Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy"

Транскрипт

1 Crna Gora Vlada Crne Gore Uprava za statistiku Crne Gore IV Proleterske Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) R A V I L N I K O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI Podgorica, januar 209. godine... Uprava za statistiku Crne Gore Ulica IV Proleterske 2, Podgorica Tel br /230 8 Fax br /230 84

2 Na osnovu člana 28 stav 4 Zakona o državnoj upravi ( Sl. list CG, br. 078/8) i člana 29 i 6 Uredbe o organizacije i načinu rada državne uprave ( Sl. list CG, br. 87/8), na predlog direktorice Uprave za statistiku, Vlada Crne Gore, na 3. sjednici od godine, utvrdila je P R A V I L N I K O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI UPRAVE ZA STATISTIKU Član Ovim Pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija Uprave za statistiku i utvrđuju organizacione jedinice i njihov djelokrug, radna mjesta i zapošljavanje pripravnika. I. ORGANIZACIONE JEDINICE I NJIHOV DJELOKRUG Član 2. SEKTOR ZA MAKROEKONOMSKE STATISTIKE, NACIONALNE RAČUNE I CIJENE.. Odsjek makroekonomskih statistika i nacionalnih računa.2. Odsjek statistike kratkoročnih indikatora.3. Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine 2. SEKTOR STATISTIKE POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA, POSLOVNIH STATISTIKA I ŽIVOTNE SREDINE I ŠUMARSTVA 2.. Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva 2.2. Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini 2.3. Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike 2.4. Odsjek statistike životne sredine i šumarstva 3. SEKTOR SOCIJALNIH STATISTIKA I DEMOGRAFIJE 3.. Odsjek statistike demografije i migracija 3.2. Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa 3.3. Odsjek statistike tržišta rada 3.4. Odsjek statistike uslova života i socijalnih usluga 3.5. Odsjek statistike inovacija, potrošnje domaćinstva i istraživanje o IKT-u 4. SEKTOR ZA INFORMATIČKU OBRADU PODATAKA 4.. Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije 4.2. Odsjek za statistički uzorak 4.3. Odsjek za informaciono-tehničku podršku statističkom proizvodu 5. SEKTOR ZA KOORDINACIJU STATISTIČKIH IZVORA PODATAKA 5.. Odsjek za nacionalnu koordinaciju statističkih izvora podataka 2

3 5.2. Odsjek za statističke registre i klasifikacije 5.3. Odsjek za prikupljanje i unos podataka 6. ODJELJENJE ZA DISEMINACIJU I UPRAVLJANJE STATISTIČKIM BAZAMA PODATAKA I KVALITETOM 7. ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE 8. ODJELJENJE ZA IMPLEMENTACIJU MEĐUNARODNIH STATISTIČKIH PROJEKATA 9. SLUŽBA ZA OPŠTE, KADROVSKE POSLOVE I FINANSIJE Član 3. Sektor za makroekonomske statistike, nacionalne račune i cijene Vrše se poslovi koji se odnose na izradu indikatora kojima se mjere rezultati aktivnosti ekonomije jedne zemlje koji se koriste za makroekonomske analize i za realno planiranje i uspješno realizovanje ekonomske politike. Sprovode se aktivnosti sa ciljem dalje harmonizacije Nacionalnih računa Crne Gore sa standardima Evropske Unije. Radi se na poboljšanju obuhvata i kvaliteta administrativnih izvora podataka kako bi se poboljšala konzistentnost i obezbijedila kvalitetna primjena novih metodoloških standarda Sistema nacionalnih računa (SNA 2008) i Evropskog sistema računa (ESA 200) zbog usklađenosti sa Uredbama Savjeta (EZ) o Evropskom sistemu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici. Sprovodi se: obračun Bruto domaćeg proizvoda na godišnjem i kvartalnom nivou, u tekućim i stalnim cijenama po proizvodnoj, potrošnoj i dohodovnoj metodi prema međunarodnim metodologijama; obračun makroekonomskih agregata po djelatnostima i institucionalnim sektorima; kompiliraju se tabele ponude i upotrebe; unaprjeđenju se izvori i metode u cilju izrade Bruto nacionalnog dohotka (Gross National Income GNI); jača se saradnja sa svim Odjeljenjima/Odsjecima unutar Uprave; doprinose unapređenju sadržaja i modaliteta sprovođenja statističkih istraživanja u drugim sektorima Uprave, a koji se koriste za izračunavanje makroekonomskih indikatora; dostavljaju podatke institucijama Evropske unije u definisanim rokovima i formatima primjenjujući propisane metodologije; jačaju saradnju sa institucijama u sistemu doprinoseći budućim unaprjeđenjima kompletnog sistema. Vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje obima, strukture i dinamike kretanja ekonomske aktivnosti na mjesečnom, kvartalnom, godišnjem i višegodišnjem nivou; prikupljaju statističke informacije za donošenje mjera i kreiranje različitih politika u oblastima industrije, građevinarstva, trgovine na malo, investicija i ostalih usluga. U procesu izrade kratkoročnih statistika primjenjuju se međunarodni i evropski standardi za prikupljanje, obradu i publikovanje podataka korišćenjem klasifikacija koje su u skladu sa međunarodnim standardima, tako da obezbjeđuju uporedivost na nacionalnom i međunarodnom nivou. Sprovode projeke iz oblasti statistike cijena i pariteta kupovne moći, primjenjujući metodologiju za statistička istraživanja iz oblasti cijena i pariteta kupovne moći; prate razvoj klasifikacija i nomenklatura u Evropi i svijetu i pronalaze tehnička rješenja za njihovu primjenu u statističkim istraživanjima. Takođe, vrše se poslovi koji se odnose na proizvodnju statistike spoljne trgovine, t.j. pouzdanog i pravovremenog podatka o robnoj razmjeni Crne Gore na mjesečnom i godišnjem nivou po metodološkim preporukama EUROSTAT-a, EU i UN-a. 3

4 .. Odsjek makroekonomskih statistika i nacionalnih računa Vrše se poslovi koji se odnose na: obračun osnovnog makroekonomskog agregata bruto domaćeg proizvoda po proizvodnoj, potrošnoj i dohodovnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama na godišnjem i kvartalnom nivou; unaprjeđenju izvore i metode u cilju izrade bruto nacionalnog dohotka; razijaju i unaprjeđuju metodologije u koordinaciji sa ostalim Odsjecima, poboljšavaju obuhvat i kvalitet administrativnih izvora podataka kako bi se poboljšala konzistentnost i obezbijedila kvalitetna primjena novih metodoloških standarda Sistema nacionalnih računa (SNA 2008) i Evropskog sistema računa (ESA 200); učestvuju u definisanju novih izvora podatka i njihovoj implementaciji i budućem unaprjeđenju nacionalnih računa; preuzimaju i obrađuju podatke drugih institucija za potrebe nacionalnih računa; organizuju i sprovode dopunska statistička istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora potrebnih za izradu sveobuhvatnosti nacionalnih računa; analiziraju kvalitet podatka na godišnjem i kvartalnom nivou, i sprovode neophodne revizije podataka..2. Odsjek statistike kratkoročnih indikatora Vrše se poslovi pripreme, izrade, objavljivanja i razvoja metodologija i klasifikacija kratkoročnih statistika; izrađuju kratkoročne indikatore industrije, građevinarstva, investicija, trgovine na malo i ostalih usluga. Pri izradi i obradi koristi se metodologijama EUROSTAT-a, vodeći računa o nacionalnim potrebama za izradu indikatora o proizvodnji, zalihama, zaposlenima i produktivnosti rada; uvode statističke standarde i druge indikatore kratkoročnih statistika. Pripremaju metodološka i druga rješenja za prikupljanje, obradu, objavljivanje i statističku analizu podataka statističkih istraživanja za sve kratkoročne statistike..3. Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine Vrše se poslovi koji se odnose na: unaprjeđenje metodologije i izračunavanje nacionalnog indeksa potrošačkih cijena (CPI), indeksa cijena proizvođača (PPI), harmonizovanog indeksa potrošačkih cijena (HICP), kao i indeksa izvoznih i uvoznih cijena prema preporukama EUROSTAT-a i drugih međunarodnih organizacija; izrađuju pondere za obračun CPI i HICP; doprinose koordinaciji sistema statističkih istraživanja iz ove oblasti posebno sa statistikom nacionalnih računa, strukturnih i kratkoročnih statistika; učestvuju u obradi rezultata statističkih istraživanja iz oblasti cijena, publikovanju i diseminaciji rezultata o cijenama, razvijaju indikatore o visini i strukturi izdataka za proizvode i usluge lične potrošnje domaćinstava; učestvuju u pripremi elemenata za obračun bruto domaćeg proizvoda primjenom pariteta kupovne moći. Vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu, izradu i razvoj metodologija i klasifikacija statistike spoljne trgovine, obradu carinskih deklaracija i drugih dokumenata koja osiguravaju dobijanje relevantnog, pouzdanog i pravovremenog podatka o robnoj razmjeni Crne Gore na mjesečnom i godišnjem nivou po metodološkim preporukama EUROSTATa, EU i UN-a; prati postojeće metodologije, propise, regulative, zakone i klasifikacije Evropske unije i EUROSTAT-a i njihove promjene te usklađuje nacionalnu metodologiju i klasifikacije statistike Extrastata s metodološkim i zakonskim promjenama Evropske unije na tom području; Pripremu, izradu i razvoj metodologije i klasifikacija statistike spoljne trgovine Crne Gore sa zemljama članicama Evropske unije Intrastat. Prati postojeće metodologije, propise, regulative, zakone i klasifikacije Evropske unije i EUROSTAT-a i njihove promjene te usklađuje nacionalnu metodologiju i klasifikacije statistike Intrastata s metodološkim i zakonskim promjenama Evropske unije na tom području; Organizuju pripremu, obradu i diseminaciju indeksa jediničnih vrijednosti; jačaju saradnju sa Upravom carina Crne Gore i Poreskom upravom Crne Gore, kao i sa drugim organima državne uprave; učestvovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima u vođenju projekata iz svog djelokruga. Objedinjuje spoljnotrgovinske podatke po Extrastat i Intrastat metodu, dalje ih objavljuje, diseminira i redovno dostavlja EUROSTAT-u. 4

5 Član 4 2. Sektor statistike poljoprivrede, ribarstva, poslovnih statistika i životne sredine i šumarstva Vrše se poslovi koji se odnose na izradu i razvoj metodologije; pripremu i sprovođenje istraživanja iz oblasti statistike poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Obuhvaćene su statistika biljne proizvodnje, statistika stoke, mesa i jaja; statistika mlijeka i mliječnih proizvoda; zatim šumarstvo, ribarstvo, kao i agromonetarna statistika. Vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje obima, strukture i dinamike kretanja ekonomske aktivnosti na mjesečnom, kvartalnom, godišnjem i višegodišnjem nivou; prikupljaju statističke informacije za donošenje mjera i kreiranje različitih politika u oblastima energetike, turizma i transporta. U procesu izrade poslovnih statistika primjenjuju se međunarodni i evropski standardi za prikupljanje, obradu i publikovanje podataka korišćenjem klasifikacija koje su u skladu sa međunarodnim standardima, tako da obezbjeđuju uporedivost na nacionalnom i međunarodnom nivou. Vrše se poslovi koji se odnose na: izradu i razvoj metodologije; pripremu i sprovođenje istraživanja iz statistike životne sredine; publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u sladu sa međunarodnom praksom. 2.. Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva Vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje istraživanja i izradu indikatora o proizvodnji u ratarstvu i povrtlarstvu, vinogradarstvu, voćarstvu, stočarstvu i uzgoju životinja, i proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda; izradu bilansa inputa i outputa poljoprivrede; učestvovanju u izradi metodologije za sprovođenje i obradu popisa poljoprivrede i istrazivanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava; razvoj i primjenu međunarodnih statističkih standarda za poljoprivredu, i ribarstvo iz svog djelokruga; izradu drugih relevantnih indikatora, prema nacionalnim zahtjevima koji doprinose razvoju međunarodne statističke prakse. U okviru Odsjeka vrše se poslovi koji se odnose na: statistička istraživanja u oblasti ribarstva izradu bilansa inputa i outputa; razvoj i primjenu međunarodnih statističkih standarda za i ribarstvo; izradu i razvija metodologije i klasifikacije za ribarstvo Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini Vrše se poslovi u okviru ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini; intermedijalnoj potrošnji, prodaji proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu i sopstvenoj potrošnji, razvijaju međunarodnu metodologiju, prate razvoj nomenklatura; definišu izvore podataka (statistički i administrativni) i ocjenjuju kvalitet; kompiliraju ekonomske račune u poljoprivredi; pripremaju uvođenje dopunskih statističkih istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora potrebnih za izradu sveobuhvatnihi računa u poljoprivredi; vrše publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike Vrše se poslovi pripreme, izrade, objavljivanja i razvoja metodologija i klasifikacija poslovnih statistika; bave se poslovima pripreme, izrade i obrade poslovnih statistika: turizma, energetike i saobraćaja. Pri izradi i obradi koristi se metodologijama EUROSTATa, vodeći računa o nacionalnim potrebama za izradu indikatora o proizvodnji, zalihama, zaposlenima i produktivnosti rada; uvode statističke standarde i druge indikatore poslovnih statistika. Pripremaju metodološka i druga rješenja za prikupljanje, obradu, objavljivanje i statističku analizu podataka statističkih istraživanja za sve poslovne statistike. 5

6 U okviru Odsjeka vrše se i poslovi koji se odnose na: pripremu, razvoj i objavljivanje metodologije i klasifikacije za strukturalnu biznis statistiku i statistiku stranih filijala, unutar svog djelokruga, samostalno i u saradnji sa drugim Odsjecima Uprave; Pripremaju metodološka i druga rješenja za prikupljanje, obradu, objavljivanje i statističku analizu podataka o poslovanju preduzeća radi proučavanja obima, dinamike i strukture ekonomskih indikatora poslovanja preduzeća; unaprjeđenju metodologije u skladu sa regulativama Evropske unije i preporukama EUROSTAT-a; jačaju saradnju sa državnim organima, učestvuju u definisanju novih izvora podatka i njihovoj implementaciji, doprinose budućem unaprjeđenju biznis statistike; učestvovuju u nacionalnim i međunarodnim projektima u vođenju projekata iz svog djelokruga Odsjek statistike životne sredine i šumarstva Vrše se poslovi u okviru statistike životne sredine i šumarstva na: razvoju integrisanog seta podataka kojima se prati ostvarenje razvoja zaštite životne sredine; razvoju međunarodne metodologije, praćenju razvoja nomenklatura; definisanju administrativnih izvora podataka i ocjenjivanju kvaliteta; pripremanju, organizaciji i sprovođenju istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora za potrebe kvaliteta statistike životne sredine; obradi, kontroli i analizi kvaliteta statističkih podataka dobijenih statističkim istraživanjima i iz administrativnih izvora, u okviru oblasti životne sredine i šumarstva. Član 5 3. Sektor socijalnih statistika i demografije Vrše se poslovi koji omogućavaju praćenje politika koje se vode u oblasti poboljšanja uslova života i blagostanja stanovnika Crne Gore. Kontinuirano unapređuju društvene statistike u cilju usaglašavanja sa relevantnim regulativama Evropske Unije; proizvode se podaci o stanovništvu, tržištu rada, obrazovanju, kulturi, istraživanju i razvoju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, ličnoj potrošnji, siromaštvu, pravosuđu i drugi indikatori koji obezbjeđuju uvid u dinamične promjene društva. Organizuju i sprovode statistička istraživanja u skladu sa međunarodnim standardima; razmjenjuju statističke podatake sa međunarodnim institucijama iz oblasti stanovništva, obrazovanja, nauke i tehnologije, kulture, sporta, socijalne zaštite, pravosuđa i uprave. 3.. Odsjek statistike demografije i migracija Vrše se poslovi koji se odnose na izradu: vitalne statistike, statistike sklopljenih i razvedenih brakova, statistike migracija, socio-demografskih indikatora, procjene i projekcije broja stanovnika, tablice mortaliteta i očekivanog trajanja života. Priprema, organizuje i sprovodi popis stanovništva. Pri izradi i obradi navedenih statistika koristi se metodologijama EUROSTAT-a i/ili preporukama UN, vodeći računa o nacionalnim potrebama. Objavljivljuje i analizira podatake za oblast statistike demografije i migracija, i učestvuje u međunarodnoj razmjeni podataka Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa Vrše se poslovi koji se odnose na izradu: statistiku obrazovanja, statistiku kulture, statistiku socijalne zaštite i statistiku pravosuđa. Pri izradi i obradi navedenih statistika koristi se metodologijama EUROSTAT-a i/ili preporukama UN, vodeći računa o nacionalnim potrebama. Objavljivljuje i analizira podatake za oblast statistike obrazovanja, kulture, statistiku socijalne zaštite i statistiku pravosuđa, i učestvuje u međunarodnoj razmjeni podataka. 6

7 3.3. Odsjek statistike tržišta rada Vrše se poslovi koji se odnose na: statistička praćenja ekonomski aktivnog stanovništva, prema demografskim, obrazovnim i ekonomskim obilježima; obradu statistike slobodnih radnih mjesta, strukturu zarada; proizvodnju statistike o zaposlenima i nezaposlenima, stopi nezaposlenosti, visini i strukturi zarada (prosječnim bruto i neto zaradama) prema broju i strukturi stanovništva, koje se ostvaruju u obavljanju tih aktivnosti, lične potrošnje i životnog standarda stanovništva Odsjek statistike uslova života i socijalnih usluga Vrše se poslovi koji se odnose na: stručne poslove izrade i razvoja metodologija; pripremu i sprovođenje statističkih istraživanja; obradu, objavu i prezentiranje dobijenih podataka; razvoj i primjenu nomenklatura, klasifikacija i statističkih standarda, kojima osigurava uporedivost podataka i indikatora na nacionalnom i međunarodnom nivou; pripremu i objavljivanje stručno-metodoloških publikacija; učestvovanje u nacionalnoj i međunarodnoj stručnoj saradnji i koordinaciji rada u svrhu razvoja statistike; statistička praćenja ekonomski aktivnog stanovništva, njegove dinamike i karakteristika, visine i strukture zarada, koje se ostvaruju u obavljanju tih aktivnosti, lične potrošnje i životnog standarda stanovništva Odsjek statistike inovacija, potrošnje domaćinstva i istraživanje o IKT-u Vrše se poslovi koji se odnose na: obradu podataka i procjenu razvoja tehnologije; proizvodnju indikatora o ulaganju i upotrebi tehnologije u privatnom i društvenom sektoru; obradu podataka i procjenu razvoja i ulaganja u inovacijama; proizvodnju indikatora o pravnim subjektima koje obavljaju aktivnost inovacija u poslovnom i državnom sektoru, kao i u sektoru visokog obrazovanja; procjenu finansijskih (međunarodnih i nacionalnih projekata, patenata, ljudskih resursa...) i kapitalnih ulaganja u inovacije. Član 6 4. Sektor za informatičku obradu podataka Vrše se poslovi koji se odnose na: planiranje, izbor i implementaciju informatičkih tehnologija; razvoj novih i unapredjene postojećih aplikativnih rješenja za unos i obradu statističkih podataka; uvođenje savremenih statističkih baza podataka, metoda diseminacije i razmjene statističkih podataka između državne uprave i ostalih korisnika u zemlji i inostranstvu; vrše se poslovi koji se odnose na: izradu i usavršavanje metodologije uzorka i kontrole kvaliteta podataka statističkih istraživanja; pripremu okvira i planova uzorka, izborom uzorka; obradu podataka, izračunavanje ocjena i statističku analizu rezultata statističkih istraživanja; usaglašavanje metodologije uzorka i kontrole kvaliteta podataka po međunarodnim preporukama i drugim poslovima iz djelokruga Odsjeka; kao i planiranje, učestvovanje u nabavci IT opreme, implementaciji i održavanju računarskih resursa koji služe izgradnji i stalnom unaprjeđenju statističkog informacionog okvira. 4.. Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije Vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje, planiranje, izbor i implementaciju najnovijih tehničko - tehnoloških dostignuća u oblasti informacionih tehnologija; razvoj novih i unapredjene postojećih aplikativnih rješenja za unos i obradu statističkih podataka; održavanje aplikativnog softvera u eksploataciji u skladu sa potrebama i zahtjevima korisnika; pripremu uputstava i statističko-informacionu obuku kadrova za korišćenje aplikativnog softvera; uvođenje savremenih statističkih baza podataka; izradu i kreiranje modela; definisanje i primjenu novih rješenja za prikupljanje podataka preko Interneta. 7

8 4.2. Odsjek za statistički uzorak Vrše se poslovi koji se odnose na: dizajn uzorka, pripremu okvira i planova uzorka; usavršavanje metodologije uzorka i kontrole kvaliteta podataka statističkih istraživanja; izbor uzorka; izračunavanje ocjena i statističku analizu rezultata statističkih istraživanja; organizovanje i sprovođenje kontrole kvaliteta podataka, izračunavanje ocjena kvaliteta podataka; usaglašavanje metodologije uzorka i kontrole kvaliteta podataka po međunarodnim preporukama i drugim poslovima iz djelokruga Odsjeka Odsjek za informaciono-tehničku podršku statističkom proizvodu Vrše se poslovi informaciono tehničke podrške statističkom proizvodu; održavanja sistema informaciono-komunikacione tehnologije, savremenih statističkih baza podataka, metoda diseminacije (zvaničnog veb sajta) i razmjene statističkih podataka između državne uprave i ostalih korisnika u zemlji i inostranstvu; planiranje i učestvovanje u nabavci IT opreme, kao i vođenje evidencija o informaciono tehnološkoj podršci; implementacija i održavanje računarskih resursa koji služe izgradnji i stalnom unaprjeđenju statističkog informacionog okvira. Član 7 5. Sektor za koordinaciju statističkih izvora podataka Vrše se poslovi koji se odnose na: koordinaciju i izradu Programa statističkih istraživanja Crne Gore u godišnjoj i višegodišnjoj periodici i praćenje njihove realizacije; izradu izvještaja o radu; saradnju sa proizvođačima zvanične statistike koji sprovode Program statističkih istraživanja; praćenje problematike metoda prikupljanja podataka; Uspostavljanje saradnje sa naučno-istraživačkim institucijama i Univerzitetima u cilju unapređenja kvaliteta podataka; statističko-ekonomsku statističku analizu rezultata statističkih istraživanja; izradu i razvoj metodologije; učestvovanje u razvoju informacionog okvira za vođenje registara; upravljanje i vođenje centralne baze podataka o poslovnim subjektima i njihovim djelovima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti; definisanje, prikupljanje i vođenje podataka o statističkim jedinicama koristeći nacionalne i međunarodne standarde, klasifikacije i definicije; upravljanje i vođenje registra prostornih jedinica; razvoj geografskog informacionog okvira i nomenklature prostornih jedinica za statistiku; učestvovanje u sprovođenju statističkih istraživanja Uprave na osnovu podataka registara. U okviru sektora vrše se poslovi koji se odnose na prikupljanje statističkih izvještaja i unos podataka prema uputstvima i metodologijama koje im dostave organizacione jedinice Uprave. 5.. Odsjek za nacionalnu koordinaciju statističkih izvora podataka Vrše se poslovi koji se odnose na: objedinjavanje informacija na nivou Uprave i ostalih organa državne uprave koji sprovode Program statističkih istraživanja; prate promjene međunarodnog i nacionalniog zakonodavstva i njihov uticaj na metodologije, klasifikacije, nazive i statističke nomenklature; pružaju savjetodavnu podrške pri izradi klasifikacija i nomenklatura i njihovom poređenju s međunarodnim klasifikacijama i nomenklaturama; pronalaze rješenja za olakšavanje procesa prikupljanju podataka, pronalaze modele zaštite i arhiviranja podataka; razmatraju postojeće baze podataka i evidencije koje su u nadležnosti svih državnih organa pronalazeći rješenja za njihovo preuzimanje i korišćenje u proizvodnji zvanične statistike; pripremaju Memorandume o saradnji sa svim relevantnim institucijama, a poseno sa onim koje su nadležne za vođenje određenih administrativnih evidencija Odsjek za statističke registre i klasifikacije Vrše se poslovi praćenja razvoja evropskih i svjetskih klasifikacija, nomenklatura i njihove primjene u ekonomskim i društvenim statistikama; prati statističke standarde za 8

9 ekonomske statistike i usaglašava ih s međunarodnim standardima; prati statističke indikatore o finansijskim rezultatima poslovanja ekonomskih subjekata i sprovodi statistička istraživanja koja su osnov za ove obračune. Radi na uvođenju, vođenju i ažuriranju statističkih registra: biznis registra, registra poljoprivrednih gazdinstava kao i teritorijalnog registra; sprovodi neophodne radnje za povezivanje sa postojećim administrativnim bazama podataka i registrima u cilju ažuriranja podataka; primjenjuje moderna inormaciono-komunikaciona rješenja u prosecu ažuriranja registara; prate i usvajajaju međunarodne statističke klasifikacije u svim statističkim oblastima; Izrađuju analize i publikacije sa podacima čiji su izvor registri; sprovode neophone aktivnosti u cilju doprinosa kvalitetu podataka, redovno prateći kvalitet podataka koji se koriste za ažuriranje registara uz izradu izvještaja o kvalitetu Odsjek za prikupljanje i unos podataka Vrše se poslovi koji se odnose na: prikupljanje statističkih izvještaja prema adresarima, uputstvima i metodologijama koje im dostave organizacione jedinice Uprave; ažuriraju sve elemente adresara iz razlišitih statističkih istraživanja; pružaju instrukcije izvještajnim jedinicama i/ili anketarima koji se angažuju u prikupljanju statističkih podataka; održavaju stalne veze sa izvještajnim jedinicama; sarađuju sa organizacionim jedinicama u Upravi; primjenjuju osnove propisane metodologije u pružanju neposrednog usmenog, telefonskog ili pisanog objašnjenja izvještajnim jedinicama; sprovode potrebne računsko logičke kontrole prikupljenih podataka kroz statistička i anketna istraživanja; unos i kontrola prikupljenog materijala sa terena; unos podataka za sva statistička istraživanja sprovedena metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore sa sjedištem u centralnoj kancelariji Uprave. Član 8 6. Odjeljenje za diseminaciju i upravljanje statističkim bazama podataka i kvalitetom Vrše se poslovi koji se odnose na: diseminaciju statističkih podatka o društvenim i ekonomskim kretanjima Crne Gore; uspostavljanje, vođenje, ažuriranje i razvoj zvaničnog mejla i intranet stranice Uprave; razvijaju programe za upravljanje odnosima sa javnošću, sa korisnicima i medijima; vode evidenciju i uspostavljaju komunikaciju sa postojećim i potencijalnim korisnicima; organizaciju press konferencija za novinare, oblikovanje saopštenja za novinare i javnost, praćenje medijskog pojavljivanja Uprave, pripremu reagovanja u slučaju zloupotrebe ili pogrešne interpretacije zvanične statistike; usklađivanje i sprovođenje publicističke djelatnosti Uprave, pripremu internih publikacije, biltena i godišnjaka i objavljivanje e-publikacija; obavljanje poslova lektorisanja, tehničkog i grafičkog uređenja, digitalnog i offset štampanja i pripreme za objavljivanje na internet stranicama Uprave prema unaprijed zadatim rokovima; definiše cjenovnu politiku usluga zvanične statistike; ažuriranja baze korisnika tj. adresara i prodaje publikacije; daje prijedloge za izradu publikacija prema međunarodnim standardima; učestvuje u pripremi i izradi Godišnjeg plana i Kalendara publikacija statističkih istraživanja. U okviru ovog Odjeljenja vrše se poslovi izrade standarda iz oblasti automatske obrade podataka; održavanja, organizacije, administracije i efikasnog korišćenje lokalnih baza podataka; izrade rezervnih kopija baza podataka; definisanja postupaka obnove i oporavka baza podataka u slučaju oštećenja; održavanja integriteta baza podataka; učestvovanja u razvijanju standarda za upotrebu i zaštitu; definisanja procedura upotrebe; učestvovanja u razvijanju i dokumentaciji standarda za upotrebu i zaštitu baze podataka, definisane backup i recovery procedura; uvođenje savremenih statističkih baza podataka. Takođe, u ovom odjeljenju se vrše poslovi procjene i analize u dijelu upravljanja kvalitetom kroz praćenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike; obezbjeđuju edukacije za proširivanje znanja i vještina u procesu prikupljanja, obrade i diseminacije zvanične statistike, sa posebnim akcentom na upravljanje kvalitetom; unaprijeđuju standardizaciju statističkih procesa kroz razvoj postojećih i usvajanje novih procedura i uputstava kojima se standardizuje proces proizvodnje zvanične statistike; vrše ocjenu kvaliteta prikupljenih i unesenih podataka obezbijeđenih od strane Odsjeka za prikupljanje i Odsjeka za unos 9

10 podataka; Prate razvoj međunarodnih metodologija i pronalaze rješenja za njihovu implementaciju. Član 9 7. Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije Vrše se poslovi koji se odnose na međunarodnu saradnju i evropske integracije, s posebnim osvrtom na saradnju sa EUROSTAT-om i Evropskom unijom, međunarodnim organizacijama i međunarodnim finansijskim institucijama; organizuju praćenje njihovog rada i koordinaciju odnosa međunarodne saradnje i uključivanje statističkog sistema Crne Gore u međunarodne i evropske statističke tokove; sprovode aktivnosti za usklađivanje statističkog sistema shodno potrebama harmonizacije sa međunarodnim standardima i standardima Evropske Unije; pripremaju program razvoja međunarodne statističke saradnje; jačaju koordinaciju međunarodne saradnje i organizacionih jedinica Uprave; vrši poslove usmenog i pismenog prevoda sa engleskog i na engleski jezik, kao i lektorisanje prevoda; održavaju komunikaciju sa predstavnicima međunarodnih institucija u Crnoj Gori, sprovode organizaciju i koordinaciju posjeta, sastanaka i misija EUROSTAT-a. Član 0 8. Odjeljenje za implementaciju međunarodnih statističkih projekata Vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu, implementaciju, upravljanje i praćenje međunarodnih statističkih projekata u okviru Uprave; sprovode koordiniranje projekata u okviru sisitema zvanične statistike; organizuju pripremu i ažuriranje baze podataka iz djelokruga rada Odjeljenja, kao i održavanje i ažuriranje arhive finansijske i administrativne dokumentacije međunarodnih statističkih projekata. Član 9. Služba za opšte, kadrovske poslove i finansije Vrše se poslovi koji se odnose na: pravne, finansijske i računovodstvene, kadrovske poslove, poslove javnih nabavki; razvođenje i arhiviranje akata i predmeta. Služba učestvuje u izradi opštih akata Uprave; pripremu i objedinjavanje programa, planova rada i izvještaja o radu Uprave; pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima; vođenje personalne evidencije; druge organizacione, pravne, materijalno finansijske poslove, a posebno pripremu i izvršenje predračuna sredstava; izradu finansijskog plana; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom; vođenje poslovnih knjiga; izradu periodičnih obračuna i završnih računa; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru; blagajničko poslovanje; knjigovodstvene poslove; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem; javne nabavke; kancelarijske i pomoćne poslove i druge poslove u skladu sa propisima. 0

11 II SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA Član 2 Za vršenje poslova iz djelokruga Uprave za statistiku utvrđuju se službenička radna mjesta za 80 izvršilaca: Redni broj Naziv radnog mjesta i uslovi za obavljanje poslova Broj izvršilaca Opis poslova radnog mjesta Direktor/ica - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili devet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. Predstavlja, rukovodi i organizuje radom Uprave. SEKTOR ZA MAKROEKONOMSKE STATISTIKE, NACIONALNE RAČUNE I CIJENE 2 Pomoćnik/ca direktora/ice - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta, Nivo B. Rukovodi i koordinira rad u Sektoru; koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Sektoru; vrši najsloženije poslove u okviru rada Sektora. Vrši i druge poslove po nalogu direktora/ice.. ODSJEK MAKROEKONOMSKIH STATISTIKA I NACIONALNIH RAČUNA 3 Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije društvenih nauka Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju makroekonomskih statistika i nacionalnih računa i usklađivanje sa međunarodnim

12 rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije Nivo B. II - VII nivo kvalifikacije standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru makroekonomskih statistika i nacionalnih računa: Razvija nomenklatura; Definiše izvore podataka (statistički interni i administrativni) i ocjenjuju kvalitet; Kompilira nacionalne račune i osnovne makroekonomske agregate; Razvija Statistiku Evropskog sistema integrisane statistike o socijalnoj zaštiti; Preporučuju uvođenje dopunskih statističkih istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora potrebnih za izradu sveobuhvatnosti nacionalnih računa; Vrši obračun makroekonomskih agregata po institucionalnim sektorima; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru makroekonomskih statistika i nacionalnih računa: Razvija nomenklatura; Definiše izvore podataka (statistički interni i administrativni) i ocjenjuju kvalitet; Kompilira nacionalne račune i osnovne makroekonomske agregate; Preporučuju uvođenje dopunskih statističkih istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora potrebnih za izradu sveobuhvatnosti nacionalnih računa; Vrši obračun makroekonomskih agregata po institucionalnim sektorima; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru makroekonomskih statistika i nacionalnih računa: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura; Definiše izvore podataka (statistički interni i administrativni); Kompilira nacionalne račune i osnovne makroekonomske agregate; Preporučuju uvođenje 2

13 6 Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. dopunskih statističkih istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora potrebnih za izradu sveobuhvatnosti nacionalnih računa; Vrši obračun makroekonomskih agregata po institucionalnim sektorima; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru makroekonomskih statistika i nacionalnih računa: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura; Definiše izvore podataka (statistički interni i administrativni); Kompilira nacionalne račune i osnovne makroekonomske agregate; Preporučuju uvođenje dopunskih statističkih istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora potrebnih za izradu sveobuhvatnosti nacionalnih računa; Vrši obračun makroekonomskih agregata po institucionalnim sektorima; Vrši i druge poslove po nalogu.2. ODSJEK STATISTIKE KRATKOROČNIH INDIKATORA 7 8 Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju kratkoročnih indikatora i usklađivanje sa međunarodnim standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru kratkoročne statistike industrije: Razvija nomenklatura u okviru statistike industrije; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima; Vrši i druge poslove po nalogu 3

14 I - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Savjetnik/ca I - VI nivo kvalifikacije obrazovanja, - poznavanje rada na računaru. I - VII nivo kvalifikacije Nivo B. - VII nivo kvalifikacije - poznavanje rada na računaru. Vrši poslove u okviru kratkoročne statistike industrije: Razvija nomenklatura u okviru statistike industrije; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslova u okviru kratkoročne statistike građevinarstva: Razvija nomenklatura u okviru statistike građevinarstva; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru kratkoročne statistike građevinarstva: Razvija nomenklatura u okviru statistike građevinarstva; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru kratkoročne statistike investicija; Razvija nomenklatura u okviru statistike investicija; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku 4

15 I - VII nivo kvalifikacije Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru kratkoročne statistike investicija: Razvija nomenklatura u okviru statistike investicija; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru kratkoročne statistike trgovine na malo i statistike ostalih usluga: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike trgovine na malo i statistike ostalih usluga; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuje u poslovima u okviru kratkoročne statistike trgovine na malo i statistike ostalih usluga: Razvija nomenklatura u okviru statistike trgovine na malo i statistike ostalih usluga; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu 5

16 .3. ODSJEK ZA STATISTIKU CIJENA I SPOLJNE TRGOVINE Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju statistike cijena i usklađivanje sa međunarodnim standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike cijena: Razvija međunarodnu metodologiju i izračunava indeks pariteta kupovne moći (PPP) prema preporukama EUROSTATa i drugih međunarodnih organizacija, prati razvoj nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike spoljne trgovine: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura; Definiše izvore podataka (administrativne) i ocjenjuju njihov kvalitet; Vrši preuzimanje podatka; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu 29 I - VII nivo kvalifikacije Vrši poslove u okviru statistike cijena: Razvija međunarodnu metodologiju i izračunava nacionalni indeks potrošačkih cijena (CPI), indeks cijena proizvođača (PPI) i harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP), kao i indeksa izvoznih i uvoznih cijena prema preporukama 6

17 Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije Nivo B. II - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. EUROSTAT-a i drugih međunarodnih organizacija, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike spoljne trgovine: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura; Definiše izvore podataka (administrativne) i ocjenjuju njihov kvalitet; Vrši preuzimanje podatka; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike cijena: Razvija međunarodnu metodologiju i izračunava nacionalni indeks potrošačkih cijena (CPI), indeks cijena proizvođača (PPI), harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) i indeks pariteta kupovne moći (PPP) prema preporukama EUROSTAT-a i drugih međunarodnih organizacija, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru statistike cijena i spoljne trgovine: Razvija međunarodnu metodologiju i izračunava nacionalni indeks potrošačkih cijena (CPI), indeks cijena proizvođača (PPI), harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) i indeks pariteta kupovne moći (PPP) prema preporukama EUROSTATa i drugih međunarodnih organizacija, prati razvoj nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu pretpost. 7

18 2. SEKTOR STATISTIKE POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA, POSLOVNIH STATISTIKA I ŽIVOTNE SREDINE I ŠUMARSTVA 33 Pomoćnik/ca direktora/ice - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta, Nivo B. Rukovodi i koordinira rad u Sektoru; koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Sektoru; vrši najsloženije poslove u okviru rada Sektora. Vrši i druge poslove po nalogu direktora/ice. 2.. ODSJEK STATISTIKE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih Nivo B. 2 Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju statistike poljoprivrede i ribarstva i usklađivanje sa međunarodnim standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike poljoprivrede i ribarstva: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima; Vrši i druge poslove po nalogu 8

19 I - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških Nivo B. II - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih, društvenih ili tehničko-tehnoloških - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, 2 Vrši poslove u okviru statistike poljoprivrede i ribarstva: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike poljoprivrede i ribarstva: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike poljoprivrede i ribarstva: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru statistike poljoprivrede i ribarstva: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu 9

20 Nivo B ODSJEK EKONOMSKIH RAČUNA U POLJOPRIVREDI, ŠUMARSTVU I ŽIVOTNOJ SREDINI Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih Nivo B. Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini i usklađivanje sa međunarodnim standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru Odsjeka računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj nomenklatura; Definiše izvore podataka (statistički interni i administrativni) i ocjenjuju kvalitet; Kompilira ekonomske račune u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini; Preporučuju uvođenje dopunskih statističkih istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora potrebnih za izradu sveobuhvatnosti računa u poljoprivredi; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru Odsjeka računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj nomenklatura; Definiše izvore podataka (statistički interni i administrativni) i ocjenjuju kvalitet; Kompilira ekonomske račune u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini; Preporučuju uvođenje dopunskih statističkih istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora potrebnih za izradu sveobuhvatnosti računa u poljoprivredi; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i 20

21 45 46 II - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih, društvenih ili tehničko-tehnoloških - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru Odsjeka računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj nomenklatura; Definiše izvore podataka (statistički interni i administrativni); Kompilira ekonomske račune u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini; Preporučuju uvođenje dopunskih statističkih istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora potrebnih za izradu sveobuhvatnosti računa u poljoprivredi; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj nomenklatura; Definiše izvore podataka (statistički interni i administrativni); Kompilira ekonomske račune u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini; Preporučuju uvođenje dopunskih statističkih istraživanja radi pribavljanja dodatnih indikatora potrebnih za izradu sveobuhvatnosti računa u poljoprivredi; Vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog/e 2.3. ODSJEK POSLOVNIH STATISTIKA, STATISTIKE STRANIH FILIJALA I STRUKTURALNE BIZNIS STATISTIKE Načelnik/ca Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz - VII nivo kvalifikacije djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju poslovnih statistika, strukturalne biznis statistike i statistike stranih filijala i usklađivanje sa 47 međunarodnim standardima; pruža rukovođenja ili pet godina radnog stručna upustva; vrši poslove koji se iskustva na drugim poslovima, odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Nivo B. Vrši poslove u okviru kratkoročne 48 - VII nivo kvalifikacije statistike turizma: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike turizma; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, 2

22 Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. II - VII nivo kvalifikacije Nivo B. provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru kratkoročne statistike turizma: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike turizma; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru kratkoročne statistike energetike: Razvija nomenklatura u okviru statistike energetike; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru kratkoročne statistike energetike: Razvija nomenklatura u okviru statistike energetike; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu 22

23 VII nivo kvalifikacije Nivo B. II - VII nivo kvalifikacije Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, - znanje engleskog jezika-nivob. Vrši poslove u okviru kratkoročne statistike saobraćaja, veza i komunikacije: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike saobraćaja; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru kratkoročne statistike saobraćaja, veza i komunikacije: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike saobraćaja; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru strukturalne biznis statistike i statistike stranih filijala: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj nomenklatura; Definiše izvore podataka i ocjenjuju njihov kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru strukturalne biznis statistike i statistike stranih filijala: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike saobraćaja; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu 23

24 2.4. ODSJEK STATISTIKE ŽIVOTNE SREDINE I ŠUMARSTVA Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije društvenih ili tehničkotehnoloških rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih Nivo B. II - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju statistike životne sredine i šumarstva, kao i usklađivanje sa međunarodnim standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike životne sredine i šumarstva: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike životne sredine i šumarstva: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike životne sredine i šumarstva: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši 24

25 60 Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije poljoprivrednih ili društvenih - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike životne sredine i šumarstva: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu 3. SEKTOR SOCIJALNIH STATISTIKA I DEMOGRAFIJE 6 Pomoćnik/ca direktora/ice - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta, Nivo B. Rukovodi i koordinira rad u Sektoru; koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Sektoru; vrši najsloženije poslove u okviru rada Sektora. Vrši i druge poslove po nalogu direktora/ice. 3.. ODSJEK STATISTIKE DEMOGRAFIJE I MIGRACIJA 62 Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju statistike demografije i migracija i usklađivanje sa međunarodnim standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu 25

26 VII nivo kvalifikacije Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije Vrši poslove u okviru statistike demografije: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura i proizvodi osnovne demografske indikatore u okviru statistike migracija; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, kontrolu i statističku analizu podataka; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike demografije: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklature i proizvodi osnovne demografske indikatore u okviru statistike sklopljenih i razvedenih brakova kao i statistike polova; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, kontrolu i statističku analizu podataka; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike demografije: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura za pripremu i sprovođenje popisa; Definiše izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, kontrolu i statističku analizu podataka; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru statistike demografije: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike migracija i procjena broja 26

27 - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. stanovnika; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku statističku analizu podataka; Vrši i druge poslove po nalogu 3.2. ODSJEK STATISTIKE OBRAZOVANJA, KULTURE I PRAVOSUĐA Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije - poznavanje rada na računaru. Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa i usklađivanje sa međunarodnim standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike obrazovanja: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike obrazovanja; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike pravosuđa: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike pravosuđa; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava 69 - VII nivo kvalifikacije Nivo B. 27

28 VII nivo kvalifikacije - poznavanje rada na računaru. I - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike obrazovanja; Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike obrazovanja; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike kulture: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj nomenklatura u okviru statistike kulture; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, kontrolu i statističku analizu podataka; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj nomenklatura u okviru statistike migracija i procjena broja stanovnika; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku statističku analizu podataka; Vrši i druge poslove po nalogu 3.3. ODSJEK STATISTIKE TRŽIŠTA RADA 73 Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju statistike tržišta rada i usklađivanje sa međunarodnim standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu 28

29 Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije 2 Vrši poslove u okviru statistike tržišta rada: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike zarada; Definiše izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike tržišta rada: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike radne snage (ARS); Definiše izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike tržišta rada: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike radne snage (ARS); Definiše izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike tržišta rada: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike zarada; Definiše izvore 29

30 79 80 Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljen. Vrši poslove u okviru statistike tržišta rada: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike radne snage (ARS); Definiše izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru statistike tržišta rada: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike zarada; Definiše izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu 3.4. ODSJEK STATISTIKE USLOVA ŽIVOTA I SOCIJALNIH USLUGA 8 82 Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju statistike uslova života i socijalnih usluga i usklađivanje sa međunarodnim standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike uslova života i socijalnih usluga: Razvija nomenklatura u okviru statistike uslova 30

31 Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije Nivo B. života; Definiše izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike uslova života i socijalnih usluga: Razvija nomenklatura u okviru statistike uslova života; Definiše izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike uslova života i socijalnih usluga: Razvija nomenklatura u okviru statistike potrošnje domaćinstva; Definiše izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike uslova života i socijalnih usluga: Razvija nomenklatura u okviru statistike uslova života; Definiše izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu 3

32 86 Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. Učestvuju u poslovima u okviru statistike uslova života i socijalnih usluga: Razvija nomenklatura u okviru statistike socijalnih usluga; Definiše izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu 3.5. ODSJEK STATISTIKE INOVACIJA, POTROŠNJE DOMAĆINSTVA I ISTRAŽIVANJE O IKT-U Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije - poznavanje rada na računaru. I - VII nivo kvalifikacije Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju statistike inovacija, potrošnje domaćinstva i istraživanja o IKT-u i usklađivanje sa međunarodnim standardima; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa kao i prezentovanje i objašnjavanje podataka korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike potrošnje domaćinstva: Razvija međunarodnu metodologiju, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura u okviru statistike potrošnje domaćinstva; Definiše izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Prezentuje i objašnjava podatake korisnicima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru statistike inovacija i istraživanja o IKT-u i Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka i ocjenjuje kvalitet; Priprema uzorak za istraživanja u saradnji sa odsjekom za uzorak; Priprema upitnika za istraživanja; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog 32

33 90 9 Nivo B. materijala sa terena; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu II - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. Vrši poslove u okviru statistike inovacija i istraživanja o IKT-u: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru statistike inovacija i istraživanja o IKT-u: Razvija nomenklatura; Definiše administrativne izvore podataka; Priprema adresar; Vrši unos, obradu, provjeru i statističku analizu prikupljenog materijala sa terena; Vrši i druge poslove po nalogu 4. SEKTOR ZA INFORMATIČKU OBRADU PODATAKA 92 Pomoćnik/ca direktora/ice - VII nivo kvalifikacije društvenih, prirodnih ili tehničkotehnoloških rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta, Nivo B. Rukovodi i koordinira rad u Sektoru; koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Sektoru; vrši najsloženije poslove u okviru rada Sektora. Vrši i druge poslove po nalogu direktora/ice. 4.. ODSJEK ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE 93 Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na informaciono-komunikacione 33

34 prirodnih ili tehničko-tehnoloških rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških Nivo B. - VII nivo kvalifikacije društvenih ili tehničko-tehnoloških Nivo B. Savjetnik/ca I - VI nivo kvalifikacije obrazovanja Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških tehnologije; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa državnim organima; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka informaciono-komunikacione tehnologije: planiranje, izbor i implementaciju informatičkih tehnologija kojima će se unaprijediti obrada podataka statističkih istraživanja, izgraditi statističke baze podataka; razvoj novih i unapredjene postojećih aplikativnih rješenja za unos i obradu statističkih podataka; uvodi savremene metode diseminacije; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka informaciono-komunikacione tehnologije: planiranje, izbor i implementaciju informatičkih tehnologija kojima će se unaprijediti obrada podataka statističkih istraživanja, izgraditi statističke baze podataka; razvoj novih i unapredjene postojećih aplikativnih rješenja za unos i obradu statističkih podataka; uvodi savremene metode diseminacije; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka informaciono-komunikacione tehnologije: implementaciju informatičkih tehnologija kojima će se unaprijediti obrada podataka statističkih istraživanja, izgraditi statističke baze podataka; razvoj novih i unapredjene postojećih aplikativnih rješenja za unos i obradu statističkih podataka; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka informaciono-komunikacione tehnologije: planiranje, izbor i implementaciju informatičkih tehnologija kojima će se unaprijediti obrada podataka statističkih istraživanja, izgraditi statističke baze podataka; razvoj novih i unapredjene postojećih aplikativnih rješenja za unos i obradu statističkih podataka; uvodi savremene metode diseminacije; Vrši i druge poslove po nalogu 34

35 Nivo B. II - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. 2 Vrši poslove u okviru odsjeka informaciono-komunikacione tehnologije: implementaciju informatičkih tehnologija kojima će se unaprijediti obrada podataka statističkih istraživanja, izgraditi statističke baze podataka; razvoj novih i unapredjene postojećih aplikativnih rješenja za unos i obradu statističkih podataka; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru odsjeka informaciono-komunikacione tehnologije: implementaciju informatičkih tehnologija kojima će se unaprijediti obrada podataka statističkih istraživanja, izgraditi statističke baze podataka; razvoj novih i unapredjene postojećih aplikativnih rješenja za unos i obradu statističkih podataka; Vrši i druge poslove po nalogu 4.2. ODSJEK ZA STATISTIČKI UZORAK Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na statistički uzorak; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa državnim organima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka za uzorak: Definiše dizajn uzorka za statistička istraživanja bazirana na uzorku; učestvuje u pripremi okvira za izbor uzorka, određuje tip, veličinu i alokaciju uzorka, vrši izbor uzorka; izračunava ocjene parametara i njihove standardne greške; prati realizaciju kontrole kvaliteta podataka; učestvuje u ocjenjivanju parametara kontrole kvaliteta podataka i u analizi rezultata; pimjenjuje 35

36 Nivo B. I - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških Nivo B. II - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških međunarodne preporuke i standarde iz oblasti metodologije uzorka i kontrole kvaliteta podataka; učestvuje u istraživanjima međuzavisnosti ekonomskih serija; implementira teorijske i informatičke metode i iskustva na vremenske serije; učestvuje u statističko analitičkim poslovima u oblasti vremenskih serija i primjeni matematičko statističkih i ekonometrijskih modela; učestvuje u izboru pogodnih vremenskih serija za desezonaciju. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka za uzorak: Definiše dizajn uzorka za statistička istraživanja bazirana na uzorku; učestvuje u pripremi okvira za izbor uzorka, određuje tip, veličinu i alokaciju uzorka, vrši izbor uzorka; izračunava ocjene parametara i njihove standardne greške; prati realizaciju kontrole kvaliteta podataka; učestvuje u ocjenjivanju parametara kontrole kvaliteta podataka i u analizi rezultata; pimjenjuje međunarodne preporuke i standarde iz oblasti metodologije uzorka i kontrole kvaliteta podataka; učestvuje u istraživanjima međuzavisnosti ekonomskih serija; implementira teorijske i informatičke metode i iskustva na vremenske serije; učestvuje u statističko analitičkim poslovima u oblasti vremenskih serija i primjeni matematičko statističkih i ekonometrijskih modela; učestvuje u izboru pogodnih vremenskih serija za desezonaciju. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka za uzorak: učestvuje u definisanju dizajna uzorka za statistička istraživanja bazirana na uzorku; učestvuje u pripremi okvira za izbor uzorka, određuje tip, veličinu i alokaciju uzorka, vrši izbor uzorka; izračunava ocjene parametara i njihove standardne greške; prati realizaciju kontrole kvaliteta podataka; učestvuje u ocjenjivanju parametara kontrole kvaliteta podataka i u analizi rezultata; pimjenjuje međunarodne preporuke i standarde iz oblasti metodologije uzorka i kontrole kvaliteta podataka. Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru odsjeka za uzorak: učestvuje u definisanju dizajna uzorka za statistička istraživanja bazirana na uzorku; učestvuje u pripremi okvira za izbor uzorka, određuje tip, veličinu i alokaciju uzorka, vrši izbor 36

37 - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. uzorka; izračunava ocjene parametara i njihove standardne greške; prati realizaciju kontrole kvaliteta podataka; učestvuje u ocjenjivanju parametara kontrole kvaliteta podataka i u analizi rezultata; pimjenjuje međunarodne preporuke i standarde iz oblasti metodologije uzorka i kontrole kvaliteta podataka. Vrši i druge poslove po nalogu 4.3. ODSJEK ZA INFORMACIONO-TEHNIČKU PODRŠKU STATISTIČKOM PROIZVODU Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških Nivo B. Savjetnik/ca I - VI nivo kvalifikacije obrazovanja - znanje engleskog - Nivo B. Samostalni/a referent/kinja - IV nivo kvalifikacije obrazovanja, 2 Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na informatičko-tehničku podršku statističkom proizvodu; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa državnim organima. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka za informaciono - tehničku podršku statističkom proizvodu: Vrši planiranje neophodne IT opreme na godišnjem nivou, učestvuje u nabavci, implementaciji i održavanju računarskih resursa koji služe izgradnji i stalnom unaprjeđenju statističkog informacionog okvira; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuje u vršenju poslova u okviru odsjeka za informaciono - tehničku podršku statističkom proizvodu: učestvuje u nabavci, implementaciji i održavanju računarskih resursa koji služe izgradnji i stalnom unaprjeđenju statističkog informacionog okvira; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na vođenje evidencija o informaciono tehnološkim podrškama: vodi evidenciju zahtjeva za podacima koji pristužu na zvaničnan mejl institucije; vodi evidenciju publikacija, saopštenja i ostalih informacija objavljenih na zvaničnom sajtu; štampanje obrazaca za potrebe Uprave; 37

38 6 - poznavanje rada na računaru. Samostalni/a referent/kinja - IV nivo kvalifikacije obrazovanja, - poznavanje rada na računaru. štampanje svih saopštenja i publikacija, koje Uprava izdaje; štampanje Mjesečnih statističkih pregled (2 brojeva godišnje); šivenje knjiga (klamerica); obradu (rezanje) odštampanog materijala na grafičkom nožu; pripremu i umnožavanje statističkih obrazaca i ostalih materijala; spiralni povez i ostala koričenja (meki povez); Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog. Vrši poslove koji se odnose na kompletiranje novim izdanjima stručne biblioteke Uprave; primanje i izdavanje materijala; vođenje magacinskog knjigovodstva u vezi sa nabavkom IT opreme (po količini) o prijemu i izlazu materijala, sitnog inventara i publikacija iz magacina; usaglašavanje stanja magacinskog knjigovodstva u vezi sa nabavkom IT opreme sa stvarnim stanjem; čuvanje statističke dokumentacije i staranje o njenom korišćenju; izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala; Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog. 5. SEKTOR ZA KOORDINACIJU STATISTIČKIH IZVORA PODATAKA 7 Pomoćnik/ca direktora/ice - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta, Nivo B. Rukovodi i koordinira rad u Sektoru; koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Sektoru; vrši najsloženije poslove u okviru rada Sektora. Vrši i druge poslove po nalogu direktora/ice. 5.. ODSJEK ZA NACIONALNU KOORDINACIJU STATISTIČKIH IZVORA PODATAKA 8 Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na nacionalnu koordinaciju statističkih izvora podataka; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa državnim organima; Vrši i druge poslove po nalogu 38

39 Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo A 2. II - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. 2 Vrši poslove u okviru odsjeka nacionalne koordinacije statističkih izvora podataka: proprema predloge Memorandume o saradnji sa ostalim relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama; vrši prikupljanje i objedinjavanje podataka od strane ostalih sektora u cilju pripreme i izrade Godišnjeg izvještaja o radu Uprave za statistiku; Radi na harmonizaciji crnogorskog statističkog sistema u skladu sa evropskim i svjetskim standardima, Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka nacionalne koordinacije statističkim izvorima podataka: učestvuje u prikupljanju i objedinjavanju podataka od strane ostalih sektora u cilju pripreme i izrade Godišnjeg plana i Programa statističkih istraživanja i drugih zvaničnih dokumentata Uprave za statistiku; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru odsjeka nacionalne koordinacije statističkim izvorima podataka: učestvuje u prikupljanju i objedinjavanju podataka od strane ostalih sektora u cilju pripreme i izrade Godišnjeg plana i Programa statističkih istraživanja i drugih zvaničnih dokumentata Uprave za statistiku; Vrši i druge poslove po nalogu 5.2. ODSJEK ZA STATISTIČKE REGISTRE I KLASIFIKACIJE 23 Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na statističke registre i klasifikacije; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa državnim organima; Vrši i druge poslove po nalogu 39

40 Nivo B. - VII nivo kvalifikacije prirodnih ili tehničko-tehnoloških Nivo B. - VII nivo kvalifikacije - najmanje pet godine radnog - poznavanje rada na računaru. I - VII nivo kvalifikacije Nivo B. II - VII nivo kvalifikacije Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije Vrši poslove u okviru odsjeka za registre: Vrši poslove uvođenja i vođenja statističkog teritorijalnog registra, vođenja i održavanja baze statističkih standarda i klasifikacija i druge poslove iz djelokruga Odsjeka; Razvija međunarodnu metodologiju za razvoj, unapređenje i ažuriranje statističkog teritorijalnog registra, prati razvoj nomenklatura; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka za registre, koji se odnose na Administrativni registar: vrši poslove vođenja administrativnog registra. Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka koja se odnose na Administrativni registar; vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka za registre: Vrši poslove uvođenja i vođenja statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava, vođenja i održavanja baze statističkih standarda i klasifikacija i druge poslove iz djelokruga Odsjeka; Razvija međunarodnu metodologiju za razvoj, unapređenje i ažuriranje registra poljoprivrednih gazdinstava, prati razvoj nomenklatura; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove u okviru odsjeka za registre: Vrši poslove uvođenja i vođenja statističkog biznis registra, vođenja i održavanja baze statističkih standarda i klasifikacija i druge poslove iz djelokruga Odsjeka;, prati razvoj međunarodnih klasifikacija i nomenklatura; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru odsjeka za registre: Vrši poslove uvođenja i vođenja statističkog biznis registra, 40

41 - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. registra poljoprivrednih gazdinstava i statističkog teritorijalnog registra; vođenja i održavanja baze statističkih standarda i klasifikacija i druge poslove iz djelokruga Odsjeka; prati razvoj nomenklatura; Vrši pripremu podataka za publikovanje, razmjenu i diseminaciju statističkih podataka u skladu sa međunarodnom praksom; Vrši i druge poslove po nalogu 5.3. ODSJEK ZA PRIKUPLJANJE I UNOS PODATAKA Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije društvenih, prirodnih ili tehničkotehnoloških rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije - poznavanje rada na računaru. 7 - VII nivo kvalifikacije društvenih ili poljoprivrednih Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odsjeku, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na prikupljanja i unosa podataka; pruža stručna uputstva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa državnim organima; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na distribuciju obrazaca, prikupljanje i kontrolu podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši poslove koji se odnose organizaciji i kontrolu prikupljenog materijala sa terena unosa podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši poslove koji se odnose unos i provjeru prikupljenog materijala sa terena unosa podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na distribuciju obrazaca, prikupljanje i kontrolu podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši poslove koji se odnose organizaciji i kontrolu prikupljenog materijala sa terena unosa podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom 4

42 poznavanje rada na računaru. prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši poslove koji se odnose unos i provjeru prikupljenog materijala sa terena unosa podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši i druge poslove po nalogu - VII nivo kvalifikacije društvenih ili tehničko-tehnoloških - poznavanje rada na računaru. Savjetnik/ca I - VI nivo kvalifikacije obrazovanja - poznavanje rada na računaru. Samostalni/a referent/kinja - IV nivo kvalifikacije obrazovanja, - poznavanje rada na računaru. Samostalni/a referent/kinja 5 0 Vrši poslove koji se odnose na distribuciju obrazaca, prikupljanje i kontrolu podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši poslove koji se odnose organizaciji i kontrolu prikupljenog materijala sa terena unosa podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši poslove koji se odnose unos i provjeru prikupljenog materijala sa terena unosa podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na distribuciju obrazaca, prikupljanje i provjeru prikupljenog materijala sa terena prikupljenih podataka za sva statistička istraživanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši poslove koji se odnose unos i provjeru prikupljenog materijala sa terena unosa podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u vršenju poslova koji se odnose na distribuciju obrazaca, prikupljanje i provjeru prikupljenog materijala sa terena prikupljenih podataka za sva statistička istraživanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši poslove koji se odnose unos i provjeru prikupljenog materijala sa terena unosa podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u vršenju poslova koji se odnose na distribuciju obrazaca, 42

43 - IV nivo kvalifikacije obrazovanja, - poznavanje rada na računaru. prikupljanje i provjeru prikupljenog materijala sa terena prikupljenih podataka za sva statistička istraživanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Vrši poslove koji se odnose unos i provjeru prikupljenog materijala sa terena unosa podataka za sva statistička istraživanja sprovedene metodom prikupljanja u svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore; Mijenja sekretaricu direktora/ice u njenom odsustvu; Vrši i druge poslove po nalogu 6. ODJELJENJE ZA DISEMINACIJU I UPRAVLJANJE STATISTIČKIM BAZAMA PODATAKA I KVALITETOM Načelnik/ca Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odjeljenju, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjeljenja koji se odnose na diseminaciju i upravljanje statističkim bazama podataka kao i najsloženije poslove koji se odnose na upravljanje kvalitetom; pruža stručna 55 upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa državnim organima. Vrši i druge poslove po nalogu direktora/ice VII nivo kvalifikacije društvenih, prirodnih ili tehničkotehnoloških rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo B. - VII nivo kvalifikacije društvenih, prirodnih ili tehničkotehnoloških Nivo B. - VII nivo kvalifikacije Nivo B. I Vrši poslove koji se odnose na: obavljanju poslova projektovanja i izgradnje baza podataka, projektovanja i razvoja lokalnih baza podataka; održavanja integriteta baza podataka; razvijanju i dokumentaciji standarda za upotrebu i zaštitu baze podataka, definisanju backup i recovery procedura; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na: obavljanju poslova revizije i praćenja implementacije metodologija i standarda, kao i principa zvanične statistike; razvijanju dokumentacije i standarda za reviziju i praćenje implementacije metodologija i standarda, kao i principa zvanične statistike; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na: predstavljanje Uprave u javnosti; 43

44 VII nivo kvalifikacije društvenih, prirodnih ili tehničkotehnoloških Nivo B. II - VII nivo kvalifikacije društvenih, prirodnih ili tehničkotehnoloških Nivo B. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije društvenih, prirodnih ili tehničkotehnoloških - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. organizuje konferencije za štampu; odgovara na zahtjeve novinara i građana; priprema podatke za potrebe međunarodnih organizacija; daje obavještenja korisnicima koji neposredno istražuju podatke i kontaktira medijske institucije radi efikasne ponude statističkih informacija. Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na: statističku diseminaciju podataka: idejno osmišljavanje i uređivanje publikacija koje izdaje Uprava (saopštenja, Mjesečni statistički pregled, Statistički godišnjak i ostale periodične publikacije); obavlja poslove vezane za organizovanje, pripremu i uređivanje materijala za konferencije za štampu; stara se o blagovremenom objavljivanju publikacija; planira i uređuje periodične publikacije; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuju u poslovima u okviru organizovanja i koordiniranja rada Uprave u dijelu upravljanja kvalitetom kroz praćenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike; razvija interne procedure za proširivanje znanja po pitanju statističkog kvaliteta i vještina u procesu prikupljanja, obrade i diseminacije zvanične statistike, sa posebnim akcentom na upravljanje kvalitetom; unaprijeđuje standardizaciju statističkih procesa kroz razvoj postojećih i usvajanje novih procedura i uputstava kojima se standardizuje proces proizvodnje zvanične statistike. Prate razvoj međunarodnih metodologija i pronalaze rješenja za njihovu implementaciju; Vrši i druge poslove po nalogu 8. ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE 6 Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije društvenih ili humanističkih rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odjeljenju, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjeljenja koji se odnose na međunarodnu saradnju i evropske integracije; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa državnim organima; Vrši i druge poslove po nalogu direktora/ice. 44

45 Nivo C. - VII nivo kvalifikacije društvenih ili humanističkih Nivo C. - VII nivo kvalifikacije društvenih ili humanističkih Nivo C. I - VII nivo kvalifikacije društvenih ili humanističkih Nivo C. Viši/a savjetnik/ca III Vrši poslove uključivanja statističkog sistema u međunarodne i evropske statističke tokove; usklađivanja statističkog sistema shodno potrebama harmonizacije sa međunarodnim standardima i standardima Evropske Unije; pripremanje programa međunarodne statističke saradnje; izvršavanje obaveza prema međunarodnim organizacijama oko dostavljanja podataka; obavlja analitičke, stručne i dokumentacione poslove koji se odnose na saradnju sa Eurostatom, obavlja analitičke, stručne i dokumentacione poslove koji se odnose na saradnju sa međunarodnim organizacijama i međunarodnim finansijskim institucijama, vrši obradu materijala sa engleskog jezika; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove uključivanja statističkog sistema u međunarodne i evropske statističke tokove; izvršavanje obaveza prema međunarodnim organizacijama oko dostavljanja podataka; obavlja analitičke, stručne i dokumentacione poslove koji se odnose na saradnju sa Eurostatom, obavlja analitičke, stručne i dokumentacione poslove koji se odnose na saradnju sa međunarodnim organizacijama i međunarodnim institucijama; objedinjuje podatke i dokumenta drugih organizacionih jedinica za potrebe pripreme izveštaja za proces EU integracija; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove uključivanja statističkog sistema u međunarodne i evropske statističke tokove; izvršavanje obaveza prema međunarodnim organizacijama oko dostavljanja podataka; obavlja analitičke, stručne i dokumentacione poslove koji se odnose na saradnju sa Eurostatom, obavlja analitičke, stručne i dokumentacione poslove koji se odnose na saradnju sa međunarodnim organizacijama i međunarodnim institucijama; objedinjuje podatke i dokumenta drugih organizacionih jedinica za potrebe pripreme izveštaja za proces EU integracija; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuje u poslovima izvršavanja obaveza prema međunarodnim 45

46 - VII nivo kvalifikacije društvenih ili humanističkih - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. organizacijama oko dostavljanja podataka; obavlja analitičke, stručne i dokumentacione poslove koji se odnose na saradnju sa Eurostatom, stručne i dokumentacione poslove koji se odnose na saradnju sa međunarodnim organizacijama i međunarodnim institucijama; priprema izveštaje za proces EU integracija; arhivira i vodi evidencije poslova koji se odnose na EU integracije i međunarodnu saradnju; Vrši i druge poslove po nalogu 9. ODJELJENJE ZA IMPLEMENTACIJU MEĐUNARODNIH STATISTIČKIH PROJEKATA Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije društvenih ili humanističkih rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, Nivo C. - VII nivo kvalifikacije društvenih ili humanističkih Nivo C. I - VII nivo kvalifikacije društvenih ili humanističkih Nivo C. Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Odjeljenju, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka koji se odnose na planiranje, koordinaciju i implementaciju predpristupnih fondova kao i ostalih međunarodnih statističkih projekata; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa državnim organima; Vrši i druge poslove po nalogu direktora/ice. Vrši poslove pripreme i praćenja međunarodnih statističkih projekata pomoći; Priprema u saradnji sa sektorima predloge projekata; Priprema i vodi neophodnu dokumentaciju projekata; Arhivira projektnu dokumentaciju priprema izvještaje o statističkim projektima pomoći u saradnji sa relevantnim sektorima; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove pripreme i praćenja međunarodnih statističkih projekata pomoći; Priprema u saradnji sa sektorima predloge projekata; Priprema i vodi neophodnu dokumentaciju projekata; Arhivira projektnu dokumentaciju priprema izvještaje o statističkim projektima pomoći u saradnji sa relevantnim sektorima; Vrši i druge poslove po nalogu 46

47 69 70 II - VII nivo kvalifikacije društvenih ili humanističkih Nivo C. Viši/a savjetnik/ca III - VII nivo kvalifikacije društvenih ili humanističkih - najmanje jedna godina radnog u VII ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, Nivo B. Učestvuje u pripremi i praćenju međunarodnih statističkih projekata pomoći; Priprema u saradnji sa sektorima predloge projekata; Priprema i vodi neophodnu dokumentaciju projekata; Arhivira projektnu dokumentaciju priprema izvještaje o statističkim projektima pomoći u saradnji sa relevantnim sektorima; Vrši i druge poslove po nalogu Učestvuje u pripremi i praćenju međunarodnih statističkih projekata pomoći; Priprema u saradnji sa sektorima predloge projekata; Priprema i vodi neophodnu dokumentaciju projekata; Arhivira projektnu dokumentaciju priprema izvještaje o statističkim projektima pomoći u saradnji sa relevantnim sektorima; Vrši i druge poslove po nalogu 0. SLUŽBA ZA OPŠTE, KADROVSKE POSLOVE I FINANSIJE 7 72 Načelnik/ca - VII nivo kvalifikacije rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima, - poznavanje rada na računaru. Samostalni/a referent/kinja - IV nivo kvalifikacije obrazovanja, - poznavanje rada na računaru. Koordinira i usmjerava rad izvršilaca u Službi, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Službe koji se odnose na opšte, kadrovske poslove i finansije; pruža stručna upustva; vrši poslove koji se odnose na komunikaciju sa drugim organizacionim jedinicama; saradnju sa državnim organima; Vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodnim pristupom informacija i zahtjevima nevladinih organizacija; Vrši i druge poslove po nalogu direktora/ice. Vrši poslove koji se odnose na primanje, otvaranje i arhiviranje pošte za direktora/icu; tehničku pripremu (kompletira, uručuje, odlaže i čuva) materijala za potrebe održavanja sastanaka kojima prisustvuje direktor/ica; posredovanja u obavljanju telefonskih razgovora i prijema stranaka kod direktora/ice; vođenja rokovnika obaveza i sastanaka direktora/ice; vodi evidenciju zaključaka Vlade koji se dostavljaju Upravi; Vrši i druge poslove po nalogu direktora/ice. 47

48 VII nivo kvalifikacije Nivo B. Viši/a namještenik/ca I - IV nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje jedna godina radnog - položen vozački ispit za ''B'' kategoriju. - VII nivo kvalifikacije društvenih nauka pravo, - poznavanje rada na računaru. - VII nivo kvalifikacije društvenih nauka ekonomija, - poznavanje rada na računaru. Vrši poslove koji se odnose na: praćenje propisa i opštih akata Uprave; pripremu i izradu izvještja i drugih dokumenata iz nadležnosti Službe; objedinjavanje planova i programa; obavlja poslove kontakt osobe za saradnju sa nevladinim organizacijama; obavlja poslove posrednika po Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu; pripremu i sprovođenje Plana integriteta; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši po potrebi poslove koji se odnose na: prevoz zaposlenih ili materijala u cilju obavljanja službenih poslova, kurirske poslove; priprema vozila i vođenje računa o potrebama servisiranja, odgovoran je za tehničku ispravnost vozila; vožnju obavlja samo prema putnom nalogu, vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog. Vrši poslove koji se odnose na: pripremu rješenja o zasnivanju iii prestanku radnog odnosa državnih službenika i namještenika, rješenja o pravima i obavezama izvršilaca; pripremi dopisa za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; prijavljivanje zaposlenih kod nadležnih fondova i Poreske uprave; vođenje evidencije iz radnih odnosa; učestvovanje u pripremi programa obuke državnih službenika i namještenika; saradnju sa Upravom za kadrove po pitanju javnih oglasa, konkursa i obuke službenika; ažuriranje podataka u Centralnoj kadrovskoj evidenciji; predlaganje mjera za unaprjeđenje kvaliteta, efikasnosti, ažurnosti i profesionalnosti u obavljanju poslova državnih službenika i namještenika; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na: računovodstveno i finansijsko poslovanje Uprave; pripremu i izvršenje predračuna sredstava; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti predloga ili zahtjeva za plaćanje državnim novcem; ažurno vođenje računovodstvenih i finansijskih poslova; usaglašavanje knigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza; čuvanje i arhiviranje knigovodstvene dokumentacije. Vrši i druge poslove po nalogu 48

49 II - VII nivo kvalifikacije društvenih nauka - ekonomija Nivo B. Samostalni/a referent/kinja - IV nivo kvalifikacije obrazovanja, - položen stručni ispit za sertifikovanog računovođu u javnom sektoru, - poznavanje rada na računaru. - VII nivo kvalifikacije - položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki, - poznavanje rada na računaru. Samostalni/a referent/kinja - IV nivo kvalifikacije obrazovanja, - poznavanje rada na računaru. Vrši poslove koji se odnose na: računovodstveno i finansijsko poslovanje Uprave; pripremu i izvršenje predračuna sredstava; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru; ažurno vođenje računovodstvenih i finansijskih poslova; usaglašavanje knigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza; čuvanje i arhiviranje knigovodstvene dokumentacije; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na: računovodstveno i finansijsko poslovanje Uprave; pripremu i izvršenje predračuna sredstava; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru; ažurno vođenje računovodstvenih i finansijskih poslova; usaglašavanje knigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza; čuvanje i arhiviranje knigovodstvene dokumentacije; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na: pripremu i izmjenu plana javnih nabavki i teksta odluke o pokretanju postupka javnih nabavki; davanje ponuđačima tenderske dokumentacije; stručno administrativne poslove u realizaciji i sprovođenju postupka javnih nabavki; odgovornost u postupcima javnih nabavki male vrijednosti; čuvanje dokumentacije; vođenje evidencije javnih nabavki i pripremu i dostavljanje izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama pretpostavljenom i nadležnom organu uprave; objavljivanje u zakonskim rokovima, na portalu Uprave za javne nabavke, poziva za javno nadmetanje, izmjena poziva, odluka o dodjeli ugovora, odluka o obustavi postupka, odluka o poništavanju postupka, zaključenih ugovora; članstvo u tenderskoj komisiji; praćenje izvršenja poslova javne nabavke; Vrši i druge poslove po nalogu Vrši poslove koji se odnose na: arhiviranje i odlaganje u arhivski depo gotovih predmeta, u skladu sa Listom registraturskog materijala; preuzima pošiljke i pakete Uprave; raznošenje i upisivanje pošte organizacionim jedinicama u interne dostavne knjige; slanje svih pošiljki i upisivanje u odgovarajuće evidencije; Vrši i druge poslove po nalogu 49

50 Za lica iz stava ovog člana vrši se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina u skladu sa propisom Vlade. Član 3 U Upravi za statistiku se, radi stručnog osposobljavanja, može zaposliti jedan ili više pripravnika sa IV, V, VI ili VII nivoom kvalifikacije obrazovanja. III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 4 Raspored službenika Uprave za statistiku saglasno ovom Pravilniku, izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. Član 5 Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za statistiku broj: od 3. jula 204.godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za statistiku broj: od 28. septembra 205.godine. Član 6 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Uprave za statistiku, a nakon utvrđivanja od strane Vlade Crne Gore. Broj: Podgorica, godine D I R E K T O R I C A dr Gordana Radojević O B R A Z LO Ž E Nj E Uprava za statistiku, kao samostalan organ uprave, u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ( SL. list CG, br. 87/8), vrši poslove Uprave koji su utvrđeni Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike Crne Gore ( Sl. list CG, br. 8/2), a odnose se na: ) proizvodnju i diseminaciju makroekonomske statistike i nacionalnih računa, proizvodnju poslovnih statistika, proizvodnju demografske i socijalne statistike, sprovođenje popisa, istraživanje domaćinstava, istraživanja koja se 50

51 odnose na ekonomiju, životnu sredinu i poljoprivredu, kao i druga istraživanja utvrđena programom, osim istraživanja koja su u nadležnosti Centralne banke Crne Gore, sa izuzetkom određenih istraživanja iz finansijskog sektora; 2) razvoj statističkog sistema; 3) koordinaciju, izradu stručnih osnova i saradnju u realizaciji strategije razvoja zvanične statistike, programa i godišnjeg plana zvanične statistike izvještaja o izvršenju programa i godišnjeg plana, kao i stručnih osnova za izradu podzakonskih akata; 4) praćenje sprovođenja principa Evropskog kodeksa Prakse; 5) određivanje, ažuriranje i održavanje sistema metodoloških osnova, nomenklatura i klasifikacija i njihove usklađenosti u saradnji sa drugim proizvođačima zvanične statistike, praćenje primjene metodologije i davanje uputstava drugim proizvođačima zvanične statistike o primjeni metodologije; 6) obaveze iz međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti utvrđenih programom; 7) proizvodnju osnovnih statističkih informacija i podataka o saradnji sa drugim proizvođačima zvanične statistike u skladu sa programom, korišćenje izvora podataka, administrativnih izvora podataka i podataka dobijenih metodom stalnog praćenja i posmatranja prikupljenih od proizvođača zvanične statistike; 8) uspostavljanje i vođenje statističkih registara i statističkih baza podataka; 9) praćenje i sprovođenje kontrole kvaliteta statističkih podataka i informacija; 0) statističku analizu i tumačenje statističkih rezultata; ) organizovanje razmjene rezultata i metodoloških osnova zvanične statistike sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, osim ako u pojedinim slučajevima za to nije ovlašćen drugi proizvođač zvanične statistike, odnosno ako posebnim zakonom nije drukčije određeno; 2) učestvovanje u aktivnostima koje se odnose na uspostavljanje novih ili ukidanje postojećih administrativnih izvora podataka ili u aktivnostima koje se odnose na izvore, čiji se podaci zasnivaju na stalnom praćenju i posmatranju, a koji su relevantni za zvaničnu statistiku. U proteklom periodu povećavali su se poslovi Uprave za statistiku, posebno zbog činjenice da je Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike Crne Gore ( Sl. list CG, br.8/2), definisan kao glavni nosilac i diseminator statističkih podatka, kao i odgovorni stručni nosilac, organizator i koordinator sistema zvanične statistike i predstavlja zvaničnu statistiku Crne Gore u međunarodnom statističkom sistemu. Proces sticanja statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju zahtijevao je između ostalog i reformu javne uprave, a jedan od važnih segmenata u ostvarivanju tih ciljeva jeste jačanje statističkog sistema. Na potrebu jačanja statističkog sistema ukazala je i Evropska komisija u svojim Izvještajima o napretku gdje se ističe da je Uprava za statistiku ostvarila vidljiv napredak, ali da u cilju daljeg razvoja i jačanja ima neophodnost povećanja ljudskih, prostornih i finansijskih kapaciteta. Predlogom novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji utvrđena je nova organizacija u cilju efikasnijeg i efektivnijeg ostvarivanja procesa rada u Upravi prema kojoj se poslovi organizuju u okviru pet Sektora: Sektor za makroekonomske statistike, nacionalne račune i cijene, Sektor statistike poljoprivrede, ribarstva, poslovnih statistika i životne sredine i šumarstva, Sektor socijalnih statistika i demografije, Sektor za informatičku obradu podataka i Sektor za koordinaciju statističkih izvora podataka; kao i tri Odjeljenja: Odjeljenje za diseminaciju i upravljanje statističkim bazama podataka i kvalitetom, Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije i Odjeljenje za implementaciju međunarodnih statističkih projekata, i jedna Služba za opšte, kadrovske poslove i finansije. Upravu za statistiku predstavlja, rukovodi i organizuje njenim radom direktor/ica. Poslovi u okviru Sektora za makroekonomske statistike, nacionalne račune i cijene organizovani su u tri Odsjeka i to: Odsjek makroekonomskih statistika i nacionalnih računa, Odsjek statistike kratkoročnih indikatora i Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine. U ovom Sektoru sistematizovana su radna mjesta za 3 izvršilaca. Sektorom rukovodi pomoćnik/ca direktora/ice. Rad Odsjeka koordiniraju načelnici/e. 5

52 Poslovi u okviru Sektora statistike poljoprivrede, ribarstva, poslovnih statistika i životne sredine i šumarstva organizovani su u četri Odsjeka i to: Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva, Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini, Odsjek poslovnih statistika i statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike i Odsjek statistike životne sredine i šumarstva. U ovom Sektoru sistematizovana su radna mjesta za 28 izvršilaca. Sektorom rukovodi pomoćnik/ca direktora/ice. Rad Odsjeka koordiniraju načelnici/e. Poslovi u okviru Sektora socijalnih statistika i demografije organizovani su u pet Odsjeka i to: Odsjek statistike demografije i migracija, Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa, Odsjek statistike tržišta rada, Odsjek statistike uslova života i socijalnih usluga, i Odsjek statistike inovacija, potrošnje domaćinstva i istraživanje o IKT-u. U ovom Sektoru sistematizovana su radna mjesta za 3 izvršilaca. Sektorom rukovodi pomoćnik/ca direktora/ice. Rad Odsjeka koordiniraju načelnici/e. Poslovi u okviru Sektora za informatičku obradu podataka organizovani su u tri Odsjeka i to: Odsjek za informaciono-komunikacionu tehnologiju, Odsjek za statistički uzorak i Odsjek za informaciono-tehničku podršku statističkom proizvodu. U ovom Sektoru sistematizovana su radna mjesta za 25 izvršilaca. Sektorom rukovodi pomoćnik/ca direktora/ice. Rad Odsjeka koordiniraju načelnici/e. Poslovi u okviru Sektora za koordinaciju statističkih izvora podataka organizovani su u tri Odsjeka i to: Odsjek za nacionalnu koordinaciju statističkih izvora podataka, Odsjek za statističke registre i klasifikacije i Odsjek za prikupljanje i unos podataka. U ovom Sektoru sistematizovana su radna mjesta za 38 izvršilaca. Sektorom rukovodi pomoćnik/ca direktora/ice. Rad Odsjeka koordiniraju načelnici/e. U Odjeljenju za diseminaciju i upravljanje statističkim bazama podataka i kvalitetom, sistematizovana su 6 radih mjesta. Rad Odjeljenja koordinira načelnik/ca. U Odjeljenju za međunarodnu saradnju i evropske integracije sistematizovana su 5 radih mjesta. Rad Odjeljenja koordinira načelnik/ca. U Odjeljenju za implementaciju međunarodnih statističkih projekata sistematizovana su 5 radih mjesta. Rad Odjeljenja koordinira načelnik/ca. U Službi za opšte poslove i finansije sistematizovana su radna mjesta za 0 izvršilaca. Rad Službe koordinira načelnik/ca. Na osnovu Plana optimizacije javne uprave , Uprava za statistiku je nastojala da kroz sistematizaciju predvidi optimalan broj službenika koji su neophodni za obavljanje redovnih aktivnosti i zadataka i shodno tome sistematizovana su radna mjesta za ukupno 80 izvršioca uključujući i starješinu, što predstavlja smanjenje od 0%. U Upravi za statistiku na neodređeno vrijeme zaposleno je 03 službenika. Predlogom Pravilnika je predviđeno da u Upravi može biti angažovan, radi obuke jedan ili više pripravnika. 52

53 53

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 1. Назив квалификације: Финансијски администратор 2. Подручје рада: Економија, право и администрација

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1 Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Ministry of European Integration Ministarstvo za Evropske

Више

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE / Podgorica, 23. jul godine Na osnovu člana 220 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore ( Službeni list

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE / Podgorica, 23. jul godine Na osnovu člana 220 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore ( Službeni list CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE 00-32-5/19-197 Podgorica, 23. jul 2019. godine Na osnovu člana 220 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore ( Službeni list RCG br. 51/06, 66/06 i Službeni list CG br. 88/09,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br.

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

program rada 2016.god.[283]

program rada 2016.god.[283] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2016.GODINU Bijelo Polje, 30.12. 2015.godine Program rada za 2016 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-9706

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar 2014. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

program rada 2017.god.[285]

program rada 2017.god.[285] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2017.GODINU Bijelo Polje, 29.12. 2016.godine Program rada za 2017 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-12076

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba i

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba i CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar 2013. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar 2015. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar 2012. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. 1 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 2 Извјештај о квалитету за Статистику

Више

РНИДС Систематизација радних места

РНИДС Систематизација радних места На основу Закона о раду и Статута РНИДС-а, директор Фондације Регистар националног интернет домена Србије, доноси: ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ФОНДАЦИЈИ РЕГИСТАР НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРНЕТ

Више

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 1

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 1 ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 11. јун 2018. Завод за проучавање културног развитка

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Microsoft Word - poslovni administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc

Microsoft Word - poslovni administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈE, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 1. Назив квалификације: Пословни администратор 2. Подручје рада: Економија, право и администрација 3.

Више

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj 2019. priredila: doc. dr Vesna Novaković Pravna i ekonomska

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ 2016. ГОДИНЕ Београд, октобар 2016. године ~ САДРЖАЈ ~ ~ Легенда ~ Статистички приказ ефикасности спровођења

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Извјештај

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

ZAVOD ZA STATISTIKU PROGRAM ZVANIČNE STATISTIKE GODINE Podgorica, decembar godina

ZAVOD ZA STATISTIKU PROGRAM ZVANIČNE STATISTIKE GODINE Podgorica, decembar godina ZAVOD ZA STATISTIKU PROGRAM ZVANIČNE STATISTIKE 2019-2023. GODINE Podgorica, decembar 2018. godina SADRŽAJ UVOD PREGLED RAZVOJNIH CILJEVA ZVANIČNE STATISTIKE 1 OPŠTI CILJEVI 2 1. Identifikovanje potreba

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца грађевинска

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN Сaрajeвo, 2017. MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN 1840-1090 Издaвaч: Одгoвaрa: Припрeмили: Лeктурa: Teхничкa припрeмa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe Зeлeних бeрeтки 26, 71000 Сaрajeвo Бoснa

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

Proračunski kalendar Općine Goražde za 2009

Proračunski kalendar Općine Goražde za 2009 NACRT Budžetski kalendar Općine Goražde za 2016. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored aktivnosti potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring budžeta. Kalendar utvrđuje

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, 81000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 811 Fax: +382 (0) 20 230 814 E-mail: contact@monstat.org IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA 2016. GODINU Odgovorno lice: Jelena

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/2018 19.10.2018. године Датум оглашавања: 22.10.2018. године Датум истека рока за пријављивање: 6.11.2018. године

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar 2017. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и мјера развоја укупне економије. Обрачун бруто домаћег

Више

На основу Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05), Статута Фондације и Одлуке Управног одбора РНИДС-а о утврђивању услова и описа пос

На основу Закона о раду (Службени гласник РС, бр. 24/05 и 61/05), Статута Фондације и Одлуке Управног одбора РНИДС-а о утврђивању услова и описа пос На основу Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 6/05), Статута Фондације и Одлуке Управног одбора РНИДС-а о утврђивању услова и описа послова за радно место директора РНИДС-а од. априла 203.

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. aprila 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda,

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Државна ревизорска институција ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈА СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ Београд, 2012. године РАЗВОЈ РЕВИЗИЈЕ СВРСИСХОДНОСТИ 2013. успостављена ревизија сврсисходности

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Federal

Federal Statistika u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo 1 Dosadašnje statističke aktivnosti FZS Prema Planu statističkih istraživanja za 2011 i Programu statističkih istraživanja od interesa

Више

06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гла

06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему (Сл. гла 06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ 03 17.МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно техничких послова Огранак Термоелектранe Никола Тесла праћење квалитета угља, на основу резултатa лабораторија

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj, 30. septembar 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2013. godina Sredinom

Више