Slide 1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Slide 1"

Транскрипт

1 МЕДИЦИНА БОЛА У СРБИЈИ (Pain Medicine in Serbia) Драган Д. Мицић Одељење Медицинских наука Српска академија наука и уметности Београд

2 Palliative and Pain Medicine Project Coordinators for SMUB: Assoc Prof. Predrag Stevanovic Academician, Prof. Bogdan Djuricic

3 THE PROJECT GOALS ARE: bringing Higher Education Institutions closer to the European one by encouraging their formative supply alignment to the European trends A postgraduate education in the area of palliative and pain medicine based on a multi-disciplinary approach Establishing a new post graduated university syllabus based on scientific medical matters concerning Palliative and pain medicine inspected throughout an interdisciplinary approaches

4 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07 и 65/08), Влада доноси, СТРАТЕГИЈУ ЗА ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ ЗА ПЕРИОД године

5 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji Uprava MFUB Katedra Anesteziologije sa reanimatologijom

6 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji Konačno, februara meseca godine Ministarstvo zdravlja Republike Srbije objavilo je u Službenom glasniku br. 10/2013 listu svih specijalizacija i užih specijalizacija, među kojima je bila i uža specijalizacija iz Palijativne medicine i medicine bola. Ipak, septembra meseca g. Ministarstvo zdravlja RS predlaže da se uža specijalizacija razdvoji na dve uže specijalizacije: Medicina bola i Palijativna medicina. Ubrzo je sve ozakonjeno objavljivanjem Službenog glasnika br 113/2013.

7 PRAVILNIK O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 91/2013, 113/2013 i 109/2014) Vrste i trajanje užih specijalizacija Član 7 48) Medicina bola - ako imaju specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intezivne terapije, interne medicine, pedijatrije, neurologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, opšte medicine, opšte hirurgije, abdominalne hirurgije, vaskularne hirurgije, grudne hirurgije, ortopedske hirurgije i traumatologije, dečje hirurgije, neurohirurgije, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, maksilofacijalne hirurgije, urologije, kardiohirurgije, psihijatrije, dečje i adolescentne psihijatrije, infektologije, radiologije, kliničke farmakologije;

8 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji Prva generacija specijalizanata, njih deset, na užu specijalizaciju Medicine bola je upisana školske 2013/2014 godine studenata studenata

9 MEDICINA BOLA Prva generacija uže specijalizacije upisana je 2013/2014 godine. Do sada je upisano 55 lekara a radove je odbranilo 11 kandidata.

10 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji Od 2013 radi multidisciplinarna katedra postdiplomske nastave iz uže specijalizacije Medicina bola Šef katedre Medicine bola Prof Dr Predrag Stevanović Zamenik šefa katedre Medicine bola Doc Dr Nebojša Lađević Sekretar katedre Medicine Bola Doc Dr Dejan Nešić

11 MEDICINA BOLA Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je formirao Katedru za specijalističku nastavu iz Medicine bola. Drugo rukovodstvo Katedre za Medicinu bola (2018/2019): Profesor Dr Dejan Nešić, Šef Katedre Profesor Dr Nebojša Ladjević, Zamenik šefa Katedre Profesor Dr Predrag Stevanović, Sekretar Katedre

12 Tabela: Članovi Katedre Medicine bola 18 različitih specijalnosti čine Katedru multidisciplinarnom Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji Redn i broj Ime i prezime Katedra 1. Akademik prof. dr Dragan Micić Interna medicina-endokrinologija 2. Prof. dr Dragana Jovanović Interna medicina-pulmologija 3. Prof. dr Branislava Milenković Interna medicina-pulmologija 4. Prof. dr Nemanja Damjanov Interna medicina-reumatologija 5. Prof. dr Nevena Kalezić Hirurgija sa anesteziologijom 6. Prof. dr Predrag Stevanović Hirurgija sa anesteziologijom 7. Prof. dr Miomir Jović Hirurgija sa anesteziologijom 8. Hirurgija sa anesteziologijom Prof. dr Dušica Simić 9. Prof. dr Tatjana Ilić Mostić Hirurgija sa anesteziologijom 10. Doc. dr Nebojša Lađević Hirurgija sa anesteziologijom 11. Doc. dr Ivan Palibrk Hirurgija sa anesteziologijom 12. Ass. dr sci. Dejan Marković Hirurgija sa anesteziologijom 13. Ass. dr Vladimir Živanović Hirurgija sa anesteziologijom 14. Akademik prof. drvladimir Kostić Neurologija 15. Prof. dr Dragana Lavrnić Neurologija 16. Doc. dr Jasna Zidverc Trajković Neurologija 17. Dr Aleksandra Radojčić Neurologija 18. Akademik prof. drdušica Lečić Toševski Psihijatrija 19. Doc. dr Olivera Vuković Psihijatrija 20. Doc. dr Milan Latas Psihijatrija 21. Prof. dr Sonja Vučković Farmakologija, klinička farmakologija i toksikologija 22. Prof. dr Miroslav Radenković Farmakologija, klinička farmakologija i toksikologija 23. Prof. dr Ljubica Konstatinović Fizikalna medicina i rehabilitacija 24. Prof. dr Lidija Dokmanović Pedijatrija 25. Prof. dr Đorđe Jevtović Infektivne bolesti 26. Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić Epidemiologija 27. Doc. dr Miloš Mališ Anatomija 28. Doc. dr Dejan Nešić Medicinska fiziologija 29. Prof. dr Silvijo De Luka Patološka fiziologija 30. Prof. dr Karel Turza Društveno humanističke nauke 31. Ass. dr sci. Ivana Likić Lađević Ginekologija i akušerstvo 32. Dr sci. Jelena Šantrić, dipl. Pravnik Sekretar MFUB

13 Osnovne informacije o strukturi specijalizacije ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 91/2013, 113/2013 i 109/2014) Član 7 Doktori medicine specijalisti mogu se u zavisnosti od specijalnosti, specijalizovati iz sledećih užih specijalističkih grana i oblasti zdravstvene zaštite, i to: 48) medicina bola - ako imaju specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intezivne terapije, interne medicine, pedijatrije, neurologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, opšte medicine, opšte hirurgije, abdominalne hirurgije, vaskularne hirurgije, grudne hirurgije, ortopedske hirurgije i traumatologije, dečje hirurgije, neurohirurgije, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, maksilofacijalne hirurgije, urologije, kardiohirurgije, psihijatrije, dečje i adolescentne psihijatrije, infektologije, radiologije, kliničke farmakologije; Uže specijalizacije iz stava 1. ovog člana traju 12 meseci Specijalistički staž, u trajanju od godinu dana, sastoji se od praktičnog i teorijskog dela. Program je objavljen u Službenom glasniku.

14 Program uže specijalizacije iz Medicine bola Anatomske i fiziološke osnove bola Anatomija bola Neuro-anatomski supstrati nocicepcije i transmisije bola Mehanizmi modulacije od strane centralnog nervnog sistema Plasticitet i bol: uloga dorzalnih korenova Teorije bola Procena bola: Procena bola Klinička evaluacija bola

15 Program uže specijalizacije iz Medicine bola Farmakologija i lečenje bola: Farmakologija CNS-a i nociceptivne transmisije Farmakologija opijata Opijati: klinička upotreba Bol, opijati, adikcija Farmakologija neopijatnih analgetika NSAIL i COX inhibitori: klinička upotreba Farmakologija antidepresiva Antidepresivi kao koanalgetici - klinička upotreba Farmakologija antikonvulziva Antikonvulzivi kao koanalgetici - klinička upotreba Kanaboidi

16 Program uže specijalizacije iz Medicine bola 2. Klinička stanja: Postoperativni akutni bol: Uzroci bola Ocena jačine bola Farmakološka terapija Invazivne procedure Regionalna analgezija u terapiji postoperativnog bola Pacijent kontrolisana analgezija Kancerski bol: Kancerski bol: uzroci i posledice Epidemiologija kancerskog bola Procena kancerskog bola Medikamentna terapija kancerskog bola Interventne procedure u terapiji kancerskog bola Specifični bolni simptomi, proboj bola, koštane metastaze Bol kao hitno stanje Kontrola bola u okviru brige o umirućem pacijentu Rotacija opioida

17 Program uže specijalizacije iz Hronični nekancerski bol Hronični postoperativni bol Osteoartritis i reumatoidni artritis Miofascijalni bol i fibromialgični sindrom Bol u leđima Bol u vratu Visteralni bol Bol u neurologiji Glavobolje Neuropatski bol Periferne neuropatije Dijabetična neuropatija Kompleksni regionalni bolni sindrom Centralni bol, fantomski bol Trigeminalna neuralgija Bol kod starijih osoba Bolni sindromi Medicine bola

18 Program uže specijalizacije iz Medicine bola Primena invazivnih i neinvazivnih procedura u terapiji bola Primena ultrazvuka u izvođenju invazivnih procedura Centralni nervni blokovi Blokovi nervnih pleksusa Blokovi perifernih nerava Blokovi nervnih gangliona Centralna neuro-stimulacija Transkutana elektro neuro-stimulacija Mogućnosti fizikalne medicine u lečenju bola - nefarmakološka terapija Radio terapija u lečenju bola Placebo analgezija Neurohirurške procedure u lečenju bola

19 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji Ishod: Praćenjem nastave uže specijalizacije medicine bola kandidati bi se osposobili da: Omoguće otklanjanje bola i drugih simptoma Objedinjuju psihološke i duhovne aspekte brige o pacijentu Nude sistem podrške i pomoći pacijentu Da se obuče timskom pristupu u prepoznavanju potreba pacijenata i njihovih porodica Poboljšaju kvalitet života, a takođe pozitivno utiču na tok same bolesti

20 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji

21 36 godina ranije

22 Uvod Profesor Dr Theodor Durigl Zavod za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kliničko bolničkog centra Rebro, Zagreb Procenjuje se da je bol najčešći razlog zbog kojega bolesnici traže liječničku pomoć.

23 Sustav provodjenja boli Profesor Dr Predrag Keros, Prim Dr Dubravko Božičević, Dr Jagoda Stipić i Docent Dr Zlatko Kelović Zavod za anatomiju Drago Perović, Klinika za neurokirugiju i Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Posebna pozornost pridata je dvojnosti sustava za provodjenje epikritičke i protopatske boli.

24 Fiziologija bola Akademik Prof Dr Ljubiša Rakić Medicinski fakultet, Beograd Brojne stavove mogli bismo sumirati unutar tri grupe teorija: u specifičnu, prostorno-vremensku organizaciju impulsa i dualističku teoriju kontrole ulaza.

25 Bol u reumatoidnom artritisu Prim Dr Julijana Nikolić Reumatološki institut u Beogradu Bol je dominantni simptom reumatičkih bolesti i pripada definiciji reumatizma.

26 Bol u degenerativnoj bolesti zglobova Profesor Dr Ivo Jajić Odjel za reumatske bolesti i medicinsku rehabilitaciju Klinike za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Bol kao zaštitni mehanizam tijela spada u vodeće simptome degenerativne bolesti zglobova.

27 Vertebrogeni bol Docent Dr Boris Nedvidek Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta, Novi Sad Vertebrogeni bol predstavlja glavni simptom lumbalnog i cervikalnog sindroma, zbog koga se pacijent i obraća lekaru.

28 Bol u neurologiji Profesor Dr Milisav Nikolić Neuropsihijatrijska klinika Medicinskog fakulteta, Beograd Da bi se bol doživeo, neophodno je da bude očuvano stanje svesti.

29 Bol u ginekologiji Profesor Dr Pero Bagović, Dr Jasna Nežić, Dr Jelena Aleksić Klinika za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta u Zagrebu Ginekološka bol je uzrokovana oboljenjima i poremećajima spolnih organa žene.

30 Najčešća patološka stanja u stomatologiji praćena bolom ( Bol u stomatologiji ) Profesor Dr Sci Milosav Starčević Klinika za stomatologiju VMA, Beograd Veliki je broj stomatoloških oboljenja gde se javlja bol. On može biti izazvan oboljenjima zuba, njihovog potpornog aparata, vilične kosti, mekih tkiva u ustima, nerava i mastikatornim poremećajima.

31 Psihologija bola Profesor Dr Vasko Muačević Psihijatrijska klinika Medicinskog fakulteta, Zagreb Terapija psihogenog bola u prvom redu obuhvata razne psihoterapijske metode, ali i bol koja je uvjetovana pretežno tjelesno može se ublažiti raznim psihoterapijskim postupcima.

32 Neurokirurški pristup liječenju bolnih sindroma Profesor Dr Sc Milan Vidović Klinika za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu U tih bolesnika gde liječenje analgeticima ostaje bez učinka valja razmišljati o primjeni agresivnih destruktivnih neurokirurških zahvata, što će oštetiti osjetne organe za bol ili pak provodne putove što prenose bolne podražaje prema središnjem živčanom sustavu.

33 Zaključak Profesor Dr Theodor Durigl Zavod za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kliničko bolničkog centra Rebro, Zagreb Problem bola ima veliko praktično značenje jer se liječnici gotovo svih profila svakodnevno susreću s boli. Vjerujemo da će život pokazati opravdanost da se ta tematika i dalje obradjuje, pa vjerovatno i na još široj osnovi.

34

35

36 Program uže specijalizacije iz Medicine bola Anatomske i fiziološke osnove bola Anatomija bola Neuro-anatomski supstrati nocicepcije i transmisije bola Mehanizmi modulacije od strane centralnog nervnog sistema Plasticitet i bol: uloga dorzalnih korenova Teorije bola Procena bola: Procena bola Klinička evaluacija bola

37 Program uže specijalizacije iz Medicine bola Farmakologija i lečenje bola: Farmakologija CNS-a i nociceptivne transmisije Farmakologija opijata Opijati: klinička upotreba Bol, opijati, adikcija Farmakologija neopijatnih analgetika NSAIL i COX inhibitori: klinička upotreba Farmakologija antidepresiva Antidepresivi kao koanalgetici - klinička upotreba Farmakologija antikonvulziva Antikonvulzivi kao koanalgetici - klinička upotreba Kanaboidi

38 Program uže specijalizacije iz Medicine bola 2. Klinička stanja: Postoperativni akutni bol: Uzroci bola Ocena jačine bola Farmakološka terapija Invazivne procedure Regionalna analgezija u terapiji postoperativnog bola Pacijent kontrolisana analgezija Kancerski bol: Kancerski bol: uzroci i posledice Epidemiologija kancerskog bola Procena kancerskog bola Medikamentna terapija kancerskog bola Interventne procedure u terapiji kancerskog bola Specifični bolni simptomi, proboj bola, koštane metastaze Bol kao hitno stanje Kontrola bola u okviru brige o umirućem pacijentu Rotacija opioida

39 Program uže specijalizacije iz Medicine Hronični nekancerski bol Hronični postoperativni bol Osteoartritis i reumatoidni artritis Miofascijalni bol i fibromialgični sindrom Bol u leđima Bol u vratu Visteralni bol Bol u neurologiji Glavobolje Neuropatski bol Periferne neuropatije Dijabetična neuropatija Kompleksni regionalni bolni sindrom Centralni bol, fantomski bol Trigeminalna neuralgija Bol kod starijih osoba Bolni sindromi bola

40 MEDICINA BOLA Uža specijalizacija Medicine bola uvedena je Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Republike Srbije

41 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji Tabela. Članovi Katedre Medicine bola 18 različitih specijalnosti čine Katedru multidisciplinarnom Redn i broj Ime i prezime Katedra 1. Akademik prof. dr Dragan Micić Interna medicina-endokrinologija 2. Prof. dr Dragana Jovanović Interna medicina-pulmologija 3. Prof. dr Branislava Milenković Interna medicina-pulmologija 4. Prof. dr Nemanja Damjanov Interna medicina-reumatologija 5. Prof. dr Nevena Kalezić Hirurgija sa anesteziologijom 6. Prof. dr Predrag Stevanović Hirurgija sa anesteziologijom 7. Prof. dr Miomir Jović Hirurgija sa anesteziologijom 8. Hirurgija sa anesteziologijom Prof. dr Dušica Simić 9. Prof. dr Tatjana Ilić Mostić Hirurgija sa anesteziologijom 10. Doc. dr Nebojša Lađević Hirurgija sa anesteziologijom 11. Doc. dr Ivan Palibrk Hirurgija sa anesteziologijom 12. Ass. dr sci. Dejan Marković Hirurgija sa anesteziologijom 13. Ass. dr Vladimir Živanović Hirurgija sa anesteziologijom 14. Akademik prof. drvladimir Kostić Neurologija 15. Prof. dr Dragana Lavrnić Neurologija 16. Doc. dr Jasna Zidverc Trajković Neurologija 17. Dr Aleksandra Radojčić Neurologija 18. Akademik prof. drdušica Lečić Toševski Psihijatrija 19. Doc. dr Olivera Vuković Psihijatrija 20. Doc. dr Milan Latas Psihijatrija 21. Prof. dr Sonja Vučković Farmakologija, klinička farmakologija i toksikologija 22. Prof. dr Miroslav Radenković Farmakologija, klinička farmakologija i toksikologija 23. Prof. dr Ljubica Konstatinović Fizikalna medicina i rehabilitacija 24. Prof. dr Lidija Dokmanović Pedijatrija 25. Prof. dr Đorđe Jevtović Infektivne bolesti 26. Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić Epidemiologija 27. Doc. dr Miloš Mališ Anatomija 28. Doc. dr Dejan Nešić Medicinska fiziologija 29. Prof. dr Silvijo De Luka Patološka fiziologija 30. Prof. dr Karel Turza Društveno humanističke nauke 31. Ass. dr sci. Ivana Likić Lađević Ginekologija i akušerstvo 32. Dr sci. Jelena Šantrić, dipl. Pravnik Sekretar MFUB

42 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji Tabela. Članovi Katedre Medicine bola Redn i broj 1. Ime i prezime Akademik prof. dr Dragan Micić Katedra Interna medicina-endokrinologija 2. Prof. dr Dragana Jovanović Interna medicina-pulmologija 3. Prof. dr Branislava Milenković Interna medicina-pulmologija 4. Prof. dr Nemanja Damjanov Interna medicina-reumatologija 5. Prof. dr Nevena Kalezić Hirurgija sa anesteziologijom 6. Prof. dr Predrag Stevanović Hirurgija sa anesteziologijom 7. Prof. dr Miomir Jović Hirurgija sa anesteziologijom 8. Hirurgija sa anesteziologijom Prof. dr Dušica Simić 9. Prof. dr Tatjana Ilić Mostić Hirurgija sa anesteziologijom 10. Doc. dr Nebojša Lađević Hirurgija sa anesteziologijom 11. Doc. dr Ivan Palibrk Hirurgija sa anesteziologijom 12. Ass. dr sci. Dejan Marković Hirurgija sa anesteziologijom 13. Ass. dr Vladimir Živanović Hirurgija sa anesteziologijom 14. Akademik prof. dr Vladimir Kostić Neurologija 15. Prof. dr Dragana Lavrnić Neurologija 16. Doc. dr Jasna Zidverc Trajković Neurologija 17. Dr Aleksandra Radojčić Neurologija 18. Psihijatrija Akademik prof. dr Dušica Lečić Toševski 19. Doc. dr Olivera Vuković Psihijatrija 20. Doc. dr Milan Latas Psihijatrija 21. Prof. dr Sonja Vučković Farmakologija, klinička farmakologija i toksikologija 22. Prof. dr Miroslav Radenković Farmakologija, klinička farmakologija i toksikologija 23. Prof. dr Ljubica Konstatinović Fizikalna medicina i rehabilitacija 24. Prof. dr Lidija Dokmanović Pedijatrija 25. Prof. dr Đorđe Jevtović Infektivne bolesti 26. Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić Epidemiologija 27. Doc. dr Miloš Mališ Anatomija 28. Doc. dr Dejan Nešić Medicinska fiziologija 29. Prof. dr Silvijo De Luka Patološka fiziologija 30. Prof. dr Karel Turza Društveno humanističke nauke 31. Ass. dr sci. Ivana Likić Lađević Ginekologija i akušerstvo 32. Dr sci. Jelena Šantrić, dipl. Pravnik Sekretar MFUB

43 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji Ishod: Praćenjem nastave uže specijalizacije medicine bola kandidati bi se osposobili da: Omoguće otklanjanje bola i drugih simptoma Objedinjuju psihološke i duhovne aspekte brige o pacijentu Nude sistem podrške i pomoći pacijentu Da se obuče timskom pristupu u prepoznavanju potreba pacijenata i njihovih porodica Poboljšaju kvalitet života, a takođe pozitivno utiču na tok same bolesti

44 Medicina bola - nova subspecijalizacija prvi koraci u Srbiji Prof. Dr Predrag Stevanović Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане 11.07.2018. године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког института. Седница Већа сазвана је на основу члана 94.

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 07/0 С Раденовић Кристина Предмет:

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije godine Hotel Čigotа, Z

Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije godine Hotel Čigotа, Z Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije 26-28.05.2017. godine Hotel Čigotа, Zlаtibor PROGRAM 26-28. maj 2017. Hotel Čigota, Zlatibor

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане 28.02.2018. године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког института. Седница Већа сазвана је на основу члана 94.

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I ANALGEZIJU KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH ZAGREB Klinika za anesteziologiju, reanimat

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I ANALGEZIJU KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH ZAGREB Klinika za anesteziologiju, reanimat HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I ANALGEZIJU KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH ZAGREB Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje MEDICINSKOG FAKULTETA

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај психосоцијалних карактеристика на аутономну и имунску дисфункцију

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 207/2080 С Томић Дариа Предмет:

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja 26.01.1978. Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodica ženski majka dvije djevojčice Radno iskustvo Datumi

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

На пснпву члана 26.Статута Здравственпг центра Ужице, Управни пдбпр Здравственпг центра Ужице, на састанку пдржанпм гпдине, дпнеп је О Д Л

На пснпву члана 26.Статута Здравственпг центра Ужице, Управни пдбпр Здравственпг центра Ужице, на састанку пдржанпм гпдине, дпнеп је О Д Л На пснпву члана 26.Статута Здравственпг центра Ужице, Управни пдбпр Здравственпг центра Ужице, на састанку пдржанпм 05.11.2013.гпдине, дпнеп је О Д Л У К У УСВАЈА се Извештај п пцени извршеоа Плана рада

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05, СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), министар здравља доноси СТРУЧНО

Више

Microsoft Word - LEPENSKI VIR Septembar 2012,program.doc

Microsoft Word - LEPENSKI VIR Septembar 2012,program.doc SAVEZ UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA SRBIJE NNA-Nacionalna asocijacija Zdravstveni savet Srbije je akreditovao program (Akreditacioni broj: 153-02-1379/2011

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред наставе по методским јединицама са именима наставника и сарадника за зимски семестар 2013/2014. школске године за наставни предмет Клиничка физикална терапија 2 1 Недеља и датум наставе Врста

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Na temelju članka 58

Na temelju članka 58 Na temelju članka 58. stavak 1. alineja 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/2008., 71/2010., 139/2010., 22/2011., 84/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013 i 159/2013 Uredba

Више

ПРИЈАВЉЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ ЗА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК 2019 Испитни рок за полагање специјалистичких испита на Медицинском факултету Универзит

ПРИЈАВЉЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ ЗА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК 2019 Испитни рок за полагање специјалистичких испита на Медицинском факултету Универзит ПРИЈАВЉЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ ЗА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК 2019 Испитни рок за полагање специјалистичких испита на Медицинском факултету Универзитета у Београду почиње 17.06.2019. и траје до 15.07.2019.

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Seminar br

Seminar br EHOSONOGRAFIJA ABDOMENA I KARLICE 1. Organizatori KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA Rukovodioci kursa: Prof. dr Petar Bošnjaković i assist. dr Saša Vujnović Organizacioni odbor:

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 08СА-КА-. 03/097

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више