Microsoft Word - AnalizastanjasustavaZiS-2014 i smjernice

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - AnalizastanjasustavaZiS-2014 i smjernice"

Транскрипт

1 Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br.,. 174/04., 79/07 38/09 i 127/10), te, članka 32. Statuta Općine Runovići (Službeni glasnik Općine Runovići br. 1/03), a na prijedlog Načelnika Općine Runovići, Općinsko vijeće Općine Runovići, na svojoj 9. sjednici održanoj dana godine, donosi UVOD ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE RUNOVIĆI U GODINI Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04. i N.N. br. 79/07) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine Runovići karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04), bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i pod zakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona. Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju Općina Runovići je donijela i provodila slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja: 1. Procjenu ugroženosti od požara koju je Općinsko vijeće Općine Runovići donijelo na svojoj 14. sjednici održanoj dana godine, a DUZS je na istu dao svoju suglasnost aktom Klasa: /12-04/01; Urbroj: dana godine. 2. Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene općine Runovići Klasa: /12-01/19; Urbroj: 2129/ od godine 3. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje općine Runovići koju je donio općinski načelnik Klasa: /13--01/01; Urbroj: 2129/ dana godine. 4. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Prilozi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općine Runovići, koji je izradila tvrtka INSPEKT-ING d.o.o. Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i servis vatrogasnih aparata Gundulićeva Osijek kolovoz godine. 5. Plan zaštite od požara za Općine Runovići, koji je izradila tvrtka INSPEKT- ING d.o.o. Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i servis vatrogasnih aparata Gundulićeva Osijek kolovoz godine. 6. Odluku o imenovanju stožera zaštite i spašavanja općine Runovići koju je općinsko vijeće donijelo na svojoj 3. sjednici održanoj dana godine 7. Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja općine Runovići, koji je donio

2 općinski načelnik Klasa: / ; Urbroj: 2129/ dana godine. Općina Runovići je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1. CIVILNA ZAŠTITA (STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA) Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. Stožer zaštite i spašavanja Općine je održat će konstituirajuću sjednicu na kojoj će usvojiti Plan rada Zapovjedništva i smjernice za daljnji rad koje temeljno obuhvaćaju stvaranje uvjeta za provođenje: - kontinuiranog preventivnog rada svih članova - osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize - stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član i kontinuirana priprema baze podataka raspoloživih resursa - pravovremenog reagiranja i odlučivanja - kontinuiranog osposobljavanja i uvježbavanja - kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima. 2. VATROGASTVO JVP Grada Imotskog osnovana je godine. U Postrojbi djeluje 23 profesionalaca, koji vrše operativno dežurstvo cijele godine i to 24. sata dnevno. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 20 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u jednoj smjeni. Dežurstvo je organizirano u 4 smjene. Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom. Općinsko vijeće Općine Runovići svojim Proračunom za 2014, godinu za rad JVPG Imotski osiguralo je sredstva, u iznosu od ,00 kn. Općina Runovići osigurala je sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, za Općinu Runovići. Temeljem navedenog može se konstatirati da JVP Grada Imotskoga zadovoljava sve kriterije koji su propisani Zakonom i pod zakonskim propisima. Također se može istaknuti da je Vatrogasna postrojba efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine. 3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje su: - Lovačka udruga OSOJE Runović, - NK MRAČAJ Runović, - KKK MRAČAJ Runović

3 sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdit će se aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Općine Runovići, u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine Runovići. 4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite. Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja. Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja: - Doma zdravlja Imotski Ambulanta Runović, - Hitne medicinske pomoći Imotski, - Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Makarska - Županijskog nastavnog zavoda za zaštitu zdravlja, Split, - Hrvatske šume Šumarija Imotski, - Veterinarske stanice Imotski, - Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski, - Komunalnog poduzeća TOPANA d.o.o. Imotski, - Županijske ceste, Nadcestarija Cista Provo, - HEP Distribucija, Pogona Imotski, - Hrvatske vode, Ispostava Imotski, - Hrvatskog Crvenog križa, Općinsko društvo Crvenog križa Imotski, - Centra za socijalnu skrb Imotski, - Dam umirovljenika Makarska ispostava Runović - ŽC 112 Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Općine. FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU Realizirano u (kn) Planirano za god. (kn) 1. CIVILNA ZAŠTITA (opremanje, osposobljavanje, smotriranje, angažiranje, osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju) 0, ,00 2. VATROGASTVO - opremanje, angažiranje i dr , ,00 4. UDRUGE GRAĐANA (Crveni križ) 7.000, ,00

4 5. HGSSS - Makarska 0, ,00 UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , ,00 Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja možemo dati slijedeći ZAKLJUČAK Općina Runovići je ukupno gledajući poduzela niz aktivnosti, za razvoj sustava zaštite i spašavanja na ovom području. U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem razvoju treba povesti računa o ravnomjernijem razvoju svih komponenti. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Runovići u godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Općina Runovići Općinsko vijeće KIasa: / Ur. broj: 2129/ Runović, godine Predsjednik Općinskog vijeća Borko Babić

5 Analizom stanja i usvojenih zaključaka Općina vijeće sukladno članku 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN, broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 ), a na prijedlog općinskog načelnika Općine Runovići na 4. sjednici održanoj dana godine, donosi SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE RUNOVIĆI Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u stvari predstavljaju zbir svih potreba redovnih službi i djelatnosti koje se bave zaštitom i spašavanjem u svojoj redovitoj djelatnosti (hitna pomoć, crveni križ, vatrogastvo, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture, veterinarstvo i dr.) u koje ulaze i potrebe razvoja civilne zaštite. Dakle smjernice proizlaze iz ispravljanja analizom utvrđenih nedostataka odnosno minusa svake sastavnice sustava zaštite i spašavanja, kako bi sustav što bolje reagirao kod nastanka ili prijetnje nastanka većih nesreća i katastrofa. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja su: 1. CIVILNA ZAŠTITA: - U godini popuniti postrojbu civilne zaštite općine Runovići. - u proračunu za godinu osigurati sredstva za opremanje, osposobljavanje i usavršavanje postrojbe civilne zaštite Općina Runovići. - Donijeti Plan zaštite i spašavanja i Operativni plan civilne zaštite za područje općine Runovići. - iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti. - istovremeno u srednjoročnom planu iskazati mogućnosti za osiguranje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i spašavanja (po usvajanju istog). 2. VATROGASTVO: - nastaviti s daljnjim razvojem JVP Grada Imotskog. - u daljnjem planiranju iskazati plan materijalno-tehničkog razvoja (nabava opreme i sredstava), razvoja kadrovskih kapaciteta (planovi obuke i vježbi), daljnji razvoj sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, intervencije), te iskazati dodatne potrebe za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja u slučaju većih nesreća i katastrofa. 3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJA - temeljem analize rada udruga i iskazanih potreba djelovanja u slučaju većih nesreća i katastrofa, te definiranjem zadaća u Planu zaštite i spašavanja, odrediti načine i izvore financiranja za bolji razvoj i pripravnost udruga od značaja za zaštitu i spašavanje.

6 4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI - većina službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovnoj djelatnosti kao npr.: hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalne službe, veterinarske službe, HGSS Makarska, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i drugo), zaštita okoliša, zaštita bilja, humanitarne organizacije, sve one su ustrojene i djeluju na višim razinama, tako da zbog potrebe praćenja stanja na ovom području treba ubuduće redovito tražiti analize stanja bitnih za sustav zaštite i spašavanja ovih službi. - u narednom planskom razdoblju na osnovu Procjene i Plana zaštite i spašavanja Općine treba nastaviti s daljnjim razvojem komunalne infrastrukture (vodoopskrba, čistoća, i dr.) kao bitnog čimbenika u sustavu zaštite i spašavanja. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Općina Runovići Općinsko vijeće KIasa: / Ur. broj: 2129/ Runović, godine Predsjednik Općinskog vijeća Borko Babić

Na osnovi članka 28

Na osnovi članka 28 1 ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA U 2013. GODINI UVOD Sustav zaštite i spašavanja predstavlja skup mjera i aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika i ublažavanje

Више

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2017. 2020. UVOD Zakonom o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine broj 82/2015.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća

Више

9.1. Analiza ZiS za 2014

9.1. Analiza ZiS za 2014 O B R A Z L O Ž E NJ E PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA O USVAJANJU ANALIZE STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU GRADA OPATIJE U 2014 GODINI I DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj ISSN 1849-6806 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj 2017. 1 S A D R Ž A J I. OPĆINSKI NAČELNIK 1. Odluka o provođenju vježbe civilne zaštite u 2017.g...3 2. Odluka

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

Na osnovi odredbe članka 17

Na osnovi odredbe članka 17 Na osnovi odredbe članka 17., stavak 1., podstavaka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«broj 82/15), članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj

Више

Broj 6/

Broj 6/ Broj 6/2018 06.08.2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN 1 Strana SADRŽAJ 1. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja...2 2. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području

Више

Službeni glasnik Općine Šodolovci Godina XIX Šodolovci, 05. srpnja Broj 3 SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 1

Službeni glasnik Općine Šodolovci Godina XIX Šodolovci, 05. srpnja Broj 3 SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 1 Službeni glasnik Općine Šodolovci Godina XIX Šodolovci, 05. srpnja 2016. Broj 3 SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice općinskog vijeća općine Šodolovci, 2. I.

Више

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA ZAGREB, Savska cesta broj 1 Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/12

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA ZAGREB, Savska cesta broj 1 Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/12 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA ZAGREB, Savska cesta broj 1 Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/12.) Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba (u nastavku

Више

Službeni vjesnik Godina XXI I OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 22. siječnja godine Broj 1/16 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o dodjeli ne

Službeni vjesnik Godina XXI I OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 22. siječnja godine Broj 1/16 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o dodjeli ne Službeni vjesnik Godina XXI I OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 22. siječnja 2016. godine Broj 1/16 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o dodjeli nefinancijske podrške - prostora na području Općine Špišić

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

Microsoft Word - 06-Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice OBŽ za 2014.doc

Microsoft Word - 06-Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice OBŽ za 2014.doc REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU Predlagatelj Vatrogasna zajednica

Више

Presentation og Police directorate

Presentation og Police directorate REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA DIREKCIJA POLICIJE Planiranje, priprema, koordinacija i sprovođenje evakuacije u vanrednim situacijama - iskustva i prakse Beograd, 17.04.2019. godine

Више

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci ( Službeni

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

SLUŽBENI GLASNIK

SLUŽBENI GLASNIK SLUŢBENI GLASNIK O P Ć I N E Š E S T A N O V A C GODINA X I ŠESTANOVAC 28.08.2015 BROJ 7 1. Polugodišnji izvještaj za period I-VI/2015 2. Izvješće naĉelnika o svom radu za period I-VI/2015 3.Odluka o mjerilima

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gradsku samoupravu i upravu KLASA: /17-02/5 URBROJ: 2170/01-0

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gradsku samoupravu i upravu KLASA: /17-02/5 URBROJ: 2170/01-0 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gradsku samoupravu i upravu KLASA: 112-01/17-02/5 URBROJ: 2170/01-09-00-17-1 Rijeka, 7. veljače 2017. GRADONAČELNIKU GRADA

Више

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( Narodne novine broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 16. Pravilnika o

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( Narodne novine broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 16. Pravilnika o Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ( Narodne novine broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 16. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova

Више

Microsoft Word - Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice OBŽ za doc

Microsoft Word - Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice OBŽ za doc REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU Predlagatelj Vatrogasna zajednica

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ GRADSKO VIJEĆE N A C R T KLASA: /19-01/01 URBROJ: 2155/ Omiš, *************

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ GRADSKO VIJEĆE N A C R T KLASA: /19-01/01 URBROJ: 2155/ Omiš, ************* REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ GRADSKO VIJEĆE N A C R T KLASA: 214-04/19-01/01 URBROJ: 2155/01-01-19-2 Omiš, ******************2019. g. Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/08 URBROJ: 2212/ U Gradištu, Na t

REPUBLIKA HRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/08 URBROJ: 2212/ U Gradištu, Na t VUK.SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 01303/1301/08 URBROJ: 2212/0602131 Na temelju članka 37. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarskosrijemske županije br. 12/09 i 03/13), te članka

Више

SLN 07/09

SLN 07/09 Broj: 7 Umag, 4. kolovoza 2009. Godina: XVI. Cijena: 25,00 kn S A D R Ž A J GRADSKO VIJEĆE 34 RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i pravne poslove..264 35 RJEŠENJE o osnivanju

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

(Microsoft Word - 7\) IZVJE\212\306E O STANJU ZA\212TITE OD PO\216ARA GODINA.doc)

(Microsoft Word - 7\) IZVJE\212\306E O STANJU ZA\212TITE OD PO\216ARA GODINA.doc) REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI Čakovec, rujan

Више

Sluzbeni glasnik 3/08.indd

Sluzbeni glasnik 3/08.indd Broj: 3 - GOD. VII. 2008. Krapina, 15. 05. 2008. List izlazi jedanput mjese no i po potrebi ISSN 1845-7711 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJE A 1. Godišnji obra un Prora una Grada Krapine za 2007. god. 2.

Више

(Poglavarstvo - smjernice i izvjeıæe vziž)

(Poglavarstvo - smjernice i izvjeıæe vziž) REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-182, fax: 052/372-191 Klasa: 810-03/07-01/01 Urbroj: 2163/1-08/1-07-1 Pula, 15. studeni 2007.

Више

Zapisnik 5. sjednica vijeća

Zapisnik 5. sjednica vijeća Z A P I S N I K sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice održane dana 20. prosinca 2017. godine (srijeda) u 18,00 sati u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) NAZOČNI: Branimir Svetličić,

Више

SLUŽBEN GLASNIK

SLUŽBEN  GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT BROJ: 1/2005 DUGI RAT, 18. srpnja 2005. S A D R Ž A J Str. 1. Odluka... 2 2.Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva. 2 3. Rješenje o izboru Odbora za

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/02-01-16-4 Muć,16.12.2016.godine II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2016. GODINU OBRAZLOŽENJE II.

Више

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA EACEA/13/2019 Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zakon o poljoprivrednom zemljištu MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE travanj 2019. godine Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava ISSN 1847-5159 SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja 2011. BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova

Више

Na temelju članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine, broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 18. Statuta Grada

Na temelju članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine, broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 18. Statuta Grada Na temelju članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine, broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ( Službeni vjesnik Grada Križevaca, broj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Upravljanje rizicima od katastrofa

Upravljanje rizicima od katastrofa Državna uprava za zaštitu i spašavanje Sektor za civilnu zaštitu Upravljanje rizicima od katastrofa Preduvjet održivog razvoja Strategija prilagodbe klimatskim promjenama - Upravljanje rizicima 22. veljače

Више

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1 REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBNIK Općinsko vijeće Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik

Више

broj elaborata 719/17. Naziv plana: IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODBABLJE (II) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: URBOS d.o.o

broj elaborata 719/17. Naziv plana: IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODBABLJE (II) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: URBOS d.o.o broj elaborata 719/17. Naziv plana: IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODBABLJE (II) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: URBOS d.o.o. SPLIT Nositelj izrade: OPĆINA PODBABLJE JEDINSTVENI

Више

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona PRIJEDLOG Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlansko podrinjskog kantona, br. 7/97 i 3/99 i Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/99, 10/00, 14/02,

Више

+224e

+224e REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA POKUPSKO Jedinstveni upravni odjel KLASA:350-01/16-01/09 URBROJ: 238-22-1-17-72 Pokupsko, 30. listopada, 2017. godine Na temelju članka 102. i 104. Zakona

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA FERIČANCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /19-01/01 URBROJ: 2149/ Feričanci, 18. veljače

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA FERIČANCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /19-01/01 URBROJ: 2149/ Feričanci, 18. veljače REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA FERIČANCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-01/19-01/01 URBROJ: 2149/03-19-01-01 Feričanci, 18. veljače 2019.g. Z A P I S N I K sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Grada Zlatara ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske

Више

ISSN REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA SEMELJCI SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEMELJCI Broj 3/15 Semeljci, 03. travanj go

ISSN REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA SEMELJCI SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEMELJCI Broj 3/15 Semeljci, 03. travanj go ISSN 1846-0224 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA SEMELJCI SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEMELJCI Broj 3/15 Semeljci, 03. travanj 2015. godine Broj 3 Službeni glasnik Stranica 1 Na temelju

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

Grad Prelog Proračun Grada Preloga za godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac godine

Grad Prelog Proračun Grada Preloga za godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac godine Grad Prelog Proračun Grada Preloga za 2018. godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac 2017. godine Poštovane građanke i građani Grada Preloga, Pred Vama se nalazi Vodič za građane Proračuna Grada Preloga

Више

GL_1_2016_WEB.pdf

GL_1_2016_WEB.pdf @UPAN 1. Odluka o odabiru ponude... 2 2. Odluka o imenovanju ~lanova [kolskog odbora Osnovne {kole Mljet... 2 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, ~lanova

Више

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra KLASA: 947-01/13-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-2 Krapina, 5. prosinca 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Grada Krapine za projekt Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske

Више

Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање к

Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање к Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање када су ризици и претње или последица од опасности по

Више

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA JELENJE Dražičkih boraca 64 KLASA: /16-01 URBROJ: 2170/ /16-1 Dražice, 01. siječ

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA JELENJE Dražičkih boraca 64 KLASA: /16-01 URBROJ: 2170/ /16-1 Dražice, 01. siječ REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA JELENJE Dražičkih boraca 64 KLASA: 050-01-01/16-01 URBROJ: 2170/04-03-01/16-1 Dražice, 01. siječanja 2015. god. POPIS ZAKONA Na temelju članka 10.

Више

II. Izmjene i dopune plana nabave za godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave  za godinu REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠODOLOVCI Ive Andrića 3, Šodolovci Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

plan razvojnih programa

plan razvojnih programa PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE CILJ CILJ 1. RAZVOJ ZELENOG GOSPODARSTVA Mjera 1.1. Razvoj poljoprivrede 1.2. Poticanje energetske učinkovitosti 1.3. Razvoj turizma 1.4. Razvoj

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

S A D R Ž A J

S A D R Ž A J OPĆINA HLEBINE PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE, ŠUMSKIH PREDJELA, GRAĐEVINA I POVRŠINA ZA KOJE TIJEKOM ŽETVENE SEZONE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),

Више

MergedFile

MergedFile Na temelju članka 441. i 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 11/93, 34/99 i 52/00), i Društvenog ugovora trgovačkog društva GKP «PRE-KOM» d.o.o. Prelog, na prijedlog Uprave Društva

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

PROGRAM RADA I FINANCIRANJA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016.GODINU Koprivnica, 15. prosinca godine

PROGRAM RADA I FINANCIRANJA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016.GODINU Koprivnica, 15. prosinca godine PROGRAM RADA I FINANCIRANJA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA GODINU Koprivnica, 15. prosinca 2015. godine NAZIV UDRUGE: HRVATSKI CRVENI KRIŽ DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE

Више

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE)

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠTITAR Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13, 65/17, 114/18 I 39/19), članka 46. Statuta općine

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

Microsoft Word - SG 03-15

Microsoft Word - SG 03-15 Službeni Glasnik Općine Poličnik broj 03/15 14. siječnja 2015. Godina XI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA STRANICA 1. Plan nabave... 2-1 - Općina Poličnik Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik OIB: 87120007882

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Више

Glasnik 12-11

Glasnik 12-11 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XVIII Podstrana, Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o j nabavi (N.N br. 110/07 i 125/08) i članka 16. Statuta Centra za kulturu Općine Podstrana (Službeni glasnik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/18-01/01 URBROJ: 2186-022-01-18-9 Novi Marof, 27.12. 2018. PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE

Више

Na temelju članaka 3

Na temelju članaka 3 Na temelju članaka 3.,4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

Microsoft Word - katalog informacija.doc

Microsoft Word - katalog informacija.doc DJEČJI DOM LIPIK LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1 KATALOG INFORMACIJA 1. UVODNE ODREDBE Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji dom Lipik (u daljem tekstu: Dom), obzirom na svoj djelokrug,

Више

objava sklopljenih ugovora u 2013 za web

objava sklopljenih ugovora u 2013 za web STANJE NA DAN: 31.12.2013. PLAĆANJE IZ RBR. VRSTA UGOVORA DATUM SKLAPANJA IZNOS BEZ PDV-A IZNOS S PDV-OM RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN DATUM IZVRŠENJA PRORAČUNA JEDINICE (DA

Више

SLUŽBENI GLASNIK

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK O P Ć I N E Š E S T A N O V A C GODINA XV ŠESTANOVAC, 22.03.2019 BROJ 3 Urbroj: 2155/03-19-01-17 U svezi zahtjeva Ante Tavrića 1.Upućuje se Ante Tavrić da sukladno predloženom Programu

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС,

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07) и члана 18. став 1. тачка 20. Статута

Више

55C

55C Prijedlog 18. siječnja 2019. Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda) i članka 22.

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u 2017. godini...2 2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica u 2017. godini...6 3. Plan prijma na stručno osposobljavanje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 19. svibnja 2015. BROJ 7 SADRŽAJ : STR. OPĆINSKO VIJEĆE

Више