јавним свим члановима Савеза. Усвајање записника се може вршити и електронски. Стручне и техничке комисије и друга радна тела из тачке 3. овог члана, подносе извештај и за свој рад одговарају Извршном одбору. Извршни одбор одговоран је за свој рад Скупштини Савеза.

8 Надзорни одбор Члан 19. Надзорни одбор чине председник и два члана а одлуке истог су пуноважне, уколико су за њих гласала најмање два члана Надзорног одбора. Надзорни одбор прати рад Савеза у односу на придржавање одредби Закона и Статута. О свом раду и налазима Надзорни одбор подноси писани извештај Скупштини Савеза. Уколико Надзорни одбор установи неправилности у раду затражиће од председника Савеза сазивање седнице Извршног одбора у циљу спречавања и отклањања неправилности. Уколико Надзорни одбор не буде задовољан одлуком Извршног одбора, или Извршни одбор не буде сазван, затражиће од председника Савеза сазивање ванредне Скупштине. Мандат Надзорног одбора је 4 (четири) године, с могућношћу поновног избора. Дисциплинска комисија Члан 20. Дисциплинску комисију Савеза чине председник и два члана а одлуке исте су пуноважне, уколико су за њих гласала најмање два члана Дисциплинске комисије. Дисциплинска комисија ради по Правилнику о раду. Дисциплинска комисија о свом раду подноси Скупштини писани извештај. Мандат Дисциплинске комисије је 4 (четири) године, с могућношћу поновног избора. Председник Савеза Члан 21. Председник Савеза представља, заступа и потписује Савез. Мандат председника траје 4 (четири) године. Исто лице може да буде изабрано за председника Савеза у највише два узастопна мандата. Председник Савеза је уједно и председник Извршног одбора. Председник Савеза има следећа права и обавезе: - одговоран је за свој рад и рад Извршног одбора Скупштини, - стара се о извршењу одлука и закључака Извршног одбора и Скупштине, - сазива и руководи радом Извршног одбора, - овлашћен је за потписивање финансијских докумената, - именује три потпредседника Савеза и секретара, - по потреби именује саветнике и менаџере Савеза, који врше координинацију активности значајних за рад Савеза и обавља друге послове.

9 У време одсутности, или спречености, председника Савеза замењује члан Извршног одбора кога он овласти. Секретар Члан 22. Секретара Савеза је истовремено секретар Извршног одбора. Секретар се брине а по потреби и непосредно учествује у изради материјала за седнице Извршног одбора и Скупштине и непосредно, по захтеву Председника, заказује седнице Извршног одбора, односно Скупштине. За обављање административно-техничких и финансијских послова, Извршни одбор може да формира стручну службу, поверити тај рад другој организацији, или га организовати на волонтерском принципу. Секретар Савеза и технички секретар у стручној служби чине Секретаријат Савеза. Радом стручне службе руководи секретар Савеза. V - СРЕДСТВА САВЕЗА Члан 23. Савез прибавља средства: - од чланарине, - од донација, - финансирањем од стране друштва, - финансијским субвенцијама, - поклонима и покровитељствима, - од котизација за семинаре, испите и такмичења, - издавачком и информативном делатношћу, - бављењем привредном делатности, - пружањем административних и стручно-техничких услуга члановима, - другим активностима, сагласно овом Статуту и Закону. Члан 24. Савез прибавља средства кроз пружање административних и стручнотехничких услуга, односно обавља претежну привредну делатност Обрада података. VI - ИЗБОРНИ ПОСТУПАК Члан 25. Гласање на Скупштини за избор председника Савеза, Надзорног одбора и Дисциплинске комисије може бити тајно, или јавно о чему одлучује Скупштина Савеза пре почетка гласања.

10 Изборе спроводи Изборна комисија, коју чине председник и два члана. Предлог за председника савеза се доставља у писменој форми Секретаријату Савеза, најкасније 7 дана пре одржавања седнице Скупштине. Предлагач може бити клуб, или појединац, уз обавезно образложење предлога и сагласност кандидата. Предлози за чланове скупштинских одбора и комисија се могу износити и на самој седници. Предложени кандидати за председника Савеза морају бити присутни на Изборној Скупштини а за остале кандидате мора постојати њихова сагласност. Изборна комисија утврђује кандидатске листе за: - председника Савеза, - чланове Надзорног одбора, - чланове Дисциплинске комисије. Имена кандидата евидентирају се на изборним листама по азбучном реду презимена. Члан 26. Ако је на изборној листи за председника Савеза више кандидата, изабран је кандидат, који је добио највећи број гласова, али не мање од половина више један глас од броја присутних чланова Скупштине. Уколико ни један од кандидата није добио довољан број гласова, два кандидата са највећим бројем гласова иду на поновни избор. При поновном избору изабран је кандидат, који је добио већи број гласова. Члан 27. За чланове Надзорног одбора и Дисциплинске комисије изабрани су кандидати, који имају највећи број гласова од свих кандидата, који се бирају. Ако два кандидата имају исти број гласова, обавиће се други круг гласања. При поновном избору изабран је кандидат, који је добио већи број гласова. Председника Надзорног одбора и Дисциплинске комисије бирају чланови одбора, односно комисије из својих редова. VII - НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ Члан 28. Скупштина се сазива достављањем позива са предлогом дневног реда и материјала неопходних за њен рад, најкасније 15 дана пре дана одржавања Скупштине. Достављање позива и материјала може се вршити и електронским путем на е-mail клубова. Позив и материјал за Скупштину се објављује и на WEB страници Савеза.

11 Скупштина може пуноправно да ради, ако је присутнo више oд половине чланова Скупштине. Уколико Скупштини не присуствује довољан број чланова, Скупштина се одлаже за 30 минута и након тога наставља рад са присутним бројем чланова, који могу пуноправно да одлучују. Одлуке Скупштине се доносе простом већином гласова присутних чланова, изузев одлука где је утврђена двотрећинска већина. VIII НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА Члан 29. За допринос на остваривању и реализацији циљева Савеза, члановима Савеза, правним лицима и појединцима могу се доделити одговарајуће примерене награде и признања, у складу са Правилником о наградама и признањима Савеза. За изузетан допринос у раду Савеза, појединци се могу прогласити за почасне и заслужне чланове Савеза. IX - ЈАВНОСТ РАДА Члан 30. Рад Савеза је јаван. Јавност се може обавештавати о раду путем WEB странице Савеза, путем електронске поште, радио билтена, часописа "Радио-аматер", средствима јавног информисања, или на други примерен начин. X - НАЧИН ДОНОШЕЊА СТАТУТА Члан 31. Предлог за измену, допуну и доношење новог Статута Савеза може да се покрене на захтев: - Извршног одбора, - најмање 1/3 радио клубова, - најмање 10% од укупног броја чланова Савеза. Одлуку о изменама, допунама, или усвајање новог Статута доноси Скупштина Савеза двотрећинском већином гласова присутних чланова Скупштине. Члан 32. Савез престаје са радом у следећим случајевима:

12 - одлуком Скупштине Савеза, - у другим случајевима предвиђеним Законом. Одлуку из алинеје 1. Скупштина Савеза доноси двотрећинском већином гласова чланова Скупштине. Престанком рада Савеза, његова имовина се преноси Савезу радиоаматера Србије. XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 33. На сва питања, која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима. Члан 34. Овај Статут ступа на снагу даном доношења уписа у регистар. а примењује се након У Новом Саду 31. марта године ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ Ласло Кеки

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA Удружење актуара Србије ул. Булевар деспота Стефана 68(бившa Улица 29. Новембра), 11 000 Београд Статут Удружења актуара Србије (Пречишћен текст) Београд, 2005 Према одредбама чланова 21. и 30. Закона

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана 10.01.2017. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ СКИЈАШКОГ САВЕЗА

Више

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2 ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Број: 01-362/1 Београд,29.јун 2009. године На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL

Microsoft Word - Poslovnik o radu Skupstine UOKPL На основу одредаба члана 30. Статута Удружења одбојкашких клубова првих лига, Скупштина УОКПЛ на седници, одржаној 08. септембра 2012. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Microsoft Word - statut_tsrs.doc

Microsoft Word - statut_tsrs.doc ТЕНИСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ С Т А Т У Т ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ Бања Лука, март 2011.год. САГЛАСНО СТАТУТУ ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ОДЛУЦИ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

Као неформална мрежа локалних еколошких организација Зелена листа Србије основана је године. У жељи да свој рад унапреди чланице су се сложиле д

Као неформална мрежа локалних еколошких организација Зелена листа Србије основана је године. У жељи да свој рад унапреди чланице су се сложиле д Као неформална мрежа локалних еколошких организација Зелена листа Србије основана је 2007. године. У жељи да свој рад унапреди чланице су се сложиле да се и формлано региструје Савез еколошких удружења

Више

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx 1 Нови Сад, 14 april 2011 године. 2 САДРЖАЈ: I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ II. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ДЕЛАТНОСТИ III. ЧЛАНСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ IV. ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА V. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ ДРУШТВА

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc На основу чл. 10,11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр. 51/09), на оснивачкој Скупштини одржаној 3.септембра 2011. године, усвојен је следећи С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

На основу члана 31

На основу члана 31 На основу члана 31. Став 1. тачка 10. Статута Стрељачког савеза Србије, уавојеног 31. 05. 2016. године и Измена и допуна Пословника о раду Скупштине Стрељачког савеза Србије од 31. 05. 2016. године, Скупштина

Више

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011 Ekološki pokret Environmental movement STATUT Januar 2011 Na osnovu člana 11. Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List RCG br. 27/99) Skupština Ekološkog pokreta,,ozon na svojoj sjednici od 29. 01.

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ На основу члана 56. Закона о високом образовању (``Службени гласник РС`` у Бору, 76/05), чл. 70. Статута Универзитета у Београду и члана 50. Статута Техничког факултета у Бору од 05.10.2006. године, Студентски

Више

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра 2017. године, доноси ПРАВИЛНИК О ЛОКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара године, усвојила ј

На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара године, усвојила ј На основу члана 33. Статута Бадминтон савеза Војводине, Скупштина Бадминтон савеза Војводине, на седници одржаној 29. јануара 2017. године, усвојила је: ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ БАДМИНТОН САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И К о броју и начину избора чланова за Студентски парламент

Више

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1 На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1.12.2016.године донео је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

СТАТУТ ДРУШТВА ТЕТМИЧАРА

СТАТУТ ДРУШТВА ТЕТМИЧАРА У складу са одредбама чл. 78 и 12. Закона о удружењима (Службени лист РС, бр. 51/09), на скупштини Друштва одржаној дана 18. априла 2011. године у Београду, усвојен је нови СТАТУТ ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ

Више

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj 05.07.2008. godine, usvojila POSLOVNIK O RADU Skupštine Udruženja

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад,

СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад, СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД Нови Сад, 28.09.2017. СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, НОВИ САД 3 На основу члана 27. Статута Синдиката запослених у ЈП Пошта Србије, Нови Сад, Одбор

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne novine, br. 71/06 ), Skupština Atletskog sportskog

Више

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater Hrvatski radioamaterski savez 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna 2018. Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamaterskog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez) Izvršni odbor

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф

Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Ф Пречишћен текст Правилника о раду Студентског парламента Филозофског факултета Универзитета у Београду обухвата: 1. Правилник Студентског парламента Филозофског факултета од 17.02.2010. године; 2. Измене

Више

На основу члана 12

На основу члана 12 На основу члана 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС, 51/2009) и члана 8. Статута Српског лекарског друштва, на седници одржаној дана 13. марта 2011., Скупштина Подружнице Зајечар - Српског

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana 04.03.2017. godine u Zagrebu donijela je STATUT AIKI EN udruge

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

Статут

Статут ДОКУМЕНТ: NAVS BSDC P001 ВЕРЗИЈА: V4.0 ДАТУМ: 06.04.2017. Страна 1 од 19 С т а т у т NAVS BSDC P001 Корисник Јавни Интерни Управни одбор Едукативни одбор Дисциплинска комисија Испитна комисија Историја

Више

Microsoft Word - Statut

Microsoft Word - Statut На основу члана 38. став 1. Закона о спорту ( Сл. Гласник РС бр. 24/2011), чланова 48. и 52. Статута Ватерполо клуба Наис од 03.04.2012. године, Скупштина Ватерполо клуба "Наис" на седници одржаној 04.11.2013.

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/ На основу чл. 162 166, а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС,

Више

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: 011.7281.281 rnids.rs рнидс.срб kancelarija@rnids.rs На основу члана 54. став 8. тачка 9) Статута Фондације

Више

Статут

Статут ДОКУМЕНТ: NAVS BSDC P001 ВЕРЗИЈА: V6.0 ДАТУМ: 25.03.2019. Страна 1 од 19 С т а т у т NAVS BSDC P001 Корисник Јавни Интерни Управни одбор Едукативни одбор Дисциплинска комисија Испитна комисија Историја

Више

MergedFile

MergedFile VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE UDRUŽENJE MEĐUNARODNIH ŠPEDITERA P R A V I L N I K O ORGANIZACIJI I RADU UDRUŽENJA MEĐUNARODNIH ŠPEDITERA VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE BOSNE I HERCEGOVINE Neum,

Више

Statut Srpske asocijacije menadzera

Statut Srpske asocijacije menadzera SRPSKA ASOCIJACIJA MENADŽERA BEOGRAD S T A T U T BEOGRAD 2017 2 S T A T U T Sadržaj I. OPŠTE ODREDBE... 3 1. Oblast ostvarivanja ciljeva... 3 2. Naziv i sedište... 3 3. Zastupnik Udruženja... 4 4. Pečat

Више

SEKTOR ZA TRANSPORT I KOMUNIKACIJE Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10. P R A V I L N I K O ORG

SEKTOR ZA TRANSPORT I KOMUNIKACIJE Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10. P R A V I L N I K O ORG SEKTOR ZA TRANSPORT I KOMUNIKACIJE Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta 71000 SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10. P R A V I L N I K O ORGANIZACIJI I RADU UDRUŽENJA MEĐUNARODNIH CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA

Више

Microsoft Word - ???????? ??????????? ???????? ??????? - ??????

Microsoft Word - ???????? ??????????? ???????? ??????? - ?????? Ми, српски лекари, свезани љубављу и поштовањем према духовном, историјском и културном значају Свете царске српске лавре Хиландра, руковођени сагласношћу и благословом Свештеног Сабора стараца овог Светог

Више

РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим ст

РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим ст РАДНА ГРУПА СКУПШТИНЕ АК БEOGRADA образована 23.4.2016. ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА НАЦРТ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Део први ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим статутом уређују се: циљеви, задаци и послови Адвокатске

Више

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'', БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 61 П О С Л О В Н И К О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ Београд, 2018.г. 1 Садржај I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ...3 II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - STATUT _nakon izmjene 2012_.docx

Microsoft Word - STATUT _nakon izmjene 2012_.docx S T A T U T UDRUŽENJA INŽENJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI Sarajevo, februar 2012. Na osnovu člana 9, 10 i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni Glasnik

Више

AKCIONARSKO DRU[TVO

AKCIONARSKO DRU[TVO SREMPUT RUMA Broj: 0319/2 Ruma: 17.02.2017. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE vanredna

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu čl. 163-166., a u vezi sa samostalnim članom 18. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US,

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више