Microsoft Word - Sn05.docx

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Sn05.docx"

Транскрипт

1 ISSN Bakar, 11. siječnja Broj: 01/2016 Godina: SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi: po potrebi Web:

2 SADRŽAJ: GRAD BAKAR I. AKTI GRADONAČELNIKA 1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Bakar Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo Program mjera suzbijanja patogenih organizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Bakar u godini

3 Na temelju čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), čl. 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, br. 64/08 i 80/13) i čl. 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 37/09, 7/13 i 44/13 i»službene novine Grada Bakra«, br. 11/14), Gradonačelnik Grada Bakra donosi ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Bakar I. Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Bakar (u daljnjem tekst: Plan) započela je donošenjem Odluke o izradi Plana na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 27. ožujka godine. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi se u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije. II. Nositelj izrade Plana i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene je Upravni odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade. Stručni izrađivač Plana je GEOPROJEKT d.d. Opatija. Razlozi za izradu Plana su sljedeći: III. Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Bakar donesen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. prosinca godine. Protekom dvogodišnjeg razdoblja od donošenja istoga, pokazala se potreba za Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Bakar, koje su određene Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Bakar, a kako bi se dodatno omogućile provedbe zahvata u prostoru i građenje objekata od značaja za lokalnu zajednicu i stanovništvo naselja Bakar. Ciljevi i programska polazišta Plana su sljedeća: IV. Programska polazišta i ciljevi izrade Plana su unaprjeđenje društvenog i gospodarskog razvoja u lokalnoj sredini, kao i promjena uvjeta uređenja prostora koji su onemogućavali realizaciju pojedinih projekata. Slijedom navedenoga, Plan obuhvaća sljedeće: - izmjenu granica lučkog područja unutar pripadajućeg dijela akvatorija, - promjenu načina korištenja i namjene površina unutar obuhvata Plana, - izmjenu odredbi vezanih uz smještaj i način gradnje novih građevina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini, - izmjenu koridora planirane sabirne ulice. 2

4 Obuhvat Plana određen je Urbanističkim planom uređenja UPU 1 - Bakar. V. VI. Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN, br. 64/08 i 80/13), i to: 1. Gradonačelnik Grada Bakra donosi odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 2. Nositelj izrade je dužan pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih propisima za zaštitu okoliša i zdravlja na lokalnoj razini. Nositelj izrade dostavlja zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke. Tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se ocjeni potrebnim Nositelj izrade o dostavljenom mišljenju osigurava dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osobe određenim posebnim propisima. 3. Nositelj izrade dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN, br. 80/13), zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu. 4. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak strateške procjene. 5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene kojom Nositelj izrade potvrđuje da za Plan jest" ili nije" potrebno provesti postupak strateške procjene, Nositelj izrade je dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, pri čemu je obvezan dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. 6. Nakon pribavljenog mišljenog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene. Ukoliko se donese takva Odluka primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i podzakonskih propisa kojima se uređuje postupak strateške procjene. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 7. O Odluci iz točke 6. Nositelj izrade je dužan informirati javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13 i 78/15i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, br. 64/08). VII. U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš sudjelovati će se sljedeće tijela i/ili osobe: 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb; 2. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb; 3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb; 4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka; 3

5 5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, Rijeka; 6. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, Rijeka; 7. Ministarstvo zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, PJ-Odjel za Istru i Primorje; Riva 10, Rijeka; 8. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka; VIII. Grad Bakar je dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN, br.) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u»službenim novinama Grada Bakra«. KLASA: /16-01/01 URBROJ: / Bakar, 11. siječnja IX. Gradonačelnik Tomislav Klarić 4

6 Na temelju čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), čl. 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, br. 64/08 i 80/13) i čl. 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 37/09, 7/13 i 44/13 i»službene novine Grada Bakra«, br. 11/14), Gradonačelnik Grada Bakra donosi ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo I. Izrada Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo (u daljnjem tekst: Plan) započela je donošenjem Odluke o izradi Plana na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 10. prosinca godine. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi se u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije. II. Nositelj izrade Plana i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene je Upravni odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade. Stručni izrađivač Plana je JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb. Razlozi za izradu Plana su sljedeći: III. Nakon 14 godina od donošenja Urbanističkog plana uređenja Radne zone R-27 Kukuljanovo i Urbanističkog plana uređenja Radne zone R-29/I Kukuljanovo, pokazala se potreba za izmjenama i dopunama istih, kao i njihovim objedinjavanjem u jedinstveni urbanistički plan uređenja, a kako bi se dodatno omogućile provedbe zahvata u prostoru i izgradnja objekata od značaja za razvoj gospodarstva na području Grada Bakra. Ciljevi i programska polazišta Plana su sljedeća: IV. Programska polazišta i ciljevi izrade Plana su unaprjeđenje poslovnog razvoja u lokalnoj sredini te daljnje poticanje investicijskih planova i poduzetničke aktivnosti. UPU će se omogućiti racionalno korištenje prostora, te razvitak temeljen na načelu održivosti. U skladu sa navedenim, Planom će se: - utvrditi točne granice obuhvata Plana, - odrediti način korištenja i namjene površina unutar obuhvata Plana, - odrediti uvjete gradnje na površinama gospodarske namjene, - definirati sva komunalna i druga infrastruktura sa zaštitom postojećih infrastrukturnih objekata; - predvidjeti smještaj pratećih građevina u funkciji osnovne namjene Industrijske zone Kukuljanovo (npr. hoteli, dječji vrtić, reciklažno dvorište i sl.). 5

7 V. Obuhvat Plana određen je prostornim planom uređenja Grada Bakra. Obuhvat Plana predstavlja izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene (izvan naselja). Točne granice odredit će se samim Planom. VI. Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN, br. 64/08 i 80/13), i to: 8. Gradonačelnik Grada Bakra donosi odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 9. Nositelj izrade je dužan pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih propisima za zaštitu okoliša i zdravlja na lokalnoj razini. Nositelj izrade dostavlja zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke. Tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se ocjeni potrebnim Nositelj izrade o dostavljenom mišljenju osigurava dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osobe određenim posebnim propisima. 10. Nositelj izrade dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN, br. 80/13), zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu. 11. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak strateške procjene. 12. Prije donošenja odluke u postupku ocjene kojom Nositelj izrade potvrđuje da za Plan jest" ili nije" potrebno provesti postupak strateške procjene, Nositelj izrade je dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, pri čemu je obvezan dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. 13. Nakon pribavljenog mišljenog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene. Ukoliko se donese takva Odluka primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i podzakonskih propisa kojima se uređuje postupak strateške procjene. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. 14. O Odluci iz točke 6. Nositelj izrade je dužan informirati javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13 i 78/15i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, br. 64/08). VII. U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš sudjelovati će se sljedeće tijela i/ili osobe: 9. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb; 10. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb; 11. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, Rijeka; 12. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, Rijeka; 6

8 13. Ministarstvo zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, PJ-Odjel za Istru i Primorje; Riva 10, Rijeka; 14. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka; 15. Hrvatske šume, Uprava šuma Delnice, Supilova 32, Delnice. VIII. Grad Bakar je dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN, br.) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u»službenim novinama Grada Bakra«. KLASA: /16-01/01 URBROJ: / Bakar, 11. siječnja IX. Gradonačelnik Tomislav Klarić 7

9 Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( Narodne novine br. 79/07, 113/08 i 43/09), Statuta Grada Bakra ( Službene novine Primorsko-goranske županije br. 25/09 i 37/09.) Gradonačelnik Grada Bakra, dana godine donio je PROGRAM mjera suzbijanja patogenih organizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Bakar u godini Članak 1. Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih organizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Bakar u godini (u daljnjem tekstu: Program). Programom se utvrđuju mjere, izvršitelji, sredstva, rokovi te načini plaćanja i provedba Programa. Program mjera suzbijanja patogenih organizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Bakar u godine izradio je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Članak 2. Grad Bakar ( u daljnjem tekstu: Grad) snosi troškove provedbe Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kako slijedi: - u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Grada, - na grobljima u vlasništvu Grada, - na javnim plažama, - na javnim prometnim površinama, - na ostalim javnim površinama. Troškove provedbe suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama iz st. 1. ovog članka nije dužan Grad snositi u slučaju: - kada je pozitivnim propisima određeno da te troškove snose drugi subjekti, - kada je u ugovorom o zakupu poslovnog prostora sklopljen između Grada kao zakupca i zakupnika određeno da te troškove snosi zakupnik. Članak 3. Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama iz st. 2. ovog Programa provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Gradom sklopi ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada. Članak 4. Troškove provedbe Programa u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Grada snose sukladno propisima njihovi vlasnici odnosno korisnici. 8

10 Članak 5. Stručni nadzor nad provedbom ovoga Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka financira se iz proračunskih sredstava Grada. Članka 6. Program mjera izrađen po Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nije predmet objave u Službenom glasilu Grada Bakra. Članak 7. Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Bakra. KLASA: /16-01/1 URBROJ: / Bakar, Gradonačelnik: Tomislav Klarić 9

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije Stručni izrađivač Plana: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije II. OBVEZNI PRILOZI II.1. OBRAZLOŽENJE

Више

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1 REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBNIK Općinsko vijeće Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

ODREDBE ZA PROVOĐENJE -prijedlog- Na temelju čl. 109. st. 6., čl. 113. st. 1. i čl. 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«,

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

2017_26

2017_26 Odluka je preuzeta s poveznice: http://www.crikvenica.hr/sluzbene-novine/item/4087-godina-3-2017-broj-26, 07.03.2017. ISSN 1849-5796 Grad Crikvenica, 23. veljače 2017. godine Godina 3/2017. Broj 26. SLUŽBENE

Више

+224e

+224e REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA POKUPSKO Jedinstveni upravni odjel KLASA:350-01/16-01/09 URBROJ: 238-22-1-17-72 Pokupsko, 30. listopada, 2017. godine Na temelju članka 102. i 104. Zakona

Више

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/10-01/17 URBROJ: 2170/01-01-30-10-3

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

CPA Zagreb

CPA Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA POSTIRA Polježice 2, 21410 POSTIRA tel (021) 63 21 33 fax (021 63 23 07 e-mail: info@opcina-postira.hr KLASA: UP I 350-01/14-01/02 URBROJ:2104-05-03-14-03

Више

općina viškovo republika hrvatska primorsko-goranska županija I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO veljača, 2012. godine urbanistički studio rijeka d.o.o. prostorno i urbanističko

Више

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Izrađivač: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Požeško-slavonske županije Županijska

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Izrađivač: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Požeško-slavonske županije Županijska Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Izrađivač: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

PROVEDBA DDD MJERA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

PROVEDBA DDD MJERA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PROVEDBA DDD MJERA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Marko Klemenčić mag.sanit.ing ZZJZ Međimurske županije PROVEDBA DDD MJERA - ZAKONSKA REGULATIVA Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Pag KLASA: UP/I /16-01/

REPUBLIKA HRVATSKA Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Pag KLASA: UP/I /16-01/ REPUBLIKA HRVATSKA Zadarska županija Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Ispostava Pag KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008 URBROJ: 2198/1-11-5/1-17-0027 Pag, 09.08.2017. Zadarska

Више

(Izvr\232enje prora\350una.pdf)

(Izvr\232enje prora\350una.pdf) ISSN 849-98 Bakar, 9. rujna 7. Broj: /7 Godina: 7 SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 9, 5 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi: po potrebi Web: http://www.bakar.hr

Више

Sluzbeni glasnik 3/08.indd

Sluzbeni glasnik 3/08.indd Broj: 3 - GOD. VII. 2008. Krapina, 15. 05. 2008. List izlazi jedanput mjese no i po potrebi ISSN 1845-7711 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJE A 1. Godišnji obra un Prora una Grada Krapine za 2007. god. 2.

Више

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP -a Grada Čakovca 6. listo

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP -a Grada Čakovca 6. listo 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP -a Grada Čakovca 6. listopad 2011. PRIJEDLOG Na temelju odredbe članka 78. i

Више

I

I grad cres republika hrvatska primorsko-goranska županija V. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA CRES GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA NA 7 I POVRŠINA IZDVOJENIH NAMJENA knjiga 1 nacrt prijedloga

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: 400-08/5-0/8 Urbroj: 78/05-0/5- Gundinci, 9. lipnja 05. godine Na temelju odredbe članka 0. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

55C

55C Prijedlog 18. siječnja 2019. Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda) i članka 22.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: 021-05/15-01/ URBROJ: 2144-01-01-15-1 Labin, 2015. Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim

Више

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc Naručitelj: Republika Hrvatska Istarska županija OPĆINA MEDULIN Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav Općine Medulin Stručni izrađivač: IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG

Више

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni 2013. GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG MARKA ZELJKA 6 52352 KANFANAR, TEL.: (052) 825-003

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 26.05.2018.) 1 8 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA... Error! Bookmark not defined. I. OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1....

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/15-04/81-61 URBROJ: 2170/01-15-00-15-84 Rijeka, 30.11. 2015. Gradonačelnik je 30.studenog 2015. godine

Више

Microsoft Word - PP 3. IZID PPUG KUTJEVA ožujak 2018.g.

Microsoft Word - PP 3. IZID PPUG KUTJEVA ožujak 2018.g. Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D KUTJEVO Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc Klasa: 550-01/14-01/05 Urbroj: 2125-03/03-14-03 Senja na 34. kolegiju, održanom 5. veljače 2014. godine, razmatrao je Prijedlog Socijalnog programa Grada Senja za 2014. godinu, te donio, slijedeći Prihvaća

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Jedinstveni upravni odjel Klasa: /15-02/03 Urbroj: 2198/ / Sveti

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Jedinstveni upravni odjel Klasa: /15-02/03 Urbroj: 2198/ / Sveti REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Jedinstveni upravni odjel Klasa: 350-02/15-02/03 Urbroj: 2198/19-03-03/02-15-17 Sveti Filip i Jakov, 16. rujan 2015. godine IZVJEŠĆE o provedenoj

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Microsoft Word - UVODNI DIO III. IZD PPUG KUTJEVA

Microsoft Word - UVODNI DIO III. IZD PPUG KUTJEVA Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D KUTJEVO Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

Naručitelj:

Naručitelj: OPĆINA MUĆ IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MUĆ Knjiga 1. A. TEKSTUALNI DIO B. GRAFIČKI DIO C. OBVEZNI PRILOZI Ovaj elaborat je sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna prostornog

Више

Na temelju članaka 3

Na temelju članaka 3 Na temelju članaka 3.,4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/1-65 URBROJ: 2170/01-15-00-16-40 Rijeka, 26. 1. 2016. Gradonačelnik je 26. siječnja 2016. godine

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška ("Službene no

PRIJEDLOG Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (Službene no PRIJEDLOG Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška ("Službene novine" Primorsko - goranske županije broj 12/13, 31/15,

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE)

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠTITAR Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13, 65/17, 114/18 I 39/19), članka 46. Statuta općine

Више

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Grada Zlatara ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 20. sta

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 20. sta Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 20. stavak 2. Odluke o izvršenju proračuna Primorsko-goranske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 406-01/17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/01-17-2 Poreč-Parenzo, 02. veljače 2017. Na temelju članka 28.

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: /17-01/24 URBROJ: 2125/11-02/ Korenica, DOPUNA IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: /17-01/24 URBROJ: 2125/11-02/ Korenica, DOPUNA IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 350-02/17-01/24 URBROJ: 2125/11-02/01-18-70 Korenica, 29.10.2018. DOPUNA IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 (R/T3) Sukladno

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 26. ožujka Broj 02/2015 Godina: 2015 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: Skrad, Josipa Bl

ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 26. ožujka Broj 02/2015 Godina: 2015 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: Skrad, Josipa Bl ISSN 1849-3815 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 26. ožujka 2015. Broj 02/2015 Godina: 2015 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: 51311 Skrad, Josipa Blaževića Blaža 8, Tel./Fax.: 051/810-680 WEB: www.skrad.hr

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu 2017....2 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i provedbu postupka nabave male

Више

Donošenje Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara

Donošenje Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: 402-07/17-01/13 URBROJ: 2103/01-01-18-3 Bjelovar, 02. ožujka 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje

Више

Microsoft Word - obrazlozenje kp.doc

Microsoft Word - obrazlozenje kp.doc Općina Svetinčenat Općinsko vijeće Naziv prostornog plana: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat Faza izrade: konačni prijedlog OBRAZLOŽENJE Svetvinčenat, studeni 2015. Urbis d.o.o.,

Више

BRKO- prodaja zemljišta odluka o raspisivanju natječaja

BRKO- prodaja zemljišta odluka o raspisivanju natječaja OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U K.O. OPATIJA Grad Opatija je vlasnik nekretnina oznake k.č. 1522, šuma površine 412 m2, u zk.ul. 245 k.o. Opatija ( nove izmjere), a koja odgovara

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŠKOVO Godina III - broj 3. Četvrtak, 31. ožujka ISSN OPĆINSKO VIJEĆE SADRŽAJ 13. Zaključak o p

ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŠKOVO Godina III - broj 3. Četvrtak, 31. ožujka ISSN OPĆINSKO VIJEĆE SADRŽAJ 13. Zaključak o p ISSN 1849-4579 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŠKOVO Godina III - broj 3. Četvrtak, 31. ožujka 2016. ISSN 1849-4579 OPĆINSKO VIJEĆE SADRŽAJ 13. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Viškovo

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju čl. 10. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

Broj 6 Godina II Vrbovec, 17. lipnja ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 57. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog pl

Broj 6 Godina II Vrbovec, 17. lipnja ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 57. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog pl Broj 6 Godina II Vrbovec, 17. lipnja 2019. ISSN 2623-5617 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 57. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca 409 58. Zaključak o sklapanju

Више

v SLUZBENI GLASNIK OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA Uprava i uredništvo: Broj 08 Godina XII. Srebreno, 3. srpnja Srebreno, - tel List izlazi po p

v SLUZBENI GLASNIK OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA Uprava i uredništvo: Broj 08 Godina XII. Srebreno, 3. srpnja Srebreno, - tel List izlazi po p v SLUZBENI GLASNIK OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA Uprava i uredništvo: Broj 08 Godina XII., 3. srpnja 2012., - tel. 487 476 List izlazi po potrebi. SADRŽAJ OPĆINSKO VIJF.ĆF. 37. 37. Ciljane izmjene i dopune PPUO

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja godine Broj 4/16 redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj st

Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja godine Broj 4/16 redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj st Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja 2016. godine redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj stranice redni broj broj stranice 58. Odluka o dodjeli javnih priznanja

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. tel. 052 600-160, fax 622-906 Klasa: 100-01/16-01/01 Ur: 2163/1-01/02-16-11 Pazin, 16. siječnja 2016. ŽUPANU ISTARSKE

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

Pravilnik o održavanju programa u utvrdi FB.pdf

Pravilnik o održavanju programa u utvrdi FB.pdf Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11), i točke VI, stavak 2 Odluke o davanju na korištenje utvrde Fort Bourguignon Arheološkom muzeju Istre

Више

Glasnik 12-11

Glasnik 12-11 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XVIII Podstrana, Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o j nabavi (N.N br. 110/07 i 125/08) i članka 16. Statuta Centra za kulturu Općine Podstrana (Službeni glasnik

Више

plan br IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUŠĆA OBRAZLOŽENJE PLANA prijedlog plana za javnu raspravu lipanj SADRŽAJ: U

plan br IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUŠĆA OBRAZLOŽENJE PLANA prijedlog plana za javnu raspravu lipanj SADRŽAJ: U SADRŽAJ: Uvod 2 1. Pregled izmjena i dopuna u grafičkom dijelu Plana 4 1.1. Građevinska područja 5 1.1.1. Građevinska područja naselja 5 1.1.2. Građevinska područja izdvojene namjene izvan naselja 6 2.

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

KLASA: /02-01/47

KLASA: /02-01/47 REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA RUGVICA Trg J. Predavca 1 10370 RUGVICA KLASA: 023-01/15-01/327 URBROJ: 238/26-15-16 Rugvica, 23. prosinca 2015. godine Na temelju članka 102. Zakona o prostornom

Више

1~i1!111111~111~111~111]lil~lll~i II REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD SPLIT GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/199 URBROJ: 2181/01

1~i1!111111~111~111~111]lil~lll~i II REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD SPLIT GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/199 URBROJ: 2181/01 1~i1!111111~111~111~111]lil~lll~i II REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD SPLIT GRADONAČELNIK KLASA: 363-01/17-01/199 URBROJ: 2181/01-09-02/16-18-6 Split, 30. listopada 2018. 90dine GRADSKO

Више

Microsoft Word - 4.1_PPUO PODSTRANA-Obrazlozenje.doc

Microsoft Word - 4.1_PPUO PODSTRANA-Obrazlozenje.doc 4.1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA i DOPUNA SAŽETAK rujan, 2016. Stranica 1 od 7 OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana SAŽETAK UVOD Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Више

Zakljucak - Barešic Cavalic d.o.o.pdf

Zakljucak - Barešic Cavalic d.o.o.pdf Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 61. Statuta Grada Pula Pola ("Službene

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2 GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK URBROJ: 2103/01-01-18-16 Bjelovar, 7. prosinca 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma,

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /17-04/72-7 URBROJ: 2170/ Rijeka, 1

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /17-04/72-7 URBROJ: 2170/ Rijeka, 1 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/17-04/72-7 URBROJ: 2170/01-15-00-17-30 Rijeka, 18. 9. 2017. Gradonačelnik je 18. rujna 2017. godine

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PORENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 363-05/18-01/40 URBROJ: 2167/01-09/01-18-6 Poreč - Parenzo, 22. studenog 2018. Na temelju članka

Више

GLASNIK Broj: ISSN Godina: XV Sveta Nedelja 27. srpnja GRADA SVETE NEDELJE slu`beno glasilo AKTI GRADON

GLASNIK Broj: ISSN Godina: XV Sveta Nedelja 27. srpnja GRADA SVETE NEDELJE slu`beno glasilo AKTI GRADON ZAGREBA^KA @UPANIJA GLASNIK Broj: ISSN 1847-6953 8 Godina: XV Sveta Nedelja 27. srpnja 2017. GRADA SVETE NEDELJE slu`beno glasilo SADR@AJ: AKTI GRADONAČELNIKAA 1. Odluka o isplati naknade troškova izborne

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada R

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada R Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu

Више

Microsoft Word - Plan nabave 2019 za Grad Pazin- u wordu

Microsoft Word - Plan nabave 2019 za Grad Pazin- u wordu Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/16.), članka 3. Pravilnika o planu, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17.)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠE JU GRAFITA OSIJEK EPOKORE I GRAD ZAŠTIĆE IM KULTUR IM DOBROM OD LOKAL OG Z AČE JA Osijek, ožujak 2012.

Више

Na osnovi članka 37

Na osnovi članka 37 SLUŽBENE NOVINE GRADA VODNJAN-DIGNANO Broj: 04 Godina: XXII Vodnjan, 28.02.2018. Br. 04/2018. Službene novine Grada Vodnjan - Dignano Str: 49 Temeljem čl. 34. Statuta Grada Vodnjan-Dignano («Službene

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ISTARSKA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA COMUNE DI PORTOLE Matka Laginje 2

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ISTARSKA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA COMUNE DI PORTOLE Matka Laginje 2 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ISTARSKA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA COMUNE DI PORTOLE Matka Laginje 21 52428 Oprtalj tel: 052/644-077, fax:052/644-150 e-mail:

Више

SLUŽBEN GLASNIK

SLUŽBEN  GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT BROJ: 1/2005 DUGI RAT, 18. srpnja 2005. S A D R Ž A J Str. 1. Odluka... 2 2.Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva. 2 3. Rješenje o izboru Odbora za

Више

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/ Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,

Више

Microsoft Word - IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2.doc

Microsoft Word - IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2.doc Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA DONOŠENJE PLANA IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLATINE Knjiga 2. Obvezni prilozi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADONAČELNIK Klasa: /18-01/2 Urbroj: 2109/ Čakovec, 28. kolovoz Na teme

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADONAČELNIK Klasa: /18-01/2 Urbroj: 2109/ Čakovec, 28. kolovoz Na teme REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADONAČELNIK Klasa: 320-01/18-01/2 Urbroj: 2109/02-03-05-18-08 Čakovec, 28. kolovoz 2018. Na temelju ovlasti propisanih odredbama članka 46. i 49. toč.12.

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 50 ČETVRTAK, 20. RUJNA GODINA LXIV GRAD NOVSKA AKTI GRADONAČELNIKA 16. Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaš

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 50 ČETVRTAK, 20. RUJNA GODINA LXIV GRAD NOVSKA AKTI GRADONAČELNIKA 16. Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaš SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 50 ČETVRTAK, 20. RUJNA GODINA LXIV GRAD NOVSKA AKTI GRADONAČELNIKA 16. Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/633 URBROJ: 376-10-19-18 Zagreb, 19. ožujka 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin Vižinada-Visinada, 22. veljače 2013. ISSN 1846-7172 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj:. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visinada UREDNIŠTVO: Vižinada 18a, Vižinada-Visinada ODGOVORNI

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

Obrazloženje

Obrazloženje Obrazloženje Prijedloga odluke o komunalnom redu I. Uvodni dio Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18, dalje u tekstu: Zakon) stupio je na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine.

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni

Више