S T R A T E G I J A RAZVOJA USTANOVE za period od do god. Banja Luka, oktobra 2015

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "S T R A T E G I J A RAZVOJA USTANOVE za period od do god. Banja Luka, oktobra 2015"

Транскрипт

1 S T R A T E G I J A RAZVOJA USTANOVE za period od do god. Banja Luka, oktobra 2015

2 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; ; ; ; ; ; Fax: ; WEB mail: Rektorat: Tel: +387 (0) ; Fax; ; Vijeće za postdiplomske i doktorske studije: +387 (0) ; Menadžment: +387 (0) ; Direktor: +387 (0) ; Biblioteka: +387 (0) ; Računovodstvo: +387 (0) ; Fax: +387 (0) ; S T R A T E G I J A RAZVOJA USTANOVE na Panevropskom univezitetu "APEIRON" Kontrolisna kopija: DA Br. kopije : oo1 Oznaka dokumenta: Rev: 003 Izradio: Ekspertni tim za izradu Strategije razvoja Panevropskog univerziteta Odbor za osiguranje kvaliteta Panevropskog univerziteta... Odobrio: Upravni odbor univerziteta... 2

3 Sadržaj dokumenta: NAZIV STRANICA Profil ustanove Pravna osnova Misija Panevropskog univerziteta Nastavnici i saradnici Strategija razvoja ustanove O strategiji Principi i načela razvoja Strategije Usmjerenje Strategije Univerziteta Ciljevi razvoja Opšte Opšti ciljevi Nastavni proces Studenti Nastavno osoblje Resursi učenja i studentska podrška Informacioni sistemi i podrška Javno informisanje, komunikacione strategije i politike komunikacije sa javnošću Naučno istrživački rad Univerzitetski postdiplomski sudij Naučno istraživački rad Naučno napredovanje i usavršavanje Interakcija s nastavnim aktivnostima Razvoj i upravljanje resursima Materijalni resursi Ljudski resursi Finansijski resursi Razvoj sistema osiguranja kvaliteta Organizacijsko uspostavljanja sistema osiguranja kvaliteta Razvoj mehanizma za osiguranje kvaliteta Razvoj procedura provjere sistema osiguranja kvaliteta Eksterna kontrola PRILOG br. 1: Hodogram aktivnosti strategije 23 PRILOG br. 2: SWOT 36

4 Na osnovu člana 62. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl. gl. RS broj 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i članova 268 i 294 Statuta Panevropskog univerziteta Apeiron (br /11 od god.), Upravni odbor na svojoj 2. sjednici od 22. oktobra godine d o n o s i 1.0. PROFIL USTANOVE 1.1. Pravna osnova Djelatnost STRATEGIJU RAZVOJA Panevropskog univerziteta APEIRON Banja Luka za period do godine Panevropski univerzitet "APEIRON" je obrazovno-naučna ustanova koja, u okviru svoje matične djelatnosti, samostalno i/ili u saradnji sa partnerima obavlja osnovne akademske studije prvog ciklusa, specijalističke, profesionalne i istraživačke studije drugog ciklusa i doktorske studije trećeg ciklusa, programe cjeloživotnog učenja (life-long learning) i programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Panevropski univerzitet samostalno, ili u saradnji sa drugim obrazovnim i istraživačkim organizacijama i ustanovama, obavlja osnovna i primjenjena istraživanja i istraživanja koja su u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti. Panevropski univerzitet može obavljati i druge poslove, koji su u funkciji njegovih registrovanih djelatnosti, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom ustanove. Zaštita od diskriminacije Panevropski univerzitet neće vršiti diskriminaciju u pogledu opštih i specijalnih ljudskih prava prema bilo kojem licu po osnovu rase, vjeroispovjesti, nacionalnog ili etničkog porjekla, životne dobi (nakon punoljetstva), pola, seksualne orjentacije, bračnog ili roditeljskog statusa, invalidnosti ili bilo kojeg fizičkog hendikepa, civilnog statusa i državljanstva, izvora prihoda, te materijalnog statusa, a posebno prava na upis na Univerzitet, prava na produžetak studija i prava na obrazovanje, uslova studiranja i ocjenjivanja postignuća studenta, pristupa slobodnim resursima Univerziteta, tretmana i angažovanja na Univerzitetu, odnosno, mogućnosti zaposlenja na Univerzitetu. Zaštita od diskriminacije iz prethodnog stava odnosi se i na akademsko osoblje i drugo zaposleno osoblje na Panevropskom univerzitetu. Status pravnog lica rješenja i dozvole za rad Panevropski univerzitet je pravno lice. Panevropski univerzitet APEIRON je nastavno-naučna, visokoškolska ustanova u privatnom vlasništvu, koja svoju djelatnost obavlja na osnovu licence Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: /07 od godine, / /08 od dana godine, / /10 od godine i / /10 od godine, Dozvole za rad br /07 od i / /09 od dana godine, Dozvole za rad van sjedišta br / /10 od dana godine i / /10 od dana godine, Dozvole za izvođenje obrazovanja na daljinu br /07 od , Dozvole za izvođenje studijskih 4

5 programa u drugom ciklusu studija br / /11 od dana godine (Fakultet pravnih nauka), / /11 od dana godine (Fakultet informacionih tehnologija), / /11 od godine (Fakultet poslovne ekonomije), / /13 od dana godine / /13 od godine, (Fakultet zdravstvenih nauka), / /13 od godine (Fakultet sportskih nauka). Panevropski univerzitet je takođe upisan u registar visokoškolskih ustanova pod brojem 11/I rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture RS broj / /08 od godine. Univerzitet je upisan kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05 od dana godine. Panevropski univerzitet obavlja djelatnost visokog obrazovanja van sjedišta u licenciranim studijskim programima i ciklusima u Bijeljini prema rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br / /10 od godine i u Novom Gradu prema rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br / /10 od godine. Rješenje o ispunjavanju uslova i dozvola za rad i izvođenje licenciranih studijskih programa su javni dokumenti koje Panevropski univerzitet izlaže na uvid javnosti putem svoje internet stranice i na druge pogodne načine. Autonomija ustanove Univerzitetu je zajamčena sloboda obrazovnog i naučnog stvaralaštva, koja uključuje i pravo akademskog osoblja i studenata da kritički razmatraju primljena znanja, da nude nove ideje i kontraverzna mišljenja bez izlaganja eventualnim represalijama, te pravo na slobodu govora koje može biti ograničeno samo zakonom. Panevropski univerzitet je autonoman u obavljanju svoje djelatnosti. Prostor Univerziteta je nepovrediv u skladu sa Zakonom Misija Panevropskog univerziteta Panevropski univerzitet "APEIRON" svoju viziju budućnosti zasniva na ciljnim pretpostavkama države u procesu promjena, reformi i tranzicije prema građanskom demokratskom društvu, koje karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva. Bez sumnje je da je tom novom vremenu potrebno novo duboko znanje, koje prije svega znači iskorak iz postojećeg kulturno-civilizacijskog okruženja ka novom pogledu na svijet i drugačijem pristupu ekonomiji, pravnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, disemenaciji informacija i sticanju znanja. Holistički pristup fenomenu "dobra" za svakog pojedinca podrazumijeva unapređenje njegovog individualnog i porodičnog zdravlja, demokratizaciju znanja, slobodno odlučivanje i odgovornost, osiguravanje kvalitete življenja i integraciju pojedinca sa njegovim socijalnim okruženjem, porodicom i lokalnom zajednicom. U okviru tih zadataka Panevropski univerzitet nastoji preuzeti odgovornost edukatora. Univerzitet sa sloganom "Škola evropskih znanja" polazi od iskustva socijalno i ekonomski uspješnih i tehnološki razvijenih zemalja. To znači da se procesom učenja i obrazovnim standardima trebaju kreirati kadrovi educirani u multidisciplinarnim područjima sa operativnim znanjima i fokusom na razvoj kreativnih sposobnosti studenata. Društvena misija univerziteta je fokusirana na obrazovanju budućih kadrova i lidera sposobnih 5

6 da kreiraju održivu društvenu, ekonomsku i tehnološku strategiju države, vrednujući ljudske resurse koji će kvalifikovati mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti. U osvarenju ove primarne misije univerziteta osmišljen je mentorski podržan dijalog sistem obrazovanja u vidu kreativne radionice nastavnog osoblja angažovanog na univerzitetu, koje posjeduje i u tom procesu unosi vlastite naučne i pedagoške kompetencije kao i iskustva iz prakse. Obrazovanje studenata se odvija primjenom savremenih standarda u sistemu ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima baziranim na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža, evropskih univerziteta i reformskih principa iniciranih Bolonjskom procesom restruktuiranja evropskog sistema visokog školstva. Definisan je optimalan broj obaveznih predmeta, a studentu je omogućena sloboda i inicijativa da samostalno odabere izborne i fakultativne predmete u okviru multidisciplinarnih studijskih programa, odn. da stiče dodatna znanja i vještine u okviru strukovnih akademija, instituta i funkcionalnih obrazovnih jedinica univerziteta, individualizirajući i dizajnirajući vlastiti studij po mjeri promjena svoga socijalnog okruženja. Studijski programi na Panevropskom univerzitetu su usmjereni ka sticanju znanja koje će kvalifikovati studente za poslove u visokotehnologiziranom okruženju za koje se traži razumjevanje procesa i sposobnosti upravljanja sistemima koji posjeduju "meta" inteligenciju, ali takođe i inicijativnost, preduzetništvo, sposobnost psihološke evaluacije saradnika i orkestriranja radnih grupa i timova, sposobnosti donošenja odluka u deficitu vremena, sposobnost daljeg cjeloživotnog učenja, sposobnost fokusiranja relevantnih informacija u okruženjima informacionog obilja i informacionog zagađenja, sposobnost procesiranja više simultanih poslova i sposobnost kreativne integracije znanja i prakse. Za potrebe obrazovanja i naučno-istraživačkog razvoja angažovani su kadrovi sa naučnim dignitetom čiji je koeficijent kompetentnosti korespondentan njihovom znanju, sposobnosti i spremnosti da preuzmu rizik i odgovornost za sopstveni život i za obnovu svoje lokalne i globalne zajednice transformišući te zajednice u "društva znanja" (society of knowledge) i "društva učenja" (society of learning). Zato je opredjeljenje Panevropskog univerziteta da razvija multidisciplinarne studijske programe iz rubnih naučnih oblasti koje su zanemarene na etabliranim studijima javnih univerziteta, a koje imaju najveći potencijal za budućnost, te da implementira savremene pedagoške tehnologije zasnovane na interaktivnoj nastavi, savremenim pedagoškim radionicama, virtuelnim nastavnim okruženjima i primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija obrazovanja na daljinu. Efikasnost i efektnost studija, atraktivnost multidisciplinarnih nastavnih programa koji korespondiraju sa budućim izazovima, te psihološko i preduzetničko animiranje studenata kroz primjenu interaktivnih pedagoških metoda u organizaciji i izvođenju nastavno-naučnog procesa, proizvodi visoku prolaznost kao funkciju prenjetih znanja i vještina, ali i kao posljedicu visoke motivisanosti studenata. Univerzitet će u svojoj praksi primjenjivati i principe cjeloživotnog učenja (life-long learning) u ostvarivanju osnovnog ljudskog prava na učenje i obrazovanje, promovišući evropsku transparentnost studija, mobilnost studenata i profesora, "evropsku dimenziju" (vrijednosti ujedinjene Europe) u visokom obrazovanju, sistem osiguranja kvalitete i upravljanja, kontrole i evaluacije kvalitetom, obrazovanje orjentisano ka studentu (student-centred education), javnost, transparentnost i kumuliranje svih oblika rada u sistemu evaluiranja znanja i postignuća studenata, obrazovni proces dizajniran u vidu stepenaste spirale u kojem je akumuliranje kredit- 6

7 bodova za sve oblike rada studenata uslov za vertikalnu prohodnost, individualizirane i kredibilne studije dizajnirane prema intelektulanoj i psihološkoj mjeri studenata, te svestrani razvoj istraživačkih i poslovnih funkcija Univerziteta kao inkubacionog i "career guidance" centra Nastavnici i saradnici Obrazovnu i naučnu djelatnost na Univerzitetu obavljaju nastavnici i saradnici opredeljeni da ispunjavaju viziju, misiju i ciljeve Univerziteta, koji poštuju klauzulu o nediskriminaciji, slobodu obrazovnog i naučnog stvaralaštva, pravo na slobodno i kritičko mišljenje i slobodu govora. Profesorski kadar i nastavno osoblje angažovano na Panevropskom univerzitetu svoj pedagoški rad stavljaju na uvid javnosti tako što je taj rad predmetom objektivnog procjenjivanja i periodične evaluacije. Od nastavnog osoblja se traži da budu odgovorni kako za kvalitet i nivo znanja koji prenose studentima, tako i za stepen prolaznosti studenata, te da prihvataju i primjenjuju kodeks nastavničke etike. U nastavnom procesu, angažovani su kako matični profesori, tako i "ad hoc" predavači koji dolaze iz društvene i privredne prakse BiH, iz inostranstva odn. iz zemalja neposrednog okruženja. Studenti imaju privilegiju da pored predavanja čuju i mišljenja relevantna za sadržaje koje se uče na Unverzitetu koja u različitim vidovima (pojedinačna predavanja, seminari, serije predavanja, case-study...) iznose vodeće ličnosti iz najuspješnijih korporacija, društvenih i političkih institucija iz regije, odnosno, iz Evropske Unije. U nastavnom procesu angažovan je (i zaposlen) jedan broj profesora iz inostranstva, odnosno, predavača iz zemalja bivše Jugoslavije. Jedan broj angažovanih profesora članovi su stranih i domaćih Akademija nauka i umjetnosti. Trajno opredjeljenje Univerziteta je da se u različitim formama u nastavnom i obrazovnom procesu postupno uvedu domaći kadrovi magistri i doktori nauka, koji su svoje stručne i naučne radove posvetili teoriji i praksi tranzicijskog procesa u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi. Posebna pažnja će se posvetiti kadrovima, koji su bili ili su još uvijek angažovani u neposrednoj društvenoj praksi, organima uprave ili u privredi. Panevropski univerzitet trajno ulaže u izgradnju sopstvenih kadrova, mladih magistranata i doktoranata, što je jedan od principa njegove poslovne politike, selekcionišući i usmjeravajući najbolje studente za naučni rad, finansirajući i kofinansirajući izradu njihovih doktorskih radova u zemlji i u inostranstvu, izdavajući njihove naučne radove i promovišući te kadrove u akademska zvanja. Time Univerzitet ostvaruje svoju misiju vezanu za disemenaciju naučnog podmlatka i kontinuiranu supstituciju gostujućih profesora sa izvornim i domaćim kadrovima. Obaveze akademskog radnika su: Da prihvata pedagoške principe na kojima je zasnovan rad na Univerzitetu i specifične metode nastavno-edukativnog procesa koje se primjenjuju na Univerzitetu, te da za predmete odn. naučne oblasti na kojima je raspoređen razrađuje stvaralačku primjenu tih metoda; Da aktivno radi na dizajniranju i prilagođavanju Nastavnih planova i programa iz predmeta na koje je raspoređen u skladu sa savremenim i inoviranim naučnim saznanjima i procesima reforme visokog obrazovanja; Da obrazovnu i naučnu djelatnost na Panevropskom univerzitetu obavlja prema usvojenom Nastavnom planu i programu koji će realizovati u vidu dijalog sistema interaktivne nastave sa mentorskim vođenjem studenta; 7

8 Da striktno poštuje obaveze prema studentima i ustanovi koje proizilaze iz dogovorenog i usvojenog rasporeda nastavnih i ispitnih aktivnosti i rada na Panevropskom univerzitetu, koji uključuju sve planirane nastavne i vannastavne aktivnosti, planirane konsultacije sa studentima, te planirane forme evaluacije znanja i postignuča studenata, što podrazumjeva ispunjavanje svih kvantitativnih parametara planirane metrike nastavnog predmeta (broja časova po svim planiranim osnovama nastavnog i pedagoškog rada) i isporuku svih planiranih nastavnih sadržaja studentima. Da prihvata specifične načine procjene znanja i ocjenjivanja studenata koji se primjenjuju na Univerzitetu, te da ih razrađuje i prilagođava specifičnosti predmeta na koje je izabran; Nastavnik je u obavezi da izvrši sve planirane oblike evaluacije znanja studenata (predispitne i ispitne obaveze studenata i ostale specifične forme evaluacije znanja i vještina) prema Nastavnom programu predmeta na koji je izabran, Statutu Panevropskog univerziteta i Pravilniku o ispitima, te da u konačnoj ocjeni sumira aktivno znanje i vještine, ali i cjelokupan rad i aktivnosti studenata uložene u savladavanju nastavnog predmeta. Da u skladu sa resursima univerziteta uvodi studente u naučno-istraživački rad; Da učestvuje u mentorstvu i odbranama studentskih završnih radova: diplomskih, specijalističkih i master radova i doktorskih dizertacija; Da prihvata da je odgovoran, kako za kvalitet i nivo znanja koji prenosi studentima, tako i za ukupnu efikasnost studijskog procesa odn. za stepen prolaznosti studenata, Da prihvata da njegov rad bude predmetom periodičnog objektivnog procjenjivanja i evaluacije u skladu sa Pravilnikom o osiguranju kvaliteta na Panevropskom univerzitetu i Pravilnikom o studentskom vrednovanju i anketiranju te zakonskim odredbama koje se odnose na osiguranje kvaliteta na visokoškolskoj ustanovi; Da ostvari aktivnu i kooperativnu saradnju sa saradnicima angažovanim u nastavi na predmetima na kojima je izabran; Da prihvata prava i obaveze što prizilaze iz Statuta univerziteta i ostalih opštih akata donesenih na Univerzitetu; Da prihvata i upražnjava kodeks nastavničke etike koji se primjenjuje na Univerzitetu; Da prihvata i sve ostale nastavne i vannastavne obaveze koje proizilaze iz ugovornog odnosa sa Univerzitetom, kao i obaveze učešća u radu akademskih i ostalih tijela i organa univerziteta kao što su učešće u radu katedre, nastavno-naučnog vijeća, izbornog vijeća, Senata univerziteta, i drugih stručnih i akademskih organa i komisija fakulteta i univerziteta; 2.0. STRATEGIJA RAZVOJA USTANOVE Panevropski Univerzitet APEIRON je u skladu sa definisanom misijom i vizijom, te ciljevima poslovanja opredijeljen da kontinuirano i sistemski radi na razvoju vlastite strategije i na praćenju i unapređenju sistema upravljanja kvalitetom O Strategiji Razvoj Panevropskog univerziteta Apeiron, u skladu s njegovom vizijom i misijom, je usmjeren odgovarajućom strategijom (tj. načinom kako da ostvari postavljene ciljeve), pri čemu su uzeti u obzir svi zahtjevi-potrebe-želje-mogućnosti-specifičnosti. 8

9 Na osnovu navedenih odrednica i predispozicija, ovim dokumentom je definisano daljnje srednjoročno razvojno razdoblje univerziteta kao i njegove razvojne strategije za period od do 2020.godine Principi i načela razvoja Strategije Strategija je zasnovana na sljedećim smjernicama (principima): očuvanje i razvoj primarne uloge Univerziteta koja se postiže kroz konstantnu edukaciju kvalitetnih visokoobrazovnih kadrova iz definisanih područja koji omogućuju daljnji razvoj svojih regionalnih zajednica kroz primjenu savremenih metoda baziranih na evropskim regulativama, korištenjem i razvojom savremenih tehnologija, podizanje nivoa osiguranja i kontrole kvaliteta u svim fazama kreiranja i realizacije nastavnih projekata; težnja za organizacijom nastave u skladu s modernim principima dopunjavanje standardne "ex catedra" nastavne metode aktivnim uključivanjem studenata u nastavni proces, kroz organizovanje specijalizovanih radionica, motivisanje naprednijih studenata za naučno-istraživački rad, obavljanje dijela nastave u praksi; omogućavanje postepenog savladavanja nastavnog gradiva kontinuiranim radom studenata tokom cijelog semestra, primjenom transparentnih metoda vrednovanja rada studenata, podsticanjem na razmjenu i mobilnost studenata i profesora; intenzivnije povezivanje sa privrednim subjektima u regiji koji su direktno zainteresovani za obrazovanje sve kvalitetnijih stručnjaka, koji će osim kvalitetnih povratnih informacija o postignutim nivoima znanja na pojedinim stepenima obrazovanja omogućiti i kvalitetnu poslovnu saradnju na nastavnom, stručnom i istraživačkom području; razvoj sistema cjeloživotnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta; podsticanje izdavačke djelatnosti profesora kao integrisanog dijela naučnoistraživačkog procesa izdavanje vlastitih univerzitetskih udžbenika i priručnika za studente, povećanje broja i potencijala profesora za provođenje aktivnosti u nastavi, naučnoistraživačkoj i stručnoj djelatnosti, poboljšanje postojećeg stanja u odnosu na broj i kompetentnost profesora kako bi se osigurao razvoj Univerziteta u područjima u kojima se trenutno osjeća nedostatak potencijala, te kako bi se uspješnije obavljale planirane aktivnosti koje zahtijevaju i veći broj osoblja i pokrivenost šireg područja struke; jačanje alumni asocijacije bivših studenata Univerziteta, a sa ciljem promovisanja ugleda Univerziteta kod nas i u svijetu, podsticanje na intenzivniju međunarodnu saradnju u području nastavnog i naučnoistraživačkog rada kao preduslova za uključenje Univerziteta u evropske naučnoistraživačke i edukacijske projekte. Strategija se posebno fokusira na osiguravanje kolanja svih relevantnih informacija kroz razvoj odgovarajućih informacijskih sistema univerziteta (intranet, internet), te na posredno i neposredno uključivanje profesora u izradu pojedinih dokumenata i akcijskih planova, a posebno na poslove vezane za revizije, kreiranje i pokretanje novih studijskih programa. 9

10 2.3. Usmjerenje Strategije Univerziteta : Opredjeljenje za neprekidni i sistemski rad na unapređenju aktuelnosti i kvaliteta studijskih programa, Mjere za obezbjeđenje strategije upisa studenata na studijske programe, Subjekte obezbjeđenja kvaliteta nastavnog i poslovnog procesa na univerzitetu (stručna tijela, nastavnici i saradnici, studenti nenastavno osoblje) i njihova prava i obaveze, Oblasti razvoja (studijski programi, nastava, istraživanje, vrednovanje studenata, udžbenika i literature, resursi, proces upravljanja). Informisanost svih subjekata Univerziteta, Povezanost obrazovne, naučno-istraživačke i stručne djelatnosti, Informatička opremljenost, Administrativno-tehnički resursi, Akademski standardi, Razvoj kulture kvaliteta, Studentski standard, Rad studentske službe, Javnost djelovanja, Razvoj sistema eksterne i interne provjere akademskog procesa i ključnih poslovnih funkcija univerziteta (samoevaluacija) i konstantno unapređenje kvaliteta Univerziteta CILJEVI RAZVOJA 3.1. Opšte Univerzitet obrazovanje studenata bazira na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža, evropskih univerziteta i primjeni svih reformskih principa iniciranih Bolonjskim procesom reforme evropskog visokog školstva Opšti ciljevi Osnovni ciljevi razvoja visokog obrazovanja na Panevropskom univerzitetu APEIRON su: Održavati i unapređivati nivo kvaliteta pruženih obrazovnih usluga u cilju povećavanja ugleda Panevropskog univerziteta kod naših studenata i u javnosti; Obezbjeđivati nastavno-naučne usluge u skladu sa potrebama, očekivanjima i mogućnostima naših studenata i društva u cjelini; Neprekidno povećavati zadovoljstvo naših studenata i društva u cjelini; Obezbjeđivati usaglašenost rada i poslovanja Univerziteta sa zakonskim i sigurnosnim propisima; Obezbjeđivati siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene; Neprekidno poboljšavati poslovne procese, sisteme i sposobnosti; 10

11 Održavati efektivan Sistem upravljanja kvalitetom Panevropskog univerziteta APEIRON u saglasnosti sa: Međunarodnim standardima ISO 9001:2008, Smjernicama za primjenu ISO 9001:2008 u edukaciji IWA:2, Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG-ENQA i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH; Razvojni ciljevi su uspostavljeni na svim relevantnim funkcijama i nivoima unutar Univerziteta. Panevropski univerzitet APEIRON u cilju ispunjenja svoje misije stalno prati, analizira i poboljšava svoje procese kroz: analize povratnih informacija; praćenje realizacije nastavnog procesa; analize uspješnosti studiranja; praćenje realizacije procesa usluga; primjenu metoda i tehnika za unapređenje kvaliteta; praćenje i analiziranje plana poslovanja; sprovođenje internih audita; izvođenja korektivnih i preventivnih akcija. Na ovaj način se obezbjeđuje stalno poboljšanje uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom na univerzitetu pri čemu je osnovni cilj osiguranje najvišeg kvaliteta u pružanju obrazovnih usluga, naučno-istraživačkoj djelatnosti i nenastavnim uslugama NASTAVNI PROCES STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 1 Kontinuirano poboljšavanje i revidiranje studijskih programa zasnovanih na pokazateljima kvaliteta i uvođenje novih programa u skladu sa potrebama tržišta. Periodične revizije postojećih studijskih programa na osnovu anketiranja profesora, studenata i poslodavaca; Uvođenje novih nastavnih programa prema potrebama tržišta rada - specijalistički diplomski stručni studij. Razvoj, licenciranje i akreditacija doktorskih studijskih programa III ciklusa u svim širim naučnim oblastima matičnosti univerziteta (osnovni doktorski studijski program za svaki od fakulteteta na univerzitetu); povratnih informacija tržišta o zapošljavanju diplomiranih studenata sa ciljem njihovog potpunog zapošljavanja; 4.1. STUDENTI STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 2 Rad na povećanju postignuća studenata na svim studijskim programima u pogledu uspješnosti studiranja i ishoda učenja. : 11

12 Ostvarivanje većeg stepena transparentnosti u evaluaciji postignuća studenata vrednovanjem svih vidova rada studenata na predmetu; Ocjenjivanje studenata na osnovu javnih, adekvatnih i jednoznačnih kriterija i pravila koja se primjenjuju dosljedno, a s njima su upoznati studenti na svim studijskim programima; Uspješnost upisa na višu godinu studija održavati u rasponu od 75 % do 85 %; Povećanje uspješnosti prelaska studenata sa studija prvog ciklusa na studije drugog ciklusa na 25%; Smanjiti broj studenata koji su izgubili status studenta; Skraćenje prosječne dužine studiranja ostvarene u prethodnom planskom periodu za svaki studijski program; Povećanje prosječne ocjene studiranja ostvarene u prethodnom planskom periodu za svaki studijski program; Povećanje broja diplomiranih studenata; Povećanje uspješnosti studenata u kontinuiranom svladavanju gradiva (kolokviji) po pojedinim predmetima; Povećanje dvosmjerne mobilnosti studenata odlazak na ostale univerzitete u zemlji i inostranstvu i njihovo primanje na Panevropski univerzitet Apeiron. STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 3 Povećati ukupnu satisfakciju studenata. : Ocjenjivanje studenata na osnovu javnih, adekvatnih i jednoznačnih kriterija i pravila koja se primjenjuju dosljedno, Povećati ponudu vannastavnih aktivnosti (rekreacija, neformalni oblici obrazovanja, kursevi), Kroz predavanja omogućiti studentima da dožive svjetska iskustva realnih životnih situacija ( case study ), Razvoj sistema učenja na daljinu, Razvoj informacionih sistema (on line prijavljivanje ispita, uvid preko interneta u položene ispite, preostale ispite,...). Žalbe i zahtjeve studenata rješavati korektno i u kratkim rokovima STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 4 povratnih informacija tržišta o zapošljavanju diplomiranih studenata sa ciljem uticanja na njihovo tržišno pozicioniranje na tržištu rada; : Dalji razvoj i unapređenje rada Centra za vođenje karijere, 12

13 Anketiranje diplomiranih studenata u vezi nastavka školovanja i izgradnja karijere (sa procjenom ostvarenih opštih kompetencija studenata tokom studija) - kreiranje obrasca ankete, izvođenje ankete, obrada ankete, prezentovanje izvještaja NASTAVNO OSOBLJE STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 5 Jačanje univerziteta u pogledu broja, kvalifikovanosti i kompetentnosti profesora u naučnonastavnim, nastavnim i stručnim zvanjima. Povećanje broja profesora u odnosu na broj studenata, odnosno povećanje koeficijenta "broj profesora/broj studenata". Kontinuirano ocjenjivanje profesora putem studentske ankete. Intenziviranje djelatnosti profesora na objavljivanju udžbenika i ostalih nastavnih materijala; Povećanje udjela e-alata u nastavi; Intenziviranje dvosmjerne mobilnosti profesora unutar Republike Srpske/BiH i prema inostranstvu RESURSI UČENJA I STUDENTSKA PODRŠKA STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 6 Univerzitet će osigurati adekvatne, savremene resurse učenja dostupne studentima na svim studijskim programima. Povećanje bibliotekarskog fonda stručnim knjigama i časopisima; Povećanje udjela terenske nastave i poboljšanje opremljenosti laboratorija; Poboljšanje opremljenosti učionica sa računarima i licenciranim software-ima; Organizovanje tematskih studentskih radionica sa ciljem povezivanja nastavne, stručne i naučne aktivnosti Univerziteta; Intenziviranje komunikacije student-profesor imenovanjem mentora studentima u I ciklusu na svim studijskim programima INFORMACIONI SISTEM I PODRŠKA STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 7 Univerzitet će osigurati prikupljanje, analiziranje i korišćenje informacija relevantnih za efikasno upravljanje nastavnim i ostalim aktivnostima koje se provode. 13

14 Povećanje efikasne upotrebe web-stranice Univerziteta i korištenja elektronskih WEB servisa razvijenih na univerzitetu (internet, intranet). Implementacija IS-a za upravljanje dokumentacijom Razvoj IS-a Sistem učenja na daljinu Razvoj IS-a za automatsku obradu anketa Razvoj poslovnog IS-a, IS-a Studentske službe, IS-a kadrovske službe i uvezivanje informacionih sistema JAVNO INFORMISANJE, KOMUNIKACIONE STRATEGIJE I POLITIKE KOMUNIKACIJE SA JAVNOŠĆU Panevropski univerzitet APEIRON posvećuje posebnu pažnju komunikaciji sa zainteresovanim stranama kroz preduzimanju akcija kao što su: Obuka zaposlenih o značaju efikasne komunikacija, Promocija Panevropskog univerziteta APEIRON na terenu, Prikupljanje informacija od društvene zajednice i privrednika, kako u direktnom kontaktu, tako i putem anketa, Stalna komunikacija sa zainteresovanim stranama povodom rješavanja tekućih pitanja poslovanja, uključujući i njihove žalbe i preporuke za poboljšanje nastavnog procesa, Obrada upita, ugovora ili anketa, uključujući i njihovo stalno prilagođavanje novih zantjevima prakse. Na ovaj način se prikupljaju veoma važne informacije čijom se analizom dobiju neophodni podaci za pokretanje procesa kontinualnog poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom. Panevropski univerzitet APEIRON u cilju što bolje informisanosti svojih korisnka je pokrenuo i svoj TV kanal. U okviru Centra za odnose sa javnošću Univerziteta (College Public Relation Centre) obezbjeđeno je angažovanje studenata na PR aktivnostima Univerziteta u formi interne prakse. U okviru ovog centra studentima je omogućeno uređivanje vlastitog periodičnog časopisa STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 8 Univerzitet ima obavezu da redovno, cjelovito i objektivno informiše javnost o kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima postignuća na Univerzitetu. Komunikacija sa bivšim studentima i jačanje alumni asocijacije sa ciljem promovisanja ugleda Univerziteta kod nas i u svijetu; Intenzivnije povezivanje sa privrednim subjektima u regiji koji su direktno zainteresovani za obrazovanje sve kvalitetnijih stručnjaka, koji će osim kvalitetnih povratnih informacija o postignutim nivoima znanja na pojedinim stepenima obrazovanja omogućiti i kvalitetnu poslovnu saradnju na nastavnom, stručnom i istraživačkom području; Komunikacija sa vanjskim zainteresovanim stranama; Upoznavanje javnosti o postignućima studenata, novim studijskim programima, kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima rada Univerziteta. 14

15 Uspostaviti intezivnije odnose sa javnošću, na internet stranicama formirati podstranicu Saopštenja za javnost i razvoj "APEIRON E-newsletter", kontinuirano informisanje o bitnim događanjima, saradnjama sa stranim ustanovama, mobilnosti studenata, kvalitetu nastavnog porcesa, sistemu učenja na daljinu, priznavanju diploma u inostranstvu i slično. STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 9 Javne informacije o radu i rezultatima rada Univerziteta su dostupne svim zainteresovanim stranama. Uspostavljanje cjelovitijeg sistema informisanja zainetresovanih strana o svim aktivnostima vezanim za akademski i poslovni proces na univerzitetu. Dodatne komponente informacionog sistema koje omogućavaju zainteresovanim stranama veću aktivnu komunikaciju. Preciznije razdvojiti informacije koje će biti javno dostupne (internet stranica) i one koje će biti dostupne isključivo zaposlenima sa Univerziteta (intranet), STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 10 Brendiranje (jačanje brenda i akademskog prestiža ustanove) Pozitivno mišljenje i stavovi studenata; Pozitivno mišljenje i stavovi zaposlenih radnika; Kvalitetniji nastavni proces; Jačanje brenda i imidža ustanove u javnosti kroz razvoj "marketinga događaja" i "marketinga akcija" ; 5.0. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD 5.1. UNIVERZITETSKI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 11 Poslijediplomski studiji osiguravaju sticanje vrhunskog obrazovanja na osnovu naučno istraživačkog rada. Izrada doktorskog rada direktni je naučni doprinos i predstavlja osnov za dokazivanje vlastitih naučnih kompetencija. Diseminacija znanja i tumačenje naučnih postignuća jednako je važno kao i njegovo stvaranje, stoga je cilj Univerziteta, putem reforme doktorskog studija kao trećeg ciklusa visokog obrazovanja, okupljanje ljudi koji stvaraju i diseminiraju znanje. Povećanje protočnosti, odnosno uspješnosti studiranja sa ciljem završetka studija u zacrtanim rokovima (provođenje mjera podsticanja konstantnog napredovanja po 15

16 godinama studija putem anketa, voditeljstva i godišnjih izvještaja; ocjena redovnosti prema ostvarenim ECTS bodovima, u skladu sa studijskim programima). Povećanje broja odbranjenih doktorata i magisterija na Univerzitetu, Podsticanje studenata diplomskih studija na nastavak studiranja pravovremenim informisanjem, anketiranjem i motivisanjem. Angažovanje većeg broja profesora u naučno-nastavnim zvanjima kroz postdiplomske studije, a pogotovo putem mentorstva. Podsticanje objavljivanja zajedničkih naučnih radova studenata i mentora (objavljivanje min. 2 zajednička rada godišnje) NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 12 Naučno-istraživački rad bazira se na fundamentalnim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima kojima se prikuplja naučna građa, sistematizuju postojeće naučne spoznaje, oblikuju i prezentuju naučna postignuća. Odvija se radom na domaćim i međunarodnim naučnim projektima, objavljivanjem radova u časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova, te aktivnostima vezanim uz popularizaciju nauke putem tribina, okruglih stolova, konferencija i festivala. Povećanje broja godišnje objavljenih radova u časopisima relevantnih bibliotekarskih baza (8% po kategorijama radova godišnje, u skladu sa Pravilnikom o uslovima za izbor u naučna zvanja), Povećavanje broja domaćih naučnih projekata (povećanje od 50% do kraja ove Strategije, tj petogodišnjeg plana), Povećavanje broja međunarodnih naučnih projekata (povećanje od 50% do kraja petogodišnjeg plana), Jačanje međunarodne saradnje kroz uspostavljanje saradnje sa stranim naučnoistraživačkim institutima (uspostavljanje saradnje sa najmanje 5 međunarodnih partnera), Povećavanje prosječnog finansiranja naučnih aktivnosti po profesoru u naučnonastavnom zvanju (porast od 10% u planiranom razdoblju), Održavanje naučnih tribina na Univerzitetu, organizovanje i učešće na aktivnostima za popularizaciju nauke; postavljanje odgovarajućih materijala na web stranici panevropskog Univerziteta Apeiron; Uključivanje najboljih studenata diplomskih studija u rad na naučnim projektima; Osiguravanje neophodne računarske opreme kao osnovnog sredstva u naučnoistaživačkom radu; Konstantno opremanje laboratorija Univerziteta; Praćenje i nadogradnja postojećih te nabavka novih naučnoistraživačkih računarskih licenciranih programa i aplikacija NAUČNO NAPREDOVANJE I USAVRŠAVANJE STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 13 16

17 Uspješno provođenje i ispunjavanje zadataka i ciljeva naučno-istraživačkog rada najvećim dijelom zavisi o naučnim kompetencijama profesora i profesra-istraživača. Njihovo stalno poboljšanje preduslov je mogućnosti ispunjavanja zadataka prethodnog strateškog cilja. Definisanje i sistemsko praćenje indikatora efekata može pružiti realnu sliku i mogućnosti napredovanja kako pojedinca tako i cijelog Univerziteta. Jačanje naučnih kompetencija profesora u naučno-nastavnim zvanjima, Podsticanje napredovanja novoprimljenih profesora, Podsticanje mobilnosti i doktorskog usavršavanja profesora, Povećanje broja recenzija naučnih radova, projekata i programa, Podsticanje angažmana profesora u radu naučnih odbora i udruženja, te saradnje sa privrednim subjektima kroz ponudu i realizaciju obostrano zanimljivih projekata INTERAKCIJA SA NASTAVNIM AKTIVNOSTIMA STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 14 Protok i prenos znanja i iskustava studentima i profesorima organizirajući stručne radionice i prezentacije stručnih projekata koje su izradili zaposleni sa Univerziteta. Organizovati stručne radionice sa studentima i profesorima. Vođe stručnih projekata prezentuju svoje projekte, svaki fakultet u sklopu panevropskog Univerziteta Apeiron najmanje jednu radionicu tokom godine. Razvoj baze podataka stručnih projekata, studija i ekspertiza. Arhiva je stalno dostupna zaposlenima i studentima RAZVOJ I UPRAVLJANJE RESURSIMA 6.1. MATERIJALNI RESURSI STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 15 Kontinuirano poboljšavanje i razvoj materijalnih resursa Univerziteta kako bi se omogućilo kvalitetno radno okruženje te osigurala savremena sredstva za održavanje nastave, naučnoistraživački i stručni rad. Poboljšanje opremljenosti informatičkom opremom (računari, laptopi, projektori i sl.) zaposlenih i studenata, Poboljšanje i osavremenjavanje opreme pojedinih laboratorija, Nabavka novih i osavremenjavanje postojećih programskih paketa/licenci, Povećanje bibliotekarskog fonda stručnim knjigama i časopisima, U proces planiranja nabavke materijalnih sredstava za svaku godinu uključiti sve organizacijske dijelove Univerziteta. 17

18 6.2. LJUDSKI RESURSI STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 16 Voditi stalnu brigu o broju zaposlenih (što uključuje profesore, saradnike i administrativnostručno osoblje), uspostavljanju optimalnog broja profesora u odnosu na broj studenata, brinuti o ravnomjernoj zastupljenosti profesora prema naučno-nastavnim zvanjima, te o kvaliteti ličnog standarda zaposlenih i studenata Kadrovsku politiku uskladiti sa stvarnim potrebama i planovima, prema pokazateljima opterećenosti profesora te brojem i strukturom studijskih programa, Pružati mogućnost stručnog usavršavanja profesora, Pružati zaposlenima i studentima mogućnost rekreativnog bavljenja sportom u organizaciji Univerziteta, studentskih udruženja, Podsticati mobilnost profesora unutar Republike Srpske, BiH i u inostranstvu, Pružati novčanu podršku odlascima profesora na naučne i stručne simpozije 6.3. FINANSIJSKI RESURSI STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 17 Osigurati racionalno poslovanje i optimalno trošenje sredstava u skladu s planovima, nastojati povećati udio vlastitih izvora finansiranja. Održavati postojeći nivo te dalje povećavati udio vlastitih izvora finansiranja. Osigurati transparentan utrošak sredstava Univerziteta. STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 18 Održavanje finansijske stabilnosti i jačanje finansijskog položaja ustanove. Povećati tržišno učešće na ciljanim tržišnim segmentima; Ulazak na nova tržišta; Razvoj novih proizvoda (novi studijski programi, obezbijediti licence za studij na drugom ciklusu za nove studijske programe, razvijati studij trećeg ciklusa u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama) Zadržati nizak procenat ispisanih studenata; Smanjiti broj studenata koji su izgubili status studenta zbog pauze u studiranju; Povećati broj nastavka studiranja studenata koji su u prethodnim godinama izgubili status; Održati visok procenat nastavka studiranja na četvrtoj godini studija na svim studijskim programima; 18

19 Povećanje ukupnog prihoda; Smanjivanje troškova (kontinuirana kontrola svih kategorija troškova), Održavanje visoke stope naplate potraživanje RAZVOJ SISTEMA OSIGURAVANJA KVALITETA 7.1. ORGANIZACIJSKO USPOSTAVLJANJE SISTEMA OSIGURANJA KVALITETA STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 19 Za podršku ostvarivanju postavljenih ciljeva potrebno je uspostaviti odgovarajuću organizacijsku strukturu koja će biti integrisani dio sistema osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja na panevropskom Univerzitetu Apeiron. Imenovanje Odbora za kvalitet Univerziteta podrazumjeva imenovanje Odbora za unapređivanje i osiguravanje kvaliteta visokog obrazovanja sa zadatkom unaprjeđenja i promovisanja kvaliteta na nivou cijelog Univerziteta. Uloga i nadležnosti ovog Odbora su definisane Pravilnikom o osiguranju kvaliteta; U rad Odbora potrebno je uključiti predstavnika studenata čime se osigurava učešće studenata u procesu osiguravanja i unapređenja kvaliteta. Odbor ima obavezu jednom godišnje podnositi izvještaj o svom radu i rezultatima rada Senatu Univerziteta, Na nivou svakog fakulteta, omogućiti provođenje strategije Univerziteta u domenu osiguravanja kvaliteta visokog obrazovanja, nadzor efektivnosti primjene postupaka sistema kvaliteta, te organizovati i provoditi planske provjere sistema kvaliteta. Koordinirati aktivnostima vezanim za kvalitet, i o njima najmanje jednom godišnje izvještavati Odbor za kvalitet Univerziteta, U ove aktivnosti uključiti i predstavnike studentske službe, biblioteke i ostalih zainteresovanih strana čime se osigurava informisanost i aktivna uključenost svih učesnika u proces unapređivanja i osiguravanja kvaliteta. Imenovanje Vođe Tima za kvalitet sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i smjernicama datim u IWA :2, Uvesti i implementirati zahtjeve sistema upravljanja kvalitetom prema ISSO 9001:2008 i IWA 2, te pratiti i osiguravati njegovu primjenu, Vođa Tima za kvalitet će izdvojiti postupke, procedure i uputstva koji se odnose na kvalitet visokog obrazovanja u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, i integrisati ih u Poslovnik o kvalitetu Panevropskog univerziteta Apeiron, Poslovnik o kvalitetu koji se odnosi na ISO 9001:2008/I WA 2, primjenjivaće se na procedure kojima se opisuju upravne i administrativne procedure na Univerzitetu, kao i obavljanje stručnog rada, te akreditacija laboratorija prema ISO

20 7.2. RAZVOJ MEHANIZAMA ZA OSIGURAVANJE KVALITETA STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 20 S ciljem kontinuiranog praćenja i unapređivanja sistema osiguravanja kvaliteta na Univerzitetu, potrebno je razviti mehanizme za osiguravanje kvaliteta. Ovi mehanizmi obuhvataju procedure za implementaciju, vrednovanje i nadzor sistema kvaliteta i predstavljaju podlogu za rad u postupku vanjskog vrednovanja Univerziteta i studijskih programa. Definisanje mehanizama za osiguravanje kvaliteta podrazumjeva unutrašnje mehanizme za osiguravanje kvaliteta nastavnog, naučnog i stručnog rada. Ovi mehanizmi su u funkciji stalnog unapređenja sistema kvaliteta.oni su definisani tako da su ujedno i podloga za rad u postupku vrednovanja Univerziteta i studijskih programa, Izrada samoanalize podrazumjeva izradu postupka vrednovanja Univerziteta u skladu sa Zakonom o Visokom obrazovanju Republike Srpske, u toku akademske godine,a najviše u intervalima od tri akademske godine, Izrada SWOT analize svakog fakulteta posebno, te na temelju parcijalnih izvještaja izraditi kompletnu SWOT analizu Univerziteta. Ova SWOT analiza podloga je u postupku vanjske nezavisne provjere sistema osiguravanja kvaliteta. Evaluacija rada stručnih službi 7.3. RAZVOJ PROCEDURA PROVJERE SISTEMA KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 21 S ciljem osiguranja efektivnosti implementiranog sistema osiguranja kvaliteta, potrebno je razviti, dokumentovati i provoditi procedure njegove periodične unutrašnje i vanjske provjere. Definisanje procedura za interne provjere-audita sistema osiguravanja kvaliteta, Definisati procedura interne provjere-audita sistema osiguravanja kvaliteta koji omogućuje unutarašnju provjeru efektivnosti njegovih procedura na svim nivoima i područjima djelovanja. Rezultat interne provjere je izvještaj koje služi kao podloga u postupku vanjske nezavisne provjere sistema osiguravanja kvaliteta, Vanjska provjera sistema osiguranja kvaliteta podrazumjeva da se u planiranom trogodišnjem razdoblju provodi postupak vanjske nezavisne provjere sistema osiguravanja kvaliteta. Prema kriterijima provjere stepena razvijenosti sistema osiguravanja kvaliteta, postići napredak za najmanje jedan stepen u svim elementima sistema u cilju kontinuiranog poboljšanja. STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 22 Samoevaluaciju kvaliteta vršiti kontinuirano tokom školske godine. 20

21 Anketiranje studenata (evaluacija nastave, nastavnih metoda i metoda ispitivanja od strane studenata, ocjena studijskog programa i organizacije studija, ispitivanje rada administrativnih i stručnih službi...), Anketiranje zaposlenih radnika, Anketiranje diplomiranih studenata, Sprovođenje ostalih procedura predviđenih planom samoevaluacije, 7.4. Eksterna kontrola STRATEŠKI RAZVOJNI CILJ broj 23 Provjera kvaliteta na osnovu standarda i kriterija ENQA-SGU Akreditovati ustanovu i pri jednoj od evropskih agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Akredovati sistem učenja na daljinu pri jednoj od američkih agencija za akreditaciju ovog sistema obrazovanja. Održati visok standard upravljanja kvalitetom ISO 9000:2008 za visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, naučna istraživanja i eksperimentalni razvoj. Ova strategija se usvaja za naredni petogodišnji period. Sastavni dio ove strategije su Hodogram aktivnosti i SWOT analiza. 21

22 OVJERA AKTA Broj protokola: Datum protokola: godine Oznaka akta: Rev 003 Datum stupanja: godine Odgovorno lice/potpis: (1) ime i prezime (2) Esad Jakupović titula i zvanje dr sci. med. redovni prof. ime i prezime Darko Uremović titula i zvanje projekt menadžer, dipl.inž p o t p i s p o t p i s Funkcija potpisnika: (1) R e k t o r (2) Predsjednik upravnog odbora Zvanični pečat:

23 PRILOG br. 1: HODOGRAM AKTIVNOSTI STRATEGIJE Hodogram aktivnosti usklađen je sa predviđenim aktivnostima za dato razdoblje a zavisiće od materijalnih, finansijskih i ljudskih resursa te brzine provođenja strategije Strateški cilj Operativni cilj Aktivnost Dokumenti, rezultat Odgovorni saradnici Trajanje aktivnosti Donošenj e strategije Usvajanje strategije osiguranja kvaliteta Strategija Upravni odbor Oktobar Kontinuirano poboljšanje i revidiranje studijskih programa Periodične revizije postojećih studijskih programa Uvođenje novih nastavnih programa prema potrebama tržišta rada Specijalistički diplomski stručni studij informacija sa tržišta o zapošljavanju diplomiranih studenata studijskih programa na NNV i usklađivanje sylabusa sa nastavnim planovima u okruženju Ispitivanje tržišta rada izvještaja na NNV i Senatu, Licenciranje novog programa Anketiranje diplomiranih studenata Zapisnici NNV, Odluke Senata, Revizija studijskih programa Odluke NNV, Odluke Senata, Izvještaj o zapošljavanju dipl.studenata NNV, Senat NNV, Senat Centar za vođenje karijere Kontinuiran o godišnje Do januara 2018 Do marta Povećanje postignuća studenata na svim studijskim Ocjenjivanje studenata na osnovu jasnih kriterija i upoznavanje studenata s njima načina ocjenjivanja na sjednici Senata i usvajanje izvještaja Izvještaj o načinu ocjenjivanja i akcioni plan za bolje upoznavanje studenata sa Senat, studentska služba Do januara 2017

24 istim Uspješnost upisa održavati u rasponu od 78% do 85%, povećati uspješnost prelaska na II ciklus, prolaznosti na svim predmetima Izvještaj o prolaznosti i akcioni plan za poboljšanje iste i povećanje broja diplomiranih NNV, Senat Periodično, godšnje Smanjenje broja studenata koji su izgubili status, Povećanje prosječne ocjene studiranja, Povećanje broja diplomiranih 3 Povećati ponudu vannastavnih aktivnosti Osmisliti radionice, okrugle stolove, radionica za CV, simulacija razgovora za posao Plan za realizaciju vannastavnih aktivnosti na godišnjem nivou Centar za vođenje karijere Godišnje Povećati ukupnu satisfakciju studenata Uvesti rješavanja stvarnih poslovnih slučajeva u nastavu CASE STUDY Razvoj sistema učenja na Formirati Case Study Club Usvojiti akcijski plan o Odluka o formiranju CASE STUDY cluba Terminski plan o uvođenju E NNV FPE, Dekan FPE Služba za E learning Novembar 2015 Januar

25 daljinu uvođenju sistema učenja na daljinu learninga Razvoj informacionih sistema Uporediti inf. sisteme na univerzitetima u okruženju i napraviti plan financiranja ovakvog sistema Odluka o uvođenju inf. sistema Služba za E podršku nastavi Mart Pozicioniranje diplomiranih studenata na tržištu rada Formiranje centra za vođenje karijere Anketiranje diplomiranih studenata Aktivnosti na formiranju Centra Izrada Anketa za diplomirane studente i njihova obrada Odluka o formiranju CVK Izvještaj o diplomiranim studentima Senat, UO Okt 2015 Referenti CVK Kontinuiran o Januar 2016 januar Jačanje univerziteta u pogledu broja, kvalifikovanosti i kompetentnosti profesora u Povećanje koeficijenta broj profesora/broj studenata Kontinuirano ocjenjivanje profesora putem studentske opterećenosti profesora prema broju časova i studenata Izrada anketa i njihova obrada Plan opterećenosti profesora u nastavi Izvještaj NNV, Senatu i UO NNV,Senat, kadrovska služba Referent za kvalitet Godišnje Januar 2016 januar 2020 Godišnje Januar 2016 januar

26 ankete Intenziviranje dvosmjerne mobilnosti profesora unutar RS, BiH i inostrantstvo potpisanih ugovora i potpisivanje novih Potpisivanje Ugovora o saradnji Prorektor za međunarodnu suradnju Oktobar 2015 oktobar 2020 Povećanje udjela E alata u nastavi dosadašnjeg udjela i usvajanje akcijskog plana za povećanje Akcijski plan za način povećanja E alata IT služba Do oktobra Osiguravanje savremenih resursa učenja dostupnih studentima na svim studijskim programima Povećanje bibliotekarskog fonda Poboljšanje opremljenosti učionica sa računarima i licenciranim softwaremina Organizovanje tematskih studentskih radionica Intenziviranje komunikacije student profesor imenovanjem mentora bibliotekarsko g fonda i analiza načina financiranja povećanja fonda opremljenosti učionica i analiza načina financiranja nabaveke računara i softwera Akcijski plan o organizaciji radionica nastavnog kadra na NNV i imenovanje mogućih mentora Plan za povećanje bibliotekarskog fonda Plan nabavke računara i softwera Izvještaj o organizovanim radionicama Odluka o imenovanju mentora Rukovodilac biblioteke, UO UO Centar za vodjenje karijere NNV, Senat Do marta 2017 Do marta 2018 Semestralno Oktobar 2015 oktobar 2020 Oktobar 2016 oktobar

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;   Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.eu; Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; 247 940;

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

КОМУНИКАТИВНУ СТРАТЕГИЈУ НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊА ЛУКА 1

КОМУНИКАТИВНУ СТРАТЕГИЈУ НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊА ЛУКА 1 КОМУНИКАТИВНУ СТРАТЕГИЈУ НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊА ЛУКА 1 На основу члана 12. Статута Независног универзитета Бања Лука, а у вези са Станд ардима и смјерницама за осигурање квалитета у високом образовању

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - 01 Standard.doc

Microsoft Word - 01 Standard.doc II САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Станрд 1: Стратегија обезбеђења Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења, која је доступна јавности. А)

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за 2009. годину чине: - Закон о високом образовању («Сл. гласник РС», бр. 76/2005), - Уредба о нормативима

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. 2 На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' број

Више

STRATEGIJA ZA MEĐUNARODNE ASPEKTE RADA Za period (Revidirana Strategija) 1 Banja Luka, april, U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopun

STRATEGIJA ZA MEĐUNARODNE ASPEKTE RADA Za period (Revidirana Strategija) 1 Banja Luka, april, U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopun STRATEGIJA ZA MEĐUNARODNE ASPEKTE RADA Za period 2015-2020 (Revidirana Strategija) 1 Banja Luka, april, 2019 1 U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, godine Education and Culture D

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, godine Education and Culture D PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, 20.10.2015. godine Education and Culture Date: in 12 pts Sadržaj prezentacije Osnovne informacije

Више

Internacionalizacija Univerziteta u Banjoj Luci

Internacionalizacija Univerziteta u Banjoj Luci Internacionalizacija nauke i visokog obrazovanja - Primjer univerziteta u Banjoj Luci Prof. dr Biljana Antunović Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju 2 SADRŽAJ UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

PREGLED SPORAZUMA O SARADNJI BANJA LUKA COLLEGE-a SA DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA Datum Naziv visokoškolske institucije potpisivanja sporazuma

PREGLED SPORAZUMA O SARADNJI BANJA LUKA COLLEGE-a SA DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA Datum Naziv visokoškolske institucije potpisivanja sporazuma PREGLED SPORAZUMA O SARADNJI BANJA LUKA COLLEGE-a SA DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA Datum Naziv visokoškolske institucije potpisivanja sporazuma 12.10.2005. Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и П Р Е Д Л О Г На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 13/01), ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA JAVNA USTANOVA FEDERACIJA BIH OSNOVNA ŠKOLA KANTON SARAJEVO VRHBOSNA OPĆINA STARI GRAD BARUTHANA br.60 Telefon/faks ++387 33 24 01 00 e mail: osvrhbosna@osvrhbosna.edu.ba 1. Uvod Plan

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. Овим законом уређују се звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2017-2020. Београд, 2018. 1 На основу чланова 172-175. Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc УВОД звештај о самовредновању Универзитета Привредна академија у Новом за Ипериод од 2010-2013 израђен је у складу са Законом о високом образовању: Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.)

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД, Војводе Степе 283 МБ ПИБ Телефон/Факс 011/2

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД, Војводе Степе 283 МБ ПИБ Телефон/Факс 011/2 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД, Војводе Степе 283 МБ 07040512 ПИБ 100373303 Телефон/Факс 011/2471-099 Датум: 21. 03. 2019. године Број: 589/1 Интернет

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Tehnološko-metalurški fakultet,

Tehnološko-metalurški fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Karnegijeva 4, Beograd REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU O STICANJU NAUČNOG ZVANJA I. Opšti podaci o kandidatu Ime i prezime: Marijana (Miloš) Ponjavić

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 Staff professional development teaching ИЗВЕШТАЈ РАДНЕ ПОСЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТУ У АХЕНУ, ИНСТИТУТУ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОХЕМИЈУ НАФТЕ И УГЉА, НЕМАЧКА Циљеви посете: 1. Идентификација

Више

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новм Саду (у наставку Школа)

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of

Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of Magični trougao Model finansiranja Istraživački kapaciteti Doktorske studije Budva, Montenegro, 25-26 September 2017 Jelena Starčević, PhD Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska j.starcevic@mp.vladars.net

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, 4. 3. 2019. ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских академских студија филологије, Филозофски факултет у Нишу,

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN На основу предлога Конференције универзитета Србије од 15. јуна 2015.године Национални савет за за високо образовање Републике Србије, на седници одржаној 26. новембра 2015. године утврдио је МИНИМАЛНЕ

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

R P S Audit & Consulting R evizija P oslovno S avetovanje IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS A

R P S Audit & Consulting R evizija P oslovno S avetovanje IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS A R evizija IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za 2017. godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS Audit & Consulting doo Beograd Beograd, mart 2018. godine R evizija SADRŽAJ I Opis pravne forme i strukture

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

UVOD POCETNI KORAK JE NAJTEZI

UVOD POCETNI KORAK JE NAJTEZI DOKTORSKE STUDIJE Prof. dr Zdravko Krivokapić PODGORUCA, 29.10.2015 PROBLEMI EKSPLOZIJA INFORMACIJA IMPLOZIJA ZNANJA PREGLED? Broj studenata : Broj stanovnika u zemljama EU-27 = 1: 21 Broj nastavnika

Више

letakHorizon.cdr

letakHorizon.cdr LNOG RAZV JA OJ EZ AV CI ZA PODRŠ KU OMSKOG IS ON K O E A S SAVEZ NEVLADINIH ORGANIZACIJA SAVEZ ZA PODRŠKU EKONOMSKOG I SOCIJALNOG RAZVOJA HORIZONT 2024 Ferhadija 11 71 000 Sarajevo Tel.: +387 33 217 391

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање вршњачких односа у учењу, животу и раду школе различитих активности вршњачког

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 81/18)и Правилника о изменама и допунама Правилника о сталном

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc На основу члана 15, тачка 10. Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина Ветеринарске коморе Србије на седници одржаној 12. aprila 2008. године донела je ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ВЕТЕРИНАРА

Више