PowerPoint Presentation

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PowerPoint Presentation"

Транскрипт

1 PROF.DR JASMINKA GRADAŠČEVIĆ-SIJERČIĆ RAD NA TEMELJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA R A D S T R A N A C A I R A D I Z V A N G O D I Š N J I H KVOTA S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAKONODAVSTVO BIH S A R A J E V O, G O D I N E

2 UVODNE NAPOMENE Oblast rada i zapošljavanja,u skladu sa Ustavom BiH, pa tako i zapošljavanje stranaca u BiH, u nadležnosti je entitetima i Brčko Distriktu BiH. Zapošljavanje stranaca u BiH regulirano je sa tri lex specijalis zakona. Krajem godine na novou BiH donesen je novi Zakon o strancima ( Službeni glasnik BiH, broj 88/15, dalje: ZS). ZS se propisuju: uvjeti i postupak ulaska stranaca u BiH uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak stranaca u BiH, udaljavanje stranaca iz BiH, prihvat stranaca i stavljanje stranaca pod nadzor, kao i nadležnosti tijela vlasti u primjeni ovoga zakona. ZS okvirno regulira uvjete i način boravka stranaca u BiH po osnovu rada, a zapošljavanje stranaca je u nadležnosti entiteta i Brčko Distrikta BiH. Zakon o azilu ( Službeni glasnik BiH, broj 11/16), azil obuhvata izbjeglički status i status supsidijarne zaštite u skladu sa zakonom.

3 POJMOVNIK IZ ZS -stranac je osoba koja nije državljanin BiH; -osoba bez državljanstva je stranac kojeg nijedna država, u skladu s domaćem zakonodavstvu, ne smatra svojim državljaninom; -država porijekla je država čije državljanstvo stranac ima ili država u kojoj osoba bez državljanstva ima svoje uobičajeno boravište, a ako stranac ima više od jednog državljanstva, država porijekla je svaka država čije državljanstvo ima; -država uobičajenog boravka je država u kojoj stranac ima privremeni ili stalni boravak; -Privremeni boravak je boravak stranca u BiH u trajanju do jedne godine, ako dozvolom boravka nije drukčije odreďeno. -Stalni boravak je boravak stranca u BiH u neograničenom trajanju. Radna dozvola je dozvola koju izdaje organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca, a kojom se dozvoljava plaćeni rad stranca u BiH; Plava karta je odobrenje boravka izdato u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja koje omogućava strancu boravak i rad u BiH u skladu sa zakonom;

4 MATERIJA DRŽAVLJANSTVA U BIH Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13) Svi državljani Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske su samim tim i državljani BiH. Promjena državljanstva jednog entiteta u državljanstvo drugog entiteta nema uticaja na državljanstvo BiH. Državljani BiH mogu imati državljanstvo druge države, pod uslovom da postoji bileteralni sporazum između BiH i te države kojim se to pitanje uređuje, a koji je odobrila Parlamentarna skupština u skladu sa članom IV 4. d) Ustava. Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/16); Zakon o državljanstvu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 59/2014); Stanovnici Brčko DBiH mogu biti državljani entiteta i Bosne i Hercegovine. Stanovnici Brčko DBiH imaju pravo da izaberu i promijene svoje entitetsko državljanstvo.

5 ZAKONI O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA U BIH Zakon o zapošljavanju stranaca u Brčko distrikta BiH ( Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj:15/09, 19/09 i 20/10); Zakon o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva ( Službeni glasnik RS br.24/09, 117/11); Zakon o zapošljavanju stranaca ( Službene novine Federacije BiH, broj 111/12);

6 SISTEM RADNIH DOZVOLA U BIH Shema radnih dozvola u BiH Radne dozvole na osnovu godišnje kvote radnih dozvola Radne dozvole koje se ne računaju u godišnju kvotu radnih dozvola Radne dozvole sa testom tržišta rada-pravilo Radne dozvole bez testa tržišta rada-pravilo Radne dozvole bez testa tržišta rada-izuzetak Izuzetak: Radne dozvole sa testom tržišta rada

7 ODJELJAK C. PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU RADA S RADNOM DOZVOLOM Član 62. Radna dozvola (1) Ako stranac namjerava boraviti u BiH s ciljem plaćenog rada mora, prije ulaska u BiH, imati radnu dozvolu koju je izdao organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca u Federaciji BiH, Republike Srpske ili Brčko Distrikta BiH u skladu s odredbama ovog i drugih zakona u BiH kojima se reguliraju pitanja rada stranaca, osim kad je ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana određeno da za pojedine vrste rada nije potrebna radna dozvola. (2) Obavljanje aktivnosti neophodnih za osnivanje i registraciju pravnog lica, odnosno poslovnog subjekta ne smatra se radom u smislu stava (1) ovog člana, te ne podliježe obavezi pribavljanja radne dozvole. (3) Organ iz stava (1) ovog člana dužan je primjerak odluke po zahtjevu za izdavanje radne dozvole dostaviti Službi odmah prilikom dostavljanja odluke strancu. (4) Odredbe ovog člana ne odnose se na strance kojima je priznat izbjeglički status ili status supsidijarne zaštite u BiH.

8 ČLAN 63. (IZDAVANJE RADNE DOZVOLE) (1) Radna dozvola može se izdati strancu na zahtjev pravnog ili fizičkog lica koje ga namjerava zaposliti (u daljnjem tekstu: poslodavac). Zavisno od mjesta prebivališta, odnosno sjedišta poslodavca, radnu dozvolu izdaje organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca u Federaciji BiH, Republike Srpske ili Brčko Distrikta BiH. (2) Organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca izdaje radnu dozvolu na osnovu utvrđene kvote radnih dozvola u skladu s članom 64. (Kvota radnih dozvola) ili kao radnu dozvolu koja se ne računa u kvotu u skladu s članom 65. (Radne dozvole koje se ne računaju u kvotu) ovog zakona, te u skladu s propisima kojima se uređuje izdavanje radne dozvole. (3) Radna dozvola izdaje se za određeno radno mjesto, odnosno za određenu vrstu poslova. (4) Radna dozvola ne može se izdati s rokom važenja dužim od jedne godine.

9 ČLAN 64. (KVOTA RADNIH DOZVOLA) (1) Kvota radnih dozvola je broj radnih dozvola koje se u BiH mogu izdati u jednoj godini za strance određenih zanimanja, odnosno za strance koji obavljaju određene djelatnosti, a kojima je radna dozvola za rad u BiH potrebna i ulazi u kvotu, uključujući i broj radnih dozvola koje se u BiH mogu izdati u jednoj godini za sezonske radnike, definirane i razvrstane po djelatnostima od 90 do 180 dana u godini, u skladu sa smjenom godišnjih doba. (2) Godišnju kvotu radnih dozvola utvrđuje Vijeće ministara, u skladu s migracionom politikom i uz uvažavanje stanja na tržištu rada. Prijedlog godišnje kvote radnih dozvola Vijeću ministara podnosi MCP. MCP prijedlog izrađuje na osnovu izraženih potreba organa nadležnih za poslove zapošljavanja stranaca Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH o broju potrebnih radnih dozvola za strance, prema stepenu i vrsti obrazovanja, odnosno kvalifikacija ili stručnosti, te prema vrsti sezonskih djelatnosti. Ti organi svoje potrebe za radnim dozvolama podnose MCP-u posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

10 ČLAN 64. (KVOTA RADNIH DOZVOLA) (3) U okviru godišnje kvote radnih dozvola, Vijeće ministara utvrđuje djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta zapošljavanje stranaca i broj radnih dozvola za svaku od djelatnosti te utvrđuje teritorijalnu raspodjelu radnih dozvola prema izraženim potrebama iz stava (2) ovog člana. (4) Radne dozvole utvrđene godišnjom kvotom izdaju se prvo za produženje već izdatih radnih dozvola, pa potom za novo zapošljavanje. (5) Prednost pri izdavanju radnih dozvola imaju stranci koji već imaju odobren privremeni boravak u BiH po osnovu spajanja porodice sa strancem s odobrenim privremenim boravkom u BiH.

11 ČLAN 65. (RADNE DOZVOLE KOJE SE NE RAČUNAJU U KVOTU) Radna dozvola može se izdati nezavisno od utvrđene godišnje kvote radnih dozvola u sljedećim slučajevima: a) strancu koji ima obrazovanje koje odgovara visokom obrazovanju, završenom postdiplomskom ili doktorskom studiju u BiH; b) strancu čiji se rad u BiH zasniva na međunarodnom sporazumu; c) strancu koji obavlja ključne poslove u poslovnom subjektu, a koji nije izuzet od potrebe posjedovanja radne dozvole na osnovu međunarodnog sporazuma; d) učiteljima ili nastavnicima koji izvode ili pomažu u nastavi u obrazovnim ustanovama zbog svog specifičnog znanja; e) profesionalnim sportistima ili sportskim radnicima koji na osnovu valjano zaključenog ugovora rade u BiH; f) strancu koji se odrekao državljanstva BiH; ili g) strancu koji je u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa strancem s odobrenim stalnim boravkom u BiH ili je dijete stranca s odobrenim stalnim boravkom u BiH.

12 ČLAN 66. (ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE) Zahtjevu za izdavanje radne dozvole za stranca poslodavac je dužan priložiti: a) podatke o strancu s kojim namjerava zaključiti ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, a naročito: ime i prezime, uključujući i sva prijašnja imena i prezimena, imena i prezimena roditelja, datum rođenja, spol, mjesto prebivališta i adresu stanovanja u državi porijekla, broj, datum i mjesto izdavanja važećih putnih isprava, b) podatke o radnom mjestu ili vrsti posla te o uslovima rada, c) izvod iz relevantnog registra nadležnog suda o registraciji poslodavca u BiH, odnosno potvrdu o prebivalištu ako je poslodavac fizičko lice, d) dokaz banke kod koje poslodavac ima račun o solventnosti poslodavca, e) dokaz o podmirenim poreskim obavezama i uplaćenim doprinosima za sve postojeće zaposlene, uključujući i stranca u slučaju produženja radne dozvole, i f) obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca.

13 ČLAN 67. (VEZA IZMEĐU ODOBRENJA PRIVREMENOG BORAVKA I RADNE DOZVOLE) (1) Stranac ne može početi raditi u BiH na osnovu radne dozvole prije nego što mu je odobren privremeni boravak, ako ovim zakonom nije drugačije propisano. (2) Stranac može raditi u BiH samo na osnovu one radne dozvole na osnovu koje mu je odobren privremeni boravak. Na osnovu radne dozvole, stranac može raditi u BiH samo na onom radnom mjestu ili na onoj vrsti poslova za čije je obavljanje radna dozvola izdata, te na osnovu koje je strancu odobren privremeni boravak u BiH. (3) Privremeni boravak po osnovu radne dozvole odobrava se na period važenja radne dozvole uz dodatnih 30 dana, ali ne duže od jedne godine i može se produžiti pod istim uslovima pod kojim je boravak odobren. U roku od 30 dana od dana prestanka važenja radne dozvole prestaje važiti i odobrenje privremenog boravka. (4) Strancu neće prestati privremeni boravak u BiH odobren po osnovu izdate radne dozvole ako u toku trajanja odobrenog privremenog boravka u BiH promijeni radno mjesto unutar istog pravnog lica, te u roku iz stava (3) ovog člana Službi dostavi novu radnu dozvolu. (5) Strancu neće prestati privremeni boravak u BiH odobren po osnovu izdate radne dozvole ako u toku trajanja odobrenog privremenog boravka u BiH promijeni poslodavca, te u roku iz stava (3) ovog člana Službi dostavi novu radnu dozvolu ili dokaz o pokrenutom postupku za izdavanje nove radne dozvole. (6) Strancu, koji je ušao u BiH bez prethodno pribavljene radne dozvole, ne može se odobriti privremeni boravak po osnovu radne dozvole dok taj stranac boravi u BiH.

14 ODJELJAK D. PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU RADA BEZ RADNE DOZVOLE ČLAN 71. (PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU RADA BEZ RADNE DOZVOLE) Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole može se odobriti u svrhu: a) visokokvalificiranog zapošljavanja, b) premještaja unutar pravnog lica, c) naučnog istraživanja ili d) rada bez radne dozvole s potvrdom o prijavi rada.

15 RAD STRANACA U BIH BEZ RADNE DOZVOLE Rad stranaca u BiH bez radne dozvole Stranci sa pravom rada u BiH Stranci s posebnim statusom Stranci koji mogu raditi na osnovu potvrde o prijavi rada

16 STRANCI SA PRAVOM NA RAD U BIH Strancima koji imaju: a) odobren stalni boravak u BiH, b) odobren izbjeglički status, supsidijarnu zaštitu u BiH ili privremenu zaštitu u BiH, c) odobren privremeni boravak po osnovu braka ili vanbračne zajednice sa državljaninom BiH ili d) odobren privremeni boravak po osnovu statusa redovnog učenika ili studenta kada obavljaju poslove privremenog karaktera posredstvom ovlaštenih posrednika bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa propisima kojima se regulišu takvo obavljanje poslova. Ovim skupinama stranaca omogućuje se u BiH pravo na rad bez radne dozvole za razliku od uporednih rješenja koja ovim kategorijama stranaca rad uvjetuju osobnom (ličnom)radnom dozvolom.

17 STRANCI S POSEBNIM STATUSOM 1. Stranci na koje se odredbe o zapošljavanju stranaca uopće ne primjenjuju. 2. Riječ je o strancima s posebnim statusom čiji je položaj reguliran, u pravilu, međunarodnim konvencijam ili ugovorima. Radi se o: a) članovima diplomatske misije odnsono konzularne službe strane države ili članovima misije koja ima diplomatski status, b) strancima koji na osnovu međunarodnog ugovora imaju privilegije i imunitete, c) strancima koji u BiH obavljaju poslove na osnovu međunarodnih sporazuma o stručno-tehničkoj pomoći ili provode projekte u skladu s zaključenim međunarodnim ugovorima, d) direktorima privrednog društva u većinskom vlasništvu stranog pravnog ili fizičkog lica, e) strancima zaposlenicima poslodavca sa sjedištem u drugoj državi sa kojom BiH ima zaključen ugovor o socijalnom osiguranju,a na teritoriji BiH obavlja poslove za period određen ovim ugovorima. 3.Stranci s posebnim statusom na koje se ne primjenjuju restriktivna pravila o radu stranaca moraju regulirati svoj boravak na teritoriji BiH.

18 RAD NA OSNOVU PRIJAVE RADA Više od 20 kategorija stranaca mogu u BiH raditi bez radne dozvole do 90 dana u kalendarskoj godini. Krug osoba koje predstavljaju iznimku od općeg pravila je jako širok te obuhvata i osobe iz privrede, nauke, tehnologije, informiranja, umjetnosti, sporta, vjerske službe itd. Ove kategorije stranaca u BiH rade na osnovu potvrde o prijavi rada tokom važenja vize, bezviznog ili prethodno odobrenog boravka.

Prednacrt

Prednacrt ZAKON O UPOŠLJAVANJU STRANACA I- TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak upošljavanja stranih državljana i osoba bez državljanstva u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o obrazovanju-sl. glasnik.doc

Microsoft Word - Pravilnik o obrazovanju-sl. glasnik.doc Godina XII Utorak, 19. augusta/kolovoza 2008. godine Broj/Broj 67 Godina XII Utorak, 19. avgusta 2008. godine Na osnovu člana 4. i 12, stav (1), tačka 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Microsoft Word Izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju i radu stranaca.doc

Microsoft Word Izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju i radu stranaca.doc Članu Predmet: Izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju i radu stranaca Sa danom 9.07.2011.g. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i radu stranaca ( Sl.list CG, BR. 32/11).

Више

1354. Na osnovu Člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRANCIMA Proglašavam Zakon o strancima, koji je donijela Skupšt

1354. Na osnovu Člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRANCIMA Proglašavam Zakon o strancima, koji je donijela Skupšt 1354. Na osnovu Člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRANCIMA Proglašavam Zakon o strancima, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na četvrtoj sjednici drugog

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

Zakon o strancima

Zakon o strancima Zakon o strancima Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 56/2014, 28/2015 i 16/2016. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak

Више

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ( Službene novine Federacije BiH, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI * I -

Више

ЗАКОН о запошљавању странаца "Службени гласник РС", број 128 од 26. новембра I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и

ЗАКОН о запошљавању странаца Службени гласник РС, број 128 од 26. новембра I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и ЗАКОН о запошљавању странаца "Службени гласник РС", број 128 од 26. новембра 2014. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и поступак за запошљавање странaца у Републици Србији

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:  ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

Zakon o drzavljanstvu FBiH

Zakon o drzavljanstvu FBiH ZAKON O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1 ZAKON O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuju se uvjeti za sticanje i prestanak

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Microsoft Word - ADMINISTRATIVNI DOGOVOR o sprovodjenju sporazuma o socijalnom osiguranju BiH i R Slovenije.doc

Microsoft Word - ADMINISTRATIVNI DOGOVOR o sprovodjenju sporazuma o socijalnom osiguranju BiH i R Slovenije.doc MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 31 ADMINISTRATIVNI DOGOVOR O PROVOĐENJU SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE Na osnovu člana 26. stav 1.

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

Преузето са Редакцијски пречишћен текст ЗАКОН о странцима "Службени гласник РС", бр. 24 од 26. марта 2018, 31 од 29.

Преузето са  Редакцијски пречишћен текст ЗАКОН о странцима Службени гласник РС, бр. 24 од 26. марта 2018, 31 од 29. Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs Редакцијски пречишћен текст ЗАКОН о странцима "Службени гласник РС", бр. 24 од 26. марта 2018, 31 од 29. априла 2019. НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Закон о изменама и

Више

З А К О Н О СТРАНЦИМА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом се уређују услови за улазак, кретање, боравак и враћање странаца, као и н

З А К О Н О СТРАНЦИМА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом се уређују услови за улазак, кретање, боравак и враћање странаца, као и н З А К О Н О СТРАНЦИМА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом се уређују услови за улазак, кретање, боравак и враћање странаца, као и надлежност и послови органа државне управе Републике

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О УСЛОВИМА УЗАЈАМНИХ ПУТОВАЊА ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРЖАВЉАНА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ Члан 1. Потврђује се Споразум

Више

Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/ Види: чл. 8

Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у Службеном листу СРЈ, бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/ Види: чл. 8 Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/2003-1. Види: чл. 81. Закона - РС, 101/2005-28. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ пречишћени текст ( Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на н

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ пречишћени текст ( Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на н На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ пречишћени текст ( Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на наставку 57. редовне сједнице одржаном 29. децембра

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство Републике Србије. Члан 2 Држављанство Републике Србије

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Microsoft Word - Zakon_o_strancima_2013.docx

Microsoft Word - Zakon_o_strancima_2013.docx ZAKON O STRANCIMA I. OPĆE ODREDBE 2 II. PUTNE ISPRAVE 4 III. VIZE 5 IV. ULAZAK I IZLAZAK STRANACA 10 V. BORAVAK STRANACA 12 VI. MJERE ZA OSIGURANJE POVRATKA 27 VII. ISPRAVE O DOKAZIVANJU IDENTITETA 36

Више

zakon-o-strancima-nn _74-13

zakon-o-strancima-nn _74-13 ZAKON O STRANCIMA (Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine, broj 130/11 i 74/13) I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka, rad stranaca i uvjeti rada

Више

broj 111

broj 111 , 26.12.2012. 111-13 zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, nadležna kantonalna služba e rješenjem staviti van snage važe u radnu dozvolu i u roku od tri dana dostaviti je poslodavcu

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc Na osnovu člana 7., 9. i 26. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 17/05), i člana 8. stav 1. tačka 12. i člana 16. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja Luka, BiH tel: +387 51 227 620 fax: +387 51 227 623

Више

Матична књига венчаних Град Сомбор Матично подручје Сомбор Текући број за годину ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА Састављен (датум) године у (назив

Матична књига венчаних Град Сомбор Матично подручје Сомбор Текући број за годину ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА Састављен (датум) године у (назив Матична књига венчаних Град Сомбор Матично подручје Сомбор Текући број за годину ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА Састављен (датум) године у (назив органа из члана 6. ст. 2. и 4. Закона о матичним књигама)

Више

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Službeni list RCG br. 11/04 i 27/07), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske prečišćeni tekst ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

Microsoft Word - Konkurs (005)

Microsoft Word - Konkurs (005) Na osnovu člana 2.a Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH br. 30/01 i 72/13), a u vezi sa članom 6. stav 6. Zakona o spoljnotrgovinskoj politici BiH ( Službeni glasnik

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim 1605 ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA Pro

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim 1605 ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA Pro HRVATSKI SABOR Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim 1605 ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima,

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

REPUBLIKA HRVATSKA PU KI PRAVOBRANITELJ POMOÆ ROMIMA PRI REGULIRANJU PRAVNOG STATUSA U REPUBLICI HRVATSKOJ

REPUBLIKA HRVATSKA PU KI PRAVOBRANITELJ POMOÆ ROMIMA PRI REGULIRANJU PRAVNOG STATUSA U REPUBLICI HRVATSKOJ REPUBLIKA HRVATSKA PU KI PRAVOBRANITELJ POMOÆ ROMIMA PRI REGULIRANJU PRAVNOG STATUSA U REPUBLICI HRVATSKOJ ŠTO ZNAÈI IZRAZ REGULIRANJE STATUSA OSOBE? Pojedine osobe u Republici Hrvatskoj nemaju: izvadak

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Položaj ranjivih grupa na tržištu rada u Republici Srbiji

Položaj ranjivih grupa na tržištu rada u Republici Srbiji ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se putne isprave za putovanje državljana Republike

Више

Microsoft Word - Broj029

Microsoft Word - Broj029 Godina XXIII Petak, 19. travnja/aprila 2019. godine MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 330 Na temelju članka 61. stavak (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i

Више

IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI U "Službenom glasniku Republike Srbije", br. 50/18 od godine, na osnovu člana 28. st

IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI U Službenom glasniku Republike Srbije, br. 50/18 od godine, na osnovu člana 28. st IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI U "Službenom glasniku Republike Srbije", br. 50/18 od 29. 06. 2018. godine, na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o republičkim administrativnim taksama

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

ИЗНОСИ ИЗ ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ У "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 38/2019 од године, на основу члана 28. с

ИЗНОСИ ИЗ ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ У Службеном гласнику Републике Србије, бр. 38/2019 од године, на основу члана 28. с ИЗНОСИ ИЗ ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ У "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 38/2019 од 31. 5. 2019. године, на основу члана 28. став 3. Закона о републичким административним таксама

Више

IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI U "Službenom glasniku Republike Srbije", br. 38/2019 od godine, na osnovu člana 28. s

IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI U Službenom glasniku Republike Srbije, br. 38/2019 od godine, na osnovu člana 28. s IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI U "Službenom glasniku Republike Srbije", br. 38/2019 od 31. 5. 2019. godine, na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o republičkim administrativnim taksama

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:8.8.2019. u 9:20 OBAVJEŠTENJE

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.5.2019. u 13:54 OBAVJEŠTENJE

Више

VOZAČKA DOZVOLA

VOZAČKA DOZVOLA VOZAČKA DOZVOLA 1. ŠTA JE VOZAČKA DOZVOLA? Motornim vozilom u saobraćaju na putu može samostalno da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu, stranu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu.

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Ĉetvrtak, 27. septembra godine, Broj 11 Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercego

Ĉetvrtak, 27. septembra godine, Broj 11 Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercego Ĉetvrtak, 27. septembra 2012. godine, Broj 11 Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-511/12 od 15. maja 2012.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

DEMOKRATSKA PARTIJA^ SOCUALISTA CRNEGOREI' SKUPSTINA CRNE GORE Predsjedniku Ivanu Brajovicu CRNA GORA Podgorica Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10

DEMOKRATSKA PARTIJA^ SOCUALISTA CRNEGOREI' SKUPSTINA CRNE GORE Predsjedniku Ivanu Brajovicu CRNA GORA Podgorica Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10 DEMOKRATSKA PARTIJA^ SOCUALISTA CRNEGOREI' SKUPSTINA CRNE GORE Predsjedniku Ivanu Brajovicu CRNA GORA 81000 Podgorica Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10 PBIMUENO: 20J^G0D.f jks:020/ 247572 klasifikacioni

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

This watermark does not appear in the registered version - Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovi

This watermark does not appear in the registered version -  Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovi Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 53. redovitoj sjednici održanoj 18. srpnja 2007. godine, usvaja ZAKON O POREZU NA NEKRETNINE

Више

Migracioni profil_BOS.PDF

Migracioni profil_BOS.PDF Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Босна и Херцеговина Министарство безбједности Sektor za imigraciju MIGRACIONI PROFIL BOSNE I HERCEGOVINE za 2009. godinu Površina: 51.129 km 2 1.665 km 89 M

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

INFORMATOR ZA STRANCE KOJI TRAŽE MEĐUNARODNU ZAŠTITU U CRNOJ GORI

INFORMATOR ZA STRANCE KOJI TRAŽE MEĐUNARODNU ZAŠTITU U CRNOJ GORI INFORMATOR ZA STRANCE KOJI TRAŽE MEĐUNARODNU ZAŠTITU U CRNOJ GORI SADRŽAJ Šta je međunarodna zaštita?... 5 Kakav je postupak po zahtjevu za međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori?... 6 Kako se podnosi zahtjev?...

Више

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољопривредну производњу 10 Утврђивање испуњености услова

Више

LEGALNIM IMIGRANTIMA OLKŠAN BORAVAK I RAD

LEGALNIM IMIGRANTIMA OLKŠAN BORAVAK I RAD HGK Sektor za trgovinu, Četrnaesti forum poslovanja nekretninama 130 ŽARKO KATIĆ, ravnatelj Uprave za upravne i inspekcijske poslove Ministarstvo unutarnjih poslova LEGALNIM IMIGRANTIMA OLKŠAN BORAVAK

Више

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA I POSLODAVCA KOD PRAVNE OSOBE KOD FIZIČKE OSOBE STRANO PREDSTAVNIŠTVO VELEPOSLANSTVO VOLONTERI PRAVNA OSOBA VOLONTERI FIZIČKA OSOBA PRIJAVA RADNI ODNOS TISKANICA T-2 ispunjena

Више

POZICIONI DOKUMENT Podgorica, septembar 2015.godina

POZICIONI DOKUMENT Podgorica, septembar 2015.godina Podgorica, septembar 2015.godina Podgorica, 1. septembar 2015. godine Poštovani, Pred Vama je dokument koji je rezultat zajedničkog rada pet poslovnih udruženja u Crnoj Gori, a koji se odnosi na izmjene

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 1279 Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 1279 Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 1279 Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj: 130/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

Више

dfsdfsdfadfsvgf

dfsdfsdfadfsvgf Temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj: 87/08. i 86/09.), članka 26. stavka 2. i članka 30. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:20.12.2018. u 14:32 OBAVJEŠTENJE

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21.

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12 i 89/13 u daljem tekstu:

Више

SVIM MEDIJIMA

SVIM MEDIJIMA 15. ožujka 2013. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT VODIČ KROZ REGISTAR I POPIS BIRAČA 1. Kako se ostvaruje biračko pravo?... 2 2. Što je registar birača?... 2 3. Što je popis birača?... 2 4. Tko ima biračko

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru Priručnik za studente strane državljane Sveučilišta u Mostaru Barbara Mijatović Mostar, veljača 2018.

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru Priručnik za studente strane državljane Sveučilišta u Mostaru Barbara Mijatović Mostar, veljača 2018. Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru Priručnik za studente strane državljane Sveučilišta u Mostaru Barbara Mijatović Mostar, veljača 2018. SADRŽAJ PREDGOVOR 4 Privremeni boravak u BiH.. 5 Opći uvjeti

Више

Microsoft Word - 31 Mk-SR Pravilnik Obrasci O E-REV

Microsoft Word - 31 Mk-SR Pravilnik Obrasci O E-REV 20101563294 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Na osnovu člana 77. Zakona o oružju ( Službeni vesnik Republike Makedonije br.7/05,47/06, 42/07, 86/08 i 72/10), ministar unutrašnjih poslova, donosi PRAVILNIK

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o volonterskom radu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o volonterskom radu ("Službeni list Crne Gore", br. 026/10 od 07.05.2010), 2. Ispravka Zakona o volonterskom radu ("Službeni

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:11.10.2018. u 14:36 OBAVJEŠTENJE

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o volontiranju Proglašava se Zakon o volontiranju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na

Више

SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj 2/ godine GODINA BROJ 2/2016 TUTIN, godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OP

SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj 2/ godine GODINA BROJ 2/2016 TUTIN, godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OP GODINA 2016. BROJ 2/2016 TUTIN, 09. 03. 2016. godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OPŠTINA TUTIN Opštinska izborna komisija I Broj: 013-1/2016 Dana, 08.03.2016. godine T U T I N Na osnovu člana 15.

Више

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11 Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), a u svezi s Pravilnikom

Више

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. Овим законом уређују се звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11 Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), a u svezi s Pravilnikom

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:31.3.2017. u 13:34 OBAVJEŠTENJE

Више